Boerenleenbank tweede meisje DE PRÜZEN UITBREIDINGSPLAN IN HOOFDZAAK JONGENS EN MEISJES VOORBEREIDING PARTIËLE UITBREIDINGSPLANNEN NET DAGMEISJE GEVRAAGD hogere rente IF MYSTERIEMAN toom zware biggen EEN TOOM BIGGEN WAALWIJKSE MIDDENSTAND JONGE DAME JONGE MAN Schoenfabriek NE0F0RM over uw gehele spaartegoed Boerenleenbank Kaatsheuvel nc DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN MAANDAG 24 DECEMBER 1956 GONNY BOBBEN GERARD DONDERS. net r.fe. Familiedrukwerk Handelsdrukwerk V erenigingsdruk werk Dankbetuiging van de St. Nicolaas-aktie C.V. Contrefortfabriek „W.E.K." KAATSHEUVEL BEKENDMAKING HET GEZAMENLIJK PERSONEEL. goede behandeling prettige werkkring vanaf 1 januari 1957 bij de de spaarbank voor iedereen -^r V. <r Heden overleed in Rusthuis „Bergzicht" te Heelsum, tot onze diepe droefheid, onze lieve zuster en tante NEELTJE JEANNETTE CORNELIA TREFFERS weduwe van T. den Hollander in de leeftijd van 83 jaar. P. L. F. Treffers Chr. Treffers- Boezer C. E. v. Drunen- Treffers L. van Drunen Christien van Drunen Wageningen, 24 dec. '56. Ericaplein 3 De begrafenis zal plaats vinden te Capelle op zaterdag 29 december a.s. om 2 uur, vanuit de consistoriekamer der Ned. Herv. kerk, op de oude begraafplaats. VERLOOFD 2e Kerstdag 1956. Hoofdstraat 166 Gasthuisstraat 88 KAATSHEUVEL TE KOOP bij N. KOENEN Brandse steeg 5 KAATSHEUVEL- UIT DANKBAARHEID ter ere van de H. Maagd Maria voor verkregen gun sten door de genade-noveen der drie weesgegroeten. TE KOOP C. HAMERS Sprangsestraat 9 Kaatsheuvel. GEVRAAGD voor spoedige indiensttreding Mevr. Timmermans- Swagemakers Burg. Smeelelaan 55 Waalwijkse Stoomdrukkerij ANTOON TIELEN. Gaarne brengen wij dank aan onze DIRECTIE Tfrrncrs v ,v voor het prachtige kerstpakket en bieden haar met hunne gezinnen wederkerig een ZALIG KERSTFEEST en VOORSPOEDIG 1957 aan. Gezamenlijk personeel P. H. Vloemans Schoenfabrieken Hierbij betuigen wij onze hartelijke dank aan de Heren Firmanten voor het kerstpakket en de gratificatie, die wij mochten ontvangen. Het gezamenlijk personeel der Firma A. J. Kelder - Waalwijk Kaatsheuvel Tilburg Dussen kunnen worden afgehaald t.m. 31 december 1956 t bij de heer VAN DISHOECK Nrd, Parallelweg 101 Waalwijk Het hoofd van het gemeentebestuur van WAAL WIJK maakt bekend, dat het ontwerp van het uitbrei dingsplan in hoofdzaak voor deze gemeente, in uit voerige kaarten uitgewerkt, ter gemeentesecretarie, afdeling algemene zaken, voor een ieder ter inzage ligt van 27 december 1956 tot en met 23 januari 1957 en dat belanghebbenden vóór 24 januari 1957 hun bezwaren tegen het ontwerpplan kunnen indienen bij de gemeenteraad. Waalwijk, 20 december 1956. Het hoofd van het gemeentebestuur voornoemd, J. L. P. M. TEIJSSEN. betuigt hiermede zijn oprechte, hartelijke dank voor de extra ontvangen Kerstgratificatie en wenst de Firmanten met hunne gezinnen een ZALIG KERSTFEEST en een VOORSPOEDIG 1957. Kaatsheuvel, 24 december 1956. Firma W. v. Nieuwstadt en Zn. te Kaatsheuvel Het gezamenlijk personeel van de Het gezamenlijk personeel. VRAAGT voor de afdeling PAKKERIJ Goed loon; prima sociale verzorging. Aanmelden dagelijks aan de fabriek. Zaterdags na 1 uur: Peperstraat 6. VOOR KANTOORWERKZAAMHEDEN hebben wij plaats voor een Sollicitaties schriftelijk of mondeling aan „EMZA" SCHOENFABRIEKEN Hoofdstraat 149, Kaatsheuvel Tel. 2141 Het hoofd van het gemeentebestuur van WAAL WIJK maakt bekend, dat de raad van die gemeente in zijn vergadering van 20 december 1956 het onder staand besluit heeft genomen. De raad der gemeente Waalwijk; Overwegende, dat het wenselijk moet worden ge acht handelingen, waarvoor volgens artikel 6, eerste lid, van de woningwet vergunning van burgemeester en wethouders wordt vereist, te voorkomen tijdens de voorbereiding van de vaststelling van partiële uitbrei dingsplannen in onderdelen voor de gronden ten wes ten van de St. Antoniusstraat, ten zuiden van de Tweede Zeine en ten oosten van de Burgemeester Smeelelaan, welke gronden in het uitbreidingsplan in hoofdzaak, in ontwerp vastgesteld op 20 december 1956, zijn bestemd voor bebouwing; gelet op artikel 36, lid 4, van de woningwet; besluit: te bepalen, dat de vaststelling van partiële uitbrei dingsplannen in onderdelen voor genoemde gedeel ten van deze gemeente wordt voorbereid. Waalwijk, 20 december 1956. Het hoofd van het gemeentebestuur voornoemd, J. L. P. M. TEIJSSEN. Burgemeester en Wethouders van LOON OP ZAND brengen ter openbare kennis, dat in verband met de a.s. feestdagen geen huisvuil zal worden opgehaald op Maandag 24 december 1956 Dinsdag 25 december 1956 (le Kerstdag) Woensdag 26 december 1956 (2e Kerstdag) Maandag 31 december 1956 Dinsdag 1 januari 1957 (Nieuwjaarsdag) Kaatsheuvel, 19 december 1956. Burgemeester en Wethouders van Loon op Zand Mr. R. J. Th. v. d. Heijden de secretaris: M. H. J. v. Nieuwstad Het gezamenlijk personeel van betuigt hiermede zijn hartelijke dank voor de Kerstgave die zij mochten ontvangen. niet beneden 18 jaar G. HUBERS Markt 1 p./a. Bergmans-Smits Waalwijk R FEUILLETON van DE ECHO VAN HET ZUIDEN Oorspronkelijke detectiveroman door d' ARGENTY. 16) Schoten bladerde erin en bekeek de initialen op de omslag. Ver volgens belde hij Jones op. „Meneer Jones, ik zou uw doch ter gaarne een verhoor af willen nemen als dat mogelijk is." „Kunt u dat niet liever uitstel len, commissaris? Margaret is nog erg overstuur en zeer vermoeid. Voor inlichtingen kunt u zich wel licht beter tot Peters en Russ wenden..." „Eén ding, meneer Jones, hoe is uw dochter thuis gekomen?" „Jan Pijper heeft haar bevrijd en thuisgebracht in een taxi." „Jan Pijper?" „Precies commissaris, ik ben de man erg dankbaar en hoop hem gauw eens te ontmoeten. Hij is te verlegen, dat is vervelend!" „Wie beschuldigt uw dochter van de ontvoering?" „Mijn dochter herinnert zich van de ontvoering niets. Mijn aanklacht tegen die directeur en het personeel van die zogenaam de nachtclub heeft u zeker wel ontvangen?" „Ja meneer Jones. De heren de Bas en Pollins, dat zijn ongetwij- feld de hoofddaders, zijn evenwel ontvoerd nadat die... die Jan Pij per uw dochter bevrijdde." j „Ontvoerd? Door een andere i bende?" „Door drie mannen in een auto waarvan het nummer bekend is. i Eén van de heren was zo vrij om brigadier Bel tijdelijk te verdo- ven." j „O ja, mijn dochter vertelde zo iets." „Kan zij misschien een signale- I ment van die bandiet opgeven?" „Ik denk het niet, commissaris. Het ging alles heel vlug in zijn werk en zij was te moe en te ver schrikt om de gebeurtenissen goed in haar op te nemen. In elk geval heeft Margaret haar avonturen gisteravond al zo volledig moge lijk aan Peters en Russ verteld, dus voor inlichtingen is de Den nenweg het aangewezen adres." „Dank u wel, meneer Jones. Schoten wachtte geen antwoord meer af, wierp de hoorn op het toestel en knarsetandde hevig. Karper wachtte geduldig. „Hoe voor de wist Jan Pij per waar Margaret Jones werd vastgehouden! Wie, voor de kunnen De Bas en Pollins ont voerd hebben!" „Wat doet u met het zakboek je?" vroeger Karper belangstel lend. Strak staarde Schoten naar de twee zwarte letters op de licht bruine omslag. Zijn lippen ont plooiden zich tot een glimlach. „J.P.", zei hij, „J.P. zal ik er in laten lopen!" o- Hudson werd door Russ uitvoe rig over Margarets bevrijding in gelicht. Weer had de Ster 'n pri meur en weer werd Jan Pijper als een held geprezen. Schoten kon de verwijten aan het adres van de politie, die nog steeds niet vorder de in de zaak Wellers, in zijn zak steken. Die zelfde politie had ook verzuimd Margaret op de juiste wijze te beschermen, kon niet eens de verblijfplaats van het meisje ontdekken en liet tenslot- Nog steeds op nieuws jagend snappen. Nog steds op nieuws jagend begaf de journalist zich naar de beruchte club, aan de ingang werd hij prompt door de portier tegen gehouden. „Is u lid, meneer?" „Dat zou ik menen. Is Vital! in de club?'T „Nee meneer." „Dokter Weistra misschien?" „Ook niet." Verder ongehinderd liep Hud son de trap op. Hij had in de hal een rekje bemerkt, waarop enige brieven voor de leden gestoken waren en daar de namen afgele zen. Als de portier het verlangd had, had hij nog wel meer na men met de adressen kunnen op- dreunen, daar hij ook vroeger op school snel zijn lessen kon leren, j Op de eerste verdieping aange- komen trad Hudson de kamer met het opschrift „directie" bin nen en sloot de deur achter zich. Wallach sprong overeind en keek in de loop van een revolver. „Blijf zitten man, ik doe je niets", zei de journalist en trad op het kleine tafeltje toe. Rustig nam hij tegenover de oplichter plaats en schonk zich een glas port in. Zijn revolver hield hij slechts spelenderwijs vast. „Aardig, dat ik u hier trof", vond Hudson, „heeft u vrij van kantoor genomen?" Er kwam geen antwoord. „Waar heb je De Bas en Pol lins gelaten?" „Die zijn ontvoerd, volgens de portier." „Op dezelfde manier als Mar garet Jones zeker!" „Ik ken haar niet". „Wat heb je met je compag non uitgevoerd?" „Mijn compagnon, jij vuile schoft, wat deed jij die nacht in mijn kantoor!" „Waarvoor dient dat sprookje van je beroving in de Balksteeg?" „Da's de zuivere waarheid, als ik die vent te pakken krijg die mij m'n sleutels en m'n geld afgejat heeft, dan istie niet gelukkig." „Zo, en waarom heb je Wellers vermoord?" „Dat heb ik niet gedaan, ik heb een zuiver alibi." „Ja, De Bas en Pollins beweren wel meer." Hudson nam een flinke slok port. „Waar was je tijdens de aanslag op Jack Peters?" Wallach zweeg én staarde eni ge tijd naar zijn glas. „Van die aanslag weet ik niets af", zei hij kalm. „Als je niets op je geweten hebt kerel, wat doe je hier dan?" „Ik ben fatsoenlijk lid van een grote club, waar alle eerlijke men sen lid van kunnen worden. Ik snap niet hoe jij hier tussen ver zeild raakt, maar lid ben je vast niet." 1 „Hoe is die ontvoering van De Bas en Pollins in zijn werk ge gaan?" „Dat zal jij niet weten! Penne- likker!" „Kom", zei Hudson en stond op, „ik zal de commissaris eens met een bezoek vereren." „Vergeet hem vooral niet te vertellen, dat je vuurwapens draagt zonder vergunning!" spot te Wallach. De journalist dronk zijn glas leeg en likte de lippen af. Hij speelde achteloos met zijn revoL ver. „Tot genoegen, meneer Wal lach." „Barst vent", klonk het vrien delijke antwoord. Schoten keek zijn bezoeker met opgetrokken wenkbrauwen aan. Deze nodigde zich zelf uit om te gaan zitten. „Heeft u al een spoor van De Bas en Pollins, commissaris?" „De portier had 'een autonum mer opgenomen, maar dat is na tuurlijk vervalst, want volgens mijn nasporingen moest de wagen toebehoren aan de geheime poli tie van het hoofdbureau." „Buitengewoon", vond Hud son, „de kerels worden tegen woordig zo brutaal, dat ze een politieauto voor hun misdaden ge bruiken!" De telefoon schelde. Schoten nam de hoorn aan het oor. „Com missaris district tien". De stem van de andere kant was voor de journalist onverstaan baar. Hij nam zijn verslaggevers boekje en maakte een paar aan tekeningen. Schoten keek hem argwanend aan. „Ja Wileh, meneer Jones", zei Schoten in de microfoon. De commissaris legde de hoorn op de haak en strekte de hand naar Hudsons boekje uit. De jour nalist liet hem zien, dat het een afspraakje met zijn verloofde be trof. Schoten begon te lachen. „Tja, die krantenlui moet je verduveld goed in de gaten hou den!" „Tot ziens, commissaris, ik smeer hem". Jan Pijper slenterde op zijn ge mak door het plantsoen aan het einde van de Voorstraat. Hier zou Willy Jones het losgeld neerge legd moeten hebben. Inderdaad, de bende had geen geschikter plekje kunnen vinden, hoog struikgewas aan beide zijden van een doodstil pad, waar dagen lang geen mens passeerde. (Wordt vervolgd)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 8