Waalwijkse en Langstra Courant Uit d® Langstraat WAALWIJK KAATSHEUVEL Qrunen Vlijmen Haarsteeg Gape He Sprang Ongteval. Provinciaal HSesaws MAANDAG 24 DECEMBER 1956 Uitgever: Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x oer week. DE ECHO HIT ZUIDEN 79e JAARGANG No. 99 Abonnement: 21 cent per week per kwartaal 2.70 2.95 franco p p. Advertentieprij s 10 cent per m.m. Contract-advertenties: speciaal tarief Bureaux GROTESTRAAT 205, WA AL WIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL TEL. 2002 Dr van BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TELEGR.-ADRES: „ECHO" Doktersdienst. Voor spoedgevallen neemt Eerste Kerstdag waar Dr. Verhaak. Winterprogramma K.A.V. De K.A.V.afdeling Drunen, heeft dit jaar weer een gevarieerd win terprogramma. Dit programma, dat op 9 november reeds begon met 'n spreekbeurt door Pater Adam, is dezer dagen geheel gereedgekomen. Op donderdag 27 december a.s. houdt de K.A.V. in de zaal van cafe Elshout een kerstavond. Kinderen van de K.A.V.-leden zullen enkele kerstvoordrachten ten tonele bren gen. Verder staat er nog op 't pro gramma: verloting voor de Lour- des-reis en traktatie. Op 28 januari staat nog een hoofd demonstratie te wachten, n.l. spe ciaal het bereiden van hartige hap jes. Verder zal op 27 december nog eeri voorlichtingsavond worden ge geven van de huisvrouwenvoorlich tingsdienst, terwijl op 25 maart een filmavond zal gegeven worden van Herwonnen Levenskracht. Oudejaarsbal. Zondag 30 januari zal in de har moniezaal van café Elshout 't jaar lijkse Oudejaarsbal worden gege ven. Nadere bijzonderheden in het nummer van a.s. vrijdag. Agenda. 2de Kerstdag: 2.30 uur RKDVC Schutters. Donderdag 27 dec.: 2 uur Cia van Boort poppentheater voor kinderen van de leden van 't R.K. Vrouwen gilde in zaal café v. Delft; 7.30 uur: Kerstavond K.A.V., zaal café Elshout; 7 uur: trainen D.V.C.-junioren; 8 uur: Cia v. Boort poppenthea ter voor leden van het R.K. Vrou wengilde; 8 uur: repetitie Cantabile in café Elshout. Om een betere regeling te treffen voor de Nachtmis in de parochie Vlijmen die op 12 uur is gesteld, en om te voorkomen dat velen moe ten terugkeren doordat de kerk overvol zou zijn, en eveneens om de Nachtmis voor eigen parochianen te houden, zijn dit jaar kaarten uit gegeven. Eenieder weet dus dat zonder kaart geen toegang tot de Nachtmis van 12 uur mogelijk is. Barak- en Biljartconcours. In café v. Beijnen, Meliestraat al hier, werd een biljart- en barak concours gehouden, waarvan de stand als volgt is. biljart, 10 van rood, 2 partijen, M. v. d. Griendt. 2 x 9 18 pnt.; G. Broeren 2x9 18 pnt.; R. d, Laat 2x9 18 p- Barak, T. v. Bokhoven 82 79 161 pnt.; B. Hoorn 65 63 128 pnt.; W. v. Dal 62 62 124 pnt. Uitvoering V.G.T. Vlijmens Gemengd Toneel zal op 30 december haar eerste winter- uitvoering geven in café De Witte. Opgevoerd zal worden „Droppie" de levensgeschiedenis van een kind uit het volk. Aanvang half acht. Plaatsbespreken op de dag van de uitvoering van 11 uur v.m. tot 13 uur n.m. V.G.T. besluit het oude jaar met het geven van een uitvoering. Laat het spreekwoord: „laatst best" van kracht zijn. V.G.T. wordt hiervoor in staat geacht. De toneelliefheb bers kunnen dus zondag 30 decem ber a.s. weer enkele uren genieten. Amicitia. De toneelvereniging „Amicitia", gevestigd in hotel Prinsen, heeft voor haar tweede winteruitvoering in studie genomen het toneelspel in drie. bedrijven „Marieke", door P. Matherbe. Goede maatregel. Dezer dagen ontvingen de huur ders van de gemeentewoningen be richt alsdat het waterleidingver- bruik, dat om de twee maanden werd geïnd, voortaan wekelijks met de huur zal worden verrekend. Is er mogelijk geen oplossing alsdat dit met gas en elektriciteit ook zo te regelen is? Het was zear jammer dat de be langstelling voor deze ontwikke lingsavond zo bedroevend gering was; naast 't bestuur waren slechts 18 personen aanwezig. Vanwege de bekendheid die Pater Peters ge niet, had het bestuur zeker op een volle zaal gerekend. Toegegeven moet echter worden dat de thuis blijvers zeer veel hebben gemist. Ruim een uur lang heeft deze be kende priester-redenaar zijn gehoor weten te boeien door een diepgaan de uiteenzetting over reeds genoemd onderwerp. In het eerste gedeelte van zijn boeiend betoog behandelde spreker de toestanden die er vaak zeer ten nadele van de arbeiders op de meeste fabrieken heersen. Hoe vooral de jeugdigen onder hen be- invloed worden door het slechte voorbeeld en ten gevolge daarvan heel hun verdere leven bedorven zien. Dit vindt vooral zijn oorzaak in het feit, aldus spr., dat de mees ten geestelijk te slecht gewapend zijn en daarom niet in staat wor den geacht zich tegen die verder felijke sfeer te weren. Hij noemde het echter een verheugend ver schijnsel dat, dank zij de katholieke organisaties, in vele afdelingen een z.g. bedrijfsapostolaat is ingesteld; de leden daarvan trachten op de fabrieken en bedrijven door een goed voorbeeld te geven, anderen voor zich te winnen. Ook de be- kende Credo Pugno-club noemde hij een mooie vorm van apostolaat. Hij sprak er zijn voldoening over uit dat deze club zulk heilzaam werk verrichtte. Het is, aldus Pater Peters, absoluut noodzakelijk dat vooral de opgroeiende jeugd, die de maatschappij van de toekomst moe ten vormen, moreel en physiek sterk gemaakt wordt om aan de ge varen die haar bedreigen 't hoofd te kunnen bieden. Met de aanbe veling om ook hier in de afdeling over te gaan tot het instellen van een Credo Pugno-club, besloot spr. zijn door een klein gehoor aandach tig beluisterde rede. eindexamen kon doen, behaalde bij het een dezer dagen aan de R.K. Huishoud- en Industrieschool te Waalwijk gehouden na-examen als nog het diploma voor huisnaaister. Dept. Langstraat van 't Nut gaat verenigingsaktiviteit uitbreiden. Onder auspiciën van het departe ment „Langstraat" van de Mij. tot Nut van 't Algemeen, begint in de loop van de maand januari een cur sus fraaie handwerken, verzorgd door mevr. Bosch-Bauduin uit Bre da, die hiervoor is aangesteld door de Stichting „Goed Handwerken" te 's-Gravenhage. Deze eerste cursus is volledig vol geboekt; er nemen acht dames aan deel. Indien de lessen met sukses bekroond mogen worden, dan is het niet uitgesloten dat een tweede cursus georganiseerd zal worden. Het Nutsbestuur hoopt te zijner tijd met nadere berichten hierover te kunnen komen. Geslaagd. Mej. Helena Sterrenburg Johd., die deze zomer door ziekte geen Ned. Herv. Kerk. Dinsdag (le Kerstdag) des voormiddags 9 uur (Oosteinde) en 10,30 uur (Westzijde) en des namiddags 2.30 uur (voor de hele gemeente) hoopt in de Ned. Her vormde Kerk alhier in de Dienst des Woords voor te gaan Can- didaat Bos van Scheveningen. Woensdag (2e Kerstdag) v.m. 9.30 uur Candidaat Bos. De heer K. alhier, die vorige week woensdagavond per brom fiets naar Den Bosch reed, werd in Vlijmen bewusteloos in de na bijheid van zijn rijwiel gevonden. Vermoed wordt dat dhr. K. onwel is geworden en van zijn rij wiel is komen te vallen. Hij werd naar het ziekenhuis te Den Bosch gebracht, alwaar hij werd behan deld; hij moet o.m. een schedel- basisfractuur hebben bekomen. Naar wij vernemen is zijn toe stand thans vooruitgaande. Ontwikkelingsavond. In samenwerking met de K.A.V. en de V.K.A.J. hield de K.A.B. vrij dagavond in café M. Achten een ontwikkelingsavond. Als spreker trad ditmaal op Pater Peters uit Eindhoven met als onderwerp j,Kerstening van 't arbeidsmilieu". Contactgroep voor Handel en Industrie. Vrijdagavond had in Hotel Verwiel 'n lezing plaats over de ontwikkeling van de aardolie-in dustrie. De eerste boring, welke tot doel had aardolie aan te boren, werd in 1859 door Drake gesla gen te Titusville in de staat Penn- sylvanië (V.S.). In het toenmalige Nederlands- Indië was het de Nederlander Reerink, die voor het eerst op Java de mogelijkheden van een economische aardolie-winning zag. Zijn werk werd echter niet met succes bekroond. Het ver ging Zijlker op Sumatra beter en het was daar, dat dan ook het eerste arbeidsveld van de in 1890 opgerichte „Koninklijke" zou ko men te liggen. Met grote voortvarendheid door Kessler en later door Deterding geleid, gaat de Koninklijke in 1907 samen met de Engelse Shell Transport and Trading Compa ny, uit welk samengaan de Ko ninklijke Shell Groep ontstaat. Spreker behandelde vervolgens de structuur van de Groep, waar in de Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij en de „Shell" deelnemen in de verhou ding 60 40. Van de ruim 790 miljoen ton aardolie, geproduceerd in 1955, leverde de Groep ruim 98 mil joen ton. Ruim 250.000 mensen zijn voor Groep in de gehele vrije wereld werkzaam. Vervolgens behandelde spreker het wezen van aardolie, de wijze waarop zij in de aardolie voor komt, de verschillende methoden van opsporing, alsmede het boor- en winningsbedrijf. Thans moet men vele duizen den meters in de aarde dringen om aardolie te winnen <en ook on der zee vindt de boorbeitel een weg naar de diepte. Via de ontwikkeling van een boorterrein besprak de heer Van der Marei ten slotte het vervoer van aardolie, dat kan geschieden per tankwagen, pijpleiding of tankschip. Ook bij deze laatste twee vor men van vervoer kunnen zich pro blemen voordoen, zoals onlangs in het Nabije Oosten is aange toond. Wat echter de problemen ook zijn, de aardolie-industrie zal zich, steunend op kapitaal, kennis en ondernemingsgeest, dienen te handhaven ten einde het econo mische leven in de wereld op gang te houden. Na de voordracht werden en kele films vertoond, welke be trekking hadden op het opsporen van en boren naar aardolie. De ontsluiting van een gebied op Zuid-Sumatra en het hierbij ko mende pionierswerk traden sterk naar voren. De avond werd besloten met de film „De strijd zonder einde", de strijd van de mens tegen het in- sekt. R.K. Vrouwengilde. De lezing, die Pater Dr. de Groot verleden week dinsdag hield, was druk bezocht. Het onderwerp was ook niet alledaags, maar zeer interessant: „Zijn onze kinderen minder gods dienstig dan wij?" Pater de Groot legde op een zeer bevattelijke manier uit, dat het tegenovergestelde waar is, (uitzonderingen daargelaten). De huidige vaders en moeders wer den meer gedwongen naar de kerk te gaan en daardoor werd het geloof zeer dikwijls een sleur. De tegenwoordige jeugd onder zoekt de godsdienst en beleeft hem daardoor meer, men is gods dienstig uit overtuigingi, wat 'een grote waarde heeft. Na de pauze kon men vragen stellen, waar een druk gebruik van gemaakt werd, o.a. mengde zich ook een Eerw. Zuster in het debat. Aardig was het, dat de geeste lijke adviseur in zijn woordje vooraf vroeg: Waren onze ouders godsdienstiger dan wij? Dit in verband met de Gulden Mis. Het was een leerzame avond en we hopen Pater de Groot nog eens in Waalwijk terug te zien. Visscherslust. Zaterdagavond hield Visschers lust haar laatste algemene verga dering in 1956. De opkomst was tamelijk bevredigend. Notulen en ingekomen stukken werden op normale wijze afgedaan. Als be stuurslid in een bestaande vaca ture werd gekozen de heer P. Verschuren, terwijl in de kaskon- trolecommissie zitting kregen de heren v. d. Wiel, Elshout en v. d. Dries Tilburg, Onder de mededelingen kwam voor dat een dag, onder toezicht van het bestuur, in de gesloten karperwiel mag worden „ge snoekt". Een beroep op de alge mene vergadering tot het aanne men van twee Belgen als lid, zijn de speciale vrienden van de secr. werd afgewezen, waaruit de secr. zijn konsekwentie trok. De vergadering had overigens een uitstekend verloop, hem eigene wijze van de voorz. Voor het rikconcours, waar voor vele prijzen werden geschon ken, ook schenkbare, rook- en eetbare, was een goede animo en werd er met meer of minder suc ces gespeeld. Zo het betaamt, sleepten de voorz. en secr. resp. de eerste en tweede prijs in de wacht, ieder koos een konijn, wel ke mede beschikbaar waren voor de totaal prijzen. Eveneens vielen zij in een dagprijs. Helaas moest de penningmeester, ondanks zijn aanwezigheid „verstek" laten gaan, hetgeen in zijn aard ligt zuinig op het geld en zuinig op de punten hoewel dit laatste niet noodzakelijk behoeft te zijn. De heer Kneepkens heeft met zijn voorstel, na elke vergadering een rikconcours, wel resultaat ge boekt, doch is (nog?) niet het doel bereikt: uitbreiding van het vergaderingbezoek. Met een „ver lengstuk" aan het sluitingsuur, was het een gezellige en aange name, soms spannende kamp, bij welke kamp onze „hospes" zich op zijn wijze van een zeer goede kant liet zien. Er is een goede, kleine kern in de vereniging, die echter groter moet worden. Als is men het in alle opzichten niet al tijd met elkaar eens en al wordt de waarheid op straat wel eens vertrapt, doorgaan mannen, ook zonder „prominenten" en vis om de sport en niet om de vis. Te onzent willen de Koekoek en v. d. Lee ons deze in alle gestalten, grootte en kwaliteit leveren. Vis om de sport en het mystieke van het heimwee naar de waterkant, met al zijn stilte en volkomen vrij zijn, behoudens inachtnemng van bepalingen. Gek klinkt het, maar te dien aanzien is ook een „ge bonden" mens, een vrij mens. Leef daaruit en handel ernaar. Secr. Agenda. Dinsdag, le Kerstdag, 12 uur, Kerstuitvoering 'Oefening Ver maak ,in Musis Sacrum. Kerstora torium. Zondag 12 uur repetitie man nenkoor in De Twee Kolommen. „Boerenleenbank-nieuws". Het bestuur van de Boerenleen bank te Kaatsheuvel heeft besloten de spaarrente voor de dadelijk op vraagbare spaartegoeden met in gang van 1 januari 1957 te verho gen tot 3%. Deze verhoging van de spaarrente is in de tegenwoordige tijd wel zeer belangrijk, omdat hier door ongetwijfeld het sparen zal worden aangemoedigd; op deze wijze wordt het vormen van eigen bezit in de hand gewerkt. Mede wordt hierdoor bereikt dat de ka pitalen, die dringend noodzakelijk zijn voor de financiering van land en tuibouw e.d. ter beschikking ko men. Voor de Boerenleenbanken heb ben, gezien ook haar sociale taak, de hierboven uiteengezette motie ven gegolden bij het besluit, de spaarrente te verhogen tot 3%. De cliënten dienen er rekening mee te houden dat het kantoor van de Boerenleenbank met ingang van heden tijdelijk verplaatst is naar dé R.K. Gildenbond, Mgr. Völkerstr. Dit in verband met de nieuwbouw van de Boerenleenbank. Men denke er dus aan alleen op de aangegeven zittingsuren te verschijnen. Sonora feestavond. Woensdag 19 december j.l. was 't personeel van de Sonora Schoenfa briek te Kaatsheuvel in de zaal van de heer Smit bijeen voor het vieren van haar 2de gezelligheidsavond. Deze avond, door de directie aange boden aan de personeelsleden met hun dames of verloofden, georgani seerd door het bestuur van de So nora -reisvereniging, werd geopend door een der bestuursleden van de vereniging, die allen een welkom toeriep, speciaal de heren van de directie met hun echtgenoten, waarna de avond kwam te staan onder de beproefde leiding van de heer P. A. Möring. Was het vorig jaar de avond prima gevuld, dit jaar hadden een aantal personeels leden besloten dat het nog beter moest, en zij zijn daarin uitstekend geslaagd. Nog meer dan verleden jaar bleek het bedrijf te beschik ken over uitstekende amateur-to neelspelers en zangers. Naarmate 't later werd, steeg de stemming, om haar hoogtepunt te krijgen bij het uitreiken van de kerstpaketten. Voordat de directeur, A. J. Wenne- kes, persoonlijk deze paketten uit reikte, bood echter de heer Möring aan de echtgenoten van beide di recteuren de attentie van het perso neel aan in de vorm van een schit terende fruitmand. Het was reeds laat toen allen voldaan, maar dan ook zeer voldaan huiswaarts gin gen, na een dankwoord van de di recteur aan allen die hun medewer king verleenden: P. Möring en met hem het bestuur van de reisvereni ging A. Hendriks en L. Groenen- daal en met hen alle zangers en toneellisten, muziek en hospita. Jaarvergadering C.A.V. De Coöp. Aan- en Verkoopver eniging afd. Kaatsheuvel, hield op 20 december in de R.K. Gildenbond haar jaarvergadering. Met genoegen mocht de voorzit ter in zijn openingswoord bekend maken, dat de C.A.V. een een gun stig boekjaar achter de rug heeft. Volgens besluit zal dit jaar 2% omzetreductie gegeven worden in de vorm van bijschrijving op het leden-schuldrekening. Uit het jaarverslag van de secre taris bleek dat de omzet zich steeds in stijgende lijn begeeft. Deze ver hoging kenmerkt zich het meest in de mengvoeders. Een duidelijk be wijs dat de boer meer de voorkeur gaat geven aan het goed samenge steld mengvoeder, dan aan eenzij dige voeding. Ook de omzet van Be drijfsgoederen steeg dit jaar aan merkelijk. De afname kunstmeststoffen gaf echter een daling te zien. Dit in hoofdzaak onder de fosforhoudende meststoffen. Het regionaal grond onderzoek heeft hier zijn nut voor de boer weer duidelijk bewezen. Bij de bestuursverkiezing werden de heren A. in 't Groen en Adr. Verboven met algemene stemmen herkozen. De leden werden getrakteerd op koffie met worstebrood, dat er goed inging. Ir. Janssen gaf een lezing over de veevoeding in het algemeen. Hij be sprak de verschillende problemen zoals, als zeer voornaam punt, een goede samenstelling van 't voeder rantsoen. De overgangstijd van stal naar buiten en omgekeerd, dit in verband met het grote gevaar voor hopziekte. De spreker had een zeer aandachtig gehoor. De heer Bergmans, directeur van C.H.V. te Tilburg, dankte bestuur en leden voor de goede samenwer king met de C.H.V. Veghel, en hoopte dat dit zo zou blijven. Daarna sloot de voorzitter de ver gadering met de christelijke groet. Zondag-doktersdienst Kaatsheuvel-Loon op Zand. De praktijk van dokter Wijten- burg en dokter Raaijmakers te Kaatsheuvel wordt op 1ste Kerst dag 25 december waargenomen door dokter De Vries te Loon op Zand, v. Rijckevorselstraat, tel. 04166-250. De praktijk van dokter Raaijma kers te Kaatsheuvel en dokter De Vries te Loon op Zand wordt 2de Kerstdag 26 december waargeno men door dokter Wijtenburg te Kaatsheuvel, Hoofdstraat, tel. 04167 - 2550. Geslaagd. De heer Chr. Bergmans slaagde te Amsterdam voor het examen S.P.D. Staats-Praktijk-Diploma. Pastoor W. Bekkers Bisschop-Coadjutor van 's Bosch. De Z.Eerw. Heer Pastoor W. M. Bekkers is door Z. H. de Paus benoemd tot coadjutor van Z.H. Exc. mgr. W. Mutsaerts, bisschop van 's-Hertogenbosch. Mgr. Bekkers werd op 20 april 1908 te St. Oedenrode geboren en 10 juni 1933 priester gewijd, waarna hij 8 augustus van dat jaar werd benoemd tot kapelaan van de parochie van de H.H. An- tonius en Barbara aan de Graafs- weg te 's-Hertgoenbosch. Hij werd benoemd tot pastoor van de parochiekerk van 't Heike te Tilburg op 14 februari 1956. Pastoor Bekkers is geestelijk adviseur van de N.C.B. en van de K.A.B. diocees 's-Bosch. Na z'n benoeming tot kapelaan in den Bosch, bleken de grote daadkracht en rusteloze ijver, waarmee deze priester bezield was. Het was een genot naar zijn woord van de preekstoel te luiste ren, maar de parochianen waar deerden hem vooral om zijn har telijk meeleven en zijn activiteit, overal waar maar te helpen viel. Toen reeds leidde hij vele con ferenties en cursussen op gods dienstig en sociaal terrein. Op het terrein van de socale zielzorg kon hij zich nog meer ontwikkelen, nadat hij in 1948 het rectoraat kreeg van de Kweekschool der „Dochters van Maria en Jozef", de zusters in de Choorstraat te 's-Hertogenbosch. Hij streefde ernaar de arbeiders op een behoorlijk sociaal en gods dienstig peil te brengen, maar was gelijk gezegd tevens een voorvechter voor de boerenstand en het is vooral de boerenjeugd, die bij het inslaan van nieuwe wegen veel aan mgr. Bekkers verschuldigd is. Nu zal het ge hele bisdom de zegen genieten van de krachtige leiding, die hij er mede aan geven zal. Opgedragen. Aan de aanneemersfirma Gebr. v. d. Hoven werd onderhands opge dragen de verbouwing van een boerderij in de Markstraat voor re kening van de heer v. Noye. Duivensport. De Vredesduif, gevestigd in „Eu- phonia", hield dit weekeind een on derlinge tentoonstelling, waaraan zaterdag een beoordeling volgens 't hokkensysteem voorafging. Keur meester was de heer Mutsaers uit Reijen. De uitslag der keuring over de vijf beste duiven van iedere in zender was: 1 H. v. Nieuwstadt 238 pnt.; 2 J. v. d. Linden 23714 pnt.; 3 J. v. Heeswijk 23714 pnt.- 4 J. Vesters 236% pnt.; 5 Fr. v. d. Lin den 236% pnt.; 6 A. Schrauwers 23614 pnt.; 7 Jos v. Heijst 23614 p.; 8 Jac. Vloemans 23614 pnt.; 9 D. Mateijsen 235% pnt.; 10 J. Muize- laar 23514 pnt.; 11 Linco 234% pnt.; 12 Leo de Bondt 234% pnt.; 13 Jan Vloemans 234 pnt.; 14 A. v. d. Ho ven 23314 pnt. Beste doffer H. v. Nieuwstadt; beste duif H. v. Nieuwstadt; 2e bes te doffer J. v. Heeswijk en 2e beste duif Jac. Vloemans. Toneeluitvoering. Zaterdag 29 dec. a.s. wordt in de Gildenbond een toneeluitvoe ring gegeven door het dr. Ariëns- gezelschap uit Eindhoven. Opge voerd zal worden het prachtige toneelstuk: Boeven en Madelief jes, een geestige thriller in drie bedrijven. Het staat reeds bij voorbaat vast dat het weer een knalavond gaat worden. Namen als J. Smit, C. Houben, F. Smulders e.a. staan daar borg voor. Deze avond zal in het teken staan van het grote ontspannings programma, dat dit seizoen door de K.A.J. te Kaatsheuvel wordt gegeven. Kaartverkoop en plaatsbespre king vrijdag 28 dec. van 8—10 uur en zaterdag 29 dec. van 4 6 uur in de Gildenbond. Aanvang 8 uur. Agenda. Dinsdag 25 dec. Apollo-Theater 8.30 uur n.m. „De Wonderman,'? 14 jaar. Woensdag 26 dec. 6 uur n.m. en

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 5