SPORTSPIEGEL MYSTERIEMAN nc 2 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 7 DECEMBER 1956 2 Buitenland Vrouwen van Boedapest trotseerden Russen, Russische soldaten hebben dins dag vier schoten gelost tijdens 'n betoging in Boedapest, waaraan naar schatting 10.000 vrouwen deelnamen. De vrouwen waren naar het Heldenplein getrokken om bloemen te leggen op het graf van de Onbekende Soldaat ter herinnering aan de verraderlijke aanval van de Russen, die juist een maand geleden 4 novem ber begon. Een vrouw werd aan het been gewond door een kogel. De massale vrouwen-betoging in Boedapest was dinsdagmorgen om 11 uur begonnen. Grote groe pen vrouwen, in rouw gehuld ten met de armen vol bloemen, trok ken langzaam en stil door de stra ten naar het Heldenplein. Tien Russische pantserwagens, waar van de mitrailleurs in aanslag op de menigte waren gericht, ston den om Het plein. Vrachtwagens vol Russische soldaten werden in de aangrenzende straten in ge reedheid gehouden. Toen de me nigte steeds aangroeide, sprongen Russische soldaten van de wa gens en beduidden de vrouwen met armgebaren de straten en het plein te ontruimen. Er ontstonden heftige discussies tussen vrouwen en Russen. Enkele van haar hie ven het Hongaarse nationale volkslied aan. De menigte zong het mee. Mishandeling Nederlanders in Indonesië voor Init. Hof. Nederland zal de beschuldigin gen dat de Indonesische politie Nederlandsche gevangenen heeft gefolterd aan het Internationale Hof van Justitie voorleggen. Dja karta is verzocht het bestaan van een dispuut tussen beide landen over deze kwestie te erkennen, zoals juridisch vereist is om de zaak aan het Hof voor te kunnen leggen. Dit werd dinsdag meege deeld in een nota die de Neder landse afgevaardigde bij de UNO mr Schürmann aan de secretaris generaal Hammerskjöld heeft overhandigd. Straaljager te pletter door misverstand. Door een merkwaardig en kost baar misverstand is dinsdagmid dag enkele minuten voor 2 uur een volkomen gave en luchtwaar dige Thunderstreak-straaljager, ter waarde van rond twee mil joen gulden, van de vliegbasis Eindhoven te pletter gevallen in de omgeving van jVessem. De 24- jarige vliegenier, tweede luitenant Henk Vendrig, was even tevoren met zijn schietstoel weggeschoten en bereikte behouden de grond. Hij was er uitgesprongen omdat hij door zijn radio plotse ling hoorde: „Henk, je kist staat in brand." Deze draadloze waar schuwing was echter bestemd voor de luitenant-vlieger Henk v. Dommelen, die op dat moment over de vliegbasis Eindhoven taxiede. Deze brand had geen ernstige gevolgen, want de vlie ger kon zijn toestel tot stilstand brengen, waarna de brandweer snel het vuur bluste. Britse regering lerkent nederlaag. De Brits-Franse strijdkrachten zullen „zonder uitstel" uit Egypte worden teruggetrokken. Met de ze mededeling aan het Lagerhuis bevestigde de minister van bui tenlandse zaken, Selwyn Lloyd, maandagmiddag officieel het nieuws, dat bijna een week gele den uitlekte. De regeringsverkla ring kwam neer op een volledige capitulatie voor de binnenlandse opposjtie, de Verenigde Staten en de meerderheidsbesluiten van de UNO-assemblée. De minister deed wel een poging om de aan val op Egypte te rechtvaardigen, maar hij verbond aan de ontrui ming van Port Said en de smalle strook langs het Suezkanaal geen enkele voorwaarde. Hij kon slechts vertellen, dat de Verenig de Naties op zich hebben geno men: 1. Het Suezkanaal zo spoedig mogelijk bevaarbaar te maken en te heropenen voor de wereld scheepvaart. 2. Te ijveren voor nieuwe onderhandelingen over de toe komstige status van de waterweg in de kortst mogelijke tijd. In de Franse Kamer kwam de regering met dezelfde verklaring. Hammerskjöld naar Boedapest. TIN O-ultimatum. Het secretariaat-generaal van de UNO heeft uit Boedapest de mededeling gekregen, dat de rege- ring-Kadar „graag een bezoek van secretaris-generaal Ham- marskjöld zou ontvangen. De re- gering-Kadar weigert echter waarnemers van de UNO toe te laten, „omdat dit in strijd is met de soevereiniteit van Hongarije". Over dit toelaten van waarne mers is maandag in" de Algemene Vergadering van de UNO een resolutie, van Amerikaanse oor sprong, ingediend door de Ne derlandse afgevaardigde, mr C. Schürmann. De motie wordt ge steund door in totaal 14 landen. „Duizenderi^ mannen, vrouwen en kinderen zijn in Hongarije ge dood en vele anderen zijn gede porteerd sinds de Russische troe pen nu meer dan e^p maand ge leden een moorddadige onder drukking van de Hongaarse op stand begonnen", aldus de Ne derlander. „De Russische interventie duurt voort, evenals de deportaties ,en het heldhaftige verzet van de Hongaren. Dit volk heeft door zijn lijden en zijn ontembaarheid recht niet alleen op medelijden maar op daadwerkelijke steun en hulp. De UNO-Assemblée kan niet gedogen, dat haar bevelen schaamteloos worden getrotseerd. Zij zal haar eer verliezen, als zij niet alles doet wat in haar ver mogen ligt om de Hongaren in hun beproeving bij te staan. De thans ingediende resolutie is be doeld als een inleidende maatre gel. Een definitieve stap kan wor den overwogen, wanneer een te voren bepaalde tijdsgrens is over schreden. De UNO-Assemblée wenst, dat haar waarnemers ui terlijk 7 "december in Hongarije worden toegelaten. Dit is een laatste beroep op de regeringen van Rusland 'en Hongarije,De regeringen van deze twee landen zullen afstand moeten doen van hun volslagen verachting voor 't handvest van de Verenigde Na ties en van hun wrede ongevoe ligheid voor het menselijk fat soen", aldus de Nederlandse ge delegeerde. 1 Veertien dioden bij enorme explosie in New York. Een enorme explosie, die de ruiten kilometers ver deed sprin gen en wolkenkrabbers op hun grondvesten; deed trillen, heeft in de haven van New York het le ven gekost aan veertien mensen. Honderd anderen werden ge wond. De oorzaak was het ex ploderen van tanks met acetyleen en vaten verf die op een in brand geraakte pier stonden. Enkele schepen, waaronder het Neder landse „Agamemnon" van de K NSM, die bij de pier lagen, kon den tijdig door ijlings te hulp ge schoten sleepbotep verhaald wor den. Het woord der Sovjets. Wat de Russen en hun tra wanten de laatste weken in Hon garije presteren, heeft zelfs de' Hitler-kliek nog nooit vertoond. Tot driemaal toe hebben ze nu verraad gepleegd van de aller laagste soort. Eerst namen zij de militaire leiders, onder wie Male- ter, gevangen, na hen uitgenodigd te hebben te komen onderhande len. Daarna ontvoerden zij Nagy en zijn gezellen, na hem op een schriftelijke toezegging van on schendbaarheid uit de veilige be schutting van de Joegoslavische ambassade gelokt te hebben. En tenslotte hebben ze nu ook de voorzitter van de revolutionaire arbeidersraad Dudas, na hem een vrijgeleide van Kadar te hebben verstrekt, gearresteerd en weg gevoerd. i UITSLAGEN VAN ZONDAG 2 DECEMBER 1956. K. N. V. B. Res. 2e klas B. No ad 3—BW 3 2—2 BKTW 2—WSC 2 0—3 Internos 2DESK 2 41 Roosendaal 2NAC 3 17 Res. 3e klas B. GW 2OJC 2 0—4 RKDVC 2—Concordia 2 2—0 RKC 2—Zwaluw 2 1—2 Schijndel 3St. M.-Gestel 2 10 KNVB Afdeling Noord-Brabant. Ie klas 103. T'erheijdenBe Ready 32 WVO 2—VCW 1—2 PCPWaspik 22 TPOBerkdijk af gek. white BoysRaamsdonk 03 le klas 104- Concordia 3TGG 3 afgel. HaarsteegCito 70 Sportver. '32Helvoirt 33 RKOSC—Vlijm. Boys 2 2—2 OVHWilhelmina 3 70 TOP 3Emplina 1—1 le klas 106. Baardwijk 2Uno Animo 2 1—2 TAG 2-SET 3 3—3 Voab 3Zigo 2 71 DESK 3Broekhoven 2 51 Dongen 2Hieronymus 2 43 RWB 2—Taxandria 3 5—2 2e klas 205- Be Ready 2-Madese Boys 2 afgel. TSC 3—'Veerse Boys 2 1—4 Veerse Boys 3Right 'Oh 03 2e klas 211. RKC 4Baardwijk 3 13 Heusden 2Haarsteeg 2 uitgest. WSC 4—RKDVC 3 2—1 3e klas B. HNC 3The Gunners 4 afgel. ONI 2—Wit Zwart 2 3—0 Sprang 3Zwal. Boys 3 70 WEDSTRIJDPROGRAMMA VOOR ZONDAG 9 DECEMBER. K. N. V. B. BEROEPSVOETBAL. Ere-Divisie. Rapid JC—MVV ElinkwijkEindhoven FeijenoordGVAV Willem IISparta BW—NAC Spel. EnschedeNoad PSV—Ajax Fortuna '54DOS AmsterdamVVV 3e klas 307. 3—3 afgel. Right 'Oh 2Waspik 3 Waspik 2White Boys 2 Duss. Boys-Raamsdonk 3 sch. n. o. Be Ready 3Raamsdonk 2 afgel. WVO 3—Duss. Boys 2 19—0 3e klas 308. Uno Animo 3—DWC 3 4—2 DWC 2—DESK 4 1—1 Berkdijk 2Dongen 3 41 WSC 5—RWB 3 0—3 White Boys 3Berkdijk 3 40 3e klas 319. Heusden 3—RKDSV 5 3—2 Nieuwkuijk 2RWB 4 61 RKDVC 4— RKC 5 6—3 Herptse BoysRWB 5 71 Zaterdagmiddagcompetitie. Uitslagen van zaterdag 1 dec. le klas. NAC—WN 1—5 SeoltoHNC afgel. KogelvangersONI uitgest. VrederustSmerdiek 41 2e klas. WHS—DEB afgel. The Gunners 2—HNC 2 3—4 SSC 2Sprang 2 01 gest. 6 min. voor tijd. Good Luck 2Zwal. Boys 2 83 Enschede Feijenoord MVV NAC Ajax Fortuna VVV Noad DOS Rapid PSV Sparta GVAV .Amsterdam Elinkwijk BW Eindhoven Willem II 9 7 11 6 11 7 11 6 10 7 10 6 10 6 10 10 10 11 11 10 10 11 10 1 15 2 15 3 15 2 15 3 14 3 13 4 12 3 11 5 10 11 1 10 1 7 3 1 3 0 1 0 3 0 0 5 10 0 6 10 2 5 4 5 7 7 7 7 31-12 31-18 21-13 22-17 24-16 26-18 16-14 14-14 27-23 23-23 23-22 23-25 12-15 11-22 1&-26 13-28 6-26 20-27 le Divisie A. SVV—HVC AlkmaarKFC Helmondia '55ADO WageningenHaarlem De GraafschapVolewijckers XerxesLimburgia DWSRoda Sport ADO Limburgia Alkmaar Volewijckers Helmondia ^Haarlem 'Xerxes KFC HVC Roda Sport SVV Graafschap Wageningen VSV DWS Emma le Divisie B. EDOSittardia AGOVV—Vitesse Schev. Holl. Sp.Helmond Fortuna VI.Volendam RCHRigtersbleek StormvogelsBlauw Wit ExcelsiorDFC 9 7 2 0 16 39-10 9 6 2 1 14 17- 6 9 5 3 1 13 23-16 10 4 4 2 12 22-IS 10 4 4 2 12 18-15 9 3 5 1 11 16- 9 9 4 3 2 11 15-11 9 5 1 3 11 18-19 9 3 3 3 9 20-19 10 4 1 5 9 18-21 10 2 4 4 8 14-18 10 2 4 4 8 11-17 10 1 5 4 7 12-18 9 2 2 5 6 13-19 11 1 2 8 4 9-29 11 1 1 9 3 12-34 Blauw Wit Hermes DVS Holl. JSport Volenöam RCH Excelsior Sittardia DFC Rigtersbleek Stormvogels EDO Vitesse Helmond AGOVV EBOH Fortuna VI. 10 8 10 7 10 4 8 5 4 4 0 2 16 1 2 15 9 9 10 6 10 5 9 9 11 9 9 10 10 9 0 6 1 1 7 2 5 0 6 2 7 1 8 1 8 13 12 12 12 12 12 11 10 7 6 6 4 3 1 30-13 25-13 22-18 23-14 17-10 17-12 32-23 28-23 22-18 14-14 13-24 15-17 17-22 15-33 13-30 10-29 2e Divisie A. Zwolse BoysEnschedese Boys HeraclesZwartemeer RhedenOldenzaal OosterparkersTubantia Go AheadHeerenveen VeendamBe Quick VelocitasPEC Rheden Leeuwarden Be Quick Veendam Go Ahead Heerenveen Oldenzaal Heracles Tubantia Velocitas Zwartemeer Oosterp. Zwolse Boys Ensch. Boys PEC 11 6 3 10 6 2 5 5 5 4 2 3 2 3 1 3 2 2 2 9 10 10 10 9 10 9 10 9 10 9 10 10 15 28-24 14 45-20 13 22-13 13 23-21 12 20-17 11 22-20 10 15-13 10 19-15 8 17-19 8 19-25 7 19-25 7 19-33 6 18-23 6 17-22 6 20-33 2e Divisie B. RBCLonga De BaronieHilversum NEC—Wilhelmina 't Gooi—TOP ZFCDosko De Valk—DHC Zeist—UVS Longa 10 8 0 2 16 26-12 RBC 10 5 4 1 14 18- 9 ZFC 9 6 1 2 13 31-15 Zeist 9 5 1 3 11 22-20 ONA 11 4 3 4 11 27-30 '1 Gooi 9 4 3 2 10 24-14 Wilhelmina 9 3 4 2 10 13-12 Dosko 9 4 2 3 10 20-20 NEC 10 4 0 6 8 20-21 Baronie 10 3 2 5 8 12-26 DHC 9 3 1 5 7 19-21 UVS 9 2 2 5 6 15-17 TOP 9 0 3 6 3 14-27 De Valk 9 0 1 8 1 12-39 AMATEUR VOETBAL. le klas C. SC Emma—TSC Maurits—WH '16 RoermondVlissingen De SpechtenAlliance Kimbria—MOC '17 Vlissingen Maurits De Spechten VSV '34 Roermond SC Emma MOC TSC Kimbria Brabantia Alliance WH 8 6 1 9 6 8 10 9 9 7 9 7 9 9 13 18- 8 13 18- 8 12 22-11 10 18-23 9 19-17 9 22-24 8 15-14 8 9-11 7 13- 9 6 18-22 6 11-15 1 11-34 2e klas A. OSS '20—Boxtel JVC '31—DESK BaardwükSchijndel VelocGemert ODC—Sarto Wilhelmina '08Wit Zwart '32 Wilhelmina Sarto Boxtel Gemert ODC Schijndel Wit Zwart Veloc OSS JVC Baardwijk DESK 08 9 6 8 6 8 5 8 3 8 4 8 4 8 3 9 3 8 2 8 2 8 2 8 2 1 14 1 13 1 12 2 9 27-14 22- 5 14- 5 15-13 20-16 18-18 11-12 18-20 11-16 14-28 15-18 10-22 2e klas B. InternosT axandria MiddelburgRAC AxelHulst Uno AnimoBSC WVC—Rood Wit Taxandria 8 8 0 0 16 19- 8 RAC 7 6 0 1 12 24- 8 Goes 9 5 0 4 10 19-22 WVO 8 4 0 4 8 22-19 Internos 8 4 0 4 8 21-23 Rood Wit 8 3 2 3 8 16-18 Hulst 8 3 1 4 7 17-15 Roosendaal 8 3 1 4 7 18-20 Middelburg 9 3 1 5 7 15-17 BSC 9 2 3 4 7 20-24 Axel 8 2 1 5 5 17-25 Uno Animo 8 1 1 6 3 10-20 3e klas B. SETSt. Michielsgestel SCB—GSBW NeveloReusel Sport VoabZwaluw VFC GWConcordia SVD GudokHieronymus FEUILLETON van DE ECHO VAN HET ZUIDEN Oorspronkelijke detectiveroman door d' ARGENTY. 10) „Je kunt nooit weten over peinsde hij en bekeek zich in de wandspiegel. De bloedsporen zou den niet makkelijk te verwijderen zijn en de journalist dacht enkele ogenblikken na, voor hij een on derzoek tussen de paperassen op het bureau begon. Hudson vond niets belangrijks en alle laden waren, evenals de brandkast, zorgvuldig afgesloten. „Tolman zal toch de sleutels gehad moeten hebben", mompelde hij en doorzocht nogmaals de zak ken van de vermoorde. Eindelijk vond hij een dubbelbaardige sleu tel in een vestzakje, dat hij de eerste keer overgeslagen had. Hij opende de brandkast, haalde alle papieren en pakjes er uit en ver enigde alles tot één groot pakket. Op straat weerklonken voet stappen en een gedempte stem gaf het bevel: omsingelen. Recher cheur Karper sprak de wachtende oplichter aan: „Nog iets bijzonders?" „Het is Hudson, de pennelik- ker. Ik herkende hem toen ie de gordijnen dicht schoof en zich er achter uitstrekte. Ik zag duidelijk zijn schim, hij moet nog boven zijn, het licht is niet uit geweest." Op dat ogenblik weerklonk een fluitsignaal. Een man in overjas meldde: alles klaar, het huis is omsingeld. Kalm bleven Karper en Wallach wachten tot het licht ge doofd zou worden. Doch na een half uur raakte hun geduld uit geput. De journalist was ontsnapt en had de lampen laten branden. In het kantoor was geen spoor van een worsteling meer te ontdek ken. Karper liet twee man ter be waking achter en meldde zijn commissaris de volgende morgen bij zijn komst de nieuwe moord. Vervolgens vertrok de recher cheur voor zijn vrije dag. Hudson kwam die morgen zeer vr-oeg thuis, verkleedde zich in al lerijl, stopte zijn slaperige bedien de John het bebloede overhemd in de handen en spoedde zich nog in het nachtelijk duister naar de Dennenweg. Peters en Russ kwa men in hun pyama naar hun werkkamer en om de rooktafel geschaard vertelde de journalist zijn vrienden de avonturen van di? nacht. Met hun drieën onder zochten zij de inhoud van het enorme pakket, dat Hudson op zijn rug had meegesjouwd. Opgewekt wandelde de journa list tegen kantoortijd naar zijn huis, doch werd in de Wpudstraat opgewacht door brigadier Bel. „Ik heb opdracht u te arreste ren wegens moord", zei hij en leidde hem voor de commissaris. „Wallach heeft een aanklacht tegen u ingediend en beweert, dat u zijn compagnon vermoord hebt", begon Schoten. „Ik zou Tolman vermoord heb ben!" lachte Hudson. „Dus u kent Tolman?" „Natuurlijk, ik heb hen wel eens in hun kantoor opgezocht". „Hoe laat was dat vannacht?" „Vannacht?" „Was u vannacht niet in de Voorstraat?" „Neen, is Tolman vannacht vermoord?" „Ja en de heer Wallach heeft uw gestalte achter de gordijnen van het verlichte venster menen te herkennen. Er had een worste ling plaatsgevonden, op een ge geven moment wankelde Tolman en viel neer. Een surveillerend agent haalde assistentie, het huis werd omsingeld, rechercheur Kar per deed een inval en de vogel bleek gevlogen." i „En hoe werd de vermoorde aangetroffen?" vroeg Hudson, „geworgd of neergeschoten?" „Het onverklaarbare is", ant woordde Schoten, „dat er hele maal geen lijk gevonden is. Spo ren van een worsteling konden niet worden geconstateerd, de brandkast was op slot en zowel i u als de heer Tolman waren spoorloos verdwenen. Nu vraag ik u, meneer Hudson, waar hebt u tussen 12 en 4 uur vertoefd?" „Mijn beide vrienden Peters en Russ zullen bevestigen, dat ik vannacht bij hen geweest ben", zei de journalist. „Dan moet ik u vrijlaten, zo'n falibi kun je moeilijk aan je laars lappen". „De heer Wallach heeft onge twijfeld een nachtmerrie gehad", zei de journalist. Hij groette de commissaris en liep opgewekt naar huis. Schoten verkreeg in tussen telefonisch de bevestiging van het alibi. j John kwam zijn meester in de hal tegemoet. „Er is hier een brigadier Bel geweest met een bevel tot huis zoeking. Ze hebben alles over hoop gehaald, maar niets gevon den. Ik heb gezegd, dat u deze nacht bij een vriend logeerde". „Hoe laat kwamen ze?" „Al om zes uur vanmorgen". „Wat heb je met dat overhemd gedaan, wat ik je gegeven heb?" „Ik zal het morgen in de was doen, want het is wel wat erg warm om twee overhemden over elkaar te dragen", antwoordde John. Hudson dronk een borrel op de goede afloop. i Gerard Russ was Margaret eerst in een taxi en vervolgens te voet door de drukke winkelstra ten gevolgd. Hij beschouwde aandachtig de étalage van een speelgoedwinkel en wachtte tot zij haar inkopen bij een schoenen magazijn volbracht zou hebben. Even verderop zag hij een duister manspersoon met het zelfde doel een reclamebiljet bestuderen. Russ verdacht hem er sterk yan Gudok SCB Nevelo GSBW Voab Reusel Sport SET Hieronymus Conc. SVD St. M.-Gestel Zwaluw VFC GW 8 6 9 6 9 5 0 6 1 6 13 13 12 10 9 8 7 6 6 5 4 3 14- 5 19-11 19-17 15-13 19-18 20-12 24-24 14-16 20-24 10-15 8-17 15-29 3e klas C. Veerse BoysHeusden RKDVC—RWB Dongen—YES '35 De SchuttersZierikzee HeroVirtus WSC RKC Veerse Boys Heusden Virtus VES RKDVC RWB Zierikzee Hero Dongen De Schutters 10 5 3 9 6 0 8 4 7 5 8 5 8 4 8 4 2 3 3 1 1 1 4 2 2 2 0 6 0 0 7 13 30-21 12 19-11 11 19- 7 11 22-10 10 27-18 9 22-21 15-19 13-17 14-22 8-14 12-19 8-27 9 9 5 5 4 0 4e klas E. RKTVVSVG TACNieuwkuijk Oirschot VooruitZigo Were DiVlijmense Boys Ons ViosOisterwijk Vlijm. Boys Hilvaria Zigo RKTVV Nieuwkuijk SVG TAC Oirschot V. Ons Vios Were Di Oisterwijk 0 0 1 2 14 21- 4 11 18- 9 10 18- 7 10 24- 9 8 12-11 8 17-16 6 10-16 5 11-22 4 9-24 3 11-24 3 9-18 4e klas F. Breda—DWC Boeimeer—RKVVU ZundertMadese Boys SCO—TVC '39 Wit ZwartGroen Wit Res. 2e klas 6. Alliance 2Longa 3 WSC 2—Noad 3 DESK 2—RKTVV 2 NAC 3Internos 3 Roosendaal 2Willem II 3 Res. 3e klas B. Concordia SVD 2GW 2 Zwaluw VFC 2—RKDVC 2 St. Michielsgestel 2—OSS '20 Schijndel 3OJC 2 KNVB Afdeling Noord-Brabant. le klas 103. WaspikTPO RaamsdonkTerheijden Be ReadyWhite Boys WVO 2Berkdijk le klas 104. OVHConcordia 3 TGGEmplina HelvoirtHaarsteeg RKOSC—TOP 3 CitoSportver. '32 Vlijm. Boys 2Wilhelmina 3 le klas 106- Zigo 2Hieronymus 2 Broekhoven 2Voab 3 SET 3—Baardwijk 2 Uno Animo 2—RWB 2 Taxandria 3—DESK 3 TAC 2-Dongen 2 2e klas 205. Veerse Boys 2—Be Ready 2 Right 'OhVeerse Boys 3 Madese Boys 2SCO "2 Tet. Boys—TSC 3 2e klas 211. WSC 3Baardwijk 3 RKC 4Heusden 2 Haarsteeg 2—Baardwijk 4 RKDVC 3—WSC 4 2e klas 212. BW 5Vlijm. Boys 3 TGG 2—RKOSC 2' OJC 3J. v. Arckel Concordia 4Wilhelmina 4 3e klas 307. White Boys 2—WVO 3 Jan Pijper te wezen. Op de hoek van een zijstraat bespioneerde brigadier Bel het aardige toneel tje, niet vermoedend dat Hudson dat alles van een afstandje gade sloeg. De dochter van de advocaat kwam naar buiten met 'een paar pakjes onder de arm en zette haar wandeling voort, voorzich tig gevolgd door de vier mannen. Plotseling ontwaarde Bel de jour nalist, die hij in het cachot waan de. Niets minder denkende, dan dat de brutale krantenschrijver ontsnapt was, stoof hij op hem af om hem ten tweede male te arres teren. Toen het misverstand was opgehelderd, hadden beiden Mar garet uit het oog' verloren. Zij waren 'een. warenhuis inge wandeld en Russ overdacht juist door welke ingang zij weer naar buiten zou komen, toen iemand hem aan de elleboog een cafetaria binnenduwde. Hij bekeek zijn aanrander' van hoofd tot voeten en bestelde volgens diens voor beeld eveneens een kop koffie. Het was de andere schaduw van het vervolgde meisje. (Wordt vervolgd).

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 2