Waalwijkse en Langstraatse Courani DE CHAOS IN DE WERELD Verwiel's Lederwarenhuis De Gilden vergaderden te Vught BROOD. 1.000.000 m. a D AMP® r? Dames- en Herenhandschoenen K Stijf en Stram? Nu hier - dan daar? Alle soorten machinaal gesneden en verpakt VERWIEL's Brood- en Banketbakkerij Waalwijk. A m VRIJDAG 23 NOVEMBER 1956 Uitgever: Waalwiikse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur JAN TIELEN \MHEI 7de JAARGANG No. 91 Dit blad verschijnt 2 x per week. Abonnement: 21 cent per week per kwartaal t 2.70 2.95 franco p.p. Advertentieprijs: 10 cent per m-m. Contract-advertenties speciaal tarief Bureaux GROTESTR*AT 205, WA AJLWÏJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL TEL. 2002 Dr van BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TELEGR.-ADRES: „ECHO" Men zou werkelijk moeten con stateren dat de chaos in de we reld steeds groter wordt, want te kenen dat er hier of daar iets ver betering komt zijn er niet. In Hongarije blijft de toestand even verward. Vrijwel zeker is, dat er ondanks alle oproepen en dreigementen bijna niet wordt gewerkt en de honger en ellende er steeds toenemen. De verrader Kadar kan 'niets bereiken, on danks de steun van Kroesjef en Gomulka, welke laatste heel te vreden naar z'n land, Polen, is teruggekeerd. Rusland heeft al de schulden kwijt gescholden, hij krijgt een nieuwe lening, maar daartegenover moeten de Sovjet-troepen in Polen blijven, vanwege de vrijheid. De heren hebben nu een ander doelwit gevonden, behalve het schelden op de Westelijke mo gendheden, kom nu vriend Tito van Zuid-Slavië aan de beurt. Het blad van de Russische communistische partij, de „Praw- da" heeft president Tito van Zuid-Slavië beschuldigd van po gingen om een wig in het commu nistische kamp te drijven. Tito had in zijn rede van 11 november de neiging getoond „Zich te be moeien met de zaken van andere communistische partijen en zich te laten beïnvloeden door reacti onaire propaganda". Zuid-Slavië tracht zich op te werpen als het land, dat de enig mogelijke weg naar een socialis tische ontwikkeling aangeeft, al dus het Russische blad. Dit was in strijd met de Marxistisch-Le- ninistische stelling, dat elk land zijn eigen manier kan hebben. Dit is de eerste aanval van de Russi sche partij op Tito sinds zijn, be zoek aan de Sovjet-Unie, eerder in het jaar. Ook het blad van de commu nistische partij in Tsjecho-Slowa- kije, „Rude Pravo", heeft gerea geerd op de rede die Tito 11 no vember heeft gehouden. Het schrijft, dat de Zuidslavische lei der zich heeft gemengd in de za ken van andere communistische partijen. De kwestie Hongarije is weer in behandeling bij de Ver. Naties, waar Cuba een krachtige motie tegen Hongarije en Rusland heeft ingediend en met klem verdedigd, vooral ging de afgevaardigde te keer tegen de deportaties uit Hon garije, die door de Hongaarse en Russische ministers van buiten landse zaken worden ontkend, maar natuurlijk beslist wel waar zijn! Nehroe kon niet geloven aan deportaties van Hongaren. Hij zeide wel dat de Hongaren moes ten en zouden ophouden. De Amerikaanse afgevaardigde bij de Verenigde Naties heeft j.l. maandag in de Algemene Verga dering van deze wereldorganisa tie een beroep gedaan op Rusland, „een fatsoenlijke eerbied voor de wereldopinie te tonen en de de portaties van Hongaren naar Rusland stop te zetten". Lodge drong er ook op aan de reeds ge deporteerde Hongaren naar huis te laten terugkeren. Lodge drong er bij alle afge vaardigden op aan, de Cubaanse resolutie te steunen, waarin ge vraagd wordt de deportaties stop te zetten. „Voor deze resolutie stemmen is niet veel, maar het is iets", aldus Lodge, die er aan toe voegde inlichtingen te hebben ontvangen, dat grote aantallen Hongaren een zekere dood tege moet gaan, daar zij in open spoor wagons de koude Russische win ter worden ingestuurd. Tenmin ste 16.000 Hongaren zijn zo reeds naar Rusland gebracht. Intussen vluchten steeds meer Hongaren naar Oostenrijk 40.000) en leven de achterblijvers onder vreselijke terreur. Wat het Midden-Oosten be treft, daar trekt Nasser 'n steeds grotere broek aan. Hij heeft de secretaris-generaal van de V. N. met een heel of halfmislukte boodschap naar huis gestuurd, eist nog steeds dat Engelsen en Fran sen, zowel als Israëliërs verdwij nen voor de V.N.-troepen in functie treden en voor er aan de opruiming van de obstakels in t Suez-kanaal begonnen kan wor den, maakt bezwaar tegen het Canadese troepen-contingent en zegt dat wanneer de V.N. hun wil niet aan de drie genoemde landen kan opleggen, hij dat zelf zal doen, gesteund door de hulp van anderen, ook van de com munisten. En zo gaat het maar door, zon der enig uitzicht. Daarbij komt nog dat men plan schijnt te hebben ook in Indone sië revolutie te gaan spelen, en hiermee heeft men een klein beeid van de chaos over de wereld. en pijn weg- wrijven met Hoe staat het nu in 't midden oosten of liever in Egypte. Wij moeten aannemen dat Engeland en Frankrijk indertijd zijn overge gaan tot een plotselinge actie aan 't Suez-kanaal, om te voorkomen dat de pseudo-dictator Nasser het beheer over 't kanaal geheel in handen zou houden, zodat hij zou kunnen uitsluiten wie hij wenste, zie b.v. Israël en dat zij deze staat wensten te beschermen te gen de Arabische staten. Met dit te constateren, moeten we er wel bijvoegen, dat deze „gok" op een mislukking is uit gelopen. Weliswaar is er een eind ge komen aan de gevechten tussen Israëli's en Egyptenaren, maar dit was in feite reeds het geval voor dat de eerste Engelse of Franse soldaat voet aan Egypte s wal had gezet. Deze verdienste kunnen Engeland en Frankrijk dus nau welijks voor zich opeisen. Het tweede officiële oogmerk het Suezkanaal te vrijwaren voor ver nietiging, is evenmin bereikt. Er zijn ten minste een vijftigtal sche pen in het kanaal tot zinken ge bracht. Het zal maanden duren al vorens het weer bevaarbaar en de olietoevoer naar West-Europa weer normaal zal zijn en dit zal 150 miljoen kosten. En het derde doel, nl. Nassers val te bewerk stelligen een doel dat Enge land en Frankrijk weliswaar nooit officieel hebben opgegeven, maar toch ook nooit onder stoelen of banken gestoken is ook niet bereikt. Nasser moge in de overigens verre van eensgezinde Arabische wereld, ten gevolge van het falen van zijn leger, vloot en luchtmacht, voorlopig aan prestige verloren hebben, hij zit nog vast in het zadel en is er ze ker niet inschikkelijker op gewor den. De enige winst, die de afge lopen weken hebben opgeleverd, is dat de Verenigde Naties door het Engels—Frans optreden ge dwongen zijn geworden zich van hun verantwoordelijkheid in het Midden-Oosten metterdaad te kwijten. Zonder Engels—Franse actie zou er nooit een internatio nale politiemacht zijn ontstaan, welker aanwezigheid in het Mid den-Oosten althans de kans op nieuwe botsingen geringer maakt. Maar afgezien daarvan, hebben Engeland en Frankrijk tijdelijk Amerika van zich vervreemd, zich de vijandschap van de Afrikaans- Aziatische wereld op de hals ge haald en aan Ruslands invloed in die gebieden voet gegeven. Of dit alles het gevolg is van de mili taire actie zelf dan wel van de voortijdige staking ervan, zal wel altijd een punt van dispuut blij ven. Er valt veel voor de stelling te zeggen dat, als de actie ge rechtvaardigd of niet snel tot een goed einde zou zijn gebracht, zodat ten minste de drie door En geland en Frankrijk gestelde doeleinden zouden zijn bereikt, de wereld, zoals gewoonlijk, zich op den duur grotendeels ermee ver zoend zou ihebben, te meer daar zou gebleken zijn dat deze actie geen imperialistisch machtsherstel, doch hoe men ook over de middelen ter bereiking van dat doel moge denken een rechts orde ten doel had die in aller voordeel was, maar die de Ver enigde Naties tot dusverre on machtig waren geweest te schep pen. Het is vooral daarom dat wij de Engels—Franse actie, nadat zij eenmaal terecht of ten onrech te begonnen was, het succes toewensten dat haar zou hebben kunnen rechtvaardigen. Als bond genoten mochten wij o.i. niet op het omgekeerde hopen, laat staan ertoe bijdragen. Thans echter, nu Engeland en Frankrijk hun actie halverwege gestaakt hebben, plukken zij - en dragen de verantwoordelijkheid en ook de consequenties - dp kwa de vruchten van de actie zelf, zonder de voordelige vruchten van een succesrijke afloop ervan te kunnen genieten. De wereld wacht met spanning op 't volgend bedrijf. passen WETT. GEDEPONEERD GEGARANDEERD de grootste sortering in 35 verschillende uitvoeringen! Ideale geschenken! By elk paar handschoenen een surprise. Grotestraat 264, WAALWIJK Nederland neemt tweeduizend Hongaren op. De regering heeft besloten het in Nederland op te nemen contin gent Hongaarse vluchtelingen, aanvankelijk gesteld op 1000, la ter verhoogd tot 1300, nogmaals te verhogen en wel tot 2000 per sonen. Met dit aantal is de ter be schikking staande opvangcapaci teit volledig benut. Dit betekent, dat nog een laatste transport van ongeveer dezelfde grootte als de beide voorafgaande hier te lande kan worden verwacht. Omtrent het tijdstip van aonkomst van dit derde transport bestaat thans nog j geen zekerheid. Auto-rijverbod op zondag. In de Staatscourant van dins dag is een beschikking gepubli ceerd van de minister van econo mische zaken, waarbij op grond van de aardolie-distributiebe schikking een zondagsrijverbod wordt ingesteld van des morgens 5 uur tot 's avonds 12 uur voor motorrijtuigen, die benzine als brandstof gebruiken. Dit zondags rijverbod gaat in op zondag 25 november a.s. Het geldt niet voor militair verkeer, politieverkeer, brandweerauto's, ziekenauto's, taxi's en huurauto's met chauf feur, invalidewagens, autobussen zowel op lijndiensten als voor groepsvervoer, motorrijtuigen, die blijkens hun kenteken aan het Koninklijk huis, buitenlanders of buitenlandse missies toebehoren en bromfietsen. Auto's, die gebruikt worden ten behoeve van het vervoer van goe deren en krachtens artikel 4, 2e lid, van het rijtijdenbesluit op zon dag mogen rijden, vallen evenmin onder het verbod. Ook huisartsen, artsen-specialisten, verloskundi gen en veeartsen mogen op zon dag, voor de uitoefening van hun beroep, van hun motorrijtuig ge bruik maken, mits zij zich bij con trole ter plaatse kunnen legitime ren. Andere bezitters van motorrij tuigen, die menen om bijzondere redenen aanspraak te kunnen maken op ontheffing van het zon- dagsrijverböd, dienen zich schrif telijk te wenden tot het bureau der Rijksverkeersinspectie in de provincie waar zij wonen. Neem Kruscben - en Uv pijnen verdwijnen. In vele gevallen van rheumatische pijnen krijgt ons wisselvallig kli maat de schuld. Maar veeleer is de oorzaak ook: onzuiver bloed. Menigeen die een bloedzuiverende kuur met Kruschen begint, onder vindt al na korte tijd de weldadige gevolgen daarvan. Naarmate Kru schen de wat traag geworden bloed zuiverende organen weer op nor male kracht brengt, gaat het bloed sneller stromen. Onzuiverheden daarin krijgen geen kans meer, want ze worden langs natuurlijke weg afgevoerd. En daarmede de oorzaak van Uw rheumatische pijn. Treinbotsing 2 doden en 20 gewonden. Op de lijn Zwolle—Coevorden, tussen Dalfsen en Ommen, zijn dinsdagavond een personentrein en twee locomotieven op elkaar ingereden. Er ontstond brand. Beide treinbestuurders werden gedood. Ongeveer twintig passa giers werden gewond. Tien ge wonden werden in Zwolse zie kenhuizen opgenomen. Van drie hunner is de toestand levensge vaarlijk. De botsing gebeurde tegen half acht op enkel spoor. Uit de richting Ommen ontmoette de dieseltrein (een zogenaamde „Blauwe Engel"), die om kwart voor acht in Zwolle zou moeten arriveren, de twee gekoppelde diesellokómotieven. Met enorm gekraak vlogen de machines op elkaar én wrongen zich ineen tot een ruïne van ijzer en staal. Brok stukken vlogen in het rond. Een steekvlam schoot uit de ravage omhoog. Deviezen positie weer verzwakt. Voor de tweede achtereenvol gende week zijn de deviezenreser ves van de Nederlandsche Bank sterk gedaald, waarbij weer de nadruk ligt op het wegvloeien naar het buitenland van dollars. Blijkens de weekstaat van de Ne- derlahdsche Bank per 19 novem ber is vorige week bijna 57 mil joen gulden aan deviezen naar het buitenland verdwenen, waar van voor 46 miljoen gulden aan dollars. In de voorafgaande week bedroeg de deviezen-aderlating ongeveer 71 miljoen gulden en het dollarverlies 55 miljoen gulden. De deviezenvoorraad bij de Ne derlandsche Bank is daardoor tot ver onder de 900 miljoen gedaald en gekomen op 853,6 miljoen gul den. Sinds 1 januari van dit jaar zijn de deviezenreserves bij de i Centrale Bank met 550,9 miljoen gulden gedaald of bijna 40 per cent. kozen. De heer Kops, Heusden, was niet meer herkiesbaar, waar voor de heer H. Mulders (Be- soijen) in zijn plaats als penning meester werd gekozen. Als leden van de kascommissie werden benoemd de heren v. d. Wiel, Elshout en B. v. Beijnen, Baardwijk. Voor de Kringdag voor 1957 zal Gemonde als eerste in aan merking komen. Voorts nog zal men proberen in Vught iets te doen, i.v.m. de herstelde oude to ren, terwijl nog voor de Gildedag in Waalwijk (50 jarig bestaan Waalwijks Belang) besprekingen moeten worden gevoerd. De Vendel-commissie bracht verslag uit over 1955- 56. De heer J. Toorians zeide dat niet altijd de juiste gegevens werden ver schaft voor registratie der Vende liers. Dit bemoeilijkt het werk. Meerdere vaste besluiten wer den genomen en het laat zich aan zien dat het vendelen over enige jaren geheel gereglementeerd zal zijn, ondanks vele moeilijkheden. Het verslag werd goedgekeurd. I De schietcommissie had geen verslag omdat er géén Kringdag is gehouden. Het materiaal van de Kring is voortaan gemerkt en er moet extra zorg worden gedra gen bij het terugzenden na ge bruik. „KEING MAASLAND". De jaarvergadering der gilden van de Kring Maasland had j.l. zaterdag plaats in de zaal van het Gilde St. Catharina te Vught. Voor deze jaarlijkse gebeurte nis was de zaal in een echte gil- desfeer gebracht. Tegen de lange wand van de zaal hingen een 5-tal levensgrote portretten van nie mand minder dan van onze Bra bantse kunstschilder Reinier Pij nenburg uit Vught. Het waren de Koning van St. Joris te Sint Mi chielsgestel de heer van der Donk, de Hoofdman van St. Joris te Moergestel de heer Roozen; de Koning van St. Catharina te Ton- gelré de heer Kuringen; de ouder ling van St. Barbara te Oisterwijk de heer F. Posters (80 jaar) en de Koning van St. Catharina te Vught de heer Geurts. Terwijl er een zeer mooie nog niet bij hing, n.l. die van dhr. J. Hendrickx, regerend Deken van St. Catha rina te Tongelré. Dat deze expositie veel bij heeft gedragen tot de stemming van de ze gildebijeenkomst is te begrij pen, want de heer Pijnenburg heeft deze persoonlijkheden ge schilderd zoals men ze kent in de gilden zelf en zoals men ze zag op de diverse feesten. In donker ge kleed, met sjerp en hoge hoed, be laden met hun gilde-attributen en Koningsschilden, gewapend met hellebaard of lans, kortom ze zijn zeer typisch en geven op de beste wijze de cultuur der gilden in ons huidige Brabant weer. Eerlijk en ongedwongen poseer den zij, om het nageslacht te laten zien wat het echte onvervalste Brabant is. De hoofdman- en ko ningsschilden getuigen van hun voornaamheid en fonkelen de toe schouwer tegen om het ware licht dat in de Brabantse gildegedachte leeft, uit te dragen. Deze schut tersstukken vertegenwoordigen de uitbeeldingen van die van Frans Hals, van der Helst en Rem brandt, maar dan op 'een manier die alleen ons „eigen land", ons Brabant, dan kan. De voorzitter van de Kring Maasland, de heer v. d. Mortel, opende de vergadering met een al gemeen overzicht over 't afgelo pen jaar, waarna hij de overleden gildebroeders van 't jaar her dacht. Vooral memoreerde hij de zo pas gestorven Pastoor v. d. Biggelaar te Heusden, die tijdens zijn leven er persé op stond, door de gildebroeders begraven te worden op gilde-manier Hij zelf vond dit een zéér grote eer, al was hij geen lid van St. Blasius. Dit is ook geschied. De gilden hebben hem de laatste eer bewe zen op een wijze, zoals het nog nergens is gedaan! (Heusden en Herpt samen). De secretaris, de heer Gerrits, gaf 't jaarverslag over 1955, dat ongewijzigd werd goedgekeurd. De heer v. d. Mortel zeide dat het afgelopen jaar niet zo druk was geweest, omdat een Kringdag werd gemist. Als er dit jaar geen zal zijn, dan zal 't bestuur er één aanwijzen. De Omgang in Den Bosch werd nog eens aanbevolen om toch zeker met deputaties er aan deel te nemen. Het is immers een heel oud gebruik dat de Bos sche gilden daarin hun plaats hadden. Laat daarom nu de om liggende plaatsen daarin zeker aanwezig zijn, nu Den Bosch zelf geen gilden meer heeft. O. L. Vrouw van Den Bosch is immers de patrones van 't gehele Bisdom. De voorzitter schetste in het kort het zéér grote verschil tus sen de Brabantse en de Gelderse of Limburgse gilden (schutterij en). Het is hoogst interessant al daar, doch het juiste der tradities mist men er. In beide provincies is men de overtuiging toegedaan, dat de schutterijen gilden moeten worden. Verder gaf hij een overzicht om trent de hoge uitnodiging om de gildegroet te mogen brengen aan het Koninklijk Huis, op het con cours hippique te Rotterdam in sept. 1.1. Dit verheft het gilde. Z.K.H. Prins Bernhard liet de gildebroeders extra bedanken, j De heer Kops liet d.m.v. de heer j Mulders het kasoverzicht geven. Alles werd accoord verklaard. In de bestuursverkiezing werd de heer Brouwers, Heusden, her- te s Gravenhage f - aan U allen uit als :wirist over het afgelopen i I tijdvak i aansprate Ruim j- vh'; "A: - keert de Onderlinge Levensverzekering-Mij. De voorzitter van de Federatie, Jhr. van Rijckevorsel, sprak enige aanmoedigende woorden. Hij zei o.m. dat reeds veel goeds is ver richt. Het gebeurt niet altijd open baar, maar geruisloos: daarvoor gaf hij zijn compliment. Enige jaren was het rustig, doch volgens de houding van de verga dering zou het komende jaar weer opnieuw energie gaan blijken. Wij moeten, zo zei hij, een hechte kring krijgen, met eenvoud en ka meraadschap. Niet teveel ver snippering door kleine „interkrin- getjes". In de rondvraag kwamen diver se gedachten los. Vooreerst het trommen. Naast 'een goede rege ling, aldus dhr. Toorians, voor 't vendelen, moet er een komen voor het trommen. De wedstrijden en de deelname vragen erom. De heren van Oirschot en Ras (Berkel) vragen de „scholing" van het vendelzwaaien te herzien. De vendelcommissie is hier reeds jaren mee bezig. Het wordt thans neutraal en algemeen beoordeeld. Overeenstemming hierover is reeds bereikt. Vorstenbosch, dhr. Loeffen, wil grotere tussenruimte in de op tochten i.v.m. het trommen ën marcheren. Voort 't gilde-archief wordt de medewerking gevraagd van alle leden en besturen der gilden. Tegen 6 uur sloot de voorzitter deze zeer geanimeerde vergade ring. Hij wenst dat alle gildebroe ders de eer van het gilde en de tradities zouden hooghouden en bewaren.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 1