KAATSHEUVEL PLUIMVEE LANDBOUW Een goed passende BRIL Vers van de pers Het wonder van de vogeltrek. I 7 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 7 DECEMBER 1956 7 St. Nicolaas-actie en kabelaanleg. Onze winkeliers hebben het er dit jaar niet bij laten zitten. De opgezette winkel-actie is, naar we van alle zijden vernemen, uit stekend geslaagd. Zeker, er wordt nog naar de stad getrokken, maar daarnaast heeft Kaatsheuvel ruim zijn deel gekregen in de besteding aan St Nicolaassurprises. De winkeliers zijn content. Ze zijn content over de ver koop, doch ze zijn niet te spreken over het feit, dat weer eens, juist in de tijd, dat het publiek zo gaar ne eens meer aandacht schenkt aan de etalages, deze de laatste weken bijna niet te benaderen waren. We waren zo blij, dat Gemeen tewerken juist voor de St. Nico- laastijd klaar gekomen was met de herbestrating van een groot ge deelte van de trottoirs, die door bijna permanente opbraak in desolate toestand verkeerden. Maar juist in de drukste dagen voor St. Nicolaas, komt daar de Telefoondienst met een leger van werklui, om de tegels, die er nu eens fijn inlagen, weer op te bre ken. Een sleuf, een wal slijkerig zand, een rij opgestapelde tegels enwinkeletalages afgesloten voor de kijkers. Over een brugge tje waren de winkeldeuren nog te benaderen. Onze Kaatsheuvelse winkeliers hebben zich afgevraagd, of dat nu juist in deze drukste koopda gen moet gebeuren. En wij vra gen ons af of er nu nooit enig contact kan bestaan tussen de verschillende diensten, die over ons wegdek regeren. Gemeente werken doen hun best om de stra ten in orde te krijgen en een an dere dienst komt direct daarna om de boel weer op te breken en dan de gemaakte ravage weer wat op te lappen. Mogelijk zitten we na dit provisorisch herstel weer met een slechte trottoirbetegeling. Zou 't misschien mogelijk zijn dat zo n dienst 'n paar maanden voor aan het werk begonnen wordt, even bericht, dat deze plannen dan en dan in uitvoering gaan? Werkverruiming is een mooi object; straatverbetering is steeds welkom, doch afbreken, dat een ander opgebouwd heeft vindt nie mand gezellig. Dat dit werk moest geschieden kunnen we aan nemen en we appreciëren, dat de telefoondienst er als de kippen bij is, om de nodige versterking van kabels aan te leggen, als de Kaatsheuvelse industrie die nodig heeft, maaris enig onderling overleg hierin geheel onmogelijk? Alleen overleg en samenwerking kan onze tegenwoordige wereld helpen. Duivensport. De winterduivensport vangt weer aan. In de verschillende za ken waar duivenclubs qevestigd zijn, worden weer de tentoon stellingen gehouden met 'een keu ring, zoals dat uitgedrukt wordt, op vliegcapaciteit. In Kaatsheuvel opent dë „Getrouwe Duif" deze wintersport met een show op 16 en 17 december in Café-Restau rant 't Hoventje, waar de beken de keurmeester Hilligerwerf de vogels zal beoordelen. De St. Nicolaas-actie. Met belangstelling zien de ko pers bij de Kaatsheuvelse Winke liers de laatste prijzentoewijzing van de St. Nicolaas-actie tege moet. Naar men ons mededeelde kunnen de bonnen nog ingeleverd worden tot vrijdagavond 7 de cember. Zaterdagavond wordt de trekking gehouden en in ons num mer van maandag 10 december plaatsen we weer de volledige lijst van winnaars in de adver tentie-rubriek. De gewonnen prij zen behoeven niet te worden af gehaald; ze worden gratis per- post toegezonden. Agenda. Zaterdag 8 u. nam. Apollo The ater: „Zeven broers zoeken ze ven meisjes. Toegang 14 jaar. Zondag 6 en 8 u. nam. Apollo Theater": Zeven broers zoeken zeven meisjes." Toegang 14 jaar. Maandag 8 uur nam. KJMV- Heren. Debat: „Geen knecht, maar vrije mensen en de Bureau cratie", zaal W. Smit. 8 uur nam. repetitie harmonie Apollo, zaal W. Smit. 5 levert PIET VAN BOO IJ 8 uur nam. repetitie Harm. St. Jan, zaal P. van Dun. Zondag-Doktersdienst Kaatsheuvel—Loon op Zand. De praktijk van dokter Wij ten- burg te Kaatsheuvel en van dok ter. de Vries te Loon op Zand worden waargenomen door dok ter Raaymaakers te Kaatsheuvel, Hoofdstr. 68a, tel. 04167-2050. B&g'tad ijk Berkdijk 2Dongen 3, 4—1. Deze wedstrijd is in 'n ver diende overwinning voor de Berkdijkers geëindigd. In de eer ste minuut was t al 01, door 'n zuiver buitenspel-doelpunt van de Dongenrechtsbinnen. Vlak voor rust wordt 't gelijk door G. van Boxtel. Na rust is 't al spoe dig .2 1 door T. IJpelaar. M. v. d. Aa maakte er door een prach tig doelpunt 31 van, en even voor 't einde wordt 't 4—1 door Kemmeren. De wedstrijd was van matig gehalte. Er werd in spor tieve sfeer gespeeld. Met deze overwinning blijft Berkdijk ongeslagen aan de kop. Houdt zo vol, jongens! Junioren. Desk 2—Berkdijk 1, 0—2. Deze zo belangrijke wedstrijd van twee ongeslagen ploegen is in 'n verdiende zege voor Berk dijk geëindigd. Voor rust kwam Desk er niet aan te pas, daar Berkdijk beter speelde, maar ook doordat de gasten de wind mee hadden. Na 20 minuten wordt 't 01, door 'n prachtig doelpunt van N. v. Laarhoven. Na de rust gaat 't meer gelijk op, doch de aanvallen van Berk dijk zijn veel gevaarlijker. Na 'n kwartier wordt 't nog 02 door G. van Wanrooij na prachtig doorzetten. Nadien komt er geen verandering meer in de stand. Mooi gedaan, jongens. W.V.O. 2—Berkdijk 1. A.s. zondag gaat Berkdijk re vanche nemen voor de nederlaag die Berkdijk op eigen grond door W.V.O. werd toegebracht. De wedstrijd is vastgesteld op 12 u. Succes lui! Ongeval. Dinsdagmorgen j.l. kwam 't paard van bakker v. Oort in de Hilsestraat met zijn poot in een putje terecht, waardoor het kwam te vallen. De heer v. Oort, die direct te hulp schoot, kreeg daardoor een flinke trap van het paard tegen zijn voor hoofd. Een flinke snij wonde boven zijn oog eiste een medische behan deling, die verleend werd door Dr. v. Trier uit Berndijk. St. Nicolaas. Zaterdagmiddag trok onder grote belangstelling, vooral van de jeugd, St. Nicolaas wederom door Bern dijk, doch nu door het gedeelte dat de Sint verleden week zaterdag door gebrek aan tijd had overgesla gen. De harmonie St. Jan begeleid de wederom de Sint onder pittige marsmuziek. Dinsdagmiddag mocht de meisjes school de Sint en twee zijner knech ten ontvangen, die op een originele manier werden ingehaald door de leerlingen. De Sint en Piet gaan met hun tijd mee. Piet, op een bromfiets gezeten, begeleidde dë Sint met zijn wagen. Uren zijn zij temidden van de meisjes geweest, waar hij de no dige berispingen uitdeelde, doch ook verdiende complimentjes wist te maken; niemand keerde zonder ge schenkje huiswaarts. Woensdagmiddag bracht hij een bezoek aan de jongensschool, waar hij ook voor de nodige opmerkingen zorgde; ook hier werd niemand ver geten. Alles bijeen waren het zeer prettige middagen voor de leerlin gen van beide scholen. Kalveren-tweeling. Bij de landbouwer de heer C. Kemmeren deed zich een zeldzame gebeurtenis voor; daar werden twee kalveren geboren, waarvan 't zeld zaamste was dat het eerste 30 nov. om 10 uur in de morgen het dag licht zag en' het andere de volgende morgen, dus 1 december. Beiden zijn in de beste gezondheid, doch de kalfkoe is inmiddels overleden. Agenda. Zondag 9 dec. van 11.3012.30 Leesbibliotheek. „Avonturen in Azië", door Al fred van Sprang. Uitgave: N.V. Gebr. Zomer en Keuning te Wa peningen. Prijs f 9.90. De journalist-fotograaf en ra dioverslaggever Alfred v. Sprang bezocht Birma, Thailand, China, Korea, Hongkong, Indo-China, Vietnam, Nieuw-Guinea en For mosa. Van Sprang heeft zijn re portages, die hij schreef voor „de Spiegel" en „De Rotterdammer" thans bijeengebracht tot een met vele originele opnamen geïllu streerde uitgave. Heel onderhou dend en pakkend vertelt hij over zijn belevenissen en ontmoetingen in het onrustige Verre Oosten. Het is een fraai werk geworden met opvallend goede dialogen. Echt een boek om zogezegd in één adem uit te lezen. We kunnen Alfred van Sprang's „Avonturen in Azië" dan ook zonder enige kritische opmerking, aan jong en oud, aan allen die intens willen genieten van boeiende reisverha len, bizonder aanbevelen. „Wat is dat voor een boom?", door A. Kosch en M. C. H. Ruys. (5e druk, gebonden in plastic band f 3.50. Uitgave: N.V. W. J. Thieme en Cie te Zutphen). Als u de vele bomen en sier heesters uit alle delen van de we reld afkomstig, wilt leren kennen, dan moet u dit uitnemende boekje zeer beslist aanschaffen! Het be vat een reeks tabellen met ken merkende gegevens voor het vast stellen van de namen van allerlei bomen tc. Ook vindt men in het boek zeer veel tekeningen en en kele foto's afgebeeld, wat uiter aard het determineren vergemak kelijkt. Studerende jongelui, on derwijzers, natuurvrienden en ook zij, die wel eens willen weten hoe een bepaalde boom heet, kunnen van deze praktische gids veel genoegen beleven. „Mensen maken". Allen die ambitie voelen om bij het onderwijs te gaan, hetzij als kleuterleidster, onderwijzer es of leraar (es), kunnen in deze uit stekende gids, die tot titel draagt: „Mensen maken", alles vinden omtrent opleiding, toelatingseisen, studiekosten en tegemoetkoming daarin, salaris, bevordering en doorstromeing etc., etc. Dit 127 bladzijden tellende boek voorziet in een grote leemte. De prijs is f 0.75. Het is verschenen bij de Staatsdrukkerij, Fluwelen Burg wal 18 te 's-GraVenhage. „De Nederlandse kie'zer, zijn ge dragingen en opvattingen". Ook dit is een belangwekkende studie. Het betreft een enquête naar allerlei problemen etc., die met de verkiezingen te maken hebben. Een boek dat bij het vak „Kennis van het Culturele en Maatschappelijke leven", goede diensten kan bewijzen. De Staats drukkerij bracht het in de handel voor de prijs van f 4. Arie van Pas. Men vraagt mij of zaagsel een goed strooisel is voor de nacht hokken. Ja, doch men moet zor gen, dat het eerst goed gezuiverd is van krulletjes en strootjes. Het moet dus zuiver zaegsel zijn, an ders krijgt men later last van kropziekten. Dat het nadelig is voor de ogen is een praatje. Ik gebruik droog boomblad. Onder boomblad is het hardvoer niet zo gauw te vinden en dat is een voordeel. Beweging in de winter is voor de kippen het beste „leg- poeder dat er bestaat. De heer K. v. d. W? te Mor den schrijft mij: Ik ben thans in het bezit van een flink terrein ho ge zandgrond, niet al te onvrucht baar. Ik wilde graag in het voor jaar beginnen met een 100-tal piepkuikens aan te schaffen en die op te fokken, zodat ik hoop een 50-tal jonge hoenders te hebben in 't najaar. Nu is mijn vraag: a. hoe breng ik die beestjes het best groot, en b. als het met een kunstmoeder dient te gebeuren, waar kan ik die krijgen? Antwoord: Denk maar niet, geachte heer, dat U van 100 piep kuikens door elkaar 50 flinke jonge hennen krijgt. Eerstens worden ze slechts zelden allemaal groot, tweedons zijn er bij, die achterblijven en daarom niet in de toom kunnen blijven. Denk er aan: alleen met kerngezonde die ren is voordeel te behalen. De zwakkelingen zijn schadeposten. Eet ze dus intijds op. De piepkui kens kunt u zonder kunstmoeder niet opfokken. Maar met een goe de kunstmoeder gaat het uitste kend, zelfs nog beter dan bij de natuurlijke bebroeding en opfok- kerij bij de kloek. Gaat U in V. maar eens kijken bij een paar fokkers, daar zult U wel een goed bruikbare te zien kunnen krijgen. Goed succes. Karei v. d. W. uit Voorthuizen schrijft mij het volgende Kippenvriend, Paps en Mams lezen altijd wat U schrijft over kippen en daar luister ik graag naar. Voor Sinterklaas heb ik ge vraagd om een paar krielkipjes, die vind ik zo leuk, mijn vriendje heeft ze ook. Wilt U daarvan ook eens iets vertellen? En of, beste Karei, maar dan moet je nog even wachten, er lig gen nog heel wat vragen, die ik eerste beantwoorden moet. Schrijf mij maar eens of je de diertjes ge kregen hebt en wat voor ras. Leuk, dat je met je tiende jaar. al zoveel liefhebberij voor kip pen hebt. Kunstlicht in de kippenhokken. Een elektrische lamp van 25 kaarsen is niet voldoende voor verlichting van kippenhokken. Licht aangebracht aan de zol dering is niet doelmatig, omdat de hoenders dan veelal last heb ben van hun eigen schaduw. Be ter is, het licht niet te hoog aan de wanden aan te brengen en wel zodanig, dat de bodem aan alle kanten goed verlicht wordt. Het witten van de wanden helpt zeer zeker mede om de verlichting be ter te maken. Op welke uren nu de kippen houder het hok zal verlichten, moet hij voor zichzelf uitmaken, maar hij dient in zijn eigen voor deel in acht te nemen de tijd van verlichting voeren niet zo danig te kiezen, dat de kippen no9 9een voldoende honger kun nen hebben (van 79 uur is m.i. te vroeg) om na het voeren vol doende tijd te hebben, het voeder te verteren, zodat er 's morgens wederom honger is. In de winter maanden gaan de kippen tussen 3 en 4 uur „op stok" en komen er 's morgens tussen 8 en 9 u. weer af, zodat de tijd tussen 11 en 1 uur 's nachts zowat in het mid den ligt. Men kan zich een uur werk aanschaffen, dat het licht op vastgestelde uren in- en uitscha kelt. Kippenvriend. De. vlucht voor de winter. Honderdduizenden diertjes op weg naar het zuiden. Het is hoogtij in de vogelwe reld de herfsttrek is in volle gang. Nu, terwijl de bladeren van de bomen ritselen en de padde stoelen uit de grond schieten, is een groot deel van de vogels in rep en roer. De trekkers ont vluchten het noorden om in hét zonnige zuiden hun heil te zoeken. Hoewel op 't ogenblik inder daad het hoogtepunt in de run naar het zuiden valt waar te ne men, is de trek eigenlijk al enkele maanden aan de gang en zij zal nog lange tijd voortduren. In feite is het namelijk zo gesteld, dat we gedurende bijna het gehele jaar trekbewegingen kunnen bespeu ren. In juni immers als de kare- kieten en andere zomervogels nog nauwelijks op de broedplaatsen zijn teruggekeerd, gaan de onge paarde kieviten, die dus geen nest of jongen te verzorgen hebben, reeds in troepjes rondzwalken. Kort daarna krijgen deze zwer vers gezelschap van spreeuwen en kraaien, terwijl in augustus al verscheidene soorten, als ooie vaars en gierzwaluwen, hun zo- merkwartier verlaten. In september beginnen zich al lengs grotere troepen te vormen; de eigenlijke vogelverhuizing is dan begonnen. Ooievaar al bijna in Zuid-Afrika. Terwijl het grootste deel van onze trekkers zich hier pas voor de tocht gereed maakt, zoeken verscheidene van onze zomervo gels reeds hun voedsel aan de EERBETOON AAN DE HONGAREN. Tegenover de Russische ambassade in Washington, waar op 7 november een receptie werd gehouden ier herdenking van de oktoberrevolutie, had het bureau van de International Union of Electrical, Radio and Machine Workers een symbolische verlichting aange bracht als stille hulde aan de dappere vrijheidsstrijders in Hongarjje. Middellandse Zee of nog zuide lijker. De ooievaar voelt zich tij dens de wintermaanden pas op zijn gemak in Zuid-Afrika. Tegelijkertijd met de verhui zing van „onze" vogels komt er in ons land een invasie van vluch telingen uit de skandinavische landen, die of ons land op hun weg naar het zuiden slechts pas seren en op sommige plaatsen enkele dagen verblijven of hier de gehele winter doorbrengen. In dit laatste geval spreken we van wintergasten, waarvan bonte kraaien, meeuwen en vele eenden soorten en als het vriest: zwanen en ganzen, bekende voorbeelden zijn. In februari komen de eerste zo mervogels reeds weer op de broedplaatsen terug en daarmede is de voorjaarstrek officieel inge luid. Zo zien we, dat op de keper beschouwd, dé vogelverplaatsing een cyclus vormt met twee dui delijke hoogtepunten in april-mei en in september-oktober. Vele vogels komen om. In de herfst is de trek opval lender dan in hét voorjaar, door dat 't aantal individuen dan gro ter is door de talrijke eerste jaars, waarvan een indrukwekkend percentage de trek niet overleeft. De lange weg, die in betrekkelijk korte tijd wordt afgelegd, eist een grote inspanning van de jonge dieren, die tevens allerlei nieuwe gevaren ontmoeten, die zij in hun geboortestreek niet hebben leren kennen. De natuur is ook hier on meedogend: wie niet mee kan ko men, is verloren. Bovendien be staan in de zuidelijke landen nauwelijks wetten ter bescher ming van de vogels, waardoor vele dieren geschoten of in net ten gevangen worden. Een ware ramp trof een aantal jaren gele den enkele honderden ooievaars, die in Afrika door het eten van vergiftigde sprinkhanen omkwa men. Juist doordat de trek vele slachtoffers eist, is zij voor de se lectie van groot belang. Slechts de goed ontwikkelde en gezonde dieren krijgen de kans zich in het volgend voorjaar voort te plan ten. (Ten overvloede zij hier ver meld, dat dit natuurlijk uitslui tend voor de trekkers geldt. De blijvers worden door de strenge winterse elementen geselecteerd). Nog vele raadselen. Hoewel de trek reeds geduren de tenminste 20 eeuwen wordt bestudeerd, zijn nog steeds enke le problemen niet opgelost. Zo zijn er vele theorieën opgesteld over de vraag waardoor een be paalde vogelsoort wegtrekt. De meest voor de hand liggende ver klaring schijnt voedselgebrek en koude te zijn. Maar waarom trek- ken dan reeds in augustus de gier-zwaluwen weg, terwijl we in september en oktober nog overal grote zwermen muggen en andere insecten aantreffen? Wat de koude betreft dient te worden opgemerkt, dat een dier in de natuur veel minder last van lage temperaturen ondervindt dan de moderne mens. De werkelijke oorzaak moet hoogstwaarschijnlijk gezocht wor den in de vogel zelf. Een bepaal de klierafscheiding, die o.a. af hankelijk is van de hoeveelheid licht waaraan de vogel wordt blootgesteld, schijnt de trekdrang in de vogels te doen ontstaan. Maarook dit is voorlopig nog een theorie. Zonder wegwijzers. Nu rest nog de vraag: hoe vin den de dieren hun weg? Het schijnt, dat de trek over onbeken de gebieden geleid wordt door 'n instinctief richtingsgevoel, terwijl bekende terreinen de omgeving van het nest of een voedselrijke plaats - op het gezicht herkend worden. Al met al blijft de trek een in teressant verschijnsel, rijk aan ve lerlei geheimen. De zwaluwen en de spreeuwen, de kieviten en de roodborstjes, zij alle zoeken en vinden hun weg, onbewust van de raadselen, die zich aan de mens opdringen, die zo graag alles wil verklaren. (Nadruk verboden). Wie mest met oordeel, boert met voordeel. De land- en tuinbouwers die thans de uitslag van het grond- monsterondeifeoek van hun per celen in huis hebben, komen dik wijls tot de conclusie hoe nuttig dit onderzoek is. In sommige gevallen kan er op het gebruik van bepaalde mest stoffen worden bezuinigd, in an dere gevallen bleek dat men veel te weinig strooide. Een veel voor komend euvel is nog de te hoge zuurgraad te lage pH) van de grond, met als gevolg optre dende gebreksverschijnselen in 't gewas. Magnesiumgebrek bij voorbeeld komt veelal voor op dit soort gronden. Door bekalking alleen is hier in al verbetering te brengen. Be- kalken en magnesium toedienen is beter. Meerdere kalkmeststof- fen bevatten tegenwoordig een bepaald percentage magnesium. Op deze gronden kiezen wij Thomasmeel als fosfaatmeststof. Behalve ongeveer 17 fosfor- zuur bevat deze meststof onge veer 40 kg werkzame kalk en 2 5 magnesia. Als stikstof- meststof strooien wij dan kalk- ammonsalpeter, kalksalpefer of Chilisalpeter. Gaslhuisstr. 44 KAATSHEUVEL Leverancier van alle Ziekenfondsen.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 7