BINNEN- EN BUITENLAND 1 Waalwijkse en Langstraatse Courant Regeringsverklaring in Tweede Kamer In Brabant zeer sterke groei van beroepsbevolking te verwachten M! J TTO EEN GROOT SUCCES üysdgenezing Binnenland OPEN BRIEF VAN MEVROUW BOUMAN AAN DE HEER MOOYMAN. Drijf de onzuiverheden ■it Uw bloed. Buitenland 7ïflJTI0*\ ^ere huid LEIDER VAN DE MAU-MAU GEVANGEN GENOMEN. DE WERELD ROND C. PULLENS, Stationsstr. 90 WAALWIJK - Tel. 2465 LEO DE B0NDT, Hoofdstr. 82 KAATSHEUVEL - Tel. 2293 VRIJDAG 26 OKTOBER 1956 Uitgever: Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week. DE ECHO W HEI ZUIDEN 79e JAARGANG No. 83 Abonnement: 21 cent per week per kwartaal 2.70 2.95 franco p.p. Advertentiepr ij s 10 cent per m.m. Contract-advertenties speciaal tarief Bureaux GROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 Dr van BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TELEGR.-ADRES: „ECHO" In een tot in de uiterste hoe ken gevulde vergaderzaal van de tweede Kamer heeft minister president dr. Drees dinsdagmid- üag een regeringsverklaring at- ^eieöd. lii de verklaring geeft de rege ring de vier voornaamste doel-, stellingen van haar beleid aan. Het monetaire en budgetaire evenwicht zal gehandhaafd moe ien blijven. Ook het hoge peil van de werkgelegenheid, de ver groting van de produktie, de uit voer én het nationaal inkomen moeten worden gehandhaafd. Een sociaal rechtvaardige ver deling van het nationale inko men 'wil de regering bevorderen, üe culturele, sociale en publieke voorzieningen moeten uitgebreid worden in overeenstemming met de stijgende behoeften en reke ning houdende met de beschik bare middelen. De minister-president wees op het gevaar van inflatie. In 't ko mende jaar zal veel beleid wor den gevraagd om te voorkomen dat de gunstige ontwikkeling overspannen raakt en in 't tegen deel omslaat. De regering ver wacht een tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans omdat de bestedingen zullen toe nemen. Als de SER zijn advies over de bestedingen heeft uitge bracht, zal de regering met aar zelen de nodige maatregelen te nemen. Alle soorten van beste dingen zullen bekeken moeten worden. De voornaamste punten uit de regeringsverklaring zijn verder: Huren: De huren zullen met 25 pet. verhoogd worden. De helft van deze huurverhoging zal door de huiseigenaar tien jaar lang op een geblokkeerde rekening moe ten worden gestort. De zo bijeen gebrachte gelden zullen te zi.iner L|d besteed worden voor verbe tering en vernieuwing van be staande woningen. Woningen Aan de woning bouw moet de meeste voorrang worden gegeven. Er moeten vol doende woningen voor arbeiders en middenstanders worden ge bouwd. Er zullen meer woning wetwoningen moeten komen. De controle op de prijsvorming in de woningbouw zal uitgebreid worden. Bezitsvorming De regering wil de bezitsvorming bevorderen door premies voor jeugdige spaarders, 'n spaarregeling voor 't overheidspersoneel, bouwspa- ren, eigen woningbezit. Zij over weegt: de winstdeling met spaar- ïegeling. Onderzocht zal worden of er, behalve voor de werkne mers, ook voor andere groepen bezitsvormende maatregelen ge nomen kunnen worden. Lonen en prijzen De „uiter- ste waakzaamheid" is geboden j met betrekking tot het prijspeil, i Het beleid van de afgelopen ja ren zal worden voortgezet. Dit zal ook gelden voor het kartel- beleid. In 1957 zal het loonpeil moeten worden aangepast. De mogelijkheid tot loondifferenti- atie zal worden gehandhaafd. Onderwijs De regering wil verder gaan met het afschaffen van schoolgeld. Er zal een wet telijke regeling komen voor sprei ding der schoolvakanties. Gehuwde vrouw Het ligt in de bedoeling van de regering het verbod van arbeid van de gehuw de vrouw in dienst van de over heid op te heffen. Landbouw De kostprijsbere keningen in de landbouw zullen worden herzien. De regering zal aandacht schenken aan de vraag stukken van de eigenaarslasten en de beloning van de arbeid van de boer. Waarschijnlijk zal hier door de prijs van enkele produk- ten stijgen. Kernenergie Er is reeds een ontwerp voor een „atoomwet"in voorbereiding. Er zal een meer- derparig plan worden opgesteld voor dé ontwikkeling van de kernenergie. Indonesië De betrekkingen tussen ons land en de republiek Indonesië zijn in de loop van dit jaar zeer moeilijk geworden. Wij staan voor het feit, dat In donesië zich veroorlooft gelden de internationale overeenkom sten, die tot stand zijn gekomen onder medewerking van een com missie van de Verenigde Naties, eenzijdig te verbreken en ver plichtingen te annuleren, terwijl bovendien bij. ons volk veront waardiging is gewekt door de rechteloosheid, waarvan ver schillende onzer landgenoten daar te lande het slachtoffer zijn. Ook worden de normale diplo matieke betrekkingen tussen de beide landen door Indonesië be lemmerd. De tijd, dat dit gewest slechts ongeschoolde werkers kon leve ren, heeft afgedaan. Onze pro vincie is thans de aangewezen vestigingsplaats voor bedrijven, die behoefte hebben aan ge schoold personeel. Dominerende bedrijven. Tenslotte geeft dit laatste be richt een overzicht van de ont wikkeling van de metaalnijver heid, speciaal in Brabant. De Ne derlandse metaalnijverheid heeft zich sedert 1949, zawel wat haar produktievolume als wat haar personeelsbezetting betreft, on onderbroken in stijgende lijn ontwikkeld, aldus het kwartaal bericht. In Noord-Brabant was dit niet het geval. De ook hier waarneembare imposante op waartse ontwikkeling werd rond 1952 op vrij ingrijpende wijze onderbroken, hetgeen zou kun nen duiden op een hogere graad van conjunctuurgevoeligheid van de Brabantse metaalnijverheid in haar geheel beziend. Voor de werkgelegenheid van de Brabantse bevolking is de me taalnijverheid uitermate belang rijk. Ongeveer een derde deel van de totale industriële werkgele genheid dezer provincie ressor teert n.l. hieronder, terwijl de ontwikkeling van. de industriële werkgelegenheid in de laatste 6 i jaren in nog aanmerkelijk ster- I ke mate afhankelijk bleek te zijn van de gang van zaken in de be- drijven behorend tot de metaal nijverheid. In de Brabantse metaalnijver heid domineren twee grootbe drijven, t.w. het Philips-concern en de D.A.F., zeer sterk. Tesa- men hadden deze twee bedrijven een aandeel van pl.m. 60 pet. van j de totale toeneming van de werk gelegenheid in de Brabantse me taalindustrie van 1950 t.m. 1955. De nieuwvestiging van metaal industrieën nam in deze jaren in Noord-Brabant vrij grote vormen aan. Uit werkgelegenheidsoog- punt overcompenseerde zij zeer ruim het negatieve effect van de opheffing van metaalindustrieën en benaderde zij in haar positie ve effect vrij dicht de expansie, welke in deze jaren was waar te nemen in de gezamenlijk be staande metaalindustrieën (excl. de Philipsbedrijven en de DAF). E.T.I. constateert: Scheppen van werkgelegenheid van urgent belang onderwijs in 7 Leerlingental bij technisch bijna verdubbeld. Met ingang van januari 1957 zal het Economisch Technolo gisch Instituut Noord-Brabant in plaats van de gebruikelijke kwartaalberichten 'n tweemaan delijks tijdschrift uitgeven onder de haam „Noord-Brabant offi cieel orgaan van het Economisch Technologisch Instituut voor Noord-Brabant. Uitgeverij NA. Henri Bergmans te Tilburg zal deze uitgave verzorgen. In het laatst verschenen kwar taalbericht zegt het E. 1.1. ten aanzien van de economische si- tUWanneer wij de cijfers bezien, welke momenteel beschikbaar zijn (over 't algemeen lopende t.m. juni van dit jaar), dan is daaruit geen concrete aanleiding af te leiden voor de veronderstel ling, dat een omslag van de con- junvtuur aanstaande zou ziJn- Wel is het voor ons duidelijk dat, moge er dan sprake zijn van een hooggespannen activiteit in het bedrijfsleven, dit niet zonder meer impliceert, dat dus een in dustrialisatiebeleid als overbodig of zelfs als ongewenst moet wor den aangemerkt. Deze hoogcon junctuur aanstaande zou zijn. uitstek voor het doprvoeren van een structurele politiek, gericht op het op lange termijn - handhaven c.q. opvoeren van het huidige welvaartspeil. Ondanks de momentele hoog conjunctuur mogen wij zeker in Noord-Brabant onze ogen niet sluiten voor de zekerheid, dat over enige jaren een zeer sterke toeneming van de jaar lijkse groei van de beroepsbevol king zal optreden. Wanneer men op dat ogenblik werkloosheid wenst te vermijden, dan zullen thans reeds maatregelen moeten worden getroffen teneinde dan de groei van de werkgelegenheid zoveel mogelijk aan die der be roepsbevolking aan te passen. Wij kunnen ons voorstellen, dat het thans moeilijk is om de toch reeds overspannen arbeids markt nog eens te meer te be lasten door het aantrekken van nieuwe bedrijven met het oog op een in de toekomst zij het wel haast zeker te verwachten minder gunstige werkgelegen heidssituatie. Waar men zich nu echter reeds de vraag stelt, of de jaar huidige hausse zich zal kunnen handhaven, kunnen wij ons om standigheden indenken, waar het inderdaad gerechtvaardigd zal zijn een momentele verkrapping van de arbeidsmarkt te aanvaar den terwille van sauvering van werkgelegenheid en welvaart in de naaste toekomst. Technisch onderwijs. In dit bericht wordt verder 'n overzicht gegeven betreffende het lager technisch dagonderwijs voor jongens in Noord-Brabant. Het bericht constateert, dat ge durende het verloop van een jaar of zeven, de intensiteit van het bezoek aan dit onderwijs met bijna 40 pet. toenam. In de 5 streken, die in 1948 wat betreft het bezoek aan deze onderwijsvorm het laagste ston den genoteerd-in volgorde: de Kempen, het Land van Heusden en Altena, het gebied Tilburg, het Zuidelijk Peelgebied en het gebied van Breda is tussen 1948 en 1955 een zeer sterkever- hoging van de leerlingendicht heid opgetreden, zodanig zelfs, dat in Jbijna al deze rayons spra ke is van een verdubbeling van het peil van 1948. Daartegenover staan Andere delen der provin cie zoals b.v. de gemeenten Eind hoven en Helmond met hun om geving, waar men vrij dicht tot de grens van de bereikbare leer lingendichtheid genaderd schijnt te zijn. Hier ziet men dan ook slechts een trage toeneming van het belangstellingspercentage of een schommelen rond een vroe ger bereikt hoogtepunt. De on derhavige verschillen tussen de gebieden werden dan ook gere geld kleiner. Met voldoening mag worden geconstateerd, dat Noord-Bra bant de achterstand, welke het nog had op het terrein van de technische scholing van de jeugd in een zeer snel tempo heeft in gelopen en dat 't huidige niveau van de leerlingendichtheid alles zins bevredigend is te noemen. Uiteraard moet er thans, voor worden gewaakt, dat deze voor sprong behouden blijft en dat 'n goed gebruik wordt gemaakt van de geschooldheid van de Bra bantse jeugd. Mevrouw Mieke Bouman, de verdedigster van de in Indonesië gehouden schijnprocessen tegen de Nederlanders Jungschleger en Schmidt, heeft de sensationele onthulling gedaan, dat behalve de procureur-generaal en de pre sident van de Hoge Raad te Dja karta, ook het hoofd van de staatspolitie Sukamto, vice-pre mier Roem en vice-president Hatta op de hoogte zouden zijn van het feit, dat de zaken tegen de gearresteerde Nederlanders doelbewust in elkaar zijn gezet. Mieke Bouman maakte deze voor haar onomstotelijk vast staande feiten wereldkundig in een open brief aan de heer Wil lem Mooyman, hoofdredacteur van het te Djakarta verschijnen- 1 de dagblad De Nieuwsgier, die mevrouw Bouman had beschul digd „fantaste, om niet te zeggen leugenachtig te zijn". Mevrouw Bouman zegt in haar open brief, dat er voor de ver oordeelden geen gevaar (meer) te duchten is als de feiten aan de openbaarheid worden prijs gegeven. „Het kan niet erger dan het is. Als men Schmidt heeft durven veroordelen, zal men ook de anderen veroordelen, daarmee volhoudende, dat er een komplot is, waaraan de Nederlandse re gering en het Nederlandse ..be drijfsleven mede schuldig zijn". In haar open brief zegt Mevr. Bouman, dat de waanzinnige verhalen, waaruit het procesdos sier is samengesteld, zo absurd zijn en bovendien zo verward en vol tegenspraken, dat niemand met enig verstand er aan kan ge loven In de zaak Jungschleger besloot rechter mr. Liem dan ook onze landgenoot onmiddellijk op vrije voeten te stellen. De uitvoe ring van dit besluit is volgens mevrouw Bouman door de Indo nesische gezagsdragers onmoge lijk gemaakt. Nadat zij uitvoerig heeft gewe zen op de voorgeschiedenis, de schandelijke vertoningen bij de zittingen, de afschuwelijke mis handelingen, de omkoping van getuigen en de afpersing van meinedige verklaringen, zegt me vrouw Bouman in haar brief, dat niemand van de gezagsdragers de zaak heeft durven aanpakken. Zij hadden daarvoor hun motie ven. Mr. Roem is bang, dat hij de positie van de Masjoemi in gevaar zou brengen door iets te 'doen, dat door politieke tegen standers ogenblikkelijk luidkeels als pro-Nederlands zou worden aangemerkt. En zo heeft ieder het zijne. Mevrouw Bouman kondigt ver der aan dat zij het nog niet no dig heeft geacht onthullingen te doen uit persoonlijke gesprekken met de betrokken autoriteiten. Zij geeft echter de verzekering, dat zij er wel toe zal overgaan als het in het belang is van de arrestanten, want het gaat hier om mensenlevens. Op de beschuldiging van de heer Mooyman, als zou Mevrouw Bouman op de zittingen geen Durmea verlost ge Uzelf van Rhenmatische Pijn. Kruschen bans is daartoe het aan wezen middel. Dat komt omdat de stimulerende werking van Kruschen de bloedzuiverende organen weer tot jeugdig-krachtiger werking aan spoort. Zodra dat gebeurt kunnen onzuiverheden in 't bloed zich niet meer vastzetten, doch worden die prompt afgevoerd langs natuurlijke weg. En daarmee behoren Uw pij nen tot het verleden. Geen wonder dat duizenden lijders aan rheuma- tische pijnen de werking van Kru schen een verlossing vinden. i duidelijke taal hebben gespro- kén, antwoordt de dappere Ne- i derlandse verdedigster, dat haar man zulks wel gedaan had, maar dat men hem van dat moment af naar het leven heeft gestaan, zoals men later ook haar naar 't leven stond. Wilde zij de be klaagden blijven bijstaan, dan moest zij dus een ander systeem van verdedigen volgen. „Ik heb onder andere getracht om door het aan de kaak stellen van de leugenachtigheid van de getuigen, de mogelijkheid voor een rechtvaardig vonnis te ver groten. Ik heb mij strikt binnen de perken van wat een verdedi ger geoorloofd is, gehouden. Maar nu bestaat daarvoor geen reden meer. En ik zal spreken Niet alleen hier, maar ook el ders. Want mijn stellige overtui ging is, dat alleen nog maar an dere middelen, heel misschien, zullen baten". Huidzuiverheid - Huidgezondheid Houdt de winter uit handen en voeten. DISCONTO VERHOOGD MET y2 pet. De Nederlandse Bank maakt bekend, dat zij met ingang van 22 oktober 1956 haar rentetarie ven als volgt heeft vastgesteld Wisseldisconto 3% Promessendisconto 4)4 Rente voor voorschotten in re kening-courant en beleningen voor particulieren 514 Rente voor voorschotten in re kening-courant en beleningen voor anderen 4)4 HET ROMMELT GEWELDIG IN DE SATELLIETSTATEN Na Polen is Hongarije aan de beurt. De stad Boedapest is in de nacht van dinsdag op woensdag in opstand gekomen tegen de Hongaarse regering en tegen Moskou. Dichte menigten demon stranten zijn opgetrokken naar het parlementsgebouw, schreeu wend dat de huidige regering moet worden gereorganiseerd en hulde brengend aan de Poolse UJWIUÓ3. Babyderm-zeep leider Gomulka. Het Centraal Comité van de communistische partij is in spoedzitting bijeen. In een opgewonden redevoering heeft partijsecretaris Ernö Gerö dinsdagavond verklaard: „Alle berichten, dat wij onze banden met de Sovjet-unie losser willen maken, zijn leugensOud-pre mier Imre Nagy, de kampioen van de „vrije" rode koers in Hon garije, heeft de betogers toege sproken tijdens een openlucht vergadering, waarop als leuzen weerklonken „Wij eisen onaf hankelijkheid van Rusland Sinds middernacht waren alle telefoon- en telegraafverbindin gen met de Hongaarse hoofdstad verbroken vanwege „reparaties". Er waren 200 duizend mensen op de been. Radio Praag heeft be richt, dat gewapende groepen 'n aanval hadden gedaan op het radiostation in Boedapest. In Polen trekken de Russische troepen weg na 'n dag van storm achtige demonstraties in vele grote steden, waarbij Russische vlaggen werden vertrapt en na tionale Poolse leuzen weerklon ken. Een Russisch smaldeel, dat dreigend voor de haven van Gdy nia lag, is vertrokken. Terwijl een onstuitbare vloedgolf van vreugde om de onafhankelijk heid'en haat tegen de Russen zich van Breslau uit voortplant te over de steden Krakau, Stet tin en Posen, heeft partijsecre taris Gomulka het Poolse volk bezworen de „burgerlijke disci pline in acht te nemen" en „zich energiek te verzetten tegen iede re poging tot provocatie". i Een patrouille heeft zondag 1 Dedan Kimathi, de opperste lei der van de Mau-Mau in Kenia, gevangen genomen. Hij werd aan gehouden, toen hij op ongeveer 200 km. ten noorden van Nairo bi zijn toevlucht wilde zoeken in een reservaat van de Kikoejoes. De politieman, die Kimathi neerschoot, was lid van een pa trouille, die louter bestond uit leden van de Kikoejoestam en deelnam aan de grootscheepse klopjacht op de Mau-Mau-leider. Britse militairen en loyale Ki- koejoe-negers hadden zich ver momd als Mau-Mau-strijders en trokken voor de regelmatige troepen uit door de wouden op zoek naar Kimathi. VIJF ALGERIJNSE LEIDERS VAN DE OPSTAND GEVANGEN GENOMEN. De Franse luchtmacht heeft het speciale vliegtuig, dat met 5 leiders van de Algerijnse opstand onder weg was van Rabat naar Tunis, boven de Middellandse Zee onderschept en gedwongen op het vliegveld van Algiers te landen. De vijf leiders, Achmed ben Bella, Mohammed Chider, Hoes sein ait Achmed, Mohammed Boediaf en Moestafa Lasjref, die met de sultan van Marokko een bespreking hadden gehad, zijn gearresteerd en naar Algiers 'overgebracht. De gevangenneming van de 5 leiders wekte in Tunesische en Marokkaanse kringen grote ver bazing, zo werd uit Tunis ge meld. De sultan van Marokko zou zo spoedig mogelijk naar zijn land willen terugkeren. De Tu nesische premier, Boerguiba, riep dadelijk zijn ministers bijeen. De Tunesische premier, Boer guiba heeft maandagavond de Franse ambassadeur te Tunis ontboden, teneinde een protest in te dienen tegen de arrestatie der rebellenleiders. is de verkoop van onze verpakte en gesneden broodsoorten S3 Een in het oog springend tijdsverschijnsel is het organise ren van vrouwententoonstellin gen. Enkele malen per jaar wor den in bijna alle christelijke dellen van de wereld dergelijke exposi ties gehouden, waarbij het er om gaat het mooiste vrouwtje er uit te pikken. Het zijn druk bezochte en luchthartige vertoningen, die de suppoosten nogal' eens handen vol werk geven. Het aantrekkelijke voor de ex posant is, dat hij weinig of niets behoeft te doen. Hij moet welis waar over geen zedelijke scrupu les, en wat kleingeld beschikken, doch voor het overige is de lou- j tere aankondiging, dat hij zoiets wil ondernemen, voldoende om de j zaak aan het rollen te krijgen. De schilderijen komen vanzelf. Het aardige voor de meisjes is, dat deze shows worden gehouden onder het motto: Hoe dommer hoe mooier. Dit opent natuurlijk ongekende mogelijkheden voor hen die tegelijk met hun katechis- mus hun schoolrapporten hebben verbrand. Het zijn dan ook door gaans deze intellectuele outsiders, die de centen en nog meer in het handje gestopt krijgen. Het uitpikken van het mooiste vrouwtje lijkt op het eerste ge zicht een eenvoudig werkje, dat zich met een goed timmermans oog dankbaar laat verrichten. De praktijk wijst echter wel uit dat men zonder degelijke oplei ding ook op dit terrein spoedig tot de ergste misvattingen komt. Wie het zonder diploma denkt af te kunnen, staart zich weldra blind, waarna hij als jury lid waardeloos is. Hij wordt weg- BROOD is een KLASSE APART Daarom vragen wij voor ons depót te Waalwijk een nette broodverkoper Aanbiedingen bij: In Kaatsheuvel is SMARIUS brood alleen verkrijgbaar bij: geworpen en als badmeester te werkgesteld in een afgelegen kustplaats. De juryleden en keur meesters bij deze tentoonstellin gen moeten uitgaan van de le vensopvatting dat alleen de bot ten en benen echt zijn. Wht daar naast nog echt is, is meegenomen. De meisjes wenden namelijk alle mogelijke foefjes aan om de heren om de tuin te leiden. Fopneuzen en schertskuiten zijn schering en inslag bij deze exposities. In Amerika gebeurde het onlangs dat een meisje niet reageerde toen een keurmeester haar aan de neus ruk te en een breinaald door de kui ten stak. Wat routine ten deze was toen voldoende om haar door de mand te doen vallen, waarna zij vokomen ont luisterd de zaal verliet. In Italië liep enkele maanden terug een forse blondine leeg als een fiets band. Het kind bleek ondeugde lijk materiaal te hebben gebruikt. Zij barstte in tranen uit en is voor haar leven geruïneerd. Het in be slaggenomen fopmateriaal wordt het eigendom van de keurmees ters, die er met moeder en de kin deren vrolijke avondjes mee or ganiseren. Wanneer men ten slotte zover is gekomen, dat een van de meis jes om het bijna blote lijfje een sjerp gehangen krijgt met het op schrift: Miss zus of zo, is de ten toonstelling onherroepelijk afgelo pen. Iedereen keert tevreden huis waarts, behalve de meisjes die voor niemendal hun lichamelijke ontwikkeling aan de openbaar heid hebben prijsgegeven, daar bij hun geestelijke met gepast schaamtegevoel verbergend. Velen trekken van leer tegen de amoraliteit van deze tentoon stellingen het Vaticaanse blad de Osservatore Romano stelt ze op een lijn met hondententoon stellingen doch veel verbijste render vinden wij het feit dat zo veel vrouwen er vrede mee heb ben als decoratiemateriaal te die nen. In Amerika geldt voor secreta ressen het criterium: „Als ze maar mooi zijn, hersens niet noodzake lijk". Dit staat letterlijk in adver tenties en er zijn tientallen vrou wen die er zonder blikken of blo zen op af gaan. Het aantal vrouwen, dat zich valse wenkbrauwen, neuzen, ha ren en de meest idiote (moderne!) kleding laten aansmeren, is legio. Zij merken niet eens dat ze op een gruwelijke manier misbruikt worden door handige zakenlie den, daar zijn ze te dom voor, want ijdelheid is domheid. Het heeft er alle schijn van dat in de emancipatie van de vrouw het verstand het heeft moeten af leggen tegen de ijdelheid en daar om zullen we met de vrouw de verstandigen niet te na ge sproken nog wel ergerlijke en domme dingen beleven. Wie niet verstandig is moet mooi zijn.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 1