BINNEN- EN BUITENLANI Waalwijkseen Langstraatse Courani Waar het geluid niet gehoord maar geleerd wordt W. TIMMERMANS ZONEN Assurantiën op elk gebied. MAANDAG 8 OKTOBER 1&56 Uitgever: Waal wij kse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week. 79e JAARGANG No. 78 Abonnement: 21 cent per week per kwartaal f 2.70 2.95 franco pp. Advertentieprijs: 10 cent per m.m. Contract-advertenties speciaal tarief Bureaux: GROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL TEL. 2002 Dr van BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TELEGR.-ADRES: „ECHO" Eindeloos geduld en technische perfectie helpen doofstommen over het gemis van spraak en gehoor heen. ST MICHIELSGESTEL. Op korte afstand van 's-Herto- genbosch ligt landelijk stil het dorpje St. Michielsgestel. Een klein plaatsje dat vele Nederlanders wel van naam kennen, maar dat velen toch niet op de kaart zullen weten aan te wijzen. Desniettemin geniet dit dorp zowel in binnen- als buitenland, bij hen die zich bezig houden met 't onderricht aan doofstommen, ruime bekendheid. En dat is met zo vreemd. Want de methoden welke door nonnetjes en broe ders worden toegepast in het Doofstommeninstituut in dit Brabantse dorp, hebben tot resultaten geleid, welke opzien baarden bij velen. SPRAAKLES MET MICROFOON EN KOPTELEFOON. ï£et onderwijs aan doofstom- j me kinderen eist meer dan alleen een pedagogische oplei ding en inzicht in de psyche van het'kind. Het vraagt voor alles een eindeloos geduld. Geduld om kinderen de primaire beginselen bij te brengen van het uitspre ken van letters en woorden; ge duld ook om iets weg te nemen van het schuwe, dat uit de ogen van zo menig kind spreekt, dat in dit instituut komt en er wordl opgeleid. Maar zelfs met zeer veel geduld zou niet bereikt kun nen worden, wat thans mogelijk is met de vele technische hulp middelen, welke bij het onder wijs worden toegepast. Klasse-apparatuur. gijzonder interessant is het, om te zien hoe het onder wijs gegeven wordt met de zoge naamde klasse-apparatuur. Deze bestaat uit vijf microfoons en 24 koptelefoons, welke geconcen treerd zijn op een centrale ver sterker. De leerlingen zijn ge plaatst rondom een grote, halt cirkelvormige tafel, waarin de apparatuur gemonteerd is. Elite leerling heeft twee telefoontjes op, voor elk oor een. Er is een microfoon voor de leerkracht, terwijl op elke drie leerlingen tevens een microfoon aanwezig is. De microfoon van zuster of broeder is voortdurend ingescha keld, zodat de leerlingen de stem van onderwijzer of onderwijze res stéeds hóren. De andere mi crofoons, kunnen dpor middel van. een drukknop in werking worden gesteld. Het spreken. Wanneer een leerling zelf spreekt, drukt hij 't knopje van zijn microfoon in, waarna de andere leerlingen en ook hij zelf zijn stemgeluid waar kun nen nemen. De reden waarom deze apparatuur zodanig is ge- construeerd, dat nooit meer dan twee microfoons tegelijk kunnen werken, is gelegen in het voor komen van een opstapeling van het geluid. Microfoons immers geven in feite geen juiste ver houding weer in verschil van af stand en richting van het geluid en dus zou het gelijktijdig ge bruik van meer dan twee micro foons schade doen aan het se lecteren van het geluid. En daar op komt het bij doofstomme kin deren juist aan, willen zij de op voedende waarde van de geluids ervaring goed ondergaan. Daar om zijn ook de microfoons zo geplaatst, dat leerlingen en leer kracht deze dicht bij de mond kunnen plaatsen. Geluidswaarneming. De microfoon van de leer kracht is rechtstreeks ge monteerd op de centrale verster ker. Deze bevindt zich in een kastje voor in de tafel, vlak bij de onderwijzer of onderwijzeres. Daarmede kan een geluidsinten siteit van pl.m. 140 decibel naar ue telefoons worden doorgege ven. Deze telefoontjes passen ge makkelijk in het oor, want het plastic oorstukje is geschikt ge maakt voor ieder kind. Aan de centrale versterker kan een mag- netofoon geschakeld worden, zo dat de kinderen naar muziek kunnen luisteren en ook hun ei gen stem los van het eigen spre ken kunnen horen. Doel van het onderwijs door middel van dit apparaat is de kinderen een maximum aan training te geven in geluidswaarneming door de oren ter zelfcontrole op het spreken voor een nauwer con tact met de evenmens voor de opbouw, zover mogelijk van een geluidswereld en voor inniger laalbeleving. Aldus worden re sultaten verkregen, die 't doof stomme kind de beschikking ge ven over een eigen waarnemings vermogen, wat taal en geluid betreft. Het onderwijs aan doofstom me kinderen is verre van een voudig. Eigenlijk lijkt het een onmogelijke opgave, om een kind dat spraak en gehoor mist, te leren hoe het gebruik moet ma ken van de spraakorganen en wat geluid eigenlijk is. In feite komt het er op neer, dat 't doof stomme kind in de stilte van zijn bestaan bijgebracht moet worden hoe het zich in een we reld van klanken en geluiden be wegen kan. De meest geniale uit vindingen zijn gedaan om dit schier onmogelijke te bereiken. WÊ&S&Mi'WK i U!v,,,.:9i i Doofstommen „zingen met blaasinstrumenten. Een van de wonderlijke instru menten, waarvan bij het onder richt aan doofstommen gebruik wordt gemaakt, is het blaasin strument. Dit stelt het kind dat geen muziek kan horen of zingen in staat, te leren begrijpen wat muziek is. Reeds vanaf 't begin werd in het doofstommeninsti tuut te St. Michielsgestel ge tracht de kinderen een zekere muzikale ontwikkeling bij te brengen. Gezocht werd naar een prothese voor het zingen. Daar bij werd er van uitgegaan, dat een gehoorde of gevoelde melo die lang niet zo goed in de psy che kan doordringen, wanneer deze niet tegelijk in de eigen ademhaling is verwerkt. Aan vankelijk werd de klarinet ge bruikt om dit effect te bereiken. De kinderen voelden dit instru ment tussen de lippen en ook in de borst trillen. Er bleek toen, dat sommige kinderen de ge- I speelde melodieën gingen na neuriën. Maar toch was deze me thode niet ideaal, want de tech niek van het klarinetspelen is moeilijk en kan pas enigszins beheerst worden door kinderen die 10 of 11 jaar zijn. Bijzonder apparaat. Omdat het noodzakelijk geacht werd, in het doofstomme kind van jongs af aan dus vanaf de eerste klas van de voorschool en nog voor het onderricht in spreken een coördinatie te scheppen tussen enerzijds adem- richting, adembeheersing, hou ding en aanpassingsvermogen van de romp, ritmegevoel, fijne beheersing van eigen motoriek en stembeweging en anderzijds het voelen (eventueel horen) van vibraties zowel op de eigen oren door middel van koptele foons als over 't gehele lichaam door middel van luidsprekers, werd gezocht naar een voor dit doel meer geschikt instrument dan de klarinet. En zo kwam men tot toepassing van 't blaas instrument, dat werd ontworpen door Ir. Vermeulen van het Na tionaal Laboratorium der N.V. Philips te Eindhoven en de heer Hoeijmans. Dit apparaat heeft een speeltafeltje, waar de toet sen de tonen kunnen aangeven die de menselijke stem omvat ten. Het is' dus praktisch moge lijk om met dit bijzondere in strument alle zangtechniek weer te geven en in te studeren. Het apparaat is voorzien van een slangetje waardoor geblazen moet worden om de koperen ton getjes van de tonen in trilling te brengen. De toets die wordt in- j gedrukt, bepaalt welk tongetje zal gaan trillen. Door het blazen regelen de kinderen de sterkte en duur van de toon. De toonhoog- te en het aantal tonen bepalen j zij door op de toetsen te druk- ken. Van veel belang. De vorm van het mondeinde aan het blaasslangetje is zeer be langrijk, want deze moet zoda nig zijn dat het kind als vanzelf gaat blazen met de voorste pun ten van de lippen, zodat het te gelijk leert de ademstroom daar op te richten. Een goede adern- riehting, ademkracht en adem beheersing zijn van zeer veel be lang voor doofstomme kinder- ren, om goed te leren preken. Het geluid van de trillende ton getjes wordt, zonder dat cr een microfoon aan te pas komt, elektrisch versterkt en naar twee koptelefoons en een sterke luidspreker geleid. Deze kunnen zowel tegelijk als afzonderlijk in geschakeld worden. Een groot verschil tussen het blaasappa raat en de klarinet is, dat de laatstgenoemde wel trilt tussen de lippen, maar niet op de oren, terwijl het eerstgenoemde instru ment wel op de oren, maar niet tussen de lippen trilt. Imitatie. We weten hoe het kleine ho rende kind niet alleen in zijn spreekontwikkeling, maar ook in z'n luisterontwikkeling voort durend gestimuleerd wordt door zichzelf te horen. Deze actiëf- passieve hooroefening en oefe ning in de adembeheersing wordt enigszins geïmiteerd door het blaasinstrument voor doofstom me kinderen. Het is dan ook be grijpelijk dat dit instrument, dat als het ware tegemoet komt in een natuurlijke behoefte van de kleintjes, 'n grote aantrekkings kracht op de kinderen uitoefent. In het volgende, tevens laatste artikel willen wij de aandacht schenken aan het balletdansen van doofstomme kinderen. moeten gevrijwaard worden voor lunaire bonhomie door naar bo ven lopende wenkbrauwen. Vier kante gezichten krijgen een on verwachte lieftalligheid door wenkbrauwen die met een boog je naar boven lopen. In de boks- sport zou een dergelijke grime o.i. vóór de tegenstander funest kun nen zijn. Ten aanzien van de make-up vindt mijnheer Francois dat er wat minder dik gesmeerd moet worden. Motto's alshet kan niet op, zijn uit den boze. Voor hoofdigheid een kwestie van her senen is. Zoals ook de mensen met veel haar wel zullen weten wordt het haar gevoed door bloedvaten die door een laag schedelvet stromen. Door een veelvuldig ge bruik van de hersenen zetten de ze uit, zoals ook een spier door frequent gebruik zich ontwikkelt. Door het uitzetten van de herse nen nu worden de bloedvaten in de vetlaag rond de hersenen sa mengeperst, zodat zij niet meer voldoende bloed naar de haar- groeicellen kunnen voeren Ge- W A A L W IJ K DE WERELD ROND @1 Op 13 november a.s. zal in nen stofzuigers en elektrische de Royal Festival Hall te Londen vloerwrijvers in werking, terwijl concert worden uitgevoerd j op de achtergrond enkele orkest- Een doofstom meisje ontvangt onderricht met het blaasinstru ment in het Doofstommeninstituut te Sint Michiels-Gestel. een van Malcolm Arnold. Hij is een ernstige 35-jarige Brit. Het op zich zelf reeds opval- lende feit, dat een hedendaags componist zijn werk gespeeld krijgt, springt nog meer in het oog wanneer men het karakter en vooral de bezetting van dit werk beziet. Het revolutionaire karakter van dit werk manifesteert zich voor namelijk in het ontbreken van een terts. Men luistert en wacht, maar wat er ook komt, geen terts. Zelfs naar een heel kleine speurt men tevergeefs, zodat men er zich ten slotte bij neerlegt dat er helemaal geen terts is. Hiermee heeft MaL colm de klassieke jongens een kool gestoofd, waarmee ze het voorlopig kunnen doen. Overigens ontkomt men niet aan de indruk dat men hier te doen heeft met een werk dat ge schreven is in opdracht van het ministerie van oorlog. De inzet van dit werk bestaat namelijk uit vier salvo's van vier repeteerge weren, welke worden gelost door schutters die aan de Engelse troepenmacht onttrokken zijn. Doordat hiervoor losse flodders worden gebruikt, kan men onbe kommerd verder luisteren. Een krijgshaftig openingsmo tief dus, dat president Nasser tot nadenken zal stemmen en de Britse positie in het Midden- Oosten belangrijk zal versterken. Nog even werkt de componist dit martiale hoofdthema verder uit in de bassen en het zware koper, daarmee de ernst van de toestand accentuerend. De attente luiste raar bemerkt echter dat ook hier 't bloed kruipt waar het niet kan gaan en alras komt dan ook de huislijke aard van Malcolm naar boven in de violen en het hout. j Om alle twijfels aan een huiselij ke sfeer meteen de kop in te i drukken, stellen een aantal man- t blonde vrouwen met lichte ogen is een goudachtig smeersel het meest aan te bevelen. Donkere vrouwen zullen het meeste sukses hebben met zachtroze tinten. Ten slotte: niet dat hele rooie met die lipsticks! S3 In schrille tegenstelling tot de gouden en zachtroze konen en de veelkleurige kapsels van de vrouw staat het kale hoofd van de man. Eeuwenlang is dat kale hoofd aanleiding geweest tot het geven niet aangedurfd en het vrouwen volg: kaalhoofdigheid. Hoe min der men zijn verstand gebruikt, hoe minder kans men dus loopt kaal te worden. Ten aanzien van al die weel derige vrouwenhaardossen staan we dus feitelijk voor een zeer ne telige conclusie, die wij echter niet graag zouden willen trekken, om dat wij dan waarschijnlijk in er ger last zullen geraken dan Lei den ooit geweest is. Dr. Wharton Young heeft dat blijkbaar ook leden zich elektrisch staan te scheren. De componist, die voelt aan komen dat er een hoop botteriken zullen zijn die de muzikale impor tantie van dit werk niet kunnen vatten, zei: „Een heleboel mensen zullen het wel gek vinden, maar het is toch heus 'n serieus werk." Hij heeft overigens nog meer van deze doodserieuze verkrachtingen in zijn kladboekje staan: een con cert voor strijkorkest en tuinslan gen en een concert in Haydn-stijl, waarbij het hoofdmotief zal wor den geblazen over de halzen van heetwaterkruiken, die gedeeltelijk met koud water zijn gevuld. Alles is ons deksels duidelijk, waarde Malcolm, maar vertel ons alleen nog dit Moeten het beslist heetwater kruiken zijn voor dat koude wa ter? ES Het zit 'm toch niet in dat gene waarin wij altijd gedacht hebben dat het zat. Het blijkt m namelijk in de wenkbrauwen te Zitten, althans volgens de Parijse visagiste mijnheer Francois. (Een visagiste is iemand die anderen, bij voorkeur vrouwen, vertelt, dat het gezicht waarmee zij rondlopen niet deugt. Het meest opmerkelij ke hierbij is, dat de meeste vrou wen dit grif geloven en zich vol gens de methode van mijnheer Francois laten behandelen.) Ontevredenheid is voor 95 n kwestie van wenkbrauwen. Een vrouw met een ovaal gezicht moet zacht gebogen wenkbrauwen heb ben. Heeft ze die niet, dan tien tegen één dat het donderen ge blazen is. De wenkbrauwen bo ven peervormige aangezichten moeten omhoog lopen en aan het einde weer naar beneden buigen. De peer krijgt dan meer karakter, hetgeen bij het vrijen van essen tieel belang is. Ronde gezichten van kammetjes op verjaardagen en St. Nicolaasfeestjes, tot de winstgevende fabricage van ve lerlei soorten haarwater en tot 't op een lijn stellen met biljartbal len. De vrouwen lachten en stre ken spottend over al die kale bol- j len. Het ziet er echter naar uit dat j nu die kale bollen aan het lachen j kunnen gaan, want dr. Wharton i Young van de Howard-universi- teit heeft uitgemaakt dat kaal- haar gemotiveerd met de bewe ring, dat vrouwen ook onder hun schedel over het algemeen meer vet hebben dan mannen. De bloedvaten komen daardoor ook bij heftig denkwerk min der gauw in de verdrukking en het haar groeit dus lustig door. Het bovenstaande heeft bij ons de onwrikbare overtuiging ge vestigd dat wij binnenkort geen haar meer op ons hoofd zullen hebben. Bên BB&nS&neë De boeren verlangens. De Nederlandse boeren zullen aan de regering een aantal eisen voorleggen waarvan de financiële konsekwenties ongeveer 350 mil joen gulden per jaar bedragen. Dit is besloten in de hoofdbe stuursvergadering van het Land- bouwschap. Tweehonderd miljoen gulden zullen nodig zijn in het kader van een herwaardering van grond en bedrijfsgebouwen. Zestig miljoen gulden zijn nodig voor een her waardering van de Bedrijfslei ding. De relatieve gelijkstelling van het loon der landarbeiders j met de beloning van gelijkwaar dige arbeid in andere bedrijfs takken op het platteland, zal on geveer 90 miljoen gulden vergen, j „Het agrarisch bedrijfsleven j geeft een forse ruk aan de bel om i duidelijk te zeggen wat het tekort komt", zo zei de voorzitter van j het Landbouwschap in de gehou den vergadering. „"Wij staan voor onze zaak en wij hebben geloof in de rechtvaardigheid en gemo tiveerdheid daarvan. Indien de voorstellen van het Landbouwschap door de regering ongewijzigd worden overgeno men, zou men in principe bepaal de prijsverhogingen aan de consu menten kunnen doorberekenen. Dit zou een bedrag van 120 miljoen belopen. De resterende 230 miljoen zouden ten laste moe ten komen van het landbouw- egalisatiefonds. Behalve bovengenoemde bedra gen eisen de Nederlandse veehou ders 50 miljoen gulden extra voor de vijf miljard kilo melk die in het afgelopen jaar geproduceerd zijn. De ontwikkeling van deze bedrijfstak is dit jaar namelijk in hoge mate zorgwekkend. De; oesterverzending zet goed in. Gevolg van „Zeeland presenteert"? De oesterverzending is goed begonnen. In de maand septem ber werden er verzonden in to taal 2.126.000 stuks, tegen in sep tember 1955 1.763.000 stuks. Dit gunstige resultaat wordt toegeschreven aan de propagan da, die is uitgegaan van de offi ciële en feestelijke opening van het oesterseizoen, welke onlangs te Yerseke plaats had onder de naam „Zeeland presenteert". De houding der A.R. bij de kabinets-crisis. Wij lezen in 't Brab. Nbld.: Na prof. de Gaay-Fortman heeft ook Prof. Donner, een zoon van de president van de Hoge Raad, bedankt voor de portefeuil- Ie van overzeese rijksdelen. Verwacht wordt, dat Mr. Bur- ger en Dr. Drees, alvorens nog andere anti-revolutionairen voor deze portefeuille te polsen, eerst I een gesprek willen hebben met Prof. Zijlstra. Dan zal duidelijk moeten worden of in de bedank- (vervolg op pag. 2 kol. 5)., DE ECHO M HEI ZEIDEN

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 1