SPORT Assistent-Calculator net neisje «oor halve dagen PLUIMVE „Streven naar Beter" NET KOSTHUIS Monsternemer. EEN MEISJE DIERENPRAATJE TIMTUR SCHOENFABRIEK Gevraagd 10 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN MAANDAG 24 DECEMBER 1956 10 Ga§s®SB& Meerdere hulp aanwezig. MEVR. KLERKJE, ABONNEMENTEN en ADVERTENTIES fa. Jos. Zeegers en Zonen. Nieuwbouw In vervolg op ons verslag van de opening der nieuwe gebouwen van de firma Jos. Zeegers en Zo nen, vernemen wij nog de vol gende technische bijzonderheden Het werk is uitgevoerd naar ontwerp en onder toezicht van 't architectenbureau J. van Huiten Jr„ Wilhelminastraat Waalwijk. De constructie van dit gebouw, bestaande uit betonnen peilers met onder het gehele pand een zware betonnen ringbalk, de zol der en verdiepingsvloeren wor den gedragen door betonnen ko lommen en balken, welke reeds berekend zijn op verdere uitbrei ding. Het aannemersbedrijf der Fa. Wed. A. Aarts Zonen te Waalwijk, heeft hier een prach tig staaltje van betonwerk afge leverd; deze fa. verzorgde ook 't timmerwerk. De firma J. van Delft uit Dru- nen verzorgde de stalen ramen. Het schilderwerk en glaswerk is door de firma W. Hens Zo nen uitgevoerd. De automatische oliestook centraleverwarming is gemaakt door de firma Gebr. de Bruin uit Breda. De verlichtings- en krachtin stallatie is in zijn geheel utgevoerd in plastic materiaal, welke de fa. J. Zeegers zelf verzorgde. KERSTMATINEE VAN DE LIEDERTAFEL „OEFENING EN VERMAAK". Zoals gebruikelijk zal de Lie dertafel „Oefening en Vermaak" ook dit jaar op le Kerstdag een Kerstmatinée verzorgen. Op het programma staan een oud Engels Kerstlied, een lied van Berlioz het Ave Verum van Mozart en het Weihnachts-Oratorium van H. F. Müller. Als solisten zullen optreden: Cis v. d. Griendt, Ber tha v. d. Hoven. Ineke Mens, Le- ni Broos, Mevr. Hendriks-Koo ien, Rinus Hesselberth en Johan v. d. Griendt. De aanvang is bepaald op 12 uur. FRAAIE KERSTSTAL. Op initiatief van de KJMV is onder de arcade langs het Raad huisplein een fraaie kerststal ge plaatst. Zoals wij reeds eerder meldden, zijn de figuren vervaar digd door de eerste jaars-leerlin- gen van de Mater Amabilisschool die met grote toewijding en zorg hun tijd aan dit werk hebben be steed. Een bijzonder groot aan deel hierin hebben gehad Antoi nette v. d. Broek, Ineke Trim- bach, Riet Schouten en de lerares mej. Kievits. Sfeervolle Kerstavond. De afd. Sprang-Capelle van de Ned. Bond van Plattelandsvrou wen besloot haar jaarprogram ma met een in alie opzichten goed geslaagde Kerstavond, die dinsdagavond in een lokaal van de Landbouwhuishoudschool aan de Nieuwevaart werd gehouden. Nadat de presidente, mej. P. J. Rijken, de samenkomst met een welkomstwoord had geopend, waarbij zij haar vreugde uitte over de zeer grote opkomst, werd het programma geopend door een uit de leden gevormd dames koortje, dat op verdienstelijke wijze enige liederen ten gehore bracht. Vervolgens las de presi dente enige gedeelten van het Kerstevangelie, wat afgewisseld werd met het gemeenschappelijk zingen van kerstliederen. Ten slotte werden voor de pauze door enige dames kerstgedichten ge declameerd en ter afwisseling 'n kerstverhaal verteld. Met belang stelling volgden de dames de af werking van het met zorg voor bereide programma, waarvan ie der nummer, zowel voor als na de pauze, ieders bijval genoot. Een kerstverhaal, onderbroken met gemeenschappelijke zang, besloot deze tot in de puntjes verzorgde kerstavond met 'n rijk afwisselend jprogramma. Duivententoonstelling. Oudergewoonte zal de postdui venvereniging „De Luchtvaart", gevestigd in café Cové-van der Haart aan de Nieuwevaart, op woensdag 26 december a.s. (2de Kerstdag) de jaarlijkse clubten toonstelling houden, waarvoor van de zijde der leden veel be langstelling bestaat. Als keur meester zal optreden de heer A. Schouteren. Kerstfeest Zondagsschool. Met de kinderen van de Ned. Herv. Zondagsschool zal de kerst feestviering op 2e Kerstdag des namiddags 2 uur in het kerkge bouw worden gehouden. Kerkdiensten met Kerstmis. Met Kerstmis zullen in de Ned. Herv. Kerk 's morgens half 10 en 's middags half 3 en tweede Kerstdag 's morgens half 10 kerk diensten plaats vinden, waarbij ds. Trouwborst hoopt voor te gaan. „De Vrije Pion" boekte sukses. Het was een zware opgave waar voor onze schaakvereniging „De Vrije Pion" zich zaterdagmiddag in de 2e klasse A van de Noord-Bra bantse Schaakbond gesteld zag. Haar tegenstander was „Wolstad II" uit Tilburg, een team dat door het behalen van twee overwinningen in suksessie mede-koploper in haar af deling is. Acht borden speelden in het clublokaal van P. Pruijssers, terwijl twee wedstrijdpartijen wer den gespeeld ten huize van twee zieke leden van ons plaatselijk team. Geleidelijk kwamen de uitslagen; het werd achtereenvolgens 03. Aan het zesde bord eindigde een positionele partij na vele taktische wendingen in remise. Opmerkelijk welk een solide partij deze bord speler van ons steeds in de compe titie-wedstrijden te zien geeft. Ca- pablanca's geest herleeft. De stand Yz—3Vz. Van de zieken kwamen goede be richten binnen. Onze 3e bordspeler wist met koortsijver de ondergang van zijn tegenstander te bewerken. Aan het 4e bord beukte 'n storm loop van pionnen, ondersteund door lichte en zware artillerie, de witte koningsvesting, die onder het in- mense geweld der aanval hier en daar afbrokkelde. Een ter juiste tijd ingezette aanval op de zwarte ko ning vernietigde de werkzame zwarte artillerie, waarop de zwarte koning zich moest strekken. Stand 2%—3%. Hierna ging de partij aan het 10e bord voor onze vereniging verloren. Stand 2Vz—4%. Aan het 1ste bord ontwikkelde zich een Schotse partij, een speltype dat geen geheimen voor onze bord speler kent. Toch ging er aan zijn kant iets scheef, waardoor 't schots en scheef kwam te liggen. Een ge luk is, dat deze bordspeler na het incasseren van een achterstand, een virulent gevaar voor elke tegen stander vormt. Zo ook hier. Het ont stane partijbeeld toverde de tegen stander een schone voleinding voor ogen; het werd een droef ontwaken uit een schone droom. Stand 3y2 4%. Aan het 2de bord ontwikkelde zich een gelijkopgaande breed op gezette partij. Onze bordspeler wist door kundig samenspel tussen de dame en de beide raadsheren de vijandelijke koning schaak te zet ten en onder schaak te houden, tot dat noodgedwongen de koning op een diagonaal voor de dame kwam te staan. Nu volgde op deze diago naal schaak door de raadsheer, waarna de dame verloren ging. Daar ook een Tilburger de strijd zonder dame niet kan kroppen, volgde capitulatie. Vol tintelende zelfspot monkelde onze bordspeler beschouwend: „Domme boeren ste ken dikke aardappels", hetgeen vreugde verwekte onder de agrari sche gemeenschap. Stand 4y24V2. Aan het 5de bord speelde onze theoretisch best-ontwikkelde speler een gave partij, die bij gebrek aan enige fout zijnerzijds, door subtiel spel tot een harmonische overwin ning leidde. Eindstand 5%4%. De voor de thuisclub verloren partijen, gespeeld tegen hoogwaar dige tegenstanders, hebben onge twijfeld ook aan onze spelers vol doening geschonken en zijn als mid del tot verbetering van het spelpeil niet hoog genoeg naar waarde te schatten. Het werd een vreugdig week-ein- de voor de spelers van „De Vrije Pion". Het gaat goed met deze ver eniging; ieder lid van het team spant zich tot het uiterste in om èn de naam van onze plaats èn de naam van onze vereniging hoog te houden in het aparte patroon van Brabants cultuurleven, de schaak sport. Die gespannen geladenheid geeft zeker geen garantie dat voor taan alle competitie-wedstrijden ge wonnen worden, doch anderzijds bij de heersende teamgeest, kunnen overwinningen niet uitblijven. Er zijn te Sprang-Capelle nog en kele niet-georganiseerde goede schakers. Indien de wens leeft om in sportjeve geest door strijd het spelpeil te verbeteren, zij zijn van harte welkom. De clubavond wordt gehouden in de sociëteitszaal van :t Stationskoffiehuis van P. Pruijssers, Wendelnesseweg-Oost 3, elke maan dagavond 8 uur. Het huis doet zijn naam, wat betreft de koffie, ook al le eer aan. De gedetailleerde uitslagen lui den: „De Vrije Pion" „Wolstad II" W. GoedhartA. v. d. Ven 10 S. IJ. OerlemansJ. Jorissen 1-0 H. L. SteinF. Verdaasdonk 10 J. BenschopIr. J. Krügers 10 R. v. DalenDrs. J. Hooftman 10 H. J. SmithP. Ligtvoet Vz H. WeistraA. v. Opstal 01 Dr. C. H. K. Winterwerp A. Hoek 01 J. DekkersJ. v. Rossum 01 J. M. MesmanG. Dijkland 01 Totaal 5 Vz4 A De thuisclub speelde aan de even borden met wit. Zodra de ruimte waarin op groeiende kuikens vooral van middelzwaar ras rondlopen, wat te klein begint te worden, komt het wel voor, dat de akelige plaag van verenplukken optreedt. Vooral op de rug hebben ze el kaar te pakken. Weldra worden de nieuwe stoppels, nog met bloed gevuld, aangebeten en dan heeft zo'n toegetakeld kuiken niet veel bekoorlijks en wordt toch altijd een weinig in de ont- I wikkeling gestoord. Het zijn doorgaans de haantjes, die het meest er van langs krijgen. Een eerste eis is afleiding geven door veel groenvoer voor te zetten en dit nu niet meer fijn gesneden of gehakt, maar ze in zijn geheel te laten, ook wat hoog op te han gen, zodat ze moeite moeten doen er bij te komen. Om het bijgroeien van de be schadigde rugveren te bevorde ren is dagelijks enige malen was sen van die kale plekken bijzon der aan te bevelen. Hiervoor dient lauwe zeepsop of lauw wa ter waarin een stukje aluin is op gelost, dat aan de veren of stop pels een minder aangename smaak geeft. Een heel oppervlak kig bestrijken met een petroleum- lap wil ook wel helpen. Een fout, die de pluimveehou ders bijzonder veel geld kost is het feit, dat ze kuikens fokken van dieren, waarvan ze niets we ten. Men legt wat eieren, liefst een oneven getal, onder de broed se kip en men weet niet eens of die eieren zijn van goede legkip pen. We behoeven er heus niet aan te denken stammen te heb ben die het steeds boven de 250 brengen. We kunnen er wel op rekenen meer dan 150 eieren per kip te krijgen als we maar kui kens fokken van goed produce rende stammen. We bereiken dat door broedeieren te nemen van goedgekeurde foktomen, of één- dagskuikens te kopen van de er kende fokstations. Sla Uw hond niet Als je het voorrecht hebt sinds jaar en dag in een der mooiste streken van Nederland te wo nen, waarbij veel tuin bij huis, dan kun je, indien er liefhebberij voor plant en dier is, je op dit terrein uitleven. Het houden van honden, konijnen, kippen, duiven, eenden, ganzen, kalkoenen, gei ten, schapen, al deze dieren krij gen een beurt, totdat de veesta pel te omvangrijk wordt en dan komt de selectie. Na de oorlog van 1940 was bij mij alles gestolen of vermoord en werd alleen tot aanschaf van hond en pluimvee besloten. Gro te voorliefde heb ik steeds voor honden gehad; onze trouwe mak kers, en nu moge ik opmerken: mevr. G. K. C.-de W. v. G„ Haarlem, dat U Uw hond geheel verkeerd behandelt. U bestraft Uw hond met een paar flinke klappen met de hand, waarmede U een andere keer het dier streelt. Dat begrijpt het dier niet. Men vraagt mij of het raad zaam is ramen in de zijwanden van een hoenderstal aan te bren gen. Ja, het is wenselijk ook door de zijwanden ligt te laten vallen. Zoveel te langer duurt de dag voor de kippen. Ook krabben ze dan het haksel niet op een hoop tegen de achterwand aan. Deze ramen plaatst men horizontaal niet te hoog van de grond af, liefst naar achteren, lager dan de mestplank. Bij voorkeur geen ra men aan de voorkant. Regenwater is voor de kippen niet beslist af te keuren, als het tenminste van een zuiver dak komt. Maar het mag niet te lang in een ton gestaan hebben, daar wordt het niet beter van. Regenwater loopt echter steeds kans, uitwerpselen van vogels „mussen" te bevatten. En we we ten dat mussen sommige ziekten der kippen overbrengen, die kans bestaat tenminste. Ik geef echter de voorkeur aan leidingwater. Kippenvriend. WEDSTRIJDPROGRAMMA WOENSDAG 26 DECEMBER K.N.V.B. BETAALD VOETBAL. Ere-Divisie. VVVSportclub Enschede WiliemllNoad AmsterdamFortuna BW- Ajax le Divisie A. XerxesHaarlem le Divisie B. EDO—AGOVV 2e Divisie A. Zwolse BoysZwartemeer 2e Divisie B. De BaronieTOP NECDosko Zeist—De Valk AMATEUR VOETBAL. le klas C. WH '16—MOC '17 KimbriaBrabantia AllianceVlissingen 2e klas A. Boxtel—DESK OSS '20Schijndel JVC '31Gemert Baardwij kSarto Wit Zwart '32—ODC 2e klas B. RAC—WVO InternosHulst AxelRood Wit W. Uno AnimoRoosendaal 3e klas B. St. M.-GestelZwaluw VFC SETReusel Sport VoabGudok HieronymusGW 3e klas C. VirtusHeusden Veerse BoysRWB RKCVES '35 RKDVCDe Schutters 4e klas E. RKTVVZigo TACVlijmense Boys Were DiHilvaria 4e klas F. ZundertBoeimeer BredaMadese Boys DVVC—RKVVU GilzeWit Zwart Res. 2e klas B. NAC 3—DESK 2 Alliance 2Noad 3 RVV 3—RKTVV 2 WSC 2Internos 2 Res. 3e klas B. GW 2—RKDVC 2 Cone. SVD 2—RKC 2 Zwaluw VFC 2BW 4 OJC 2St. Michielsgestel 2 KNVB Afdeling Noord-Brabant. le klas 103. WaspikPCP TPOBer kdii k Be Ready—VCW White Boys—WVO 2 le klas 104. TGGOVH HaarsteegConcordia 3 EmplinaVlijmense Boys 2 Sportver. '32—RKOSC le klas 106- RWB 2—DESK 3 Zigo 2—SET 3 Taxandria 3Hieronymus 2 2e klas 205. Veerse Boys 3Be Ready 2 2e klas 211. WSC 4—Heusden 2 2e klas 212- Concordia 4OJC 3 Vlijm. Boys 3J. v. Arckel RKOSC 2—BW 5 3e klas 307. Right 'Oh 2Waspik 2 Waspik 3Be Ready 3 3e klas 308. DESK 4—White Boys 3 RWB 3Uno Animo 3 3e klas 319. WSC 6Heusden 3 R.K. JONGEMAN zoekt Weekend afwezig. Brieven onder no. 9891 aan het bureau van dit blad. Controle Vereniging VRAAGT voor direct een Zich te vervoegen bij A. v. d. Sanden Grotestraat 87 a WAALWIJK. FRITS v. d. LINDEN- v. LUXEMBURG wenst vrienden en kennissen een prettig Kerstfeest en een Voorspoedig Nieuwjaar. 987 Elphinstonestraat Regina Canada (Jask) Gevraagd voor HULP in de HUIS HOUDING voor hele of halve dagen. Eventueel tijdelijk. Hoog loon. Mevr. A. v. .d Velden v. Brederodelaan 12 Waalwijk. penhog vr.rri ROLVOSJE. Een kleine vossenfamilie woon de in een hol aan de voet van 'n grindgroeve, diep in het bos. Va der en Moeder Vos hadden maar een kindje, dat Rolvosje heette. Deze naam had het gekregen om dat het altijd langs de berg om hoog liep en zich dan met een vaartje naar beneden liet rollen, zodat het met stenen, grind en zand weer in de kuil terecht kwam. Moeder Vos was verschrikke lijk boos over dat gerol. „Opeen dag zal het nog eens verkeerd af lopen", zei ze, „de jager zal je pakken of je krijgt een steen op je hoofd". Maar Rolvosje kon dat rollen niet laten; het was ook zo heer lijk. Eens op een dag echter schrok hij vreselijk. Egel Antoon was met zijn vrouw en kindertjes op weg naar een tante die hun voor 't ontbijt had uitgenodigd. Juist op het ogenblik dat zij door de grindgroeve kwamen, kwam Rol vosje aangerold. Een botsing vvas onvermijdelijk. Bom! Eerst viel Rolvosje tegen Antoon aan, rolde door en kwam op de rug van vrouw Egel terecht. „Was dat even een knal", zo lachte Antoon, maar Rolvosje schreeuwde van de pijn. Z'n he le, velletje zat vol stekels en het was dan ook geen wonder dat hij zo schreeuwde. Moeder Vos kwam vlug aan gelopen, trok eerst alle stekels uit z'n lijfje en gaf hem toen een paar flinke tikken op z'n bips. „Eindelijk zal hij dan toch eens ophouden met dat gerol", dacht zij. Maar toen zij de volgende morgen met boodschappen thuis kwam, zag zij dat Rolvosje weer aan het rollen was. Dat was toch wel wat al te bar, hier moest 'n einde aan komen. Toen hij 's avonds in zijn bed je lag, haalde zij een groie was bak te voorschijn, vulde deze met water en zette hem onder aan de helling op de plaats waar hij altijd terecht kwam. Rolvosje had namelijk net als alle andere kinderen en verschrikkelijke he kel aan water. De volgende morgen wachtte Moeder Vos op een harde plons en een schreeuw. En ja hoor, ze keek en zag hoe hij zich stond uit te schudden, zodat het water in de ronde stoof. Zo erg was Rolvosje nog nooit geschrokken. En daarom beloofde hij zichzelf en ook zijn moeder dat hij deze keer voor 't laatst de helling afgerold was. Op een Egelfamilie vallen is erg, maar in een bak met water vallen, och, dat is nog veel en veel erger Jffiermec/e fo/a/gen n>/y onze for/e/iyfo e/an£ aan e/e foren J^Yrman/en ooor fo/ n>aare)eoof/e en foar/g oer zorg e/e J%érsfy?a£fo/ cfa/ n>/y mocfoea on/oangen. Jéfie/ gezamen/ëy£ ysersoaeef e/er Jé7/rma j/. J/§fo£- ooan Jéfieeys/. vraagt een die, na een inwerkperiode, de tegenwoordige calculator volledig ban vervangen. De belangstelling gaat uit naar een jongeman met gedegen vakkennis (vakschool of praktijk) met feeling voor een reeds goed gefundeerde administratie, zowel technisch als boekhoud kundig. Sollicitaties met antecedenten te richten aan „TIMTUR" N.V, Waalwijk. Burg. Moonenlaan WAALWIJK. ons bijkantoor ta KAATSHEUVEL an onzn agenten In alle plaatsen van de Langstraat nemen steeds gearne ADVERTENTIES en ABONNEMENTEN aan

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 10