Waalwijkse en Langstraatse Courant HONGARIJE SUEZ |j Vol verwachting klopt DITVOORST-SCHRIJVERS A l St. Nico/aasgeschenken V. k -J VRIJDAG 16 NOVEMBER 1956 Uitgever: Waal wij kse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week. 79e JAARGANG No. 89 Abonnement: 21 cent per week per kwartaal 2.70 2.95 franco p.p. Advertentieprijs 10 cent per m.m. Contract-advertenties speciaal tarief Bureaux GROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 Dr van BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TELEGR.-ADRES„ECHO" Het optreden van de Verenig- de Naties ten aanzien van Hon garije is meer dan bedroevend te noemen. Dit instituut, waarinde volkeren van bijna de gehele we reld bijeenkomen en tenminste hun gevoelens uitspreken over de gevaren van oorlog en vrede, is schromelijk tekort geschoten, toen na te lang dralen, de mis dadige Russische overval op Hongarije aan zijn oordeel werd voorgelegd. De resoluties van de Ver. Staten en enkele andere lan den, waarin het optreden van de Sovjets tot tweemaal toe werd veroordeeld, en de Russen drin gend verzocht werden Hongarije te verlaten, kreeg een meerder heid weliswaar, maar niet een klinkende. De Aziatisch-Afri- kaanse landen onthielden zich van stemming. En dat in 'n zaak die kennelijk tegen de menselij ke beginselen, maar bovendien nog tegen de beginselen van de Ver. Naties indruist. Dit bewijst eens te meer, hoe de Aziatische landen angstig zijn voor Rusland en niet gaarne de vriendschap van dit land verliezen. Het is bedroevend dat ook haat en wan trouwen tegen de landen van het Westen, maar ook tegen de lan den als Z.-Amerika tot zulk een laf optreden stimuleren. Indone sië heeft gelukkig een iets dap perder geluid laten horen, maar een land als India, dat altijd pre tendeert voor de rechten van de kleinen op te komen, heeft zich bijzonder zwak gedragen, zoals trouwens bijna altijd door dit -land van de z.g. pacifist Nehroe geschiedt. De verbittering onder ons, die tegen Rusland reeds zo fel was, keert zich ook nog tegen deze groep van landen. Maar Honga rije is er niet mee geholpen. De Verenigde Naties kunnen nu weer tonen wat ze waard zijn. De z.g. Kadar-regering in Hon garije heeft besloten, kort nadat hoge Russische functionarissen in Boedapest waren aangeko men, niet toe te staan dat waar nemers van de Ver. Naties in Hongarije zullen komen, zoals in New York met grote meerder heid werd besloten. Wat zullen de heren nu doen? HONGARIJE U. Hoezeer de communistische groep in Hongarije machteloos staat tegenover de huidige situ atie, blijkt wel uit het feit, dat Janos Kadar, die in naam heet Hongarije te regeren, geen in vloed uitoefent. Daarom klinkt het ons maar ergerlijk en bela chelijk als wij 's avonds of 's mid dags de Nederlandse nieuws dienst horen omroepen en pra ten over „premier Kadar" en over „de regering" van Honga rije. Bovendien horen we de ver zetsstrijders betitelen met de naam van „opstandelingen of rebellen". Tot die heren van de nieuws dienst is nog niet doorgedrongen wat zich in feite afspeelt. Dat heet neutraliteit van de nieuws voorziening. De heren vergeten echter dat wanneer zij zouden spreken over de „z.g. premier Kadar" en over de „Quisling-re gering" van Hongarije en over de „vrijheidsstrijders", zij dich ter bij de objectiviteit zouden zijn dan met hun tegenwoordige terminologie. HONGARIJE III. Onder de groepen en personen die onverbloemd hun visie op 't Hongaarse drama durven zeggen behoort de H. Vader. In de rede die hij zaterdag voor de gehele wereld uitsprak, heeft hij de ty- rannie en de terreur van Hon- tarije onverbloemd gekraakt. Hij eeft daarbij het gebruik van wapenen afgewezen met alle vol keren der aarde. Maar hij heeft iets anders gedaan, dat o.i. niet overal goed begrepen is. Hij heeft ons aangespoord een een heidsfront te maken tegen de landen, die voortgaan in naam van het communisme zulke ter reur uit te oefenen. Eendrachtig optreden, „zodat het waarlijk niet onze schuld is, wanneer dergelijke volkeren een woestijn en eenzaamheid om zich heen voelen". Wij moeten dus heel het Sovjetblok uitstoten uit de Ver. Naties, de Unesco, Unicef, Ecosoc. De Paus vraagt hier om het „nulla communio", nu het fabeltje van de coëxistentie op haar werkelijke waarde beproefd is. Vandaar dat wij in Nederland geheel in deze geest hebben ge handeld, door niet deel te nemen aan de Olympische Spelen. Waar blijven de anderen HONGAARSE GEZANT IN NEDERLAND Terwijl zijn landgenoten een wanhopige strijd voeren om de vrijheid en daarvoor huis en §oed, vrouw en kinderen en zelfs et eigen leven offeren, reed op 8 november Josef Karpati, Hon gaars gezant in Nederland, Oran jestraat 8, Den Haag, in een luxe wagen naar de Russische Am bassade, waar hij de vertegen woordigers van de Sovjet-unie gelukwenste met de 39ste ver jaardag van de communistische revolutie. Hij toastte toen op het welzijn van de Sovjet-unie, het zelfde land, dat op dit ogenblik zijn landgenoten uitmoordt. Een paar dagen eerder had hij een groepje Hongaren ontvangen en verklaard, dat hij blij was 'n vrij Hongarije te kunnen dienen. Wie is toch de man, die er in slaagt om binnen weinige dagèn de ene politieke ommezwaai na de andere te maken Deze man is Josef Karpati, lid van de gehate Hongaarse veilig heidspolitie, diplomaat, spion en agitator, voortgekomen uit de Stalinperiode. Volgens Karpati zelf komt hij uit een eerzaam arbeidersgezin en heeft hij veel broers en zus ters. Zelf was hij metaalbewer ker, voordat hij zijn politieke carrière in de communistische staat begon. In de jaren 1947 tot 1949 zien wij hem als gezantschapsattaché in Belgrado, waar hij betrokken geraakte in een spionage-pro- ces en dank zij zijn activiteit daarin na een diplomatiek pro test van Tito werd teruggeroepen naar Hongarije. Hij had toen na melijk een actief aandeel in de spionage en agitatie, welke ten doel had Tito ten val te brengen en het Sovjet-communisme in Joegoslavië weer op de troon te helpen. In 1952 ontmoeten wij hem weer als diplomaat in Zwit serland, waar de Zwitserse poli tie hem scherp in het oog hield, omdat hij ook daar bekend stond als vertegenwoordiger van de Hongaarse spionagedienst. Tussen Joegoslavië en Zwit serland was hij officier in de Hongaarse veiligheidsdienst, een terreurorganisatie, welker weer ga wij niet kunnen vinden, tenzij misschien in de Sovjet-unie zelf Tot de werkzaamheden die deze organisatie verricht, behoren mensenroof, liquidaties, nachte lijke wraakexpedities en depor taties. Dit is de achtergrond^ van „Zijne Excellentie Josef Karpa ti". Voor dergelijke excellenties kunnen wij weinig respect op brengen. Twee Nederlanders uit Boedapest terug. Maandagavond zijn op Schip hol gearriveerd Theo Eerdmans, redacteur van het Vrije Volk en Alfred van Sprang, reizend cor respondent van de NCRV, die beiden getuige zijn geweest van de overrompelende gebeurtenis sen in Boedapest op 4 november j.l. Na die datum hebben zij een week doorgebracht in 't totaal ge- isoleerde Hongarije, Theo Eerd mans op de Franse en Alfred v. Sprang op de Nederlandse lega tie. Zij werden beiden maandag avond opgewacht door een groot aantal collega's. „Het Hongaarse volk zal zich nooit bij een nieuwe onderdruk king neerleggen. Het heeft de vrijheid geproefd", zo is de alge mene indruk, die de heer van Sprang heeft opgedaan. Hij zei verder dat hij enige tegenstand had ondervonden, toen hij enige dagen vóór de vierde november de Nederlandse gezant in Boeda pest had gevraagd om een even tueel asyl, wanneer de conflict situatie in Hongarije zich levens gevaarlijk mocht verscherpen. De Nederlandse gezant had hem toen gezegd, dat hij beter deed te blijven waar hij was, „omdat hij immers naar Boedapest was ge komen om de gebeurtenissen te verslaan." De gezant voerde voorts als argument voor zijn bezwaren tegen een eventueel asyl aan, dat er op de Neder landse legatie niet voldoende voedsel aanwezig was. Alfred van Sprang is op de 4e november toch naar de legatie gegaan en'is er gebleven. Hij vertelde, dat op het ogen blik de Oostenrijkse autoriteiten ernstig rekening houden met de Tinmnc Ruwe handen mogelijkheid, dat zich onder de duizenden Hongaarse vluchtelin gen zeer veel leden van de AYO, de bij het Hongaarse volk zo ge hate veiligheidspolitie bevinden, wie de grond de laatste weken te heet onder de voeten is gewor den. Op het ogenblik dat de twee Nederlandse journalisten door collega's van radio en televisie in de daartoe geëigende hoek van het restaurant op Schiphol onder vuur werden genomen, zat enkele tafels van hen af de Hon gaarse gezant in Nederland, de heer J. Karpati, te dineren met een groep Hongaren. Deze waren op doorreis naar New York. De gezant wenste geen inlichtingen te geven omtrent de identiteit van zijn disgenoten, noch over het doel van hun tocht naar New York. Ook op de laatste ontwik kelingen in Hongarije wilde de gezant geen commentaar geven. De ex-president van Hon garije, met wie men onderhan delingen had aangeknoopt, is na mislukking dezer besprekingen in 't Zuid-Slavische gezantschap gevlucht. Op 't ogenblik zijn er reeds 20.000 vluchtelingen uit Honga rije in Oostenrijk aangekomen. Er blijkt nog steeds ge vochten te worden en de arbei ders weigeren veelal aan 't werk te gaan; daarom heeft de rege ring hulp van het internationaal Rode Kruis moeten aanvaarden. President Nasser heeft toe gestemd in de stationering van vreemde, troepen op Egyptisch gebied onder enkele voorwaar den, n.l. het terugtrekken der Israëlische, Britse en Franse troepen, het Suez-kanaal blijft Egyptisch enz. Ondertussen zijn de eerste troepen al aangekomen. Wij deelden hierboven reeds mee dat de Hongaarse regering weigerde V. N.-waarnemers toe te laten. Zij wil echter wel on derhandelen met de V. N. over hulp voor voedsel en medica mentenvoorziening en waarne mers voor controle en distribu tie daarvan toelaten. Nu, deze zullen hun ogen ook op ander terrein wel open zetten Jonge Hongaren schijnen in grote massa's naar Rusland gedeporteerd te worden en hoe wel het verzet afneemt in Hon garije, gaan de stakingen onver minderd voort. België heeft het cultureel accoord, dat Spaak onlangs in Moskou had gesloten, opgezegd. De Egyptische regering heeft toestemming verleend tot 't zen den van V.N.-waarnemers en in ternationale troepen. De eerste zijn reeds aangekomen, de laat- slen nog niet. Typisch is welk een voorwaarden Nasser durft te stellen voor toelating dezer troe pen. Volgens diplomatieke waarne mers in Egypte bevatten de voor waarden, die de Egyptische rege ring heeft gesteld voor toelating van deze politiemacht ook de eis dat Israël zijn troepen uit Sinaï zal terugtrekken tot achter de bestandsgrens van 1948. De overige voorwaarden zou den zijn: Het Suezkanaal behoort aan Egypte en moet door Egypte ge ëxploiteerd worden. listen, die bij de Noordatlanti- sche verdragsorganisatie zijn ge accrediteerd. „Ik hecht er aan, hierop de aandacht te vestigen, aldus ge neraal Gruenther, „omdat ik de indruk heb, dat de Russische chantage door middel van drei gementen een zekere beduchtheid heeft teweeggebracht in Europa. Maar ik geloof, dat geen enkel land er onder deze omstandighe den toe zal overgaan op de knop te drukken, die de vijandelijkhe den in werking zou stellen, want dat zou gelijk staan met zelf moord." (Volkskrant). En Irak heeft gisteren de Arabische plannen het duide lijkst aan de wereld getoond door een memorandum aan de V. N„ waarin wordt geëist dat Israël van de kaart wordt weggevaagd en de Joden terugkeren naar waarvan ze gekomen zijn; dan pas zal er rust zijn in 't Midden- Oosten. Of Israël daar ook zo over denkt en de Ver. Naties, die deze staat zelf hebben gesticht, is een tweede vraag. Ondertussen ziet men dat alles nog lang niet pais eb vree is in deze streken Drs. W. SCHMELZER BENOEMD TOT STAATSSECRETARIS. Drs. W. K. N. Schmelzer is benoemd tot staatssecretaris van binnenlandse zaken, bezitsvor ming en publiekrechtelijke be drijfsorganisatie. Wilhelmus Klaus Norbertus Schmelzer is op 22 maart 1921 geboren te Rotterdam. Hij deed in 1939 in Den Haag het eind examen gymnasium en studeerde wetenschappen aan de Katholie ke Economische Hogeschool te Tilburg, waar hij in 1947 zijn doctoraal examen deed. OTTO JOHN VOOR Z'N RECHTERS. Dr. Otto John, de voormalige chef, van de West-duitse contra- naar Oostduitsland verdween en spionagedienst, die in juli 1954 zeventien maanden later op ver rassende wijze in de Bondsrepu bliek terugkeerde, heeft maan dag op de eerste dag van z'n pro ces verklaard dat hij door de Russen ontvoerd is. Volgens zijn zeggen bracht hij op 20 juli 1954 een bezoek aan 'n Berlijnse arts. De dokter zou hem in een kop koffie een ver dovend middel hebben gegeven. Ze gingen beiden in de auto van de dokter weg. Daarop verloor John het bewustzijn. Toen hij weer wakker werd, lag hij op 'n divan in de Russische zone van Berlijn. John vertelde zijn rechters dat hij tijdens zijn verblijf achter het Ook voor NUTTIGE WONINGINRICHTING Egypte zal niet toestaan dat het Suezkanaal vrijgemaakt en hersteld wordt voordat de laat ste buitenlandse soldaat 't Egyp tisch gebied heeft verlaten. Nadat de volledige terugtrek king van de Brits-Franse troe pen is gewaarborgd, moet de in ternationale politiemacht van de zone van het Suezkanaal worden verplaatst naar de grens tussen Egypte en Israël. Wat het Suezkanaal betreft, zou op deze weinig toezicht zijn door Engeland en Frankrijk, want de internationale troepen moeten uit de kanaalzone weg, zodra Egypte dat wenst, zodat 't dan weer de vrije hand zou heb ben en deze troepen alleen dienst zouden doen tussen Israël en de Arabische staten. Nasser zou zo'n grote bek niet opzetten, nadat hij tegen Israël in enkele dagen alles verloren heeft en tegen Engeland en Frankrijk niets had in te brengen als hij niet wist dat het grote broer Rusland achter zich had. Maar generaal Gruenther,^ de opperbevelhebber der Nato-troe- pen in Europa, denkt anders over de dreiging van Rusland. Hij verklaarde gisteren in het open baar het volgende Als de Sovjet-unie uitvoering zal geven aan haar dreigement om raketwapens af te vuren op benaalde landen van de Noord- atlantische verdragsorganisatie, zouden ogenblikkelijk represail les hierop volgen, waardoor de Sovjet-unie zou worden vernie tigd. Dat is zo zeker als de nacht volgt op de dag. Want de Wes terse mogendheden beschikken over de mogelijkheid, om over te gaan tot verpletterende tegen maatregelen. Dit zei generaal Gruenther dinsdagmorgen in het Palais de Chaillot te Parijs, toen hij afscheid nam van de journa- IJzeren Gordijn psychisch is ge marteld. Toen de voorzitter van het hof bij de eerste verdaging aan de verdachte vroeg, of hij in staat was het proces na de ver daging weer bij te wonen, zei John scherp: „Maakt u zich maar geen zorg over mijn zwakke ge zondheid. Dat is niet van belang. Als iemand enig idee had van de martelingen, die ik in Rusland heb ondergaan, dan zou men mij niet als een gevaarlijk misdadi ger hebben opgesloten." Dr; John staat voor het op perste gerechtshof te Karlsruhe terecht op beschuldiging staats geheimen aan de Oostduitse po litie te hebben verraden en me dewerking te hebben verleend aan de Oostduitse communisti sche propaganda. Dr. Otto John, het vroegere hoofd van de West-duitse con- tra-spionage, heeft op de twee de dag van zijn hoogverraad-pro- ces toegegeven dat hij de namen van drie van zijn inlichtingen mensen aan de Russen verraden heeft, omdat hij hun vertrouwen nodig had. John voegde er aan toe, dat hij er van overtuigd was dat de Russen de drie mannen toch reeds kenden. Zij werkten in het hoofdkwartier van zijn organisatie in Keulen, zei hij. John, die scherp ondervraagd werd, verklaarde niet met de Russen samengewerkt te hebben uit vrees voor zijn eigen leven, maar uit vrees dat hij een her senspoeling zou moeten onder gaan en dan alle geheimen die hij kende, zou verraden. Hij erkende eenmaal voor een communistisch propagandabiljet 30.000 mark ontvangen te heb ben en maandelijks ongeveer 3000 mark te hebben verdiend met lezingen en artikelen voor communistische bladen. Is de melkwitte nevels de geurig gekruide najaarsdagen ge vangen houden in sluiers van aar zelend licht en de lampen in de rijk én fleurig opgemaakte win keletalages al vroeg in de middag aanfloepen, dan worden wij elk jaar weer opnieuw gesteld tegen over de onontkoombare en wat pijnlijke plicht een stukje te schrij ven rond het grootste kinderfeest van het jaar het Sint Nicolaas- feest. Pijnlijk om het heimwee naar de dagen van vroeger, toen ook ons leven zich nog bewoog in een waas van wonderlijke din gen; pijnlijk ook, omdat we weten dat we in ons stukje niet meer door de ogen van het kind kun nen kijken, zoals we graag zou den willen. We zijn er op dat ogenblik meer dan ooit van over tuigd dat elke krant zou moeten kunnen beschikken over een spe ciale St. Nicolaasredactie, be staande uit kinderen voor wie de 5e december nog het feest van het „bonzende hart" is. Zeker, we weten nog wel dat ook wij eens aan vaders grote hand door de lichte stad hebben gelopen, met ogen groot van ver rukking en een hart boordevol verwachting; dat we onze neus gedrukt hebben naast de vele an dere kinderneuzen tegen de gla zen wanden die ons scheidden van een tot werkelijkheid gewor den sprookjeswereld; dat ook wij met ons kleine stemmetje en be vend van emotie bij de schoor steen hebben gezongen: „Zie ginds komt de stoomboot"; dat ook wij onze zondagse schoenen glanzend hebben gepoetst en er het hooi, de wortel en de snee brood hebben ingedaan; dat we met ingehouden adem in ons bedje hebben liggen luisteren naar de voetstap van het paard op het dak en nachten hebben vol ge droomd over de vervulling van onze vurigste wensen; en dat we op de morgen van de 6e decem ber op een onmenselijk vroeg uur in onze pyama de trap af trippel den, ademloos van verwachting, en bij de kamerdeur een ogenblik stil hebben staan staren naar de gedekte tafel, volgepakt met vor stelijke geschenken en verrukke lijke snoeperijen. Wij weten dat nog als de dag van gisteren, maar we zijn er toch al te ver van af om ons „St. Ni- colaasstukje" werkelijk die sfeer en verpachting van dit kinder feest mee te geven. We zijn vol wassen geworden en achter de prozaische werkelijkheid der din gen gekomen. Daarmee hebben we dat verloren wat het St. Ni- colaasfeest voor kinderen voorbe houdt het onwankelbare geloof. Het sprookje heeft voor ons op gehouden te bestaan' en daarmee zijn we plotseling oud geworden. Maar hoe dan ook, het St. Ni- colaasfeest heeft voor jong en oud een bijzondere bekoring. Het is een warm en intiem feest, een feest van een gelukkigmakende huiselijkheid, een feest van gene genheid, 'een feest met de twin kelende lichtjes der verrassingen ROKOSSOFSKI VAN AL ZIJN POOLSE FUNCTIES ONTHEVEN. De sovjet-maarschalk Rokos- sofski heeft zijn functies van Poolse vice-premier, van minis ter van defensie en van opperbe velhebber van de Poolse strijd krachten neergelegd. Hij is ver vangen door generaal Spychals- ki, een volgeling van de tegen woordige Poolse partijbaas Go- mulka. Rokossofski was zoveel als het symbool van de Russi sche macht in Polen. RANTSOENERING VAN AARDOLIE-PRO DUKTEN. Ruwe aardolie en aardolie- produkten zijn met ingang van vandaag tot distributiegoed ver klaard. Opgericht is een Bureau voor aardolieprodukten (direc teur C. Liefheid, Groot Hertogin- nelaan 70 in Den Haag). Hier moeten zich alle fabrikanten en importeurs van benzine, petro leum en donkere oliën en de han delaren in deze aardolieproduk ten zich binnen een week schrif telijk melden. De uitvoer van ru we aardolie en aardolieproduk- in de ogen. Duizenden paxjes I1 worden er gemaakt in deze rees- v telijke dagen van de grote geiü- verschuiving, die evenzoveie glunderende en gelukkige gezicn- ten opleveren. lJe winkels wer ken onder hoogspanning om oe aandacht van het kooplustige pu bliek te trekken, want dit zijn de hoogtijdagen voor groot- en kleinwinkelbedrijf. Sprookjesacn- tige etalages rijen zich aaneen in de drukke winkelstraten en ad vertentiepagina's der kranten vullen zich met de meest aanlok kelijke aanbiedingen, want: recla me is verkopen. Zonder opvallen de reclame kan geen bedrijf meer in de pas blijven, want voordat het publiek gaat kopen oriënteert het zich op de advertenties en re- clamecampagns in welke vorm dan ook. Zo heerst er dan in deze dagen van verwachting een koortsach tige activiteit bij koper en verko per. De een om met de hem ten dienste staande middelen de aan trekkelijkste geschenken te ko pen, de ander om al die sinterkla zen tot zich te trekken. Er. wordt gerekend en geteld, met en zon der zorg. Grote bedragen verlaten welgevulde portefeuilles, maar ook uit de verweerde beurs van de armen worden de kleine cent jes trillend van verwachting op de toonbank uitgeteld. Er zijn er die ruim kunnen kopen, er zijn er ook die een offer moeten brengen om een kind te laten delen in dit feest van genegenheid. Wij grote mensen tellen allemaal in deze dagen, omdat we willen doen wat we kunnen. Eén is er slechts die in .zorge loze, ademloze verwachting de dag van de grote verrukking ziet naderen: het kind. Al die grote, hunkerende ogen te doen glanzen, is een taak, die de angstige en donkere wereld van vandaag weer voor even het licht en de warmte kan schenken van een paradijselijke zomerdag. En als we het geluk volkomen willen maken, laten we dan ook denken aan die kinderen die niets zullen ontvangen uit de onuitput telijke zak van St. Nicolaas; de kinderen, voor wie die glazen wand tussen hun platgedrukte neusje en het tot werkelijkheid ge worden sprookje niet zal opge trokken worden; de kinderen, die vergeefs de nachten vol dromen, die vergeefs met hun kleine stem metje zingen: „Sintrklaars ka poentje"; de kinderen, voor wie de avond Van de 5e december of de morgen van de 6e december de schrijnendste teleurstelling van hun jonge leven zal brefigen: niets te ontvangen Van hem die er toch is om alle mensen goed te doen. We leven in dagen van ang stige spanning en niets ontziend geweld, waarbij alle menselijkheid wordt vertrapt. We kunnen dit geweld alleen keren door het uiterste aan goedheid te geven. Laten we de weerloosheid van het kind beschermen met onze goed heid. We zullen dan eens weer een gelukkige wereld krijgen. fggg*gg"ggg!!5SgS"7i ten wordt vanaf zaterdag weer onder controle gebracht. Deze voorbereidingen zijn noodzake lijk ter voorbereiding van een rantsoenering van aardoliepro dukten, als die noodzakelijk zou worden. PROV. WATERSTAAT ONT WIERP 14-JARENPLAN VOOR WEGEN. Uit de toelichting, die G. S. geven aan de Staten op de pro vinciale begroting blijkt, dat de kapitaalsinvesteringen door de provincie een grotere vlucht zul len nemen, voor het overgrote deel (90 pet.) veroorzaakt door een door de provinciale water staat opgesteld plan om in 14 achtereenvolgende jaren ieder jaar 8.000.000 in de wegen t e investeren. Dit plan omvat de aanleg of de constructie van 465 km. weg, waarvan de kosten per km., met inbegrip van kunstwerken, glo baal 240.000 bedragen. Het he le plan kost derhalve in totaal ongeveer 112.000.000. De inves teringen voor dit plan zullen door de verschuldigde rente en de afschrijving een druk op de DE ECHO WHET ZUIDEN C Hamea-Gelei Tub# F1.1 60 en 95 ct !2Z&Zf^2S&21 TILBURG NIEUWL ANDSTRA AT 14 TEL. K 4250—24262

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 1