OP ONZE DAMESCONFECTIE-AFDELING WAARDECHEQUES STROOIEN SPORTSPIEGEL HANDBALSPORT ELECTRA Als extra attractie: Ondanks het feit, dat St. Nicolaas alweer naar Spanje is, gaan wij met gulle hand Bij aankoop van damesconfectie ontvangt U n.l. waardecheques welke U tot I JANUARI 1957 bij ons op ALLE:AFDELINGEN kunt besteden. SPORTIEVE B0XC0AT met teddy gevoerd Dit vindt U alleen hijs WAALWIJK - VEGHEL HOCKEY televisie UW" HOOR- EN ZICHTBAAR BETER Grotestraat 207 - Telefoon 2190 - WAALWIJK 10 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 7 DECEMBER 1956 10 Bij aankoop van damesconfectie boven f 10.- ontvangt U een waardecheque van f lm- f 25.- f 50.- f 75.- f 100.- f 2m50 f Sm- f 7.50 f Wm- WAALWIJK. Baar d wij kSchij ndelv Zondag a.s. gaat bovenstaande wedstrijd voor de 2e klasse van de KNVB. Het zal voor de geel zwarten geen gemakkelijke taak zijn om de punten in Waalwijk te houden, want Schijndel ïsgeen gemakkelijke tegenstander, dat hebben de Baardwijkers al meer ondervonden. Wij herinneren ons nog de promotiewedstrijden tegen Schijndel enkele jaren ge leden, en ook vorig jaar speeloe Schijndel nog in de le klas van de KNVB. Ook zondag j.l. be haalde zij nog een 6—0 overwin ning op JVC Cuyk. Voc/r Juliana staat zondag alles op het spel, want we zijn bijna op de heltt van de competitie en de standen- lijst ziet er vooi* Juliana niet zo erg rooskleurig uit. Hoewel in verschillende wedstrijden goed werd gespeeld en tegen de sterk ste tegenstanders op het nipper tje werd verloren, bracht dit geen winstpunten. Hierin moet verandering ko men en dat kan a.s. zondag. Vooral de voorhoede, die het zorgenkind van de elftalcommis sie is, moet meer doelpunten ma ken. Wij verwachten dat deze li nie zondag a.s. wat fanatieker zal spelen en geen kans onbenut zal laten. Denk er aan, het gaat er zondag om wie het slechtste op de ranglijst komt te staan en het moet toch voorkomen wor den, dat Juliana dit lot treft. Juliana-lui, aan juliie is het antwoord. Toon a.s. zondag uw aanhang en de vele voetballief hebbers dat gij het 2e klasser- schap waardig bent. Daar dit de enige KNVB-wed- strijd is die in Waalwijk wordt gespeeld, wordt een grote be langstelling verwacht. Aanvang half drie. Scheidsrechter is dhr. C. van Hpoidonck. Het 2e elftal moet in Tilburg de strijd gaan aanbinden tegen SET 3, aanvang 12 uur. Juliana 3 moet naar WSC 3, aanvang 12 uur. Juliana 4 speelt in Haarsteeg tegen Haarsteeg 2, aanvang 2 u. R.W-B. Na de teleurstellende wed strijd van zondag j.l. tegen RKC wacht het le elftal zondag we derom een zware opgave. Dan staat er immers een uitwedstrijd tegen RKDVC in Drunen op het program. Het is weer lang gele den dat beide ploegen elkaar in competitieverband hebben ont-1 moet, maar zonder pessimistisch te zijn, durven we de RWB-ers toch wel de raad te geven: in Drunen „alle hens aan dek" a.s. zondag vanaf het begin tot het einde, dan slechts bestaat er een kans op sukses. Verder zijn vastgesteld Uno Animo 2RWB 2, 12 uur. White Boys 3RWB 3 12 uur. RWB 5RWB 4, 12 uur. WSC 2No ad 2. Zondag a.s. is WSC wederom vrij en speelt het 2e elftal nu een thuiswedstrijd tegen Noad 3. Als men de verrichtingen van de WSC-reserves gevolgd heeft, is men wel tot de overtuiging ge komen dat deze in de reserve 2e klas een prima figuur slaan. Zij delen momenteel de bovenste plaats met Willem 11 3 en Noad 3 en dit mag met recht, in een afdeling waarin prima getrainde ploegen uitkomen, een schitte rende prestatie genoemd worden. De WSC-aanhang zouden wij dan ook willen aanraden zondag WSC 2 eens aan het werk te gaan zien, men zal er geen spijt van hebben. Het verdere WSC-programma is als volgt 12 uur WSC 3Baardwijk 3. 12 uur RKDVC JJWSC 4 12 uur Dongen 3—WSC 5. 12 uur WSC 6—Herptse Boys KAATSHEUVEL. JVC '31—DESK 1. Met een welverdiende over winning op OSS achter de rug, moet het DESK 1 ook mogelijk zijn zondag als er gelegenheid gegeven wordt de reis te maken van JVC '31 te winnen. Het zoet der overwinning is gesmaakt en daarmede is het vertrouwend starten, doch met starten zijn we er niet. Volhouden en „schieten" was de wekroep, die zondag j.l. de overwinning heeft gebracht. DESK 2 krijgt RKTVV 2 op bezoek. Twee oude bekenden, die tegenover elkaar beide voor een overwinning in staat zijn. We geven DESK in eigen huis de grootste kans. Taxandria 3DESK 3 kan wel een zware opgave zijn, doch ook dit elftal heeft nog de smaak van zondag in de mond en zal dat zeer zeker laten zien. Tegen Uno Animo krijgen we in de Efteling een klein derby- strijdje, waarin zeer zeker om de grote eer zal gevochten wor den. Het is moeilijk te voorspel len of het 4e DESK dan wel het 3e Uno Animo zal winnen. DESK heeft in ieder geval het voordeel van eigen huis. DRUNEN. Na de zware nederlaag van zondag j.l. zal RKDVC 1 a.s. zon dag moeten proberen zich te her stellen, en wel in een thuiswed strijd tegen RWB. Dat dit niet eenvoudig zal zijn, daarvan is iedereen overtuigd. We kennen RWB als een oude bekende te genstander, die het niet cadeau geeft. Vanouds zijn dit spannen de wedstrijden geweest en ook zondag zal het er weer om gaan. Beide ploegen verblijven in de middenmoot en we mogen wel aannemen dat de ploegen aan elkaar gewaagd zijn. Daarom hopen we dat de DVC-ers hun best zullen doen om tot 'n goed resultaat te komen. Het 2e elftal gaat op bezoek bij Zwaluw VEC 2 ip Vught. Dit is een onbekende tegenstander en we kunnen er dus weinig van zeggen. Tot op heden is RKDVC 2 nog ongeslagen en we twijfe len er niet aan of alles zal wor den geprobeerd dit zondagavond nog te zijn. Het verdere programma luidt: RKDVC 3—WSC 4, 12 uur. RKDVC 4 is vrij. Nieuwkuijk 2—RKDVC 5, 2 u. SPRANG. NE OAalst. A.s. zaterdag speelt NEO een thuiswedstrijd tegen Aalst. Deze vereniging, die voor het eerste seizoen in de KNVB speelt, kan reeds op verschillende fraaie suksessen bogen. Toch moet zij evenals NEO alles in het werk stellen om de onderste plaats te ontlopen. Gemakkelijk zal het de thuisclub dan ook niet worden gemaakt, doch wij hopen dat zij de overwinning zal behalen. Om het echter zo ver te brengen, zal er heel wat gepresteerd moeten worden. Aan spanning zal 't ze ker niet ontbreken. Deze wed strijd vangt aan om half drie. CAPELLE. SSC-NIEUWS. Dinsdagavond was het voor de jeugd van SSC St. Nicolaasfeest, georganiseerd door de suppor tersclub. Nadat de goede Sint om circa 8 uur was gearriveerd, ge volgd door twee Zwarte Pieten, werd hij door de jeugd ontvan gen met enkele versjes, die uit volle borst werden gezongen. Na een kleine toespraak door de voorzitter nam de Sint het woord. De jeugd, die een voor een op het matje moest komen, mocht ieder een pakketje in ont vangst nemen. Ook de allerklein sten werden niet vergeten, zodat allen na afloop met een glunde rend gezicht huiswaarts keerden. Het le elftal zal, als het ten minste niet weer wordt uitge steld, a.s. zaterdag aantreden in een thuiswedstrijd tegen HNC. Dat dit een spannende match zal worden, daarvan is ieder over tuigd, zodat niemand thuis blijft, maar om 3 uur present is aan de Koesteeg. Het 2e elftal gaat naar Good Luck en zal het daar ook niet gemakkelijk krijgen, daar dit een stevige ploeg is. Maar met flink aanpakken zit er toch wel een kansje in, dus niet praten, maar voetballen. Sukses. VLIJMEN. Were Di 1Vlijmense Boys 1. Zondag 9 dec. speelt Vlijm. Boys 1 een uitwedstrijd tegen Were Di. Dit wordt voor de Boys een gevaarlijke wedstrijd, want Were Di sluit met Oisterwijk de rij van de ranglijst en zal alles in het werk stellen om winst le behalen. Boys, daarom zondag weer eens extra aangepakt. Speel vanaf het begin, al vlot het soms niet, een rustige partij voetbal. Dan is er zondag weer kans op een overwinning. In verband met het rijverbod op zondag zullen veel supporters zondag de reis niet mee kunnen maken. Maar als wij goed zijn ingelicht, zal het bestuur maat regelen nemen om toch met een groot aantal supporters in Til burg present te zijn. Stel u daar om in verbinding met het be stuur. RKOSCVlijm. Boys 2. Zondag 2 december speelde Vlijm. Boys 2 een uitwedstrijd tegen RKOSC. In het begin zag het er voor Vlijmen niet goed uit, want reeds na 5 minuten had RKOSC sukses door W. Rensen. De Boys waren niet ontmoedigd, kwamen flink opzetten en de linksbuiten van Vlijmen, H. Pel- ders, bracht met een goed schot de partijen op gelijke voet, 11. Na de rust hetzelfde spel met om beurten beide partijen in de aanval. OSC had weer het eerst sukses door A. de Voler uit een strafschop. Vlijmen probeerde gelijk te maken, wat gelukte. TI. Maas kreeg een kans en z'n schot was raak, 22. Beide partijen spanden zich in om het winnen de doelpunt te maken, maar de verdedigingen bleven de aanval lers de baas. De stand bleef 22, waarmede beide partijen tevre den kunnen zijn. KAATSHEUVEL. De laatste tijd verschijnt er weinig nieuws in de krant over do verrichtingen van DES, maar wie mocht menen dat dit als ge volg van een minder goede gang van zaken zou zijn, heeft't gran dioos mis. Integendeel. Niet min der dan 4 elftallen van de 8 heb ben een kans op het kampioen- scnap. Dames 1, dat 't vorige seizoen tot de laatste wedstrijd in degra datiegevaar verkeerde, doet het dit jaar uitstekend. Met 13 pun ten uit 9 wedstrijden staat het pal achter Pelikaan op de tweede plaats. A.s. zondag sjielen de da mes van DES thuis tegen nr. 1 en van deze wedstrijd zal dus veel afhangen. Bij de heren hebben de eerste elftallers hun plannen een jaar moeten uitstellen. Heren 2 daar entegen doet weer een gooi naar de titel, al is er van een hegemo nie als in 't vorig seizoen nu geeq sprake. De score van 109 doelpunten van het vorig seizoen zal dit jaar waarschijnlijk niet behaald worden. We zijn al blij als er 50 behaald worden en er zijn maar liefst vier candidaten. DES 2 staat bovenaan, maar MOP 4 heeft met minder wed strijden 2 verliespunten minder. Verder is Forward een gegadig de en tenslotte heeft DES 3 ook met minder wedstrijden even veel verliespunten als DES 2. Het jongenselftal tenslotte staat met Forward A bovenaan de lijst. Promotie is hier natuur lijk niet mogelijk. Ook op ander gebied gaat DES steeds vooruit. Bij de nieuwe velden is nu ook het schitteren de kleedlokaal in gebruik geno men. Het ledental is nog verder toegenomen en met een verras sing voor de gelukkige wordt het honderdste lid binnenkort ver wacht. Mededelingen over de „stand" worden vanzelfsprekend in dit stadium niet meer ver strekt. J.l. zaterdag en zondag vierde de club in twee afdelingen sur prise-avond, zaterdag voor de jongere, zondag voor de oudere leden. Zondagavond tijdens de pauze sprak voorzitter Reijnen St. Nicoiaas toe en maakte hem de wensen van de club bekend, waarbij o.m. een trainingsveld als zeer noodzakelijk bestempeld w^erd. Verder kondigde de voor zitter aan dat reeds voorlopige plannen zijn gemaakt met be trekking tot de viering van het 15-jarig bestaan. Als deze plan nen verwezenlijkt kunnen wor den en daarbij nog een van de kampioenscandidaten de titel zou kunnen bemachtigen, dan zou dit derde-Justrum het vieren dubbel en dwars waard zijn. KAATSHEUVEL. Handbalvereniging D.E.S.K. Uitslagen van zondag j.l.: Dames-afdeling: DESK—KSB 1—6 Heren-afdeling: Taxandria—DESK 13—11 Twee verloren partijen, dus niet zo een gunstige zondag; volgende week beter, Dessers. Wedstrijdprograinma voor zondag 9 december. Dames-afdeling klasse 1: Were Di—Desk Aanvang 12 u. Vertrek vanaf het Patronaat per fiets om kwart over 11. Scheidsrech ter is de heer L. Ratelband uit Til burg. Were Di staat bovenaan op de ranglijst; dat wordt dus een zware wedstrijd. Of er een overwinning in zit, valt te betwijfelen. In ieder ge val sukses. De heren zijn vrijaf komende zon dag. Duurder benzine en gedistilleerd. De Tweede Kamer is sterk ver deeld over de verhogingen van het accijns op benzine en gedistil leerd en de wederinvoering van de omzetbelasting op suiker, die minister Hofstra (Financiën) wil doorvoeren. Bijna alle groepen uit de Kamer brengen ernstige bezwaren naar voren en vuren een reeks van vragen op de mi nister af. Over één zaak bestaat slechts grote eenstemmigheid: de definitieve vrijstelling van de omzetbelasting op textiel. Dit blijkt uit het voorlopig verslag, da de Kamer heeft uitgebracht over de onlangs ingediende belas- tingontwerpen. Hongarije stemt toe in komst Hammarskjoeld. Hongarije heeft dinsdagavond de secretaris-generaal van de j Verenigde Naties, Dag Hammars- kjoeld, uitgenodigd 'n bezoek aan het land te brengen. I Speciale december aanbieding II ff ui^uuw^*'VxiVi_rxj^rvvi%vvi_r'i»vvvfVTiVi_r'ï/vvvrv~n_rrfwv'rrvvrij~«-nrirr*Yj'*iVi'»rrr VYVTrVYV**"»*1!1 Kleuren: petrol, camel, ice blue, rood en bleu In kleine damesmaten f %3 9m 7 met een WAARDECHEQUE van f Sm- v. p: ff ff ff ff GRUMDtG

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 10