bekwaam chef ervaren reparateurs I De 9e wielerronde van Kaatsheuvel HUIS PRIMA KRACHTEN RELIEF- DR U K W E R KEN Betrouwbare Medewerkers fooT.itte,'w l Te koop gevraagd; met inrijdam VERKOOP GROND EEN DUBBEL WOONHUIS BLOCH STIBBE - HOLLANDIA BLOCH STIBBE - HOLLANDIA „Tempo Matador" SCHOENFOURNITUREN-INDUSTRIE N.V. SCARLATTI N.V. VOOR ONDERWERK-AFOELING. Meubelen en Woningtextiel. GEBRs. KUIJS. OPENBARE REPETITIE van het WAALWIJKS ORKEST Wilt U uw vrije uren nuttig besteden? m Wol 8 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN MAANDAG 24 SEPTEMBER 1956 8 ZOEKT PLAATSING DE N.V. NEDEBLANDSOHE SCHOENENUNIE vraagt vraagt fier nd ijk en plaats voor werkruimte in Kaatsheuvel. BEËDIGD TAXATEUR TE KOOP: ROESTENBERGSTRAAT 27 a KAATSHEUVEL HOUTEN HAKKENFABRIEK vraagt Laageinde 82 WAALWIJK Ook U kunt zich bevoordelen A.s. Vrijdagmiddag OPENEN Gebr. Kuijs een magazjjn in Alles le kwaliteit tegen uiterst lage prijzen. Alle GORDIJNEN, TAPIJTEN en MATTEN worden gratis verwerkt. in elke uitvoering en kleur BON Voor gratis folder met zeer^ aantrekkelijke visrecepten. VIS- EN DELIOATESSENHANDEL WILLY VAN DER LEE De warmste aanbeveling van V&D De beste wol van Een pracht-organisatie! Een enorme belangstelling! Een zo merse dag! Een sportieve strijd, waarin de sterksten hebben geze gevierd. P. Verschure uit Hans- weert bij de Nieuwelingen ten Pietje de Bruijn uit Roosendaal bij de Amateurs. Naar ruwe schatting waren er meer dan 12.000 bezoekers opge komen, om Frans Mahn in Kaats heuvel te zien winnen. De fenomi- nale wereldkampioen Amateurs uit Kopenhagen, was dat waard geweest, als hij in Kaatsheuvel geen rennersveld ontmoet had, die vanaf de aanvang alles, maar dan ook alles in ©en sportieve strijd gegeven hebben, om te laten zien, dat Nederland nog meer strijdlustige renners bezit, die zelfs niet terugschrikken voor een strijd tegen de wereldkampioen. Voor dat de grote 100 km. ron de van de Amateurs aanving nam voorzitter Wim Soeterboek voor de microfoon het woord, om de grote winnaar van Kopenhagen met warme woorden te huldigen en hem dank te brengen, dat hij ook bereid gevonden was om in Kaatsheuvel uit te komen op een ronde, die voor de negende maal verreden, telkens een groot suk- ses geweest is. Hij bood de we reldkampioen bloemen aan, waar na de ploeg van ongeveer 50 ren ners startte. In dikke rijen stonden op het 2500 meter lange parcours de be. zoekers vol belangstelling toe te zien, wat deze negende ronde aan verrassingen zou openbaren. En 't zijn verrassingen geworden, want vanaf de aanvapg was te zien, dat er een felle strijd gege ven zou worden tegen de grote fenomeen, die hier niet alleen de lijsttrekker bleek te zijn voor de enorme belangstelling, doch te vens de man, die door zijn deel name een strijd deed ontbranden waaruit zou blijken, dat hier de eer op spel stond van de wereld kampioen te winnen. Ondanks warme weer werd er in een tem po gereden, waarbij in de eerste ronden boven de 40 km gedraaid werd. Bleef in de aanvang de groep van renners vrijwel bijeen, toen er een 40 km gedraaid was kwam er meer tekening en na de 20ste ronde splitste het veld zich in drie kleine groepen met daar achter het grote peloton, waarin Frans Mahn. In de kopgroep la-, gen toen: Tini Wolfs, Krijn Post, B. de Vree, P. Steenvoorde, P. de Bruijn, A. Gallé, C. v. d. Borst, op ongeveer 100 m volgden P. Marchand, J. van Dal, A. v. d. Groenendaal, C. Jacobs en de Jager. Met keer op keer félle sprinten om een der vele premies te bemachtigen, die als een regen bij helder weer binnenstroomden, kwam er nu en dan een kleine wijziging, doch geen grote veran dering in de stand, zodat toen er nog zes ronden moesten gereden worden de kopgroep nog uit vier bestond, waarin ondanks een lek ke tube zich nog Pietje de Bruijn aandhaafde. Deze kopgroep be stond toen uit Krijn Post, B. de Vree, C. v. d. Borst en P. de. Bruijn, met op enige afstand als nr. 5 Tini Wolfs. De achterstand van.de andere groepen en het grote peloton was toen tot een ronde vergroot, zodat toen de f laatste ronde voor dit vijftal inge-,; luid werd, de rest nog twee ron- den moest maken. En nu toonde Pietje de Bruijn, die reeds een viertal pracht-overwinningen in dit seizoen op zijn naam heeft staan, zijn grote sprinterscapaci teiten. Onder groot gejubel flitste hij als nr. 1 over de eindstreep, in dezelfde tijd gevolgd door C. v. d. Borst als tweede, Krijn Post als, derde en B. de Vree als vierde met op 20 sec. Tini Wolfs als vijfde. Na vier minuten volgde de rest in volgorde genoteerd 6 P. Steen voorde; 7 H. Cuvelier; 8 A. v. d. Groenendaal; 9 P. Marchand; 10 A. Gallé; 11 J. van Dal; 12 Frans Mahn; 13 A. v. d. Linden; 14 A. Geluk; 15 C. Jacobs, 16 R. van Laarhoven; 17 L. v. d. Ven; 18 de Jager; 19 J. van Weert en 20 J. Wijgerden. Met bloemen werd de winnaar gehuldigd, terwijl de fotografen hun opnamen maak ten. De strijd tussen de nieuwelin gen, die met 80 deelnemers start ten, was niet minder hevig. Hier echter was het verschil in capa citeit niet zo groot. De zwakke broeders gavén het de een na de ander op, doch het grote peloton bleef gehandhaafd. In 1.41.1 uur kwam de kopgroep over de eind streep. Het waren 1 P. Verschure; 2 A. van Egmond; 3 J. Hermes; 4 Pré de Vries; 5 W. van Smirren; 6 J. v. d. Klundert; 7 H. Koger; 8 v. Amsterdam; 9 C. Visser en 10 A. Paulissen. T ste ronden bracht Soeterboek dank voor de alzijdige medewerking bij dit wielerevene- ment genoten. Hij prees de steun van Rijkspolitie, van Gemeente werken, van E.H.B.O. en medi sche staf ondervonden; hij bracht dank aan hen die steunden en pre mies in rijke overvloed beschik baar stelden en aan de jury en zijn medebestuurderen voor het onbaatzuchtig opofferende wefk weer bij deze ronde verleend. Hij deed reeds een beroep op het volgend jaar, waarin het tweede lustrum van de ronde van Kaats heuvel zal verreden worden. Aan allen, die op enigerlei wijze tuin belangstelling toon den bij gelegenheid van ons Zilveren Huwelijksfeest op 26 augustus jl., onze hartelijke dank. De Heer en Mevrouw Thijssen-van Beijnen Waalwijk, september 1956. ONDERTROUWD: Maria Cappetti en Mr. H. P. J- van Wegen De plechtige huwelijks-in zegening zal plaats hebben op Zaterdag 6 October a.s. in de parochiekerk van Sint Jozef te Kaatsheuvel om 10.30 u. sept. 1956. Kaatsheuvel, Nijmegen, Receptie van 14.3016 uur in he t Restaurant v. d. Efteling JONGEDAME met Mulo en middenstandsdiploma op kantoor in Kaatsheuvel of omgeving. Brieven onder nr. 7787 bur. Jan Tuerlings, Kaatsheuvel Bureau WEB, Wagenweg 65, HAARLEM, postbus 166, VRAAGT voor het huis aan huis ver spreiden van drukwerken. Goede bijverdienste. Soil, aan bovenvermeld adres. WIJ HEBBEN HARMOSOL voor het waterdichtmaken van regenkleding per potje f 0.85 DiorUteiU VAN AMELSVOORT op do Harkt, Tel. 2286. Kaatahea<raL LAAT OOK UW SCHOENREPARATIE door ons verzorgen Beter, sneller, goedkoper. TH. VERDONK, Laageinde 105 A Waalwijk. Door de gemeente Drunen zal bij inschrijving worden verkocht Grotestraat nos. 52 en 54, kadastraal bekend sectie A no. 2784. De woningen zijn momenteel verhuurd en zijn NIET vrij te aanvaarden. Inschrijvingen, welke alleen kunnen geschieden door in woners van Drunen, moeten vóór 15 okt. a.s. zijn ingediend op het gemeentehuis bij de burgemeester. Gemeentebestuur van Drunen, A. D. C. Snels, burgemeester P. J. Elshout, secretaris voor da afdeling flexible e.d. van haar fabriek te Waalwijk volledige bekendheid rret hei systeem en enkele jaren ervaring als afdelingschef zijn vereist. Aan deze funktle is in ons modern en goed geou tilleerd bedrijf in een prettige werksfeer ein goede beloning verbonden, met onmiddellijke opname in ons pensioenfonds. Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen te van bovengenoemde N.V. te Waalwijk. richten aan het adres. De N.V. NEDEBLANDSCHE SCHOENENUNIE voor enkele finish-afdelingen van haar fabriek te Waalwijk Er is aan dit werk een zeer goede beloning verbonden en het ligt in de bedoeling deze personen op te leiden tot instrukteur. HOCKEY. Heren 3e klasse B. Waalwijk I—Geel Zwart II (Veghel), 5—2. Vorige week gestart met een 3—0 nederlaag tegen Keep Fit II in Oss, gisteren onder tropische hitte een fikse 5—2 overwinning.: De nodige omzettingen in het elftal geven het geheel meer vaart en er werd ondanks alles in een vrij hoog tempo gespeeld. Tot de rust kon Geel-Zwart de' balans nog in evenwicht houden, door, nadat Dupont met 'n prach tig doelpunt Waalwijk 'een 1-0 voorsprong had gegeven, kort voor rust gelijk te maken, L-1. Er werd dus met gelijke kansen aan de 2e helft begonnen, waarin Waalwijk geleidelijk een groter overwicht te zien gaf.'Na 10 min. wist Dumoulin er 2—1 van te maken en even later strafte van Rijckevorsel 'n fout van de Geel- Zwart-doelman af, 3—1. De druk op de Geel-Zwart- veste werd steeds groter en de verdedigers konden het gevaar maar nauwelijks keren. Het wek te dan ook geen verwondering dat ze een strafbully tegen zich kre gen die door Dumoulin goed werd benut, 4—1. Even nog kwam Geel-Zwart terug en wist met een hard schot de Waalwijk-verdediging te pas seren, 4—2. Verder kwamen ze niet; door het goede spel van de W.w.-verdediging werden ze van het kastje naar de Lekende muur gestuurd. Het werd 5.2 uit een door Kooter genomen strafcorner, die door v. Rijckevorsel in het net geslagen werd. De 'eindstand werd 5—2 voor Waalwijk, dat nog een doelpunt afgekeurd zag wegens buitenspel. Waalwijk speelt dit seizoen in de volgende opstelling: Petit Dekkers Spierings I v. Laarhoven Kooter Maas Dupon Dumoulin v. Rijcke vorsel v. Vliet Timmermans R.K. Handbalbond Diocees 's-Bosch. Zondag 16 sept. j.l. werd voor district Tilburg op de Desk-terrei- nen in het Natuurpark „De Efte ling" een handbaltournooi gehou den om de N.K.S. wisselbeker. iEr heerste de gehele middag een spor tieve sfeer en er werd hard en fel gestreden om de wissélbeker te be machtigen, die tenslotte ,;Were Di" uit Tilburg»won. i We laten hieronder de volledige I utslag volgen: Dames le klas doelpunten I gesp. pnt. voor tegen Brieven onder nr. 7788 aan Bureau Jan Tuerlings, Kaats heuvel. WIJ HEBBEN HALITRAN XEVERTR AANOAPSULES Flacon 50 stuks f 2.- 100 A f 3.65 DrorUterU VAN AMELSVOORT op do Markt, Tel. 2286. KeaUheurel. onr. goederen, in- enverk. huizen, hypotheken. J. FREDERIKS, Kaatsheuvel Hoofdstraat 60 Tel. 2034 open.met kap z. g. a. n. 13.000 km. gelopen. Te bevragen: A. DONDERS, Gasthuisstraat 88 KAATSHEUVEL f» 'M" O' Ook ongeschoolde krachten komen in aanmerking. vraagt LUXE DAMESSCHOENFABRIEK Aanmeldingen aan de fabriek Aanbevelend, H Woensdag 26 sept. a.s. achterzaal Hotel Verwlel Waalwijk Aanvang half 9 leveren wij U Prima verzorgd werk en billijke prijs Vraag ons bij gelegenheid eens prijs WAALWIJKSE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN - WAALWIJK Indien U belang stelt in het Waalwijks Orkest en vooral als U actief muziek zoudt willen beoefenen, kom dan deze repetitie bijwonen. Gaarne worden U alle gewenste inlichtingen op deze avond gegeven terwijl ook onderstaande bestuursleden steeds alle informaties kunnen verstrekken Dir. J. Pfinsinga Verwerstraat 37, 's Bosch Voorz. A. Schaap Notaris Raamsdonksveer Secr. G. Pijnenburg Kerkstraat 109 a Waalwijk Meldt u voor het volgen van een E.H.B.O.-CURSUS bij het Bestuur van de Kon. Ned. Vereniging E. H. B. O. af deling Sprang-Capelle. (Secretariaat Hoogevaart 25 te Sprang-Capelle.) Vis is smakelijk, licht verteerbaar en rijk aan de eiwitten die Uw lichaam juist nu nodig heeft. Eet ten minste rwee maal per week vis. Uw gezin vaart er wel bij! Brengt afwisselend deze soorten op tafel kabeljauw, schelvis, schol, verse makreel, wilting, diepvriesvis. Aangeboden door het Bedrijfschap voor Visserijproducten. I NaamI Zend deze bon in open enveloppe (waarop 2 ets postzegel) aan: Voorlichtingsbureau voor de Voeding, Afd. Vis, IJmuiden. Grotestraat 200a, Waalwijk, Tel. 2562 KSB i (Tilb.) 4 7 13 2 Were Di (Tilb.) 4 7 13 3 Desk (Kaatsh.) 4 '2 4 '9' SVG (Tilb.) 4 :2 12 9 Taxandria (Ois.) 4 .2 1 14 Daar een gelijk aantal punten doelworpen genomen moesten voor den, kwam „Were Di" als winnaar uit de. bus en. „ging zo met de mooie N.K.S.-wisselbeker naar huis. «I Dames 2e klas. doelpunten I gesp. pnt. voor tegen J Uno Animo -4 7 8 1 Were Di 2 4 5 8 4 Oisterwijk 4 5 5 4 SVG 2 4 2 2 6 RKC 4 1 1 11 De pas opgerichte club Uit Loon op Zand ,tUno Animo" ging met de N.K.S.-beker naar thuis. Uitslag extra herenwedstrijd. KSBTaxandria 65 de beste schapen: dat is de warmste aanbeveling van V D. Vroom.Dreesmann biedt U weer een grote keus uit de allerbeste wolsoorten in een keurcollectie modekleuren. Bij aankoop van wol krijgt U een breipatroon gratis en U weet, koop rustig ruim voldoende, heeft U een knot y- over, U kunt hem teruggeven. Mooie lingerie wol, vóór winterondergoed, in wit, rose en bleu, 100 gram <|45 Sportwol, voor sportieve Heren- of Jongenstrui, 2-draads, 100 grams knot warme,' 250 Kluwen wol, een zeer mooie kwali teit, in zachte pasteltinten, w.erke- 'ijk het neusje van de zalm, ^55 Koordwol, in modekleuren, 50-gram wel 20 verschillende 100 gram 275 Sokkenwol, onze bekende kwaliteit, met nylon versterkt, ^95 100 gram l>6N BOSCH - EINDHOVEN - TILBURG HELMOND WARENHUIS

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 8