®itt be (£>ube IDoos Waalwijkse en Langstraaise Courant E Gemeenteraad Drunen ST. LAMBERTUS TE DRUNEN KREEG PRACHTIG ORGEL Kasgeldlening. Gemeentebegroting. f VRIJDAG 7 DECEMBER 1956 Uitgever: Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week. 79e JAARGANG No. 95 Abonnement: 21 cent per week per kwartaal 2.70 2.95 franco p.p. Advertentieprijs: 10 cent per m.m. Contract-advertenties speciaal tarief Bureaux: GROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL TEL. 2002 Dr van BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TELEGR.-ADRES: „ECHO" Inwijding heeft zondag plaats. en kerkgebouw zonder orgel is eigenlijk niet helemaal af, om dat het orgel in belangrijke mate bijdraagt tot de luister waarmee wij onze erediensten omgeven. Het is daarom voor de parochia nen van de St. Lambertuskerk te Drunen zondag een zeer bijzon dere dag; een dag waarnaar zij al lang hebben uitgezien en die men de voltooiing mag noemen van dit fraaie kerkgebouw. Zon dag namelijk zal het nieuwe kerk orgel op feestelijke en plechtige wijze worden ingewijd. En hiermee is dan een actie be kroond, die in de maanden janu ari—april 1954 is gehouden in de vorm van een grote loterij met lo ten van f 25.— per stuk; een no vum op loterijgebied, dat buiten gewoon goed is geslaagd en dat de aanschaffing van dit nieuwe orgel heeft mogelijk gemaakt. Door de Fa. Jozef Adema en Hubert Schreurs, orgelbouwers te Amsterdam, is in zes maanden tijd een orgel gebouwd met 'n prach tige klankrijkdom en met een zeer fraaie frontbouw. In dit orgel be zit de St. Lambertuskerk een hoogwaardig instrument, een uit zonderlijk specimen van moderne orgelbouwkunst, zoals men in de ze streek niet zal vinden. De dis positie van het orgel is samenge steld door Hubert Schreurs in samenwerking met dr. P. de Bruin van de r.k. Klokken- en Orgelraad te Arnhem. Het instru ment bezib29 registers en 4 afge leide spelen, welke gedisponeerd zijn over 2 manualen met een om vang van 56 toetsen en een pe daal van 30 tonen. Het orgel functioneert met elektrische trac- tuur. De windladen zijn ingericht volgens het kegelsysteem en de windvoorziening geschiedt met 5 blaasbalgen met een Meidinger windmachine. Voor het orgel be vindt zich de speeltafel, waarvan het klavier en het pedaal zijn aangebracht volgens internationa- Ie afmetingen. Het pedaal is ge- maakt volgens radiaal concave model (de z.g. straalpedaal) j Mechelse deling (maat). Het instrument heeft in totaal 1946 pijpen van diverse afmetin gen, waarvan de tongwerken van Frans fabrikaat zijn. Alle pijpen van het orgelfront zijn sprekend. De gehele gesloten orgelkast is gebouwd volgens het klassieke model naar ontwerp van Hubert Schreurs en door de firma zelf uitgevoerd. Het voordeel van de ze gesloten orgelkast is, dat 't ge luid meer bijeen blijft en niet naar boven verwaait. Deze kast werkt dus als een klankbord, dat het ge luid recht de kerk in stuwt. De zwelkast, waarin het tweede kla vier is ondergebracht, werkt ge heel automatisch. Met dit grote, magnifieke or gel heeft de Firma Jozef Adema en Hubert Schreurs een voor treffelijk stuk werk geleverd, waarmee Drunen ongetwijfeld blij en trots zal zijn. Het is dan ook alleszins begrijpelijk dat de inwijding van dit prachtige in strument op plechtige en feeste lijke wijze zal geschieden. Zondag om 4 uur heeft een Lof plaats waaronder de Hoogeerw. Heer Deken Rooyackers een toespraak zal houden. Daarna zal de inwij ding geschieden, waarbij het Te Deum zal worden gezongen. Hierna zal een orgelconcert worden gegeven door Albert de Klerk, stadsorganist van Haar lem en leraar aan de r.k. Kerk- muziekschool te Utrecht. Voor en tijdens het concert zal een uit leg worden gegeven door de Wit heer Clemens van de Berg van de abdij van Heeswijk. Dit onge* twijfeld zeer fraaie concert ver meldt een Toccata van Sweelinck, twee Koraalvoorspelen van Joh. Sebastiaan Bach en verder wer ken van Alb. de Klerk, Jos van Amelsvoort, Flor Peters en Cesar Franck, waaronder een aantal variaties op bekende kerstliede ren. Wij mochten dit orgel reeds in werking horen en willen' dan ook onderstrepen dat het een bijzon der groot genoegen is om naar 'een concert op dit voortreffelijke instrument te luisteren. De raad der gemeente Drunen kwam maandagavond in open bare vergadering bijeen ten ge meentehuize onder voorzitter schap van burgemeester Snels. De raad had een 15-tal agenda punten voor de boeg, maar werkte deze in anderhalf uur vlot af. De raad gaf B. en W. machti ging tot het aangaan van een kasgeldlening tot een totaal be drag van 1.500.000.—. Het bedrag der benodigde, fi nancieringsmiddelen voor 1957 bedraagt 3.500.000.—. Het sal do der reeds afgesloten vaste geldleningen bedroeg 2.100.000. Ook machtigde de raad B. en W. tot het aangaan van een re- keningcourantovereenkomst met de N.V. Bank voor Ned. Gemeen ten tot een bedrag van 115.000. Aan de orde was verder het voorstel: a. tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de bouw van 25 woningwetwoningen; b. het aanvragen van rijks- steun voor deze woningen. B. en W. stellen voor hiertoe te besluiten. De heer v. Sprang vroeg of er van deze woningen ook in Els- hout zouden worden geplaatst. De voorzitter antwoordde dat dit zowat in de lijn lag dat dit zou gebeuren. Verder deelde de voorzitter mede dat dit een ver vroegde toewijzing was van de toewijzing, welke na 1 januari nog zou volgen. In verband met het bouwen van een gedeelte van deze woningen in Elshout deel de de voorzitter mede dat t.z.t. de situatie aldaar in verband met het uitbreidingsplan zal worden opgenomen. Aan de orde was verder het voorstel tot het verlenen van de gebruikelijke gemeentelijke bij drage in de aansluitingskosten op het waterleidingnet van een perceel Groenewoud 9. De ge meentelijke bijdrage is 25 der total^ kosten. Inmiddels was de aanvrage van_ dit perceel verval len en kon dit agendapunt wor den afgevoerd. De heer v. Sprang meende te weten dat nog twee aanvragen liepen en vroeg om deze nu af te werken. De voorzitter vond dit goed, maar dan met deze restrictie dat over de uiteindelijke cijfers nog nader beslist kon worden. Aan de orde was verder het voorstel tot aan- en verkoop van grond langs de Schoolstraat. Het pre-advies zegt hierover Zoals uw raad wel bekend is, is tengevolge van de nieuwe uit monding van de Schoolstraat 'n strook grond vrijgekomen (nabij de hoek van het oude School- straatje), waaraan tot op heden nog geen definitieve bestemming gegeven was. Deze strook heeft, als gevolg van de nieuwe situatie ter plaatse, de vorm van een spie. In verband met 't steeds toe nemende elektriciteitsverbruik en om een ongestoorde aflevering van stroom te waarborgen, is 't een noodzakelijke eis, dat in de omgeving door de PNEM een transformatorgebouwtje wordt bijgeplaatst. De opzet van de PNEM is dit gebouwtje op deze spie te plaatsen, met name ten noorden van de woning van J. Timmermans, Schoolstraat. Door de N.V. Lips is verder een verzoek ingediend de achter de woning van de heer M. Lips gelegen strook grond, welke aan zijn huidige tuin grenst, te ver kopen. Deze strook zou door de gemeente alleen gebruikt kun nen worden als plantsoen. Een andere bestemming zou hieraan, in verband met de ge ringe diepte van de strook, niet gegeven kunnen worden. Waar echter ter plaatse voor de aanleg van plantsoen een breedte van 3 meter ruimschoots voldoende is te achten, menen wij, dat 'tvoor de gemeente aanbeveling ver dient tot verkoop aan de N.V. Lips en de PNEM over te gaan. De heer v. d. Veer merkte op dat hij niet tegen het voorstel was, maar gezien had dat dhr. Timmermans de grond al in ge bruik had. De raad liep met zijn besluit zo'n beetje achter de fei ten aan. De voorzitter merkte op dat de heer Timmermans indertijd hiervoor toestemming had ge kregen middels een overeen komst met de gemeente. De heer Pijnenburg vond het gewenst dat met de fa. Lommers ook overleg werd gepleegd om de Schoolstraat aldaar breder te kunnen maken. De voorzitter deelde mede dat dit al eerder was gebeurd, maar dat men de situatie nog eens zou opnemen. De raad keurde het voorstel goed. Verder was aan de orde de vaststelling van de vergoedingen aan de bijzondere scholen voor gewoon lager onderwijs en bui tengewoon lager onderwijs. Deze vergoedingen bedragen per leerling Gewoon lager onderwijs: Jongensschool f)runen 30.-; Meisjesschool Drunen 30.— Jongensschool Elshout 25.50; Meisjesschool Elshout 30. Voortgezet gewoon lager on derwijs Jongensschool Drunen 45. Meisjesschool Drunen 45. Vakonderwijs Werkelijk uitgegeven Meisjes school Drunen 1052.99. Verder dient de raad vast te stellen het totaalbedrag der voor vergoeding in aanmerking ko mende uitgaven over 1955. Deze uitgaven kunnen, naar aanlei ding van de controle der ingeko men stukken worden vastgesteld als volgt Jongensschool Drunen GLO 7.528.48 Meisjesschool Drunen GLO ƒ8.570.75 VGLO ƒ1.560.59 Jongensschool Elshout GLO 8.848.93 Meisjesschool Elshout GLO 4.360.86 De raad keurde dit zonder op- of aanmerkingen goed. Verder stelden B. en W. voor het slachthuis met de bijbeho rende werf in de Stationsstraat bij inschrijving te verkopen. De raad gaf hieraan zijn goed keuring, maar wilde wel de res trictie maken dat het terrein een goede bestemming zou krijgen, zodat de huidige ontsiering in ieder geval zou verdwijnen. De voorzitter deelde mede dat er plannen bestonden om de ge- meentewerf over te brengen naar gemeentegrond achter de Heidijk langs de Duinweg. Daar "zou ook een stuk grond in ge bruik kunnen worden genomen voor de plantsoenendienst. Aan de orde was verder de periodieke aftreding van de heer C. J. van Riel als lid van de com missie van toezicht op de vak school voor schoenmakers. De aanbeveling luidde 1. G. J. van Riel, 2. H. Spee. De heer v. Riel werd met 8 stemmen herkozen. De heer Th. Molenbrugge werd met 10 stemmen herkozen als lid van de gemeentelijke dienst van Maatsch. Zorg. De voordracht luidde 1. Th. Mo lenbrugge, 2. J. de Geüs. De heer de Veer zag deze voor dracht graag wat ruimer gesteld. De voorzitter vond dit niet noodzakelijk. In de commissiè tot wering van schoolverzuim werden ge kozen: J. M. Jehoel 9 st.P. H. Jansen, 9 st.; Me.j. F. v. d. San- den, 10 st.; P. J. Elshout, 10 st. A. J. C. Pijnenburg 8 st.; H. M. Portier, 9 st.; W. van der Velden 8 st.; Th. Jehoel 10 st. De heer W. Habraken, ambte naar ter secretarie alhier, werd met ingang van 1 januari 1957 benoemd tot ambtenaar van de burgerlijke stand. Aan de orde was verdef het voorstel van B. en W. tot ver koop van de woning Stationstr. 23 aan de heer A. H. J. Wagen makers. Deze woning is 'n win kelpand. De heer Wagemakers, die raadslid is, verzocht om bij de behandeling van dit punt ge acht te worden niet aan de be sprekingen te hebben deelgeno men. De raad keurde de verkoop goed. Verder was aan de orde het vaststellen der gemeentebegro ting 1957. De voorzitter gaf een korte toelichting op de begro ting in het algemeen. Wij zijn, aldus burgemeester Snels, met een sluitende begroting met een post onvoorziene uitgaven van 23670.uit de bus gekomen en zijn daarmede wel een witte raaf tegenover vele andere ge meenten. Al lijkt het beeld, al dus spr., gunstig, bij nadere be studering zal blijken dat dit toch niet geheel opgaat. De post on voorzien zal om te beginnen nog moeten worden verlaagd met 10.000.subsidie nieuw jeugd huis, terwijl ook in 1957 ver schillende kapitaalsobjecten de aandacht vragen. De voorzitter wees er dan ook op dat het nodig zal blijven het Gemeentefonds om bijstand te blijven verzoeken, daar de post onvoorzien te klein zal blijken. Over de begroting zegt het pre-advies het volgende Op de post voor onvoorziene uitgaven resteert 23.670.80. Ten opzichte van 1956 worden de uitgaven 117.000.hoger geraamd. Dat toch een sluitende begroting kon worden verkrè- g.en, is te danken aan een ver meerdering van inkomsten tot 140.000.—. Tegenover een uitgavenstij ging van 117.000.kon der halve 140.000.meer aan in komsten worden geraamd. De ruimte, welke is ontstaan ad 23.000.is echter totaal on voldoende. Allereerst zal de post onvoorzien nog moeten worden verlaagd met 10.000.indien Gedeputeerde Staten goedkeu ring zullen verlenen aan het be sluit, waarbij een subsidie werd geraamd van 10.000.voor 't nieuwe jeugdhuis. Bovendien wordt gehoopt, dat in 1957 uitvoering gegeven zal kunnen worden aan de volgende kapitaalsobjecten a. de riolering en verbetering van de Burgemeester v. d. Heij- denstraat, waarvan de kosten globaal worden geraamd op 170.800.— b. de verbetering en riolering van de Schoolstraat en Jac. van der Meydenstraat, waarvan de kosten worden geraamd op 229.500.— c. de riolering van een gedeel te van de Stationstraat, de bouw van een pompstation, alsmede de aanleg van een persleiding d. de bouw van een nieuwe gemeentewerf e. de verbetering van de Klei nestraat (trottoirs). Hoofdstuk II. Algemene dienst- De stijging der uitgaven is in hoofdzaak een gevolg van de 6% salarisverhoging in 1956, alsme de van geringe verhogingen van diverse posten tengevolge van prijsstijgingen. Hoofdstuk III. Openbare vei ligheid. De uitgaven zijn gestegen met 10.000.als volgt te specifi ceren 1. Hogere kosten brandweer 5.340.—. 2. Hogere kosten straatver lichting 4.300. Hoofdstuk IV. Openbare ge zondheid. De uitgaven zijn hoger ge raamd 5.300.Voorgesteld wordt subsidie aan het Wit-Gele Kruis met 2.500.te verhogen, waar het mogelijk is dat door 't Wit-Gele Kruis een reserve ge vormd wordt voor nieuwbouw. Bovendien zal de schoolartsen- dienst te Waalwijk een hogere bijdrage eisen voor de verdere uitbouw van die dienst. Hoofdstuk V. Volkshuisvesting. Het nadelig saldo is pl.m. 10.000.— minder nadelig dan vorig jaar. De oorzaak hiervan is, dat in 1955 een aantal onren dabele investeringen geheel wer den afgeschreven. De kapitaals- lasten daalden hierdoor van 7.080.— tot 600.—. Hoofdstuk VI. Openbare werken. De kosten worden 26.000. hoger geraamd. Dit is een gevolg van de 6% loonronde, de stich ting van een eigen technische dienst met een eigen gebouw en administratie en met een eigen directie. Bovendien zijn de kosten van de gemeentereiniging gestegen door de aanschaffing van een huisvuilwagen. Gedurende de laatste jaren zijn steeds meer kleine plantsoenen aangelegd, welke derhalve ook steeds meer onderhoud vereisen. Hoofdstuk VIII. Onderwijs. De uitgaven en inkomsten van 't nijverheidsonderwijs zijn sterk gestegen als gevolg van de uit breiding van de schoenmakers vakschool en de toename van 't aantal leerlingen op de land- bouwhuishoudschool. Diverse subsidies zijn hoger geraamd, o.a. voor de muziek korpsen, jeugdverenigingen, de levensschool en de technische hogeschool. Hoofdstuk IX. Maatschappelij ke steun en voorzorg. De kosten wegens verpleging van arme krankzinnigen zijn een stuk minder geraamd. Verwacht mag worden, dat 36.000.vol doende zal zijn. Het subsidie aan de Stichting voor Gezinszorg is belangrijk verhoogd. Deels is dit een gevolg van de hogere personeelskosten door loonsverhogingen, anders zins is het aantal verzorgingsda- gen ongeveer verdubbeld. Begroting 1956-1957 Gemeen telijk Woningbedrijf. Het totaal geïnvesteerde be drag voor de woningbouw be draagt p. 1 jan. '57 1.138.597.72. Hierbij moet nog worden geteld 479.111.voor de 34 woning wetwoningen, welke thans in 't uitbreidingsplan gebouwd wor den en 98.393.39 voor 6 wonin gen gebouwd met premie. In to taal is derhalve geïnvesteerd 1.716.102.11. Dit bedrag zal in de loop van het begrotingsjaar nog oplopen wanneer uitvoering wordt gegeven aan de plannen voor de bouw van nieuwe wo ningwetwoningen. In totaal bedraagt het aantal woningen in exploitatie bij de gemeente 189. De begroting sluit met een na delig saldo van 72.60. Begroting dienst gemeente werken. Per 1 januari zal aan de dienst 133.000.aan kapitaal worden verstrekt voor de volgende in- vesteringen Lezend in oude, dikwijls vergeelde „Echo's" van 25, 50 en 75 j| jaar geleden, komen ons soms dingen onder ogen, die wij u jj niet willen onthouden, omdat wij graag onze glimlach met u jj jj delen. Zo lezen wij in De Echo van ..M 8 DECEMBER 1881. FRANKRIJK. Volgens Le Glo be is de regering besloten niet te dulden dat leden van niet erken de geestelijke orden, hetzij jezuï- ten of anderen, ingevolge den last hun door bisscüoppen opge legd, den predikdiensten vervul len in katholieke kerken. Als men dit leest, daif vraagt men zich af waar de uit drukking „H(j heeft een leven als God in Frankrijk" vandaan komt. 8 DECEMBER 1906. WAALWIJK. Indertijd werd er in den raad er op gewezen, dat onbewoonde woningen zoo terdege te lijden hebben van de zucht tot baldadigheid der jeugd en tot diefstal van anderen, ook werd toen politietoezicht ge vraagd. Dat een en ander juiste opmerkingen waren, kan men thans weer zien in de le Zeine, waar eene onbewoonbaar ver klaarde woning het terdege moet ontgelden, overal worden stuk ken afgebroken, vooral de hou ten gedeelten. Hieruit blijkt dus wel dat de jeugd vijftig jaar geleden niet fatsoenlijker was dan vandaag de dag. Overigens kan men nu in de Putstraat, tegenover de Victoriestraat, weer eenige staal tjes van vernielzucht zien- Van de aldaar ontruimde woningen is geen ruit meer heel. De zaak is nu met planken dichtgespijkerd, omdat anders van het interieur wellicht ook niets meer heel zou blijven. Men wil deze verniel zucht wel eens wijten aan 't feit dat er niet genoeg wordt gedaan om de jeugd bezig te houden. Dit is voor 95 sentimenteel gela menteer. De jeugd van vandaag heeft meer om zich mee bezig te houden dan vijftig jaar geleden, maar zij kan kennelijk niet de fut opbrengen om zich ergens voor te interesseren. Alles wat hoger ligt dan rock roll vergt geestelüke inspanning en dat is voor het merendeel wel wat te veel gevraagd. 9 DECEMBER 7931. DUITSLAND. Hitier, de natio naal socialistische leider in Duitschland, gaat voort met de propaganda-actie voor zijn idea len. Hitier verklaarde dat alleen zijn wil in de partij de doorslag gaf. Hij zei dat er geen twijfel aan was, dat zijn partij spoedig aan de macht zou komen. Ver volgens besprak Hitier het com munistisch gevaar in Duitsch land. De meeste mensen hadden niet de flauwste voorstelling van de monsterachtigheid van het communistisch gevaar. Dat alleen Hitler's wil de doorslag gaf, heeft Duitsland tot zijn schade en schande moeten ervaren. Overigens kunnen wjj zfjn mening over het communis me volkomen delen, alhoewel het nationaal-socialisme in monster achtigheid voor het communis me niet onder deed. 1. Kosten bouw bureau 78.800 2. Kosten bouw opslagplaats 9.550 3. Kosten aanschaffing motor- grasmaaimachine 2.250 4. Kosten inventaris 18.000 5. Kosten aankoop vuilnis wagen (vrachtauto) 24.500 Begroting 1957 Instelling voor Maatschappelijke Zorg. Het geraamde tekort op de be groting 1957 voor de gemeente lijke instelling voor maatschap pelijke zorg bedraagt 23.750.-, voor 1956 bedroeg de raming 26.690.—. Voor ondersteuning werd een bedrag van 2.100.meer uit getrokken. Hiertegenover staat, dat de kosten van uitbesteding van kinderen 1.500.- en de kosten voor gezinszorg 1.000.- lager geraamd konden worden. Aan ouderdomsrente zal 1.700 meer worden ontvangen. Subsidies. Voor het dienstjaar 1957 zijn o.a. de volgende subsidies ge raamd Wit-Gele Kruis Drunen f 100.scholen Drunen Els hout 4- Elshout wijkzuster) 750— Wit-Gele Kruis Drunen t.b.v. reservering voor nieuwbouw 2.500— Wit-Gele Kr. Elshout 400— Wit-Gele Kr. Elshout voor bezoek scholen Drunen en Els hout door wijkzuster van afde ling Drunen 100. R.K. Middelb. Handelsschool Waalwijk 25.per leerling) 625— R.K. HBS en R.K. MMS, Chris telijke HBS Waalwijk en MMS Etten, Lyceum Den Bosch 50 per leerling afd. HBS 22.250. St. Janslyceum 's-Bosch, Co- nisius College Nijmegen, Gym nasium I. C. Venray 50.per leerling 300. Econ. Hogeschool te Tilburg, vaste subsidie subs, per stu dent 50.— 172.50. R.K. Leergangen, Tilburg 50. Diverse seminaria 100.per student per jaar 1300. Stichting Lager Nijverheids onderwijs 75. Mater Amabilisschool 's Bosch 1/2 van rijkssubs. Idem Waal wijk 20.- per leerling 140.—. Tuinbouwvakschool 500. R.K. Lagere Landbouwschool Nieuwkuijk 10.- p. leerl. 400.- Prov. Genootschap Kunsten en Wetenschappen 50. Bibliotheek Drunen 250. Bibliotheek Elshout 100.-. Harm. De Volharding 700. Harm. Beatrix 875. Fanfare Elshout (overige af delingen) 425. Cantabilé Drunen f 100. UDI Elshout 100— R.K. Voetbalvereniging 100.- Gymnastiekver. St. Herman Joseph 350. Jeugdverenigingen 1000. O. L. Vrouwe Schuts Elshout 50— Stichting Brab. Orkest 200.- Parochieel Sociaal Culturele Vereniging „Elshout Vooruit" 450.—. Ver. Drunens Toneel (mits beroepsregisseur) 100. Heemkundige Vereniging „On- senoort" 50. Landelijke Rijver. „Echo der Duinen 30. Oranje-Comité f 250. Levensschool Nieuwkuijk 3000— Stichting Kath. Gezinszorg 2.25 per dag) (in de laatste raadsvergadering verhoogd voor 1956 tot 2.600—)4.200— Interparochieel Sociaal Cha ritatief Centrum (over 1956 slechts geraamd voor een gedeel te van het jaar) 5.270.43. Fok- en Controlevereniging „De Vooruitgang" 950. „De Toekomst" 1.per ge controleerde koe) K.I. Drunen e.o. (roodbont) 300— K.I. Langstraat (zwartbont) 87.50. Stichting VVV Brabants Cen trum 5 ct. per inwoner 337.50. Kath. Openbaar Bureau voor Beroepskeuze Waalwijk 100. Stichting Sociale Avondschool Katholieke Middenstand 25. R.K. Boerinnenbond Drunen- Elshout 70. Jonge Boerenst. Drunen 50.- Jonge Boerenst. Elshout 35.- De heer de Veer had naar aan leiding van deze begroting nog enkele dingen te vragen, o.a. hoe het mogelijk was dat de harmo nieën deze hoge subsidies kre gen. Niet dat hij ze te hoog vond voor deze gezelschappen, maar wel tegenover de andere vereni gingen, zoals b.v. de voetbalver eniging. De voorzitter merkte op dat de voetbalvereniging middels andere manieren van'de gemeen te steun ontvangt en later sloot dc heer Brok zich bij de voorzit ter aan. De heer v. d. Veer stelde ook vragen over de brandweerver goedingen en naar de aard van de onrendabele investeringen. De heer Fortuijn zag tot zijn verwondering ook nog 250. subsidie voor 't Oranje-Comité. Hierover ontspon zich een debat met als resultaat dat men een stemmig tot de conclu§ie kwam dat er geen Oranje-Comité meer bestond. De voorzitter merkte dan ook op dat er op dit gebied om een initiatief wordt gevraagd en hij meende symptomen te hebben waargenomen, die-in de goede richting wijzen. De heer v. Sprang had de be groting goed besludeerd en had een Woord van lof voor de sa menstellers. Spreker noemde de begrotin" de grondslag waarop het gemeentelijk beleid gebouwd kan worden. Spreker vroeg de aandacht voor het onderhoud van wegen en wees nog eens op de post van 1500— onderhoud zwembad. Spreker noemde dit een verliespost, die ieder.jaar te rug kwam zolang er geen nieuw zwembad is. De voorzitter deelde mede dat het bestek reeds gereed was en opgezonden naar de inspectie voor de volksgezondheid. Van groter belang nog is, dat door de instanties de aanleg van dit zwembad op de urgentielijst is geplaatst. De raad besloot hiermede de behandeling van de begroting voor 1957. DE ECHO m HEI ZUIDEH E E

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 9