DE MYSTERIEMAN Gemeenteraad Loon op Zand J I DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN MAANDAG 24 DECEMBER 1956 uitgegaan. De voorzitter ant woordde dat de onderhavige wo ningen aile voorkomen op een lijst van voor onbewoonbaar te verklaren woningen. Waarom juist nu tot onbewoonbaarver klaring van deze woningen was geadviseerd was hem niet be kend. Overigens achtte hij het in het algemeen juist om voortdu rend te blijven werken aan de sa nering van de woningvoorraad, waarmee de heer v. d. Hoven het volkomen eens was, maar dan in de volgorde van urgentie. Die ur gentie achtte hij ten aanzien van pand Grotestraat 163g echter niet aanwezig. Hij vond de onbe woonbaarverklaring hoogst ,pn- billijk en ook hij zou graag wil len weten van wie het verzoek was uitgegaan. Deze aandrang deed de voor zitter voorzichtig verklaren dat hij enigermate reden had te ver onderstellen dat door de bewo ners enige activiteit in die rich ting was ondernomen. „Dan is de onbillijkheid nog groter", zei hierop de heer v. d. Hoven en verklaarde zich tegen de onbewoonbaarverklaring van pand Grotestraat 163g, waarbij de heren Duijvelaar en Eibers zich aansloten. Bij stemming hierover bleken 6 stemmen voor het voorstel van B. en W., 5 te gen, terwijl drie raadsleden zich van stemming onthielden, zo dat de onbewoonbaarverklaring doorgang zal vinden. Tegen het voorstel van B. en W. stemden de heren v. d. Ho ven, Duijvelaar, Eibers, Dercksen en Kemperman; voor de heren van Os, Brouwer, van Leeven, Meijs, Smolders en v. Heeswijk Van stemming onthielden zich de heren Pullens, Mombers, de Kort. v. Seters was afwezig. Ëéa of twee Kennies - en dat Brandend maagzuur is geblust - on-mid-del-lijk! Ten aanzien van de overige panden verklaarden alle raads leden zich zonder stemming voor het voorstel van B. en W. Het voorstel tot de bouw van 12 flatwoningen met garage boxen aan de Consciencestraat werd door de raad goedgekeurd. Evenals voor het jaar 1-956 is geschied, zal de Liedertafel „Oe fening en Vermaak" voor 1957 een extra subsidie ontvangen van 350.voor de uitvoering van het Requiem van Mozart op 4 mei 1957. De nieuwe straatverbinding Grotestraat-Laageinde zal als 'n verlenging van de Grotestraat worden beschouwd en derhalve de naam „Grotestraat" dragen. Op een desbetreffende vraag van de heer Pullens antwoordde de voorzitter dat deze nieuwe ver binding op het Laageinde zal uit komen ter hoogte van de woning van de fam. v. Velthoven. Grond werd aangekocht te Baardwijk, ten oosten van de Putstraat, aan de Meerdijk, te Besoijen en ten oosten van de Mr. v. Coothstraat, alwaar even eens grond zal worden geruild. Industrieterrein zal worden ver kocht langs de Zomerdijkweg, terwijl aan de heren v. Heesbeen en v. Velthoven een perceel wei land zal worden verpacht. Naar aanleiding hiervan vroeg de heer Brouwer of beide gega digden konden worden gerekend tot door het uitbreidingsplan ge dupeerde landbouwers, zo niet, dan zag hij deze percelen liever toegewezen aan diegenen die in het kader van het uitbreidings plan grond hadden moeten af staan. De burgemeester kon hier op antwoorden dat beide gega digden grond hadden afgestaan binnen het raam van het uit breidingsplan. Als leden van de commissie van onderzoek der begroting 1957, welke in ontwerp werd aangeboden, werden benoemd de heren Duijvelaar, v. d. Hoven en Meijs. Voor de aanschaffing van een hydraulische sleuvengraver stel de de raad een krediet beschik baar van 25.000. Een voorstel tot wijziging van de gemeentelijke Tarieven veror- dening werd door de raad goed gekeurd. Hierdoor zal de huur van keukengeysers verhoogd worden van 1.75 per maand tot 1.95. De heer Brouwer voei- de er veel voor in de nieuw te bouwen woningen reeds bij voor baat keukengeysers aan te bren gen, dit bespaart later veel on nodige kosten. De voorzitter zei dat het college zich hierover nog niet heeft beraden, doch hij vond dit toch wel wat te ver gaan. Wethouder Smolders deelde mee dat in de nieuwbouw met het aanbrengen der leiding reeds rekening wordt gehouden voor de eventuele montering van een keukengeyser. Tot lid van de commissie van j toezicht op het Middelbaar On derwijs werd benoemd H. Ver hoef; tot leden van de commis sie van toezicht op het Lager Onderwijs G. J. de Vries en W. J, van der Mee; tot gasthuis- meester van het r.k. Burgerlijk Gasthuis M. F. M. van Gurp; tot regent van het Oudemannenhuis te Baardwijk A. F. L. v. d. Bre- kel, en tot lid van de Gemeente lijke Instelling voor Maatschap pelijke Zorg F. D. van Liempt. De raad stelde vervolgens een krediet beschikbaar voor de bouw van 14 autoboxen achter de 30 flatwoningen aan het Her tog Janpark, alsmede een krediet \oor het aanleggen van een her tenkamp bij het „Hoefsven" en voor de aankoop van een 10-tal roeiboten, de noodzakelijk te bouwen 5 aanlegsteigers en voor de aanleg van een toegangspad met enige perronruimte, even eens ten behoeve van de verrui ming van de recreatiemogelijk heden aan het „Hoefsven". De uit de genomen besluiten voortvloeiende wijziging van de begroting 1956 werd door de raad goedgekeurd. Aan het slot van deze verga dering dankte de voorzitter de raadsleden voor de prettige sa menwerking in het afgelopen jaar en de pers voor de betoonde belangstelling en wenste de aan wezigen een alleszins gelukkig en voorspoedig 1957 toe. Een raadsbesluit tot wijziging van het Ambtenaren reglement (betreffende het vervullen van nevenfuncties) zal door de voorzitter aan de Kroon ter vernietiging worden voorgedragen. De voltallige zitting van de raad, die donderdagavond onder voorzitterschap van burgemeester Mr. R. J. Th- v. d. Hejjden werd gehou den, had maar ruim een kwartier nodig om zich door 2,1 agendapunten, waaron der vrij belangrijke, heen te werken. Maar bij de behandeling van punt 22, een adres vau een aantal raadsleden, hou dende verzoek tot wijziging van art. 69 Ambtenarenreg lement, kwamen scherpe meningsverschillen tot ui ting en moesten in geheime zitting de finesses van deze kwestie worden besproken. In een vorig nummer hebben wij reeds, tegelijk met de agen da, een toelichting op de te be handelen punten opgenomen, zo dat wij menen te mogen volstaan met een korte opsomming van de genomen besluiten. Een verzoek van de bewoners van Financiën te Loonopzand tot uitbreiding van 't elektriciteits net werd in handen gesteld van B. en W., die eerst het totale plan van de PNEM willen afwachten. De voorgestelde grondtrans- acties werden zonder opmerkin gen goedgekeurd. Bij het voorstel tot uitbreiding van de brandalarminstallatie met een sirene in Berndijk, merkte de heer Grootswagers op dat het doel van zo'n sirene is de man schappen direct bij elkaar te krijgen. Maar er wonen daar in Berndijk slechts 2 brandweerlie den. In de St. Jozefparochie, waar het aantal brandweerlie den groter is, achtte hij zo'n si rene beter op zijn plaats. Het is meermalen gebeurd dat deze brandweerlieden bij brand niet waren verschenen omdat zij niets gehoord hadden. De voorzitter wees er op dat men in Nederland meestal met westelijke wind te maken heeft en slechts zelden met oosten wind. Een sirene in het westen zal over de gehele gemeente be ter gehoord worden dan een in de St. Jozefparochie. Be voorge stelde sirene is daarop berekend. Mocht deze niet voldoende blij ken, dan zal een derde sirene overwogen worden. Daarnaast is er nog een telefooninstallatie, waarbij voorlopig 6 brandweer lieden worden aangesloten. Mo gelijk wordt dit aantal later tot 10 uitgebreid. De heer Grootswagers kan zich na deze toelichting met 't voor stel verenigen, doch geeft in overweging ook voor enkele te lefoonaansluitingen in de St. Jo zefparochie te zorgen. Aan het bestuur van de katho lieke Levensschool voor jonge arbeiders te Kaatsheuvel, die blijkens het preadvies en de na dere toelichting van de voorzit ter een groot sukses is gebleken, zal een lening van 72.000. worden verstrekt voor de bouw van een nieuwe houten school. Hierin kan deze school een 10- tal jaren een betere huisvesting vinden, terwijl intussen naar 'n blijvende oplossing kan worden uitgezien. Aan de r.k. Kleuterschool in de Erasstraat werd 3500.toe gekend voor aanschaffing van meubilair en de inrichting van twee noodlokalen. De gemeente zal zich borg stellen tegenover de Boerenleen bank te Loonopzand voor rente en aflossing door diverse bou wers van woningen via het „Hy potheekfonds". Door de commissie van onder zoek der Gemeente- en Bedrijf s- rekeningen over 1954 was een op merking gemaakt over de kosten van de Woonruimtecommissie. De voorzitter meende dat het belang van deze commissie deze kosten zeker rechtvaardigde. De commissie heeft uitstekend werk verricht en volop gelegenheid geboden bezwaren bij haar in te dienen. Het is moeilijk precies af te meten hoeveel vergaderin gen nodig zijn. Hij zal met de commissie overleggen of 't aan tal vergaderingen beperkt kan worden, en daarmee ook de kos ten, zonder dat de gelegenheid tot het voorleggen van bezwaren Verhuur van Gelegenheidskleding. MEEUWIS' Modehuis te zeer wordt beperkt. De ontwerprekeningen werden hierna voorlopig vastgesteld. De ontwerpgemeentebegroting j 1957 zal binnenkort bij de leden i worden bezorgd. Zoais gebrui kelijk werd de raad in twee com missies van onderzoek verdeeld. De dames- en herenkappers zullen voortaan tot 19 uur geo pend mogen zijn, uitsluitend voor het verrichten van kappers werkzaamheden. Dit om de be volking in de gelegenheid testel len na werktijd nog van de dien sten van deze zaken gebruik te maken. Zonder opmerking werd voorts besloten om een aan de gemeen te toebehorend bouwterrein aan de Berndijksestraat, waarvan de waarde werd geschat op 32.760, om niet in eigendom over te dra gen aan het bestuur van de r.k. Jongensschool „St. Leonardus" ten behoeve van de bouw van 'n nieuwe school. De raad ging er vervolgens mee akkoord dat een subsidie van lüö.per leerling uit deze gemeente zou worden toegekend aan de r.k. universiteit te Nijme gen. Er bleken momenteel 6 leer lingen uit deze gemeente deze Universiteit te bezoeken. De benaming Willibrordus- straat in Loonopzand zal wor den veranderd in Gerlachusstraat en de verbindingsstraat tussen üc van Salm-Salmstraat en de Kerkstr. zal Willibrordusstraat worden genoemd. Door Ged. Staten werd geen goedkeuring verleend aan het raadsbesluit tot aanleg van wa terleiding op de Bernsehoef. Zij verlangen dat 75 dezer kosten in de vorm van een baatbelasting of op andere wijze zal worden verhaald. Dit achten B. en W. zeer on billijk, daar 95 van de bevol king van watervoorziening pro fiteert zonder daarvoor extra kosten te hebben moeten beta len. Een elektriciteitsvoorzie ning zou mén nog niet direct als ten eerste levensbehoefte behoe ven aan te merken, maar een drinkwatervoorziening is een dringende eis in het belang der volksgezondheid. Getracht zal worden Ged. St. van dit stand punt te overtuigen. Het pand Hoge Zandschel 18 werd onbewoonbaar verklaard. De eigenaar zal hier, na sloping, een nieuwe woning doen bou wen. De exploitatievergoedingen ten behoeve van de bijzondere kleu terscholen werden voorlopig vol gens het preadvies vastgesteld en de rekening-courant-overeen komst met de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten en de Amsterdamsche Bank N.V. te Kaatsheuvel werd verleend, bei den tot een maximum van 400.000.—. Hierna kwam punt 22 aan de orde Adres raadsleden houdende verzoek tot wijziging van art. 69 van het Ambtenarenreglement. De voorzitter zeide dat B. en W. stomverbaasd waren, toen ze dit adres ontvingen. Dit ambte narenreglement bestaat in deze gemeente al tientallen jaren en is nog onlangs opnieuw vastge steld. Het ontgaat het college van B. en W. volkomen waarom nu ineens dat artikel 69 moet worden gewijzigd. Een nadere toelichting van de inzenders achtte spr. hier wel op z'n plaats. De heer Grootswagers moest de voorzitter toegeven dat dit artikel altijd in het reglement had gestaan en de raad daaraan zijn goedkeuring had gegeven, opdat 13. en W. een wapen in de hand zouden hebben ingeval een arbtenaar door het uitoefenen van nevenfuncties in zijn ambt te kort zou schieten. Nu dit ar tikel blijkt geïnterpreteerd te worden op een wijze die de goed keuring van verschillende leden niet kan wegdragen, willen deze leden dezelfde bepalingen stellen als voor de hogere ambtenaren gelden. De voorzitter kon uit de woor den van de heer Grootswagers niet anders beluisteren dan dat B. en W. het bewuste artikel on juist hadden toegepast. Willen B. en W. zich tegenover deze be-* lichting verweren, dan dienen hier namen en feiten genoemd te worden. De heer Grootswagers merkte op dat het hier niet over een be paalde persoon ging, maar over deze bepaling in het algemeen. De voorzitter bleef van me ning dat het adres gericht was tegen het beleid van B. en W., die beticht werden van een wil lekeurige toepassing. Daar pro testeerde spr. ten sterkste tegen en hij meende het recht te heb ben te weten over wie het hier ging. De heer Grootswagers zeide daarop dat het algemeen bekend was dat 't geval met de gemeen teontvanger de heer v. d. Hoven, de aanleiding was geweest tol dit adres. De voorzitter merkte op dat bedoelde ambtenaar bij 't Amb tenarengerecht in beroep was gegaan tegen het besluit van B. en W. Daar wordt het geval on derzocht en zal worden uitge maakt of B. en W. terecht of ten onrechte hebben gehandeld. Han gende deze kwestie heeft het z.i. geen zin dit artikel te gaan ver anderen en geen raad die zich respecteert zal dit doen in deze omstandigheden, nu het Ambte narengerecht deze zaak onder zoekt. De heer Grootswagers stelde hier tegenover dat de raad van mening kan zijn dat B. en W. het bewuste artikel interpreteren zonder aanhaling van voldoende motieven. Spr. had de hele cor respondentie over dit geval ge lezen en had de indruk'dat alles op vermoedens berustte. De voorzitter zei de heer Grootswagers dat hij er glad naast was en er blijkbaar niets van wist. Als op die manier het prestige van B. en W. wordt aan getast en beweerd wordt dat de ze ten onrechte van hun be voegdheid hebben igebruik ge maakt, dan hebben zij het recht om aan te tonen waarom zij zo gehandeld hebben. Spr. was be reid in geheime vergadering de leden nader over de feiten in ce lichten. De heer de Kok was van me ning dat het geval v. d. Hoven inderdaad wel de aanleiding, maar niet de inzet van het adres was. Spr. wenste niet te treden in het beleid van B. en W. Het geval v. d. Hoven was een geval op zich, dat door het Ambtena rengerecht wel nader zou wor den uitgemaakt, maar dat toch de aandacht op dat art. 69 had gevestigd. Spr. wilde de mening van de adressanten als volgt samenvat ten Zij vinden het niet juist dat hogere ambtenaren zoveel nevenbetrekkingen mogen aan nemen als zij willen, terwijl dit aan lagere ambtenaren verboden kan worden. Als een ambtenaar tegenover de gemeente volledig zijn plicht vervult, gaat het niet aan dat de gemeente zich met zijn andere aangelegenheden bemoeit. Elk gezond initiatief van een ambtenaar om zijn gezinsinko men te verhogen, zou men de kop kunnen indrukken, als B. en W. menen dat 't diens krach ten te boven gaat. De voorzitter meende dat het geval v. d. Hoven niet los te ma ken was van dit adres. Hij be toogde dat B. en W. nooit aan leiding gevonden hadden het be wuste artikel te hanteren en een ambtenaar een nevenfunctie te verbieden. Maar hier was spra ke van een bijzonder geval. De heer de Kok zei het te be treuren dat de voorzitter hier van een prestigekwestie maakte. Het vertrouwen dat de raad in een reeks van jaren in het beleid van B. en W. had gesteld, wet tigt een andere opvatting. Ook thans stelde spr. het volste ver trouwen in B. en W. De voorzitter zou dit gaarne accepteren, indien men gewacht had tot na de uitspraak van het Ambtenarengerecht. Daarna was men nog volkomen vrij om te handelen. Nu kan men Bet adres niet los zien van het geval v. d. Hoven, al wil men dat zo voor geven. Door nu het artikel te wij zigen, zou men B. en W. de wa pens uit handen willen slaan. De heer Wennekes achtte het niet verstandig op dit moment verder hierover in discussie te treden. Men dient er zich van bewust te zijn dat zich voor B. en W. bepaalde omstandigheden kunen voordoen dat zij moeten kunnen ingrijpen. De heer de Kok zeide zeer ver wonderd te zijn over deze woor den van de heer Wennekes, die toch het adres mede ondertekend heeft. Z.i. kan een ambtenaar die zijn werk door nevenfuncties verwaarloost, altijd door B. en W. ontslagen worden. De voorzitter merkte op dat dat in zulke gevallen al te laat is. Een bepaling als art. 69 ont breekt in geen enkel reglement. Spr. achtte dit geen reële behan deling, als de raad niet eens be reid blijkt te luisteren naar de motiveringen van B. en. W., die zii in vertrouwelijke vergadering willen geven. De heer Wennekes wijde de heer de Kok er op wijzen dat spr. het adres mede heeft willen ondersteunen als het niet in een persoonlijke sfeer zou komen. Nu dat wel gebeurt, zou hij be ver eerst op een behandeling in besloten zitting willen aandrin gen. De heer de Kok merkte op dat hij niet beweerd heeft dat hij te gen een bespreking in, vertrou welijke zitting was. De heer Grootswagers meende dat de kwestie dan juist in een persoonlijke sfeer getrokken zou worden en dat wilde hij niet. Hij had bezwaar tegen een besloten vergadering. Hij had hiermede in het verleden geleerd. Dhr. Bossers wilde een voor stel doen om tot een besloten zA-- ting over te gaan. In rondvraag gebracht, bleken 11 leden vóór besloten zitting ie zijn en 3 er tegen, n.l. de heren v, Kuijk, Grootswagers en Snap haan. Na heropening van de open bare vergadering bracht de voor zitter het voorstel van adressan ten tot wijziging van art. 69 in rondvraag. Vóór het voorstel stemdpn de heren Grootswagers, v. Kuijk, IJpelaar, Snoeren, de Kok en Snaphaan. Tegen de heren v. Laarhoven, v. Noyen, Beerens en Wennekes. FEUILLETON van DE ECHO VAN HET ZUIDEN Oorspronkelijke detectiveroman door d' ARGENTY. 15) „De moordenaar van Wellers", stamelde Pollins. „Welnu, mijne heren, waar is Margaret Jones?'' „Margaret Jones?" vroeg De Bas schijnbaar verbaasd. „Juist, Margaret Jones, wie geen mens hier zoekt!" Het klamme angstzweet brak de bandieten uit. Ik geef u vijf minuten tijd om mij de weg naar boven te wijzen en haar gevangenis te ontsluiten", stelde Jan Pijper voor. De Bas voelde met zijn rechter voet onder de uitgespreide krant, Pollins verschoof iets in de rich ting van de bel. „Laat die revolver maar liggen, die ligt daar goed", waarschuw de Jan, „en wat die mooie bel betreft: ik heb ze beneden alle maal onschadelijk gemaakt en op hulp hoeft u dus niet te rekenen. Welnu, gaan we naar boven of niet?" „Niet dan over mijn lijk", zei De Bas met enorme zelfbeheer- sing. „Goed, dan maar over uw1 lijk", antwoordde Jan Pijper en spande de haan. „Ja, ja, ik ga al!" schreeuwde de directeur nu plotseling. „Mooi zo, ga dan maar naast elkaar de trap op. Wie een ver dachte beweging maakt wordt neergeschoten." Achter het mooie paar aan liep de mysterieman de trap op. Ge heel boven aangekomen wilde De Bas even uitblazen, terwijl Pol lins snel doorstapte. Jan drukte hem de koude loop in de nek en met een sprong haalde de direc teur zijn maat weer in Voor een deur met een extra grendel hielden de mannen halt. Jan fouilleerde hen snel, vond een sleutelbos en drukte deze de kell- ner in de hand. Pollins opende de deur en trad opzij om de revolver- held binnen te laten. „Mis", zei Jan Pijper, „eerst jullie!" Bij de volgende deur herhaalde het spel zich. „Jan!" riep een meisje overge- lukkig uit. „Margaret! Kom mee!" I Jan had de bandieten geen ogenblik uit het oog verloren en liet terstond de terugtocht aan vaarden. De Bas en Pollins voor op, hij met het meisje achter hen aan en ieder gewapend met een revolver. „We lopen geheel door naar beneden, heren", waarschuwde i Jan. Brigadier Bel trad juist de hal van de nachtclub binnen en keek verbaasd op, toen hij de vreemde optocht zag aankomen. Hij deed een pas terug en trok onbevreesd zijn zware dienstrevolver. „Halt, in naam der wet, deze heren zijn mijn arrestanten. Dus dit zijn de ontvoerders van me juffrouw Jones? Aangenaam ken nis te maken. Loopt u maar een eindje door, doch blijft bij elkaar. Juffrouw Jones, blijft u zo lang staan, ik mocht eens tot schieten moeten overgaan." De kleine brigadier haalde drie paar handboeien uit zijn zak. Jan Pijper beet op zijn onderlip, hij had te vroeg zijn revolver weg gestopt. Opeens klaarde zijn gezicht op, een man keek de hal in en toen deze de vreemde situatie overzien i had, sloop hij snel achter de ijve rige politieman toe. Tweemaal suisde de gummieknuppel, Bel wankelde en viel bewusteloos neer. „Handen omhoog houden" be val Jan aan De Bas en Pollins. Op Jans wenk deed de nieuw opgedaagde hen de handboeien aan. Margaret stond tegen de trapspijl geleund versufd toe te kijken. „Kom mee", zei Jan en greep haar zachtjes bij de arm. „Nu ben je vrij." „Eindelijk vrij", zuchtte Mar garet in de taxi, die haar naar huis bracht. Ondanks haar smeekbeden liet Jan Pijper zich niet vermurwen om mee naar binnen te gaan en zij keek de taxi na, die in volle vaart om de hoek verdween. Haar vader kwam haar ont daan tegemoet „Margaret, waar heb je geze- ten?" Het meisje viel hem snikkend om de hals. Enkele minuten later belde Jones het detectivebureau op. „Mijn dochter is terug", riep hij met een van blijdschap trillen de stem langs de lijn. „Hoe?" informeerde Russ voor zichtig. „Jan Pijper heeft haar bevrijd. Kunt u beiden nog naar mijn huis toe komen?" „Mijn collega Peters is nog niet thuis", antwoordde Russ, „maar zodra hij komt, komen wij u op zoeken". „Ik zal de commissaris in ken nis stellen", zei Jones. „Hoe ging de ontvoering in zijn werk?" „Daar weet zij zich niets van te herinneren. Het moet na haar be zoek aan het warenhuis gebeurd zijn. Toen ze weer tot bewustzijn kwam, zat ze in een benauwd ka mertje in een groot gebouw. Een vieze kellner bediende en bewaakte haar. Al die tijd heeft ze daar gevangen gezeten. Het is schandelijk!" „Wel, ik feliciteer u met haar behouden thuiskomst. Wij komen zo snel mogelijk." o— Schoten was woedend toen hij de volgende morgen in zijn kamer het uitvoerige rapport van de bri gadier vond. Ten eerste had Bel die verwenste Jan Pijper laten ontsnappen en ten tweede bleken De Bas en Pollins te zijn ont voerd, geboeid met de „hand schoentjes" van de politieman zelf. De brief van de advocaat met een aanklacht tegen directeur en personeel van de nachtclub gaf de klap op de vuurpijl. Bel had zich in bijzijn van re chercheur Karper voor zijn com missaris te verantwoorden. De ar me man deed een uitvoerig relaas over zijn dapper optreden en de laffe aanslag waaraan hij ten prooi was gevallen, klaagde over pijn in zijn hoofd en gaf Jan Pij per de schuld van alles. Karper werd met een overval- ploeg naar de nachtclub gestuurd, omsingelde het gebouw en door zocht het van onder de nok tot in de kelders. Hij verhoorde het ge hele personeel, de vroeg aanwe zige leden en nam vingerafdruk ken. Behalve Margarets vergeten zakkammetje, een zakboekje met de letters J. P en een aardige hoeveelheid wapens, kwam er niet veel te voorschijn. Na twee uur zoeken kwam de rechercheur bek af bij de commissaris terug en gaf hem het zakboekje. „De portier heeft het nummer opgenomen van de auto waarin De Bas en Pollins ontvoerd zijn, ik heb het op de eerste bladzijde van dat boekje geschreven." (Wordt vervolgd) t Dat is voordeel extra met Rennies U bent nooit in twijfel over het resultaat. „Zou het helpen?" is nooit in het ge ding, want Rennies helpen on-mid- d'el-lijk, van de ene minuut op de an dere. En zo is de zuurbrand nauwelijks uitgeslagen of dat simpele tabletje gesmolten op Uw tong heeft die sner pende pijn in de kiem gesmoord. Pro beer 't met Rennies, bij de eerste aanval de beste, dat U een hap eten verkeerd valt en de zuurbrand dreigt op te stijgen van Uw maag tot hoog in de keel. „Stop!" zegt Uw Rennie en de brand is geblust. Prettige Kerstdagen en 'n Gelukkig Nieuwjaar wordt U van harte toegewenst door Hinthamerstraat 137 - DEN BOSCH

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 3