SPORTSPIEGEl ONS BLAD DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN MAANDAG 24 DECEMBER 1956 6 8.30 uur n.m. Apollo-Theater ,,De Wonderman"; 7.30 yur n.m. Kerstbal Brabant zaal W. Smit. A.B.C.-orkest. Donderdag 27 dec. repetitie da meskoor Bel Canto, zaal P. v. Dun, 8 uur n.m.; 8.30 uur n.m. repetitie Gemengd Koor Eel Canto, zaal P. v. Dun. Bern si ij k Storm over de berghoeve. „Storm over de berghoeve is de titel van het drama in 3 be drijven, dat de K.A.J, afd. Bern- dijk komende dagen gaat presen teren in de zaal van café Wed. v. Dinteren. Dit drama is bijzon der boeiend van inhoud; om hier nu het relaas in kleuren en geuren neer te schrijven, heeft geen zin. Dan heeft het zeker geen zin meer er heen te gaan. Doch we mogen U wel aanbevelen dit spel, waaraan maanden van lange stu die vooraf ging, te gaan zien. Deze K.A.J.-afd., die voor de eerste maal een toneelstuk brengt, heeft desondanks verschillende goede krachten, voor wie de to neelplanken niet vreemd zijn. Al les bijeen zullen zij een goede ont spannende toneelavond geven, in 'n goed verwarmde zaal.De entree die ten goede komt aan de K.A.J., die financiële steun bijzonder goed kunnen gebruiken, is zo laag mo gelijk gehouden en bedraagt een gulden. Kaartjes zijn reeds in voorverkoop verkrijgbaar aan de zaal en bij Sigarenmagazijn H. Donders. Tweede Kerstdag en zondag 30 december zijn de beide datums van opvoering. De aanvang is 7.30 uur precies. K.A.J., succes! Bezoekers, 'n ge noeglijke avond. Agenda. Woensdag 2e Kerstdag, 11.3012.30 Leesbibliotheek. 7.30 uur n.m. opvoering: Storm over de berghoeve in café Wed. van Dinteren. Parochieel nieuws. Op het hoogfeest van Kerstmis begint de solemnele nachtmis om 4 uur. In deze H. Mis, evenals in die van kwart voor 10, hebben de pachters van plaatsen recht op hun plaats. Bij de 3-tal H. Missen van uur zijn alle plaatsen voor ieder vrij te gebruiken tegen betaling van 15 cent per plaats. Na de middag is er om 3 uur een plechtig lof. WAALWIJK. BoxtelBaardwijk. Een goed onderhouden, maar zwaar te bespelen terrein. Een werkelijk sportieve wedstrijd, na de rust echter wel een weinig hard. Boxtel trapt af. Er is geen windvoordeei. Baardwijk trekt direct ten aanval, maar de ach terhoede van Boxtel is paraat en stuurt dc bal direct terug; hun voorhoede trekt ten aanval en besluit deze met een prachtig schot, hetwelk door onze reser ve-doelman goed wordt gestopt. Direct daarop is Boxtel weer te rug en lost weer een schot, maar Jo is paraat en geeft nul op het request. Een voorzet van de voorhoede van Baardwijk wordt door de keeper van Boxtel onder schept en teruggezonden. Na 10 minuten krijgt Baardwijk 'n vrije trap te nemen, welke hard naast wordt geschoten. Een goede aan val van Baardwijk wordt beslo ten met een schot, dat eveneens juist naast gaat. Na 15 minuten kan de keeper van Boxtel redden door een corner toe te staan, die echter niet benut wordt. Het is een prima wedstrijd met 'n vlot open spel aan beide zijden. De achterhoeden van beide clubs moesten door het agressieve spei der voorhoeden nogal eens een corner toestaan, welke echter geen van alle iets opleverden. Na 85 minuten is er een scrimmage voor het doel van Baardwijk, waaruit een corner ontstond, die ook niets oplevert. Het spel gaat snel op en neer met aan beide zijden goed werk der achterhoe de. Als de scheidsrechter voor rust blaast, is de stand nog dub bel blank en hebben we prachtig spel gezien met Baardwijk op het middenveld iets in de meerder heid. Na de thee trapt Baardwijk af en het spel golft steeds op en neer. Na 5 minuten lost de links buiten van Baardwijk een kei hard. schot, wat de keeper van Boxtel corner stompt. Direct daarop krijgt Boxtel ook 'n cor ner te nemen, maar alles loopt op niets uit. Na 10 minuten be gint Boxtel het spel te forceren en wordt hard op 't kantje af. Uit een prachtige open kans schiet Boxtel naast. De zoveelste corner tegen Boxtel levert niets oj). Dan trekt Boxtel er weer op uil. De linksbuiten staat onge dekt, kriigt de bal en schiet op doel, doch het wordt een voorzet en de rechtsbinnen scoort. 1 Achttien minuten is na rust ge speeld, maar Baardwijk verliest de moed niet en trekt steeds ten aanval. 25 minuten later 'h on verwachte doorbraak van Boxtel en door een dekkingsfout kan de linksbuiten vrij schieten. Het schot komt tegen de lat, tikt te rug en de rechtsbinnen kopt val lende in, 20, wat echter een ge heide buitenspelgoal was, welke door de overigens uitstekend lei dende scheidsrechter niet was gezien. Nu wordt Boxtel sterker, en Baardwijk krijgt door deze te genslag even 'n inzinking. Boxtel trekt telkens ten aanval, doch de keeper van Baardwijk weert zich kranig en weet keer op keer tij dig in te grijpen. Na 30 minuten trekt Boxtel weer ten aanval en op een onverwachte pass, welke door de achterhoede wordt ge mist, loopt de Baardwijk keeper uit èn weet nog juist te redden voor de aanstormende voor waarts van Boxtel, Waarbij de keeper echter komt te vallen en aan het been wordt gekwest. Na een kleine onderbreking wordt verder gespeeld met de keeper weer op z'n plaats- onder applaus van het publiek. Baard wijk heeft zich hersteld en weet een corner te forceren, welke echter niets oplevert, Na 35 min. krijgt Baardwijk weer een cor ner te nemen, welke goed wordt gegeven en ingekopt, maar de linksback weet op de doellijn de hal terug te werken en over de outlijn weer corner te werken. Deze levert echter ook niets op. Een paar minuten voor 't einde valt bij Baardwijk R. Maas uiten wordt vervangen door P. Molen graaf. Direct daarop fluit de ar biter af en komt liet einde met de stand 20 voor Boxtel.. Wel een ietwat geflatteerde uitslag, als men nagaat dat een geheide freecick in het bewuste gebied gestraft wordt met een indirecte vrije trap tegen Boxtel en het tweede doelpunt van Box- fel een buitenspeldoelpunt was. Baardwijk 2-Broekhoven 2 6 Baardwijk 3WSC 4 5—3 2e Kerstdag BaardwijkSarto. Tweede Kerstdag speelt Ju liana thuis tegen Sarto uit Til burg. Dit elftal staat met 1 punt verschil op de tweede plaats. Ge zien het goede s pel in Boxtel, ge ven wij de geelzwarten een goe- (K- kans De spelers weten wat er op fier spel staat; wij moeten in dc kortst mogelijke tijd van de onderste plaats af. En dit kan a.s. woensdag. Juliana-lui, laat uw eigen publiek zien wat ge waard bent. Wij verwachten voor deze Wedstrijd veel belang stelling. Aanvang half drie. Jongens, denk aan de punten. Sensatie bij WSCDongen. 32. Eerst in het laatste kwartier van deze zo emotioneel verlopen wedstrijd kwam de difimtieve beslissing. Reeds had de scheids rechter het z.g. winnende doel- ouiit afgekeurd, toen een van de zeer gevaarlijke Dongense aan vallen werd afgeslagen. Mande- makers, die tot voor de rust zijn tegenstander niet had zien staan, passeerde deze op onnavolgbare manier. Zijn pass naar Kouwen- berg was een juweel, maar de manier, waarop Adri Kouwen- berg de bal doorzond naar Pul les en deze met een fluwelen strijk van zijn hoofd Piet Blij le vens de kans gaf om de defini tieve winnende goal te scoren, was verbluffend. 32 dus einde lijk voor een beter spelend WSC, waarin ditmaal de achterhoede het zwakste deel vormde. Niet Lou Pulles, die reeds na een kwartier een bonk van een schot uit de uiterste hoek dook. Toen WSC via een scrimmage gevaarlijk werd, was het Wim v. cl Anker, die de hal voor 't doel trok en v. Iersel rondde de aan val af, 10. Met grote passen moesten toen de WSC-verdedi- gers terugkomen, want weel moest Pulles tot op de bodem van zijn rijk keepers,arsona reiken om doelpunten te voorko men. Het kwam zelfs zo ver dat hij moest zwichten, toen de Donge- naren dankbaar gebruik maak- Len van een verwarde situatie in de WSC-achterhoede en ge! maakten, 11. Maar nog voor de rust kanjerde Pulles de bal ais een projectiel tegen de lat en kopte rechtsbuiten Piet Bliile- vens na een pass van dezelfde Frans Pulles naar v. Iersel. De koelbloedige middenvoor gaf zijn club weer de leiding, 21. Zo werd zelfs voor de rust 'n vrije trap, door Wim v. d. Anker genomen, rakelings naast ge schoten en na een mislukt schot ven Blijlevens, dat rakelings naast ging. was het Dongen dat de eerste helft besloot met een schot tegen de lat. Na de rust kwam de gelijkma ker op zeer onfortuinlijke wijze. Nic. v. Meeuwen bleef staan op geheid buitenspel, doch de zwak Het volgend nummer van ons blad verschijnt VRIJDAGOCH TEND. Advertenties, berichten enz. hiervoor moeten woensdag avond in ons bezit zijn. Het Nieuwjaarsnummer komt MAANDAGMIDDAG. Adverten ties enz. moeten uiterlijk zondagavond in ons bezit zijn, daar dit nummer tijdig bezorgd moet worden. Verenigingsbesturen e.a., die hun Nieuwjaarswens iri dit num mer willen geplaatst zien, gelieven dit zo spoedig mogelijk op Le geven. Administratie- optredende scheidsrechter *4iet doorspelen en het was 22. Alleen reeds daardoor kwa men de geelblauwen in de stem ming om meer te verlangen. WSC echter bleef onder deze omstandigheden voetballen en Mary v. Veldhoven, Kouwenberg, v. d. Anker en de zeer actieve P. Blijlevens zorgden er voor dat 3 minuten voor tijd een magnifie ke pass van Adri Kouwenberg via een kopbal van Pulles en het keiharde schot van Piet Blijle vens de oranje-zwarten konden juichen. En verdiend. Woensdag 2e Kerstdag is voor het tweede elftal een thuiswed strijd ingelast tegen Internos II. Aanvang half drie. Gezien de fraaie positie van dit elftal op de ranglijst verwachten wij dat vele supporters deze in teressante wedstrijd zullen bijwo nen. RWBDe Schutters 2—1. In dc gisteren gespeelde wed strijd RWBDe Schutters is het de thuisclub gelukt, zij hei dan op het nippertje, doch overigens verdiend, op beide punten beslag te leggen. De gasten begonnen in 'nhoog tempo en in het begin zag het er voor RWB minder hoopvol uit. Met snelle combinaties versche nen de voorwaartsen van de be zoekers in het doelgebied van RWB, welks achterhoede meer malen handelend moest optre den. Na 12 minuten echter ver zuimde men voldoende te reage ren bij een doorbraak van De Schutters-linksbinnen en met 'n goed schot liet deze 01 aante kenen. RWB vond dit schijnbaar genoeg, want h,et slaagde er in het spel meer in handen te krij gen en allengs steeds meer in de aanval te komen. Kansen bleven dan ook niet uit, maar toch wa ren er reeds verschillende ge mist, toen dan eindelijk na een half uur spelen linksbuiten M. Bergmans uit een scherpe voor zei van rechts de hal in de tou wen deed belanden, 11. RWB bleef aandringen en 5 minuten voor rust ontving Didden het leer van links in een droompo- sitie en gaf de moelige doelman van De Schutters geen kans. Na de hervatting trachtten de gasten met voorbeeldige ijver hun achterstand in te lopen, iets waar zij een paar inaarook nog werkelijk dicht aan toe zijn gc-y wee; t, doch verder dan doelman Schalken brachten zij het toch niet. RWB op haar beurt voelde zich met deze geringe voorsprong ook nog niet veilig en stelde ook in de tweede helft de geelblauwe defensie meermalen aan de kaak maar ook voor hen waren even eens geen suksessen meer weg gelegd, zodat in de 21 stand geen wijziging meer kwam. RWB-programma 2e Kerstdag. De KNVB, alsmede de onder afdeling, hebben voor woensdag a.s. (2e Kerstdag) verschillende wedstrijden vastgesteld en zo doende moet ook RWB die das met drie elftallen aantreden en wel voor de volgende wedstrij den Veerse BoysRWB. RWB 2—DESK 3. RWB 3Uno Animo 3. KAATSHEUVEL. DESK—Veloc 2—0. Het mooie weer had vandaag weer een vrij talrijk publiek naar de Elteiiiig gelokt, waar DESK in het strijdperk kwam tegen een aloude tegenstander, n.i. Veloc uit Eindhoven, wat in vroeger jaren altijd een gevreesde tegen stander is geweest, maar gezien het door hen vertoonde spél van hedenmiddag nog slechts een schijn is van het verleden. Veloc, dat in het begin van de competi tie een goede start had, maar de laatste weken verschillende ne derlagen had te incasseren, had voor deze wedstrijd weer ver schillende oude rotten opgesteld als Hoehen, Jansen en Timmer mans. Zij hebben echter met hun routine ook niet de neder laag kunnen voorkomen. De uit slag 20 voor DESK was nog geflatteerd, want met 'n beetje meer geluk van de DESK-voor- waartsen, maar vooral het uit stekend verdedigen van de nog jeugdige Veloc-doelman Moor man voorkwam een voor hen nog grotere nederlaag. De over- winning van DESK was dan ook dik verdiend en door dit resul taat heeft zij zich meer naar de middenmoot gewerkt. Het nodige vertrouwen is weer terug in de ploegen dan komen de 'resulta ten vanzelf. Wat de wedstrijd betreft, het volgende Even over half drie wordt af getrapt onder de rustige leiding \an scheidsrechter Spies uitOss. Het begin van deze wedstrijd was niet zo denderend en beide ploe gen hadden nogal tijd nodig oin op eikaar ingespeeld te raken. Vooral viel het op dat aan weers zijden nogal lioge ballen- werden gespeeld, wat natuurlijk in de kaart yvas van heide achterhoe den, die dan ook steeds rustig konden ingrijpen. Na een goed kwartier kwam DESK er echter beter in en begon meteen de Ve- loe-goaiie te bestoken, maar deze nog jeugdige doelman bewees uit het goede hout gesneden te zijn. Het was voor hem dan ook werkelijk jammer toen hij een hoge voorzet van rechtsbuiten Mosselveld keurig onderschepte, het ongeluk had achterover te vallen, waardoor de hal uit zijn handen rolde juist voor de voe ten van Voogd, die hier dank baar van profiteerde en met een hard schot DESK de leiding gaf, 10. Veloc diende hierop direct van repliek, door te proheren zo gauw mogelijk de gelijkmaker te forceren, maar verder dan de achterhoede van DESK, waar de nog jeugdige stopper v. Wanrooi; een goede partij speelde, kwam zij toch niet. Wanneer deze stop per nog wat meer rust in zijn spel legt, kan hij 'n goede kracht worden voor de toekomst. DESK komt weer terug en bij een goede aanval breekt Toon v. Gooi door en stormt op het doel af. Juist als hij echter op 't punt slaat om in te schieten, wordt hij door de oude rot Hoeben op een minder nette manier geno men en dit komt Veloc op een penalty te staan. A. v. Gooi, die zelf het vonnis zal voltrekken, schiet met de buitenkant van zijn schoen naast. Tot aan de rust blijft het een op eij neer gaande wedstrijd, echter niet van het beste gehalte. Ruststand 1—0 voor DESK. Gedurende de tweede helft is DESK voortdurend in de meer- oerheid geweest en kwam Veloc nog slechts sporadisch op de DESK helft. Reeds binnen de 5 minuten noteerden wij drie scho ten op het doel van Veloc. Het eerste schot van W. üamen ging juist over de lat, de heiue andere van Mosselveld en v. Gooi wer den een prooi van de Veloc doel man. De jeugdige keeper groeide zienderogen en hij een volgende aanval van DESK over rechts, kwam uit deze voorzet 'n pracht- kopbal van v. Gooi. Iedereen telde deze bal ai, maar met een machtige zweefduik voorkwam de keeper een zeker doelpunt. Even later schiet Dijks in het zij net en de druk van DESK blijft aanhouden. Een doelpunt zit in de lucht en dit iaat dan ook niet lang op zicli wachten. Als een van de backs wil terugspelen op de keeper, heeft Willy Dameri dit in de gaten. Hij bemachtigt de hal en schiet meteen op doel, maar weer stopt de keeper de hal, echter juist voor de voeten van Dijks en op zijn schot had dc keeper geen verweer, 20. Ve loc komt dan even onder de druk uit en bij een goede aanval over links schiet linksbinnen Tendc- loo in, echter juist op de horst van v. Es en het gevaar was be zworen. Even later schiet links buiten Wielen in, maar nu redt keeper Damen. Dit waren wel de voornaamste wapenfeiten van hun weinig ge- voor opleverende voorhoede. Even later denken wij dat de sland^ 3—0 gaat worden voor DESK ais Mosselveld doorbreekt en de bal doorgeeft aan de geheel vrij staande v. Gooi, die echter voor open doel grandioos mist. Het bleef tenslotte 20 en door deze uitslag zijn Veloc en DESK op gelijke hoqgte gekomen. Hiëronymus 2DESK 3 22. Direct na de aftrap komt DESK in de aanval, doch Hieronymuk benutte de buitenspelval en het resultaat was nihil. Terstond volgde een doorbraak, waaruit Schreurs laag inschiet, 01. Bij een volgende doorbraak kreeg Abe kans om te schieten, doch hij werd gevloerd en de scheids rechter gaf doelschop inplaats van penalty. Doorbraak op door braak volgde, doch telkens werd voor buitenspel gefloten. Juist voor de rust volgde uit 'n hard schot de gelijkmaker. Na de rust was DESK weer 't eerst in de aanval, doch 't duur de nog geruime tijd eer Abe de score wist te verhogen, 1-2. Een snelle doorbraak van Hiërony mus en de stand was weer gelijk. Met DESK in de meerderheid kwam het einde. DESK 4Dongen 3 44. Een matige wedstrijd, vooral -voor de rust, die met 0—1 in ging. Na de rust was DESK, dank zij een wijziging in de opstelling al spoedig in de aanval, wat na 5 minuten reeds leidde tot de ge lijkmaker door Schoenmaken- uit een pracht voorzet van van Broekhoven. Direct daarna een doorbraak over links en Luiten braeht de stand op 21. Ter stond hierop volgde weer de ge lijkmaker 22. Weer was het Schoenmakers die 32 liet aan tekenen, gevolgd door Luiten, die nummer 4 op 't scoringsbord liet zetten. Nu maakte DËSK de fout, te doen alsof men het wel geloofde, waar van Dongen gre tig gebruik van maakte en in korte tijd de stand op 44 wist tc brengen. VRIJH.-C APELLE SSC 2—The Gunners 2 4—6. Dat de Bredanaars over een goede ploeg beschikken, hebben ze reeds vorige week bewezen door de leiders te kloppen. Ook SSC 2 heeft het hoofd moeten huigen, doch had zeer zeker een gelijk spel verdiend. De rust brak aan met een 2-1 voorsprong voor de gasten. Na de thee pakte SSC flink aan, maar scheidsrechter Wou ters had geen gelukkige dag, hij zag n.l. een zuiver doelpunt over het hoofd. Daar kwam nog bij {lat SSC eer strafschop recht in handen van de doelman schoot. Al met al geen gelukkige dag oor dc reserves van SSC hoe wel het technische werk van The Gunners heter was. VLIJMEN. Vlijmense BoysHilvaria 43. Zondag speelde Vliim. Boys 'n thuiswedstrijd tegen Hilvaria uit Hilvarenbeek. de concurrent van de Boys voor de bovenste plaats. Het is een spannende wedstrijd geworden, want driemaal nam Hilvaria de leiding, doch telkens maakten de Boys gelijk, en ten slotte kwam voor hen het win nende doelnunt. Om half drie floot de scheids rechter heide partijen bijeen. Hil varia wint de toss en Vlijmen trapt af. Hilvaria is het eerst in de aanval en de verdediging van de Boys moet direct handelend ontreden. Vlijmen zit ook niet stil en uit een aanval van de Bovs komt de hal bij de links- huiten, die de doelman op de proef stelde. Hierna weer enkele gevaarlijke aanvallen van Hil varia en hieruit kwam het eerste doelpunt. De linksbinnen werkt zich prachtig vrij. passeert de verdediging van de Boys en schiet fraai in. 01Hierna nog maals een kans voor Hilvaria, maar doelman Boom redt. De Bovs komen terug en forceren enkele corners, die echter niets 'ouleveren. Het overwicht van de Bovs wordt groter en Hilvaria. trekt zich geheel in de verdedi ging terug. Er komen in korte tüd 4 corners, doeh alle ronder sukses. Even proheert Hilvaria het spel té verplaatsen, maar de Boys ziin direct weer voor 't doe! T-an Hilvaria. Een achterspeler I "werkt de hal met de hand even hniten het strafschopgebied. Van Heivoort neemt de vrije trap en schiet onhoudbaar dc verdiende gelijkmaker in, 11. Hiermede kwam de rust. Na de rust zien we dezelfde strüd. Hilvaria is het eerst aan bod en na 12 minuten heeft hun linksbinnen weer sukses, 21. De Boys, nemen de bal vanaf de aftrap mee. Hilvaria maakt een overtreding, de ba! wordt voor het doel geplaatst en v. Engelen kopt fraai in, 22. De wedstrijd bereikt ziin hoogtepunt en weer is Ijet Hilvaria die hel eerste scoort. Uit een goede voorzet van de rechtsbuiten kopt dc linksbinnj^weer in, 32. De supporters^^n de Boys zagen 't gevaar in en moedigden luid aair. De Boys kwamen overdonde rend opzetten, v. Heivoort kriigt een kans en het is 33. Het ein de nadert en de spanning wordt steeds groter. De Boys waren 't gelukkigst. De ha! wordt door v. Heivoort vrij gespeeld en ziin schot is raak. 43 Nu z;m de Boys niet meer te houden en ko men terug. Dc ha! wordt in hef strafschopgebied door een ach- terspelcr van Hilvaria met de hand bewerkt en de toegestane strafschop wordt door de doel man van Hilvaria prachtig uit het doe! gestompt. Onder hoog spanning kwam het einde met een kleine overwinning voor de Boys. die hiermede haar ont slagen record hebben gehand haafd. Wilhelmina 3-Vlijm. Boys 2 2-5 Het 2e elftal van de Bovs gin" naar Wilhelmina. Thuis werd De plaats onzer inwoning breekt uit naar alle kanten. Een verheu gend verschijnsel. Voor een poos je terug stond in Uw blad dat aan westelijk Waalwijk (v.m. Besoij- en) een nieuwe stadswijk zal wor den toegevoegd. Deze nieuwe wijk is de naam van „Tuindorp" toegedacht; Waalwijk kent z'n „Transvaalbuurt", z'n „Hertog- Janpark" enz. Namen die afge leid en daardoor ook zo thuis te brengen zijn. Voor de nieuw ge projecteerde westelijke stadswijk is m.i. een andere en betere, meer sprekende naam te vinden. „Tuin dorp" zweeft m.i. te veel in de lucht. Is eigenlijk nergens aan ontsproten. Van ouds is Waal wijk nauw verwand aan de leer- nijverheid. Op een lang leven mag de leernijverheid bogen. In de gewijde geschiedenis staat uit drukkelijk vermeld dat in „Joppe" woonde Simeon de leerlooier. Bij deze leerlooier was o.a. Simon Petrus een gaarne geziene gast. Daar ontving Petrus ook cat heil rijke gezicht, waarin hem duide lijk te verstaan gegeven v. erd, dat de zaligmakende genade versche nen is voor alle mensen. Het zou uit oud historische overwegingen naar mijn mening helemaal niet gek zijn, wanneer het Bestuur van de van ouds bekende leder- en schoenenstad Waalwijk, de op 'tprogramma staande nieuwe wes telijke stadswijk bij z'n doop de naam „Joppe" zou geven. Hierin zou m.i. een vriendelijke daad van waardering tot uiting komen t.o.v. de zo van ouds bekende leernij verheid. Mogelijk zal men zeggen: dit zijn toch wel hele oude dingen waar U mee voor de dag komt. Dat ontken ik niet, het is mij zelfs even goed bekend als ieder an der, maar daarmede wil niet ge zegd zijn, dat deze dingen thans waardeloos zijn. Op gevaar af van mogelijk een open deur in te trappen zou ik verder willen gaan. 't Zou m.i. zelfs heel goed op zijn plaats zijn indien in het historsch schoeiselmuseum hier ter plaatse de model-sandaal ten toongesteld staat die een engel des Heren aan Petrus gebood haastig aan te binden om hem daarna uit de kerker te voeren. In deze tijd van in vele opzichten betrekkelijke welvaart op mate- riëel gebied, vertoont de wereld bij het wegzinken van 1956 wel een jammerlijk beeld. Ze toont ons o.a. waar macht zonder recht heerst en een volk niet door ar gumenten maar met dreigementen geleid wordt, de ene mens voor de andere mens vaak 'n wolf is. Ter plaatse waar een zodanige gees tesgesteldheid aan het woord is en wel geleraard wordt dat gods dienst opium voor het volk is, be hoeft men met de hierboven ge- lanseerde oud-nieuwe dingen nie* voor de dag te komen. Althans niet met een zwakke hoop dat be treffende instanties bereid zullen zijn ze tot een punt van welwil lende overweging te maken. U, mijnheer de redacteur, dank voor de verleende plaatsruimte. Abonnee. laatst gelijk gespeeld, dus er was weinig hoop op een overwinning, maar de Boys speelden een van haar beste wedstrijden van de competitie en daarbn was Maas zo goed op schot, dat hii het nel van Wilhelmina vier maal deed trillen. Pelders voegde t hier nog een doelnunt aan toe, waar tegen Wilhelmina maar twee maal de verdediging van de Bovs wist te passeren. De Bovs ver huisden door deze uitslag naar de vierde plaats. HAARSTEEG. HaarsteegEmplina 63. In een door heide partijen zeer goed gespeelde wedstrijd heeft Haarsteeg op verdiende wijze re vanche genomen on de onlangs in Empel geleden nederlaag. De voorhoede vooral toont zich de laatste tijd zeer produktief en dit ondervond ook de achterhoe de van Emplina, want niet min der dan zes maal moest haar doelman de hal uit het net ha len. Alhoewel de gasten enkel" zeer goede spelers bezitten, is 't elftal in z'n geheel toch geen sterke tegenstander; dit bewijst ook de onderste plaats op dc ranglijst. De wedstrijd begon met een klein overwicht van de thuis club; nadien echter kwam Em plina meer aan bod. Dit onder vond ook de doelman van Haar steeg, want nadat hij eerst een zeer gevaarlijke bal met de groot ste moeite corner kon werken, moest hij even daarna zwichten voor een hard en zuiver gericht I in mm

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 6