Waalwijkse en Langstraatse Courant Rondom Soestdijk WAALWIJK IVÖRÖlL De Tand pasta van standing»!» Kinderzegels jubileren H SLAAPKAMER. DITVOORST-SCHRIJVERS Met restauratie van Gemeentetoren zal spoedig worden begonnen Wij etaleren VRIJDAG 19 OKTOBER 1956 Uitgever: Waalwij kse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week. Bureaux GROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 Dr van BEURDENSTRAAT 8 Ons blad heeft er zich van onthouden om de sensatieberich- ten omtrent het koninklijk pa leis te Soestdijk te vermelden; alleen hebben we de officiële me dedelingen van het koninklijk paar en het driemanschap opge nomen. Men had mogen verwachten dat hiermee de zaak was afge daan en de rust weergekeerd. Niets is minder waar dan dat; telkens duiken in de buitenland se persen nieuwe beschouwingen en onthullingen op en ook een deel der Nederlandse pers begint zich te roeren of liever, men voelt dat men er niet mee af is deze aangelegenheid stil te zwij gen, temeer als er aanwijzingen koinen voor zekere, men zou haast zeggen complotten, en als er namen bekend worden van mensen uit de omgeving van Soestdijk, die er mee te maken hebben. De Rijksvoorlichtingsdienst deelde maandag mede „In regeringskringen heett men met verbazing en verontwaardi ging kennis genomen van bewe ringen in het Britse zondagsblad Sunday Pictorial, als zouden er m Nederland ministers en poli tici zijn, die in contact met de moeder van de Prins der Neder landen er naar zouden streven de Koningin tot abdicatie te be wegen. Het spreekt vanzelf, dat hiervan schijn noch schaduw waar is. Het is diep te betreuren dat niet geschroomd wordt der gelijke onzinnige beweringen aan de openbaarheid prijs te geven. Van zeer bevoegde zijde ver neemt het ANP, in verband met onzekerheden, die blijken voort te bestaan naar aanleiding van de in de*afgelopen zomer rond om Soestdijk gerezen vragen, het volgende „De bemoeiingen, waartoe de Koningin reeds geruime tijd ge leden opdracht had gegeven tot het bereiken van een doelmati ger coördinatie van de verschil lende diensten van het Konink lijk huis, vinden geregeld voort gang. De Koningin wenst zich uiter aard op de te treffen voorzienin gen rustig te beraden, teneinde naar alle zijden een zo juist en bevredigend mogelijk resultaat tot stand te zien komen. Van zelfsprekend zal ook nog verder overleg te plegen zijn met de Prins der Nederlanden, waartoe eerst na diens terugkeer uit de Verenigde Staten van Amerika in begin november de gelegen heid zal bestaan. Voorts diene dat de Koningin indertijd heeft gemeend het bes te de rust der gemoederen in den lande, alsmede die van alle be trokkenen, te bevorderen, door voor onbepaalde tijd geen be trekkingen met mej. G. Hofmans te onderhouden, met wie hierom trent volkomen eensgezindheid bleek te bestaan. Het behoeft dan ook niet meer te worden be vestigd, dat sindsdien generlei verbinding, direct of indirect, wordt onderhouden. Wanneer van sommige zijden, met name in de buitenlandse persorganen, er op is gezinspeeld, dat zulks anders zou zijn, is dit totaal iri strijd met de waarheid. Tot zover de beide communi ques, welke met betrekking tot de kwestie-Soestdijk van offici ële zijde zijn verstrekt. Het eerste, dat van de Rijks voorlichtingsdienst, heeft betrek king op een reportage, welke de speciale verslaggever, Victor Sims, heeft geschreven voor het Londense blad Sunday Pictorial. Deze reportage vermeldt dat de verslaggever zich eerst te Soest dijk heeft gewend tot de particu liere secretaris van koningin Ju liana, Wi. J. baron Van Heecke- ren van Molecaten, die hem ech ter mededeelde niets te kunnen zeggen, doch die zeide hem te kunnen introduceren bij iemand die zelfs dichter bij de Koningin staat dan hij, de secretaris zelf. Deze hof dignitaris is de hof jour nalist van het hotel tegenover 't paleis met zijn auto komen afha len en heeft deze een „lift" gege ven naar Den Haag. Tijdens de rit zou, volgens de Engeise jour nalist, deze hofdignitaris hem 't bestaan van het (in het eerste communiqué vermelde) „kom- plot" om de Koningin tot abdi catie te nopen, hebben medege deeld. De bewuste hofdignitaris bleek te zijn mr. dr. I. G. van Maasdijk, kamerheer in buitengewone dienst. Deze heeft naar aanlei ding van het artikel in de Sun day Pictorial maandagavond een tegenspraak gepubliceerd, welke als volgt luidt „Verleden donderdag heb ik op verzoek van een mij bekende instantie, een mij totaal onbe kende Engelse journalist in mijn auto een lift van hotel Trier in Baarn naar Den Haag gegeven. De journalist had geen auto en had reeds vergeefs enkele uren moeten wachten. De betreffende instantie wilde de journalist niet te woord staan, hem anderzijds ook niet bruskeren. Zij kon de journalist ook niet naar de voor lichtingsdiensten in Den Haag verwijzen, omdat deze niet be voegd bleken hem te ontvangen. Tijdens de rit bleek de persoon een speciale verslaggever van de Sunday Pictorial te zijn. Hij was naar Nederland gekomen om voor zijn blad nieuws te halen. Hij vertelde, dat zijn krant bezig was met een opinie-onderzoek in Engeland, naar de populari teit van ons Koninklijk huis in Engeland en dat dit onderzoek zozeer ten gunste van onze Ko ningin was uitgevallen. De correspondent vertelde bij alle officiële instanties gesloten deuren te hebben gevonden. Hij beschikte evenwel over sensatio neel nieuws, waarover hij gedu rende de rit tal van mededelin gen deed. Ik probeerde vergeefs te weten te komen welke de bron dan wel was, waaruit hij putte en wees hem er op, dat al het geen hij vertelde, waaronder de meest fantastische verhalen, se dert juli reeds in verschillende buitenlandse bladen was gepu bliceerd, terwijl het merendeel er van reeds officieel werd gede menteerd. De volgende ochtend heb ik de voorlichtingsinstanties in Den Haag er terstond op geattendeerd dat ér weer buitenlandse verslag gevers in ons land waren en dat men zich op nieuwe publikatics moest voorbereiden. Zodra ik in de nacht van zaterdag op zondag uit Londen werd opgebeld met navraag over een zogenaamd door mij verstrekt interview, heb ik direct verklaard, niemand ooit interviews over de rond Soestdijk gerezen publikaties te hebben gegeven. Inmiddels is het duidelijk dat de journalist in kwestie, die blijkbaar nergens officieel of officieus bevestiging van de inlichtingen „uit goede bron" kon krijgen, zijn verhaal maar aan mij heeft opgehangen. Waarschijnlijk nadat de Engelse journalist te Amsterdam had vernomen, dat degene die hem een lift bezorgde, in journalistie ke kringen geen onbekende fi guur was en, aangezien door mij geen officiële of officieuze func ties worden bekleed, met mijn dementi niet al te veel rekening behoefde te worden gehouden." Tegenover elkaar staan dus de reportage van de Engelse jour nalist, die bij navraag zijn ver haal staande bleek te houden, en de ontkenning van de heer Van Maasdijk, die stelt, dat de jour nalist zijn uit andere bron ver kregen inlichtingen aan hem heeft opgehangen. In het een en het ander komen zoveel wonderlijke elementen voor, dat een nader onderzoek gewenst is (vooral naar de hou ding van deze heer v. M.) en de bronnen van de verhalen, die tel kens weer in de buitenlandse pers opduiken, moeten opgespoord worden. Voor zulk een onderzoek zal men een aanknopingspunt in de publikatie van de Sunday Picto rial vinden, omdat thans voor 't eerst door een buitenlands jour nalist terecht of ten onrechte een bron werd aangewezen. Het is nodig dat dit onderzoek spoedig gebeurt en ook dat de omgeving van H. M. zich ont houdt van relaties met mej. Hof- mans. En een duidelijke, uitvoe rige publikatie van de resultaten van dit onderzoek lijkt ons dringend gewenst. Het Nederlandse volk, dat ge dragen wordt door een diepe lief de voor 'het Koninklijk gezin, wenst niets liever dan dat de om standigheden worden geschapen waaronder dit gezin in alle rust, zonder ongezonde publieke be langstelling, kan leven. cisius van Schijndel vervaardigd opschrift voor de nieuwe klok ken in de gemeentetoren kon de goedkeuring van de raad weg- i dragen. In zijn vergadering van 7 sept. j.l. beschikte de raad afwijzend op een voorstel van B. en W. om j aan 't r.k. kerkbestuur te Nieuw- j kuijk een vergoeding toe te ken nen van 1030.voor huur en winstderving van de toneelruim te van het patronaat, die gedu rende het tijdvak november 1955 t.m. januari 1956 ten behoeve van het lager onderwijs beschik baar was gesteld. De raad ver minderde genoemd bedrag tot 500.—. Bij de ingekomen stukken be vond zich nu een schrijven van genoemd kerkbestuur, waarin op herziening van dit besluit wordt aangedrongen. De heer v. d. Meerendonk ver zette zich tegen een herziening, omdat de motivering in 't schrij ven van het kerkbestuur z.i. niet juist is. Daarin doet men het voorkomen alsof het gehele pa- OPGERICHT 1878 toe leiden, dat in de toekomst iedereen zou weigeren zijn in komsten op te geven. Hij eiste dan ook dat de voorzitter deze zaak zou onderzoeken. De voorzitter antwoordde dat dit geval verband hield met het feit dat er in het publiek door leden van de raad over inkom sten gesproken was. Dit was ten minste beweerd, over de juist heid van deze beweringen kon hij niet oordelen. Hij zegde ech ter toe deze aangelegenheid als nog te onderzoeken. Een ander geval, waarover door B. en W. was voorgesteld afwijzend te beschikken, werd wegéns bijzondere omstandighe den alsnog goedgekeurd. Voorstellen tot vaststelling der exploitatievergoeding over bet jaar 1955 ingevolge art. 103 der l.o.-wet 1920 en tot vaststel ling der vijfjaarlijkse afrekening over het tijdvak 1948-1952 wer den door de raad goedgekeurd. Ten aanzien van de benoeming van een woonruimtecommissie als bedoeld in de Woonruimte- 79e JAARGANG No. 81 Abonnement: 21 cent per week per kwartaal f 2.70 2.95 franco p.p. Advertentieprijs: 10 cent per m.m. Contract-advertenties speciaal tarief TELEGR.-ADRES„ECHO" blijven voor een bedrag van 8000.ten behoeve van de aanschaffing van uniformen voor de harmonie St. Caecilia. Het verzoek hiertoe was tijdig ge daan en B. en W. hadden z. i. toch voldoende tijd gehad om de zaak te onderzoeken. De voorzitter antwoordde dat in het belang van de harmonie zelf dit voorstel was achterge houden. De door de harmonie voorgestelde afschrijving in 20 of 15 jaar moest z.i. duikelen en bovendien geloofde hij niet dat G. S. hieraan hun goedkeuring zouden hechten. Er zal nu ge tracht worden om andere wegen te vinden. De heer v. Oyen kon zich hier mee niet verenigen. Wat wil men dan, zo vroeg bij. De harmonie kan zich wel verbinden om de aflossing binnen vijf jaar te doen maar dan weet zij op voorhand dat dit niet mogelijk zal zijn. Hij wees op de billijkheid van dit voorstel, ook uit cultureel oog punt en stelde voor dit punt als- <nog in behandeling te nemen. et grootste verkoop-apparaat is dinsdag 16 oktober in werking getreden. Misschien is het ook wel het grootste verkoop-ap paraat ter wereld, ,want het staat te bezien of zelfs de grote en machtige Amerikaanse monster concerns 't zouden kunnen klaar spelen op een te voren bepaald tijdstip een half miljoen verkopers tegelijk op straat te brengen. En in het ondenkbare geval, dat ze het zouden kunnen - hoeveel van die verkopers zouden dan de eerste vijf minuten al hun eerste order hebben genoteerd? Het halve miljoen méér dan een twintigste van de Nederland se bevolking dat dinsdag klok ke twaalf heel Nederland, van Roodeschool tot Sas van iGent, van Eijsden tot Rottummeroog, van Lobith tot Camperduin met de fijna kam ging bewerken, zal alles wat op dit stuk sinds men senheugenis is vertoond, gegaran deerd en glorierijk slaan, want het zijn de jongens en meisjes van meer dan zesduizend van de tien duizend scholen, die het land rijk is, en hun waar —is de kinder postzegel en de prentbriefkaart, die de laatste jaren, naast die kin derpostzegel, een nieuwe traditie is geworden. Zij komen —niet voor zichzelf, die vijfhonderdduizend, en ook niet voor hun baas. Zij komen voor hun kameraden. Voor ka meraden, die zij nooit hebben ge zien, niet eens bij name kennen. Kameraden, die op de een of an dere manier niet zo bevoorrecht zijn als zij. Die er niét op uit kun nen trekken. Die niet helpen kun nen, omdat zijzèlf geholpen moe ten worden. Door een van de vijfhonderd instellingen van gaan deweg zeer geschakeerde kinder bescherming. Van huis tot huis gingen dins dag en ook de volgende dagen - tot maandag de 22e - die vijfhon derdduizend kinderen en niemand hoeft eraan te twijfelen, dat ze ook maar één huis over zullen slaan. Niet omdat ze allemaal zo ver schrikkelijk secuur zijn in dat opzicht hebben kinderen de eeu wen door een plezierig bedenke lijke, niettemin door-en-door ge vestigde reputatie maar omdat ze ergens voelen, dat deze zaak- voor-het-kind voor hen, kinderen, een erezaak is. Soms zeggen cijfers méér dan woorden. En er zijn mensen, die er bepaald een zwak voor heb ben. Wel, de cijfers van de kin derpostzegel zijn ook zonder dat interessant genoeg. Vooral omdat dit jaar een ju bileumjaar is: voor de dertigste maal wordt de postzegel uitgege ven. Niet voor de dertigste maal in successie -- er is een hiaat van twee oorlogsjaren. De eerste kin derpostzegel verscheen namelijk in 1924. Zo bracht de Nederland se kinderbescherming de voor die tijd kapitale som van 51 duizend gulden op. Het vorig jaar konden de vijfhonderd in haar opbrengst delende instellingen over ander half miljoen gulden beschikken. En ook dit jaar zal Nederland zich niet laten kennen. Gemeenteraad Vlijmen Nieuwe torenuurwerken voor Haarsteeg en Vlijmen Onder voorzitterschap van burgemeester v. Hout kwam de raad der gemeente Vlijmen maandagavond in openbare ver gadering bijeen. Voor de aanvang van de ver gadering dankte de voorzitter de raadsleden hartelijk voor het stoffelijk blijk van belangstel ling, dat hij en zijn echtgenote ter gelegenheid van hun zilveren huwelijksfeest op 15 sept. j.l. van de raadsleden hebben mogen ont vangen. Mede namens zijn echt genote en kinderen betuigde hij hen hiervoor zijn grote erkente lijkheid. Bij de ingekomen, stukken be vonden zich een aantal goedkeu ringen van G. S. van enkele zeer belangrijke raadsbesluiten, te weten de restauratie van de to ren van de Ned. Herv. Kerk te Vlijmen, welke toren eigendom is van de gemeente. Met dit werk zal spoedig een aanvang worden gemaakt; verbetering van de straatverlichting, die zal inhou den dat er een geheel nieuw on dergronds kabelnet zal worden gelegd. Hiermee is een bedrag 'van'/ 160.000.gemoeid het aanbrengen van nieuwe toren uurwerken in genoemde Ned. Herv. Kerk en in de r.k. kerk te Haarsteeg. Een door Pater Tar- tronaat in gebruik is geweest, terwijl in feite alleen de toneel ruimte is ingericht ten behoeve van het onderwijs. Hij achtte een door het kerkbestuur genoemde winstderving van 400.veel te hoog. In het verleden zijn te Haarsteeg en te Vlijmen ook der gelijke voorzieningen getroffen en toen is de uitkering veel la ger geweest. In het toekennen van de gevraagde vergoeding zag hij een verkapte subsidie. De heer Vorstenbosch deelde deze zienswijze. De heer v. Son zei dat er geen sprake was van een verkapte subsidie. De enige bron van in komsten van het patronaat zijn dansavonden, feestavonden en voorstellingen en deze zijn alle door de ingebruikneming van de toneelruimte moeten komen te vervallen. Hij zei te beschikken over stukken en gegevens die de billijkheid van deze eis aantonen,. Hij stelde, voor deze aangelegen heid te verdagen tot de volgende vergadering, waarin deze stuk ken- en gegevens dan ter tafel zouden kunnen komen. Hiermee kon de raad zich verenigen. Het voorstel van B. en W. om de wedden en lonen van het per soneel in dienst der gemeente te verhogen met 6%, ingaande 1 ju li 1956, werd door de raad goed gekeurd. De heer v. d. Meerendonk vroeg naar aanleiding hiervan wat er zal gebeuren als de rege ring voet bij stuk houdt en deze verhoging eerst op 1 sept. 1956 laat ingaan. Een uitbetaling van af 1 juli is, zolang deze materie niet definitief geregeld is, z. i. ongewenst. De voorzitter zei dat deze uit betaling ook niet zal geschieden m. i.v. 1 juli. Dit besluit dient alleen om de wens van zovele andere gemeenten kracht bij te zetten, waardoor de regering wellicht op haar standpunt zal terugkomen. Het voorstel tot aankoop van een perceel grond van de Ge meentelijke Instelling voor Maat schappelijke Zorg voor de in richting van een gemeentewerf bleek alleen te zijn gedaan om de raad te polsen omtrent de wenselijkheid van deze aankoop. De raad kon zich in principe mei de aankoop verenigen. De zaak gaat nu terug naar de Sociale Dienst, die dan uiteindelijk zal heslissen of hij tot verkoop over wenst te gaan. Het standpunt van de raad is nu bekend, het geen eventuele verdere bespre kingen tussen partijen verge makkelij kt. Ten behoeve van de stroom voorziening van het industrie terrein werd door de raad een crediet beschikbaar gesteld. In verband met de likwidatie van de Technische Dienst „Bo ven Langstraat c.a." op 1 janu ari 1957, werd door B. en W. voorgesteld de inventaris van genoemde dienst over te nemen voor een bedrag van 4650. Naar aanleiding hiervan merk te de heer v. d. Meerendonk op, dat uit de bijbehorende stukken bleek dat de boekwaarde van de ze inventaris lager is dan de ge meente er voor wil geven. De voorzitter wees er op, dat deze aankoop de gemeente een belangrijk financieel voordeel brengt. Men zal veqj duurder uit zijn indien men elders tot aan- j schaffing van bedoelde inventa- i ris overgaat. Het hogere bod door de gemeente hield verband met het feit dat er kapers op de kust waren. De raad keurde het voorstel goed*. Voor het aanbrengen van een torenuurwerk op de gemeente- toren stelde de raad een bedrag van 2500.beschikbaar. ,Met betrekking tot een voor stel tot het toekennen van ver goeding reiskosten van school kinderen merkte de heer Berkel- mans op, dat in een geval door betrokkene geweigerd was de in komsten op te geven. Deze gang van zaken kon er z.i. alleen maar wet 1947 merkten de heren van Oyen en v. d. Meerendonk op, dat deze commissie geen enkel nut heeft, omdat alle bevoegd heid toch bij B. en W. berust. Het verwonderde de heer van Oyen, dat men zich nog voor een dergelijke commissie laat kiezen. Beide heren voelden er veel voor om het maar zonder commissie te doen, waarop de voorzitter opmerkte dat een dergelijke com missie in sommige gevallen noodzakelijk kan zijn en dat men bovendien nalatig is in het uit voeren van de wet als men de benoeming van deze commissie achterwege laat. De bestaande commissie werd daarop in haar geheel herkozen, bestaande uit A. L. v. d. Hout, Mevr. M. P. Mosselmans-Pijnen borg, M. J. Pulles, C. Eekels en J. van Helvoirt. Aan de agenda werd toege voegd een voorstel tot aankoop van een perceel grond in het uit breidingsplan „Vliedberg" van de heer v. d. Water. Tegen het ontbreken van een gespecificeer de prijs maakte de heer v. d. Mee rendonk bezwaar, omdat men zo nog niet kon zien hoe duur de grond eigenlijk was. De voorzit ter was 't hiermee eens en acht te het 't beste het voorstel terug te nemen en in de volgende ver gadering weer ter tafel te bren gen, waarmee de raadsleden zich akkoord verklaarden Goedgekeurd werd vervolgens nog het verpachten van 'n. jacht terrein van 14 ha. onder Crom- voirt. Van de rondvraag maakte de heer van Oyen gebruik om zijn teleurstelling uit te spreken over het feit, dat de agenda geen voor stel had bevat tot het garant Dit laatste vond de heer Ber- lcelmans best, maar dan zal de harmonie ook konsekwent moe ten blijven als de zaak mislukt, en de heer Vorstenbosch vroeg wat de harmonie denkt te zullen gaan doen als G. S. goedkeuring weigeren. Dan is men immers nog veel verder van huis. De voorzitter wees er op dat dit een kwestie is van het af wachten van het juiste ogenblik. Men moet zich in deze aangele genheid geen gokje veroorloven. De harmonie, zo beklemtoonde hij, geniet allerwege de grootste sympathie en er zal ook gezocht worden naar middelen om dit gezelschap de volle steun te ge ven. In dezelfde geest liet de heer v. d. Meerendonk zich uit. De harmonie verdient deze unifor men zeer zeker en het bewerk stelligen dat het zover komt, kan men met een gerust hart aan de burgemeester overlaten. De ove rige raadsleden deelden deze zienswijze. Nadat de voorzitter nogmaals had verklaard dat alles in 't werk gesteld zal worden om deze aan gelegenheid zo goed mogelijk op te lossen, zag ook de heer van Oyen in dat overhaastige activi teiten de zaak alleen maar kun nen schaden en hij stemde er in toe de zaken rustig te bezien en met overleg te handelen. Tenslotte werd er nog aange drongen op 't plaatsen van licht punten op het Hoog en bij van Wagenberg-Festen. De voorzit ter zei, dat deze aangelegenheid de volle aandacht zal hebben bij het aanleggen van het onder grondse lichtnet en dat het daar om beter is hiermee nog even te I wachten. deze week o.a. exclusieve WONINGINRICHTING ZONDAGSDIENST. Zondag 21 oktober 1956. Arts Edm. v. Rooij. Apotheek Nijman. N. H. KERK WAALWIJK. Zondag 21 oktober 1956. 10 uur: Ds. L. Schellevis. Bediening H. Doop. Gezinsdienst met de kinderen van de Zondagsschool. N. H. KERK BESOIJEN. Zondag 21 oktober 1956. Voorm. 10 uur en nam. 2.30 uur Eerw. Heer Van Scherpen- zeel van Rotterdam. In beide diensten extra collec te voor de Bond* van Inwendige Zending. N. H. KERK BAARDWIJK. Min. L oef f straat 65. Zondag 21 oktober 1956. 11 uur v.m. Ds. G. B. Schuur man. 25-JARIG BESTAAN ST. NICOLAAS-ZIEKENHUIS. In ons vorig nummer konden we in 't kort nog een en ander mededelen omtrent de herden king van het 25-jarig jubileum van het St. Nicolaas-Ziekenhuis. Ter receptie verscheen ook o.m. nog de HoogEerw. Heer De ken Heezemans van Eindhoven, vroeger pastoor te Waalwijk en een deputatie van het Zieken fonds te Tilburg. Tot slot van de dag werd een diner aangeboden in Hotel Ver- wiel, waar naast het bestuur der Deken van Riel-stichting aanza ten de huisdokters uit plaats en streek, die gebruik maken van ons ziekenfonds, de specialisten van hier en elders, burgemees ters van verschillende gemeen ten, de burgemeesters van Box tel en Liempde als vertegen woordigers van het bestuur van het Lidwina-ziekenhuis te Box tel, waarmee nauwe betrekkin gen worden onderhouden, de voorzitter en secretaris van Waalwijks Belang, welke vere niging door de stichting van het operatiekamerfonds en de uit groei daarvan haar steentje aan de oprichting van 't zieken huis heeft bijgedragen, Drs. Bol ster, pastoor Ras, kapelaan Lem- gens e.m.a. De avond werd met een wel komstwoord van Deken Dr.. v. d. Hurk geopend en de verdere leiding berustte bij de genees heer-directeur dr. H. G. Lange- meijer Sr., die o.m. een interes sant historisch overzicht gaf van het ontstaan en de levensloop van het ziekenhuis. Verder voerde nog het woord de burgemeester van Waalwijk, die z'n gelukwensen uitsprak DE ECHO I ZUIDEN TILBURG NIEUWLANDSTRAAT 14 TEL. K 4250—24262

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 1