WIELRENNEN HANDBALSPORT HOCKEY 7 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN MAANDAG 8 OKTOBER 1956 7 Steeds méér Brillendragers I geven tècli de voorkeur aan een VAM MAAREN's BRIL I! trap van Nic. van Meeuwen bij Blij levens, die tweemaal werd aangevallen, doch nog kans zag zijn' rechtsbuiten Kouwenberg de bal te geven. De blonde knaap aarzelde geen moment, 12. Reeds vanaf de aftrap ont stond voor het WSC-doel een scrimmage en bij een hoge bal werd keeper Pulles door twee man onder de lat weggeduwd, 22. Daarmee kwam de rust en nadien het betere spel. Want na de rust kwam WbL weer op toeren. De backs plaat sten de ballen beter, de kanthalts vonden elkaar blindelings en Mary v. Veldhoven groeide naar zijn topvorm, terwijl aanvoerder p'ulles zijn adjudanten tot grote daden inspireerde. Een felle spurt van v. Veld hoven bracht hem in een positie om Blijlevens de bal toe te schui ven, die op zijn beurt Ad Schil ders de kans gaf om op prima manier te scoren. Hard en laag was het 23. Vlak daarop was het duo Blij- levens en Kouwenberg onstuit baar; de laatste bracht de score op 24. Een gloeiende kogel, die door de keeper schitterend werd gestopt, was het waarschuwings- sein om meer te verwachten en dat was dan ook het geval. Mary v. Veldhoven bracht de bal op en naar rechts geplaatst, werd de bal opgevangen door Bertie Kouwenberg, die door- drong tot aan het doel van In schietpositie gaf hij de bal te rug naar de beter opgestelde Bli.l- ievens, die hard inkogelde, 2—o. Tenslotte gaf een oppermach tig WSC nog een staaltje voet bal weg om van te smullen, maar de prachtige goal uit een direc te linkse" van Piet Blijlevens werd door de scheidsrechter on geldig verklaard. WSC 2—BW 3 6—0. RKDVC 3—WSC 3 2—2. WSC 5—DESK 4 1—6. Het startschot is gevallen en DESK 4 heeft haar eerste com petitiewedstrijd gewonnen. WSC trapt af, maar direct neemt DESK de bal over en er- volgt een harde kogel van P. Oerlemans, maar de keeper stompt de bal in het veld. Maar Abe krijgt de bal te pakken en jaagt deze hard in de touwen 0-1. Drie minuten later is het P. Oer lemans die de keeper van WSC oeen kans geeft, 02. Heel de DESK-familie is in werking. De achterhoede van DESK is in pri ma vorm met J. Groenendaal, H. Snoeren en J. Benis als uit blinkers. Nog voor de rust maakt P. Oerlemans er 03 van. En kele doorbraken van WSC stui ten op doelman Dingemans, die zijn doel op keurige wijze verde digt. Uit een vrije trap weet WSC een doelpunt te maken, 13. Zo komt de rust. Na de rust hetzelfde spelbeeld met DESK in de meerderheid. Na 5 minuten is het weer Oerle mans die er 14 van weet te maken. Na een kwartier spelen komt midvoor de Munnik zo on gelukkig te vallen, dat hij zijn sleutelbeen brak. Laat ons hopen dat het gauw genezen zal zijn, zodat hij de WSC-kleuren weer kan verdedigen. Na dit opont houd maakt Oerlemans er 1—5 van en even voor het einde is t B. van Mierde die via de paal hard inkogelt, 16. Keurig gewerkt jongens, ga zo voort, dat is de toekomst van DESK. R. W. B. Pluvius heeft een lelijke streep door de rekening gehaald van t RWB-programma alleen de wedstrijd TAC 2—RWB 2 vond doorgang, alle andere wedstrij den 'vonden geen doorgang we gens terreinafkeuring. De reserves deden prima werk en klopten 't stevig spelende TAC met 3-2. Deze uitslag is beslist niet geflatteerd, want had zo wel midvoor Meulman als links binnen B. v. d. Ven 'n greintje geluk gehad, de cijfers zouden n beduidend grotere indruk heb ben gemaakt. Verschillende ma len kopten en schoten deze twee spelers tegen paal en lat. Een vrije trap van Meulman kwam zo'hard tegen de staander, dat hij bijna tot half in het veld te rug sprong. Enfin, jongens, de punten zijn binnen hoor. En doorgaan met ademhalen is het recept. RKCVeerse Boys 21. In een fel en verbeten voetbal gevecht zijn de punten in Waal wijk gebleven, in een wedstrijd waarin RKC, vooral na de rust, diverse malen met de rug tegen de muur stond. De Veerse Boys hebben de overwinning niet cadeau gege ven, maar fanatiek doorgevoch ten tot de laatste seconde, en ogenschijnlijk hebben zij minder gekregen dan zij verdienden.Het grootste gedeelte van de speel tijd waren zij in de meerderheid, dank zij uitstekend positiespel en goed samenspel, zonder even wel tot serieuze kansen te ko men. De verdediging van RKC zat deze middag potdicht, behal ve dan de eerste 5 minuten, waardoor de Veerse aanval hoe genaamd geen kans kreeg om gevaarlijk te worden, waarbij spil Figee zeer goed de hoofdfi guur vertolkte, daarbij uitste kend bijgestaan door van Ierlant. Het is lang geleden dat wij de RKC-ers met een dergelijk vuur en élan een wedstrijd uit 't vuur zagen slepen, waarmede weer is aangetoond wat met moed en wilskracht valt te bereiken. Wij zijn er van overtuigd dat de RKC-ploeg in deze vorm voor menig tegenstander een struikel blok zal vormen, wat zeer ver heugend is in dit stadium van de competitie. Het was deze middag misschien niet altijd voetbal van de boven ste plank dat vertoond werd (en hieraan was het spekgladde veld mede debet), maar toch heeft "t publiek van een felle kamp ge tuige kunnen zijn, waarbij par tijen elkaar niets toegaven. Af en toe werd er te vinnig gespeeld waartegen de arbiter niet door tastend genoeg optrad, maar ge lukkig bleven de meesten hun zelfbeheersing bewaren, zodat de wedsrtijd geen rommelig karak ter kreeg. Direct na de aftrap roeren de Veerse Boys zich geducht, en met fraai opgezette aanvallen slippen zij een paar malen door de RKC- verdediging, maar zij komen ge lukkig niet verder dan een bui- tenspeldoelpunt. RKC begint dan aan bod te komen, waardoor we een periode te zien krijgen waar in voor de thuisclub diverse sco ringskansen ontstaan. De voor hoede speelt jammer genoeg wat te peuterig, waardoor de achter hoede van Veerse Boys steeds op tijd kan ingrijpen. Jammer ge noeg komen de gasten goedkoop aan de leiding, wanneer bij een ver afstandschot de doelman van RKC over de bal heen duikt, even later weer gevolgd door een ge vaarlijke situatie, maar nu kan lc Sage zich tijdig herstellen. De rust gaat in met een 10 achter stand voor RKC, wat voor de RKC-ploeg een extra stimulans is om direct na de hervatitng het doel van Veerse Boys onder druk te zetten. Voorlopig wil het nog niet lukken, en wanneer het of fensief wat verflauwt, wordt het spel meer en meer naar de RKC- te lopen met welke stand het einde kwam en de Desk-reserves weer in het bezit kwamen van 2 kost bare puntjes. BERKDIJK BerkdijkW.V.O, II, 12. Wanneer de protestcommissie gunstig beslist aangaande 't pro test, dat Berkdijk direct na afloop van de wedstrijd aantekende we gens 't niet toekennen van 'n pe- nalt welke na de wedstrijd in 'n doelpunt werd omgezet, dan zal de uitslag in de wedstrijd Berk- dijkW.V.O. 2—2 worden. Is dit niet 't geval dan heeft Berk dijk zijn eerste nederlaag te in casseren gekregen. Dit is niet al leen te wijten aan het feit dat de voorhoede van W.V.O. tot twee maal toe handig wist te profiteren van 'n misverstand in de Berk- dijkse defensie, doch ook doordat door onbesuisd schieten van de Berkdijkse aanvalllers menige kans verloren ging. Daarbij komt nog dat de Oosterhoutse doelman in 'n prima vorm stak en vele aanvallen door prachtig ingrijpen wist te onderbreken. Al moet ook direct gezegd zijn, dat W.V.O. zich deze middag over de gunst van Vrouwe Fortuna bijzonder mocht verheugen. Over 't verloop van de wed strijd 't volgende: Direct na de aftrap is 't WVO DEN BOSCH TILBURG Vughterstr. 25 Markt 32 Secuur! Nie! dujr! Grote service! Prettige Én alle Ziekenfonds kortingen BREDA Nw. Ginnekenstr. bediening 23 helft verplaatst. De achterhoede van RKC grijpt steeds soliede in, zonder tot paniekvoetbal te ge raken, waardoor de voorhoede steeds weer gelegenheid krijgt gevaarlijk te worden, en uit een van deze tegenstoten schiet Mar cus keihard via de paal de ge lijkmaker in het net. Nog heftiger tijgt Veerse Boys ten aanval, zonder dat het hun evenwel gelukt de achterhoede van RKC uit positie te spelen, waardoor de RKC-verdedigers baas blijven in deze slijtageslag. In de laatste periode van de strijd schijnen de gasten zich met een gelijke stand te verzoenen, in tegenstelling met de RKC-ers, die er nu steeds beter in komen en af en toe zeer gevaarlijk wor den. Enkele corners zijn hiervan het resultaat en wanneer een hiervan maar half weggewerkt wordt, gelukt het een combina tie van Marcus en Corstanje het winnende doelpunt te scoren tot grote vreugde van de RKC-scha- re. De Veerse Boys trachten nog de gelijkmaker te forceren, waar voor zij geen kans meer krijgen en met een overwinning kunnen de dolgelukkige RKC-spelers de kleedkamer opzoeken. Het 2e elftal kon het in Oss niet verder brengen dan een 3-1 nederlaag, terwijl de andere la gere elftallen door terreinafkeu ringen niet tot voetbal kwamen. KAATSHEUVEL. Desk-Nieuws. Uitslagen Wilhelmina 08Desk 1 5—1 Desk 2Alliance 2 3.2 Desk 3—Dongen 2 1 1 WSC 5Desk 4 16 Desk 2—Alliance 2, 3—2. De tweede wedstrijd van Desk 2 is in een kleine overwinning ge ëindigd. Direct na de aftrap neemt Alliance een licht veldover- wicht en stelt de achterhoede van Desk reeds op de proef, maar de achterhoede weet het wel te kla ren al moeten enkele corners toe gestaan worden. Langzamerhand komt er wat meer evenwicht in de strijd en komt de Deskvoorhoede voor het heiligdom van de Alliance-doel- man, die ook enkele malen han delend moet optreden. Als we denken dat met blanke stand gerust zal worden, komt bij een Desk-aanval de bal bij de midvoor, die doelpunt. Voordat de spelers wederom voor de af trap staan opgesteld blaast de scheidsrechter Voor de rust. Na de thee probeert Desk om zo spoedig mogelijk de voor sprong te vergroten; na enkele vergeefse aanvallen lukt het de rechtsbuiten na prachtig aange ven van de linksbinnen te doel punten. Een flinke regen- en hagelbui komt een tijdlang roet in het eten gooien, maar na een kwartier kan de strijd opnieuw beginnen. Nadat Desk door de midvoor de stand op 3—0 had gebracht kwam Alliance gevaarlijk opzet ten en slaagde er in met een ver schot de stand te verkleinen tot 3-I. Alliance gooide alles op de aanval en slaagde er nog in een minuut voor het einde tot 3—2 in die in 'n zeer snelle uitval de ba] meteen achter doelman Wage- makers deponeert. Hierop had Berkdijk al gauw een antwoord klaar. Nog in de vijfde minuut komt de gelijkmaker. Met frisse open aanvallen komt WVO steeds gevaarlijker opzetten. De achterhoede van Berkdijk weet met veel kunst en vliegwerk hun doel echter voor verdere door boring te behoeden. Na de rust onderneemt Berk dijk menige aanval op de WVO- veste, maar de Oosterhoutse ach terhoede weet 't hoofd koel te houden. 't Sukes komt plotseling aan de andere zijde. De Oosterhoutse rechtsbinnen weet van 'n misver stand in de Berkdijkse achter hoede heel handig te profiteren en via de binnenkant van de paal is 't 12. Doordat plotseling de re gen in stromen neervalt, moet 't spel voor enkele minuten worden onderbroken. In de resterende zeven minuten zet Berkdijk nog alles op alles om ge gelijkmaker te forceren, maar 't mag niet meer baten. En nu maar hopen dat de protestcom missie voor Berkdijk 'n gunstige beslising neemt. DRUNEN. RKDVC 1 won haar derde competitiewedstrijd, welke zij zondag tegen Hero speelde op eigen terrein, met 20. Na twee nederlagen kwam FKDVC met een sterk gewijzigd elftal, dat 'u technisch overwicht bleek te heb ben op de gasten. Bij een gelijk opgaande strijd, met Drunen iets in de meerderheid, kwam de rust met 00. Na de rust zagen wij hetzelfde spelbeeld met een iets sterker Drunen. Het was de inidvoor die het eerste scoorde en het tweede doelpunt ontstond uit een doelworsteling. VLIJMEN. Vlijm. Boys 2Concordia 11. Zondag 7 okt. speelde Vlijm. Boys 2 thuis tegen Concordia uit Den Bosch/Wegens 't slech te weer was er weinig belangstel ling. Om half drie nam de wed strijd een aanvang. Concordia trapte af en de Boys namen de bal over en gingen het eerst ten aanval, maar de afwerking voor het doel was te slordig. Concor dia kwam nu en dan in de aan val, maar de Boys-verdediging zette met flinke trappen de voor hoede weer aan het werk. Na 15 minuten kwam het eerste sukses voor de Boys. Een goede aanval van rechts, Coensen kreeg de bal goed aangespeeld en gaf de doel man van Concordia geen kans, 10. Vlijmen oefende nog even druk uit op het doel van Con cordia, maar zonder sukses. Hierna kwam Concordia weer aan bod en speelde nu en dan aardig samen, maar door de bui- tenspelval, die door de Boys op gesteld werd gingen enkele mooie aanvallen verloren. Ook de Boys probeerden het nog met enkele aanvallen, maar in de stand kwam geen verandering meer en de rust ging in met de stand 1-0. Na de rust hetzelfde spel; om beurten trokken beide partijen ten aanval, maar na 10 minuten werd even gestaakt wegens een stortbui, die niet lang aanhield en even daarna ging de wedstrijd weer verder. De Boys waren di rect voor het doel van Concor dia, maar Coensen schoot in de handen van de doelman. Ook Room had met een goed schot geen sukses. Toen kwam Con cordia opzetten, ging steeds be ter spelen en de verdediging van de Boys kreeg handen vol werk, maar kon niet verhinderen dat de gelijkmaker kwam door de rechtsbinnen. Hierna pakten bei de partijen wat te fors aan om het winnende doelpunt te sco ren, maar de beide doelwachters die goed werk verzetten, hielden hun doel verder schoon, zodat deze matige wedstrijd eindigde in een gelijke stand 11. De leiding was bij scheidsrechter J. B. van Liempt uit Den Bosch in goede handen. HAARSTEEG. HaarsteegSportclub '32 22. Toen het laatste kwartier van bovenstaande ontmoeting onder stromende regen werd uitge speeld, had de thuisclub nog een redelijke kans om de balans in haar voordeel te doen doorslaan. Zij was in deze slotperiode het meest in de aanval, maar de juis te man op de juiste plaats ont brak om de beslissende goal te scoren. Sportclub '32 mocht, toen de goed leidende arbiter liet in rukken, met deze eindstand nog tevreden zijn, alhoewel daaraan direct moet worden toegevoegd dat zij vooral in de eerste helft het béste van het spel had en dit resulteerde al vrij spoedig na 't begin in een doelpunt dat door haar midvoor werd gescoord. Het zag er in de daaropvolgende pe riode voor de thuisclub niet be paald rooskleurig uit, want de Bosschenaren to»»nden zich ui terst gevaarlijk, maar de Haar steeg defensie hield het hoofd koei en slaagde er in het spel te verplaatsen. Daarna werd het Bossche doel belaagd en tenslot te slaagde Wim Walk er' in de ïartijen weer op gelijke voet te mengen 11. De tweede helft begon weer met een licht overwicht van de gasten en meermalen wisten zij gevaarlijk tot in het strafschap- gebied door te dringen, maar doelman Beekmans wist zijn hei ligdom voor doorboring te vrij waren. Eenmaal moest hij na ongeveer een kwartier te heb ben gespeeld, toch zwichten voor een kopbal van de Bossche links binnen, 12. De thuisclub zette toen alles op de aanval en uit een corner, die door Haarsteegs linksbuiten goed voor doel werd geplaatst, was het midvoor v. d. Heijden, die eveneens met een prachtige kopstoot de stand weer gelijk maakte, 22. Er ontwikkelde zich in het laatste kwartier een spannende strijd met de thuis club in de meerderheid; eenmaal ontkwam het Bossche doel aan een zekere doorboring en 't was linksbuiten Junggeburth die een scherp schot gaf, maar via de binnenkant van de lat sprong Je bal het veld weer in. Dit was het laatste vermeldenswaardige feit van deze zeer sportief gespeelde wedstrijd. Dames promotieklasse A. Were Di 1Waalwijk 1 43. Het is de Waalwijkse dames helaas niet gelukt de traditie, al tijd van Were Di te verliezen, te verbreken. Onder een donkere hemel begon om 12 uur de wed strijd in het Gemeentelijk Sport park in Tilburg. Were Di nam meteen na de beginbully het heft in handen en brak door de Waal wijkse defensie heen. Deze aan val resulteerde in een doelpunt van de Tilburgse rechtsbinnen. Waalwijk wilde natuurlijk direct daarna de gelijkmaker scoren, doch het gelukte de voorhoede niet door de Tilburgse defensie heen te komen. Were Di daaren tegen zag kans er na 10 minuten 20 van te maken. Hoe Waal wijk ook probeerde om de Were Di achterhoede te bereiken, ze kregen geen kans. Het was ge regeld een tegenstandster, die de scboten onderschepte. Het is al teen aan de Waalwijkse keepster mej. A. van Wees en de rechts back mej. A. Vermeer te danken dat Were Di in de eerste helft nog slechts eenmaal wist te doel punten. Zo kwam dus de rust met een 30 achterstand voor Waalwijk. De tweede helft begon weer met een offensief van Were Di en zo werd het 40. Doch toen vond Waalwijk het genoeg en kwam sterk opzetten. Er volgden enkele gevaarlijke aanvallen en na enige schermut selingen voor het Were Di-doe), wist Waalwijks rechtsbinnen, mej. R. Slaats, met 'n hard schot de keepster te passeren, 4t. Dit tegendoelpunt bracht weer fut in 't Waalwijks elftal en het zette het Were Di-doel steeds weer onder druk. Linksbuiten mej. A. de Munnik maakte kort daarna het tweede doelpunt, 4-2. Het Waalwijkse spel was zoveel sterker geworden dat de achter hoede van Were Di de handen vol had om de gevaarlijke aan vallen te keren. Ze kon echter niet voorkomen dat de rechts binnen de achterstand verkleinde tot 4-3 uit een voorzet van de rechtsbuiten, mej. R. Vissers. Natuurlijk werd alles op alles gezet om de stand gelijk te ma ken, doch dit is niet gelukt. Toen het eindsignaal klonk, moest Waalwijk wel terugzien op een verloren wedstrijd, doch kon de voldoening smaken een achter stand van 40 in het laatste ge deelte van de tweede helft terug gebracht te hebben tot 43 Volgende week brengt een uit wedstrijd tegen Breda, de sterk ste ploeg uit de promotieklasse. De uitslag zal wellicht weer in het nadeel van Waalwijk uitval len. KAATSHEUVEL Dames Des—Push 3 4—1 Waalwijk 2—Des 2 5-0 Heren: DesPush 2 1-1 Des 2Des 3 41 Het hockeyweekend heeft voor Des een resultaat opgeleverd dat men de laatste 10 jaar niet meer gekend heeftdames boven aan de ranglijst. Het is natuurlijk veel te vroeg om aan een kampioen schap gaan te denken, want ér kan nog zoveel gebeuren, maar het is nu toch in ieder geval zo, dat zij met zes punten uit 4 wed strijden en een score van 167 bovenaan staan, gevolgd door Li berty dat gisteren een punt yer- speelde. Aanvankelijk zag het er niet naar uit dat de dames zouden winnen. Het bleef lang 0—0 en de Push-dames waren zeker niet de minderen. Toch werd het 1-0 voor Des en zelfs 2—0 in 'n pe riode van overwicht der gasten. Het werd daarna 2.J en de meisjes uit Breda zagen weer een kans, maar toen het 3—1 werd was het wel bekeken en tenslotte maakte de rechtsbuiten ook haar goaltje: 4—1. Op het andere veld speelde Des 2 thuis" tegen het derde. Cadeau kregen de reserves het zeker niet al wonnen zij tenslotte royaal met 41. Het mooiste doelpunt van de partij kwam van de stick van de midvoor van Des 3, waarmee de eer meer dan voldoende gered was. Heren I, viel tegen Push, na het goede spel van vorige week, be paald uit de toon, en had handen vol werk om zich de Push-heren, die de lijst aanvoeren, van het lijf te houden. In de eerste helft ging de strijd vrijwel gelijk op. Push nam de leiding uit 'n strafbully, maar nog voor rust maakte Des uit 'n strafcotner gelijk. In de tweede helft was het bijna a Push wat de klok sloeg. Bij Des zakte het peil zienderogen. Alleen de keeper die het drukker kreeg kwam er steeds beter in en ver richte verschillende schitterende safes. Het eindsignaal dat de Dessers één punt opleverde, moet voor de gastheren wel verlossend geklon ken hebben, want verdiend was dit puntje maar nauwelijks. Supportersclub Dré de Vries. Zondag nam Dré de Vries deel aan de Beekse omloop. Verschillen de malen heeft hij een uitlooppo ging gewaagd, maar op het spiegel gladde parcours, vanwege de regen, werd het steeds een mislukking. Toen enkele ronden voor het einde enige renners aan de haal gingen, zette Dré meteen de achtervolging in, maar dóórdat kort daarop de laatste ronde inging, was de tijd te kort om nog in de kopgroep te ko men en bezette hij de 6e plaats. Zondag a.s. start Dré in de Ron de van Terheijden. Volt IITachos I, Dames. Onder slechte weersomstandig heden, waar de dames veel last van hadden, is voor rust een goe de wedstrijd gespeeld, waarin de Volt-dames in een 2—1 voor sprong uitliep. Na rust was de Tachos-achter- höéde niet opgewassen tegen de Volt-aanvallen. Volt liep daar door uit tot een 4—1 voorsprong, waarmee het einde kwam. GETROUWD DINEKE OOMENS en JOEP HOFFMANS De Heer en Mevrouw Hoff- mans-Oomens zeggen hierbjj, mede namens wederzijdse fa milie, hartelijk dank voor de vele blijken van belangstelling bp hun huwelijk ondervonden. Waalwijk, 6 oktober 1956 ,,'t Stoepke" Loeffstraat 2 Geen A.R. ,6e vindien voor Overzeese Rijksdelen. De socialistische informateur, mr. Burger, heeft zijn pogingen om een anti-revolutionaire be windsman te vinden voor het de partement van Overzeese Rijks delen gestaakt. Zaterdag polste hij nog mr A Roosjen, lid van de Tweede Kamer voor de ARP ook bekend als voorzitter van de Nederlandse Christelijke Radio- Vereniging Mr. Roosjen wees het aanbod van de hand. Hij was de derde anti-revolutionair, die weigerde minister van Overzeese Rijksdelen te worden. Prof. De Gaay Fortman en prof. Donner deden vorige week hetzelfde. Vanochtend om kwart over 10 zal mr Burger een bespreking hebben met prof. Romme. In po litieke kringen houdt men er ern stig rekening mee, dat de infor mateur aan prof. Romme een nieuw schema voor de zetelverde ling zal voorleggen. Drie doden op de weg. Door gevaarlijke manoeuvres op de weg zijn tijdens het weekeinde twee automobilisten gedood; ver scheidene personen zijn bij deze ongelukken vrij ernstig gewond. Op de rijksweg tussen Zoeter- meer en Bfijswijk reed zondag om half twee de 53-jarige heer Ver hoef uit Rotterdam met zijn auto achteruit, waardoor dë achterop komende auto van de Zwitserse gezantschapssecretaris de heer H. A. Miesch er tegen op botste. De auto van de heer Verhoef raakte in brand, waarbij hij om het leven kwam. De heer Miesch en zijn echtgenote moesten in een Haags ziekenhuis worden opgenomen. Op de rondweg in Borne is za terdagavond omstreeks acht uur de 31-jarige G. Beernink uit En schede op slag gedood, toen hij met zijn auto botste tegen de auto van de 19-jarige J. H. uit Almelo, die op deze hoofdweg trachtte te keren. De heer G. Hekman, die in de eerste auto had gezeten, werd ernstig gewond in een ziekenhuis opgenomen. J. H. liep eveneens zware verwondingen op, maar verkeert niet in levensgevaar. Op de Meppelerweg nabij Zwolle is zaterdagmorgen de 19- jarige rijwielmonteur G. J. Boe senkool uit Nieuw-Leusen op slag gedood toen hij met zijn motor uit de bocht vloog en tegen een tegemoetkomende vracht-auto reed. Heden ontsliep in de ouderdom van bijna 83 jaren na een langdurig ziekbed, onze geliefde Vader en Behuwdvader Antonie Johan Catharinus Meyer weduwnaar van C. J. L. A. GOOSSENS A. Meijer M. E. Meijer-Bielen Sprang, 5 oktober 1956 Liever geen bezoek Voor de waarderende hulde, mij gebracht bij mijn afscheid uit de Vleeskeuringsdienst te Waalwijk, betuig ik langs deze weg, mede namens mijn echt genote, oprechte dank aan Burgemeester en Wet houders van Waalwijk, aan het Hoofd van dienst, het personeel, het politie-korps, de slagers uit de kring, en allen die mij deze dag tot een onvergete lijke gemaakt hebben. W. HESSELMANS Kaatsheuvel, 6-10-56.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 7