PIET DE JONG aankomend boekhouder(ster) Zoals een waaier H. A. v. d. POL Van Amelsvoort Inenting tegen pokken Een fruitmand of een fruitschaal voor zieken en gezonden H. KLEIJN-TUMMERS een A. G. F. A. FILMTOESTEL, Dit is de zaak PERSONEEL voor alle afdelingen Joseph Ovorsberg Geef een nuttig geschenk 8 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN MAANDAG 3 DECEMBER 1956 8 Koop een „PRISMA" horloge. PIET VAN ROOIJ Loonopz and VERENIGDE CAFÉ HOUDERS t is altjjd een welkom St. Nicolaasgeschenk. Hansje Anneke RICHARD, verkoopster of op kantoor Grotestraat 211 WAALWIJK. Telefoon 2565 TE KOOP in Kaatsheuvel, waar U prettig Uw St. Nicolaas-inkopen kunt doen. Voor dames: Voor heren Voor kinderen Voor de huishouding Alles voor Baby-uitzetten. Markt 6 PIET DE JONG Tel. 2512 De zaak van lOOi-artikelen. RANI SCHOENFABRIEK - DRUNEN vraagt Keltum Pleet Horloges Goud en Zilver Klokken Sola enz. Handelskantoor te Waalwijk vraagt zo spoedig mogelijk ELEC TRiSCHE MA A IMA CHIMES M. BLIJ LEVENS ZN. Stationsstraat 29 handen waren. Het Schoolbestuur stelt het op prijs vandaag openlijk te verklaren, dat het er van over tuigd is in de heren Veeken en Cus- ters een goede keuze te hebben ge daan en dat het hoopt en vertrouwt dat deze beide heren tot n lengte van dagen aan onze school verbon den mogen blijven. Grote steun hebben wij mogen ondervinden bij de verdere voorbe reidingen van de in september 1955 te openen school, van de Weledel gestrenge heer Ubachs, die ons in alles met raad en daad heeft bijge staan en die wij daarom vandaag hartelijk dank zeggen voor de vlot te, sympathieke en deskundige me dewerking, aan ons verleend. Ver der een woord van dank aan Drs. v. Gerwen voor de zo prettig aandoen de amicale en veelvuldige adviezen. September 1955 zijn wij in een noodhuisvesting gestart met 54 leer lingen, waarvan 45 in de eerste en 9 in de tweede klas.' Intussen moest er gezorgd wor den' voor een eigen schoolgebouw. Vanwege de bouwstop schoolgebou wen, hebben wij ons ideaal gericht op een houten noodschool. Dank zij wederom de goede adviezen van In specteur Ubachs en dank zij zijn vlotte bemiddeling bij het Departe ment van Onderwijs, was binnen 'n paar maanden de goedkeuring bin nen. B. en W. en de gemeenteraad, ter zake voorgelicht door gemeente secretaris v. Nieuwstadt, en afdeling Onderwijs in de persoon van de heer J. Reijnen, hebben na enige tijd plannen en begroting goedge keurd. De firma A. van 't Verlaat, Hout bouw te Giesendam, heeft ons, zo dra als 't maar mogelijk was, een prachtig semi-permanent schoolge bouw geleverd en architect Prins controleerde namens ons Schoolbe stuur, dat alles volgens bestek en tekening werd uitgevoerd en zal in de toekomst zorg dragen voor een fraaie aanleg der omliggende ter reinen. Het aantal schoolleerlingen was met september uitgegroeid tot 106. Het lerarencorps werd verstrekt door de benoeming van de heren Veldkamp en v. Genuchten. Het pa tronaat was nauwelijks meer in staat om al deze mensen te herber gen. Vooral gedurende laatste we ken, toen koning Winter reeds zijn scepter begon te zwaaien, zijn er of fers gevraagd van leraren en leer lingen, zodat met verlof van de In specteur de vorige week de nieuwe school werd bestormd en in bezit genomen. Deze morgen hebben we 'n plech tige H. Mis opgedragen en zijn lera ren en leerlingen tot de H. Tafel ge naderd om Gods Zegen af te sme ken over het werk dat hier werd tot stand gebracht, laat ons hopen tot heil van onze Kaatsheuvelse, Loon op Zandsé en Moerse jeugd. Ik dank de Heren Buurtpastoors en Hoofden van diverse scholen die hier aan wezig zijn of .vanwege de school plicht wettig verhinderd zijn, voor hun zeer gewaardeerde medewer king. Moge de H. Paus Pius X, aan wie wij onze school hebben toegewijd, aan onze leerlingen allereerst de deugden leren, waarin hij zozeer heeft uitgemunt, vooral een grote liefde tot Jezus in het H. Sacrament en zijn heilige Moeder Maria. Moge hij vervolgens hun een stimulans zijn, om door taaie volharding zich hier op school te bekwamen voor hun mooie levenstaak. Ik- dank na mens het schoolbestuur alle aanwe zigen voor hun belangstelling en sympathieke medewerking en mag ik dan aan de Weledelgestrenge heer Ubachs vriendelijk verzoeken om de officiële opening te verrich ten van deze school, die hopelijk tot zegen zal zijn van Kaatsheuvel en omgeving. Ik dank U. Inspecteur Ubachs verklaarde gaarne aan het tot hem gericht ver zoek te voldoen. De totstandkoming van een Ulo in zijn district rekent hij zich tot een eer. Hij verheugt er zich over dat Kaatsheuvel zo ver gekomen is en hij feliciteert de pas toor met zijn schoolbestuur voor het mooie werk dat hier tot stand is ge komen, daarnaast ook speciaal het gemeentebestuur voor de viotte medewerking hierin verleend. Hij hoopt dat het onderwijs en de op voeding hier gegeven, niet op de eerste plaats ten doel zal hebben 't verwerven van het Ulo-diploma, ihaar vooral ook de karaktervor ming. Hij vertrouwt die taak gaar ne toe aan de heer Veeken met zijn personeel en verklaart dan de school voor geopend. Als leuk intermezzo zong 't meis- jeskoortje een paar aardige liedjes. Loco-burgemeester Beerens nam na mens burgemeester v. d. Heijden, die niet aanwezig kon zijn, het woord. Hij zeide het zeer op prijs te stellen even te mogen spreken. Het onderwijs heeft de gemeente steeds grote zorgen gebaard. De achterstand, die Kaatsheuvel op dit terrein heeft, is bedroevend. Het is verheugend dat door de oprichting van deze Ulo-school deze achter stand iets is ingelopen. Het ge meentebestuur heeft daarom ook zeer gaarne zijn volle medewerking geboden in de voorbereiding van dit werk. Hij spreekt de hoop uit dat deze eerste verbetering het begin moge zijn voor meerdere voorzie ningen op het gebied van onderwijs. De Bisschoppelijk Inspecteur gaat in zijn toespraak, die hij aanvangt met een felicitatie, na, hoe de ver houdingen in ons land zijn van het Noorden tegenover .het Zuiden wat betreft de onder wij sgelegenheden, en hij komt dan tot de conclusie dat, wat betreft het Middelbaar en Uit gebreid Lager Onderwijs 't Zuiden een achterstand heeft in te halen en hij noemt het een verheugend feit dat door deze Ulo deze achter stand weer iets is ingelopen.. Hij wijst op het toenemend aantal leer lingen, dat ongetwijfeld groeien zal, nu er gelegenheid is voor Ulo-on derwijs. De goede leerkrachten aan de school verbonden, garanderen resultaten die veel verder reiken dan vaak gedacht wordt, want het Ulo-onderwijs opent voor vele leer lingen de gelegenheid tot verdere ontwikkeling en verdere studie. Hij hoopt dat Gods zegen op de schooi en haar werk zal rusten en dat met deze zegen zal worden bereikt wat ten doel gesteld is. Met een keurig speech je bood een der meisjesleerlingen, namens ou ders en medeleerlingen, als blijk van waardering bij deze opening vier elektrische wandklokken aan, wat een spontaan applaus aan de genodigden ontlokte. Met opnieuw een aardig Duits liedje als entre-acte muziek door enkele leerlingen, kwamen we aan het slot van deze officiële morgen door een slotwoord van dhr. Vee ken, 't Hoofd van de Pius X-school. De heer Veeken drukte de dank baarheid en vreugde uit van perso neel en leerlingen der school. Op de eerste plaats voor de H. Mis, die tot intentie der school is opgedragen en voor de' plechtige inzegening door de Zeereerw. Heer Pastoor van den Spijker verricht. Verder bracht hij dank aan het gemeentebestuur en de heer Inspecteur, voor al het geen zij hebben gedaan om 't mo gelijk te maken dat deze noodschool tot stand kwam. Namens het schoolbestuur zegde hij alle sprekers van deze morgen dank. Dan wierp hij een terugblik over het voorbije jaar om te doen begrijpen wat voor personeel en leerlingen het klaar komen van deze school betekent. Het vorig jaar, aldus spreker, zijn wij gestart met 53 leerlingen, waar van 44 op het dichtgespijkerde to neel van het patronaat werden ge plaatst, terwijl 9 leerlingen van het tweede leerjaar elders in 't gebouw een goed heenkomen ihoesten zoe ken. Wij waren er ons toen nog niet van bewust welke een koude douche ons daar in het begin van '56 boven het hoofd hing. Maar de toekomstdroom van een beter onderdak in een houten nood school en iets verder in 't verschiet een riant permanent gebouw, deed ons de arctische temperatuur bij de steeds lager brandende gaskachel vergeten. Genoeg over dat toneel. Wij zijn nu van de bevriezingsdood gered. Wij hebben weer licht en lucht om ons heen. Maar zijn we nu waar we zijn wil len? We zijn er niet. We zijn heus niet van de moeilijkheden af. Over een half jaar zullen ze terugkeren, doordat het aantal leerlingen, dat thans tot 105 is opgelopen, het vol gend jaar september de 150 zal na deren of overschrijden. Dant telt de school zeker 5, zo niet 6 leerkrach ten. En als de school binnen twee jaar tot 4 volledige leerjaren is uit gegroeid, mogen we vrijwel rekenen op 170 of meer leerlingen. Daarvoor moet een oplossing ge vonden worden en wel de beste, die we door nauwe samenwerking van Gemeentebestuur, Inspectie en Schoolbestuur in de gegeven om standigheden kunnen bereiken. Wij als personeel hopen, dat de gevon den oplossing zo zal zijn, dat deze het bouwen van een permanent ge bouw niet in de weg zal staan of naar een al te verre toekomst zal verschuiven. Dit hebben we van het begin af als een gevaar aangevoeld en we hopen dat we in deze spoedig een optimistisch geluid zullen mo gen vernemen. De wens is de vader der gedachte en zo hebben we wel eens luchtkastelen gebouwd van 'n mooie permanente school met mag ik het zeggen: een lokaal voor natuurkunde en dat voor nog zoveel andere dingen kan gebruikt wor den. Wij zouden ook een gymnas tieklokaal niet te ver van de school willen zien, waarvan niet alleen wij zouden kunnen profiteren. In zo'n gebouw zouden we de opleiding nog beter voor de volle 100% tot zijn recht kunnen laten komen. Wat deze opleiding betreft, heb ben we gepoogd in deze noodschool zo goed mogelijk hiervoor een op lossing te vinden. Wij beschikken over een projectie-apparaat, dat zijn nut kan hebben bij biologie, aard rijkskunde en geschiedenis. We kun nen een lokaal in een handom draai verduisteren. De radio-instal latie die is aangebracht, kan een steentje bijdragen bij de estetische ontwikkeling, kan aanvullend wer ken bij het onderwijs in de moeder taal en de vreemde talen. Wij zou den graag via art. 72 er een toon- bandapparaat doorheen halen. Wij beschikken over een verplaatsbare demonstratietafel voor scheikundige en physicaproeven. De school is vierjarig. Daaraan hebben wij bij de oprichting geen ogenblik getwijfeld, omdat we dan de leerlingen beslist meer kunnen meegeven. We hebben nu volledige mogelijkheid om bijv. het vak wis kunde het volle pond te geven voor degenen, die voor dat vak capacitei ten blijken te bezitten, zonder dat daardoor andere vakken in het ge drang behoeven te komen. Daar door wordt o.i. de mogelijkheid gro ter om aansluiting te krijgen op verder onderwijs. Het ligt in de be doeling dat naast het Mulo-diploma A of B, het eerste met of zonder wiskunde, het aanvullend diploma voor de Middenstand tegelijkertijd kan worden behaald voor alle leer lingen, die behoorlijk in de handels vakken zijn. Hij sloot met een woord van dank aan de diverse hoofden van scho len voor de betoonde belangstelling en de steeds ondervonden samen werking, en ten slotte dankte hij de leerlingen en hunne ouders voor de mooie verrassing in de vorm van 4 elektrische klokken, bij deze ope ning aangeboden. St. Nicolaasfeest in de Gildenbond. 't Was zoals elk jaar zondag middag groot feest in de Gilden bond, waar de kinderen van de leden van de K.A.B. St. Nicolaas verwachtten. En de H. Man kwam met zijn Zwarte Pieten en bracht angst en vrees in de har ten van vele kleinen. Schroomval lig werd het eerste welkom'' in gezet, en met nog meer vrees gingen de eerste stouters door de knechten begeleid naar de H. Man. Doch toen de verrassingen kwamen en de mooie geschenken werden uitgedeeld, maakte bij al len de vrees plaats voor enthou siasme, dat vrolijk en spontaan uitklonk in een ,,Heb Dank U Sinterklaas" met alle forto's die het kinderregister bezitten. Geslaagd. Zr. Nelly de Nijs slaagde te Tilburg voor de aantekening Wijkverpleegster. Zij genoot haar opleiding aan het Prov. Bu reau van het Wit Gele Kruis te Tilburg. De gehele collectie vindt U bij Gasthuissir. 44 KAATSHEUVEL Telefoon 2187 Onze Café-houders. Onze Café-houders gaan ook hun vrije uurtjes nemen voor hun gezin. Zoals uit achterstaande advertentie blijkt, sluiten ze op Surprise-avond en op Oudejaars avond om 6 u. n.m. en de Eerste Kerstdag de gehele dag. Wij gun nen ze ook die gezellige dagen met hun gezin. Feestelijke reünie Levensschool. Zaterdagavond waren ca. 110 jongens in de leeftijd van 14—18 jaar bijeen in de grote zaal van de Gildenbond, waar St. Nicolaas door zijn aanwezigheid niet wei nig tot de goede stemming bij droeg. Het was de eerste maal, dat een avond werd georgani seerd voor deelnemers en oud deelnemers van de Levensschool. Behalve de gebruikelijke St. Nicolaasaktiviteiten vermeldde 't programma nog andere attrakties, alle volkomen aangepast aan de levenslustige en moeilijk stilzit tende jeugd! Een judodemonstratie, omlijst door een geestig praatje van de heer Quaadvliet, had aller be langstelling. Bij een zangwedstrijd werd de prestatie van de zanger beoor deeld naar de langdurigheid 'en intensiteit va,n het applaus, waar bij de jongens zich uiteraard niet .onbetuigd lieten. Dat de Levensschool een hecht kontakt met de jongens heeft ge legd, blijkt wel uit het aantal be zoekers op deze avond, waarop elders een voor hen buitengewoon aantrekkelijke film werd ver toond... En pleit het verder niet voor hen dat bij een kleine loterij voor Hongarije zo maar f 38.50 werd gegeven door deze jongelui, van wie de jongsten bepaald nog niet over veel zakgeld beschikken? Hulp aan Hongarije. In de afgelopen week heeft 't personeel van de fa. G. van Lier alhier een uur overgewerkt voor de hulpverlening aan het Hon gaarse volk. De directie heeft spontaan het bedrag verdubbeld. Voorwaar een mooi initiatief, dat navolging verdient. Concordia naar Amsterdam. Onder de leden van de harmo nie Concordia heerste enkele we ken een grote spanning over het meedingen naar het kampioen schap van Nederland in het Con certgebouw te Amsterdam. De onrust werd veroorzaakt door 't feit, dat verscheidene muzikan ten wegens ongeval en ziekte verhinderd waren de repetities bij te wonen. Aangezien echter weer enkele leden zijn hersteld en voor an der remplatjanten zijn gevon den, heeft het bestuur in princi pe besloten toch deel te nemen. Nieuwe koster. Met ingang van 1 december j.l. werd als koster van de parochie van St. Jans Onthoofding alhier aangesteld de heer Marius Leer- m akers, Gasthuisstraat alhier. Onder de H. Diensten van verle den zondag werden nadere bij zonderheden hieromtrent mede gedeeld. Het bestuur van de MAAKT BEKEND, dat hun zaken GESLOTEN zijn met SUPRICE-AVOND vanaf 6 uur n,m., op OUDE JAARS-AVOND vanaf 6 uur n.m., en de EERSTE KERSTDAG. Heden overleed in het St. Theresiagesticht alhier, onze inniggeiiefde Zuster, Schoonzuster, Tante en Behuwdtante Mejuffrouw ANTONETTA MARIA DE KORT in de leeftijd van 68 jaar. Wij bevelen de ziel van de dierbare overledene in Uwe godvruchtige gebeden aan. Waalwijk, J. A. DE KORT H. DE KORT-VAN ERP J. C. p. DE KORT H. DÉ KORT-VAN OPSTAL en Kinderen. H. DE KORT K. DE KORT-VERHOEVEN en Kinderen. Vught, P. LIJTEN-DE KORT W. LIJTEN en Kind. Waalwijk, 1 december 1956. De plechtige uitvaart zal plaats hebben op dinsdag 4 december a s. om 10 uur in de parochiekerk van St. Jan te Waalwijk, waarna begrafenis op het R.K. Kerkhof aldaar. Rozenkransgebed zaterdag, zondag en maandag om 7.30 uur in de parochiekerk, Bijeenkomst: Heren 9.30 uur St. Theresiagesticht. Dames in de kerk. Burgemeester en Wethouders van Waalwijk maken bekend, dat met ingang van woensdag 5 december a.s. de koste loze inenting tegen pokken wederom normaal doorgang zullen vinden en wel van 13.3014 uur in het Gezondheids- Centrum, Vredesplein 6 en van 14 14.30 uur in het Groene Kruisgebouw, Mr. van Coothstraat 52 Burgemeester en Wethouders voornoemd, Terjssen, Burgemeester Vlaar, Secretaris STATIONSSTRAAT 18 WAALWIJK TELEFOON 2635 Grote sortering Alle prijzen Door een noodlottig on geval nam God van ons weg ons dierbaar enig zoontje in de leeftijd van ruim drie jaar J. de Wit J. de Wit-Hobbelen 20 nov. 1956 Box 63 R S D Bacchusmarsh (Vic) Australië Met grote vreugde en dank baarheid aan God, geven wij kennis van de geboorte van ons dochtertje dat bij het H. Doopsel de na men ontving van Johanna Gerarda Michaël Maria A. M. Bijnen M. Bijnen-Coppens Waalwijk, 30 nov, 1956 Stationsstraat 58 De Heer en Mevrouw SUERMONDT-WES SELS g-eveij met grote vreugde en dankbaarheid kennis van de geboorte van een zoon die bij het H. Doopsel de na men ontving Richardus Ignatius Alice. 2 December 1956 Hertog Janpark 3 Waalwjjk. MEISJE, 21 jr., r.k z.z.g.g. als Brieven onder nr. 9867 bureau van dit blad zich ontvouwt, zo ontvouwt Philips de verrassende mogelijkheden van de „Bi-Ampli" techniek. Een nieuwe wereld van radioklank gaat voor U open I Nu worden de hoge tonen niet langer „verdrukt" door de lage nu geen schadelijke verliezen nu een volkomen gaaf geluid „Bi-Ampli" geluid 1 Ontdekzelf wat., Bi-Ampli' techniek betekent. Vraag bij ons eens - vrijblijvend- een overtuigende demon stratie. RADIO- EN TELEVISIEDIENST Een prachtige reisnecessaire voor dame of heer Een echt leren portefeuille voor dame of heer vanaf f 2." of een mooi nagelgarnituur vanaf f 1.15 vindt St. Nicolaas nog in grote keuze in: Drogisterij op de Markt te Kaatsheuvel met filmcamera 16 mm„ en diverse films. Te bevragen v. d. Duinstraat 112 SPRANG Pullovers, Blouses, Vesten, Truien, Pan talons, Rokken, Pyama's, Nachtjaponnen Jasschorten, Schortjes, Sjaals, Hoofd doeken, Handschoenen, Wanten, Mut sen, Nylons, Zakdoeken, Lingerie, Borduurart. Jurkenstof enz. enz. Overhemden. Truien, Vesten, Pyama s Zelfbinders, Sokken, Ankiets, Sport kousen, Zakdoeken, Bretels enz» enz. Pullovers, Truitjes, Vestjes, Sporthemdjes Trainingsbroeken, Pyama s, Kniekousjes Sokjes, Wantjes, Sjaals, Mutsen enz. enz. Tafellakens, Ontbijtlakens, Garnituren, tafelkleden, schoorsteenlopers, dressoir lopers, Kleedjes, Oud-Hollandse doeken Wandkleden, Spreien, Dekens wollen en gewatteerde, Lakens, Slopen enz enz. Alles in grote sortering en voor billijke prijzen is voorradig in de zaak van 1001 artikelen bij Marktstraat 4 en 6 Tel. 2512 Kaatsheuvel Komt een kijkje nemen op de Markt in pand zes U staat versteld want de Sint heeft weer sukses. Aanmelden: Grotestraat 215, Drunen en Baardwijksestraat 33, Waalwijk Pres. Steynstraat 19 Antoniusparocbie Waalwijk het vertrouwde adres voor bekend met moderne administratie Bij gebleken geschiktheid wordt zelfstandige positie gegarandeerd Brieven met opgave van leeftijd, diploma's, genoten onder wijs onder nr. 9868 aan het bureau van dit blad. compleet in koffer vanaf Ftm 295a Desgew. gem. toet. WAALWIJK.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 8