Waalwijkse en Langstraatse Courani WAALWIJK Uit de Langstraat BROOD. KAATSHEUVEL - TEL. 2002 Dr van BEURDENSTRAAT 8 Drunen Elshout Vlijmen Deuteren 4 2 2 0 6 a— 5 Never D. 5 3 0 2 6 9— 4 ODI 4 2 1 1 5 9— 8 EKC 3 2 0 1 4 9— 5 Jeep 5 2 0 3 4 4—10 NKC 5 0 1 4 1 2—7 Haarsteeg Sprang Capelle Alle soorten gesneden en verpakt VERWlEL's Brood- en Benke:bakkerij Waalwijk. Waspik Raamsdonk T" VRIJDAG 7 DECEMBER 1956 Uitgever: Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week. DE ECHDIMHET ZUIDEN 79e JAARGANG No. 96 21 cent per week per kwartaal 2.70 2.95 franco p.p. Advertentieprijs: 10 cent per m.m. Contract-advertenties speciaal tarief Bureaux GROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 OPGERICHT 1878 TELEGR.-ADRES: „ECHO" ZONDAGSDIENST. Zondag 9 december 1956. Dr. v. d. Wouw. Winkelactie. De St. Nicolaas-Winkelactie 1956 is weer voorbij en woens dagavond gesloten. Er werd dit jaar een record geslaan in de om zet. Zaterdagavond zal in café van Delft de laatste prijzenavond worden gehouden met als hoofd prijs een televisietoestel1. v«-»»* Vormingsavond. In de zaal van café v. Delft zal de KAB afdeling Drunen a.s. maandag haar tweede vormings avond houden. De heer H. J. Ganseboom uit Wychen zal spre ken over het onderwerp: Het uur van de kerk. Aanvang 8 uur pre cies. Vrije toegang ook voor niet- leden. j Bond Oudstrijders Drunen—Elshout. De Bond Oudstrijders houdt a.s. zaterdagavond een feestavond voor leden met introducees. Er staat op het programma o.a. verloting en gezellig samenzijn. Het geheel zal opgeluisterd worden door de befaamde B.O.S.- band. Aanvang 8 uur. Toneeluitvoering O.N.A. Tweemaal voor een geheel ge vulde zaal gaf de toneelclub der K.A.B. in de zaal van café van Delft een toneeluitvoering. Men bracht een toneelspel in vijf bedrijven van Hans Nesna: Spel met een Droom. Spel met een Droom is een vrij realistisch stuk, waarmede men om beurten geconfronteert wordt met liefde en haat. Beide avonden heeft het publiek genoten en men oogstte een dankbaar applaus. Onder regie van de heer van Velthoven werd goed gespeeld. De decors waren prima. Orgel-inwij ding. Zondagmiddag om 4 uur zal Deken Rooyackers het nieuwe orgel in de nieuwe kerk plechtig wijden. Na deze inwijding zal Albert de Klerk hierop een orgel concert geven. Agenda. Zaterdag 8 december: 8 uur Feestavond Bond van Oudstrijders, zaal café Elshout 8 uur Prijzenavond St. Nico- laas-winkelactie, zaal café H. van Delft. Zondag 9 december: 2.30 uur RKDVC I-RWB I. 11.30 uur Repetitie Harmonie Beatrix, zaal café v. Delft. 11.30 uur Repetitie Harmonie Volharding, zaal café Elshout. KUSTMIJNENVEGER DRUNEN. De bemanning komt 22 december naar Drunen. Tussen de' bemanning van de Kustmijnen veger en de gemeente Drunen bestaat een nauwe relatie. Het gemeentebestuur is voortdurend op de hoogte van wat er met de mijnenveger gebeurt en wederzijds houdt 't gemeentebestuur van Dru nen de bemanning op de hoogte van wat er in Drunen zoal gebeurt. Dinsdag waren burgemeester en wethouders de gasten van de com mandant van de mijnenveger Dru nen, die tevens die dag deelnam aan een gecombineerde oefening tussen marine, luchtmacht en land macht rond Terschelling. Burge meester Snels en beide wethouders, alsmede secretaris P. Elshout maakten in de middaguren deze oefening mee vanaf de mijnenveger, die vanuit Den Helder zee had ge kozen. De ontvangst was zeer har telijk en er heerste de gehele tocht een prettige stemming. De burge meester met zijn gevolg hadden ook voor een extraatje gezorgd en wa ren naar Den Helder getogen met de naam Drunen in boterletters. Een geste, die door de bemanning zeer op prijs werd gesteld. Met dit bezoek werd het contact weer eens verstevigd en werd de afspraak ge maakt dat officieren en manschap pen op 22 december een bezoek zul len brengen aan Drunen. Voor dit bezoek moet een en ander geregeld worden, maar naar alle waarschijn lijkheid zal Drunen op zaterdag 22 december de bemanning van de Mijnenveger Drunen kunnen ont vangen. Rattenbestrijding. In het tijdvak van 14 tot 21 de cember zal in onze gemeente een actie worden gevoerd tot bestrij ding van de bruine rat. Wil deze actie slagen, dan zal de bestrijding intensief moeten geschieden, en dit kan alleen wanneer iedereen die de plaatsen, weet waar zich de bruine rat ophoudt, dit meldt. Dit melden moet geschieden vóór 12 december ten gemeentehuize. De bestrijding zal geschieden middels giftige blok jes, die echter ongevaarlijk zijn voor mens en huisdier. De bruine rat veroorzaakt jaar lijks vele tonnen schade en zij kan de overbrenger zijn van verschil lende ziekten. Laat iedereen die plaatsen weet waar deze ratten zich ophouden, dit melden, opdat de be strijding intensief zal kunnen ge schieden. Diploma. Onze dorpsgenote Mej. Nellie v. Wijk, behaalde te Vught het leid stersdiploma van het Katholieke Meisjes-Gilde. H. Missie. A.s. zaterdag zal met een plechtig Lof met predicatie de H. Missie ge opend worden, die van 9 t/m 16 de cember zal worden gegeven door de Eerw. Paters Fidelis. Wijnhoven, en Leo v. Tilburg uit Nuland. De eerste drie dagen (zondag, maandag en dinsdag) worden de conferenties gegeven voor de vrou wen en meisjes. Woensdag, donder dag en vrijdag voor de gehuwde mannen en jongens. De tijden kan men precies aangegeven vinden op de circulaire die huis-aan-huis ver spreid is. De schoolkinderen zullen op school bezocht worden en de zie ken thuis. Zondag 16 december zal met een plechtig Lof en Maria-hulde de Missie worden gesloten. St. Nicolaas. Nadat zondag de Sint een bezoek bracht aan de buurtvereniging „De Wolfshoek" en aan de kinderen van de K.A.B.-leden, werd maandag het opvangcentrum St. Norbertus be zocht en woensdag de befde scho len. Overal werd de Sint met zijn Pieten met enthousiasme ontvan gen en ook overal wist hij, niette genstaande hij hier en daar ook wel enkele aanmerkingen moest maken, toch vele vrolijke gezichten te bren gen. Al met al heeft de Elshoutse jeugd nog al kunnen genieten van het St. Nicolaasfeest. Korfbal. Zondag speelden de Vlijmen- se dames tegen Jeep uit Vught. Deze spannende wedstrijd werd door Vlijmen gewonnen en deze ging hierdoor van de 4e naar de 2e plaats op de ranglijst met het zelfde aantal winstpunten als Deuteren, maar een wedstrijd meer gespeeld. De stand op de neel te komen praten en te be zichtigen wat de kinderen op school presteren. Daarom wordt eenieder op de school verwacht op zondag 9 de cember tussen half 12 en half 1 of tussen 3 en 5 uur. Geen kinderen meebrengen. De goede Sint. Zondag bracht de goede Sint een bezoek bij de kinderen van de buurtver. Juliana-Bernhard. De kinderen werden goed be deeld en zongen als dank enkele liederen. Volleybalsport. Never Down 2Jeep 2 20. De reserves van Never Down deden voor het eerste twaalftal niet onder en won ook met de zelfde cijfers 20. Never Down 2 neemt op de ranglijst de vier de plaats in. Never Down A en B hadden vrijaf. Never Down A heeft in de 4e klas de leiding, terwijl Never Down B in deze klas de vierde plaats inneemt. R.K. Toneelver. Volharding. Op le en 2e Kerstdag en op 29 dec. a.s. presenteert De Volhar ding: „Als het verleden spreekt". In verband met deze datums is het plaatsbespreken ditmaal za terdag 22 december van 24 uur voor donateurs voor alle avon den; 2e Kerstdag plaatsbespre ken van 12 tot 1 uur. Dan wordt nog gelegenheid geboden om op zaterdag 29 december van 24 uur voor diezelfde avond plaats te bespreken. Ouderavond. Op zondag 9 december worden de ouders van de schoolgaande meisjes in de gelegenheid gesteld om met het onderwijzend perso- Op de gehouden wedstrijden voor de competitie 2e klas speel de Ever Ready enkele wedstrij den in het stadion De Vliert in Den Bosch. Uitslag: Ever Ready 1VCV 2 Vught 20; Ever Rea- dy 1Bavob Boxtel 20. Beide wedstrijden werden op overtui- gende wijze gewonnen. Ga zo voort. Visclub De Hut. Zondag 9 december maandver gadering van de Visclub De Hut in café Vismalen. Zeer belang rijke agenda. Trouwe opkomst verwacht. Kampioenendag Tilburg. Zondag 9 december kampioe nendag te Tilburg. Voor de dui- \enliefhebbers weer een bijzon dere dag. De kampioenen uit ge heel Nederland worden tentoon gesteld. Ook van De Zwaluw al hier hebben enkele leden inge schreven. Feestvergadering. Omdat de Haarsteegse afdeling van de r.k. Fabrieksarbeiders- bond St. Willibrordus twee zil veren jubilarissen telde, werd een feestvergadering gehouden, waarvoor de belangstelling be slist wel wat groter had mogen zijn. De voorzitter, de heer Th. de Vaan, heette allen hartelijk welkom en in 't bijzonder richt te hij zich tot districtsbestuurde^ v. Berlo, die bereid was gevon den om een spreekbeurt te hou den en de jubilarissen te huldi-, fen. Ook het bestuur van de afd.. lijmen, dat aanwezig was, heet te de voorzitter hartelijk wel kom. Direct hierna gaf hij het woord aan de heer v. Berlo, die een zeer leerzame uiteenzetting gaf over de CAO in de schoen en lederindustrie. Hierna ging de heer v. Berlo ovgr tot de huldiging van de twee zilveren jubilarissen, t.w. de he ren Th. de Vaan en Joh. Treu ren. Hij noemde hen de pioniers die de organisatie levensvatbaar heid hebben gegeven. Hij dankte de jubilarissen dat zij in de moei lijke dertiger jaren tot de orga nisatie toetraden en die altijd trouw zijn gebleven. Spr. liet in het kort de revue passeren wat in de afgelopen 25 jaren kon worden verkregen, maar volgens hem zijn zij er nog lang niet. Hij zei verder dat de KAB in haar geheel een voorstander is en zal blijven van een vrije loon vorming, omdat die de werkne mers een algemeen voordeel zal brengen. Spr. deed vervolgens een be roep op de afdeling om vooral te trachten de ongeorganiseerden door middel van een goed gelei de propaganda te overtuigen van het nut van de organisatie en ze daardoor als leden te winnen. Na zijn felicitatie namens de bond tot de jubilarissen te heb ben gericht, spelde hij hun hel KAB-insigne op de borst. Het bestuur van de KAB, dat eveneens aanwezig was, liet zich ook niet onbetuigd en overhan digde ieder van hen een fraai cadeau. Het bestuur van de afd. Vlijmen offreerde ieder 'n doos sigaren. Hiermede was het officiële ge deelte ten einde en werd voor de eerste maal overgegaan tot het „mastklimmen", dat zeer in de smaak viel en waarmede enkele mooie prijzen konden worden verdiend. Ned. Herv. Kerk. A.s. zondag, 9 december, des voormiddags half tien en des na middags half drie, hoopt in de Ned. Herv. Kerk alhier in de Dienst des Woords voor te gaan Ds. J. Fokkema van Ede. Auto-ongeval. J.l. dinsdagmiddag omstreeks 5 uur kwam uit de richting Waal wijk in volle vaart een luxe auto aangereden; de chauffeur, afkom stig uit R'dam, kon in de flauwe bocht bij de Jan de Rooijstraat schijnbaar zijn stuur niet meer houden, de wagen slipte en reed met een flinke klap aan de over kant van de weg tegen een muur tje van het monument op, waar door dit afbrak. De auto werd totaal vernield. De chauffeur kwam er wonder boven wonder goed af. Rijks- en verkeerspolitie maakte proces-verbaal op. Chr. Besturenbond, De Chr. Besturenbond Sprang- Capelle komt a.s. maandag 10 de cember des avonds 8 uur, in het gebouw van de Chr. Volksbond in algemene vergadering bijeen. Aan de orde komt o.m.: verkie zing van een voorzitter. De Brabantse avond van de Plattelandsvrouwen. Het verslag van de vorige week donderdagavond door de afdeling Sprang-Capelle van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen gehouden Brabantse avond, eist, naar men ons van belanghebbende zijde mee deelt, een kleine wijziging en een korte aanvulling in verband met een verandering in het programma als gevolg van onvoorziene verhin dering van medewerksters. Gaarne willen wij hieraan nog even aan dacht wijden. Naast een bijdrage van Mej. Stimm over de literatuur onzer provincie en een meditatie over bos en ven, gaf zij o.m. ook een beschouwing over namen en bijzonderheden van plaatsen in onze provincie, waar af delingen van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen bestaan, een bijdrage, waarvoor zich een ander lid had opgegeven. Samen met de docente van het kraamcentrum „Sprang-Capelle" van de Provincia le Noord Brab. vereniging „Het Groene Kruis", Mej. zuster Snijders, verzorgde Mej. Stimm een bijdrage over „Gezondheidszorg", waarbij Mej. Snijders van de gelegenheid gebruik maakte tot het houden van een krachtig pleidooi voor 't werk van kraamcentrum en een beroep op de jongeren deed zich te gaan wijden aan de kraamverzorging en dan daartoe eerst een cursus ter op leiding in die richting te volgen. Op enige wijze vertolkte Mej. Snij ders o.m. ook nog een bijdrage over een figuur van de vroegere Bra bantse hei, de „Schaapherder", waarmee zij de lachspieren van de aanwezigen meerdere malen danig op de proef stelde. Ten slotte wil len we er nog even op wijzen dat een schets over „De Peel" door Me vrouw Vos werd verzorgd. Met de ze aanvulling en rectificatie menen wij de medewerking van allen aan het leuke en interessante program ma voldoende onder de aandacht te hebben gebracht. Klaprooscollecte. Voor de Klaproosactie werd dit jaar in de gemeente Sprang-Capelle een bedrag van 208.44, middels 'n huis-aan-huis-collecte, bijeen ge bracht. De leidster dezer actie, Mej. P. J. Rijken, en haar jeugdige me dewerksters, mag een woord van hartelijke dank niet onthouden worden. Sinterklaas en Zwarte Piet bezochten Koningin Juliana-school. Woensdagmiddag werd met de kinderen van de Koningin Juliana- school het St. Nicolaasfeest gevierd, en in de school, meer speciaal bij de laagste drie klassen, zat er kort na de komst van Sinterklaas en Piet, die ongeveer half drie bij de school aankwamen, de juiste stem ming spoedig in. Na verwelkoming door het hoofd van de school, de heer Poldervaart, bezocht de Sint in de oude school de daar bijeen zijnde nog niet schoolgaande jeugd, waarna hij zich naar de kinderen van de eerste tot en met de derde klasse begaf en zich geruime tijd met deze kleinen onderhield, som migen, die dat verdienden, prijzend, en anderen vermanend. Aan 't eind van de feestmiddag ontving ieder kind een cadeautje en wat lekkers. In een ander lokaal werden de leerlingen van de hogere klassen ondertussen onthaald op een leuke filmvertoning en ook hier maakten Sint en Zwarte Piet even hun op wachting. Ook deze meisjes en jon gens werden verrast met een ge schenk en enig snoep. Oudercommissie en personeel, door wier toedoen deze feestmiddag kon worden georganiseerd, hebben met hen, die door hun financiële en morele steun het ook dit jaar weer mogelijk maakten dit kinder feest te vieren, een woord van dank en lof verdiend. Wat we hun dan ook niet willen onthouden. Waspikse biljartbond. De huidige stand in de competitie van dt Waspikse Biljartbond is als volgt: 1. Altijd Raak 2, 61 pnt. uit 10 wedstrijden; 2. K.Ó.T. 2, 55 pnt. uit 9 wedstr.; Altijd Raak 1, 50 punt. uit 9 wedstr.; 4. H.G.L. 1, 49 pnt. uit 9 wedstr.; 5. V.V.K. 1, 48 pnt. uit 9 wedstr.; 6. Fotsers 1, 43 pnt. uit 8 wedstr.; 7. Vr Kr 1, 37 pnt. uit 10 wedstr.; 8. K.O.T. 1, 35 pnt. uit 10 wedstr.; 9. Fotsers 2, 35 pnt. uit 8 wedstr.; 10. Vr Kr 2, 31 pnt. uit 9 wedstrijden. Programma voor 10 december: Fotsers 2 contra Vr Kr 2 Altijd Raak 1 contra Fotsers 1 Programma voor 17 december: Fotsers 2 contra H.G.L. 1 Vr Kr 1 contra K.O.T. 2 V.V.K. 1 contra Fotsers 1 Groot Kanarie-concours annex -tentoonstelling te Waspik. In café C. Montens organiseerde de vereniging „Vogellust" uit Was pik een groot kanarie-concours, met in aansluiting daarop een kanarie tentoonstelling. De deelnemende verenigingen waren Kanaria uit Oosterhout, Kleurkanaria uit Don gen, Kanarievereniging Zanglust uit Dongen en Vogellust uit Waspik zelf. De tentoonstelling werd geopend door loco-burgemeester L. Kuysters. Op dit concours wedijverden eer ste klas vogels in zangkunst en kleurenpracht. In de afdeling Kleurvogels be zorgde de wereldkampioenhouder J.- v. Gooi uit Oosterhout met zijn 4 stam rood agaat schimmel de ver eniging Kanaria uit Oosterhout het clubkampioenschap. Kampioen van Waspik werd de vogel met kweek- nummer 1015 van Th. v. Dongen. Bij de oude vogels ging de eerste prijs naar Aug. Rooiman uit Made. In de afdeling Zangvogels werd in klasse 1 het kampioenschap in de wacht gesleept door de 4 stam van M. Soeters uit Oosterhout. De twee de prijs in deze klasse was voor M. Rooymans te Dongen. In klasse 2 en 3 legde J. Fens uit Oosterhout be slag op de kampioenstitel. Nieuwe woningen te Waspik-Boven. Dezer dagen zullen de nieuw aan gebouwde woningen in de Rector Gelissenstraat te Waspik worden opgeleverd. Baggerwerk tijdelijk stopgezet. Dinsdag vond men bij het bagge ren in de Waspikse haven een aan tal niet ontplofte granaten in de modder. Men achtte het niet ver antwoord het werk door te zetten. Het werk zal worden hervat zodra de Technische Opruimingsdienst de gevaarlijke projectielen zal hebben verwijderd. Film. Zondag 9 december a.s. wordt door 't Culturele Filmcentrum Car- mel te Waspik-Boven de film „Vod denrapers van Parijs" vertoond. Aanvang 's avonds 8 uur. Toneel O.B.K. Zaterdag 8 december a.s. biedt O.B.K. voor het laatst de gelegen heid het suksesnummer „Wij weten niet alles", een toneelstuk van Koos Beswino, .te gaan zien. Het wordt opgevoerd in de zaal van hotel H. v. Iersel, ten bate van de reiskas van de Ouden van Dagen. Aanvang half 8. Gemeenteraad. Openbare vergadering van de raad der gemeente Raamsdonk, te houden op vrijdag 7 december 1956, des namiddags om half 8. Agenda 1. Ingekomen stukken en me dedelingen. 2. Voorstel met ontwerp-be- sluit tot deelneming in de oprich ting van een naamloze vennoot schap voor gasvoorziening van de gemeente Oosterhout en om geving. 3. Voorstel met ontwerp-be- sluit tot 18e wijziging van de Al gemene Politieverordening voor de gemeente Raamsdonk 1946. 4. Voorstel met ontwerp-be- sluit tot vaststelling van nieuwe voorwaarden inzake de verpach- ing van staanplaatsen op de ker mis. 5. Voorstel met ontwerp-be- sluit tot verkoop van bouwgrond in de Boterpolder aan C. A. de Borst in verband met herbouw van een woning, welke tengevol ge van de watersnood was ver woest. 6. Voorstel met ontwerp-be- sluit tot verkoop van bouwgrond aan de Raadhuisstraat te Raams donk (dorp) aan het Bestuur der Herv. scholen voor lager onder wijs en uitgebreid lager onder wijs, in verband met de bouw van een woning nabij de in aan bouw zijnde school. 7. Ontwerp-besluiten tot wij ziging van de gemeentebegroting 1956. ZONDAGSDIENST. Zondag 9 december 1956. Arts L. van Daal. Apotheek Geers. N. H. KERK WAALWIJK. Zondag 9 december 1956. (2e advent). 10 uur Ds. L. Schellevis. N. H. KERK BESOIJEN. Zondag 9 december 1956. Voorm. 10 uur en nam. 2.30 uur Eerw. Heer Gaasbeek van Veenendaal. N. H. KERK BAARDWIJK. Zondag 9 december 1956. 11 uur v.m.Ds. C. B. Schuur man. Waalwijks inwonerstal de 16.000 overschreden. Naar wij met belangstelling vernemen heeft het inwonertal onzer gemeente in november 1.1. het aantal van 16.000 overschre den: op 1 december was het juist 16013. li: Het inwonertal is in 2y2 jaar met 1000 toegenomen. GEMEENTERAAD WAALWIJK 12 WONINGEN AAN ALBERDINGK THIJMSTRAAT. Maandagavond kwam de raad der gemeente Waalwijk in een spoedeisende vergadering bijeen om te beslissen over het voorstel van B. en W., dat de omzetting behelsde van het bouwplan van 5 woningen aan de Alberdingk Thijmstraat in een bouwplan voor 12 woningen. De vermeer dering met 7 woningen uit het richtcontingent 1957 is mogelijk geworden op grond van een cir culaire van de Provinciale Di rectie van de Volkshuisvesting en Bouwnijverheid. De heer de Brouwer informeer de naar de mogelijkheid van een openbare aanbesteding voor de bouw van deze woningen. De voorzitter antwoordde dat het aantal hiervoor te klein is; men zal dan ook trachten tot overeenstemming te komen met de aannemer die reeds met de bouw van 46 en 20 woningen in dit gedeelte bezig is. Bovendien is spoed vereist, omdat zich bij dit aantal 5 woningen bevinden van het richtcontingent 1956, waaromtrent is bepaald, dat de volledige plannen vóór 31 dec. a.s. ter provinciale directie van de Volkshuisvesting en Bouwnij verheid moeten zijn. Hierna hechtte de raad zijn goedkeuring aan dit voorstel en tevens aan een hieruit voort vloeiende wijziging van de begro ting 1956. PROMOTIE. Op 14 december 1956 om 4 uur namiddags hoopt de heer E. Vercauteren, -leraar geschiede nis aan 't Dr. Mollercollege al hier, in de aula van de Katho lieke Universiteit te Nijmegen te promoveren tot doctor in de letteren en wijsbegeerte op een proefschrift getiteld: De aanleg van de straatweg 's-Hertogen- bosch-Best als deel van de ver binding met Luik (1740-1745). Gilde St. Crispijn 120 jaar. De gilde St. Crispijn zal in 1957 haar 120-jarig bestaan her denken. Voor die gelegenheid is haar een Kringdag van de Kring Maasland toegewezen, welke ge-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 5