Waalwijkse en Langstraaise Courant M. BINNEN- EN BUITENLAND „luxe emigranten" WAALWIJKS BELANG KAJOTTERS-DRUMBAND 16 - 17 en 18 NOVEMBER VRIJDAG 2 NOVEMBER 1956 Uitgever: Waal wij kse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week. 79e JAARGANG No. 85 Abonnement: 21 cent per week per kwartaal 2.70 2.95 franco p.p. Advertentieprijs 10 cent per m.m. Contract-advertenties speciaal tarief Bureaux GROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 Amerikanen krijgen genoeg van Nederlandse Ergerlijk gedrag van sommige emigrerende Nederlanders Nu slooft men zich bij de NC WC op echt Amerikaanse wijze uit om het emigranten naar de zin te maken, doch emigranten als de bovenvermelde vinden dit vanzelfsprekend. De NCWC zocht nu een tweede appartement voor de Nederlandse familie. En men moet weten, dat woningen hier met de zich snel uitbreidende bevolking ook niet altijd gemak kelijk te vinden zijn. Dit tweede appartement werd door de fami lie even hooghartig geweigerd. De helpende Amerikanen verbe ten zich en hoden tenslotte een derde appartement aan. Hetgeen de Hollanders eveneens niet aan stond. Weshalve ze op dit ogenblik nog steeds in het gemeubileerde appartement zitten, waar ze niet uit willen en waardoor ze de NC WC veel last bezorgen. Want de ze flat, die zij in beslag blijven houden, was slechts bedoeld om emigranten voor enkele dagen op te nemen. Andere binnenko- KAATSHEUVEL - TEL. 2002 Dr van BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TELEGR.-ADRES: „ECHO" Onder de titel „Nederland op z'n smalst" publiceert De Maasbode een artikel van haar New Yorkse correspondent,waar in deze scherp de houding laakt van sommige naar Amerika emi grerende Nederlanders. Uit dit artikel blijkt helaas maar al te duidelijk dat emigrerende Ne derlanders vaak weinig populair zijn in de V. S. en dat het erger lijk gedrag van sommigen de re putatie van allen ernstig schaadt. Er schijnen, zo zegt het blad, bij diverse Nederlandse emi granten, die onder de speciale èmigratiewet (Refugee Relief Act) naar Amerika emigreren, ernstige misverstanden te be slaan over de eisen die zij menen te kunnen stellen, wanneer zij hier aankomen. Die misverstan den zijn van dien aard, dat het niet meer vermeden kan worden enkele onhebbelijkheden, waar mee landgenoten zich in Ameri ka bijzonder onpopulair maken, bij dé naam te noemen. Het is algemeen bekend dat wij Nederlanders een bijzonder hoge dunk van ons zelf hebben. Dat we ons laten voorstaan op onze grote historie, on onze cul tuur, ons energiek karakter, on ze nationale intelligentie en wat al niet Daar we nu eenmaal zo hoog bij ons zelf staan aange schreven, neigen we tot een bij zonder kritische, intolérante houding tegenover ieder en alles wat niet beantwoordt aan onze opvattingen, ons cultureel ni veau, onze stijl, onze gewoonten of de eisen van ons levenspeil. En o wee, als we naar een ander continent emigreren, waar men waarden van andere orde kent, die ons vreemd zijn en waar het hele patroon van het maatschap pelijk leven totaal verschilt van het onze Dan zijn we er snel bij (omdat ons talent voor hof felijkheid niet het sterkste is) om af te keuren wat ons niet aanstaat. En als we naief genoeg zijn, eisen we al of niet hard op dat de nieuwe samenleving waarin we worden opgenomen, zich eigenlijk aan ons zou moe ten aanpassen Indien men meent, dat dit overdreven is, moet men het ge drag van sommige Nederlandse emigranten eens bekijken, die hier aankomen. Ze hebben het zo hoog in de bol, dat Amerika nen eerst versteld staan, dan ge- irriteerd worden en tenslotte ge ërgerde berichten naar immigra tie-centra hier sturen of naar organisaties, welke de verant woording hebben voor deze „luxe emigranten" (zoals de Neder landse emigranten genoemd wor den) en verzoeken geen Neder landers meer te sturen. In het begin van deze maand tenminste heeft het maar 'n haar gescheeld, of het hele katholieke cmigratieprogramma was hier stopgezet, dank zij van vijf kan ten binnenkomende klachten. In de kantoren van de National Ca tholic Welfare Conferense (NC WC) in New York heerste een sombere stemming. Deze Ameri kaanse katholieke organisatie spendeert handenvol geld om Nederlandse katholieke emigran ten hier werk en onderdak te verschaffen. Want zoals men weet, moet elke emigrant die niet onder de speciale „Refugee Re- lief Act" naar Amerika emigreert zélf eerst zorgen dat hij hier ar beid en een woning vindt voor hij zijn immigratievisum kan krijgen. De NCWC is nu al maanden lang in touw om voor 6000 ka tholieke Nederlanders het bedje hier te spreiden. Dat betekent, dat in alle diocesen in heel Ame rika directeuren van de NCWC- centra aan het werk zijn om werkgevers te vinden voor Ne derlandse katholieken, die wil len emigreren. Zij, en hun uit sluitend voor dat doel rondzei- zende assistenten, gaan persoon lijk overal Amerikanen opzoe ken om hen over te halen Neder landers op te nemen. Zij pleiten en zingen lof over de degelijke Nederlanders. Maar dan komt er b.v. een fa milie aan met zeven kinderen, zoals enige weken geleden. De NCWC had er voor gezorgd dat de vader, een kantoorbediende en niet meer een van de jongsten, werk bij Ford kreeg voor 2.10 dollar per uur. Men had een ge meubileerde flat voor hen ge reed, waarin de familie de eerste dagen na aankomst kon wonen en tevens werd hun een appar tement aangeboden, waar ze kon den intrekken, zodra ze wat weg wijs waren. Deze landgenoten weigerden echter resoluut het aangeboden appartement te ne men; het was hun niet naar de zin Een ander geval een Neder landse instrumentenmaker komt met vrouw en twee kinderen aan. Er is arbeid voor de vader ge vonden voor 1.90 dollar per uur, zijn zoon heeft men werk gege ven in een cafetaria. Hun wordt een huis aangeboden voor 70 dol lar per maand met twee balkons, een grote zitkamer, 3 slaapka mers, badkamer en keuken; dit na dwang door de NCWC, zijn ze bereid twee uurtjes met hen te spenderen. Dan verklaren ze: „Ziet u, dat werkwel, we kunnen het een half jaartje pro beren, wij zijn mensen van „stan ding (sic!); „wij konden niet eerder komen omdat we ons huis eerst moesten verkopen", etc. Het is duidelijk waarom Ame rikanen genoeg krijgen van der- alles in een van de beste buurten gelijke „luxe-emigranten". En mende emigranten moet men nu elders een onderkomen geven of ze worden geïncuvenieerd, dank zij een verwende Hollandse kan toorbediende. Gelukkig is het merendeel van de binnenkomende emigranten niet gezegend met zo'n ongema nierdheid en zo'n dikke huid. Intussen is deze ene Nederlander oorzaak, dat de Amerikaan, die voor het onderbrengen van hem en 49 andere Nederlanders gete kend had, gemeld heeft dat hij niets van die andere 49 meer wil weten. En dit, terwijl deze zelfde Amerikaan aanvankelijk had la ten blijken, dat hij bereid was nog méér dan 50 Nederlanders onder te brengen van Pittsburgh. Nee, het bevalt de familie niet, de woning niet en Pittsburgh niet, Californië slaat hun meer aan, kan de NC WC hun geld voor Californië ge ven en daar werk voor hen zoe ken Het gevolg is dat de Ne derlandse priester, die hier het emigratieprogram voor Neder landse katholieken behartigt, pa ter J. A. C. Karskens S.C.J. er gens in Amerika door de NCWC wordt opgebeld, zijn werk moet onderbreken, een autotocht van anderhalf uur naar een vliegveld moet maken, een vliegtuig moet nemen naar Pittsburgh (vraag niet wat het kost, die Nederland se koppigheid) twee dagen in een hotel moet wonen, de directeur van het NCWC uit het diocees in de arm moet nemen om dan de familie tot rede te gaan bren gen Weer een ander geval: voor een Nederlands katholiek echt paar is bij een Amerikaanse fa milie, die grote landbezittingen heeft in Californië en Utah, werk gevonden voor de vrouw als „dame de compagnie", voor de man als een soort landgoed-op zichter. Zij krijgen een vrije wo ning, vrije kost en 140 dollar per maand inkomen. Zij accepteren dit, maar ze stellen voortdurend hun vertrek uit Nederland uit, zeer tot ongerief van hun Ame rikaanse werkgevers. Als ze ein delijk aankomen, vliegen hun Amerikaanse werkgevers, speci aal om hen te verwelkomen, he lemaal uit Californië naar New York. Zij willen de Nederlanders hartelijk ontvangen, hen rond leiden, bevriend met hen raken, hun een gevoel van „tehuis" in hun nieuw vaderland geven. Maar het Hollandse echtpaar is bij aankomst niet geïnteresseerd in laat staan dankbaar voor dit welkom. Ze hebben een af spraak met een neef, waarmee ze gaan rondtoeren, keren de twee Amerikanen de rug toe en alleen dat zij niets begrijpen van het stands- en klassegevoel, waar Nederlanders op een bepaalde neurotische wijze zich mee me nen te moeten doen gelden. Laat de ballast van het standsgevoel maar thuis, want in Amerika is niemand iets vóór hij wat pres teert. En mocht iemand toeval lig in de miljoenen geboren zijn, maar niets presteren, dan wordt hij verachtelijk de „playboy" ge noemd. Er zullen nog 6000 Nederland se katholieken in Amerika bin nenkomen onder het speciale emigratieprogramma. Is het niet mogelijk dat voordat zij hier voet aan wal zetten, zij zich realise- den: a) dat iedere emigrant, die hier aankomt, niet kan beginnen met eisen te stellen; b) dat men enige hoffelijkheid en zo het niet te veel gevraagd is, enige dank baarheid mag tonen voor wie als hun gastheren optreden en zich offers voor hen getroosten; c) dat men niet in paniek hoeft te geraken, wanneer niet alles werk of huis is, zoals men het zou wensen; zelfs Amerikanen hebben het lang niet allemaal zo als ze het zouden wensen; d) dat men hier slechts een springplank naar een betere toekomst klaar vindt, maar de sprong zélf moet maken: e) dat men in Amerika hard, heel hard zal moeten wer ken, soms werk zal moeten aan pakken, waarvoor men zich te goed heeft geacht; en in een an der tempo moet werken dan in Nederland; f) dat vóór men klachten zendt over wat niet aanstaat, men zich eerst eens enkele maanden tijd moet gun nen om de gewoonten van het land te kennen; g) dat men niet automatisch afkeurt wat niet precies is, zoals men het gewend as; h) en dat de wezenlijkste kenmerken van iemans goede „standing", „betere klasse", of hoge rang nog altijdbeschei denheid en eenvoud blijven. prins Bernhard en het koninklijk gezin hem en zijn echtgenote hebben willen ontvangen. Het was een hoge eer voor hem en voor Liberia. Deze ontvangst on derstreepte de versterkte banden van vriendschap, die tussen bei de landen bestaan. OUD KLM-PILOOT SMIRNOFF, t In een ziekenhuis te Palma op het eiland Mallorca is overleden Iwan Smirnoff, vele jaren gezag voerder bij de KLM. Hij is 61 jaar geworden. Smirnoff, die in december 1933 de snelle kerst- vlucht van de „Pelikaan" leidde, overleed aan een bloedinfectie, waarvoor hij sinds een week in een ziekenhuis werd verpleegd. SOEKARNO ZET EERSTE STAP NAAR DICTATUUR. De verklaring van de Indone sische president Soekarno, dat alle poliieke partijen in Indone sië begraven moeten worden, heeft in Djakarta grote beroe ring verwekt. In een redevoering die Soekarno uitsprak ter her denking van de 26ste verjaardag van de nationale jeugdbeweging, zei de Indonesische president „Het voorstel van de regering in 1945 om politieke partijen te (vor men, is een grote fout geweest. Er zijn thans te veel partijen. In donesië lijdt aan een politieke ziekte, die gevoegd bij de gewes telijke stamgevoeligheden, een gevaar voor het bestaan van de Indonesische .staat betekenen". viert GOUDEN JUBILEUM op 26 maart 1957 99 99 Dit najaar nog expositie van schilderijen uit Stedelijk museum van Amsterdam DE CHAOS IN DE WERELD. De chaos in de wereld wordt steeds erger en neemt steeds dreigender vormen aan. Over de gehele wereld gist en kookt het, zowel in Singapore als in Noord-Afrika, in 't Midden Oosten, maar niet minder in Eu ropa. De toestand in Polen was nauwelijks enigszins geconsoli deerd, toen de vreselijke opstand in Hongarije uitbrak. De Magy- aren verdroegen niet langer het Russische en communistische terreur-regime en verzetten zich tegen geweren en tanks. Zij ont zagen geen offers, tot er berich ten van opluchting kwamen door het bericht dat de geheime staatspolitie zal worden ontbon den en alle Russische troepen Hongarije zouden verlaten. Maar de meesten der opstandelingen vertrouwden dit niet en terecht, want dinsdag kwam het bericht dat Moskou officieel verklaard had dat de Russen in Hongarije willen blijven en een gordel van tanks om Boedapest hebben ge legd. Wat nog te gebeuren staat laat zich niet voorspellen, maar het ergste valt te vrezen. En of dit alles nog niet erg genoeg is, komt 't bericht dat Israël met een leger, volledig op voet van oorlog, Egypte is bin nengetrokken en op weg is naar het Suezkanaal, een bericht dat de gehele Westerse wereld met grote verslagenheid hoort en te recht, want men weet niet tot welke consequenties deze daad van het getergde Israëlische volk kan leiden. De publicatie luidde als volgt: „Het Israëlische leger trekt op naar het Suezkanaal". Met deze woorden deelde het Israëlische leger maandagavond mee, dat Is raël een grootscheepse aanval tegen Egypte had ontketend. Twee Israëlische legergroepen overschreden maandagmiddag de Egyptische grens op het schier eiland van de Sinai, het zuidelijk deel van het Negeb-woestijnge- bied. De ene aanvalsspits over viel de woestijnstad Kuntilla, die even binnen Egyptisch gebied ligt; de tweede maakte zich mees ter van de grensstad Ras El Akab. De Israëlische troepen, die opereerden onder dekking van tanks en straaljagers, marcheer den daarna naar 't wegenknoop punt Nakhla, dat halverwege de rond 160 kilometer lange afstand ligt, die de Israëlische grens van de stad Suez scheidt. Om 10 uur maandagavond waren zij over een 30 kilometer breed front al 128 km. op Egyptisch gebied doorgedrongen. PAUS VRAAGT KRUISTOCHT DES GEBEDS. Paus Pius XII heeft, naar wij in 't Brab. Nbl. lezen, alle bis schoppen en gelovigen van de katholieke kerk en in het bijzon der de kinderen opgeroepen tot een kruistocht des gebeds, „op dat in de landen van Oost-Euro pa een rechtvaardige vrede ge vestigd mag worden". De ency cliek, waarin'deze oproep is ver vat, is naar de beginwoorden er van getiteld: „De allerbedroe vendste gebeurtenissen De Paus doet een hartstochte lijk beroep op allen om te bidden voor „het einde van zoveel bloed vergieten en de komst van de communisme zich ook hebben ingespannen om met gebruikma king van elk hun ter beschikking staande middelen het van de godsdienst der vaderen te bero ven. OPROEP VAN HET EPISCOPAAT. Als onmiddellijk antwoord op de Pauselijke encycliek over Hon garije, richt het Ned. Episcopaat middels het R.K. Huisvestings comité zich tot de Nederlandse katholieken met de dringende oproep om gebed en materiële sleun voor dit beproefde land. Gelden kunnen gestort worden op giro 34348 ten name van dit comité in Den Bosch met vermel ding „Hongarije". Giften in na- tura kunnen worden bezorgd op het adres van het comité Hekel laan 6, Den Bosch. Mgr. Mutsaerts maakte be reids een gift van 1000.over. Ook de stad Roermond stortte 1000.—. i Twee Dakota's met medica- WAALWIJ K. ware vrede, die gegrondvest is op rechtvaardigheid, op naasten liefde en het recht op billijke vrijheid". „Moge het voor eenieder dui delijk zijn", zo zegt de Paus, „dat de verstoorde orde der volkeren niet hersteld kan worden door de macht der wapenen, die alleen dood zaaien, noch door den bur gers aangedaan geweld, dat hun innerlijke gevoelens niet kan verstikken, noch door valse theo rieën, die de zielen in het verderf storten en de rechten van de Kerk en van het menselijke en christelijke geweten schenden, en dat evenmin door machtsop legging van buitenaf het verlan gen naar rechtmatige vrijheid ooit kan worden uitgeroeid". Na gewezen te hebben op de diepe godsdienstzin van de Hon garen, waarvan Hij als legaat op het Eucharistisch Congres te Boedapest vele jaren geleden zulk een onuitwisbare indruk kreeg, zegt de Paus er zeker van te zijn dat dezelfde liefde voorde Goddelijke Verlosser eens te meer de gemoederen van dit volk zal doen ontvlammen, hoezeer de kampioenen van het goddeloze menten en bloedplasma uit Ne derland zijn maandag in Honga rije aangekomen. PRESIDENT VAN LIBERIA VERTROKKEN. De president van Liberia, dr. Wilhelm V. S. Tubman, die van 15 tot 18 oktober 'n staatsbezoek aan ons land bracht en die daar na met zijn echtgenote en gevolg nog een tiental dagen onofficieel in ons land verbleef, is zondag avond per trein naar Bern ver trokken voor een staatsbezoek aan Zwitserland. Kort voor zijn vertrek van ho tel kasteel Oud-Wassenaar, waar hij en zijn echtgenote tijdens het niet-officiële verblijf een suite hadden, heeft hij nog eens zijn bewondering voor Nederland uit gesproken. Bewondering voor hetgeen in Nederland op elk ge bied wordt verricht. Bewonde ring voor de prachtige en per fecte organisatie van het offici ële bezoek, dat hij van 15 tot 18 oktober bracht. Maar voor alles zei de presi dent zeer erkentelijk en getrof fen te zijn door de hartelijke wij ze, waarop koningin Juliana, aandagavond hield de ver eniging „Waalwijks Belang" haar najaarsvergadering in hotel De Twee Kolommen. De agenda opende met het voorlezen van de notulen door de secretaris, de heer J. Tielen, wel ke werden goedgekeurd. Uit het jaarverslag van de pen ningmeester, de heer N. v. Loon, bleek dat er was binnengekomen een bedrag van f 3832.84, terwijl de uitgaven f 2682.63 hadden be dragen, zodat er een batig saldo was van f 1150.21. De kascom- tnissie, bestaande uit de heren v. Steenderen en Hendriks, contro leerde alle bescheiden en kwam daarbij tot de bevinding, dat er 3.— meer in kas was dan was becijferd Ten aanzien van het batig saldo zei de voorzitter, de heer J. Timmermans, dat hierin reeds was verdisconteerd de con tributie t&t 1 mei 1957. Hiervan zullen nog bekostigd moeten wor den het drukken van nieuwe fol ders, het organiseren van een tentoonstelling en eventueel an dere uitgaven. Dr. van Laarhoven vestigde de aandacht op de f 500 die in het afgelopen seizoen voor vuurwerk was uitgegeven en waarmee een zeer groot aantal mensen was aangetrokken. Hier uit bleek wel welk een algemeen gewaardeerde attractie vuurwerk is, die toch betrekkelijk weinig kost. Hij was van oordeel, dat dit wellicht een aanleiding was vaker vuurwerk te geven, waarop de voorzitter antwoordde, dat vuur werk altijd een entourage moet vormen bij een of andere festivi teit. Men kan niet alleen maar een vuurwerk geven. Overigens was hij het met dr. van Laarho ven eens dat vuurwerk een bij zonder en algemeen gewaardeer de attraktie is en hij vond er dan ook alles voor om bij festiviteiten die zich daarvoor lenen, de mo gelijkheid van een attraktie in de vorm van vuurwerk te overwe gen. GOUDEN JUBILEUM, T en aanzien van de viering van het gouden jubileum der ver eniging deelde de voorzitter mede, dat men zich had voorgesteld deze te doen plaats vinden op 26 maart 1957. Op die dag zal een officiële receptie worden gehou den. In verband met de tijd van het jaar zullen de overige festivi teiten worden verschoven naar de zomermaanden. Deze feeste lijkheden zijn nog niet vastgesteld, maar er zijn plannen in ontwik keling voor het houden van een Drumbandconcours, terwijl ook met het Gildewezen besprekingen gaande zijn. De vergadering was unaniem van mening dat dit ju bileum op waardige wijze en met veel kleur en charme gpvierd dient te worden. Mede namens de heren Heyr- mans en Dirks deed notaris van I Gurp het voorstel dat er ter ge legenheid van dit jubileum iets zou moeten uitgaan van de j Waalwijkse burgerij, waarvoor Waalwijks Belang reeds zoveel heeft gedaan. Er zou een comité i gevormd moeten worden plannen hiervoor te ontwerpen. De voorzitter vond dit een zeer verblijdend geluid en zeide dat het bestuur dit voorstel op zeer hoge prijs stelt. Nadere mededelingen omtrent deze jubileumviering zullen nog in de Pers worden gedaan. Hierna wierp de voorzitter een korte terugblik op de bijzondere activiteiten in het afgelopen sei zoen. Hij memoreerde het zomer feest, dat zeer wel geslaagd is; de militaire taptoe, die ook dit jaar weer grote indruk heeft gemaakt, waaraan door de sterke regenval helaas wat afbreuk werd gedaan. In het bijzonder memoreerde de voorzitter hier de prachtige en tourage, welke hier door mede werking van de gemeente was tot stand gekomen. Nieuw was ook het organiseren van een kunst markt, die zich in een grote be langstelling van de zijde van het publiek heeft mogen verheugen, terwijl ook de deelnemende ar- tisten hun tevredenheid hebben betuigd,' zodat er veel is te zeg gen voor een herhaling in de toe komst. En ten slotte memoreerde de voorzitter de algemene activi teiten zoals representaties bij ju bilea en huldigingen van prijs winnaars en het verlenen van medewerking bij fietstochten. De voorzitter kon nog mede delen, dat er dit najaar nog een expositie zal worden gehouden van kunstwerken uit het Stedelijk Museum te Amsterdam. Deze ten toonstelling zal een beeld geven van de ontwikkeling van de schil derkunst in Nederland. Ten slotte wees de voorzitter nog op de steeds toenemende werkzaamheden van het secretari aat in verband met aanvragen om folders, het geven van inlichtin gen omtrent logies, pensions en 't verstrekken van wandelkaarten, etc. Deze toeneming toont duide lijk de groeiende belangstelling voor het natuurschoon in Brabants Centrum. Het is in dit verband verheugend dat er een gunstige samenwerking bestaat tussen de diverse gemeenten in het uitwis selen van toeristische gegevens. VISSERSLEED. om In de rondvraag kwam dhr Rooze namens Visserslust te spreken over wat hij noemde de stiefmoe derlijke behandeling door de ge meente van de hengelsportlief hebbers. De Waalwijkse henge laars 700 in getal -voelen zich benadeeld door de handel wijze van de gemeente, die weinig begrip voor de henglsport aan de dag legt. Zonder voorkennis van Visserslust heeft de gemeente de wiel in Besoijen gedempt. Een verzoek van de vereniging om in de Spoorsloot karpers te mogen uitzetten werd afgewezen en ver der heeft de gemeente niets ge daan om recreatiemogelijkheden voor de hengelsportliefhebbers te scheppen. De heer Roozen riep de hulp in van Waalwijks Be lang om te trachten hierin verbe tering te brengen, I I Een tweede punt dat de heer Roozen ter sprake bracht was de afsluiting voor alle verkeer van DE ECHO \M HEI ZUIDEN Vughlerslr. 25 DinBoitk M.rll32 1,'IUrg Nm 23 B..J. alle kortingen worden direct afgetrokken Atu.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 1