JpOAt HANDBALSPORT Personeel vooralle afdelingen ■Hl BILJARTEN GESLOTEN. Geen grote uitgaven ineens LOIJKENS' Kledingbedrijf Cursus voor Veilig verkeer GEMEENTE WAALWIJK. MA TÊNÉE weihnachts-oratorium| PERSONEEL voor alle afdelingen Natuurlijk kent U mij in het bijzonder JONGENS welke zich in diverse werkzaamheden en MEISJES ter opleiding in onze moderne stikkerij. De Haan en Oeriemans Scheepswerf N.V. te Heust!en 4 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN MAANDAG 24 DECEMBER 1956 4 Onze zaak is beide Kerstdagen Foto-atelier OUDKERK. Dan weet U ook dat wij in onze moderne fabrieken te DRUNEN zulke mooie en luxe kinderschoentjes maken. wij vragen N.V. SCHOENFABRIEKEN, DRUNEN kan direct plaatsen Uzerwerkers - Branders - Hakkers - Elect ra Lassers - Sjouwerlieden. Speciale, gunstige winstdelingsregeling. Ruime verstrekking van werkkleding. De heren v. d. Lee, Broeders, Els- hout en Bossers wensten zich van een uitspraak te onthouden. Het voorstel bleek dus met 6 stemmen voor, 4 tegen en 4 ont houdingen te zijn aangenomen. De voorzitter zeide hierop dat hij dit besluit in strijd achtte met het algemeen belang en het ter vernietiging aan de Kroon zou voordragen. Als nagekomen agendapunt werd hierna het voorstel van B. en W. behandeld tot aankoop van een perceel van de heer van Roermond, nabij het nieuwe Raadhuisplein, voor een bedrag van 10.000.Hierdoor krijgt de gemeente de mogelijkheid aldaar een verbindingsstraat te projecteren. De raad ging hiermede zonder hoofdelijke stemming akkoord. Rondvraag. Door de heer v. Kuijk werd aangedrongen op aansluiting aan de waterleiding van de Baan en de Paalstraat. De voorzitter merkte op dat dit tot de niet-rendabele aanslui tingen behoort. De maatschappij gaat hiervoor volgens een vast plan te werk. Deze gemeente is daarin het eerst aan de beurt ge weest. Nu moeten nog andere aangesloten gemeenten volgen, eer Loonopzand weer aan bod komt. Er is al eens hierop aan gedrongen en B. en W. zullen nogmaals vragen bedoelde wijk zo spoedig mogelijk aan te slui ten. Wethouder Beerens wees erop dat Ged. Staten geen goedkeu ring aan dergelijke uitbreiding geven, tenzij men een baatbelas ting voor de belanghebbenden invoert. De heer Bossers wilde B. en W. in overweging geven contact op te nemen met de gemeente Spranf-Capelle en het polderbe stuur over verbetering van een weg aan de Loonschedijk nabij de kerk en de nieuwe huizen. Naar hij had vernomen zouden 50 tot 75 van deze kosten door de Technische Dienst voor ver betering van landbouwwegen kunnen worden bijgedragen. De voorzitter zeide over deze kwestie al eens eerder met zijn ambtgenoot van Sprang-Capeïle een onderhoud te hebben willen arrangeren, doch deze laatste was intussen ziek geworden. Het betreft hier een weg aan de zuidzijde van Loonschedijk, die eigendom is van Sprang-Ca- pelle. Het initiatief moet eigen lijk van die kant uitgaan. Met een bijdrage in de kosten is men er voor de toekomst nog niet af. Eerst moet vaststaan wie 't on derhoud verder zal bekostigen. Deze kwestie heeft de volle aan dacht van B. en W. De heer Bossers bepleitte ver volgens een uitbreiding van het aantal lichtpunten op de Recht vaart. De voorzitter deed de toezeg ging dat B. en W. hieraan aan dacht zouden schenken. Er wa ren vermoedelijk wel enkele lan taarns beschikbaar gekomen. De heer IJpelaar had een ge lijkwaardig verzoek betreffende de verlichting van de Pater v. d. Elzenstraat. De voorzitter merkte op dat men in aanmerking moet nemen dat het hier geen hoofdweg be trof. Hij zou er niettemin nota van nemen. Hierna werd de vergadering op de gebruikelijke wijze door de voorzitter gesloten. Clubcompetitie District Waal wijk van de KNBB. Verrassende nederlagen van G. Roomer van Ons Genoegen en P. van Huiten van 't Zwaantje- Weer eens te meer blijkt, dat biljarten een spel blijft, waarbij een speler nu eens tot toppresta ties in staat blijkt en een ander maal ver beneden de verwach tingen blijft. Dit geval demon streerde zich in de deze week ge houden ontmoeting tussen Ons Genoegen 1 tegen Centraal 1. Zonder iets te willen afdingen aan de verdiende overwinning van K. Teurlings van Centraal 1 tegen G. Roomer van Ons Genoe gen 1, zal iedere biljarter het met ons eens zijn dat G. Roomer dit maal ver beneden de in hem ge stelde verwachtingen is gebleven. Een gem. van 3.57 en een hoog ste serie van 28 is voor deze top- speler o.i. ver beneden zijn kun nen. Gelukkig waren de overige spelers van Ons Genoegen 1 in betere conditie. Met overwinnin gen van Jan Jassier, Jac. Passier en Jan Willemse op resp. A. Teurlings (2 maal) behaalde Ons Genoegen 1 een verdiende 62 overwinning. Ook in de ontmoeting Nooit Volleerd 1 tegen 't Zwaantje 1 kwam bijna hetzelfde geval voor n.l. in de partij C. SlaatsP. van Huiten (de laatste een der top- spelers van 't Zwaantje) werd van het laken geveegd. Zijn gem. van 2.41 en een hoogste serie van 13 bewijst voldoende dat Piet ge heel uit vorm was. Ook André Hamers van 't Zwaantje verloor zijn partij tegen J. Verheijden van Nooit Volleerd 1. M. van Bracht en Cor Verha gen van 't Zwaantje 1 deden het ditmaal heel wat beter. De eerste speelde in zijn partij tegen Fr. Slaats met een fraai gem. van 18.82 en een hoogste serie van 71. Ook Cor Verhagen gaf L. v. Cromvoirt geen schijn van kans. Zijn gem. van 10.43 en 'n hoog ste serie van 40 zijn zeer zeker 't vermelden waard. Deze ontmoe ting eindigde in een 44 gelijk spel. Beide ontmoetingen werden gespeeld in klasse C. In klasse D had maar één tref fen plaats, n.l. die van DVO 2 tegen Nooit Volleerd 3. A. de Munnik van DVO 2 verloor hier op het nippertje van L. Slaats van Nooit Volleerd, van welke laatste vereniging ook H. de Munnik de overwinning op H. v. Mierlo op zijn naam bracht. M. Brok van DVO 2 won van J. Pullens van NV 3 en tenslotte behaalde ook de Munnik van DVO 2 een overwinning op J. de Kuijper van Nooit Volleerd 3. De uitslagen van de gespeelde wedstrijden zijn als volgt Klasse C. Ons Genoegen 1. car. pnt. brt. h.s. gm. G. Roomer 285 118 33 28 3.57 Jan Passier 145 145 30 20 4.83 Jac. Passier 130 130 40 15 3.25 J. Willemse 160 160 36 24 4.44 Central 1. K. Teurlings 180 180 33 20 5.45 A. Teurlings 160 113 30 23 3.76 M. Teurlings 145 144 40 23 3.60 M. Teurlings 145 102 36 19 2.83 Nooit Volleerd 1. F. Slaats 160 99 17 32 5.82 G. Slaats 160 160 36 19 4.44 L. v. Cromv. 160 117 23 22 5.38 J. Verheijden 145 145 32 37 4.53 't Zwaantje 1. M. v. Bracht 320 320 17 71 18.82 P.v. Huiten 260 87 36 13 2.41 C. Verhagen 240 240 23 40 10.43 A. Hamers 145 121 32 24 3.78 Klasse D. DVO 2. A. de Munnik 85 84 25 13 3.36 M. Brok 75 75 33 10 2.27 P. de Munnik 65 65 40 7 1.62 H. v. Mierlo 55 53 40 6 1.33 Nooit Volleerd 3. L. Slaats 95 95 25 11 3.8 J. Pullens 95 72 33 12 2.18 J. de Kuijper 85 80 40 11 2.00 H. de Munnik 65 65 40 10 1.63 KNBB District Kaatsheuvel. Theo Harks en Tini Fflneman de kampioenen 2e en 3e kl. libre. Maandagavond zijn de finales 2e en 3e klas libre persoonlijke kampioenschappen, zowel in ca fé Th. van Boxtel als in „Eupho- nia" op grootse en feestelijke wijze beëindigd. Hierin zit met een opgesloten dat beide finales weer een groot sukses geworden zijn, zowel voor de spelers als de oiganisators, maar dan voor het district Kaatsheuvel toch wel in 't bijzonder. Beide finales kenmerkten zich door onbegrensde sportiviteit bij de spelers onderling, maar zeker zo voornaam was dat er tot de allerlaatste partij een spanning heeft geheerst, die sommige „nen emmer zweet" en anderen weer diverse kalmerende zenuwpillen heeft gekost. In beide finales heeft het ge middelde moeten beslissen wie zich dan uiteindelijk kampioen kon noemen. Wel een overtui gend bewijs dat allen aan elkaar gewaagd waren en dat er ont zaglijk geknokt is, wat uiteinde- hik de eind-moyennes en deze vooral in de 3e klas overduide lijk doen zien. ïn de 2e klas ging de titelstrijd voornamelijk tussen Theo Harks, Th. v. d. Hout, P. Balvers en Kees Smit. Piet Balvers was technisch de sterkste, wat wel tot uiting komt in het hoogste alg. gemiddelde, hoogste particulier gemiddelde en de hoogste serie, welke hij al le drie op zijn naam wist te bren gen. En hiervan mag Dorus v. d. Hout dan wel het slachtoffer ge noemd worden, want het was juist tegen hem dat Piet tot de ze uitzonderlijke prestaties kwam. Een slotserie van 56 en een gem. van 9.37 waren een opdoffer voor Th. v. d. Hout, die hiertegenover slechts 2.50 gem. kon stellen. Deze opdoffer kwam echter niet moreel aan, want Dorus heeft zich prachtig hersteld en wist na iedere partij dichter hij de titel te komen. Zijn hoogte punt bereikte hij tegen de uit eindelijke kampioen Theo Harks. In 18 brt. en een gem. van 8.33 werd Theo overrompeld en kon slechts tot 74 car. komen. Kees Smit bereikte de vierde plaats en was gedecideerd de grootste pechvogel van het tour- nooi. Kees had zonder pech en zelfs dan nog zonder enige „maz zel" tot hetzelfde aantal match- punten kunnen komen als nu de beide eerst geëindigden heb ben behaald. Rinus Emmers en Tinus Da- men hebben het beide ontzet tend zwaar gehad. Vooral tegen het moordende bandspel van Theo Harks, P. v. Laarhoven, Graard v. d. Linden en Jan van Gorkum waren beiden niet op gewassen en konden hier geen afdoend antwoord tegenover zetten. Technisch staan beiden op een goed peil, doch in routi ne werden ze door alle anderen overklast. Doch een goede com petitie en een serieuze training zal hen volgend jaar gegaran deerd dichter bij de titel bren gen. De onderste en oudste „drie- pin" heeft het niet kunnen bolwerken, maar verdient een aparte pluim voor de manier waarop zij zich toch heeft ge weerd. Het kampioenschap kwam dan in handen van de meest constante en oerdegelijke band speler Theo Harks. Van begin af heeft Theo de lei ding gehad, won zijn partijen met geen daverende moyennes, maar wist door zijn „open spel" iedereen klein te krijgen, behal ve dan Dorus v. d. Hout. Hij bleek daardoor niet alleen dé sterkste te zijn, maar was tevens de man die de hoogste serie in het aantal „opgerookte cigaret- ten op zijn naam heeft gebracht. Niettemin komt hem de titel verdiend toe en dit heeft voor zitter J. v. d. Kaa dan ook nog eens extra onderstreept in zijn huldigingswoord bij de sluiting en prijsuitreiking. De voorzitter had vooral woorden van dank baarheid en erkentelijkheid te genover de biljartver. H.G.L. en speciaal voor de hospes Th. v. Boxtel en zijn steeds behulpza me echtgenote Mevr. v. Boxtel. Dorus, zoals we hem beter kennen, had niet alleen voor puik en onberispelijk materiaal gezorgd, maar kwam daarnaast nog eens met 'n extra verrassing voor de dag door een aantal prachtige prijzen beschikbaar te stellen. Dit aparte cachet vond de meest warme woorden bij de heer v. d. Kaa en hij stelde dan ook Dorus ten voorbeeld bij al le lokaalhouders van ons dis trict. De deelnemers werden on der de loupe genomen en ieder kreeg zijn portie al naar gelang zijn prestaties waren geweest. Met recht was hij tenslotte trots op het feit dat hij dit kampioen schap, dat zo hoogst suksesvol was verlopen, mocht sluiten. Namens spelers en kampioen werd eveneens gesproken en ook hier werden zowel HGL als de hospes en hospita weer in de welbekende bloemetjes gezet. Voor de climax van de avond zorgde natuurlijk weer de wel bekende Pirke v. Laarhoven, die op de wiize van de „botermijn" een geestig liedje presenteerde, waarin iedere finalist en mede werker eens heerlijk werd geno men. Dat tenslotte de prima ver zorgde dis aller instemming vond, behoeft geen betoog en kon als het allerwaardigste van deze prachtfinale gezien worden, waarvan de eindstand was gsp. 1. Th. Harks 8 2. Tb. v. d. Hout 8 3. P. Balvers 8 4. C. Smit 8 5. M. Emmers 8 6. M. Damen 8 7. P. v. Laarhoven 8 8. J. v. Gorkum 8 9. G. v. d. Linden 8 pnt. gm. 14 4.88 14 12 10 6 6 4 4 2 4.71 4.97 4.12 4.60 3.80 3.59 2.94 2.96 Het verslag van de 3e klas volgt in het volgend nummer. Intussen zij een zalig kerst feest aan alle KNBB-ers en hun dierbaren natuurlijk van harte toegewenst. WAALWIJK. WSC 1—EMBEE 1. Door een zeer verdiende 50 zege hebben de WSC-dames hun ongeslagen record weten te hand haven. Goed zo, dames. Uw huishoudgeld. W(j brengen U een enorme sortering in alle DAMES- HEREN- en KINDERKLEDING ook LEDERKLEDING. Uitsluitend in het betere genre. BETALING: Kunt U prettig en discreet regelen - zonder verhoging van prijs - géén rente-berekening. KomtU eensg6heel vrijblijvend onze collectie bewonderen. Op verzoek komt onze ver tegenwoordiger U ook gaarne aan huis bezoeken. Korvelseweg 61 TILBURG Tel. 25667 Meerderen hebbenzich reeds opgegeven voor deze cursus, welke niet alleen speciaal voor BROMFIETSERS, maar ook voor alle andere weggebruikers is afgestemd. Zorgt dat U er bfl komt; stuurt daarom een briefkaart met alleen Uw naam en adres aan: Braat - Autorijschool Sprang-Capeïle. VERLOOFD JOKE VAN HEESBEEN M. H. ZIJLMANS Semi Arts Waalwijk, Julianastraat 14 Bladel, Sniederslaan 14 5 januari 1957 GETROUWD H. J. J. VERHEIJ en P. M. M. DE GREEFF De Heer en Mevrouw VERHEIJ-DE GREEFF zeggen, mede namens weder zijdse familie, hartelijk dank voor de belangstelling, bij hun huwelijk ondervonden. Groesbeek, Burg. Jhr. van Nispen tot Pan- nerdenstraat 5. Hiermede wordt ter kennis van belanghebbende gebracht dat op dinsdag 25 december a.s. geen huisvuil zal worden opgehaald. De route van dinsdag ljan. 1957 wordt verschoven naar woensdag 2 jan. 1957. BEËDIGD TAXATEUR onr. goederen, in- enverk. huizen, hypotheken. J. FREDERIKS, Kaatsheuvel Hoofdstraat 60 Tel. 2034 le KERSTDAG te geven door Liedertafel „OEFENING EN VERMAAK" in „MUSIS SACRUM". i AANVANG 12 UUR. i Uitvoering o.a. van het van H. F. MULLER j voor soli - koor en begeleiding. TOEGANG VRIJ. Programma 25 cent. RANISCHOENFABRIEK DRUNEN vraagt Aanmelden: Grotestraat 215, Drunen en Baardwijksestraat 33, Waalwijk Om deze kwaliteits-schoentjes te maken, hebben wij mensen nodig, die er een eer in stellen een goed produkt te vervaardigen; die het graag doen en liefde hebben voor hun werk. Dan is de arbeid geen dagelijkse sleur meer, maar schenkt het werken voldoening en levensvreugde. kunnen bekwamen. Hoog loon, ook tydens de opleiding. 9 Uitstekende sociale voorzieningen. Prettige werkkring in een persoonlijke sfeer. Aanmelden: dagelijks aan onze kantoren Torenstraat 43 - 47 te DRUNEN Tel. K 4163 No. 271. 's-Avonds na 6 uur Torenstr. 33 DRUNEN -v I Jeugdigen en Ongeschoolden kunnen wij in onze bedrijfsschool opleiden voor het Bemetel-diploma ijzerwerken/afschrijven in de scheepsbouw. Nieuwe woningen voor prima vaklieden zijn beschikbaar. Eigen busvervoer uit Vught,. Den Bosch, Waspik, Waalwijk, Dussen, Woudrichem en tussengelegen plaatsen. Sollicitaties mondeling of schriftelijk aan bovengenoemd adres.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 4