D, FILMJOURNAAL V®, Ei - DE MAGNEET - WAALWIJK *U BON MARCHE STERKE WERKKLEDING WAALWIJK ADVERTEREN DOET VERKOPEN BLOK's Kledingmagazijn WIM MUSTERS J. SO ETER BO EI-DE JONG WONINGINRICHTING IJ. S. SCHAGEN I EVEN VRIJ? BREI! waar™de MARKT „VLINDER" Schoenfabriek DUITSE HERDER DE MAGNEET Zaterdati-aanhiodintj&n DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 28 SEPTEMBER 1956 A. H. Frederiks en Zn. Fa. F. Smits Zoon KAATSHEUVEL VOOR ELK WERK HET BESTE MERK. DE ECHO UW BLAD t LeeS eMers indH Wad Edah U te zéggen heeft. *e hier „alEdah voor U dóet Borstplaat smelt op de tong. 200 gram Gekookte achterham iets bijzonders. 100 gram Margrieten 'n heerlijk koekje. 250 gram Doperwten M 2 vitaminenrijk. literblik Rode Bieten snel op tafel. 1 /3 flacon ABONNEMENTEN en ADVERTENTIES 1 flacon Kasteel- Vruchtenpuddingsaus van 44 voor 25 bij elke 250 gram Vruchtenpudding U Vo°r de akker, si„ Medina n„ nu -er s,ijt dan is 't vooral zaak om te kijken wat U koopt. Overalls, Abrodken, werkhemden en --ks^k» brengen „rin<, en degelijk in een enorme son „oordop we etv èu 1 Hier kunt U het lezen, Maar in onze speciale TOMADO-ETALAGE kunt U het zien. t/o de Kerk HEEFT HET. OOK VOOR Lingerie Kousen len sokken Schortjes Pyama's, enz. Bekijk het met verstand En geef uw brilrecept in vakmanshand „DE GOUDEN VIJZEL" Hoofdstraat 87 Kaatsheuvel Hoofdstraat 65 - Tel. 2267 KAATSHEUVEL Vulpenhouders Balpennen Schrijfpapier Notitieboekjes |enz, j Kantoorboekhandel. KAATSHEUVEL heeft zo juist een nieuwe collectie CHENILLE SPREIEN ontvangen. Reeds vanaf f 15.75.1 Alleen-verkoop van UURWERKEN PONTIAC - CERTINA CAZAL in grote keuze. I Hoofdstraat 63 - Tel. 2465 KAATSHEUVEL Voor het komend najaar een Petroleumkachel. Topkwaliteit Aladin, Demon, Pex. Uit voorraad leverbaar. Ook voor electrische warm- testralers het adres. Ijzerhandel Tel. 2555 venshouding van het Evangelie. De bijeenkomst wordt gehou den in het zaaltje, grenzende aan de kapel van het Sint Theresia- gesticht in de Grotestraat. Ieder een is van harte welkom. CINEMASCOPE DOET ZIJN INTREDE IN WAALWIJK. eze week zal de cinematogra fische omwenteling van deze tijd de cinemascope, ook in Waal wijk zijn intrede doen. In Musis Sacrum is men dezer dagen druk doende geweest om de nodige voorzieningen te treffen voor ci- nemascope-vertoningen. Cinemas cope is een vervolmaking van de moderne projectie-techniek. Door •t gebruik van een breedhoeklens verkrijgt men een projectievlak dat eens zo groot is als het beeld van de normaalfilm. Behalve de cinemascope kan men met deze breedhoeklens ook de wide-screen projectie verwezenlijken. Wide- screen levert een beeld op, dat 30%—40% groter is dan het nor maalbeeld. De projectie-appara ten van Musis Sacrum zullen dus in de toekomst drie mogelijkheden bieden: normaal beeld (12 m2); wide-screen (1617 m2) en ci nemascope (25 m2). Deze kost bare verbetering is echter niet de enige aanwinst van Musis Sa crum. De heer Boers heeft ook 'n geheel nieuw projectiescherm la ten aanbrengen, een z.g. Ameri kaans parelschermdoek, 'n scherm dat is geprepareerd met een soort fijn gemalen glas en daardoor een glanzend oppervlak heeft. De lichtsterkte van het beeld wordt hierdoor in zeer belangrijke mate verhoogd, terwijl ook de kleuren veel beter tot hun recht komen. Wij waren in de gelegenheid om vooraf de vertoning van de film „Terug uit de hel", welke van vrijdag tot ien met zondag op het programma staat, te zien. Voor deze film met zijn vele wij de en indrukwekkende opnamen leent de cinemascope zich buiten gewoon goed. Men voelt zich veel meer in de handeling op genomen en de indruk van ruimte en diepte is veel sterker. Ook konden wij duidelijk de veel grotere lichtsterkte van het nieu we parelschermdoek constateren. Wij kunnen iedereen een be zoek aan deze film aanraden, zo wel om de film zelf alsook om de realisering in cinemascope op een geheel nieuw en zeer kostbaar projectiescherm, dat de lichtsterk te van het beeld en nuancering der kleuren in zeer grote mate verhoogt. Deze kostbare uitbreiding van Musis Sacrum betekent ongetwij feld een belangrijke aanwinst voor het ontspanningsleven in onze stad. EERSTE LUSTRUM R.K. VROUWENGILDE. 'n een vorig bericht schreven wij reeds dat het r.k. Vrouwen gilde, afd. Waalwijk, binnenkort zijn eerste lustrum zal vieren. De rustige viering van dit heugelijke feit zal plaats hebben op 2 okto ber a.s. 's Morgens zal voor de leden in de St. Clemenskerk een H, Mis worden opgedragen, waarna een gezamenlijk ontbijt ral volgen in het Gemeenschaps huis. 's Avonds zal er in hotel Verwiel een feestvergadering Worden gehouden, tijdens welke de geestelijk adviseur, de Zeer- terw. Heer Pastoor v. d. Brekel, jaren al niet in Waalwijk ge bracht! En ook nu weer is 't er op de eigenlijke lustrumviering op 13 oktober a.s. in geslaagd een avond te bieden, die voor Waalwijk en wijde omgeving uniek genoemd mag worden. Het heeft voor de ze avond beslag weten te leggen op het „Dokterscabaret". Dit ca baret mag dan voor velen een on bekende klank hebben, het is een gezelschap dat reeds op vele plaatsen in den lande met buiten gewoon groot sukses is opgetre den. In alle grote bladen heeft men enthousiaste kritieken over het optreden van dit gezelschap kun nen lezen. Men kan verzekerd zijn van een hoogstaand program ma, dat de fijnproevers op het ge bied van humor en fijnzinnige geestigheid zeker niet zal teleur stellen. De geldelijke opbrengst van dit cabaret komt geheel ten goede aan het Koningin Wilhel- minafonds. Het doel van dit fonds behoeft voor niemand nadere uit leg. En ten aanzien van dit fonds heeft Waalwijk nog iets goed te maken, want de onlangs gehou den collecte heeft maar f 235. opgebracht. Dat is teleurstellend, inderdaad, en daarom is het pret tig te weten dat wij de kans krij gen een betere beurt te maken. Zoals u in de in dit blad voorko mende advertentie kunt lezen be draagt de entreeprijs f 3.— p.p Dit mag op het eerste gezicht misschien een wat schrikwekkend bedrag zijn, de betrekkelijkheid ook daarvan blijkt als we ons re aliseren dat 't Koningin Wilhel- minafonds recht heeft op de daadwerkelijke steun van ieder een en dat we nog bij dit fonds in het krijt staan (zie povere collec teresultaat)-. Burgemeester Teijssen heeft zich bereid verklaard deze, wel zeer bijzondere, feestavond, met een enkel woord te openen. Er is echter nog meer aanlei ding om deze avond niet zonder meer te laten voorbijgaan. Behal ve een klinkende cabaretvoorstel ling brengt deze avond ook nog een zeer aantrekkelijke verloting met begerenswaardige prijzen, zo als 'n radio, diverse paren Waal- wijkse, dus voortreffelijke schoe nen, jacks en vele andere fraaie prijzen. En ten slotte bal na! Wie voor drie gulden nog meer verlangt, wil het onderste uit de kan en krijgt dientengevolge de deksel op zijn neus. Laten wij op 13 oktober a.s. nu eens gaan lachen om de H.H. Doktoren, die zo vaak om ons lachen als we „ziek" zijn! LUXOR. „Stalen Jungle". Jn deze film komt de toeschou wer tot de wat verbazing- ontdekking dat in de Amerikan- se gevangenis, waarin de film ons verplaatst, niet de directeur, maar de duistereb roedrs het voor het zeggen hebben. Deze gang van zaken is voor een goed deel te wijten aan het feit, dat een aantal bewakers corrupt is tot op het been. Marlin, de lei der van een illegale organisatie, is wegens een belastingdelict veroordeeld, maar hij zwaait in de gevangenis de scepter dat het een lieve lust is. Ook Ed Novak, die lid was van dezelfde organi satie, heeft te doen wat Marlin hem opdraagt. Novak heeft ge zien dat er een bewaker door de trawanten van Marlin is ber moord, maar hij durft niet door te slaan. Maar tenslotte moeten toch ook hier de booswichten het onderspit delven. Een hard, vreugdeloos verhaal uit de Amerikaanse gevangenis- Van vrijdag tot en met zondag, wereld fi Toegang 18 jaar. Enorme sortering breiwol, diverse soorten o.a. Van Wijk Spoeltjeswol, Lei then, Hollandia, Parley en Scheepjes Reeds vanaf f 1.85 57. A/VTT2/V/1/SS 77? l WA A L \A/LS* Duivels te paard. een naar wij mogen aannemen, feestelijk woordje zal spreken. Het Vrouwengilde zou echter Pet Vrouwengilde niet zijn als het het bij deze bescheiden viering 2ou laten, want hoeveel rijke avonden heeft het in de afgelopen Een wild-west film volgens het geijkte recept een fer me, koene borst, een meisje dat aanvankelijk niets met hem le maken wil hebben en dan ten slotte een handvol vervaarlijk uitziende boeven. De revolvers zitten bar los in de holsters en de paarden draven af en aan, hergen stof op werpend. Als de boeven ten slotte hebben erva ren dat de misdaad niet loont, heeft het meisje ook niets meer tegen de koene borst. Maandag en woensdag. Toe gang 14 jaar. MUSIS SACRUM. Terug uit de hel. Cinemascoop doet in Waal wijk haar intrede met het verhaal van Amerika's meest gedecoreerde held uit de 2e we reldoorlog, Audy Murphy. Voor betoonde moed ontving hij de hoogste onderscheiding die Ame rika kent de Medal of Honor". Murphy, die zich helemaal geen held vindt, speelt zelf de hoofd rol in deze film, die gemaakt is naar het gelijknamige boek dat door hem geschreven werd. Een oorlogsfilm dus, maar een oor logsfilm die toch vooral duidelijk naar voren brengt de kameraad schap tussen de mannen aan het tront. Een film, die weliswaar geen openbaring is, maar die toch ve len zal boeien en ontroeren. Van vrijdag tot en met zon dag. Toegang 14 ja^j, Nacht in Socorro. Opk dit is 'n wild-west, waar- in elk meningsvedschil met de revolver wordt beslecht. De re vol verheid is een zekere Brett Wade, het meisje dat ten slotte met hem in de trein stapt om samen elders een nieuw leven te beginnen, is Rannah Hayes. Daar tussen in zitten enkele jof fers en jongens, die min of meer niet deugen. Maandag en woensdag. Toe gang 18 jaar. BLOEDIGE botsing bij JERUZALEM; VERMOEDELIJK 130 DODEN. De secretaris-genraal van de P.F/jP'k'dc Naties Dag Hammars- kjold, heeft vertegenwoordigers van de Grote Vier en van Jorda nië en Israël naar zijn hoofd kwartier in New York ontboden voor spoedbesprekingen. Aan leiding hiertoe was een bloedige t}0.„s.'PS tussen Jordaniërs en Is raëliërs in d nacht van dinsdag ^o£n?dag> waarbij vermoede lijk 130 doden zijn gevallen. Vol gens berichten uit Tel Aviv on dernamen Israëlische troepen 'n overval op Jordaanse stellingen Dl] Hoessan, op vier kilometer van de grens. Zij doodden 50 Jor daanse militairen, staken twee pantserwagens in brand, bliezen net plaatselijk politiebureau op en maakten een grote hoeveel heid voertuigen, zware mortie ren en geweren buit. Jordaanse eenheden ondernamen daarop 'n tegenaanval, waarbij, volgens Jordaanse woordvoerders, min stens 90 Israëliërs werden ge dood. Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een ge duldig gedragen lijden, tijdig voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden, onze innig geliefde Echtgenoot, Vader, Behuwd- en Grootvader de Heer LAURENTIUS JOHANNES SLAATS echtgenoot van Mevrouw Aleida Bijlhout in de leeftijd van 75 jaren. ïpf <yan het R-K- Kerkbestuur St. Antoniusparochie lid St. Vmcentius-Conf eren tie te Waalwijk. Overtuigd van Uwe deelneming in dit voor ons zo smartelijk verlies, bevelen wij de ziel van de dierbare overledene in Uwe gebeden aan. cnerbare Waalwijk A. Slaats-Bijlhout G. M. J. Sars-Slaats J. H. Sars en kinderen De Kinderen Slaats-v. Heijst L. JSlaats C. J. Slaats-Vesters en kind M. E. Spijkers-Slaats B. Spijkers en kinderen C. Slaats J. R. M. Slaats-Cuijten en kinderen A. Slaats F. Slaats-Verwiel en kinderen Th. C. Slaats A. J. van Heesch-Slaats L. M. J. van Heesch en kinderen Waalwijk Fam. van Heemskerk-van Heijst Waalwijk, 26 september 1956 St. Antoniusstraat 4. Rozenkransgebed 's avonds om 7 uur in de kerk donderdag, vrijdag en zaterdag. Nijmegen Waalwijk Oshkosh, U.S.A. Waalwijk Kaatsheuvel on, bijkantoor KAATSHEUVEL an onz. agenfn In a||e plaatsan van da Langstraat naman steads gaarne ADVERTENTIES en ABONNEMENTEN aan wij Cunen vraagt 1 MACHINEZWIKKEK 1 KANTENSCHROOIER of VAKLIEDEN die als zo danig wensen te worden op geleid. Hoog loon. Prettige werkkring Aanmelden bij de heer P. v. BEIJNEN, Min. Loeffstraat 3 Waalwijk. TE KOOP met stamboom teef, 8 weken oud. Mgr. Volkerstraat 112 KAATSHEUVEL ZWARE MOLTON DEKEN 125 180 3*29 SOLIDE WOLLEN DEKENS blauw zalm en groen 13*95 Ook in moderne dessins 17.95 Bezoekt vrgblgvend onze zaak. U winkelt gezelliger bij

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 3