BINNEN- EN BUITENLAND WAALWIJK Waalwijkseen Langstraaise [Courant H Gemeenteraad Vlijmen Gemeenteraad Raamsdonlc Het gaat steeds beter met het Waaiwijks Orkest MAANDAG 24 DECEMBER 1956 Uitgever: Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week. 79e JAARGANG No. 99 '21 cent per weei per kw: f f 2 95 'ranco p.o. Advertentienri:<v 10 cent per m.m. Cnntract-advrrtemHs' BureauxGROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 Dr van BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 Hamsterwoede. Volgens de voorlopige weekin- dices, welke door het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn be rekend betreffende het omzetver- loop bij de grootwinkelbedrijven en warenhuizen, gaven de omzet ten in de periode van 22 oktober '10 november van dit jaar, on der invloed van hamsteraankopen van het publiek, een stijging ten opzichte van de overeenkomstige periode van vorig jaar te zien van 32 bij de textielbedrijven, van 25 bij de schoenbedrijven en van 27 bij de warenhuizen. De verkopen in de daarop vol gende Sint-Nicolaasperiode van 12 november—8 december 1956 waren dit jaar eveneens hoger dan het vorige jaar. In de textiel bedrijven bleken de verkopen 20 hoger te zijn dan in de over eenkomstige periode van 1955, in de schoenenbranche waren ze 10 hoger, bij de warenhuizen 17 en in de branche van huishou delijke artikelen 7%. Generale Synode der Ned. Herv, Kerk handhaaft haar oproep over Nieuw-Guinea. De generale synode der Neder landse Hervormde Kerk hand haaft de „Oproep tot bezinning op de verantwoordelijkheid van het Nederlandse volk inzake de vraagstukken rondom Nieuw- Guineadie zij in juni van dit jaar heeft doen uitgaan. Zij blijft van mening, dat voortzetting van de status quo voor Nieuw-Guinea onaanvaardbaar is. Maandag en dinsdag heeft de synode op Woudschoten te Austerlitz ver gaderd over de reacties, die zij naar aanleiding van deze oproep heeft ontvangen van de classicale vergaderingen, provinciale kerk vergaderingen, van afzonderlijke gemeenteleden en van het Lande lijk Comité van Bezwaarden. Een voorstel van ds. H. J. Smit uit Genderen (classis Heusden) om het stuk in te trekken en schuld te belijden, dat de kerk in onrust is gebracht, werd verworpen met 48 tegen 5 stemmen. Door velen is gezegd, dat de oproep een bepaalde politieke geest zou ademen. Dit wijst de synode als volkomen ongegrond van de hand. In de beraadslagin gen van de synode gaat het altijd weer en uitsluitend om de eviden tie der betrokken zaken en deze wordt nimmer bepaald door par tij-politieke veronderstellingen. Vliegtuig in zee gestort: 2 doden. Ongeveer driehonderd meter van het strand, kort bij de Sche- veningse Zuiderpier, is vrijdag middag om kwart over drie tij dens een oefenvlucht een Firefly- opleidingstoestel van de marine- vliegdienst in zee gestort. De red dingsboot „Dorus Rijkers'' voer terstond uit, doch men vond slechts enkele kleine brokstukken, De beide inzittenden, de 27-jari- ge gehuwde luitenant ter zeer tweede klasse C. F. A. Linck uit Den Haag en de ongehuwde hulp- vliegtuigmaker derde klasse-zee milicien S. Weima hebben de cockpit niet tijdig meer kunnen verlaten. Nehroe tevreden over bespre kingen met Ike. Premier Nehroe van India heeft op een persconferentie te Was hington verklaard, dat zijn be sprekingen met president Eisen hower hem een beter begrip van de Amerikaanse politiek en in het bijzonder van de gedachtengang van de president hebben gegeven. Hij zei, dat hij Eisenhower de „kern" had meegedeeld van het geen hij enige dagen geleden met premier Tsjoe en Lai van com munistisch China had besproken. Deze kern kwam hierop neer, dat de Chinese communisten „zekere klachten" hadden. Zij hadden naar hun mening, verscheidene stappen voorwaarts gedaan, maar de andere partij had hier niets tegenover gesteld. Op de vraag, waarom commu nistisch China, naar zijn oordeel, tot de V.N. moet worden toege laten, zei Nehroe, dat er in feite maar één China is en dat men niet kan zeggen, dat dit land door de regering op Formosa wordt vertegenwoordigd. Staatsgreep op Sumatra. In een staatsgreep, die Djakarta volkomen verraste, heeft de com mandant van de „Banteng"-divi- sie, overste Ahmad Hoessein, zich van de macht in Midden-Sumatra meester gemaakt. Hij dwong don derdagavond de burgerlijke gou verneur van dit gebied, een der drie provincies waarin Sumatra verdeeld is, voor de radiozender van Boekittingi de overdracht van de macht aan de bevolking be kend te maken. Daarna richtte Ahmad Hoessein zelf zich tot de bevolking. Een militaire raad, die onder zijn leiding staat, voert thans het bewind. Hongaarse mijnwerkers stellen ultimatum. De Hongaarse mijnwerkers hebben vrijdag een ultimatum ge steld aan Janos Kadar. Zij zullen hun produktie niet verhogen zo lang Kadar hoofd van de regering blijft. Zij zullen de kolenproduk- tie gedeeltelijk verhogen als de sovjet-troepen terugkeren tot de posities, die zij vóór de revolutie hebben ingenomen. Zij zullen de produktie eerst volop hervatten „als er aanvaardbare regelingen zijn getroffen voor vrije verkie zingen". Zweden, Columbia en Irak in Veiligheidsraad. Zweden, Columbia en Irak zijn door de Algemene Vergadering der V. N. tot lid van de Veilig heidsraad gekozen voor een ter mijn van twee jaar. Zij komen in de plaats van België, Peru en Perzië. Columbia en Irak werden bij de eerste stemming gekozen, resp. met 73 en 69 stemmen. De beslis sing voor de derde zetel kwam eerst na vier stemmingen. Bij de ze zetel ging het tussen Zweden en Spanje. Dienst Gemeentewerken ingesteisi' Vrijdagavond kwam de raad der gemeente Vlijmen in openbare vergadering bijeen. Wegens ziekte van burgemees ter van Hout werd deze vergade ring gepresideerd door loco-bur gemeester Berkelmans. Bij de ingekomen stukken be vond zich de goedkeuring van G. S. van een begrotingswijziging to een bedrag van 500.be treffende verleende subsidie aan de Middenstandsvereniging ten behoeve van Vlijmito II. De heer v. d. Meerendonk merkte op dat het aanvankelijk toch alleen maar een garantstel ling betrof. Het is natuurlijk wel mogelijk dat dit later tengevolge van een tekort gewijzigd is moe ten worden in een subsidie, maar dan achtte hij het toch wel ge wenst dat de raad inzage krijgt van de kasstukken. Nu weet nie mand iets, zelfs de leden van de Middenstandsvereniging zijn niet op de hoogte. Op voorstel van de voorzitter werd besloten deze aangelegen heid in besloten zitting te be handelen. Als eerste punt stond op de agenda de beëdiging van de heer H. S. Ebben ais directeur van Gemeentewerken. De voorzitter wenste de heer Ebben na deze beëdiging van harte geluk en sprak de hoop uit dat hij zijn taak met ijver en nauwgezetheid zou vervullen. Evenals voorheen zal de ge meente ook voor 1957 van de heer G. van Bokhoven huren een strook grond langs diens woning, bestemd voor voetpad, voor de prijs van 17.50. Voor de aanschaffing van een oliestookkachel ten behoeve van de bijzondere lagere meisjes- schooi te Nieuwkuijk voteerde de raad een bedrag van 875. Een verzoek van een ingezete ne om vergoeding van reiskosten voor zijn dochtertje, dat de ulo school teWaalwijk bezoekt, werd op voorstel van B. en W. door de raad afgewezen. Aan de PNEM werd voor een aan haar verkocht perceelsge deelte het recht van uitweg ver leend en toestemming tot 't aan leggen, hebben en onderhouden van elektriciteitskabels voor de ze uitweg. Voor de uitbreiding van het waterleidingnet langs de Priem- steeg voteerde de raad een be drag van 570.ook langs de Venkant zal deze uitbreiding plaats hebben. Daar dit een on rendabele uitbreiding is, zal de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage een bedrag van 1240.belo pen. Men verwacht evenwel dat het Rijk hiervan een deel voor zijn rekening zal nemen. Een ver zoek daartoe zal worden gedaan. Namens de buurtbewoners dankte de heer O verdijk voor de ze uitbreiding, die zo hard nodig was. Ten behoeve van wegverbre- ding van de Akkerstraat en af ronding van de hoek Akkerstr.- Prinses Julianastraat zal de ge meente een strook grond aanko pen. Dr. Verhoeven heeft zich bereid verklaard deze strook grond voor de totaalprijs van 1.af te staan. Door deze ver breding zal, naar men hoopt, een einde gemaakt worden aan een levensgevaarlijke verkeerssitua tie. Het noordelijk gedeelte van de Peperstraat ten noorden van de watertoren en het Zandpad ten zuiden van de watertoren zullen aan het openbaar verkeer wor den onttrokken, omdat zij geen dienst meer doen. Een voorstel tot vaststelling van een nieuwe legesverordéning werd goedgekeurd, alsmede het voorstel tot instelling van een dienst „gemeentewerken" en tot vaststelling van een verordening op het beheer van die tak van dienst. De begrotingen van de Ge meentelijke Instelling voor Maat schappelijke Zorg, het Woning en Gasbedrijf en van de Gemeen te voor het dienstjaar 1957 wer den aangeboden. De commissie van onderzoek, bestaande uit de heren Dekkers, v. d. Meerendonk en Overdijk, van de rekeningen van de hier boven genoemde instellingen en bedrijven over het jaar' 1954, merkte in haar rapport op dat er over het algemeen geen specifi catie wordt gegeven van de reis- en verblijfkosten. Voor een reis VlijmenD- Bosch wordt 2. gedeclareerd zonder nadere om schrijving. Verder vroeg zij of het vanuit paedagogisch oogpunt wel verantwoord is om door te gaan met het verstrekken van voorschotten aan gemeentena ren, die uit de kinderbijslaggel- den worden terugbetaald. Tevens vroeg de commissie of er van de ze terugbetaling iets terecht komt. In het antwoord van B. en W. werd gezegd dat het niet doenlijk is om de reis- en verblijfkosten tot op de cent af te specificeren. De reiskosten Den BoschVlij men ad 2.betreffen het ge bruik van de auto van een der ambtenaren en keren regelmatig terug. Van de voorschotten wordt regelmatig terugbetaling gedaan. Zowel de heer v. d. Meerendonk alsook de heer v. d. Ven merk ten op dat het antwoord van B. en W. hun niet beviel. Wat de 2.voor de reis VlijmenDen Bosch betrof, zei de heer v. d. Meerendonk, dat de commissie zeker geen bemerking zou heb ben gemaakt, indien er op de de claratie was vermeld dat het hier een reis per particuliere auto be trof. In dat geval achtte hij een vergoeding van 2.zelfs te weinig. In de aanvang heeft dit rap port, aldus de lieren v. d. Mee rendonk en v. d. Ven, vele lof tuitingen op het werk van de commissie, maar verder heeft 't alle mogelijke aanmerkingen op het werk van de commissie op een manier die het doet voorko men alsof de commissie eigen lijk niets met de zaak te maken heeft. „Dat staat er helemaal niet in", merkte de voorzitter op. „Nee, dat is waar", antwoordde de heer v. d. Meerendonk, „maal laten we het dan zo stellen c'est le ton qui fait la musique". Aan de heer A. Samuels werd eervol ontslag verleend als lid van de commissie tot wering van schoolverzuim. In zijn plaats werd benoemd de heer J. Samu els, uit een voordracht van B. en W. van de heren J. Samuels en L. v. d. Berg. Tenslotte werd goedgekeurd een voorstel tot verhoging van een rekening-courant-ov'ereen- komst met de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten tot een maximum van 175.000.en geldig tot en met 31 dec. e.k. In de rondvraag bracht dhr. Overdijk de bar slechte toestand bij de Meulenhoek ter sprake en hij vroeg of hierin geen verbete ring gebracht kan worden. Dit zal geschieden, aldus de voorzit ter, zodra het nodige materiaal beschikbaar is. Verder stelde de heer Overdijk voor het aanleg gen van een rolschaatsbaan voor tie jeugd op het Plein. Momen teel worden de trottoirs hiervoor gebruikt, hetgeen niet zonder gevaar en ook niet wenselijk is. Zijn voorstel werd ondersteund door de heer v. d. Meerendonk. De voorzitter zegde toe de mo gelijkheid hiertoe te bekijken. Tenslotte vroeg de heer Over dijk naar de mogelijkheid oin de school in Nieuwkuijk orn 11.30 uur te laten uitgaan i.p.v. om 12 uur in verband met de grote ver keersdrukte op laatstgenoemd tijdstip. De voorzitter zegde toe hier- omrent contact te zullen opne men met het schoolhoofd. De heer de Vaan informeerde naar de reden van de verhoging van het watertarief in gemeente woningen. De voorzitter ant woordde dat voorheen een deel van dit tarief door de gemeente werd bekostigd, doch thans is dit niet meer het geval. De heer Vorstenbosch drong er op aan om de woning van de wed. Hofwegen onbewoonbaar te verklaren; de toestand is daar onhoudbaar geworden. Deze aan gelegenheid is in behandeling, aldus de voorzitter. Hierna werd de openbare ver gadering gesloten en bleef de raad in besloten zitting bijeen. Begroting kreeg vlotte behandeling. et voornaamste punt van de agenda waarvoor de raad der ge meente Raamsdonk vrijdagavond in openbare vergadering bijeen kwam, was de behandeling van de begroting voor het dienstjaar 1957. Deze behandeling beperkte zich echter tot een korte toelich ting van de voorzitter, met een v/oord van dank aan de commis sie van onderzoek voor het ver richte werk. De commissie be stond uit de heren J. v. Woerden, A. Verschuren en A. Rodenburg. Wat de gewone dienst betreft, kan worden opgemerkt dat deze een tekort vertoont van f 114.600.waaronder valt een bedrag van f 64.000.voor noodzakelijke investeringen in 1957. Het tekort op de gewone dienst is niet gedekt kunnen wor den met een verhoogde uitkering uit het gemeentefonds en eèn ver meerdering van inkomsten uit ge meentelijke belastingen. Voor 1957 staan een aantal be langrijke kapitaalswerken op het programma, waarvan genoemd mogen worden de verbouwing Van het gemeentehuis en rijkspo litiekazerne, de bouw van een ga rage t.b.v. de brandweer, de bouw van een rioolgemaal met persleidingen te Raamsdonksveer, stratenaanleg i.v.m. de bouw van een nieuwe r.k. kerk te Raams donksveer, de doortrekking van de Raadhuisstraat naar de kom Raamsdonkdorp, de bouw van een Ned. Herv. school voor uit gebreid lager onderwijs en de verbouwing van de bestaande school, de bouw van een tweede gymnastieklokaal te Raamsdonks veer, de verbouwing van een r.k. meisjes uloschool en plantsoen- aanleg in de Omschoor. De uit voering van deze werken is ge raamd op een bedrag van f 1.190.000. Verder is voor de aanleg van sportterreinen een bedrag van f 69.000.— geraamd. Op het pro- 1 gramma staan voorts de aanleg van een loswal aan het industrie terrein, de riolering in Raams donkdorp, de reconstructie van de Kerklaan, het dempen van de i haven en het maken van een lig plaats t.b.v. de binnenschippers. De totale kosten hiervoor zijn ge raamd op f 362.000. Een ander agendapunt was de benoeming van een schattings commissie voor het grondbedrijf. De aanbeveling van B. en W. deed de heer van Woerden op merken, dat deze aanbeveling z.i. wat eenzijdig was. Hij legde er de nadruk op dat hij niets tegen de aanbevolen personen had, zijn enige bezwaar gold hun leeftijd, die hij voor deze functie te hoog achtte. Benoemd werden de he ren G. v. Beek, G. de Bont en E. Kleijn, met resp. 9, 11 en 9 stem men. In de vacature A. Rodenburg in de woningcommissie werd be noemd de heer A. Schumacher. Ten slotte werd besloten een perceeltje grond om niet te aan vaarden van het r.k. kerkbestuur van de parochie O. L. Vrouw Hemelvaart te Raamsdonksveer, nabij de garages van Openbare Werken en de Brandweer aan de Kleidijk. Brabants Biaaskwintet oogstte vee! sukses Proficiat, dirigent Plinsinga, proficiat, leden van het Waai wijks Orkest! Deze gelukwens is op zijn plaats, zeer op zijn plaats. En deze gelukwens uiten wij na het bijwonen van het con cert, dat Het Waaiwijks Orkest donderdagavond in Musis Sacrum gegeven heeft. Onze verwachtingen, en waar schijnlijk niet alleen de onze, maar ook die van Jan Plinsin ga, de dirigent en instructeur van Het Waaiwijks Orkest, en die van alle orkestleden, zijn ver overtroffen. Daar groeit wat in dat ensemble van enthousiaste musici, daar zetelt 'n vaste wil, om er van te maken wat er van te maken valt, en dat dit gebeurt, hebben we donderdagavond ervaren. De wijdse naam Waaiwijks Orkest kan met recht gebezigd worden, met meer recht dan ooit tevoren. Het gaat steeds beter met het Orkest, helaas nog niet wat betreft de be langstelling van het Waalwijkse publiek. Maar het kan niet anders, of met de vooruitgang van het orkest zelf zal ook de belangstelling gaan groeien, zo, dat het straks een geheel eigen plaats in de Wdalwijkse gemeenschap zal innemen. Het vioolconcert van Beetho ven, dat was het werk, voor de uitvoering waarvan door Het Waaiwijks Orkest wij de groot ste waardering hebben. De eerste maten van het eerste deel, het waardig gespeelde alle gro ma non tropo, presteerde het al, dat over ons onmiddellijk een gevoel van geruststelling kwam, en onze gedachten, dat het eerste deel wel het beste erin zou zitten, zou nog foutief blijken, want ook in de volgende delen is er echt Beethoven gespeeld. Dit was wer kelijk buiten onze verwachtingen. Het paste ons eigenlijk de groot ste belangstelling aan de dag te leggen voor de solist, Frans Neu- man, maar door het voorbeeldige spel van het orkest werd onze aandacht voor deze zeer goed spe lende violist te veel afgeleid. Het spel van de solist evenwel heeft ons ook zeer geboeid, het orkest paste zich zeer goed bij zijn spel aan en dat na slechts enkele gezamenlijke repetities, zodat er een goed evenwicht bestond tussen solist en orkest. Met het Allegro con spirito uit de Sinfonia opus 18 nr. 4 van J. Chr. Bach, had Het Waaiwijks Orkest het programma geopend Overzicht van de werkzaamhe den van de Keuringsdienst van Waren voor het gebied 's-Herto- genbosch gedurende het eerste halfjaar 1956. Door keurmeester van boven genoemde dienst werden 19.628 inspecties van winkels, opslag plaatsen, fabrieken, bereidplaat- sen, voertuigen, markten en ker missen verricht, waarbij 250 partijen waren werden afgekeurd wegende 1290 kg. Er werden ter plaatse van verkoop 23.591 bro den gewogen. Voorts werden 6446 monsters van diverse waren genomen en in het laboratorium onderzocht. Een en ander gaf aanleiding tot het uitreiken van 1170 schrif telijke waarschuwingen en uit nodigingen tot een onderhoud en tot het opmaken van 192 proces sen-verbaal. Deze laatste hadden o.a. betrekking op het bereiden en behandelen van eetwaren op onzindelijke wijze het verkopen van (melk) brood van te laag drooggewicht of met te weinig melkbestandde- len het verkopen van consumptie- ijs van onvoldoende hygiënische kwaliteit het verkopen van melk en melkprodukten van ondeugdelij ke samenstelling het vervoer van melk in niei of slecht gereinigd materiaal het niet in acht nemen van hygiënische voorzorgen bij het vervoer en de behandeling van melk en brood het afleveren van melk van onvoldoende hygiënische kwali teit aan melksiijters het door veehouders aan melk fabrieken afleveren van vuile of onvoldoende houdbare melk het verkopen van vleeswaren van ondeugdelijke samenstelling en het verwerken van conser veermiddelen of kleurstoffen daarin het verkopen van botergebak niet uitsluitend met boter be reid het afleveren van bouillonkor rels van ondeugdelijke samen stelling het'verkopen van jenever met te laag alcoholgehalte het aanwezig hebben van ver boden grondstoffen in bereid- plaatsen. De 250 afgekeurde partijen waren kunnen als volgt worden gespecificeerd Alcoholhoudende dranken 2 kg. Azijn 11 Cacao en chocolade 140 Consumptieijs 2 Gebak en suikerwerk 32 Groenten, vruchten en zaden 267 Jam en limonade 37 Meelwaren 94 Melk en melkprodukten 144 Specerijen 11 Vis en visconserven 115 Vleeswaren 16 Versleten melkbussen 379 Diversen 40 1290 kg. en hij vervolgde daarna met een 6-tal delen uit de Suite Water- music van Handel. Niet overal echter vonden wij bij de uitvoe ring van dit laatste werk de sprankeling van het waterfestijn: De Suite Watermusic vraagt veel werk van de hoorns, en die wa ren het niet altijd met elkaar eens. Het Brabants Biaaskwintet. Een belangrijk deel van het succes van het gehele concert was ongetwijfeld voor het Brabants Biaaskwintet, bestaande uit Dick Mooy, fluit, Evert van Tright, hobo, Huib Steendijk clarinet, Nico van Wieringen, fagot en Gerrit Odink, hoorn. Deze voor treffelijk musicerende blazers voerden allereerst het Diverti mento van Haydn uit, vervolgens de Nederlandse Suite van Hans Schouwman en La Cheminée du Roi René van Milhaud. Het was een waar genoegen naar dit mu siceren te mogen luisteren. Het publiek beloonde de bla zers met een hartelijk applaus, maar niet minder hartelijk was het applaus, dat Jan Plinsinga en zijn orkestleden werd bereid. En ze hadden dit ook ten volle ver diend. Geslaagd. Voor het op 2, 3 en 4 oktober j.l. te Rotterdam afgenomen exa men voor het Staatspractijkdiplo- ma Moderne Bedrijfsadministra tie slaagde de heer W. v. d. An ker, Waalwijk. Hij genoot zijn opleiding bij de R.K. Leergangen te Tilburg. 1 DE ECHO WN KEI ZUIDEN Watenleiding langs Pniemsteeg en Venkant

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 9