Waalwijkse en Langstraatse Courant BINNEN- EN BUITENLAND) Een rustig gevoel DITVOORST-SCH RIJ VERS Gemeenteraad Waalwijk BROOD. V- Schoolbestuur, docenten en leerlingen van Dr. Mollercollege huldigden Dr. Vercauteren VRIJDAG 21 DECEMBER 1956 Uitgever: Waalwij kse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week. 79e JAARGANG No. 98 21 cent per wee1-: per kw; rtaal f 2.70 1 2 95 franco p.p. AdvertentienriV 10 cent per m.m Contract-advrrtenties: sn^-iaal tari<v Bureaux GROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 Dr van BEURDENSTRAAT 8 Binnenland Betere salarisvoorstellen aan onderwijzers. Het kabinet heeft besloten, be tere salarisvoorstellen te doen aan de vertegenwoordigers van de onderwijzersorganisaties. Dit deelde mr Cals, minister v. Onderwijs, dinsdagmiddag in de Tweede Kamer mee. De leiders van de onderwijzersorganisaties, die vorige week in Den Haag de grootscheepse demonstratie voor betere salarissen organiseerden, wisten dat de ministers binnen enkele dagen over de nieuwe re geringsvoorstellen zouden beraad slagen, zei de minister. En hij voegde er aan toe, dat het con gres van de tienduizend onderwij zers de zaak voor de regering ex tra moeilijk maakte, want nu wordt de indruk gewekt alsof men met demonstraties hoge salarissen kan afdwingen. Mr Cals oefende scherpe kritiek op uitlatingen van sommige onderwijzers. Mr. Cals liet doorschemeren, dat de regering bereid is, het be zit van bijakten te belonen zonder dat het basissalaris wordt ver laagd. Verder zei hij: „Enige ver hoging van de marge voor school hoofden zit er in en niet alleen voor hen". Er werden geen uit voerige mededelingen gedaan. De uitgewerkte voorstellen zullen eind januari, begin februari wor den voorgelegd. De verhogingen krijgen terugwerkende kracht tot 1 januari 1957. Het is niet waar, dat het be roep van onderwijzer steeds min der aantrekkelijk wordt en dat steeds minder mensen zich voor 't onderwijs melden. Mr. Cals be wees het met cijfers. Bijvoorbeeld: vóór de oorlog kwamen gemid deld uit elke groep van tiendui zend burgers tussen de 20 en de 65 jaar 62 onderwijzers voort voor het lager onderwijs; nu 72. Voor het nijverheidsonderwijs steeg het gemiddelde van 14 tot 27 en zo is het in alle takken van onderwijs: „Meer, meer, overal meer dan ooit tevoren." Volkskr.) MIDDELHUIS HERKOZEN ALS VOORZITTER K.A.B. Maandag en dinsdag 1.1. was de Verbondsraad van de Neder landse Katholieke Arbeidersbe weging te Utrecht in najaarsver gadering bijeen. De voorzitter van de. KAB, de heer J. A. Middelhuis, die perio diek aftrad, is bij enkele"kandi daatstelling als zodanig herko zen. Na zijn openingsrede deelde hij mede, dat de KAB-inzameling voor financiële steun aan Hon garije tot dusverre 81.000. heeft opgebracht. LAATSTE TRANSPORT HON GAARSE VLUCHTELINGEN. Maandagmiddag is het laatste transport Hongaarse vluchtelin gen in Utrecht aangekomen. De groep bestaat uit 350 personen, onder wie 165 alleenstaande man nen, 30 alleenstaande vrouwen en 43 gezinnen. Ook onder deze groep bevin den zich tal van vluchtelingen, die in Nederland reeds familie leden hebben. De federatie voor vluchtelin genhulp is de gehele dag bezig geweest met de afvoer van de vluchtelingen die to,t het vierde transport behoorden. De 55 vluchtelingen, die met hun fa milie of gezinnen herenigd kon den worden en reeds vrijdag ar riveerden, zijn woensdag afge voerd. Op deze hereniging ,heeft deze groep van 55 personen in Nederland drie dagen moeten wachten. NEDERLAND EET MEER VLEES DAN VOOR DE LAATSTE OORLOG. In een door het economisch instituut voor de middenstand samengestelde- statistiek voor 't slopersbedrijf over 1955 wordt o.m. meegedeeld, dat 't verbruik van vlees en vleeswaren per hoofd der bevolking in 1955 met 36,4 kg. voor het eerst het voor oorlogse niveau, gebaseerd op 't verbruik in de periode 1933 t.e. m. 1938 van 36 kg. beeft over schreden. Deze cijfers zijn exclusief het verbruik door zelfverzorgers. In vergelijking met voor de oorlog is de zelfverzorging op het plat teland geleidelijk aan van be langrijk minder betekenis ge worden, waardoor een verschui ving is opgetreden in- het bin nenlands verbruik ten gunste van het aandeel dat door slagers en vleeswarenfabrieken is ver werkt. Wat de uitkomsten van het slagersbedrijf in 1955 betreft, worden in de statistiek de ge middelde bedrijfsresultaten be handeld van 94 dezelfde slagerij en in 1954 en 1955. De gemiddel de omzet steeg van 97.050 in 1954 tot 105.570 in 1955, de bru to winst van 19.460 tot ƒ22.790 en de netto winst volgens de be rekening van het instituut van f 9.200 in 1954 tot f 11.470 in 1955. ZEVEN DODEN OP DE WEG. Een busje met arbeiders uit Enkhuizen en Bovenkarspel, die te Wormerveer werken, is maan dagavond op de Jaagweg te Aven- horn op een aan de kant staan de truck met oplegger gebotst, waarvan de chauffeur bezig was de achterlichten te repareren. De bus werd totaal vernield en de 46-jarige chauffeur-eigenaar A. Mos uit Enkhuizen, die zwaar gewond werd, overleed kort na het ongeval. Ernstig gewond wer den vier arbeiders. Enige uren na 'n gecompli ceerde aanrijding bij Ypenburg hebben twee automobilisten op de Rotterdamse weg te Rijswijk de dood gevonden. De 45-jarige C. J. Alblas uit Dordrecht reed op de inhaalweg, toen hij hon derd meter voorbij Ypenburg slipte en met betrekkelijk grote snelheid tegen een tegenligger opbotste, bestuurd door de 41-ja rige J. M. M. P. uit Rotterdam. Beide bestuurders werden op slag gedood, terwijl de beide auto's totaal werden vernield. De heer Alblas was directeur van de N. V. Van Rietschoten en Houwens te Rotterdam. Op de provinciale weg on der de gemeente Maurik kwam de automobilist P. van der Eist uit Doorn met zijn auto in botsing met een uit de richting Eek en Wiel komende vrachtauto. De heer Van der Eist raakte in zijn wagen bekneld. Hij werd naar 'n ziekenhuis in Tiel gebracht, waar hij bij aankomst bleek te zijn overleden. Voorts werden nog 3 personen overreden en gedood. Buitenland H. VADER SPREEKT TOT DE JEUGD. Zondag is te Rome de derde algemene vergadering van de In ternationale Federatie der Ka tholieke Jeugd besloten. De H. Vader heeft de deelnemers toe gesproken. „Zelden heeft een generatie zulke diepgaande en geweldige omwentelingen meegemaakt", zo zei de Paus, „als de jeugd van nu volkeren worden in bewe ging gebracht, de beschavingen wankelen op hun grondvesten, hartstochten worden losgeslagen en de heiligste waarden van gods dienst en moraal ondermijnd. Hoe zouden Wij niet door mede lijden bevangen worden bij de ge dachten aan zovele jongeren van heden, die gelijk schapen zonder herder opgroeien in onrust en twijfel en onbeschermd overge leverd zijn aan het vergif van leugenachtige propaganda". De Paus wekt de jeugd op zich te scharen rond de plaatsvervanger van Christus en haar krachten niet te verspillen. Aan het slot van z'n toespraak bad de Heilige Vader dat het God moge behagen uit de jeugdbewe ging een steeds groter aantal tot de hoogste dienst, die van het priesterschap, te roepen. „Want overal is de oogst die op de apos tolische werkers wacht, oneindig groot. En hoe zouden de zonen, die de Kerk liefhebben, open staan voor de^behoeften der we reld en die sedert hun jongens jaren in het geestelijk leven zijn gevormd, niet bereidwillig ge volg geven aan deze oproep van boven TWEE JAAR GEËIST TEGEN OTTO JOHN. De openbare aanklager bij het Westduitse Hooggerechtshof te Karlsruhe heeft maandag tegen dr. Otto John, het voormalige hoofd van de contra-spionage dienst te Bonn, een straf van ten hoogste twee jaar tuchthuis met aftrek van een jaar voorarrest geëist. Voorts eiste hij, dat John gedurende drie jaar geen open baar ambt mag bekleden en niet mag worden gekozen. Hij noemde John een „zwak keling, geen misdadiger." Het proces heeft al zes weken ge duurd. Men verwacht dat bet Hof nog voor Kerstmis een uitspraak zal doen. MOSKOU EN POLEN. Sjepilof, de Russische minis ter van buitenlandse zaken, en zijn collega van defensie, maar schalk Zioekof, kwamen maan dag plotseling in Warschau, fn de avond ondertekenden zij met de Poolse leiders een verdrag, waarby de status van de Russi sche troepen in Polen wordt ge regeld. Het verdrag steunt op de volgende beginselen De Russische troepen, die op grond van het verdrag van War schau in Polen zijn, zullen niet worden verplaatst zonder voor afgaande toestemming van de Poolse regering. De Russische troepen mogen niet worden gebruikt om druk uit te oefenen zoals dat kennelijk in oktober is gebeurd. De omvang der Russische troe pen en de plaatsing van hun le gering moetén door Polen wor den goedgekeurd. Op Russische militairen en hun gezinnen zal de Poolse wet geving van toepassing zijn, wan neer zij zich buiten hun bases bevinden. 1 De Russische troepen .vallen volkomen buiten bezwaar van de Poolse schatkist. HONDERDEN HONGAREN TERECHTGESTELD. Volgens onofficiële rapporten zijn tot nu toe 260 Hongaarse patriotten door bijzondere tribu nalen veroordeeld en terechtge steld. De Hongaarse regering beeft van slechts vijf doodstraf fen melding gemaakt. Het blijkt, dat alleen bet tribunaal in Boe dapest vaste zittingen houdt. De provincie wordt bediend door vliegende tribunalen, die op elk gewenst ogenblik kunnen wor den uitgezonden naar streken waar onrust heerst. De guerilla- sirijders loeren op deze tribuna len. Een vliegend tribunaal, dat op weg ging uit Györ, is onder weg bij Ivaposvar door vrijheids strijders onderschept. De leden er van zouden zijn gedood. Felle aanval van Spaak op UNO. „Bij de tegenwoordige situatie in de UNO is alles, op oorlog na, geoorloofd. Verdragen mogen worden geschonden, beloften kunnen worden gebroken, een land mag zijn buren bedreigen en allerlei streken tegen hem uitha len, zo lang het maar niet tot een open oorlog komt." Dit vernieti gende oordeel velt de pasgekozen secretaris-generaal van de NA TO, Spaak, over de manier, waar op de UNO de internationale vraagstukken behandelt, in een artikel dat vandaag in het Ame rikaanse tijdschrift „Foreign Af faire" verschenen is. JAPAN LID VAN V. N. Japan is met algemene stem men door de algemene vergade ring toegelaten tot de Verenigde Naties. Ongeveer 77 landen na men deel aan de stemming. Hon garije en Zuid-Afrika waren niet vertegenwoordigd. BELGISCHE REGERING IN DE MINDERHEID. De katholieke oppositie eiste dinsdag luidkeels het aftreden van het linkse kabinet, toen de regering in de kamer van volks vertegenwoordigers op een ui terst serieus punt in de minder heid gesteld werd. De voorlopige kredieten voor de eerste 3 maan den van 1957, die premier Van Acker van het parlement vroeg, werden namelijk met 94 katho lieke stemmen tegen 87 linksen geweigerd. De Belgische premier dacht echter niet aan ontslag. Hij weet de minderheid aan een parlementair ongelukje. Inder daad bleken 20 linkse afgevaar digden aan het spijbelen te zijn. Niettemin werd hij er onder druk van de oppositie toe gedwongen nog deze week de kwestie van vertrouwen te stellen, een in België zeldzame gebeurtenis. Provinciaal Nieuws PROVINCIALE STATEN. De Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben in hun najaarszitting tot lid van Gede puteerde Staten gekozen de heer P. Coppes te Tilburg en Mevr. Jansen-van Twaalfhoven tot buitengewoon lid van dit college. De heer P. Alberts voerde na mens de KVP bij de algemene beschouwingen het woord en zei o.m. „Er is enige verontrusting over de wijzen waarop Brabant er in de afgelopen jaren in ge slaagd is 't bevolkingsoverschot op te vangen". Hij trad op als fractieleider van de KVP, daar mr. Sassen in Straatsburg ver blijft. „Oost-Brabant vertoont een ongelooflijke verheugende ontwikkeling", zo vervolgde de Rucphense burgemeester die met name plaatsen noemde als Eind hoven, Helmond, Oss, 's-Bosch, Uden en Veghel. „De industria lisatie is hier zo geslaagd, dat men meer als zijn rechtmatig deel van het bevolkingsoverschot heeft weten om te zetten". In Midden-Brabant is er ech ter een stilstand, voor in en rond Tilburg, Roosendaal en Bergen- opzoom hebben nog niet die be tekenis gekregen voor de indus trialisatie door het uitblijven van een beslissing over het Moerdijk kanaal. Voor middelgemeenten „met een innerlijke potentie" als Oss, Oosterhout, Waalwijk en Dongen, die geen steun bij de in dustrialisatie hebben gehad, zag de katholieke woordvoerder nog natuurlijke mogelijkheden voor verdere groei. De heer Alberts hoopte, dat 't probleem der ontvolking, zoals dat in Groningen en Drente speelt, geen betekenis zou krij- ken voor het Brabantse platte land. Anders zou dat een niéuw vraagstuk worden, waarmee wij ernstig rekening moeten houden. „Heeft het agrarische leven in onze provincie niet te weinig de aandacht", zo stelde spreker ver volgens een gewetensvraag aan G. S. „Wij moeten er voor wa ken, dat niet door een overmati ge zorg voor het bevolkings vraagstuk opnieuw gronden aan getast worden." Het lid A. Kamp (KVP) noem de de situatie in de landbouw thans even kritiek als die in de industrie van vijftig jaar gele den. „Het agrarische bedrijfsle ven ziet zich voor grote struc tuurveranderingen geplaatst", zo betoogde deze spreker. De nood zakelijkheid van een snelle ruil verkaveling werd later nog eens onderstreept door het lid Van Daal (KVP), die voorts de aan dacht vroeg voor de Maaskant. 9.200 in 1954 tot 11.470 in '55. RIJK ERKENT DE TEKEN AKTEN DER LEERGANGEN. Met ingang van 1 januari zal de Academie voor Beeldende en Bouwende Kunsten van de r.k. Leergangen te Tilburg voor het rijk worden erkend voor wat be treft de opleiding voor teken-ak ten. De kosten zullen door 't rijk en de gemeente Tilburg gezame- lijk worden gedragen. Intussen heeft het Curatorium van Leergangen de akte-oplei dingen aan de Academie reeds ingericht naar de normen welke straks gaan gelden. De gemeente Tilburg heeft het voorstel van de Leergangen om de overige vrije opleidingen, die de Acade mie te Tilburg nog heeft en die geen rijkssubsidie zullen krijgen, gunstig ontvangen. Wanneer de gemeenteraad het voorstel van het college van B. en W. over neemt, zal Tilburg de overige af delingen van deze academie sub sidiëren tot het bedrag van de exploitatiekosten. de zekerheid dat de inrichting van Uw woning volkomen naar genoegen zal zijn, geeft bovendien een rustig gevoel. WONINGINRICHTING In de gisteravond gehouden gemeenteraadsvergadering kwa men nog de volgende nagekomen punten ter tafel. Krediet aanschaffing roeiboten. In 1955 is bij suppletoire begro ting een krediet beschikbaar ge steld voor vergroting van het wa terreservoir van het zwembad „Het Hoefsven" door het verwij deren daaruit van een brede zand weg, alsmede door het uitdiepen van verschillende uitlopers van 't ven, welke vroeger met zand zijn gedicht. Dit zou een gunstige in vloed hebben op de biologische reiniging en op de zuiverheid van het water in het algemeen en bo vendien zou het zand opleveren voor de aanleg van straten en het bouwrijp maken van terreinen voor woningbouw en industrie. Deze werkzaamheden zijn gro tendeels uitgevoerd. De aaneen gesloten oppervlakte van het ven is groter geworden. Deze omstan digheid heeft er ons toe gebracht te overwegen of de ontspannings gelegenheid bij het ven niet is uit te breiden. De inrichting biedt na melijk geen dag-recreatie; men kan er alleen maar baden en in de omgeving kan gewandeld wor den. In de geest van de zeer tal rijke bezoekers wordt ongetwij feld gehandeld, indien de recrea tie-gelegenheid wordt uitgebreid met een gelegenheid tot roeien. B. en W stellen U daarom voor een krediet beschikbaar te stellen voor de aankoop van een 10-tal roeiboten met bijbehorende roeispanen, alsmede voor de noodzakelijk te maken aanlegstei gers (5 stuks), verder voor de aanleg van een toegangspad met enige perronruimte. Krediet aamleg hertenkamp. Onder verwijzing naar het pre advies, betreffende beschikbaar stelling van een krediet voor aan koop van roeiboten enz. voor het „Hoefsven", stellen B. en W„ dat het ter uitbreiding van deze ontspanningsgelegenheid nog mo- Alle soorten gesneden en verpakt VERWIEL's Brood- en Banketbakkerij Waalwijk. gelijk is op eenvoudige wijze een andere attractie daaraan te ver binden. Vele ouders bezoeken namelijk deze omgeving, zowel om hun kinderen gebruik te laten maken van de zwembassins als om er wandelingen te maken. Van de wandelpaden, welke vóór en terzijde van de zwemgelegenheid aanwezig zijn wordt dan ook een druk gebruik gemaakt. Aldaar blijkt ook nog wel een gunstig terrein aanwezig te zijn voor in richting van een hertenkamp waarvoor het publiek elders in het algemeen belangstelling aan de dag legt. Aan de gemeente worden thans van verschillende zijden gratis een aantal jonge her ten aangeboden. B. en W. zijn van mening, dat dit vriendelijk aanbod niet moet worden afge wezen. Er dient o.i. naar ge streefd te worden, dat bij het „Hoefsven" meer dag-recreatie komt. Het publiek komt de inrich ting zeer gaarne bezoeken, doch gebleken is maar al te zeer, dat er geen volledige dag-recreatie aanwezig is. Bouw van 14 autoboxien nabij 39 flatwoningen aan het Hertog Janpark, Door de raad is onlangs een krediet gevoteerd voor de bouw van een 30-tal flatwoningen aan de noordzijde van het Hertog Jan park. Naar het oordeel van B. en W. behoort in de onmiddellijke nabij heid van dit flatgebouw stalling ruimte voor auto's geschapen te worden, evenals zulks bij de 18 aan de oostzijde van het Hertog Janpark gebouwde flats het geval is. B. en W. hebben daarom een plan doen ontwerpen voor de bouw van 14 autoboxen op het terrein achter het flatgebouw. De boxen zullen ieder een ruimte be zitten van 6,36 m bij 3,45 m en al le onder één kap worden ge bouwd. Medegedeeld zij nog, dat het in de bedoeling ligt de garages rechtstreeks te verhuren aan eventuele gegadigden, bewoners van de flatwoningen of van wo ningen gelegen tussen de Kerk straat en de van Assende'ftstr. Naar aanleiding van zijn pro motie tot doctor in de Lette ren en Wijsbegeerte 'aan de Nij meegse Universiteit op 't proef schrift „De aanleg van de straat weg 'e-HertogenboschBest ,als deel „van de verbinding met Luik", welke promotie op 14 de cember j.l. plaats vond, werd dr. F. E. M. Vercauteren dinsdag morgen in het dr. Mollercollege door schoolbestuur, docenten en leerlingen gehuldigd. Deze hul diging werd eveneens bijgewoond door de HoogEerw. Heer Deken dr. B. v. d. Hurk. Deze bijeenkomst werd geo pend door de voorzitter van het schoolbestuur de heer J. Tielen, die allereerst het woord gaf aan conrector drs. Beunes. Deze be treurde het dat de rector, dr. ir. van Laarhoven, wegens droeve familieomstandigheden, niet bij deze huldiging aanwezig kon zijn. Hoewel velen reeds vrijdag j.l. van hun belangstelling had den blijk gegeven door bij de promotie zelf aanwezig te zijn, en de jonge doctor ook reeds per soonlijk hadden gelukgewenst, had het schoolbestuur toch ge meend dr. Vercauteren ook nog gens binnen de schoolmuren te moeten huldigen, waarvoor hij het woord gaf aan de heer J. Tielen. In zijn huldigingstoespraak noemde de voorzitter van het schoolbestuur 't een waar voor recht de jonge doctor namens 'L college te complimenteren met zijn promotie op een dissertatie, welke door de promotor, prof. tir. Rogier, was bestempeld als voortreffelijk en van groot be lang voor de geschiedenis van 't Brabantse gewest. Hij roemde de ijver en het doorzettingsvermo gen van dr. Vercauteren, die on danks een drukke werkkring de ze belangrijke prestatie heeft ge leverd en noemde de behaalde graad een belangrijke mijlpaal in het leven van de jonge doctor. Hij achtte deze promotie van groot belang voor de reputatie en de standing van de school. De voorzitter memoreerde npg het feit, dat dr. Vercauteren als leer ling van het Norbertus Lyceum te Roosendaal les heeft gehad van de huidige rector van het dr. Mollercollege, dr. ir. v. Laar hoven. Ook mevrouw Vercauteren be trok de heer Tielen in deze hul de, omdat zij door haar steun en aansporing een belangrijk aan deel heeft gehad in de totstand koming van het proefschrift, waarop ook de promotor in Nij megen reeds had gewezen. De voorzitter besloot zijn toespraak met de wens „Moge U in Uw verdere leven nog veel voldoe ning hebben van dit doctoraat, daar dit prachtige perspèctieven \oor U opent, en nog lang aan deze school verbonden blijven." Als blijk van waardering bood hij. dr. Vercauteren een boekwerk en mevr. Vercauteren een boe ket fraaie bloemen aan. Hierna bracht een meisjeskoor onder leiding van Fr.AVilmont op verdienstelijke wijze een wals van Strauss ten gehore. Namens rector en docenten werd de huldiging verricht door de heer L. v. d. Linden, die be gon met te zeggen „U hebt iets gepresteerd dat ons allen aan gaat als leraar, omdat het onze taak is jonge mensen te onder wijzen", waarbij het er op aan komt de wetenschap verstaan baar te maken. Daarnaast is echter het contact met de onver sneden wetenschap van zeer groot belang en ook noodzake lijk om een zekere norm te kun nen handhaven. Helaas worden velen .door allerlei beslommerin gen hiervan teruggehouden en slechts sommigen slagen er in deze beslommeringen op zij te zetten. Verder memoreerde c!e heer v. d. Linden het feit dat tot nu toe aan de school aan twee leraren een doctorsbul werd uit gereikt en beide malen in ge schiedenis. Het proefschrift van dr. Vercauteren noemde hij het resultaat van een nauwgezet en gewetensvol speuren naar kleine bijzonderheden. Daarom is het van belang voor de wetenschan. Om een goede synthese tot stand te brengen, aldus de heer v. d. Linden, is een bescheiden en voorzichtig onderzoek noodzake lijk. De heer v. d. Linden verwel komde tenslotte dr. Vercauteren als de tweede doctor aan de school en hoopte op een sukses- volle voortzetting van diens car rière. Ook mevr. Vercauteren deelde in deze huldiging op grond van de belangstelling, de aan moediging en het inzicht, waar van zij ten aanzien van het werk van haar echtgenoot heeft blijk gegeven. Als blijk van waardering mocht de jonge doctor de boekenserie „De Klassieke Bibliotheek" in ontvangst nemen en zijn echtge note een fraai boeket bloemen. De rij van sprekers werd ge sloten door de voorzitter van de leerlingenclub, A. Hermus, die in welgekozen woorden hulde bracht aan de nieuwe doctor, wiens grote begaafdheid, ijver en door zettingsvermogen hij nog eens onderstreepte. Hij sprak de hoop uit dat de school dr. Vercauteren OPGERICHT 1878 i- TILBURG NIEUWLANDSTRAAT 14 TEL. K 4250—24262

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 1