BINNEN- EN BUITENLAND; Kermis bekort tot vier dagen 0, H Waalwijkse en Langsiraatse Courant Het pKag.Ka.hi deK J.ayj&tt H W. TIMMERMANS ZONEN Assurantiën op elk gebied. MAANDAG 3 DEC. 1956. Uitgever: Waal wij kse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week. 79e JAARGANG No. 94 Abonnement: 21 cent per week per kwartaal 2.70 2.95 franco p.p. Advertentieprij s 10 cent per m.m. Contract-advertenties: speciaal tarief Bureaux GROTESTRAAT 205, WA AL WIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL TEL. 2002 Dr van BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TELEGR.-ADRES: „ECHO" I et wordt steeds duidelijker dat Rusland zijn misdadige poli- tiek in het Midden-Oosten tot elke prijs en tot het bittere einde j wenst voor te zetten. Deze poli tiek is het onderdeel van een nauwkeurig uitgestippeld pro gramma, waarmee het Kremlin twee vliegen in één klap wil slaan: de vriendschap van het ge hele Afrikaans-Aziatische blok winnen en het Westen beroven van een levensvoorwaarde: olie. Deze politiek is overigens niet nieuw, Lenin heeft haar reeds bestempeld als de enige manier om het Westen een wellicht do delijke slag toe te brengen. In een slappeling als Nasser, die ongetwijfeld dank zij Moskou de teugels in Egypte in handen heeft gekregen, vonden de sov jets een gewillige ezel om 't Rus sische karretje te trekken. Hij was dom genoeg om voor een hand vol waardeloze Russische belof ten de lont in het kruitvat te, ste ken. Jammer voor hem is het vat in zijn eigen gezicht ontploft. Het tot het uiterste getergde Israel joeg de legers van Nasser in pa niek de woestijn door. En dat on danks het feit dat de Israeli slecht waren bewapend en met autobussen en taxi's naar het front werden gebracht, waar zij zich gesteld zagen tegenover het modernste oorlogstuig dat Rus land te bieden heeft. De Egypti sche soldaten wisten met deze moderne wapenen echter geen weg, zodat zij een gemakkelijke en welkome prooi werden van de Israeli. Had niemand zich met de ze strijd bemoeid, dan zou Nasser nu reeds wellicht een ambteloos burger zijn of een dood staats hoofd. Het Frans—Britse optre den heeft aan deze strijd echter een geheel andere wending gege ven en afgewacht zal moeten worden of het een gunstige wen ding is geweest. De toestand is nu door het aankomen van poli- tietroepen der Ver. Naties in zo verre geconsolideerd, dat een uitbreken van nieuwe vijandelijk heden tussen Israel en Egypte klein geacht mag worden. Over de ontwikkeling van de Suezka- naal-kwestie valt weinig met ze kerheid te zeggen, want Nasser zal geen middel onbeproefd laten om het Westen het gebruik van het Suezkanaal onmogelijk te ma ken. De verregaande schaamte loosheid en brutaliteit van deze man kan alleen worden verklaard uit het feit dat hij zich gedekt weet door Rusland. De nazi-men- taliteit van de Egyptische rege ring is duidelijk te herkennen in de onmenselijke maatregelen, ge richt tegen de in Egypte wonen- i de Joden. Dat ook dit op instig- natie van Moskou gebeurt, is wel duidelijk. Nu de Egyptische vlieger voor j de sovjets niet is opgegaan, heb- ben de raddraaiers van het Krem lin het over een andere boeg ge gooid. Nu is het al even slap ge regeerde en door communisten geïnfliltreerde Syrië tot brand stichter uitgekozen, want het te gen het Westen gerichte program der sovjes moet tot elke prijs doorgang vinden. Als voorwend sel wordt hierbij gebruikt de zo genaamde bedreiging van Syrië door Irak, een op het Westen georiënteerd land. Of deze nieuwe vlieger zal op gaan, kan uiteraard niemand zeg gen. Zeker is echter wel dat de sovjets de tegenstand hebben te overwinnen van de vier landen van het pact van Bagdad (Irak, Pakistan, Perzië en Turkije) en vanAmerika. Want heeft Eisenhower duidelijk zijn ont stemming laten blijken over het Frans—Britse optreden in Egyp te, de ontwikkeling in Syrië heeft de kloof tussen de Ver. Staten enerzijds en Engeland en Frank rijk anderzijds weer overbrugd. Amerika heeft ten aanzien van de Russische acties in Syrië een taal gesproken die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat: elke ge wapende actie tegen de landen van het Bagdad-pact zal door Amerika zeer ernstig worden op genomen. Deze waarschuwing zal de oorlogshitsers in het Kremlin ongetwijfeld te denken geven. Voeg daarbij <le allesbehalve pro-Russische houding in de door de sovjets onderdrukte landen en misschien de weerzin in eigen land tegen het sovjet-regiem, dan lijkt het niet waarschijnlijk dat de sovjets zich zullen wagen in een Oosters avontuur, waar van de voor Moskou gunstige uitslag nog geenszins vaststaat. Opgeven zullen de sovjets het echter niet, want hun uiteindelij ke doel is en blijft: het afsnijden van het Westen van de rijke olie stroom uit het Midden-Oosten, waardoor dit Westen kwetsbaar der wordt dan ooit. Eisenhower waarschuwt Syrië en Rusland. De regering van de Verenigde Staten beschouwt iedere bedrei ging van het grondgebied en de onafhankelijkheid van Turkije, Pakistan, Irak en Perzië als een zaak van „de grootste ernst". De ze officiële verklaring, die door president Eisenhower en minister Dulles was goedgekeurd, werd donderdag in Washington bekend gemaakt. Volgens hoge Ameri kaanse ambtenaren is deze ver klaring bedoeld als een waar schuwing, dat Amerika achter de vier mohammedaanse landen van het Bagdad-pact staat, wier grondgebied van Klein-Azië tot India een barrière langs de Rus sische zuidgrens vormt. Dit dui delijke positie kiezen van Was hington was het hoogtepunt van een koortsachtoge bedrijvigheid gedurende de laatste 24 uur rond de sovjet-infiltratie in Syrië en de steeds scherper wordende bedrei- gng van Irak. Amerikaanse olie naar Europa. De Amerikaanse regering heeft besloten extra-olie aan West- Europa te leveren. Noodmaatre gelen zijn genomen om de Euro pese tekorten, gevolg van het conflict rond Suez, zoveel moge lijk aan te vullen. Deze houden ia, dat 15 Amerikaanse oliemaat schappijen toestemming hebben gekregen om in nauwe samen werking voor de leverantie te zorgen van maximaal 175 miljoen liter per dag. De enige moeilijk heid, aldus Washington, is het tekort aan tankers. In Engeland wordt het Amerikaanse besluit gezien als een eerste grote stap naar een verzoening tussen de Verenigde Staten en Europa's Grote Twee. De Amerikaanse aankondiging komt op een ogen blik waarop Londen en Parijs plannen uitwerken om vóór Kerst mis hun troepen uit de zone van het Suezkanaal terug te trekken. Tegelijk met de deze steunmaat regel, waarop West-Europa zo lang heeft gewacht, heeft de Amerikaanse regering Moskou duidelijk laten blijken dat 't geen Russische expansie in het Nabije Oosten zal dulden, een verkla ring, die ook Turkije en Irak moet geruststellen. Hongaarse provincie verklaart zich vrij. De Hongaarse provincie Borsod, vlak bij de Russische grens, heeft zichzelf uitgeroepen tot „onafhan kelijke republiek", die de Hon gaarse regering van Janos Kadar „niet erkent". De arbeidersraad van Miskolc, de hoofdstad van de provincie, heeft de Russische stadscommandant van dit feit of ficieel mededeling gedaan. De Rus antwoordde: „Het kan me niet schelen, zolang mijn soldaten maar met rust worden gelaten." Korting pensioenen goedgekeurd. De Tweede Kamer heeft vrij dagmiddag de wijzigingen in de ambtenarenpensioenen met over weldigende meerderheid goed gekeurd, nadat mr Struycken, minister van Binnenlandse Zaken op enkele belangrijke punten aan de wensen van de Kamer was tegemoet gekomen Rijverbod ook voor diesel, pro paan en petroleum? Ondanks acties van vervoers- organisaties en de Horeca zijn nieuwe maatregelen op komst, die het verbruik van aardolieproduk- ten zullen beperken. Met ingang van 1 december wordt de benzine door de aardoliemaatschappijen, in overleg met de minister van Economische Zaken 1,6 cent per liter duurder, de petroleum 2,25 cent, gasolie en huisbrandolie 2.35 cent per liter en stookolie f 35.50 per 1000 kilo. Het zon dagsrijverbod zal voorts waar schijnlijk worden uitgebreid tot alle aardolieprodukten, dus ook dieselolie, propaangas, petroleum en dergelijke, waarop auto's kun- door het motorwegverkeer wor den afgekocht met een extra ver hoging van de benzinebelasting a \y2 cent per liter, geïntroduceerd als zijnde nodig voor „versnelde bruggenbouw" (terwijl bijvoor beeld de Gorkumse brug in 1956 nog altijd niet klaar is) en deze verhoging betalen we nog. Op die wijze voortgaande, al dus het artikel, laat ook deze mi nister na, aan te tonen waarom deze belastingverhoging „de bes te oplossing" is om het gat in de staatskas te vullen. Dat het ge makkelijker gaat dan een verho ging van een op alle Nederlanders drukkende belasting is toch geen motief om dan maar een kleine minderheid te laten opdraaien voor dit tekort, aan welks be staan zij doodonschuldig is. De keuze van benzinegebrui kers alte „slachtoffers" is volko men willekeurig, als de minister enige andere groep had willen kiezen, had hij precies dezelfde redenerng kunnen toepassen, want een motivering wordt door de minister overbodig geacht. Voorts wordt minister Hofstra W A A L W IJ K nen rijden. Deze maatregel zou genomen worden, omdat velen hun motor laten ombouwen voor deze produkten. Als deze maat regel doorgaat, zal dat niet vóór de komende zondag zijn. De be nzine -verbruiker het melkkoetje. De A.N.W.B. maakt zich in het orgaan de Auto-kampioen tot tolk van degenen die de nieuwe verhoging van benzinebelasting onrechtvaardig achten. De A.N.W.B. zegt o.m. de his torie te hebben nageplozen en tot de ontstellende ontdekking te zijn gekomen, dat de automobiel al sinds een kwart eeuw extra belast is. In 1935 moesten de reeds kant en klaar liggende tol len op de nieuwe rivierbruggen op een verkeerde bewering ge wezen n.l. zoals hij op 7 novem ber zei) dat het beroepsvervoer weinig hinder zou ondervinden van de verhoging omdat dat voor namelijk op dieselolie en pro- gaanlas loopt. Volgens cijfers van de rijks- verkeersstatistiek blijkt dat de mi nisteriële uitlating „het zware be roepsvervoer loopt niet op benzi ne"zeer bezijden de waar heid is. Tenslotte acht men de uitlating volkomen verkeerd, dat de ben zine bij ons niet zo duur is als in België. In België ligt echter het gehele prijsniveau aanzienlijk ho ger dan in Nederland en derhalve is 45 cent per liter in Nederland veel meer dan 45 cent in België. Gemeenteraad Waalwijk Beginselbesluit inzake systeemwoningbouw100 woningen per jaar gedurende 5 jaar nder voorzitterschap van burgemeester Teijssen kwam de raad der gemeente Waalwijk donderdag in openbare vergade ring bijeen. De notulen der beide voorgaan de vergaderingen werden on veranderd goedgekeurd en de in gekomen stukken voor kennisge ving aangenomen. Als eerste punt behelsde de agenda het voorstel tot de bouw van 33 flatwoningen in de St. An- toniusparochie en wel aan de Pastoor Kuypersstraat hoek Réné de Clercqstraat. De raad kon zich geheel met dit voorstel verenigen. Naar aanleiding van het voor stel inzake het nemen van een beginselbesluit t.a.v. de bouw van woningen volgens systeem „Pronto" zei de heer Meijs dat de R.K. raadsfractie geheel ach ter het voorstel van B. en W. staat en hoopt dat het gestelde doel bereikt zal kunnen worden. De heer Mombers achtte het wenselijk om, waar het hier de bouw van grote woonblokken volgens een bepaald systeem be treft, de eentonigheid der totali teit zoveel mogelijk te breken, bijv. door de buitenmuren ver schillende kleuren te geven. De heer van Seters zei dat deze mas- sabouw geen kazernebouw tot ge volg mocht hebben. Tevens vroeg hij of deze systeembouw een stil stand van de gewone woning bouw zou betekenen. Waar het preadvies spreekt van het geven van een opdracht aan één be paalde aannemer, vroeg de heer Dercksen of daaronder ook mocht worden verstaan een groep van aannemers. Aan dit laatste gaf hij de voorkeur omdat men ten op zichte van één aannemer te veel afhankelijk zou zijn. In zijn antwoord stelde de voorzitter allereerst met voldoe ning vast dat geen der raadsle den zich tegen het voorstel had uitgesproken. Ten aanzien van de gemaakte opmerkingen zei hij dat er alle aandacht zal worden be- steed aan het architectonisch on derdeel van deze systeembouw; er zal voldoende variatie zijn in type en grootte der woningen. Verder zal er naast deze systeem bouw voldoende ruimte blijven voor de traditionele woningbouw, zowel voor woningwetwoningen als voor premiewoningen. De uit voering van deze systeembouw zal aan één aannemer worden op gedragen. De combinatie van een groep van aannemers achtte de voorzitter niet wenselijk omdat dan de sterke basis van deze op zet wordt weggenomen. Al deze aannemers zouden dan moeten beschikken over een pronto-ma chine, waarmee alleen al een ge drag van f 80.000 gemoeid is. Overigens is de aannemer niet de enige partij, het aandeel der overheidsinstanties is ruim vol doende om elke afhankelijkheid van de aannemer te voorkomen. In tweede instantie merkte de heer v. d. Hoven op dat er z.i. toch niet voldoende zekerheid was. Als de bouw nu eens niet doorgaat, zo zei hij, wat betaalt dan de gemeente Waalwijk, of zijn te dien aanzien voldoende toezeggingen door de Minister gedaan? De voorzitter antwoordde dat er ten aanzien van het doorgang hebben van deze continu-bouw geen enkele twijfel behoeft te be staan, mits de andere gemeenten (Bergen op Zoom, Boxtel, Hel mond, Oosterhout, Ossen en Roosendaal) hierin meespelen. Van dit laatste mag men zich echter overtuigd houden. De heer van Leeven wees op het feit dat de binnenmuren van deze woningen van geperste be- tonstenen zullen worden gefabri ceerd. Hij vroeg zich af of dit later niet tot klachten van de be woners aanleiding zou kunnen geven, omdat deze muren te hard zijn om er een spijker in te slaan. Het systeem „Pronto", aldus de voorzitter, is een van de door de regering goedgekeurde syste men, dat zijn bruikbaarheid en doeltreffendheid al gedurende tal van jaren heeft bewezen. Ver wacht mag dus worden dat 'er ook wat dat onderdeel betreft een goede oplossing gevonden is. Het voorstel tot aanschaffing van een tweede voorspansneeuw ploeg werd door de raad goed gekeurd. Hiermee zal een bedrag van f 2600.— gemoeid zijn. In verband hiermede vestigde de heer v. Seters de aandacht op 't treffen van een afdoende rege ling inzake het sneeuwruimen. De voorzitter antwoordde dat de dienst gemeentewerken dit jaar ten aanzien van dit punt een bij zondere regeling zal treffen. KERMIS KORTER. et voorstel tot verkorting van de duur van de kermis vond vrij wel algemene instemming. De heer van den Hoven zei dat hij zich geheel kon verenigen met de door B. en W. voorgestelde ver korting. Ook de heer Meijs zei dat de gehele R.K. raadsfractie achter het voorstel van B. en W. staat. Men had over dit punt be sprekingen gevoerd en was daar bij tot de conclusie gekomen dat de vakantie geheel buiten de ker- misviering staat. De heer v. Seters kwam nog eens terug op de verplaatsing van de kermis, die hij zag als een zeer goede oplossing. Met de verkor ting van de kermis kon hij het niet helemaal eens zijn. De ker mis is, zo zei hij, een oude tradi tie en door de verkorting tast men de kermis in haar hart aan. Hij wilde echter geen stelling nemen en achtte een uitvoerige discus sie over dit punt wel op zijn plaats. De hee: de Brouwer kwam met een drietal program ma's, te weten.' kermis van zon dag t/m dinsdag en dan weer za terdag en zondag d.a.v.; van zon dag t/m donderdag en ten slotte van donderdag tot en met zon dag. Verder stelde hij voor om op de donderdag na de kermis een markt te houden en de markt- verordening in deze zin te wijzi gen. De heer Dercksen schaarde zich achter de heer v. d. Hoven en vestigde verder nog de aan dacht op het feit dat het protes tants-christelijke volksdeel in de praktijk een andere opvatting heeft van de zondagsviering en van het kermisvermaak op zon dag. Hij gaf in overweging om daarmee bij het vaststellen der dagen rekening te houden. De voorzitter stelde allereerst vast dat er nooit enige reactie is gekomen op het plan om tot be korting van de kermis te komen, van geen enkele zijde. Hieruit mag men concluderen dat 'een be korting algemene instemming zal vinden. Wat het ontspannings aspect van de kermis betreft merkte de voorzitter op dat de ervaring der laatste jaren wel heeft uitgewezen dat de ontspan ning meer ien meer buiten de ker mis komt te liggen. De laatste ja ren zijn er kermisdagen geweest waarop van het kermisvermaak absoluut geen gebruik werd ge maakt. Dat de kermis overigens een goede traditie is en een ge wild volksvermaak, gaf de voor zitter volmondig toe. Het ligt dan ook allerminst in de bedoe ling van B. en W. om aan deze traditie te raken. Men wil alleen de duur bekorten. Wat het ker- misvieren op zondag betreft zei de voorzitter alle respect te heb ben voor het standpunt van de heer Dercksen, maar stelde an derzijds vast dat dit punt op dit ogenblik niet in discussie was. Bovendien wordt in het nieuwe voorstel de kermisviering reeds tot één zondag teruggebracht. Het programma van de heer de Brouwer achtte de voorzitter om verschillende redenen niet te ver wezenlijken. Men moet wat dat betreft reke ning houden met de belangen van kermisvierders en kermisexploi tanten. Men heeft de opening juist op zaterdagmiddag gesteld om dat dan iedereen, jong en oud, direct in de gelegenheid is aan het kermisvermaak deel te ne men. De sluiting heeft men op woensdag bepaald omdat de jeugd 's middags nog kan genie ten van het kermisvermaak. De kermis midden in de week laten beginnen is ook niet wel mogelijk omdat men daarmee het schema der exploitanten, dat volgens een vaste lijn verloopt, in de war stuurt. Zij geven er de voorkeur aan dat een kermis op zaterdag of zondag begint. Het houden van een markt op donderdag na de kermis achtte de voorzitter niet gewenst, omdat z.i. de be langstelling hiervoor niet bijzon der groot zal zijn. In tweede instantie zei de heer van Seters zich te verenigen met het voorstel van B. en W. Goedgekeurd werden vervol gens een aantal) voorstellen tot het verlenen van de gevraagde medewerking ingevolge art. 72 der lager-onderwijswet ten be hoeve van de christelijke school te Besoijen, de r.k. meisjesschool aan de St. Crispijnstraat en de r.k. u.l.o.-school in de St. Anto- niuspar. voor resp. de aanschaf- fing van leermiddelen, de inrich ting van een 8e leslokaal en de aanschaffing van leermiddelen. Ten behoeve van de openbare lagere school aan de Stationsstr. werd een aanvullend krediet van f 877.20 beschikbaar gesteld voor de aankoop van nog twaalf nieu we sets, alsmede van een klasse meubel voor de leerkracht. Het bedrag per leerling inge volge art. 101 der lager-onder wijswet over 1955 werd voor het gewoon lager onderwijs bepaald op f 35.—, voor het uitgebreid lager onderwijs op f 47.50 en DE ECHO HET ZUID i

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 1