WAALWIJK Thuisstiksters JOS VAN DE VEN 1 I li J0S VAN DE VEN 1 1 1 1 I VERKOOPSTER MEISJE WERKSTER HANDKAR Wollen VESTEN (dames en heren) Ivo van Haren's Schoenfabrieken N.V. Zo APART en VOORDELIG WINTERJURKEN in wo! en jersey Wollen DAMESPULLOVERS Sofaolten's Text ie ff PRIMA SPECULAAS DE HAAN OERLEMANS' Scheepswerf n.v. te Heuseiee iJzerwerkers - Branders - Hakkers - Elek. Lassers Sjouwerlieden - Bankwerkers en enkele Kraandrijvers SPAAR TIJD EN GELD! KIJK EN KOOP BIJ: f 52.50 10 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 28 SEPTEMBER 1956 10 jaarvergadering met een woord door de voorzitter, de verslagen van secretaris en penningmeester en de bestuursverkiezing. Aftredend waren de heren A. v. Riel, C. Brekelmans en B. Kort hout. De laatste wenste wegens te drukke werkzaamheden geen be stuursfunctie meer te aanvaarden. De beide andere heren werden herkozen, terwijl de heer H. Lips in de vacature K. gekozen werd. De voorzitter dankte de heer K. voor de activiteit, die hij steeds als bestuurslid aan de dag gelegd heeft. Dan gaat de voorzitter over tot het bespreken van het winterprogramma, dat de leden toegezonden is. Ruim 20 avonden ^ijn vastgelegd, waarbij hoofdza kelijk de bedoeling heeft voorge zeten zelfontwikkeling en zelf- vorming in het programma te be trachten. In oktober (28) wordt het vierde lustrum der vereniging gevierd. Het is de bedoeling dit te doen in een feestavond geheel door eigen leden verzorgd, waar bij tevens een toneelwerkje zal opgevoerd worden, waarvan de heer M. v. Amelsvoort bereid is de leiding op zich te nemen. Aan het slot der vergadering werden speciaal door de nieuwe leden meerdere vragen gesteld met be trekking tot de werkwijze en de doelstelling van de vereniging, waartoe zij zijn toegetreden. Sophia's Vereniging concerteert. Na het succesvolle concert, dat we zaterdag j.l. van de Harmonie „Concordia" uit Loon op Zand in het Restaurant van de „Efteluig" hebben mogen genieten, treedt zaterdag 29 september de Kon. Harmonie Sophia's Vereniging met een niet minder mooi pro gramma op. We hopen er getui gen van te mogen zijn, dat er meer belangstelling uit Kaatsheu vel op deze avond blijk van waar dering geeft, voor wat dit hoog staande corps onder leiding van directeur Ton Kotter zal ten ge hore brengen. Het programma luidt: 1. Per Aspera ad Astra, mars, Urbach. 2. Le roi d'Ys, ouverture, E. Lalo 3. Scènes Caücasiennes, M. Ippolitov Iwanow a. Dans les Montagnes b. Dans les Villages c. Dans la Mosquées d. Procession du Sardar. Pauze 4.Lans le jardin d'une pagode chinoise, Ketèlbey. 5. Kiinstlerleben Joh. Strauss 6. Slavische Rhapsodie nr. 2 C. Friedemann 7. Thuderlight, mars, Ton Kotter. We mogen opmerken, dat ook dit concert geheel gratis toegan kelijk is. Tafeltennis Toernooi N.V.R. Zondag a.s. geeft de Tafelten nisvereniging N.V.R. haar 2e toernooi. Dat het met de Tafel tennissport nog steeds crescendo gaat blijkt wel uit het feit, dat de toernooien seeds druk bezet zijn en druk bezocht worden. Ook bij N.V.R. ontbreekt het weer niet aan belangstelling. Meer dan 200 inschrijvingen kwamen binnen, zodat het toernooi over drie zalen moet verdeeld worden, n.l. het grote Apollo-Theater, de kleine Apollo-zaal en de concertzaal van de heer P. v. Dun. Aan spanning zal het evenmin ontbreken. Als we in inschrijvingen bekijken, dan zien we o.m. in de Hoofdklas se weer verschillende topspelers, o.a. v. Zandvliet, de titelhouder van het vorig jaar; Essing Brent, v. d. Burgt, Somers, de Veer enz. Bij de dames is eveneens de titel- houdster van het vorig jaar pre sent, n.l. R. Renard uit Breda. De wisselbeker het vorig jaar geschonken door Hotel Smit was in 1955 gewonnen door' „Irene" uit Tilburg. Dit jaar zijn er zeker verschillende verenigingen, die tot de kanshebbers naar deze triomftrofee in aanmerking ko men, o.a. K.A.T. uit Kaatsheuvel; Victoria uit Haarsteeg; Animo uit Vught, Atoom uit Eindhoven, Belcrum uit Breda, Smashers uit Elshout en natuurlijk ook Irene uit Tilburg. Na afloop is het groot bal in het Apollo Theater o.l.v. Sophia's Boerenkapel uit Loonopzand, voor iedereen toegankelijk. Bekroond. De jongeheer Theo Sulsters be haalde op het concours om de kampioenschappen van Neder land, georganiseerd door de Ned. Acc. vereniging N.A.A. te Lei den op zondag 23 september in de afdeling Semi-profs een eerste pr. en werd nr. 4 geklasseerd in de einduitslag. De te spelen num mers waren: Der Kalif von Bag dad van Boiledieu en de Concert étude van C. v. Orsouw. Het volgend jaar mag de heer S. door dit resultaat in de afdeling Profs uitkomen. Volksconcert Harmonie St. Jan. Hebben we zondagavond weer zo n stralend zomerweer, als vo rige zondag, dan zal ook onge twijfeld het Volksconcert, dat om half acht door de Harmonie St. Jan op de Markt gegeven wordt, weer veel belangstelling hebben. Onder leiding van directeur Kuij- ten geeft St. Jan onderstaand programma 1 .Entree de Concours, mars, Cori. 2. Hephoistas, ouverture, G. Boedijn. 3. Aquarelles A. Delhaye 4. Optreden van het mannenkoor Semper Vivens. Pauze. 5. Optreden, van het mannenkoor Semper Vivens. 6. Madeliefjes, Wals P. B. Bisselink 7. Ouverture Joyeuse, Delbecque 8. Onze mars, Cori. Desk-Nieuws. De competitie is begonnen. Niet al te best, want Desk I moest zich met een 7 4 nederlaag tegen Ve- loc in Eindhoven tevreden stellen. Doch ondanks deze nederlaag, zit er iets heel goeds in deze cij fers. Immers vier doelpunten zeg gen, dat de voorhoede niet stil heeft gezeten en de capaciteiten bezit om te scoren, waarmede we momenteel al heel blij zijn. Als nu achter de deur dicht gehouden wordt, behoeven de komende wedstrijden zeker geen nederla gen te worden. En het verleden heeft bewijzen te over gegeven, dat ook de verdediging haar man neke kan staan. I KOOP UW BRIL bij PIET VAN E O O IJ Zondag komt O.D.C. uit Box tel op bezoek, een tegenstander tot heden nog niet in de competi tie ontmoet. Mogelijk geen ge vaarlijke tegenstander in naam, doch zeker niet om te onderschat ten. Als de voorhoede werkt als tegen Velox en de verdediging doet het juist niet zo als in Eind hoven, dan kunnen zóndag de Desk-supporters juichen. Aan belangstelling gaat het zeker niet ontbreken. Desk 2 gaat naar Longa 3 en zal daar zeker alle zeilen bij moe ten zetten om de winstpuntjes bin nen te krijgen. Desk 3 heeft in eigen thuis tegen SET 3 om 12 uur een gemakkelijker taak, doch moet pok niet aan overschatting lijden, want de wedstrijd is pas gewonnen, als de puntjes binnen zijn. I 1 i 1 Uitvoering Eindhovens Amusements Orkest. A.s. zondag 30 sept. opent de K.A.J. haar nieuwe reeks cyclus avonden met een uitvoering te verzorgen door het Eindhovens Amusements Orkest. Het beloofd weer een zeer ge notvolle avond te worden, te meer daar dit orkest reeds zovele suksessen behaalde. Het orkest staat onder leiding van Tiny de Kort, terwijl de conferences worden verzorgd door de beken de conferencier John Kloos uit den Haag. Het programma (waarin opgenomen een wedstrijd in muzikale beeldspraak) duurt pl.m. 3 uur, om welke reden wij genoodzaakt zijn precies om 8 u. te beginnen. Voor de gehele reeks cyclus avonden zijn kaarten verkrijg baar, waarop een reductie voor de gehele reeks. Voor degenen die niet in de gelegenheid zijn, alle avonden bij te wonen, zijn kaarten verkrijg baar per avond. Kaartverkoop voor deze avond zaterdag van 4 tot 5 u. Zondag van 11 tot 1 uur en voor de uitvoering in de Gilden bond. K.A.J. - Agenda. Zondag 8 uur uitvoering Eind hovens Amusements Orkest. Maandag 7.30 uur groep; 8 uur bestuursvergadering. Dinsdag 8 uur danscursus. Donderdag 7.30 uur groep. Vrijdag 7.30 uur Jonge K.A.J.- groep. j K.A.J.-nieuws. A.s. zaterdag 29 sept. wordt in Tilburg een grote districts-bijeen- komst gehouden voor alle Kajot- ters-pioniers en bestuursleden met vrouwen, resp. verloofden. Deze avond zal in het teken staan van de grote Rome-kruistocht 1957. De bijeenkomst zal gehouden worden in het Jeugdhuis, Vee- marktstraat te Tilburg, om 8 uur. Als spreker komt Proost Boom, uit België, met omlijsting met de clamatie en film. Vertrek om 7 uur vanaf de Gil denbond. Agenda. Zaterdag 7 uur inmanden wed vlucht Weert in De Sportwereld. Zaterdag 8 uur concert Kon. Harm. Sophia's Vereniging in De Efteling. Zaterdag 8 uur n.m. Apollo theater: Het_Kasteel in de Scha duw, toegang 14 jaar. Zondag 12 uur aanvang tafel- tennistournooi in de zalen Smit en v. Dun. Zondag 2.30 uur n.m. voetbal wedstrijd DESK 1ODC 1. Zondag 7.30 uur n.m. Volks concert Harmonie St. Jan op de Markt. Zondag 7.30 uur n.m. bal tafel- tennistournooi zaal W Smit. Zondag 8 uur n.m. Eindhovens Amusementsorkest i. d. Gilden bond Maandag 8 uur n.m. repetitie harmonie Apollo zaal W. Smit. Maandag 8 uur n.m. repetitie harmonie St. Jan zaal P. v. Dun. Zondag-Doktersdienst Kaatsheuvel-Loonopzand. De dienst wordt waargenomen door P. Wijtenburg, arts. Kaats heuvel, Hoofdstraat 4, Telefoon 04167-2550. Ber nel ijk Biljartver. Poedelvrees. Woensdag j.l. speelde de bil jartvereniging Poedelvrees een thuiswedstrijd tegen EMM uit Drunen, gevestigd bij H. v. Delft. De uitslag was als volgt: D. Laros 60-A. v. Wijk 41 33 brt. A. v. Goot 45-Dr. v. Wezel 38 34 brt. H. v. Ravenstijn 75- Dries v. Huiten 74 35 brt. A. in 't Groen 60- B Versteeg 60 31 brt. T. Soeterboek 75- T. Verwiel 42 37 brt. H. van Boxtel 75- M. v. Ravenstijn 22 15 brt. Daar het te laat was, kon de wedstrijd van onze grote mata dor R. v. Dinteren tegen H. van Delft niet doorgaan, maar daar voor kreeg men een partijtje voor de neus gedraaid van H. v. Boxtel tegen M. v. Ravenstijn, die met series van 20, 15, 14 zijn partij uitmaakte. Poedelvrees be- zit dus nog spelers, waar ieder een in de toekomst rekening mee moet houden. Hengelsportver. Berkdijk. Zaterdag j.l. hield de HSV Berk dijk haar tweede visconcours in de Bergse Maas, waarna om 8 uur in haar verenigingslokaal bij café Th. v. Boxtel de prijsuit reiking plaats vond. Daarna was er een prettig samenzijn, waar het visserslatijn natuurlijk niet ontbrak. De uitslag is als volgt: 1. J. Remmeren; 2. K. Damen; 3. T. Damen; 4. C. Boeren: 5. J. v. Boxtel; 6. T. Snoeren; 7. J. La- ros; 8. V. Steur; 9. J. Lamers; 10. Th. van Wanrooij; 11. R. v. Boxtel. Leenegs and R.K. EHBO St. Rafaël. Na een gedwongen rustperiode van een jaar is het weer moge lijk een nieuwe cursus te begin nen. Herhaaldelijk leest men van ongevallen bij het verkeer, op fabrieken en in huishoudens. Als we de cijfers der statistieken nagaan, dan komen we tot het bedroevende resultaat dat in het eerste geval in 1955 nog 1739 on gevallen voorkwamen met dode lijke afloop. Wie zal ons vertel len, hoe hoog het aantal is waar mede de dood nog niet is ge moeid Voor Loonopzand staan een aantal eerste helpers ten dienste onzer inwoners, maar het getal is bedroevend klein, ja zelfs te klein Om dit aantal op te voe ren, organiseert de genoemde vereniging op 2 oktober a.s. een nieuwe cursus, waaraan ieder een kan deelnemen, van elke rang of stand, die 17 jaar is ge worden. De aanmelding kan ge schieden tot 30 september. De reeds opgegeven personen ont vangen tijdig een berichtje. Denkt iemand iets voor dit liefdewerk over te hebben, dan kan hij zich vervoegen bij het bestuur der plaatselijke afdeling. Meldt u zich aan en leert goe de EHBO. Het is niet voor U zelf, maar U kunt anderen hel pen en dat is prachtig Hierbij komt nog de EHBO in de Bescherming Bevolking, in de Bedrijfsbescherming en in dó „zelfbescherming".Deze opleiding kan door onze vereniging wor den verzorgd. Ook hier kan het bestuur alle inlichtingen ver strekken. Wacht niet langer: altijd komt EHBO te pas en overal kan het nodig zijn. Nog niet aangemelde personen kunnen ook op dinsdag 2 okto ber naar de eerste les komen, waar nog inschrijving kan ge schieden Burgerlijke Stand. Geboorten: Maria J H H dv C van Boxtel-Oosterwaal Ingrid C F dv L van Boxtel-van Muile- kom - Cornelis S M zv J Oerle- mans-Vrienten Dionisiusf 3' W M zv A Pepping- Mateijsen Gerardus A C A zv J Donders- Maas Petrus H M zv J Ver hoven-de Jong. 1 Li! lil Overlijden: Geen. Huwelijksaangiften: Josephus A M Frederiks 27 jaar alhier en Ida J M Winkelman 26 jaar te 's-Gravenhage Johannes C Frederiks 61 jaar alhier en Jo anna J M Mulder 50 jaar te Eist. Huwelijken: Henricus J M Spierings 24 jaar te Goirle en Jo hanna P M van Esch 25 jaar al hier Antonius P van der Vee ken 28 jaar te Gilze ca en Cor nelia E W M v d Dungen 23 jaar alhier Cornelis J Loonen 33 jaar te Oosterhout en Josephina M van de Wiel 30 jaar alhier Franciscus J J Heijs 24 jaar al hier en Tini J M van Rooij 24 jaar alhier. Opgenomen personen: Geen. Afgevoerde personen: C Wil- lemsen naar Gilze ca J v d Wiel naar Oosterhout W Montéë naar Tilburg A Trom melen naar Delft A van den Broek naar Helmond M van Dongen naar Tilburg C Han sen naar Waalwijk P Groot- swagers naar Waalwijk. ST. JOACHIMSMOER. Groot Ruiterfeest. Op zondag 30 september a.s. ten 2 uur n.m. zal de R.K. Rij- vereniging „Liefhebbers van Rij- sport" een onderling concours organiseren aan de Middelstraat te St. Joachimsmoer. Als bijzondere attractie geeft de Rij vereniging uit Deurne, be staande uit vier amazones, on der wie de Bondskampioene 1956 (Mej. R van Baars) en enkele ruiters een demonstratie. 4 br Goudien jubileum St. Willibrordus. De Nederlandse Katholieke Bond van Werknemers (sters) in Industriële Bedrijven „St. Willi brordus", afd. Waalwijk, viert op 29 en 30 sept. zijn gouden ju bileum. Een uitvoerig overzicht van het 50-jarig wel en wee der Waalwijkse afdeling kwam te laat ter redactie binnen om nog in dit nummer te worden opgeno men. In ons verslag over de feest viering komen wij hierop nog na der terug. Overigens ziet het feestpro gramma er aantrekkelijk uit. Zon dag zal om 8.30 uur in de paro chiekerk van St. Jan een H. Mis uit dankbaarheid worden opge dragen, waarbij natuurlijk alle leden tegenwoordig zullen zijn. Tussen 12 en 13.30 uur zal er in de Gecróónde Leersse een re ceptie worden gehouden. Zaterdag- en zondagavond zullen om 7.30 uur in de Ge croonde Leersse het operettege zelschap „De Vrolijke Braban ders" voor het voetlicht treden. Zij brengen een operetteparodie met een keur van melodiën, van Johann en Oscar Strauss, Lehar, Lincke, etc. Medisch Gentrum a.s. maandag open. Het Medisch Centrum aan het Vredesplein zal a.s. maandag worden geopend. In dit gebouw zullen alle dienst van het Wit- Gele Kruis worden onderge bracht. Tevens zullen daar de Zusters G. v. d. Bosch en A. Bos gehuisvest zijn. Jaarvergadering Ouden v. Dagen Woensdagmiddag hield de r.k. Bond van Bejaarden in het parkpaviljoen onder voorzitter schap van de heer Th. van Eg- gelen een algemene ledenverga dering. De jaarverslagen van se cretaris en penningmeester wer den goedgekeurd._Daarna gaf de diocesaan voorzitter, de heer van Unnik een uiteenzetting over de nieuwe wet op de ouderdoms voorziening. Dr. Moller-college. De herdenking van 't 40-jarig bestaan van 't Dr. Moller-college wordt hedenochtend ingezet met een plechtige H. Mis ten half 9 in de parochiekerk van St. Jan. Voor de oudere leerlingen zijn er uitstapjes naar Rotterdam en Arnhem, voor de jongeren onder linge sportwedstrijden en des avonds wordt voor allen een groot tournooi in voordracht, zang enz. gehouden. Het plaatselijk bestuur zal za terdagavond met het lerarencorps een feestelijke herdenkingsbijeen komst houden. Ter gelegenheid van dit 40- jarig jubileum verscheen zo juist een extra-nummer van het school blad „de Vonk", met tal van ar tikelen, tekeningen enz. Zover we 't nog even hebben kunnen in zien, lijkt het ons een zeer interes sante én uitstekend geslaagde uit gave. Uitvoering D.V.S.V. Op londag 7 oktober a.s. zal de toneelvereniging D.V.S.V. in de Gecroonde Leersse een opvoering LAURENTIUS FRANCISCUS SLAATS zijn onze Natuurlijk GRQTESTKAAT 175 WAALWIJK NETTE R,K. 22 jaar, ZOEKT per 1 no. vember BETREKKING voor de middagen. Brieven onder numme, 7792 aan het bur, v. d, blad Wegens teleurstelling GEVRAAGD: voor halve dagen, tot 's mid. dags 2 uur, of WERKSTER. Dr. Mollerlaan Waal-wij) GEVRAAGD Nette zelfstandige 1 hele of 2 halve dagen ij de week. Mevr. ENGELS Kerkstr. 82, Waalwijk TE KOOP GEVRAAGD; i-g.st.z. Brieven met prijsopgaaf oj. der no. 7793 aan het bureaa van dit blad. vragen HOOG LOON Stikwerk wordt gebracht en gehaald. Inlichtingen en aanmelding bij de afdeling Personeel te Waalwijk. Goed jen Goedkoop Gedurende 14 dagen 250 gram slechts 15 cent bij aankoop van 250 graci prima Koffie, vanaf f 1,33 per 250 gram. Volop Sperciebonien, literblik 100 cent. Levensmiddelenbedrij! Johan van Engelen Mgr. Zwijsenstr. hoek Andreas Zijlmansstr, Waalwijk, Alle soorten stoelen v.a. f5; linnenkasten, tafels, ledikan ten, spiralen f 25; fietsjes v. 6 tot 10 jaar; damesfiets f30; steppen f 12; bank schroeven; invalid ewagens; kinderstoel; ledikantjesj bakfietsen; wringers f 20 en waskasten, gordijnen ea vloerkleden. G. v. d. SLUIS. kan direct plaatsen ONGESCHOOLDEN kunnen in ons bedrijf opgeleid worden in een der bovengenoemde vakken JEUGDIGEN leiden wij in ons eigen bedrijf op voor het Bemetel- diploma Ijzerwerken/afschrijven in de Scheepsbouw NIEUWE WONINGEN binnenkort beschikbaar voor prima vak lieden SPECIALE GUNSTIGE winstdelingsregeling. RUIME VERSTREKKING van werkkleding EIGEN BUSVERVOER uit Vught, Den Bosch, Waspik, Waalwijk, Dussen, Woudrichem en tussengelegen plaatsen Sollicitaties mondeling of schriftelijk aan het kantoor van de werf /p Tweedjassen f met ingezette mouw en raglan 65.- 68.50 75.— 89 - 98 - enz. Regenjassen in KORT en LANG model 36.50 49.50 53.90 58.50 63.50 67.50 enz. Regenmantels met speciale rokbescherming in blue, zwart en havanna Tweedregenmantel zuiver wol f 78.50 Ziet onze speciale etalage Gedipl. Opticiën Gssthuisstr. 44 KAATSHEUVEL Leverancier van alle Ziekenfondsen. Heden overleed, na 37 jaar lid geweest te zijn van ons bestuur, de Heer De solemnele uitvaart zal plaats hebben op zaterdag 29 sep tember, om half 11 Het kerkbestuur van de parochie van de H. Antonius M. D. LAM, Pastoor J. VAN HULTEN, F. SMOLDERS, V. TIMMERMANS. Waalwijk, 26 september 1956 GROTESTRAAT 178 TEL. 2385 WAALWIJK

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 6