Waalwijkse en Langstraatse Courant ELECTRA grootste keus BINNEN- EN BUITENLANI$ W. G. K. in Brabant heeft 180 afdelingen met 190.248 leden GEMEENTERAAD WAALWIJK SCHEERAPPARATEN 2 O X STOFZUIGERS VRIJDAG 28 SEPTEMBER '56 Uitgever: Waalwijkse Stoomdrukkerij Axitoon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN 79e JAARGANG No. 75 Dit blad verschijnt 2x per week Abonnement: 19 cent per week 13.45 per kwartaal 2.70 franco p.p. Advert entieprij s 10 cent per m.m. Contract-advertenties speciaal tarief Bureaux: GROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 Dr van BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TELEGR. - ADRES„ECHO" Agenda Agenda voor de vergadering van de raad der gemeente Waal wijk, te houden op vrijdag 28 september 1956, te 19.30 uur, ten geme^ntehmze^g notulen der openbare vergadering, ge houden 2 augustus 1956 en 7 sep tember 1956. 2 Ingekomen stukken. 3". Voorstel tot wijziging van het partieel uitbreidingsplan voor de St. Antoniusparochie. 4. Voorstel tot beschikbaar stelling van een krediet voor uit breiding buizennet drinkwater voorziening. 5. Voorstel tot beschikbaar stelling van een krediet voor uit breiding van het zwembad „Het Hoefsven". 6. Voorstel tot wijziging der bouwverordening. 7. Voorstel tot onbewoonbaar verklaring van woningen. 8. Voorstel inzake waarbor ging betaling rente en aflossing van hypothecaire geldleningen voor particuliere woningbouw. 9 Benoeming leden commissie van advies inzake uitvoering der woonruimtewet 1947. 10. Voorstel tot vaststelling van een gewijzigde verordening inzake verzekering van bet brandweerpersoneel. 11. Voorstel tot verhoging der subsidie voor 1956 ten behoeve van de Stichting Katholieke Ge- zinszorg in de Langstraat enz. 12. Voorstel tot toekenning van een subsidie aan de JN.H. Stichting voor Gezinszorg te Waalwijk. 13. Benoeming van een onder wijzeres aan de openbare lagere school. 14 Voorstel tot beschikbaar stelling van een krediet voor aanschaffing meubilair ten be hoeve van de openbare lageie school. 15. Voorstel tot het verlenen van de gevraagde medewerking ingevolge artikel 72 der Lager Onderwijswet ten behoeve van het aanbrengen van verbeterin gen aan de r.k. lagere meisjes school in de St. Antoniusparo chie. 16. Voorstel tot het verlenen van de gevraagde medewerking ingevolge artikel 72 der Lager Onderwijswet ten behoeve van de aanschaffing van meubilair voor de r.k. lagere meisjesschool in de St. Antoniusparochie. 17. Voorstel tot het verlenen der gevraagde medewerking in gevolge artikel 72 der Lager On derwijswet voor aanschaffing van een methode verkeers-on- derwijs ten behoeve van ver schillende scholen. 18. Voorstel tot beschikbaar stelling .van een krediet y°or aanschaffing van een methode verkeers-onderwijs en het in bruikleen geven daarvan aan de r.k. lagere meisjesschool te Baardwijk. 19. Voorstel tot het verlenen der gevraagde medewerking in gevolge artikel 72 der Lager On derwijswet voor aanschaffing meubilair en leermiddelen ten behoeve van de Nuts'-U.L.O.- school. 20. Voorstel tot verstrekking van kasgeld ter voorlopige fi nanciering van de uitbreiding, verbouwing, enz. van de nijver heidsschool en voor aanschaf fing machines voor deze schoil. 21. Voorstel tot het toekennen van een jaarlijkse bijdrage aan de Stichting „Eindhovens Hoge schoolfonds". 22. Voorstel inzake deelneming aan de gemeenschappelijke re geling „Gasvoorziening Zuid-Ne derland". 23. Voorstel inzake het aan vragen van een verhoging van de algemene uitkering uit het gemeentefonds voor het jaar 1957. 24. Voorstel tot aankoop grond ten noorden van de Winterdijk. 25. Voorstel tot aankoop grond ten oosten van de Groensteeg. 26. Voorstel tot aankoop grond in de Buitenpolder van Waal- WI^7 Voorstel tot aankoop grond in de Binnenpolder van Baard wijk. 28. Voorstel tot ruiling van grond te Baardwijk. 29. Voorstel tot aankoop van een stukje grond te Besoijen. 30. Voorstel tot aankoop van onroerend goed. 31. Voorstel tot aankoop wo ningen aan de René de Clerq- straat. 32. Voorstel tot intrekking raadsbesluit van 20 september 1955 tot aankoop van een strook je grond aan de Tweede Zeine te Waalwijk. 33. Voorstel tot intrekking raadsbesluiten van 24 mei 1956 tot verkoop bouwterrein te Be soijen 34. Voorstel tot verkoop bouw terrein te Besoijen. 35. Voorstel tot verkoop van een stukje grond te Besoijen. 36. Voorstel tot verkoop bouw terrein tussen de Eerste en Twee de Zeine. 37. Voorstel tot onderhandse verpachting van gemeentegrond. 38. Voorstel tot het aangaan van een kasgeldlening. 39. Voorstel inzake het toe kennen van een uitkering ineens aan het gemeentepersoneel ten bedrage van 6% der bezoldiging over het tijdvak 1 juli 195631 december 1956. 40 Voorstel tot intrekking raadsbesluit van 23 december 1954, nr. 150, tot wijziging der begroting 1954 en van de bijbe horende besluiten tot wijziging van bedrijfsbegrotingen. 41. Wijziging begroting 1956. PREADVIEZEN. Aanleg waterleiding Groensteeg—Zomerdijk. Het drinkwater voor de bewo ners in de omgeving Drongelense Veer en Stoomgemaal, dat ter plaatse wordt opgepompt uit de bodem, is van zeer slechte kwali teit. De aanleg van een waterlei ding in genoemd deel der ge meente is reeds jaren een onder werp van bespreking geweest met de Rijkswaterstaat. Door de bouw van de rioolzui veringsinstallatie is deze aangele genheid in een nieuw stadium ge komen. De Rijkswaterstaat heeft zich bovendien bereid verklaard om de helft van de kosten van aanleg van een waterleiding te dragen. In de behoefte aan water onder druk kan de rioolzuiveringsinstal latie ook voldoen door de plaat sing van een hydrofoor-installa tie, maar door ons wordt de voor keur gegeven aan een waterlei ding. I i i De kosten van aanleg van een waterleiding, die geprojecteerd is vanuit de Groensteeg en langs de Zomerdijk, worden begroot op f 40.500.—. B. en W. stellen voor een ere diet ad f 40.500,— voor de aan leg van 'een waterleiding Groen steeg—Zomerdijkweg, beschik baar te stellen. Verbouwing zwembad j,Het Hoefsven". Door de raad is bij besluit van 28 april 1955 een krediet gevo teerd voor de uitbreiding van het aantal cabines van het gemeente lijk zwembad „Het Hoefsven Dit aantal cabines bedroeg aan de dameszijde en de herenzijde van het bad ieder 22 stuks en werd aan de herenzijde met 22 stuks vergroot. Deze vergroting van de capaciteit ging gepaard met een wijziging in het systeem van opberging der kleedhaken, hetgeen een snellere wisseling der cabines door de baders bevorder de. Het behoeft geen betoog, dat het aantal cabines aan de dames zijde eveneens te gering is om op topdagen een grote toeloop te kunnen verwerken en dat derhal ve uitbreiding van de accomoda- tie ook aldaar geboden is. Deze uitbreiding kan op dezelfde wijze geschieden als die aan de heren kant, zodat door de symmetrie een aesthetisch verantwoord geheel wordt verkregen en het bad aan uiterlijke schoonheid zal winnen. B. en W. stellen yoor het hier voor benodigde krediet beschik baar te stellen. Benoeming leden Commissie van Advies inzake uitvoering der Woonruimtewet 1947. De Commissie van Advies in zake uitvoering der W oonruim- tewet 1947, moet op grond van artikel 8 dier wet, in haar geheel aftreden op 30 september 1956. De huidige Commissie is als volgt samengesteld: 1. G. A. Duyvelaar, lid, voorz. i 2. C. P. van den Hoven, lid. 3. J. A. M. Kees, lid, secretaris. 4. F. Kemperman, lid. 1 5. C. A. van Mosselveld, lid. B. en W. stellen voor weer over te gaan tot de benoeming van leden voor de Commissie van Advies inzake uitvoering van de Woonruimtewet 11947. Verhoging subsidie-bedrag „Katholieke Gezinszorg". Het Bestuur der Stichting „Ka tholieke Gezinszorg" te Waalwijk heeft zich tot de raad gericht met het verzoek om verhoging van 't subsidiebedrag over 1956. i Het blijkt, dat de exploitatie over het jaar 1956 niet sluitend gemaakt kan worden zonder be langrijk verhoogde bijdragen van de onder de voornoemde stichting ressorterende gemeenten. Tot op heden verlenen de aan gesloten gemeenten aan voor noemde stichting een subsidie, be rekend naar f 2.60 per verzor gingsdag. Wil echter het sociale districts- gezinszorgwerk, dat van eminent belang voor plaats en streek geacht moet worden, finan- ciëel niet ontwricht raken, dan dient voornoemd subsidiebedrag ad f 2.60 per verzorgingsdag ver hoogd te worden tot f 3.25 over het gehele jaar 1956, hetgeen neerkomt op f 3.90, welk bedrag de Stichting heeft afgerond naar f 4.- voor alle gemeenten in haar district om haaf exploitatie iets veiliger te stellen in verband met nog eventueel tussentijds toe te passen noodzakelijke verhogingen van uitgaven als bv. toekenning 3—6 salarisverhoging, over het 2e halfjaar 1956. S B. en W. stellen voor het bij de begroting 1956 aan de „Stich ting Katholieke Gezinszorg", voornoemd, toegekende subsidie bedrag ad f 2.60 voor het jaar 1956 te verhogen tot f 3.25 per verzorgingsdag, ofwel f 4.— per verzorgingsdag vanaf 1 juli 1956. Subsidie Nederl. Herv. Gezinszorg. Van het bestuur der Ned. Herv. Stichting voor Gezinsverzorging ter plaatse is een verzoek ingeko men tot subsidiëring van haar so ciaal gezinszorgwerk. De Stich ting is opgericht op 1 mei jl. Van af 25 juni heeft zij een gediplo meerd gezinsverzorgstcr in haar dienst. Ook aan de Ned. Herv. Stich ting behoort subsidie verleend te worden, evenals aan Kath. Ge zinszorg, in de vorm van een bij drage per verzorgingsdag. Uit de overgelegde begroting voor het lopende jaar 1956 bere kent de Stichting dit dag-subsidie op f 2.75. De Kath. Gezinszorg geniet weliswaar een hoger dag-subsi- die, maar deze Instelling werkt met een groot aantal verzorgsters en twee maatschappelijke werk sters, met de leiding belast, en heeft verdere apparaatskosten (bureau, reiskosten verzorgsters die van elders te Waalwijk wer ken, enz.), welke kosten een or ganisatie als de Ned. Herv. Stich ting met één verzorgster niet in die mate heeft. B. en W. stellen voor de Ned. Herv. Stichting voor Gezinsver zorging het gevraagde subsidie van f 2.75 per werkelijke verzor gingsdag, onder de algemene voorwaarden voor subsidiëring, te verlenen gedurende het tijdvak in 1956, dat een gediplomeerde gezinsverzorgster werkzaam is. Verstrekking kasgeld aan de stichting „Nijverheidsschool voor Waalwijk e.o,". Het bestuur der stichting „Nij verheidsschool voor Waalwijk e.o." heeft in voorbereiding de stichting van een nieuw perma nent gebouw voor haar school, alsmede uitbreiding en verbou wing van haar bestaande gebou wen. De plannen daarvoor zijn door de desbetreffende instanties goedgekeurd, doch in de finan ciering moet nog worden voor zien. Vooreerst baart de vóór financiering zorg, d.w.z. de fi nanciering van de bouw totdat deze voltooid is. Deze bouw, alsmede de verbou wing en de inrichting, zullen naar door de deskundigen opge stelde berekeningen duren tot uiterlijk 1 september 1958. In de tegenwoordige omstan- digheden is het voor de Stichting j moeilijk, zo niet onmogelijk, om S reeds thans een offerte te beko men voor kasgeld tot 1 september j. 1958. Het is gebleken, dat het De- partement van Onderwijs, Kun- sten en Wetenschappen genoe gen neemt met toezegging door de gemeente van kasgeld voor deze vóór-financiering tot aan het tijd stip, waarop de Stichting een vaste lening zal hebben gesloten Alsdan zal er geen bezwaar te- gen worden gemaakt, dat de bouw wordt aanbesteed. Aangezien B. en W. het van groot belang achten, dat zo spoe dig mogelijk met de bouw wordt begonnen, stellen zij voor aan de Stichting het benodigde kasgelc te verstrekken. O heeft de Grotestraat 207 Waalwijk HOLL. ELECTRO RUTON EXCELSIOR X m io Verder voorstellen tot het verlenen van een krediet aan de o.1.-school in de Stationsstraat en tot het verlenen van medewerking volgens art. 72 der lager onder wijswet 20 aan de St. Antonius- school (verbzetering en inrich ting van het schoolgebouw); aan de Theresiaschool, de Clemens- school en de Bernadetteschool (aankoop leermiddelen), aan de Mariaschool (aankoop methode verkeersonderwijs) en aan de Nuts-uloschool (aankoop leer lingsets en aanvulling boeken- voorraad) consulten van 20.448, waarbij het aantal nieuw-ingeschrevenen 684 bedroeg. Het aantal kraamcentra bleef 19, te weten 15 bondscentra en 4 centra in de grote stadsafde- lingen Tilburg, Breda, Eindhoven en 's-Hertogenbosch, waarin to taal 31 kraamverpleegsters en 399 kraamverzorgsters werkzaam zijn. Ondanks de geregelde toename van het leerlingen-aantal (nu met 13 pet.) blijft het aantal kraam verzorgsters - aldus zegt de bon nog verre van het aantal dat nodig zou zijn om aan iedere aan vrage zelfs van leden - te kunnen voldoen. Er zouden op zijn minst thans ongeveer 650 kraamverzorgsters nodig zijn, ter wijl er in totaal 262 zijn. In totaal werden door het kraamzorgpersoneel van de cen tra, met inbegrip van de 94 leer lingen, 10.543 interne en 3485 wijkkraambedden verzorgd. Het aantal aanvragen bedroeg echter in totaal 16.283. Dit betekent dat in de praktijk al aan 2260 aan vragen geen gevolg kon worden gegeven. De bondscentra verzorgden in een jaar tijd 6646 interne bedden en 1480 wijkbedden en de 4 gro te stadscentra 3897 interne en 2005 wijkbedden. In het afgelopen jaar werd door de leerlingen gedurende 1691 da gen gezinshulp verleend tegen 1873 dagen in het jaar daarvoor. Het aantal plaatselijke afdelin gen, dat door de kraamcentra werd bestreken, bleef praktisch gelijk, n.l. 168 van de in totaal 180 afdelingen. Er werden 46.027 bezoeken af gelegd, t.w. 31.768 voor interne kraamzorg, 3176 voor wijkkraam- II en zorg, 3431 dienstbezoeken 7653 overige bezoeken. Onder invloed van een betere subsidiëring sloot de exploitatie rekening van de stichting voor kraamzorg voor het eerst met een batig saldo. Bij de afdelingen werken mo menteel 63 kraamverzorgsters en 3 bakers, daarnaast nog 34 kraamverpleegsters, onder wie 27, die tevens wijkverpleegster zijn. Een situatie, die nog wel voor verbetering vatbaar is, aldus de bond, maar die toch vergeleken met 't vorig jaar onverdeeld gun stig te noemen is. In het verslagjaar werden in totaal 20310 kraambedden ver zorgd. Het ligt in de bedoeling om de salarissen van de kraamverzorg sters (thans f 1648.60) in de naaste toekomst belangrijk te ver beteren. Kinderhygiëne. Ondanks alle aandrang is het Rijk nog in gebreke gebleven om voor de belangrijke dienst van kinderhygiëne een afdoende sub sidieregeling tot stand te brengen. Er is dan ook een zorgwekkend tekort, omdat 't werk door moest 1 gaan. Met een kleine uitbreiding, welke gedeeltelijk in 1956 gereali- seerd werd, kwam de staf voor verzorging der kinderhygiëne op j 7 districtskinderartsen, enige hon- derden wijkverpleegsters en 20 districtsverpleegsters. Het zijn slechts enige grepen i met cijfers uit het grote werk van een bond, die nu 40 jaar in Bra- j bant werkzaam is, Welk feit te Tilburg is herdacht. DE NEDERLANDSE DEVIEZENRESERVE. De Nederlandse deviezenreser- ve is beneden een miljard gul den. Sedert januari is dit met 495 miljoen of 30% gedaald. j LUISTERBIJDRAGE GAAT OMHOOG. Het is thans veertig jaar gele den, dat in Brabant het Wit Gele Kruis werd opgericht, eerst in fe deratief verband in de bisdommen Den Bosch en Breda, die later sa mengingen in de provinciaal N. Brabantse Bond. Had de Bossche Federatie in 1916 tien afdelingen met 2800 le den en de Bredase vier met 1700 leden, het Wit Gele Kruis in heel Brabant telt nu 180 afdelingen met 190.248 leden (gezinnen), waarbij uiteraard ook de bevol kingsaanwas, een verdubbeling, een rol speelt. Het is deze band die alle plaat selijke verenigingen in staat stelt de gezondheidszorg in volle om vang uit te oefenen en gebruik te maken van de verschillende diensten, die in het belang van de gezondheidszorg in Brabant \yerkzaam zijn. 320 Wijkverpleegsters. Het totaal aantal wijkverpleeg sters steeg in het afgelopen jaar van 314 tot 320, terwijl er nog twee vacatures zijn. De verhou ding leken-religieusen heeft op nieuw een sterke verschuiving on dergaan, Van de 320 zusters wa ren er 87 religieusen (tegen 101 in het vorige jaar) en 233 leken (tegen 213 vorig jaar). Wat de bevoegdheden van de wijk-zie- kenverpleegsters betreft, is er sprake van een zeer gunstige ont wikkeling. Van de 320 zusters hebben er 6 geen diploma en vier een Duits diploma. Het vorig jaar waren er 10 zusters, die niet ge diplomeerd waren. Het aantal wijkziekenbezoeken met inbegrip van preventieve be zoeken, steeg van 1,264.437 tot 1.322.765, een vermeerdering dus van bijna 5 procent. Het aantal bezoeken in 't wijkgebouw of bij de zusters aan huis daarentegen daalde van 180.362 tot 155.963, wat een vermindering van 13,5 procent is. Het gemiddelde salaris voor de leken wijkverpleegsters steeg nu van f 3621 tot f 4511.en dat van de religieuse wijkzusters van f 1780.— tot f 2312.—. Te kort aan kraamver zorgsters. Het Wit Gele Kruis beschikt momenteel over 49 bureaus voor 1 praenatale zorg met een aantal De luisterbijdrage voor de ra- t dio zal verhoogd moeten worden, j De regering beraadt er zich nog j over hoe groot het bedrag van de j verhoging moet zijn. Dit deelt minister Cals (Onderwijs) aan i de Tweede Kamer mee in zijn nieuwe begroting. De radio-om- I roepen zijn in financiële moei- j lijkheden gekomen Het is niet s meer mogelijk, de uitgaven ge- 1 heel te dekken uit de opbreng- 1 sten van de luisterbijdragen. CELEBREREND PRIESTER MOET LATIJNSE TAAL GEBRUIKEN. De Kerk heeft ernstige redenen om in de Latijnse ritus voor de celebrerende priester de onvoor waardelijke verplichting te hand haven de Latijnse taal te gebrui ken. Dit geldt ook voor de Gre goriaanse gezangen, die het H. Misoffer begeleiden. Aldus, de H. Vader aan het slot van zijn uitvoerige toespraak tot de deel nemers aan het internationaal liturgisch congres, dat zaterdag te Rome werd besloten. PROEF MET KOOPAVOND GEWENST. Een groot aantal Nederlandse huisvrouwen is van mening dat het wenselijk is een proef te ne men met de „koopavond". Dit is gebleken bij een opinie-onder- t zoek, dat is ingesteld door de Nederlandse Huishoudraad Aan het onderzoek werd meegewerkt door 855 groepen en afdelingen van 13 bij de Huishoudraad aan gesloten organisaties, n.l. 24.000 vrouwen. Een Vrijdagavond-koopavond mag 'n sukses genoemd worden, ook in onze gemeente. MOORD TE ANJUM. Lijk op stuk bouwland begraven gevonden. In de nabijheid van het dorpje Anjum, ongeveer tien km. ten noorden van Dokkum, is maan dagavond om half negen op een stuk bouwland het lijk van de ongehuwde alleenwonende boe renarbeider Pieter Sjoerds Steeg- stra begraven gevonden. Vermoedelijk is Steegstra. die ongeveer veertig jaar was, zater dagavond vermoord om thans nog onbekende redenen. De justitie en recherche uit Leeuwarden stelden onmiddel lijk een onderzoek in. Naar ver luidt, zijn omstreeks midder nacht drie inwoners van Anjum in verband met deze vermoede lijke moord, gearresteerd. Een boerenarbeider, die maan dag het land omploegde, viel het op dat een stuk grond losgewoeld was. 's Avonds ging hij op on derzoek uit en na enig graven vond hij het lijk. DAAD VAN EEN KRANKZINNIGE Van Israëlische zijde wordt gemeld, dat zondag van jordaans gebied geschoten is op 800 men sen die tussen Jeruzalem en Bet- lehem oudheidkundige vondsten bezichtigden. Er vielen drie do den en zestien gewonden. In een Jordaans communiqué over het incident wordt gezegd, dat een Jordaans soldaat in een aanval van krankzinnigheid op de menigte geschoten heeft. Van Israëlische kant wordt hierbij opgemerkt, dat er met PHILIPSHAVE UNIO BKAUN-REMINGTON SS

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 1