RANG is alleen RANG als er RANG op staat. FILMJOURNAAL «reraiMi.ia;i 0E MENSENREDDER 6 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 7 DECEMBER 1956 6 hwbmim Verwaarloos ze niet die Rheumatische Pijnen. in het betere genre Het merk RANG staat duidelijk op iedere Rangrol, alsook op het beschermend omhulsel van ieder Rangetje RANG, een product van de Kingfabrieken houden zal worden op een nader te bepalen zondag in juni 1957. Deze gilde-dag zal mede ge houden worden in het kader van de festiviteiten ter herdenking van 't 50-jarig bestaan van „Waalwijks Belang". Contactgroep voor Handel en Industrie. Het bestuur der Contactgroep voor Handel ien Industrie is voor nemens bij voldoende deelname van de leden een excursie te hou den naar het bedrijf van de N.V. Landis en Gyr alhier. De excursie zal plaats hebben op maandag 10 december a.s. om 3 uur n.m De leden van deze Contactgroep kunnen zich schrif telijk opgeven aan het bestuur der vereniging. Drumband - concours Ter viering van haar eerste lustrum zal de K.A.J.-Drumband in juni van 't volgend jaar een groot drumband-concours organi seren, dat vermoedelijk 2 dagen (zaterdag en zondag) in beslag zal nemen. Dit concours wordt georgani seerd in samenwerking met „Waalwijks Belang", die dit me de betrekt in de herdenking van haar 50-jarig bestaan. Geslaagd. Op het te Utrecht gehouden examen Vakbekwaamheid voor de kleinhandel in meubelen slaag de 23 november onze stadsgenoot Ant. N. J. M. de Vocht. De ge slaagde proficiat. HEERLIJK OM TE ROKEN [II" «iif VOORNAAM OM TE PRESENTEREN TONEELAVOND VAN „THEATER" GAAT NIET DOOR De toneeluitvoering, welke de toneelgroep „Theater" op 13 de cember a.s. voor de Kunstkring zou geven, kan niet doorgaan omdat 't toneel in Musis Sacrum te klein is. Geen van de stukken, welke „Theater" momenteel op haar repertoire heeft staan, kan hier tot opvoering worden ge bracht In plaats hiervan heeft de Kunstkring voor deze avond kunnen engageren de pas uit Amerika teruggekeerde Lotte Goslar, die het vorig .jaar ook voor de Kunstkring optrad en toen met haar dansen en panto mimes groot sukses had in het programma „For humans on ly..." Ook zal thans weer optre den Freddy Albeck met confe rences en liedjes. Hij noemt zich thans de „selfmade analfabeet". Verder zullen nog optreden het Engelse danseresje José Lewis, het Nederlandse danseresje Els Rooselaar en aan de vleugel Will Hartingsveldt. Het programma is getiteld „For huinans only II..." Van het vorige programma ble ven behouden „het leven van 'n bloem" en „Grootmoeder danst altijd". Overigens blijkt nu wel heel duidelijk hoe broodnodig een zaal met een behoorlijke toneelacco- modatie in Waalwijk is. Woningbouw op grote schaal is een mooi en noodzakelijk ding, maar het culturele aspect van een snel groeiende stad is toch ook meer dan zijdelingse aan dacht waard. Het in het leven roepen alleen van een Culturele Raad is niet voldoende. K.A.B. Ontwikkelingsavond. Op woensdag 19 december a.s. zal de KAB in de bovenzaal van de Gecroonde Leersse haar vier de ontwikkelingsavond van dit seizoen houden. Als spreker zal optreden Pater Henricus, Cap. Hij zal het onderwerp „KAB en cul tuur" behandelen. Fa, Zeegers jubileert. Op 14 december a.s. zal het loodgietersbedrijf van de fa. J. Zeegers haar 50-jarig bestaan vieren. Het bescheiden bedrijfje in Besoijen is in de afgelopen vijftig jaar uitgegroeid tot een moderne en bloeiende zaak met een prachtig en imposant winkel pand. De nieuwe bedrijfsruimte aan de Burgemeester Verwiel- straat, die onlangs is gereed ge komen, zal bij dit jubileum in ge bruik worden genomen, C.V. Lederfabriek L. Mombers. Zaterdag j.l. werd bij de C.V. Lederfabriek L. Mombers alhier, een nieuwe cantine geopend en ingewijd met een St. Nicolaas- feest voor alle werknemers met hun dames en kinderen tot 10 jaar. Om 2 uur kwamen allen bijeen en met een kort woordje van de heer L. Mombers werd het nieu we gebouw voor geopend ver klaard Het gebouw, bestaande uit een ruime entree, een grote eetzaal, een vestiaire, douchecel len, toiletten en een waslokaal, werd door de firma Kooien en Spuijbroek gebouwd, onder lei ding van architect J. A: Was- kowsky. Aan allen die hebben medegewerkt aan dit prachtig uitgevoerde, keurig betegelde, in moderne lichte kleuren gehouden, hygiënische gebouw, ons compli ment. Half drie arriveerde de Sint, die ontvangen werd in de eetzaal, waarin een rotan standaard met verscheidene planten van het personeel en aan de muur wat hangplanten, 't huiselijk en fees telijk cachet verhoogden, terwijl het door de heer v. d. L. ver vaardigde schilderij met ossekop, aangeboden namens het personeel en de portretten van de overleden heren Mombers hierin aanzien lijk bijdroegen. Het was niet verwonderlijk, dat de Sint en zijn knecht zich weldra zo goed thuis voelden, dat het aangekondigde bezoek van een uurtje, tot ruimschoots 't dubbele verlengd werd. Voor de kinderen een feest van „de Sint zien" en „cadeautjes krijgen"; voor de groten, naast dit zeker niet onbe langrijke gedeelte, was het een gezellig samenzijn, genietend van de gulle tractaties van Sint en de consumpties van de firma. 't Buffet werd op uitstekende wijze verzorgd door de heer v. d. Pluijm. Voor de Sint was het een ver moeiende middag, omdat al de kindertjes één voor één bij hem mochten komen en voor allen en Van allen wist hij wel iets te ver tellen, al moesten het „Boek" en Piet wel eens bijspringen. De zak is leeg mee teruggegaan, geluk kig. De heer Mallens dankte met enige woorden de Sint voor zijn gulle hand, zijn geestige op- en aanmerkingen en sprak namens allen de hoop uit, de Sint ook vol gend jaar weer hier te mogen ont vangen. De firma Mombers dank te hij voor de prachtige cantine, die, zoals hij zei, een zo grote hoeveelheid van mogelijkheden met zich bracht, dat hij aan een opsomming ervan niet durfde be ginnen. In ieder geval geeft ze ruimschoots de gelegenheid, en dit is toch vooral van belang, om zich voor, na of tussen het Werk, werkelijk te verpozen/gezien vol gens „Koene Ende Pols" zich op een aangename manier rustig ver maken. Dat er veel en dankbaar gebruik van zal worden gemaakt, wist hij nu reeds zeker. Niet veel lederfabrieken kende hij, die een cantine in gebruik hebben met 'n zo moderne accomodatie en com fort. Moge de firma Mombers, zo eindigde de spreker, het vele wat hierover nog te zeggen zou zijn, begrijpen uit de uit aller naam uitgesproken simpele woorden: ik dank U wel. Onder het zingen van enkele Sinterklaasliederen vertrokken de Sint en Piet, met achterlaten van de vele cadeaus. De heer L. Mombers sprak nog een sluitingswoord, waarin hij o.a. dank bracht aan de helpende handen van 't eigen personeel en de hoop uit sprak, dat er nog dik wijls en even gezellig, gefeest mocht worden in de vandaag in gebruik genomen cantine. Daarna werden nog enige films vertoond, waaronder een film van het eigen bedrijf, waarin wij enkelen van het personeel nog zagen dingen naar de baan van „star". Dit was dan tevens het slot van deze buitengewoon ge slaagde middag. ST. NICOLAAS BIJ O-O.G. „De Gecroonde Leersse" was afgeladen met kleine en grote kinderen om de „joyeuse entree" van de Sint bij OOG mee te ma ken. Het traditionele kinderfeest schijnt elk jaar aan aantrekke lijkheid te winnen, want reeds lang voor het aanvangsuur werd de audiëntiezaal van de Heilige Man bestormd door een kinder schaar, die trappelend van onge duld op het sein wachtte om de voor hen gereserveerde plaats te bezetten. Met toepasselijke muziek en liedjes was de jeugd al vlug in de juiste sfeer gebracht, waarna enkele vlotte schetsjes gróte hi lariteit veroorzaakten, niet ai- leen bij de kleine ukkies, maar waarvan het meer bedaagde pu bliek ook naar hartelust kon genieten. Een grote beer, die uit een bedstee komt kruipen om een paar deugnieten af te straffen, is dan ook geen alledaags gezicht vooral wanneer diezelfde vier voeter daarna nog een accorde on-solo ten beste geeft. Zwarte Pieten, kruipende uit wasketels en kachels, veroor zaakten de nodige verwarring, maar het hoogtepunt werd wel gevormd door het clandestien binnendringen van een fraudu leuze St. Nicolaas. De ezel, als imitatie gebruikt voor de be roemde schimmel, scheen zich terdege bewust van de falsifica tie, want vlak voor het toneel bevrijdde het intelligente beest zich met een elegante zwaai van de pseudo-Heilige, die met een ware salto tussen het jeugdige publiek terecht kwam. Ëen tele foontje met de echte Sint bracht ai spoedig de ware identiteit van de indringers aan het licht, die hun onbeschaamdheid gestraft zagen met een gratis reisje naar Spanje. Met groot gevolg en op zijn paasbest uitgedost, arriveerde toch eindelijk de hoofdfiguur van deze middag, St. Nicolaas, enthousiast toegezongen uit hon derden kelen. Na een welkomstwoord dooi de voorzitter van OOG werd de Sint in de gelegenheid gesteld het woord tot de verzamelde jeugd te richten. Muisstil aanhoorden de klein tjes het vermanende en soms wat bestraffende betoog van de Heilige, wiens woorden niet na lieten een diepe indruk te maken op de kleine luisteraars. Tot slot mocht elk kind nog op het toneel komen om van St. Nicolaas een handdruk en van de zwarte pieten diverse presen tjes in ontvangst te nemen, waarmee weer een einde was ge komen aan een bijzonder ge slaagd kinderfestijn. St. Nicolaas bij K.A.V. te Baardwijk. Voor het eerst hield de KAV afd. Baardwijk op maandag 3 de cember haar surprise-avond, die natuurlijk werd bijgewoond door St. Nicolaas in eigen persoon, vergezeld door zijn zwarte knecht. De heilige man werd verwelkomd door de geestelijke adviseur, de weleerwaarde heer kapelaan de Kroon, waarop de Sint antwoord de met het uitreiken van een rid derorde in de Orde van Staf en j Mijter. Vervolgens nam de hei lige man het grote boek ter hand en deelde zowel pluimen als standjes uit. Daarna ging de zak vol verrassingen open en mocht ieder van de aanwezigen een pakje in ontvangst nemen. Het was een bijzonder gezelli ge avond, die door zeer vele leden werd bijgewoond. Bij zijn heen gaan sprak de Sint de hoop uit dat het ledental op de volgende surprise-avond zo zou mogen zijn, zodat de grote zaal in gebruik zou moeten worden genomen. ST. NICOLAAS BEZOEKT MORGENMIDDAG DE RWB-JEUGD. Alhoewel de RWB-.jeugdcom- missie alle hoop daartoe reeds had opgegeven, ontving zij eer gisteren van St. Nicolaas een te legram met de volgende inhoud: Kom zaterdagmiddag half 5 precies, uitsluitend voor RWB- junioren t.m. 14 jaar. St. Nicolaas. Dus de RWB-junioren, mits niet ouder dan 14 jaar, worden morgenmiddag uiterlijk kwart over vier in het clublokaal ver wacht; de Sint komt weliswaar wel wat laat dit jaar, maar Hij laat jullie niet in de steek. Laat morgenmiddag zien dat je dit waardeert door er voor te zorgen dat een en ander vlot verloopt, dit speciaal voor de „grootsten" onder jullie. Overigens wensen wij de jeugd een paar gezellige uurtjes. Agenda. Vrijdag 7 en zaterdag 8 de cember Musis Sacrum 8 uur: „Ik was een Amerikaanse spionne", 14 j. Luxor 8 uur „Gitaren der lief de", alle leeftijden. Zondag 9 december, dezelfde voorstellingen om 6 en 8.30 uur. Anders kunt U straks niet meer op of neer Kruschen-kuur, om zelf te onder vinden en al spoedig. hoeveel beter ge U voelt, naar lichaam en geest. Want ook Uw stemming heeft van Rheumatische Pijnen zo te lij den. Eigenlijk vergallen die pijnen Uw hele leven, belemmeren U in Uw doen en laten. En dat terwijl hulp voor 't grijpen ligt. Neem toch Kruschen. De kleine dagelijkse do sis doet wonderen. Op Uw hele ge stel. BURGERLIJKE STAND. Geboorten Johannes T zv H J A de Kort- Verhoeven Adrianus J M zv M C H van der Lee-Hamers Michael J A zv M P van Boxtel- de Moor te Loonopzand Fer dinand C zv C E van Osch-Ver- meer Cornelis zv J C IJpelaar- Bos te Sprang-Capelle Johan na G M M dv A M Bijnen-Cop- pens Yolanda A M dv A J M Hetterscheid-van Eerd -Petrus A M M zv J C Schalken-Hamers Richardus I A zv A T A M Suermondt-Wessels Antonius J C zv A W Klerks-van Maasak ker In grid R dv K J Damstra- Rombout Michaël J C M zv R Berkelmans-van Amelsvoort. Overlijden Hendrikus Kolster 58 jaar, echtg van W J M Abers An- tonetta M de Kort 68 jaar Wilhelmus M van Loon 41 jaar, echtg van A J Vrijhoeven. Huwelijksaangiften A H M Hermans 27 jaar en H A Pullens 23 jaar beiden alhier H J Wolfs 27 jaar te Drunen en P H M van Ler 24 jaar alhier W J Slaafs 32 jaar te Veldho ven en WJJ van Mierlo 22 jaar alhier J L G Smolders 22 jaar te Zevenbergen en J M G van Woensel 20 jaar alhier. Huwelijken J C J van Drunen 26 jaar en C M A Dumöulin 23 jaar beiden alhier. Ingekomen A E de Peffer van Vught P A Verhof van Sprang-Capelle A J Wouda van Berlicum PA Holleman van Roermond -N J M Dekkers van Drunen FA Beekwilder en gezin v. 's Bosch. Vertrokken A J van Es naar Geleen N Janson naar Voorst D J F Roxs en gezin naar Gilze-Rijen AC Kalkhoven en gezin naar Delft W J Barkel naar Loon opzand -G J Adriaanse naar Weert R F G A Sekhuis naar Hoogezand-Sappemeer M E van den Houdt naar Castricum. MUSIS SACRUM. „IK WAS EEN AMERIKAANSE SPIONNE". Deze film is het authentieke relaas van het heldhaftig gedrag van een Amerikaans meisje op de Philippijnen tijdens de Japanse bezetting in de twee de wereldoorlog. Het is een ver haal van moed, van een niets ontziende guerillastrijd tegen de opdringende Jappen, en van wreedheid, door de Japanse overheersers begaan tegen de in heemse verzetsstrijders. Een ver haal, zoals er zich tientallen af gespeeld hebben tijdens de on derdrukking inde tweede we reldoorlog, in oost en west. Na aanvankelijk gevlucht te zijn, begeeft het meisje zich weer onder de Japanners en weet als nachtclubzangeres belangrijke gegevens los te krijgen, die zij doorgeeft aan de Amerikaanse guerillastrijders. Tenslotte wordt zij ontmaskerd en ter dood ver oordeeld, doch een handjevol Amerikanen weet de gevangenis te overrompelen en haar te be vrijden. Kort nadien wordt Ma nilla door de Amerikanen hero verd en de heldhaftige vrouw onderscheiden met de „Congres sional Medal" wegens uitzonder lijke moed en verdienste voor haar vaderland. Van vrijdag tot en met zondag. Toegang 14 jaar. „EEN MEISJE IN SLECHT GEZELSCHAP". Het is inderdaad een uitgele zen stelletje schurken waar onder de wiskunde-lerares Julia Rae in het moderne Sodom, dat men Las Vegas noemt, verzeild raakt. Wat komt zo'n kind daar doen, vraagt men zich af, maar al spoedig blijkt dat zij gegevens komt halen voor tiaar' boek „Waarom men niet kan winnen". Ofschoon men dat ook op zijn vinger kan uittellen zonder naar Las Vegas te gaan, wil deze knappe lerares haar vermoedens aan de werkelijkheid toetsen. Zij wordt daarbij prompt verliefd op de eigenaar van het hotel, waar zij haar intrek neemt. Dé man heeft aanvankelijk echter IK BEN MARCELINO weinig tijd voor de liefde, want drie gangsters, die pas uit de gevangenis zijn ontslagen, doen hun best om hem goed en dege lijk om hals te brengen. Enfin, u weet hoe het afloopt: drie morsdode gangsters, enkele mannen en veel kapotte boel. De hoteleigenaar heeft niet veel geleden en legt zijn verdere le venslot in handen van de lerares die haar wiskundeboeken prompt in de prullemand gooit, de toe schouwer alleen latend met de vraag en die kinderen op school dan Maandag en woensdag. Toegang 18 jaar. LUXOR. „GITAREN DER LIEFDE". Een luchtig geval met veel Italiaanse zon en zoet ge- vooisde muziek met de bekende Duitse zanger Vico Torriani in de hoofdrol, terwijl de muziek wordt vertolkt door het beroem de orkest van Mantovani. Het verhaaltje heeft niet veel om het lijf en eindigt uiteraard met het geijkte „en zij leefden lang en gelukkig". Een geslaagde film voor de liefhebbers van amuse mentsmuziek. Van vrijdag tot en met zondag. Toegang alle leeftijden. „DE LAATSTE MAN". Het is al weer een hele tijd ge leden dat wij het vrouwen- veroverende gezicht van Hans Albers op het doek hebben ge zien. Overigens is ook Hans een paar jaartjes ouder geworden en men heeft hem daarom wat be zadigder rollen toebedacht, die hij op karakteristieke wijze ver tolkt. Zo vertolkte hij een uitste kende rol in de film ,,'s Nachts langs de weg". In „De Laatste Man" van de bekende regisseur Harald Braun zien we Albers als de chef van een groot hotel. In feite is hij echter de directeur, want de di rectrice laat het bestuur van het hotel geheel aan hem over. Te vens houdt hij een wakend oog op de 17-jarige dochter des hui zes. Als de directrice komt te overlijden, gaat het hotel over in handen van de neef van haar dochter Niddy. Deze voelt wel wat voor het charmante meisje, maar Knesebeck (Hans Albers) tracht daar een stokje voor te steken. Het gevolg is dat hij ge degradeerd wordt tot toiletten- reiniger. Zo wordt hij aangetrof fen door een andere rijke hotel- bezitter, wiens leven Knesebeck vroeger eens heeft gered. Deze koopt dan het hele hotel en inaakt hem tot directeur. Een aardig gegeven, dat echter wel-tot öen zeer goedkope oplos sing wordt gebracht door de plotseling opduikende rijke ho- telbèzittér. Een film waar men niet warm en niet koud van wordt. Maandag en woensdag. Toegang alle leeftijden. Kadar weert Hammarskjold uit onrustig Hongarije. Kadar, die de secretaris-gene raal van de UNO, Hammars kjÖld, zelf heeft uitgenodigd voor een bezoek aan Boedapest en van hem de mededeling heeft gekre gen, dat hij op 16 december zal komen, heeft dit bezoek afge- wuifd met de-mededeling, dat het hem niet gelegen komt. Deze wei gering valt samen met een ver hoging van de spanningen en de onrust in Hongarije, waar in Boe dapest de vrouwen woensdag weer de straat opgingen om te betogen tegen het Russische ver raad van 4 november. De Russen haalden er tanks bij en machine- „Help", schreeuwde de dren keling, „help, ik verdrink". „Het spijt mij", antwoordde de man langs de kant, „het spijt mij bijzonder, maar ik kap niet zwem men. Weet u wat, houdt u het hoofd zolang boven water. Ik ga nu direct zwemles nemen. Ik hoop zo weer terug te zijn. Wordt u nu dus vooral niet zenuwach tig, ik kom zo, u kunt op mij re kenen". Mocht u van oordeel zijn, dat deze would-be-mensenredder 'gek is, dan zijn wij het^ volkomen met elkaar eens. Er is dus een vlotte kans, dat u het ook met ons eens is, als wij beweren, dat al degenen, die niet tot de B.B. toetreden, al zouden zij het wel kunnen, eigenlijk even dwaas handelen als de mensen redder hierboven. Want het is met de meeste van deze, mensen zó gesteld, dat zij wel helpen willen, maar zich niet de ipoeite willen geven zich nu op het verlenen van hulp in B.B.-ver band voor të bereiden. Het kost hun te veel moeite misschien, of te veel tijd. Laten zij over het gesprek tus sen drenkeling en redder maar eens nadenken. Laten zij beden ken, dat: Goede hulp is georganiseerde hulp. Goede hulp is dubbele hulp. Goede hulp moet geleerd wor den. Niet straks, maar nu - geweren om ëen stoet van 3000 vrouwen, in rouwkleren en ge tooid met het Hongaarse rood- wit-groen, te verspreiden. Zoals gisteren wilden de vrouwen bloe men brengen naar het graf van de Onbekende Soldaat op het Heldenplein. De menigte zong herhaaldelijk het Hongaarse volkslied en riep in koor leuzen als „De Russen er uit", „Weg met Kadar", ,Waar is Nagy? Wij willen Nagy", „Weg met de AVH-politie", „Weg met minister Münnich", terwijl Russische tanks dreigend kanonnen en mitrailleurs op de demonstranten richtten. Als een stormvloed kolkte de menigte om de Russische tanks heen. Een be toger gaf een trap tegen de loop van een geweer, dat 'n Russische soldaat op hem richtte. Een an dere spuwde er op. Van alle kan ten kwamen communistische po litiemannen aanlopen met de wa pens in de hand. Zij slaagden er niet in de betogers op het Hel denplein uiteen te drijven. Wel werden vier vrouwen door de po litiemannen vastgegrepen, maar twee van haar werden door an dere vrouwen bevrijd. Voor o u d - g e interneer den f 385.- Japans smartegeld. Minister Luns, bewindsman van Buitenlandse Zaken, zei j.l. woensdagmiddag aan het slot van de Tweede Kamer-vergadering, dat de burgers, die in de oorlog door de Japanners werden geïn terneerd, ongeveer 385 gulden (belastingvrij) aan Japans smar tegeld zullen ontvangen. Hij merkte op dat de vijfde de cember hem had geïnspireerd om de rol van Goedheiligman te spe len en daarom had hij zijn amb tenaren opdracht gegeven snel de omvang van het smartegeld te be rekenen. Over de uitbetalingen aan krijgsgevangenen kon hij nog niets mededelen. Binnen enkele dagen wordt begonnen met het versturen van de uitkeringen aan burger-geïnterneerden, maar het kan wel enkele maanden duren voordat iedereen zijn aandeel heeft. Het aantal aanvragen om dit smartegeld loopt reeds in de 80 duizend. FAMILIEDRUKWERK handelsdrukwerk VERENIGINGSDRUKWERK Waalwojkse Stoomdrukkerij ANTOON TIELEN Waalwijk

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 6