BINNEN- EN BUITENLAND! Waalwijkse en Langstraatse Courant T D. H G. Aan de vooravond van ouderdomspensioen het Klokken luiden voor hen die vervolgd worden. VRIJDAG 7 DECEMBER 1956 Uitgever: Waal wij kse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week. 79e JAARGANG No. 95 21 cent per week per kwartaal 2.70 2.95 franco p.p. Advertentieprijs: 10 cent per m.m. 3SSllïMLfciJS gil r Ti .Ml t Contract-advertenties speciaal tarief Bureaux GROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 Dr van BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TELEGR.-ADRES: „ECHO" De gehuwde vrouw en de overgangsbepalingen. oen het wetsontwerp oudere domsverzekering uitkwam, heb ben wij hieraan enkele artikelen gewijd, doch het spreekt vanzelf, dat er tijdens de behandeling in de Tweede Kamer verscheidene wensen naar voren zijn gebracht om wijzigingen aan te brengen. Enkele van deze voorstellen zijn door de minister overgenomen, zodat het voor velen van nut kan zijn, nog eens terug te zien op de diverse bepalingen, zoals b.v. het echt op ouderdomspensioen. Zoals bekend mag worden ver ondersteld, behoeft men slechts aan twee eisen te voldoen om voor uitkering in aanmerking te kunnen komen en die eisen zijn: men moet verzekerd zijn geweest en verder men moet de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt, aldus artikel 7 der wet. In eerste instan tie liet het wetsontwerp toe een verzoek in «te dienen om het p en sioen op latere dan 65-jarige leef tijd te doen ingaan, om dan een hoger pensioen te kunnen krijgen, doch op aandrang van de Kamer is dit artikel uit het wetsontwerp genomen. Eén uitzondering is er. De gehuwde vrouw. e gehuwde vrouw valt, zoals uit het voorafgaande blijkt wel onder de verzekering, behoudens in enkele uitzonderingsgevallen. Behalve in geval van die uitzon deringsgevallen is haar echter geen zelfstandig recht op uitke ring toegekend. Men moet dat zo zien, dat haar verzekering bij draagt tot de opbouw van het ouderdomspensioen van haar man, dat in verband met het feit, dat hij getrouwd is, hoger ligt dan dat van een ongehuwde. In een drietal gevallen kan hiervan echter worden afgewe ken en wel ten eerste, indien een gehuwde vrouw een echtgenoot heeft, die nimmer verzekerd is geweest en die overigens ook niet voldoet aan enkele overgangsbe palingen; zij kan dan wel voor uitkering in aanmerking komen, b.v. als zij in het buitenland wo nende, gehuwd is en als grens- arbeidster in Nederland heeft ge werkt. Het recht op uitkering ontstaat dan zodra zij 65 jaar wordt, mits natuurlijk haar man ook 65 jaar is. Is deze man jon ger dan 65 jaar, dan ontstaat het recht op uitkering pas, zodra hij deze leeftijd heeft bereikt. Ten tweede: trouwt een vrouw, die reeds uitkering genoot, met een man, die eveneens uitkering geniet, dan behoudt zij haar uit kering wel: zij blijven beiden dan het pensioen ontvangen, dat hun vóór het huwelijk was toegekend. Men bedenke hierbij wel, dat in dien een vrouw, die reeds uitke ring geniet, in het huwelijk treedt met een man, die nog geen 65 jaar is, zij van die datum af geen uit kering meer krijgt! In het derde geval kan een ge huwde vrouw voor uitkering in aanmerking komen, als haar man invalide is, mits zij 65 jaar is en zij als kostwinster kan worden beschouwd. Zij verliest haar uit kering, zodra de man zelf 65 jaar is. Het alsdan uit te keren pen sioen aan de man kan hoger zijn huwde. nimmer dan dat van een ge- vatten, dan zou het volle ou derdomspensioen eerst kunnen worden uitgekeerd in het jaar 2007 (1957 plus 50 jaar)terwijl zij die op 1 januari 1957 reeds 65 jaar of ouder zijn, in het geheel niet voor een uitkering in aan merking zouden kunnen komen. Het is in verband hiermede, dat een tweetal „overgangsbepalin gen" in het leven zijn geroepen, die hierin voorzien. De eerste overgangsregeling heeft betrekking op degene, die op 1 januari 1957 reeds 15 jaar of ouder, doch nog geen 65 jaar is. De onder deze bepaling vallende personen worden echter als onaf gebroken verzekerd beschouwd, zodat de periode vóór 1 januari 1957 niet tot vermindering van pensioen kan leiden. Aan een drietal voorwaarden moet echter wel kunnen worden voldaan en wel 1betrokkene moet na het voltooien van zijn 59ste jaar zes jaar, al dan niet onafgebroken hier te lande, in Suriname, in de Ned. Antillen of in Ned. Nieuw Guinea hebben gewoond, terwijl ook zij, die binnen 10 jaren na de souvereiniteitsoverdracht van In donesië hier te lande terugkeren, hieronder vallen. De woonplaats in Indonesië wordt in dat geval gelijkgesteld met een woonplaats in Nederland. 2) in Nederland wonen. 3) Nederlander zijn. Het is dus zo, dat wie op zijn 65ste jaar nog iniet voldoet aan deze drie eisen, een beroep zal kunnen doen op deze overgangs bepaling, zodra hij wel aan die voorwaarden voldoet. De tweede overgangsregeling houdt verband met hen die op 1 januari 1957 65 jaar of ouder zijn. De onder deze bepaling vallende personen bleven geheel buiten de verzekering, doch komen wel voor het volle ouderdomspensioen in aanmerking als zij voldoen aan de bizondere eisen onder 1ge noemd, dus er moet sprake zijn van zes jaar woonplaats hier te lande of daarmede gelijk te stel len woonplaats, na het 59ste jaar, zij moeten Nederlander zijn en binnen het rijk wonen. Wij geven allen, die menen in aanmerking te kunnen komen voor een uitkering, in overweging zich in geval van twijfel' te wen den tot de Raad van Arbeid, waar men u gaarne van dienst zal wil len zijn. Men moet daarbij beden ken, dat het toekennen van een uitkering géén gunst is, maar een recht, indien althans aan de ge stelde voorwaarden kan worden voldaan. (Nadruk verboden). Aftrek van lijfrentepremie schept fiscaal voordeel ezien de belangrijke fiscale voordelen, die verbonden zijn aan de mogelijkheid om de pre mie voor lijfrente-verzekeringen af te trekken voor de Inkomsten belasting, zou men mogen ver wachten, dat deze mogelijkheid algemene bekendheid geniet. Een opinie-onderzoek, ingesteld in opdracht van de Voorlichtings commissie uit het Levensverze- keringbedrijf, waarvan de resul taten enige tijd geleden zijn ge publiceerd, heeft echter uitgewe zen, dat deze aftrek-mogelijkheid nog maar nauwelijks tot het gro te publiek is doorgedrongen. Daarom kan het nuttig zijn hierop nog eens de aandacht te vestigen, te meer omdat men op het eind van het jaar deze aftrek alsnog kan toepassen. Het is nl. zo, dat men de pre mie, betaald voor een lijfrente verzekering, tot een bedrag van f 3600.-— van zijn inkomen, in het jaar waarin de prem'ie is be taald, in mindering mag brengen. Onder lijfrente-verzekeringen worden mede verstaan kapitaal verzekeringen, waarbij wordt be dongen, dat het kapitaal op de vervaldatum niet ineens wordt uitgekeerd, doch wordt aange wend als koopsom (premie-in eens) voor een lijfrenteverzeke ring. Nemen wij als voorbeeld, dat een man van 45 jaar een .lijfrente verzekering sluit waarvoor de jaarlijkse premie f 3600.be draagt. Hij kan hiervoor verze keren een uitgestelde lijfrente in gaande na 20 jaar ten bedrage van pl.m. f 7700.-- per jaar. De ze lijfrente zal ingaan op 65-jari- ge leeftijd indien de man dan in leven is. Komt hij vóór de 65-ja- rige leeftijd te overlijden, dan vervalt de verzekering. De pre mie van f 3600.— is geheel van zijn inkomen aftrekbaar, hetgeen hem, indien hij gehuwd is en twee kinderen, heeft een belas tingbesparing oplevert van onge veer 50 indien wij ervan uit gaan, dat zijn jaarlijks inkomen f 25.000.— is. (Is hij vrijgezel dan zou de besparing pl.m. 60 zijn en heeft hij vier kinderen, dan is de besparing ongeveer 45 Dat wil dus zeggen dat van de premie van f 3600.— door de be lasting-besparing slechts f 1800.- (resp. f 1440.- of f 1980.— te zijnen laste komt, m.a.w. voor deze netto-premie-bijdrage verze kert de man zich een op 65 jaar ingaande levenslange lijfrente van f 7700.— per jaar. Hij moet na tuurlijk van deze lijfrente t.z.t. in komstenbelasting betalen, maar het is aannemelijk, dat zijn inko men dan aanmerkelijk lager is dan het tegenwoordige, zodat het belastingpercentage dan ook aan zienlijk lager zal zijn dan het be sparingspercentage. In dit voorbeeld is de eenvou digste vorm van de belastingbe- sparende lijfrente-verzekering naar voren gebracht. Er zijn nog tal van andere mogelijkheden om met behulp van lijfrente-verzeke ringen of door toepassing van de zgn. lijfrente-clausule op kapitaal verzekeringen de beoogde belas tingbesparing te verkrijgen. Op dit moment, nu het einde van het jaar nadert, is het van belang te bedenken, dat de pre mie vóór het einde van het jaar betaald moet zijn, wil zij nog tot een belastingbesparing over 1956 kunnen leiden. De overgangsregelingen. I et ouderdomspensioen is het resultaat van een verzekerings- duur van 50 jaar, nl. van het 15de tot het 65ste jaar. Wordt deze ter mijn door een of andere omstan digheid niet bereikt, dan-kan na tuurlijk ook niet het volle pen sioen worden toegekend, doch moet worden volstaan met 'een pensioen naar evenredigheid van de verzekeringsduur. Indien de ouderdomswet nu geen nadere regelingen zou be- Binnenland Uitbreiding rijverbod op zondagen. In de Staatscourant is een be schikking gepubliceerd van de minister van Economische Zaken, waarbij het verbod tot het ge bruik van benzine als brandstof voor motorrijtuigen op zondag wordt uitgebreid tot aardoliepro- dukten. Deze uitbreiding van het zondagsrijverbod gaat a.s. zon dag, 9 december, in. Minister Witte optimistisch over de bouwcapaciteit in 1957. Minister Witte is zeer optimis tisch over het aangekondigde ge tal van 75.000 woningen over '57. Hij acht het zelfs mogelijk dat dit getal een weinig overschreden wordt, maar anderzijds waar schuwt hij dat er ook factoren kunnen optreden, die remmend werken. In dit verband denkt hij aan de noodzakelijke kapitaals voorziening, aan de voorraad bouwrijpe terreinen, waarover de gemeenten beschikken en aan het tempo waarin nieuwe terreinen ontsloten en bouwrijp kunnen worden gemaakt. Deze verwachtingen zijn neer gelegd in zijn Memorie van Ant woord aan de Tweede Kamer en ze zijn min of meer gebaseerd op het begin 1956 genomen maatre gel, dat de in een bepaalde ge meente of streek aanwezige bouwcapaciteit maatgevend werd voor de toelaatbare bouwcapaci teit. De ervaring heeft uitgewezen, dat deze maatregel 'de bouwacti viteit heeft vergroot en de pro- duktie vergroot. Diepgaand overleg met de mi nister van O. K. en W. heeft als resultaat gehad, dat een volume van honderdvijftig miljoen voor ziet in de meest urgente behoef ten aan ruimten voor de verschil lende sectoren van het onderwijs. Gezien de omstandigheid dat vele duizenden zonder woning zitten, zou het niet verantwoord zijn meer bouwcapaciteit te ge bruiken dan strikt nodig is voor de meest dringende behoefte yan het onderwijs. Met andere bedrijfstakken heeft het bouwbedrijf dit gemeen, dat het met grote spanningen en onderbezetting te kampen heeft. Minister Witte meent evenwel, dat het bouwbedrijf in vergelij king geen onbevredigend beeld vertoont. Het verschijnsel van zwarte lonen acht hij verwerpelijk en de regering gaat voort deze te bestrijden. Regering waakzaam tegen NSB-acties. De activiteiten van groeperin gen die in overwegende mate be staan uit of geleid worden door voormalige NSBers, worden door de regering voortdurend met bij zondere waakzaamheid gevolgd. Zodra zou blijken van strafbare feiten zal terstond krachtig wor den opgetreden. Tot nu toe zijn er geen voldoende aanwijzingen, dat deze groeperingen, waarvan de omvang overigens zeer beperkt is, geacht kunnen worden onder het „besluit ontbinding landverrader lij ke organisaties" te vallen. Ontwikkeling van het technisch onderwijs. De commissie-Faber, ingesteld door de minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen, om t rapport-Goote over het lager technisch onderwijs uit te werken en naar aanleiding van dit rap port concrete voorstellen te doen, heeft rapport uitgebracht. Haar taak was voorstellen te doen met betrekking tot de uit voering van het aan de ambachts school te verbinden voorbereiden de leerjaar, leerplannen voor dit leerjaar vast te stellen, de wijze aan te geven, waarop de leerlin gen geselecteerd moeten worden, de methodiek op te bouwen voor dit onderwijs, de richtlijnen aan te geven voor scholing en her scholing van de leraren, en na te gaan op welke wijze de oplei ding van de leraren vooral wat betreft methodiek en didaktiek verbeterd kan worden. Verder had de commissie tot taak leer plannen te ontwerpen voor de 2-jarige ambachtsschool en voor de nijverheidsavondschool. Het nu aangeboden rapport „ontwikkeling van het technisch onderwijs" geeft een beeld van de veranderingen, die zjch bij het lager technisch onderwijs aan 't voltrekken zijn. In een toelichting op het rapport schrijft het lid der commissie, R. Ph. Hennequin, dat de lagere technische school van een opleidingsinstituut veranderd is in een vormingsschoól, waar jonge mensen worden voorbereid op hun beroep en op hun toekom stige leven in de maatschappij. Dit program stelt het lager technisch onderwijs hogere eisen, omdat naast de eisen van het be drijfsleven nu ook de eisen van de samenleving staan. Deze nieu were zienswijze heeft geleid tot een andere structuur van het L TO - Opleidingsduur, leerplannen en methoden, zijn veel veranderd. Alle lesvakken nemen nu 'een functioneel passende plaats in het geheel in en staan niet meer op zichzelf. De overgang van lagere school naar LTO moet vloeiend verlopen. Vandaar de voorberei dende klasse. Van beroepsonder wijs is hier nog geen sprake. Ook het aantal lessen is nog niet zo groot als bij de lagere technische school. Het grootste deel van het rap port is gewijd aan de wijze waar op het onderwijs gegeven moet worden. N.H.M.-Kompas 1956. Het N.H.M.-Kompas 1956 is dezer dagen verschenen, sinds 1946 de negentiende publicatie van deze aard, uitgegeven door de Nederlandsche Handel-Maat- schappij te Amsterdam. Het 125 bladzijden tellende werkje, typografisch uitstekend verzorgd en met fraaie foto's ver lucht, geeft prettig leesbare en goed gedocumenteerde beschou wingen over de situatie op han delsgebied in Indonesië, India, Pakistan, Birma, de Kroonkolonie Singapore/Maleise Federatie, de Kroonkolonie Hongkong, Japan, Nederlands Nieuw Guinea, Liba non, Saoedi-Arabië, Brits Oost- Afrika (Kenya, Uganda, Tanga nyika en Zanzibar), Suriname, de Nederlandse Antillen en Uru guay. In al deze gebieden, met uitzondering van Zanzibar, be schikt de Nederlandsche Handel- Maatschappij over eigen kanto ren of affiliaties. Voor de beoordeling van onze overzeese handelsbetrekkingen bevat het N.H.M.-Kompas, even als vorige jaren, tal van nuttige opmerkingen. Een lijst van de in I de besproken gebiedsdelen meest gevraagde goederen is bijge voegd. De brochure is voor belang hebbenden op aanvraag gratis verkrijgbaar bij het Hoofdkan toor van de Nederlandsche Han- del-Maatschappij, N.V., Vijzel straat 32 te Amsterdam. Lang verlof voor militairen. Tal van militairen zullen dit jaar een meevaller hebben bij de traditionele verloven rond Kerst mis en Nieuwjaar. Dit komt, om dat deze feestdagen nu één werk dag na de zondagen 23 en 30 december vallen. Het zou ondoel matig zijn de militairen voor die éne dag terug te laten komen en voor een aantal militairen is het zelfs zonder veel nut hen tussen Kerstmis en zondag 30 decem ber naar de kazerne te halen. Daarom is de legerleiding van plan dit jaar de „ondoelmatige" dagen te rekenen bij de verlof perioden. De dienstplichtigen die op de militaire depóts en scholen wor den opgeleid en niet tot de parate troepen behoren zullen volgens dit plan verlof krijgen van 22 de cember tot 2 januari. De parate troepen, wier sterkte op minstens de helft moet worden gehand haafd, zullen voor een deel' met kerstverlof gaan en het andere deel krijgt nieuwjaarsverlof. Het kerstverlof duurt van 21 tot 27 december, het nieuwjaarsverliof van 28 december tot 3 januari. Geien nationale voetbalpool. Naar eerst thans bekend is ge worden zal er onder het huidige kabinet geen nationale voetbal pool kunnen komen. Een wijziging van de Loterijwet zal onder deze regering niet worden voorbereid. Naar aanleiding van nieuwe aan drang om een beslissing te nemen wordt er namelijk vanuit rege ringskringen op gewezen, dat reeds bij de kabinetsformatie aan de kant van de protestants-chris telijke partijen tegen een wette lijk mogelijk maken van voetbal pools, voor welk doel dan ook, onoverkomelijke principiële be zwaren bestonden. Met name zou den dan de Anti-Revolutionaire ministers in een dergelijk geval voor hun zetels bedanken. Nog duizend Hongaren welkom. De Nederlandse regering heeft besloten nog 1000 Hongaren de finitief in Nederland op te nemen, meldt de Volkskrant. Met de groep van 2000 Hon garen, die reeds in Nederland zijn Al vaak schreef de Paus aan een afzonderlijk volk om de chris tenheid daar te bemoedigen. De brief die Z. H. thans schreef is bestemd voor alle vervolgden, Het zou wel eens kunnen zijn, dat hij in heel het bijna-eindeloos- schijnende tijdperk der vervol gingen een onoverzienbare bete kenis gaat krijgen. In al deze landen namelijk, die nog rijk zijn aan oude kerken en waar door elke regering de schijn van godsdienstvrijheid hardnek kig wordt opgehouden, luidt nog iedere dag driemaal trouw de an- gelusklok, zoals dit ook geschiedt overal in het westen en in de verst afgelegen missiestatie. De Paus herinnert eraan dat oud tijds alleen 's morgens en 's avonds werd geluid, maar dat precies vijfhonderd jaar gele den Paus Callistus III de Mid dagklok liet luiden over heel Eu ropa „opdat alle gelovigen der wereld de almachtige God zouden smeken, welwillend en goedgun stig de grote ramp welke in die tijd de christenheid bedreigde, te te weren". Dat gevaar waren de uit het oosten oprukkende Turken. Zij stonden in 1456 voor de poorten van Belgrado. Viel deze vesting, dan zouden zij, wegens verdeeld heid onder de christelijke vorsten, doorstoten tot in België toe. Heel onze geschiedenis zou waarschijn lijk een ander verloop hebben ge had. Drie weken echter na uit vaardiging van de pauselijke bul- la over de middagklok bevochten de christenen een wonderbare overwinning bij Belgrado. Callis tus III liet toen de middagklok voortbestaan als teken van dank. Dat alles zijn wij vergeten. Maar nog steeds luiden de klok ken aan beide zijden van het IJzeren Gordijn. Is het niet een verrassende vondst van onze H. Vader om nu aan die alom ver breide middagklok haar oorspron kelijke zin te hergeven? Bij het lui den van de klok om 12 uur weet de christenheid zich verenigd in smeekgebed tot afwending van de dreiging die haar al zovele ja ren benauwt. In dit perspectief krijgt nu ook de maandintentie van december haar bijzondere betekenis. Zij be treft juist de vervolgde Kerk: „Dat het geloof van hen die vervolging lijden, niet wijke voor leugens en valse beloften." Wat doen wij als mede-chris tenen voor zoveel miljoenen ver volgden in dezelfde Kerk van Christus? „Als mijn indruk juist is", zo sprak onlangs minister Marga Klompé op een internationaal congres, „voelt men zich daar ginds vergeten, in de steek gela ten". De huidige maandintentie van het Apostolaat des Gebeds zal misschien in vele landen, maar bijzonder bij ons het 'middel wor den, dat een wijdverbreid besef onder ons Vermag op te roepen van meeleven met hun angsten en hun trouw, het middel oo't waardoor juist voor allen weer 'n wekroep wordt en een herinne ring, om ons iedere dag met hen in gebed en zorg verbonden te weten. aangekomen, zullen zich dus in totaal 3000 vluchtelingen (gezin nen en alleenstaanden) in Neder land kunnen vestigen. Wanneer van andere westerse landen voldoende garanties ko men, is de regering verder bereid 2000 andere Hongaarse vluchte lingen uit Oostenrijk tijdelijk on derdak te verlenen. Zij kunnen dan voorbereid worden op hun permanente vestiging in deze an dere landen. DE ECHO HEI ZUIDEN

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 1