Waalwijkse en Langsiraaise Courani G Ongewenste toestanden belemmeren grondaankoop i Uoororaak van Grotestraat naar Zomerdijkweg Gemeente acht ruime subsidiëring I '4 MAANDAG 29 OKTOBER 1956 iW1 li iH Uitgever: Waal wij kse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week. DE ECHO VftN HET ZUIDEN 79e JAARGANG No. 84 Abonnement: 21 cent per week per kwartaal 2.70 2.95 franco p.p. Advertentieprijs 10 cent per m.m. Contract-advertenties speciaal tarief Bureaux GROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 GEMEENTERAAD WAALWIJ K Eand van Firma Wed. Verhuist gaat verdwijnen KAATSHEUVEL - TEL. 2002 Dr van BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TELEGR.-ADRES: „ECHO" Onder voorzitterschap van bur gemeester 'i'eijssen kwam de raad aer gemeente Waalwijk donder dagavond in openbare vergade ring bijeen. Als eerste punt kwam ter tafel een voorstel tot wijziging van het beschikbaar gestelde krediet voor aanschaffing van een roltrommel- auto. fslaar aanleiding hiervan vroeg de heer Dercksen voor hoeveel jaren de nieuwe stortplaats van vuil .gelegen aan de Veldsteeg nabij het afwateringskanaal, waar door de P.N.E.M. een K.V.-sta tion zal worden gebouwd) vol doende zal zijn. Indien deze sort- plaats slecbts voor enkele jaren voldoende zou zijn, verdiende het wellicht aanbeveling optie te ver krijgen op het terrein in Waspik. De heer Kemperman vroeg of de slechte conditie van de thans in gebruik zijnde roltrommelauto werkelijk alleen te wijten was aan aanrijdingen en andere ongeluk ken. Is de auto wel gekocht aan het juiste en beste adres? Van be trouwbare zijde had hij vernomen dat een dergelijke auto voor 15 jaar gegarandeerd moest kunnen worden. Verder had hij in de bij dit voorstel behorende bijlagen gelezen, dat de oorzaak van aan rijdingen en andere ongelukken nogal eens bij de chauffeurs ligt. Indien dit zo is, dan achtte hij het toch wenselijk dat er naar andere chauffeurs werd uitgekeken. De heer van Leeven vroeg of de steeds groter wordende woon kern der gemeente, waarmee in hetvorige pre-advies de aanschaf fing van twee roltrommelauto's was gemotiveerd, thans niet meer als zodanig gold. In zijn antwoord deelde de voorzitter mee dat de nieuwe stortplaats voor tien jaar voldoen de zal zijn. De minder goede con ditie van de thans in gebruik zijn de roltrommelauto is inderdaad voor een deel te wijten aan het bedienend personeel, dat daarvoor dan ook reeds in het college van B. en W. op het matje geroepen Nu echter het vrij lange vér- is. voer naar Waspik zal komen te vervallen, mag worden verwacht dat de auto aan aanmerkelijk min der slijtage onderhevig zal zijn. Overigens achtte de voorzitter twee roltrommelauto's voldoende om bij voortdurend gebruik twee maal per week in de gemeente het huisvuil op te halen. De heer Kemperman achtte het toch wel wenselijk om ten aan zien van de nieuw aan te schaf fen roltrommelauto meer offerten te vragen. De raad hechtte vervolgens zijn goedkeuring aan het voorstel tot onbewoonbaarverklaring van de woningen Grotestraat 11 ld en Kloosterwerf 17. Ten aanzien van het voorstel van de bouw van 30 flatwoningen aan het Hertog Janpark merkte de heer Kemperman op, dat in de bestaande flats aldaar geen gele genheid is tot het plaatsen van een gashaard. Ook op de tekenin gen van de nieuw te bouwen flats was daarin niet voorzien. Hij achtte het gewenst om dit ver zuim alsnog te herstellen. De voorzitter antwoordde dat hier aan aandacht zal worden besteed. Goedkeuring hechtte de raad ook aan voorstellen tot uitbrei ding van het stratenplan in de St. Antoniusparochie en tot aan leg van een zestal straten in de hoek, gevormd door de N. Paral lelweg en de Baardwijksestraat. In verband met de wijziging van de marktverordening stelde dhr. Brouwer voor om in plaats van de 2 donderdagmarkten 1 vrijdag- avondmarkt meer te houden. Hij meende dat de koopkracht van t publiek op vrijdag i.v.m. de week lonen groter is dan op donderdag. De heer van Seters stelde voor de vrijdagavondmarkt met 'een uur te verlengen, waartegen de heer van Oss in zoverre gekant was, dat hij meende dat de markt toch niet later beëindigd moest dan 8 uur in verband met de belangen van de middenstanders. De voorzitter antwoordde dat het voorstel van de heer Brouwer in overweging genomen zal wor den. Ten aanzien van het voorstel van de heer van Seters merkte de voorzitter op, dat de vrijdag avondmarkt inderdaad grote aan trekkingskracht bezit, die ook ten goede komt van de middenstand. Jrlij kon echter geen aanleiding vinden om op het voorstel van de heer van Seters in te gaan. An derzijds zal inzake het sluitings uur met grote soepelheid worden opgetreden. Een voorstel tot vaststelling van een regeling inzake subsidie verlening aan sociaal-caritatieve centra werd door de raad goedge keurd. (Elders in dit nummer wij den wij een uitvoerige beschou wing aan dit besluit. Aan het bestuur der r.k. kleu terschool te Baardwijk zal een aantal gaskachels door de ge meente in bruikleen worden afge staan. DOORBRAAK NAAR INDUSTRIETERREIN. rondwal worden aangekocht in de Buitenpolder van Waal wijk, Baardwijk en Besoijen. Langs de Meerdijk zullen enkele stroken grond worden aange kocht ter verbreding van het rij- vlak ten behoeve van het door gaand verkeer in de richting Sprang-Capelle, Kaatsheuvel en T ilbur g. Goedkeuring verkreeg ook het voorstel tot aankoop van het pand van de fa. Wed. Verhulst in de Grotestraat. Dit pand zal geheel verdwijnen en vandaar uit zal dan een doorbraak worden ge projecteerd naar het industrieter rein ten oosten van de haven. De ze doorbraak zal aansluiten op de Zomerdijkweg. Verder werd nog goedgekeurd een voorstel tot aankoop van grond ten westen van de Beso- ïjensestraat. In totaal is hier nu door de gemeente aangekocht 55.000 m2. Verkocht zal hiervan weer worden 24.000 m2, tegen t 1,21 per m2, die bestemd zuilen worden voor woningbouw. De heer de Brouwer gaf naar aanleiding hiervan uiting aan zijn grote waardering voor het ge meentelijk beleid inzake een spoe dige en doeltreffende opheffing van het woningtekort en het ver krijgen van eigen woningen. Met betrekking tot een fraude risico-verzekering tot een bedrag van f 32.000, vroeg de heer van Leeven of het misschien aanbe veling verdiende dit bedrag te verhogen, waarop de voorzitter antwoordde dat dit bedrag is ge baseerd op het inwonertal der ge meente en derhalve voldoet aan de gebruiklijke norm. Voor het ontwerpen van plan nen tot utbreiding van 't stadhuis voteerde de raad een bedrag van f 2500.-. Tot slot van deze vergadering werden nog goedgekeurd een voorstel tot mededeling aan G.S. dat de 6 -uitkering-ineens voor de secretarissen, ontvangers en ambtenaren van de Burgerlijke Stand dient te worden toegekend over het tijdvak van 1 juli 1956 tot 1 jan. 1957, en een voorstel tot wijziging van de begroting 1956. Op de primitieve gemeente-be groting voor het dienstjaar 1956 werd door de raad uitgetrokken een voorlopig bedrag wegens sub sidie ten behoeve van het paro chieel sociaal-caratatief centrum in de St. Antoniusparochie. Dit centrum stelt zich ten doel maatschappelijk en caritatief werk in de parochie te verrichten, een en ander in nauwe samenwerking met andere organisaties en func- toinarissen, welke op dit gebied werkzaam zijn. Thans is tevens een verzoek in gediend om subsidie in de kosten van een interparochieel sociaal cartatief centrum in deze ge meente. Daar B. en W. het niet uitge sloten achten, dat t.z.t. meerdere verzoeken om subsidiëring van het plaatselijk uitvoerend alge meen maatschappelijk werk kun nen worden verwacht, hebben zij zich beraden over de wijze waar op en de mate waarin van ge meenteweg dient te worden ge- subsidiëerd. Het maatschappelijk werk be treft een materie, die nog in volle ontwikkeling is. Zonder ons hier breedvoerig met het principe en de aard van het maatschappelijk werk bezig te houden, willen wij hier in het kort vermelden, dat de ontwikkeling der denkbeelden er toe geleid heeft om aan de factor mens in het maatschappelijk be stel een meer centrale plaats te geven. Het algemeen maatschap pelijk werk richt zich nu in het bijzonder tot de mens in nood, tot de mens met zijn materiële, socia le en geestelijke moeilijkheden, Het heeft de functie de verschij ningsvormen van de maatschap pelijke moeilijkheden en de desin- tegratieverschijnselen in de milieus bloot te leggen en te be naderen. Het spoort de maatschappelijke noden en de bestaande leemten op en analyseert deze. Dat deze werkzaamheid uitslui tend behoort tot de taak van als regel op levensbeschouwelijke van plaatselijk uitvoerend algemeen maatschappelijk werk noodzakelijk grondslag berustende particu liere organen of instellingen is zonder meer duidelijk. Evenzeer is het duidelijk, dat de gemeentelijke overheid groot be lang heeft bij een doeltreffende en deskundige verzorging van die noden, en bij het benaderen van de mens in zijn gezin en in zijn sociale of maatschappelijke groep. Op dit terrein heeft de over heid en mitsdien ook de gemeen telijke overheid een aanvullende taak en is het haar plicht de ini tiatieven, welke van particuliere zijde ter zake worden getoond te stimuleren en zo nodig te subsi diëren. i Gebleken is, dat op het terrein van het algemeen maatschappelijk werk diverse overheidslichamen subsidiërend optreden. Belangrijk in dit verband is, dat het rijk, in casu het Ministerie van Maat schappelijk Werk plaatselijke or ganen van het maatschappelijk werk subsidieert en voor deze subsidiëring richtlijnen heeft ge geven. Teneinde een doeltreffend sub sidiebeleid van gemeentewege op het terrein van het maatschappe lijk werk te kunnen voeren, heb ben B. en W. het gewenst en noodzakelijk geacht, nu meer dan één overheidslichaam zich op dit terrein beweegt, een juiste coördi natie tussen de bestaande rijksre geling en de gemeentelijke rege ling tot stand te brengen. Dit be vordert de eenheid van het ter Zake te voeren subsidiebeleid vanwege het rijk en de gemeente en men verkrijgt daardoor een op beide regelingen afgestemde op stelling van verdelingsrichtlijnen, gebaseerd op een juiste taakver deling tussen rijk en gemeente. Voor de te subsidëren instelling biedt deze coördinatie het voor deel, dat men slechts rekening be hoeft te houden met voorwaarden en bepalingen, welke volledig op elkaar zijn afgestemd en dat geen volkomen van elkaar afwijkende gegevens en bescheiden moeten worden opgemaakt om voor sub sidie in aanmerking te komen. De rijksregeling gaat er van uit, dat rijkssubsidie slechts kan worden verleend aan privaat rechtelijke organisaties of instel lingen, dat om dit subsidie te verkrijgen aan bepaalde voor waarden en bepalingen moet zijn voldaan. Bedoelde voorwaarden hebben onder meer betrekking op een deskundige wijze van uitvoe ring van het werk, op de benoe ming van beroepskrachten, welke in het bezit moeten zijn van een diploma van een erkende school voor maatschappelijk werk en op de indiening van de subsidie-aan vragen, vergezeld van de daarbij behorende gegevens en beschei den. Bij wijze van overgangsmaatre gel worden in de circulaire van de Minister voor Maatschappelijk Werk van 26 februari 1956 met betrekking tot de eis van het be zit van het diploma van een er kende school voor maatschappe lijk werk, in verband met het te kort aan gediplomeerde functio narissen, ter zake ruimere maat staven aangelegd. Het subsidie wordt daarbij af hankelijk gesteld van leeftijd, er varing en genoten opleiding van functionarissen, waarbij onder scheid gemaakt wordt tussen een diploma, afgegeven door een school v. maatschappelijk werk, waartoe ook een zgn. urgentie-op leiding aan die school, welke met goed gevolg is beëindigd, wordt gerekend te behoren en een be wijs of verklaring, waaruit blijkt, dat de bezitter met goed gevolg een minimum-opleiding heeft vol tooid. Als bijzondere voorwaarde heeft het rijk nog gesteld, dat de instel ling of organisatie minstens één jaar voorafgaand aan de datum van de subsidie-aanvraag, als zo danig werkzaam moet zijn ge weest en dat eveneens gedurende een jaar voor de functie, waar voor subsidie wordt aangevraagd een beroepskracht in dienst moet hebben gehad. Dit impliceert, dat plaatselijke organen van uitvoerend algemeen maatschappelijk werk gedurende de eerste tijd van hun werkzaam heid niet voor rijkssubsidie in aan merking komen. Naar het oordeel van B. en W. is het de taak van de gemeente om dit werk in de aanloopperiode te subsidiëren en stelt de rijks overheid zich terecht op 't stand punt, dat rijkssubsidie eerst kan worden genoten indien de erva ring heeft aangetoond, dat aan deze wijze van uitvoering van maatschappelijk werk behoefte bestaat. Het rijkssubsidie bedraagt ma ximaal 30 van het aan be paalde normen gebonden bru- to-salaris van de beroepskracht, vermeerderd met a. 20 van dat bruto-salaris voor kosten wegens wettelijke verplichting sociale voorzienin gen, wettelijke aansprakelijkheid, vacantietoeslagen, enz., of 25% van het bruto-salaris voor deze kosten en pensioenspremie, indien de organisatie of instelling tenminste van 't bruto sa laris bijdraagt in een spaar- of pensioenfonds. sidiepercentage en de vaststelling van het rijkssubsidie er van wordt uitgegaan, dat het totaal aan over heidssubsidies het percentage van 70 niet dient te overschrijden. In het algemeen kunnen B. en W. het standpunt van de minister met betrekking tot het totaal per centage van 70 aan overheids subsidies voor het algemeen maat schappelijk werk wel onderschrij ven. Immers het wordt redelijk en noodzakelijk geacht, dat een deel van de kosten van het gericht al gemeen maatschappelijk werk ten laste komt van de instelling, die de taak behartigt en uitvoert en wel in die mate dat van een reële bijdrage kan worden gesproken. B. en W. hebben evenwel ge meend, dat er aanleiding bestaat om in de eerste tijd, de aanloop periode, dit percentage op 75 te stellen, daar dit werk in die tijd nog moet worden opgebouwd en uitgebouwd en het verkrijgen van middelen en bijdragen van parti culieren eerst verwezenlijkt kan worden, indien de praktijk het nut van het algemeen maatschappelijk werk heeft aangetoond. In zijn vergadering van 25 okt. j.l. heeft de raad zich met deze zienswijze akkoord verklaard. Gemeenteraad Sprang-Capelle Gemeente kreeg extra bouwvolume van 12 woningen ri nhü/1 im! Vughlerslr. 25 Oen Bosch Mark! 32 filburg Nwe Gmnekenstr. 23 Breda ALLE KORTINGEN WORDEN DI RECT AFGETROKKEN b. 10 van het bruto-salaris met als minimum f 500.— en als maximum f 600.per jaar en per gesubsidieerde kracht met volle dige dagtaak voor apparaatskos ten. Bij de bepaling van het maxi mum subsidiepercentage van het rijk kan in aanmerking worden genomen in welke mate uit an dere hoofde overheidssubsidie zal worden genoten. In een circulaire van de Minister voor Maatschap pelijk Werk is medegedeeld, dat bij de bepaling van het rijkssub- Yrij dagavond kwam de raad der gemeente Sprang-Capel le onder voorzitterschap van bur gemeester Smit in openbare ver gadering bijeen. Bij de ingekomen stukken be vond zich de goedkeuring van 'n extra bouwvolume van 12 wo ningwetwoningen. De voorzitter sprak er zijn voldoening over uit dat deze toekenning achteraf toch nog was afgekomen. Goedgekeurd werd een 'Voor stel tot vaststelling van nieuwe rechtspositieregelingen voor het gemeentepersoneel tot wijziging der instructies voor gemeente-architect en tech nisch personeel tot wijziging van de Rangen en Bezoldigingsverordening 1955. Ten aanzien van dit punt werden door de voorzitter in besloten vergadering een aantal medede lingen gedaan tot wijziging van de Kindertoe lageverordening tot verhoging van de bezoldi ging van het gemeentepersoneel met 6% per 1 juli 1956 tot het uitbrengen van advies aan G. S. inzake een 6% verho ging der bezoldigingen van de secretaris, de ontvanger en de ambtenaren van de burgerlijke stand tot verkoop aan de PNEM van een perceel grond langs de west zijde van de Dick Flemmingstr. groot 130 m2 voor de prijs van 2.33 per m2 ten behoeve van de bouw van een transformatorsta tion tot verpachting aan C. D. van Campen van een tweetal lande rijen resp. groot 0.14.90 en 0.17.19 ha. tegen een pachtsom van 7.50 en 8.-— per jaar tot de bouw van 14 woning wetwoningen ter realisering van een voorschot op het richtcon- tingent 1957. Twee blokjes van 4 woningen zullen verrijzen aan de Wilhelminastraat, 1 blokje van 4 woningen aan de Beatrixstraat en 1 blokje van 2 woningen even eens aan de Beatrixstraat. De raad voteerde hiervoor een be drag van 180.846.25. Ten behoeve van de woning bouw zal grond worden aange kocht van de heer Achterberg aan de Nieuwevaart einde Schre- velstraat en van mevr. v. d. Hil- Knaap te Willemstad aan de Oostzijde nabij de huishoud school. De voorzitter betreurde het, niet de mededeling te kun- nen doen, dat er ook met de wed. j Mouthaan overeenstemming was bereikt. Te elfder ure had de 'i heer Stam medegedeeld dat hij pacht heeft op deze grond. De j zaak zal nader worden onder- i zocht. i Wethouder dr. Winkelman I merkte naar aanleiding hiervan op, dat het college van B. en W. de weinig benijdenswaardige taak heeft grond ten behoeve van de woningbouw aan te kopen. Voor de agrarische bevolking is dit aankopen van grond een ramp zalige geschiedenis, maar B. en W. kunnen zich onmogelijk met al deze gevallen bezig bouden, de woningbouw moet voortgang hebben. Dr. Winkelman stelde vast dat de gemeente tot nu toe bijzonder terughoudend geweest is op dit punt. Voortdurend is er rekening gehouden met de belan gen der boeren. Daarnaast zijn i de grondaankopen echter voort- durend gestuit op grote moeilijk- heden. Naast de grondprijs moest er in vele gevallen ook nog een i behoorlijke schadevergoeding be- taald worden aan hen die deze grond in gebruik hadden. Het is de laatste tijd echter gebleken, dat men er op uit om de gemeen- j te ,,'n poot uit te trekken.". Te i elfder ure duiken er n.l. pacht- overeenkomsten op, die van zeer recente datum zijn. Ondanks de ze vreemde praktijken heeft de gemeente tot nu toe voor rede lijke prijzen grond kunnen ko pen. Ten aanzien van de gestran- l füü-L- i ai-' ■- O- !:a. - de overeenkomst met de wedu we Mouthaan zeide dr. Winkel man, dat de heer de Waard, de voorzitter van de Noordbrabant se Maatschappij voor Landbouw, de heer Stam had geadviseerd 'n flinke schadevergoeding van de gemeente te eisen en zonder zijn voorkennis geen o.vereenkomst met de gemeente aan te gaan. De situatie wordt nog vreemder wanneer van de andere kant blijkt dat deze heer de Waard beweert namens diverse gemeen ten op te treden als grondaan kopen Deze man koopt dus grond aan en gaat dan in tweede in stantie zelf oordelen of de prijs al dan niet juist is. Dr. Winkel man noemde dit een zeer onge wenste toestand en kon niet 'ge loven dat de heer de Waard 'dit allemaal pro deo doet. Dr. Winkelman besloot met te zeggen dat bij voortduring van betaling van deze hoge prijzen en schadevergoedingen de ge meente genoodzaakt zal zijn over te gaan tot massale onteigenin gen. De heer Maijers zei deze toe standen te betreuren, docb an derzijds was hij het niet eens met de toegepaste stedebouwkunde. Hij was van mening dat alleen de „kwaaiste" cultuurgrond voor woningbouw gebruikt mocht worden en dat men die grond er dan maar tussenuit moest pik ken. De goeie grond moest be houden blijven voor de land bouw. Zowel de voorzitter als wet houder Winkelman zeiden dat dit in theorie allemaal heel mooi klonk, maar dat het praktisch onuitvoerbaar was. Men zou in dat geval een stedebouwkundig beeld krijgen dat nergens op lijkt. Bovendien zouden dan de kosten voor het telkens apart aanleggen van de nodige leidingen niét te betalen zijn. Dan moet eerst heel Vrijhoeve-Capelle maar vol ge bouwd worden, meende de heer Maijers. Hij had gehoord dat daar nog ruimte was voor 120 wonin gen. Daarna kon men weer ver der zien. De voorzitter meende dat de heer Maijers de klok had horen luiden, maar in de verste verte niet wist waar de klepel hing. Maar ook als het zo was, dan zou er uit de andere delen der gemeente toch wel 'n storm van protest opsteken. De heer Dekkers zei dat de praat van de heer Maijers kant noch wal raakte en beweerde dat de heer Maijers overal voor is behalve wanneer zijn eigen be langen in het geding komen. De heer Ros sloot zich aan bij de woorden van dr. Winkelman en meende dat er zo nodig tot onteigening moest worden over gegaan. De heer de Raat meende dat het zo'n vaart niet zou lopen met de protesten uit de andere delen der gemeente. De heer Maijers bleef bij zijn woorden en zei dat eerst alles rond het gementehuis maar eens volgebouwd moest worden en verklaarde zich tegen de aan koop van de grond van mevr. v. d, Hil-Knaap. Voorzitter: „Ook nu de eigenares in verkoop toe stemt?" De heer Maijers: „Ja". Voorzitter: „Hiervan zal aante kening worden gemaakt". Ten aanzien van een voorstel betreffende het verlenen van te gemoetkomingen in de vervoers kosten schoolbezoek ex art. 13 der l.o.-wet 1920 merkte de heer v. Caem op dat de onderwij sauto- riteiten er aandacht aan moesten schenken dat ook mulo-onder wijs in Sprang-Capelle mogelijk wordt. In verband met de aanbeste ding van twee 2 aula's op de be graafplaatsen en een nieuwe fa briekshal werd een wijziging in de gemeentebegroting i956 goed gekeurd. Hierna werd de vergadering gesloten.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 1