Waalwijkse en Langstraatse Courant ZORGEN OM SUEZ BINNEN- EN BUITENLAND s, Gemeenteraad Sprang-Capelle KAATSHEUVEL De vooruitzichten van de olieproduktie Binnenland Buitenland Provinciaal Nieuwe Pre-advl«zen VRIJDAG 30 NOVEMBER 1956 Uitgever: Waalwij kse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week. DE ECHO Ut HEI ZUIDEN 79e JAARGANG No. 93 Abonnement: 21 cent per week per kwartaal 2.70 2.95 franco p.p. Advertentieprijs: 10 cent per m.m. Contract-advertenties speciaal tarief Bureaux: GROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 TEL. 2002 Dr van BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TELEGR.-ADRES: „ECHO" (van onze correspondent) 1 Het ziet er naar uit, dat de cri sis in het nabije oosten, zowel uit economisch als politiek standpunt bekeken, verstrekkende gevolgen zal hebben. Dit geldt niet alleen voor west-Europa dat tot dus verre voor zijn 'olievoorziening grotendeels afhankelijk was van de olievoorraden van het midden oosten maar ook voor de olie producerende landen zelf. Wan neer namelijk de handel in een of ander artikel stagneert, hebben zowel de verkoper als de koper hieronder te lijden en meestal lijdt de verkoper nog het meest. Hij immers is voor zijn inkomsten vol ledig afhankelijk van de verkoop van zijn artikel, terwijl de koper altijd wel ergens anders in zijn behoefte kan voorzien, al is het dan soms tegen een hogere prijs. In het huidige geval zijn de moeilijkheden zowel voor de ver kopers als de kopers van de olie uit het midden-oosten hoofdzake lijk te wijten aan derden en wel in de eerste plaats aan Egypte, dat het Suezkanaal blokkeerde, en ten tweede aan eenheden van het Syrische leger, die de pomp stations van de pijpleiding van Irak naar de Middellandse Zee vernielden. Nu zullen de meningen over de ze twee acties wel zeer uiteenlo pen. Sommigen zullen de blokka de van het Suezkanaal, door er twintig a dertig schepen in tot zinken te brengen, beschouwen als een heldhaftige uitdaging van egyptische zijde, en het opblazen van de pompstations door Syrië toejuichen als een moedige daad van Nasser's volgelingen in het Syrische leger. Er zullen er ech ter ook zijn, en dit zijn dan de genen, die de zaken wat nuchter der bekijken die zich afvragen, welk nut de blokkade van het Suezkanaal nu eigenlijk voor de verdediging van Egypte heeft. Blokkade zonder hut. Militair gezien heeft de blok kade absoluut geen zin. Deze zo belangrijke internationale water weg is alleen maar door de Egyp tische autoriteiten buiten bedrijf gesteld uit een gevoel van rancu ne tegenover Engeland en Frank rijk, waarbij zij er zich niets van hebben aangetrokken, dat op de ze wijze tientallen landen en mil joenen mensen werden getroffen, die met kolonel Nasser en zijn politiek niets te maken hebben. Deze laatste opvatting bevestigt nog eens de reeds bij de nationa lisatie van het Suezkanaal op 26 juli j.l. uitgesproken Britse me ning, dat president Nasser niet de geschikte man is om alléén het beheer over het Suezkanaal te voeren en dat het kanaal nooit t voorwerp mag zijn van de politiek van één enkele natie. Het vernielen van de pomp stations in Syrië valt nog minder goed te praten en het pleit voor de Syrische regering, dat zij deze aanslag in geen enkel opzicht heeft willen goedpraten. Het is wel eens interessant na te gaan, dat noch Syrië noch Egypte zelf veel verliezen door deze beide acties. Syrië mist na tuurlijk nu wel de doorvoerrech- ten en Egypte de opbrengst van het kanaal, maar niettegenstaande het derven van deze inkemsten zijn zij toch minder afhankelijk van resp. de pijpleiding en het ka naal dan de overige landen. f 1,5 miljoen per dag verlies. Belangrijker zijn de gevolgen van de onverantwoordelijke da den van Syrië en Egypte voor de olieproducerende landen van het midden-oosten. Deze kunnen in het kort als volgt worden samen gevat. Irak produceerde 45 miljoen ton per jaar en hiervan ging 25 miljoen ton door de pijpleiding naar de Middellandse Zee. De totale inkomsten van de olie be droegen 75 miljoen f 750 miljoen) per jaar en een eenvou dige berekening leert, dat zolang de pijpleiding niet gebruikt kan worden, Irak per jaar ruim 50 miljoen verliest of 150.000 (an derhalf miljoen gulden) per dag. Nu is het minder gemakkelijk om even nauwkeurig te bereke nen welke gevolgen het onbruik baar maken van het Suezkanaal voor de olie-producerende landen heeft. Enige voorstelling kan men zich hierover echter wel vormen, wanneer men bedenkt, dat de tankschepen er gemiddeld veertig dagen over deden via het Suez kanaal west-Europa te bereiken, terwijl ze voor de route via Kaap de Goede Hoop, door de blokka de van het Suezkanaal de aange wezen weg, zestig dagen nodig hebben. Hieruit volgt, dat men dus slechts 2/3 deel van de oorspron kelijke hoeveelheid olie kan ver voeren. Naar gelang van de omstandig heden zullen de gevolgen hiervan voor de verschillende landen uit eenlopen. De andere bronnen. Koeweit, dat verreweg de groot ste olieproducent is, verscheept gewoonlijk hiervan door het Suezkanaal (en naar verluidt heeft zij haar productie reeds belang rijk ingekrompen. Saoedie Arabië verscheept slechts 1/7 deel van zijn olie door het kanaal er^ kan 1 zich zodoende veroorloven te weigeren de Britse en Franse tankschepen van olie te voorzien. Een andere belangrijke olie producent van het midden-oosten is Perzië. Wat dit land betreft, kunnen we volstaan met te zeg gen, dat het herstel van de scha de, door Mossadeq's fanatisme aan de olie-industrie veroorzaakt, door de recente gebeurtenissen zeker een belangrijke vertraging zal ondervinden. In het bovenstaande hebben wij ons hoofdzakelijk bezig gehouden met de vooruitzichten wat betreft de olieproducerende landen. Dat tengevolge van het gebrek aan transportmiddelen een algemeen tekort aan olie zowel in Europa als de rest van de wereld te ver wachten is, ligt echter voor de hand. (Nadruk verboden) Bestedingscommissie van de SER. Het advies, dat in de zgn. be stedingscommissie eenstemmig is vastgesteld, luidt als volgt Vermoedelijk komt er een ver hoging van de vennootschapsbe lasting en een verscherping van I de progressie voor de hoogste ta- rieven van de inkomstenbelasting, i De investeringsaftrek vervalt. Het bedrijfsleven zal zich moe ten schikken in een voortzetting van de prijsstabilisatie. Er zal fysieke controle zijn op investeringen in industriële ge bouwen. De consumentensubsidie op melk zal (om het streven naar prijssta bilisatie niet te bemoeilijken) nog tenminste een half jaar gehand haafd blijven. De 25 pet. huurverhoging zal pas op 1 juli 1957 tot stand ko men en geheel door een loonsver hoging gecompenseerd worden. De premie van de algemene ouderdomsverzekering, die 1 ja nuari ingaat, wordt voor de werk nemers op 1,2 pet. na geheel ge compenseerd. Derde trein Hongaren in Utrecht aangekomen. Met bijna tien uur vertraging is zondagavond het derde transport Hongaarse vluchtelingen in ons land gearriveerd. Het transport bestaat uit ruim 630 personen, voornamelijk jonge mannen. Voorts bevinden zich onder de vluchtelingen een zestigtal vrou wen, 51 kinderen en veertig ge zinnen. Op het station te Utrecht wa ren ter begroeting aanwezig de minister van justitie Prof. Mr. J. Samkalden, de burgemeester van Utrecht Jhr. Mr. C. de Ranitz, de voorzitter van het hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis, baron F. van Tuyll van Serooskerken van Zuylen en de voorzitter van de beleidscommis sie voor de vluchtelingenhulp in Nederland, Mr. H. Sark. Er zijn op 't ogenblik 85.000 vluchtelingen in Oostenrijk. De autoloze zondag, „Chalet Royal" sloot om 3 uur 's middags. De Nederlandse automobilist heeft zich over het algemeen zon dag bijzonder gedisciplineerd aan- het rijverbod gehouden. Er zijn betrekkelijk weinig overtredingen geconstateerd en de grote wegen waren zo verlaten dat van alle kanten de opmerking gemaakt werd: „Net alsof er weer oorlog is". 1 In Amsterdam gingen vijf auto's „aan de ketting" tot 's nachts 12 uur: drie van doktoren en één van 'n particulier. In Den Haag wer den drie clandestiene rijders ge snapt. In Utrecht vier, in den Bosch waarschijnlijk de vroeg ste een om kwart over vijf en in Alphen een. Of de autoloze zondag benzine bespaard heeft? Het zij u voldoen de te weten dat een van de ben zinestations aan de weg Rotter dam^Den Haag, dat op normale zondagen zo n slordige 2800 liter tapt, j.l. zondag een omzet had van... 150 liter. En of de Horeca-bedrijven er schade van hebben ondervonden? „Chalet Royal" in Den Bosch, dat zondags bijzonder druk bezocht wordt, sloot 's middags om 3 uur zijn deuren. Er waren toen 9 kof- fieklanten geweest. Op de kassa stonden slechts enkele guldens, de parkeerwachter had 70 ct. ont vangen. Vier militairen gedood. Vier militairen van de „Lua" zijn maandagmorgen op de vlieg basis Leeuwarden door een auto- ongeluk om het leven gekomen. Twee personen werden ernstig gewond. Een aantal manschappen van de parate afdeling van de Lua uit de Prins Frederikkazerne hield oefeningen op de basis. De truck, waarin zij gezeten waren, ge raakte bij het uitwijken in een berm, kantelde en kwam daarna in een kanaaltje terecht. Bij de reddingspogingen bleek, dat een wachtmeester, een kornet en een soldaat reeds waren over leden. Een vierde slachtoffer overleed kort na aankomst in het Sint Bo- nifaciushospitaal aan zijn verwon dingen. De vier om het leven gekomen militairen zijn: de 23-jarige kor net R. Land uit Aerdenhout, de 20-jarige wachtmeester H. J. Bar- neveld uit Hoogeveen, de 20-ja- rige soldaat A. Erkermey uit Utrecht en de 21-jarige soldaat R. Haayes uit Akkrum. De twee ge wonden verkeren niet in levens gevaar. De chauffeur van de truck kreeg een shock en kon nog niet worden verhoord. pact, n.l. Turkije, Perzië en Pa kistan. Deze landen zien de zeer grote wapenzendingen aan Syrië vanuit Rusland, twee scheepsladingen per week, als een ernstig gevaar voor de vrede in het Midden- Oosten, daar deze toevloed zo uitgebreid is, dat Syrië al dit oor logstuig onmogelijk alleen kan ge bruiken. Deze stap van de Bagdad-lan- den luidt een mogelijke omzwaai in van de Arabische landen t.a.v. het Russische vraagstuk. Twee vliegrampen!: 57 doden. Dirigent Cantelli omgekomen. Bij twee vliegrampen geduren de het weekeinde zijn 57 mensen omgekomen. Vrijdagnacht stortte bij Parijs kort na de start van het vliegveld Orly een DC-6b van de Italiaanse maatschappij L. A. I. neer: 34 van de 36 inzittenden, onder wie de beroemde jonge Ita liaanse dirigent Guido Cantelli, kwamen hierbij om het leven. Bij een vliegramp in Zwitser land vonden alle 23 inzittenden van een vliegtuig van de Tsjechi sche luchtvaartmaatschappij C. S. A. de dood. Het toestel, een II- joesjin, dat op weg was van Zu rich naar Praag, vervoerde o.m. tien Chinese leden van het opera gezelschap van Peking en zes Tsjechische ijshockeyspelers. De Tsjechische machine kwam in een open veld bij het Zwitser se douanekantoor van Wasterkin- gen, 500 m van de grens, neer. Het sloeg een krater van 30 m omtrek en 3 m diepte in de grond. De wrakstukken lagen ver in het rond verspreid. Het vliegtuig had zaterdagmorgen reeds tijdens de vlucht van Praag naar Zurich motorstoring gehad; deze storing was in Zurich gerepareerd. Het Italiaanse toestel, dat op weg naar New-York bij Parijs verongelukte, raakte vijf minuten na de start van het vliegveld Or ly, het dak van een huis in het voorstadje Paray—Vielle—Poste en ontplofte, waardoor de ma chine volkomen vernield op een tweede huis neerstortte. De 22.500 liter benzine, die het toe stel bevatte, vloog in brand. Slechts 2 mensen konden le vend uit de wrakstukken worden bevrijd. Zwaar gewond werden zij naar een Parijs' vliegveld over gebracht. Bij het ongeluk werd ook een der bewoners van de ge troffen huizen, een jongen, ge wond. Onder de slachtoffers bevond zich de 34-jarige Guido Cantelli, de beroemde dirigent van de Sca la in Milaan en de Metropolitan Opera van New York. Hij gold als een van de beste leerlingen van Arturo Toscanini. Hij had zijn geboortestad Novara in N.- Italië bezocht om een concert te dirigeren waarmee het gerestau reerde Coccia-theater werd inge wijd. Irak vraagt Amerika wapens tegenover Sowjet-hulp aan Syrië. Door Irak is aan de Amerikaan se regering verzocht om vliegtui gen, luchtafweergeschut en ande re wapens, teneinde een even wicht mogelijk te maken tegen over de Russische wapenleveran ties aan Syrië. Dit verzoek wordt gesteund door de drie andere Azi atische landen van het Bagdad- Provihciaal Nieuws Belangrijke verbreding van werkterrein Brab. Edelambacht. Nieuwe stichting ter behartiging van 't scheppend ambacht en de beeldende kunsten in oprichting. edert in 1949 de vereniging Brabants Edelambacht werd op gericht, heeft zich een evolutie voltrokken op het terrein van het kunstambacht enerzijds en de op vattingen daaromtrent anderzijds. Dit is voor de vereniging aanlei ding geweest de beginselen van de organisatie aan een onderzoek te onderwerpen. Een Reorgani satie-Commissie, waarvan de he ren G. Slee, direkteur van de Bre dase Academie Sint Joost, en H. J. Verwiel, respectievelijk voor zitter en secretaris waren, heeft onlangs een rapport uitgebracht. Tijdens de ledenvergadering, die zaterdag j.l. gehouden werd, is dit rapport behandeld en werden alle daarin vervatte voorstellen aanvaard. De belangrijkste conclusies van de reorganisatie-commissie zijn: a. Het is niet langer gewenst een scheidslijn te trekken tussen scheppend ambacht en vrije beel dende kunsten: noch voor wat de beoefenaars, noch voor wat de produkten betreft. b. Er is in Brabant een be langrijk werkterrein op maat schappelijk en cultureel gebied voor een objektieve stichting ter behartiging van het scheppend ambacht en de vrije beeldende kunsten. Deze stichting zal naast en tendele boven de kunstenaars verenigingen moeten staan; deze zijn subjektieve organisaties die stijlopvattingen manifesteren en/ of vriendenclubs zijn. c. Brabants Edelambacht zal tot een dusdanige stichting dienen te worden hervormd. d. De bij de stichting aange slotenen dienen zich te onderwer pen aan een dwingende ere-code, die het bestuur spoedig zal heb ben vast te stellen en te hanteren. Een statuut voor de nieuwe stichting werd reeds vastgesteld. Dit bepaalt een veelomvattend werkterrein en voorziet in de mo gelijkheid toekomstige overheids maatregelen in de richting van een publiekrechtelijke bedrijfsorgani satie voor kunstenaars op te van gen. Tevens zijn bepalingen op genomen die een sterke binding en wederkerige beïnvloeding van stichtingsbestuur en aangesloten kunstenaars garanderen. Het ligt in de verwachting dat de reorganisatie zich in de loop van een half jaar zal voltrekken. Noord-Brabant zal daardoor als eerste gewest 'n modern instituut bezitten dat in een alom gecon stateerde leemte voorziet. Bewogen raadsvergadering om Tilburgs politiebureau. Na een debat van ruim drie uur, waarbij het heftig toeging, heeft de Tilburgse gemeenteraad vrijdagavond een door de fractie van de P.v.d.A. ingediende motie van afkeuring inzake het beleid van het college van B. en W. in het algemeen ;en van de behande ling van de bouw van het poli tiebureau in het bijzonder, met 20 tegen 9 stemmen verworpen. Aan sluitend werd een aanvullend kre diet toegestaan voor de afbouw van dit politiebureau ter grootte van ruim een miljoen gulden, waardoor de totale bouwkosten op f 2.400.000.— komen, met slechts de leden van de P. v. d. A. als tegenstanders. Vast is komen te staan, dat zo wel de KVP de meerderheid van de raad), de P.v.d.A. en de ove rige kleine partijen kritiek hadden op het door B. en W. gevoerde beleid. Doch terwijl van de zijde van de P.v.d.A. alle vertrouwen in het toekomstig beleid werd op gezegd, meenden de KVP-woord- voerders, gezien de ontwikkelin gen na de jongste wethoudersver kiezingen en de daaruit voortge vloeide voortvarendheid, zich vol ledig achter het college te moeten stellen. Dit nam niet weg, dat er in velerlei toonaarden felle kritiek werd geleverd op de ontwikke lingsgang bij de bouw van dit po litiebureau en de daarmede ge paard gaande' overschrijdingen van bevoegdheden, welke alle te zamen hadden geleid tot 'n bouw tijd nu reeds van zes jaar len een noodzakelijke verhoging van het aanvankelijk krediet met ruim een miljoen gulden. Van de zijde van B. en W. viel te beluisteren dat men erkende, dat ernstige fouten waren ge maakt en dat men ten volle de verantwoordelijkheid daarvoor wilde dragen en stellig niet van plan was, zoals uit de raad be weerd werd, de verantwoordelijk heid af te schuiven op de ambte naren die bij het project waren betrokken. Voorstel tot het verhuren van het pand Nieuwevaart nrs. 1 en 3. Bij akte, verleden op 26 okto ber j.l., is aan de gemeente in eigendom overgedragen he^t pand plaatselijk gemerkt Nieuwevaart nrs. 1 en 3, waarin momenteel zijn gehuisvest de Chr. Landbouw- huishoudschool, de Christelijke la gere Landbouwschool, alsmede de dienstwoning voor het hoofd van laatstgenoemde school. Aangezien de landbouwhuis- houdschool tot het tijdstip dat een nieuw schoolgebouw beschikbaar komt, en de landbouwschool per manent in het pand gevestigd zul len blijven, dient dit thans aan belanghebbenden te worden ver huurd. De huur bedraagt voor de landbouwhuishoudschool f 1300 per jaar en voor de landbouw school f 1000 per jaar inclusief de huur van de dienstwoning. Met deze huuropbrengst van in totaal f 2300.— mag een sluiten de exploitatie van het gebouw worden verwacht. Voorstel tot het doen verrich ten van achterstallige onder houdswerken aan het pand Nieu wevaart nrs. 1 en 3. Het krachtens raadsbesluit van 25 maart 1955 aangekochte pand Nieuwevaart nrs. 1 en 3, is op 26 oktober 1956 bij notariële akte aan de gemeente in eigendom overgedragen. Met de verkoop ster, de Stichting „Chr. Land bouwhuishoudschool voor Spr.- Capelle en omstreken" is over eengekomen, dat het buitenverf- werk ad f 3450.— nog voor reke ning van de verkoopster zou plaats vinden. Thans komt bij het uitvoeren van dit verfwerk nog nadrukkelij ker, naar voren, hetgeen overi gens niet onbekend was en waar mee bij de bepaling van de koop prijs rekening is gehouden, dat nog belangrijke achterstallige on derhoudswerkzaamheden moeten worden verricht. Nu thans het buitenverfwerk wordt uitgevoerd dient in dit achterstallig onder houd met spoed te worden voor zien. De kosten Worden geraamd op f 5000.—. Behandeling verzoek voetbal vereniging '„S.S.C. '55" om tege moetkoming in de kosten van ver plaatsing van een kleedlokaal en lichtmasten naar nieuw speelter rein. In de raadsvergadering van 2 december 1955 is een voorstel be handeld tot het voteren van een krediet van f 5000 t.b.v. het ver anderen van het sportterrein van de v.v. „S.S.C. 1955", noodzake lijk geworden door het feit, dat een gedeelte van dit terrein be nodigd was voor woningbouw. Het voorgedragen krediet van f 5000 werd toen verminderd tot f 2500, waardoor het verplaatsen van het kleedlokaal en de licht masten kwam te vervallen. Aanvankelijk kon het oefenter- 1 rein, waarop zich genoemde op stallen bevinden, gehandhaafd blijven, doch nu ook daar een aantal woningen wordt gesticht, dient tot verplaatsing te worden overgegaan. Blijkens een bij B. en W. in gekomen schrijven van de voor zitter van genoemde vereniging, gaan de aan deze verplaatsing verbonden kosten de financiële draagkracht te boven, zodat, in dien van gemeentewege geen te gemoetkoming wordt verleend deze vereniging in grote moeilijk heden komt. Het ontbreken van een kleed kamer wordt door de K.N.V.B. niet getolereerd, terwijl door de afwezigheid van de lichtmasten de

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 1