Waalwijkse en Langsiraaise Courani WAALWIJK Hit tie Langstraat KAJOTTERS-DRUMBAND 16 - 17 en 18 NOVEMBER ALLERHEILIGEN ALLERZIELEN Orunen ESsheut lijmen Haarsteeg Sprang Capelle Sprang- Capelle Waspik Geertrui tien berg WAALW>JK. V erenigingsdrukwerk Familiedrukwerk Handelsdrukwerk in het betere genre MAANDAG 29 OKTOBER 1956 Uitgever: Waal wij kse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week. DE ECHO UI HEI ZUIDEN 79e JAARGANG No. 84 Abonnement: 21 cent per week per kwartaal 2.70 2.95 franco p.p. Ad vertentiepr ij s 10 cent per m.m. Contract-advertenties speciaal tarief Bureaux GROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 Dr van BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TELEGR.-ADRES: „ECHO" Jeugdwerk. Enkele weken geleden heeft in Drunen een bijeenkomst plaats ge had voor leidsters van het vrouwe lijk jeugdwerk, waarop een commis- saresse van het vrouwelijk jeugd werk uit ons bisdom nog eens de betekenis van het jeugdwerk heeft uiteengezet. Het resultaat hiervan is, dat binnenkort weer gestart kan worden met een nieuwe groep meis jes-gidsen, terwijl ook de jeugdbe weging van de Kabouters weer zal starten. Meisjes van 11, 12 en 13 jaar, die interesse hebben voor de Gidsen, kunnen zich opgeven bij Mej. Ria v. Huiten, Grotestraat 136. Kabouters kunnen zich opgeven bij Mej. C. Merkv, Stationsstraat 21. St. Maartendag. Op 11 november viert het gilde van de parochiële jeugdbeweging haar patroonsfeest, St. Maartendag. Het is eenl traditie geworden dat er dan een lichtoptocht wordt gehou den met St. Maarten en de bedelaar er bij, terwijl ook het St. Maarten- vuur wordt ontstoken. Ook dit jaar zal dit weer gaan gebeuren. Het gil de heeft al een heel programma klaar, n.l. 's morgens een H. Mis en 's avonds na de St. Maartentocht nog een rondgang om goede gaven te gaan bezorgen bij de zieken. Voor de grote St. Maartentocht en -vuur heeft het Gilde echter het plan op gevat om de gehele jeugd in te schakelen. Een mooi staaltje van gemeenschapsgeest onder de jeugd. Bibliotheek. De R.K. Bibliotheek heeft een uit gebreide collectie nieuwe leesboe ken aangeschaft en hiermee haar ruime collectie weer vergroot. Voor een goed boek kan men zondags na de Hoogmis terecht op de biblio theek. Algemene vergadering H.K.W. De Handels-, Kantoor- en Winkel- bediendenbond St. Franciscus van Assisië, afd. Drunen-Elshout, houdt op maandag 5 november in Hotel Vissers een algemene vergadering. O.L. Vrouw Schuts. A.s. zondag houdt de O.L. Vrouw Schuts in het stamcafé Klerks een algemene ledenvergadering. Daar er een belangrijke bespreking op de agenda staat, worden alle leden verwacht. Dansavond. Door het festivalcomité zal a.s. zondag in café Klerks een dans avond worden georganiseerd ten bate van de kerkelijke fanfare. De bedoeling is dat in de daarop vol gende week een gecombineerde ver gadering wordt gehouden van be stuur en leden der fanfare en het festivalcomité. De financiële uitslag zal daar door de penningmeester worden meegedeeld. Ontspanningsavond. De ontsDanningsavond voor de leden van Elshout-Vooruit, is door bijzondere omstandigheden niet kunnen doorgaan. De bedoeling is, dat die avond nu gehouden zal wor den op zondag 11 november. R.K.J.B. Dat het met de acteurs van de R.K.J.B. ernst is, blijkt wel uit het feit, dat reeds dadelijk na de op richting een stuk in studie is geno men. De bedoeling is dat men op de Kringdag daarmee kan uitko men. De regie berust bij de heer C. Klijn, technisch adviseur van de R.K.J.B. „De Smashers". De tafeltennisvereniging „De Smashers" heeft weer een goede beurt gemaakt. Het eerste team speelde gelijk tegen Victoria 1 uit Haarsteeg. Smashers 3N.T.T.C. Nistelrode 100 Smashers 4Gladiatoren 's Bosch 46 Smashers 5Shooting Stars 2 Nieuwkuijk 82 Het eerste team van de dames won reglementair van Helmond met 10—0. Kampioenschappen biljarten. Vrijdagavond werden in café Ore- mans de voorwedstrijden gespeeld om het persoonlijk kampioenschap biljarten 4e klasse libre van het District Den Bosch. De uitslagen waren: Fr. Heiman 75 car.; G. Ki- viets 75 car.; J. v. Engelen 75 car.; P. Jankowski 75 car.; J. v. Engelen 75 car.; F. Heimans 75 car.; P. Jan kowski 61 car.; H. Kiviets 51 car.; G. v. Buul 58 car.; Chr. de Jong 67 car.; Chr. de Jong 70 car.; G. Ki viets 59 car. De eindstand in volgend nummer. Uitvoering K.A.B. afd. Vlijmen. Zaterdag en zondag werd in het patronaat een uitvoering gegeven, met medewerking van het cabaret gezelschap van de familie Verleg uit Geldrop. Dit gezelschap is er in geslaagd Vlijmen iets groots te brengen. Heden (maandag) de laat ste cabaret-avond. Toneel. Het toneelseizoen werd gisteren alhier geopend met een uitvoering, die door de toneelclub „Kunst en Genoegen" in café M. Achten werd gegeven;. Voor het voetlicht werd gebracht het prachtige en boeiende toneelspel „De Schipper van de Maart je Jacoba", een stuk dat om zijn aangrijpende inhoud in de maand juni 1.1. als luisterspel door de K.R.O. werd uitgezonden. Onder regie van de heer W. van Bokhoven, die op het gebied van toneel zijn sporen reeds heeft ver diend, heeft de hierboven genoem de toneelclub het aangedurfd om dit stuk het toneelminnend publiek aan te bieden. „De Schipper van de Maartje Jacoba" is inderdaad een zeer inhoudrijk en naar het leven geschreven toneelspel; vanwege de vele verschillen van karakter en inzichten in het leven, kon dit to neelstuk slechts door de allerbeste verenigingen voor 't voetlicht wor den gebracht. Een verkorte inhoud van het stuk laten wij hier volgen. Schipper J. Wolthuis is een hard werkend zee man, onder wiens ruwe borst een góed hart schuil gaat. Van zijn twee kinderen, een jongen en een meis je, blijkt de zoon volkomen 't tegen overgestelde karakter van zijn va der te bezitten. Hij houdt niet vas het zeemansleven en loopt er tot ergernis van zijn vader de kantjes af, komt met hem in botsing, maar ondervindt de steun van zijn moe der en zuster. Hij krijgt verkering met Reintje, die eigenlijk is ver loofd mst een andere zeeman Geert- Jan genaamd. Deze laatste komt, na drie jaar de zeeën te hebben beva ren. in dienst van schipper Wolt huis. Het komt tussen beide man nen tot een botsing, waarbij de zoon wordt gedood. Geert-Jan wordt echter vrijgesproken en komt weer in dienst van schipper Wolthuis. Zijn dochter Maartje wordt enigs zins verliefd op hem, maar toen zijn vroegere verloofde Reintje weer verscheen, werd Maartje weer te leurgesteld. De spelers en speelsters van „Kunst en Genoegen" hebben hun naam alle eer aangedaan en de re gisseur heeft alle eer van zijn werk. Iedereen die belangstelling heeft in toneel, wordt aangeraden dit stuk te gaan zien. Op donderdag 1 november (Allerheiligen) zal nog maals een heropvoering plaats heb ben. Tafeltennis. De diverse teams van de tafelten nisclub Victoria '51 die deelnemen aan de competitie van de N.T.T.B., hebben weer danig van zich doen spreken. Het eerste team speelde een uit wedstrijd tegen J.V.C. en won met 6—4. Het tweede team speelde even eens een uitwedstrijd en wel tegen Bota. Ook hier werd het met 91 een overwinning voor Victoria '51. Ook het derde team volgde het voorbeeld van de andere teams en won van Advance met 82. Indien het zo doorgaat, kan de competitie voor Victoria '51 nog zeer sukses- rijk worden. Biljarten. In café Reuser werd het neder- laagtournooi, georganiseerd door de biljartclub D.V.K., voortgezet met een wedstrijd tegen K.O.T. uit Els- hout. De thuisclub wist op overtui gende wijze te winnen. De uitslagen waren: D.V.K. b K.O.T. b Jac. TreurenF. de Hart 60-36 Jos. KoksB. Tabbers 60-44 A. v. Helvoirt-G. v. d. Aa 60-38 W. v. EschJ. Klijnen 60-50 H. de GouwA. de Roos 60-48 Industriehal: Struijken, Tilburg 57.950 Kramer, Genderen 41.400 Kleijngeld, Waalwijk 44.680 v. d. Enden, Breda f 45.600 Willemse, Sprang 44.250 Rosenbrand, Capelle 41.130 Nieuwenhuizen, Sprang ƒ43.710 Oversteeg, Capelle 45.477 Verhagen, Capelle 45.873 Gunning aangehouden. Openbare kleuterschool te Capelle: Kramer, Genderen 18.800 Kleijngeld, Waalwijk 15.299 v. d. Enden, Breda 19.000 Spierings, Capelle 15.450 Gegund aan de laagste inschrij ver, Kleijngeld te Waalwijk. Bazar Chr. Kleuterschool. De door de dames van de Ned. Herv. Naaikrans in samenwerking met enige heren georganiseerde ba zar ten bate van de Chr. Kleuter school, in het gebouw van de Chr. Volksbond, werd j.l. donderdagmid dag onder flinke belangstelling door de Edelachtbare Heer Burge meester Smit geopend. Deze wees er op dat de Kleuterschool de steun nodig had, omdat men bij de op richting nog niet kon profiteren van de subsidie, waarop men sinds de inwerkingtreding van de Wet op 't Kleuteronderwijs aanspraak kan maken. De burgemeester wenste de dames veel sukses en dankte hen voor hun werk voor de organisatie van de bazar. De stands en attrakties werden hierna voor het publiek geopend en al aanstonds werden door de dames goede zaken gedaan. Alles zag er keurig verzorgd uit; een groot aan tal keurige handwerken, huishou delijke en luxe artikelen enz. enz. lagen uitgestald, terwijl een groot aantal attrakties, zoals rad van avontuur, naam raden van een pop, sjoelbakken enz. enz, in gebruik kwamen, waarvan al direct 'n druk gebruik gemaakt werd. 's Avonds was het een gezellige drukte en de eerste dag was de bazar voor de Kleuterschool reeds een sukses. Ook vrijdagavond was het weer druk, maar vooral de zaterdagmiddag, ■toen het meer speciaal voor de kin deren geopend was, was het zeer druk en zaterdagavond was de toe loop overweldigend, zodat het ge bouw de belangstellenden haast niet kon bevatten. Een groot aantal ge lukkigen gingen met mooie prijzen huiswaarts, waaronder vooral ook krentebroden, tulbanden, taarten, enz. Aan het slot vond de trekking plaats van de bij gelegenheid van deze bazar georganiseerde loterij, met als hoofdprijs een bromfiets, die werd gewonnen door de heer J. Vos Jacz. te Capelle. De heer W. Timmermans sprak daarna woorden van dank tot de dames van de Ned. Herv. Naaikrans, waarna mevr. v. d. Laan namens de vereniging de heer Timmermans in het bijzonder dankte en allen die aan de bazar hebben meegewerkt. Zeker is dat men hier van een bijzonder geslaagde bazar mag spre ken, daar zij zeker een flink bedrag voor de kleuterschool heeft opge bracht. Filmvertoning. A.s. zaterdagmiddag zal van wege de Oranjevereniging Juliana alhier in de zaal van de Chr. Volksbond een filmvertoning ge geven worden voor de kinderen van de leden. Des avonds zal voor de leden een filmprogramma wor den vertoond. 300-216 Aanbestedingen Ten gemeentehuize werd door B. en W. van Sprang-Capelle j.l. vrijdag aanbesteed het bouwen van een aula op de begraafplaats te Sprang en een aula op de begraaf plaats te Capelle, een industriehal in de Dick Flemmingstraat en een openbare kleuterschool te Capelle. Ingeschreven werd als volgt: J. P. v. d. Enden, Breda 71.000 Kramer, Genderen 75.500 Kleijngeld, Waalwijk 56.680 J. W. Nieuwenhuizen, Sprang 59.600 Spierings, Capelle 57.388 v. Willigenberg, Sprang 58.990 Gunning aangehouden. Nutsprogramma met interessante lezing geopend. In café Cové-v. d. Haart aan Ae Nieuwevaart werd vrijdagavond voor de leden van het departement „Langstraat" van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen een lezing gehouden door de heer Simon de Waard, die reeds enlige malen voor de Langstraatse Nutsleden een cau serie gehouden heeft over zwerf tochten door verschillende landen van Europa en andere werelddelen. Na een inleidend woord van de voorzitter van 't Nut, de heer L. Poldervaart, vertelde de heer de Waard over een door" hem gemaak te reis door Noordelijk Afrika. Op onderhoudende wijze schetste de spreker aan de hand van prachtige kleurenliehtbeelden en films van 'n zwerftocht door Noord-Afrika en zijn ondervindingen in de Noord- Afrikaanse landen, daarbij de aan dacht van de luisteraars meer in 't bijzonder bepalende bij Marokko. Onder stille aandacht en met groei ende belangstelling werd de heer de Waard, die de luisteraars ook nu weer van het begin tot het eind wist te boeien, gevolgd. De voorzitter sloot, nadat hij de heer de Waard dank had gebracht voor zijn interessant en leerzaam betoog, welk dankwoord door het publiek met instemming werd be groet, deze eerste van de rij Nuts- avonden van het seizoen 1956/1957. Het bestuur van 't Nut heeft met 't uitnodigen van de heer de Waard een goede keus gedaan voor de ver zorging van de openingsavond van het winterprogramma en zoals steeds zullen de komende Nutsavon- den dit seizoen weer even onder houdend en van prima kwaliteit zijn. Met belangstelling wordt daar om nu al uitgezien naar de novem beravond van 't programma, woens dag 14 nov. e.k., waarop de binnens huis-adviseuse, mevr. Henny Smit- Goeman, zal spreken over „Kleur en vorm in onze woning". Deze tweede avond wordt in hotel Ver- wiel te Waalwijk gehouden. Grote belangstelling voor Marijke-rit 1956. Hoewel in tegenstelling met ver leden jaar de voor-inschrijving voor de donderdag 1 nov. e.k. (Allerhei ligen) te houden „Marijke-rit 1956" niet met een verlaging van het in schrijvingsgeld gepaard gaat, ko men reeds talrijke inschrijvingen binnen. Daar het getal deelnemers beperkt is en een bepaald aantal dus niet te boven mag gaan, is deze voor-inschrijving geen onverstandi ge maatregel, want voor iedere sportrijder zou-het te betreuren zijn aan de start te komen en dan te vernemen dat inschrijving niet meer mogelijk is. Voetbal. De wedstrijd van zondag j.l. Was pikW.V.O. 2 is afgelast. Hoogmis-uitzending K.R.O. Zondag a.s. wordt de Hoogmis van de K.R.O. uitgezonden vanuit de parochiekerk van de H. Bartho- lomeus te Waspik. Celebrant is de weleerw. heer ka pelaan Klomp-Bueters, die tevens de predikatie houdt. Het parochieel zangkoor voert on der leiding van de heer H. v. Iersel de vaste gezangen uit van de Missa Regina Coeli, van Jacob van Kerle, geschreven voor 4- en 5-stemmig a capella-koor van gelijke stemmen. De wisselende gezangen zijn van de 23ste zondag na Pinksteren. De organist is de heer P. Kuijten. Gemeenteraadsvergadering. Openbare vergadering van de raad der gemeente Geertruidenberg op woensdag 31 oktober 1956, 's avonds om half 8 in het gemeentehuis al hier. Te behandelen zaken: 1. Mededelingen en ingekomen De rit is in de voorbije week nog maals gecontroleerd en dus mag men gerust aannemen dat de route punctueel in elkaar is gezet en men mag dan ook verwachten een spor tieve strijd te zien. Nogmaals wil len wij er op wijzen, dat de route geheel per auto is uitgezet en uit sluitend langs verharde wegen voert, zodat autobestuurders 't niet moeilijker hebben dan de motorrij ders en daarom evenveel kans ma ken. De gemiddelde snelheid be draagt 30 km. De start vindt plaats bij 't club lokaal van de vereniging, café Co vé-v. d. Haart aan de Nieuwevaart. De winnaar van de Marijke-rit '55, de heer L. Cové, zal de rij openen en om 13.01 uur starten. Alle deel nemers worden met de geluidsin stallatie van de firma v. Wijlen ge start. Voor zover er nog gelegenheid voor deelname mocht bestaan, zal de inschrijving hiervoor om half 12 worden geopend in het clublokaal. Inlichtingen kan men alsnog inwin nen bij de secretaris van de motor en automobielclub, de heer L. Stein, Wendelnesseweg West 9 te dezer plaatse (telefoon tijdens kantoor uren K4168 - 576 en anders K4168 - 301). Judo-club. Vrijdagavond 26 oktober j.l. zijn in het Stationskoffiehuis van de heer P. Pruijssers alhier enige per sonen bijeengekomen om te trach ten tot oprichting van een Judo club te komen. Deze tak van sport is geheel nieuw voor onze plaats. U zult zich afvragen: wat is Judo? Judo is een Japans verdedigings middel, om zonder enig wapen de aanval van de tegenstander te weer staan. Ju, betekent: zacht, soepel; do: weg of pad. Deze tak van sport is tot wedstrijd-element omgewerkt door de Japanner Jigoro Karo. Het gevecht kan staande en op de grond plaats vinden. Het bestaande ge vecht heeft vijf mogelijkheden, n.l. beenworpen, schouderworpen, de heupworpen, de handworpen en de soetemi's (het meetrekken van de tegenstander naar de grond). Bij het grondgevecht zijn 3 moge lijkheden: handgrepen, arm- en beenklemmen en verwurgingsgre- pen. Een Judo-wedstrijd duurt 3 tot 5 minuten. Bij Judo zijn geen ge- wichtsgrenzen, zoals bij boksen. Men kent er de „kyu" en „dan" gra den. In de „kyu" of amateurgraad kan men 6 graden behalen, n.l. de zesde tot en met de eerste. De te behalen graden worden onderver deeld in kleuren: n.l. witte band; geel, oranje, groen, blauw en bruin; en vervolgens de zwarte band of le „dan" graad. Er zijn tien verschil lende „dan" graden. Dragers van zwarte banden zijn ook bevoegd zelfstandig les te geven. Dit is in het kort een klein over zicht van het Judo. Wie hierover meer wil weten, kan zich a.s. vrij dag 2 november des nam. 8 uur wenden tot het oprichtingscomité in het Stationskoffiehuis bij de heer Pruijssers alhier. Het voorlopig co mité heeft de bedoeling om op ge noemde datum als spreker te laten optreden de bekende Judo-trainer, de heer v. Unen uit Tilburg. Judo-sport is een goede sport tot het stalen der spieren en het leren van behendigheidsgrepen. Wij mogen een ieder die iets voelt voor Judo-sport, opwekken de ver gadering van a.s. vrijdag bij te wo nen, alwaar men nadere inlichtin gen kan verkrijgen omtrent deze tak van sport. Verwezen wordt naar de adver tentie in dit blad. stukken. 2. Aanbieding gemeentebegroting en begroting van het grondbe drijf voor de dienst 1957 en be noeming commissie van onder zoek. 3. Vaststelling verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom der personele belas ting van het belastingjaar 1957/ 1958. 4. Vaststelling verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom der Grondbelasting. 5. Voorstel tot wijziging van de verordening op de heffing van reinigingsrechten. 6. Voorstel tot wijziging van de verordening op de heffing van vermakelij kheidsbelasting. 7. Voorstel tot wijziging van de verordening op de heffing van straatbelasting. 8. Voorstel tot wijziging van het Algemeen Ambtenarenreglement 9. Voorstel tot wijziging van de Kindertoelageverordening 1954. 10. Vaststelling vergoeding ingevol ge artikel 101, 5e lid der L.O.- wet 1920 over 1955. 11. Vijfjaarlijkse afrekening be doeld in art. 103, 3e lid der L.O.- wet 1920 over 1948 t/m 1952. 12. Voorstel tot het toekennen van een uitkering ineens aan het ge- meentepersoneel, ingaande 1 juli 1956. 13. Wijziging gemeentebegroting dienst 1956 en begroting grond bedrijf 1956. 14. Voorstel tot het toekennen van tegemoetkomingen, bedoeld in art. 13 der L.Q.-wet 1920. Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tillen - Waalwijk ginds vele eeuwen al zijn de eerste twee dagen van de maand november in het kerkelijk jaar twee zeer bijzondere dagen Op 1 november vieren wij het feest van Allerheiligen, dat in het jaar 609 werd ingesteld door Paus Bonifaeius IV, nadat hij met goedvinden van keizer Pho- cas het Pantheon te Rome onder de naam Panagion aan de Moe der Gods en alle martelaren had toegewijd. Later (na 827) is dit feest door Gregorius V in het Westen overal ingevoerd. Allerzielen is van wat jongere datum en werd in 993 door de abt Odilo in z'n klooster te Clug- ny ingesteld. Paus Sylvester II verordende de viering voor de gehele kerk. Op 1 november verenigen wij, lidmaten van de strijdende kerk, ons met hen die door God zijn opgenomen in de zegepralende kerk. Wij verheugen ons met hen over die ontelbare scharen, die door hun leven en werken de uiteindelijke overwinning hebben behaald. Maar dat niet alleen, het is niet alleen de vreugde om wat anderen reeds hebben verwor ven, die deze dag tot een bijzon dere dag maakt. Het is ook een dag van vragen om bijstand en voorspraak bij de Vader, een dag waarop wij ons meer dan ooit van onze menselijke zwakheid bewust zijn en ons daarom rich ten tot hen met wie wij zo hecht zijn verbonden. Hét is een dag ook van grote troost, omdat wij weten dat wij in de strijd om het eeuwig geluk niet alleen staan, maar ons gesteund weten door hen, aan wie God niets weigeren kan. Niet alleen echter met de ze gepralende kerk zijn wij verbon den, ook de lijdende kerk is nog één met ons. En zoals wij het recht hebben op de bijstand en voorspraak van de zegepralende kerk, zo hebben wij de plicht om hen, die nog niet gelouterd zijn door hun verlangen naar 't aan schouwen van God, te helpen door onze gebeden, opdat God hen spoedig moge opnemen in de rijen der gelukzaligen. Dan zullen zij ons weer tot voor spraak zijn. Deze samenwerking, als wij het zo mogen noemen, tussen ze gepralende, strijdende en lijden de kerk, komt in de aanvang van de novembermaand wel heel bij zonder tot uiting. Wij, zwakke mensen, staan tussen hen, die de overwinning hebben bevochten en hen, die de strijd hebben gestreden en wach ten op de bekroning van deze strijd. Het is goed te weten, dat j wij in onze strijd mogen rekenen op de sterkste bijstand die wij ons kunnen wensen. Laten wij van onze kant ook echter alle steun geven aan hen, die ons ge- bed en ons offer nodig hebben. Dan zullen ook wij eens voor Gods aanschijn het hoogste ge luk voor eeuwen deelachtig wor den. GESLAAGD. Aan de Universiteit te Utrecht slaagde voor het semi-artsexa- inen onze stadgenoot drs. Cor nells Bos. Onze plaatsgenoot J. P. v. d. Mei slaagde voor het te Den Bosch gehouden examen als de tailhandel-aar in aardappelen, groenten en fruit. Resoijen krijgt Tuindorp met 155 middenstandswoningen. Omtrent de woningbouw ten Westen van de Besoijense Straat (zie raadsverslagvernemen wij nog van bevoegde zijde dat aldaar door de fa. P. Kramer uit Waal wijk en de fa. v. d. Merwe uit Zwijndrecht 155 middenstands woningen (met 3 slaapkamers en douchcel), 2 winkelpanden en 30 garages zullen worden gebouwd. Deze belangrijke uitbreiding zal men kunnen betitelen, aldus onze zegsman, met de naam „Tuindorp BesoijenMet de werkzaamhe den aan de wegen zal vandaag over een week een begin worden gemaakt. WAALWIJKS BELANG. Wij vestigen nog even de aan dacht op de algemene vergade ring van Waalwijks Belang, die hedenavond te 8 uur wordt ge houden in Hotel De Twee Ko lommen en waar o.m. gesproken zal worden over de herdenking van het 50-jarig bestaan in maart a.s. Uit het Parochieel nieuws van St. Antonius. Na een half jaar actie heeft on ze parochie door zegels, giften in eens, giften bij bijzondere gele genheden en oud papier, een be drag van 6500 gulden voor de nieuwe kerk bijeengebracht. De raming van een jaaropbrengst tussen de 12 en 15.000 gulden blijkt dus wel juist geweest te zijn. Er is een gerede kans dat per

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 5