Gemeenteraad Waalwijk Wat zal brengen Devaluatie in Waalwijkse eni)Langstraatse Courant de toekomst r i i Discussies over rioolbelasting - Verbinding met plaatsen ten Noorden van Waalwijk gaat verbeterd worden. Uitbreiding zwembad met nieuwe seizoen gereed. Bureaux: GRQTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 trachten het verlies tot het uiterste minimum te beperken en het zal een meer dan gewone touwtrekkerij om de stemmen worden. Is er dan tenslotte een Tweede Ka mer, dan krijgen we nog het pro bleem van het te vormen kabinet. Wanneer de P.v.d.A. voet bij stuk houdt, zal het een kabinet op smalle basis moeten worden, met als kracht de K.V.P., V.V.D., A.R. en C.H.U. Deze zijn echter onderling ook weer verdeeld en de toekomst ziet er echt niet zo rooskleurig uit. Het kon wel gebeuren, dat het vormen van een nieuw kabinet nog heel wat tijd in beslag neemt, want de Tweede Ka mer moet aan het gevormde kabinet haar vertrouwen geven. Geeft zij dat niet, dan moet er weer een andere formateur benoemd worden, die weer gaan knutselen. Hier is toekomstmu ziek. Maar zeker is dat we een bij zondere strijd tegemoet gaan. De K.V.P. en de christelijke partijen zul len zich met alle kracht er aan geven, daar kan men van verzekerd zijn. E.B.U. exit. Een groot aantal Europese landen, waaronder Nederland, heeft besloten de Europese Betalings Unie te likwi- deren en deze te vervangen door de reeds in 1955 gesloten Europese Mo netaire Overeenkomst, die nu dus in werking is getreden. Hierdoor gaan de Europese lan den over tot externe convertibiliteit van hun valuta's, waardoor vele Eu ropese valuta's vrijelijk kunnen wor den omgewisseld tegen Amerikaanse dollars. Door het nieuwe systeem zullen de Europese betaalmiddelen gelijkwaar dig worden aan de Amerikaanse, het geen voor Europa een grote vooruit gang betekent. Op financieel terrein heeft men hiermee een zeer grote en belangrijke stap gedaan, die samenviel met be langrijke interne financiële maatre gelen in Frankrijk, waar De Gaulle schoonschip tracht te maken. Op de valreep van het oude jaar gebeurden er nog wel enkele belangrijke dingen, doch in de eerste weken zal het ver der rustig zijn. den nu besloten, dat ponden weer in gewisseld kunnen worden tegen de zo begeerde dollars. De vlucht uit de franc in ponden (dollars) zal daarmee toenemen en de franc verzwakken. Die verzwakking komt tot uiting in de devaluatie. T egenmaatregel. De Engelse regering is overgegaan tot deze inwisselbaarheid van het pond om het Europese landen aan trekkelijker te maken, met Engeland zaken te doen. Zij vreesde dat bij tot standkoming van de eenheidsmarkt van het kleine Europa (waarvan En geland geen deel uitmaakt) haar ex porteurs afzetgebieden zouden ver liezen. Het gevaar bestond immers, dat de Fransen of Italianen bijvoor beeld nu eerder in west-Duitsland zouden kopen dan in Engeland, of dat Benelux meer zou importeren uit Frankrijk en minder uit Engeland. Het gevolg van de schepping van de gemeenschappelijke markt van het kleine Europa (die overigens nog in het eerste aanvangsstadium is) zal dus zijn, dat inderdaad de handels oorlog in Europa zelf feller wordt. Er is altijd gewaarschuwd tegen ver deling van Europa in twee blokken, en de eerste stap op die weg is aan stonds een crisis, vooral in Frank rijk. Dit zal de kleineuropese gemeen schap in dit land niet populairder maken. Frankrijk in de N.A.V.O. Daarbij komt, dat verrassingen ook al niet zijn uitgesloten, omdat de Gaullisten wel neiging hebben, toch liever met de Engelsen dan met de Duitsers in zee te gaan, maar ander zijds anti-Amerikaans zijn. Zij ver wijten aan de Amerikanen vooral, dat deze hen niet "voldoende steunen in Afrika. Willen zij proberen de Britten de winnen om samen te opponeren tegen de Amerikanen? Dat zal in Londen niet veel kans maken. Daarom moet men vrezen dat de strubbelingen in de N.A.V.O. voortduren. Frankrijk wenst daarin meer macht, allerlei vor men van zeggenschap delen met de V.S. en Engeland, maar Dulles heeft daar niet veel lust in, en MacMillan evenmin. Zolang Frankrijk finan cieel en militair in Europa zo zwak is kan het nu eenmaal volgens hen niet tot de grootste mogendheden worden gerekend. Het is vreemd te zien hoe Frankrijk zich isoleert, om dat het eigenlijk tegen elk ander land vol grieven zit. Zo kan men niet zeg gen dat De Gaulle zijn carrière als president begint in gelukkibe om standigheden. Verrrassende aanvallen. Het is nog een meevaller, dat ten aanzien van de Russische stappen, om het westen uit west-Berlijn te ver wijderen, eenstemmigheid in de N.A. V.O. bestond. Hoe zeer de koude oorlog voortduurt wordt bewezen door het feit, dat de twee conferen ties in Genève niet veel om het lijf hebben. In de ene praat men over het sta ken van kernproeven, en hoewel bei de partijen in vier artikelen hebben geformuleerd, dat zij het stopzetten van zulke proeven wenselijk achten en controle daarop noodzakelijk, is niets beslist over de voorwaarden daarvan. In de andere conferentie wordt gesproken over het verhinde ren van een onverhoedse aanval, en deze bijeenkomst is zonder resultaat na vijf weken verdaagd. Men kon het nergens over eens worden. Het sowjetblok wilde dat Amerika zijn bases ophief in Azië en Afrika, om dat Moskou zich daardoor bedreigd acht. Maar het westen voelt zich ook bedreigd en wilde dus van zulk een verzwakking van zijn defensie niets weten. Over de inspectie op offensieve wapens (zoals raketten, vliegtuigen, kernwapens) kon men het al evenmin eens worden. De Russen vreesden spionnage van de zijde van inspectie- ploegen en wilden die zelf dan weer onder toezicht plaatsen van nationale officieren. Dit zou een caricatuur zijn van internationale inspectie. Men komt niet verder op de weg van ont wapening, omdat de kernwapens voor elke partij een waarborg zijn tegen gewantrouwde grote mogendheden uit het andere kamp. Dat de vrede tenslotte berust op dit machtseven wicht en de vrees voor oorlog zo groot is, kan men nog een winstpunt noemen Olie in Venezuela. Nederland en Engeland, die nu dreigen te worden gescheiden, heb ben te veel belangen gemeen om dit te kunnen toejuichen. Gelukkig is de Nederlandse gulden gezond, hij is een „sterke" valuta geworden, en bestand tegen de proef van vrijere concurrentie. Daarbij komt dat geza menlijke ondernemingen, zoals de Koninklijke Shell en Unilever, en de scheepvaart- en handelsbelangen toch nauwe banden tussen Nederland en Engeland waarborgen. Hoe nodig dat is werd o.a. bewe zen in Venezuela. Amerikanen, Brit ten en Nederlanders exploiteren daar de olie (100 miljoen ton per jaar) welke olie voor een deel in Venezue la wordt geraffineerd, maar groten deels op Aruba en Curacao, die tot het koninkrijk der Nederlanden be horen. De nieuwe regering van Ve nezuela onder president Betancourt wil nu echter veel meer olie raffine ren in het land zelf, om aan de toe nemende bevolking lonende arbeid te verschaffen. Dan wil zij een eigen nationale oliemaatschappij oprichten, die de nog onontgonnen velden moet exploiteren, in concurrentie met de buitenlandse concerns. Voorts wil zij haar winstaandeel in de buitenlandse ondernemingen verhoogd zien van 50 tot 60 zodat die minder winst zul len maken. Het zal misschien zo'n vaart niet lopen, omdat Venezuela voor de ver koop van de olie afhankelijk is van buitenlandse distributie-concerns met eigen tankvloten en pompstations. Maar een veer zullen Noordameri kanen en Europeanen wel moeten la ten. Des te meer is tweedracht binnen het bedreigde Europa te betreuren. (Nadruk verboden). Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week Het laatste belangrijke politieke gebeuren in ons land was de kabi netscrisis, veroorzaakt door een hevig meningsverschil over het al dan niet verlengen van de beperkingen, die wij ons indertijd oplegden. Ieder weet ondertussen uit de mond van prof. Beel, dat dit niet de wezenlijke oor zaak van het ontstaan van de kabi netscrisis is geweest, want vele an dere factoren zijn mede aanleiding geweest tot het gebeurde. Er zijn namelijk verschijnselen die er op wij zen, dat de P.v.d.A. zich liever uit de regering terugtrok om via de frac tie in de Tweede Kamer in de oppo sitie te gaan, alvorens in 1960 nieu we verkiezingen zouden worden ge houden. De P.v.d.A. verklaarde on omwonden, dat zij niet bereid is zit ting te nemen in een nieuw te vormen kabinet. Nu is er door een beslissing van H.M. de Koningin een belangrijke wijziging in de situatie gekomen. Er zal nu niet met de verkiezingen ge wacht worden tot 1960, doch H.M. zal de Tweede Kamer ontbinden en in het voorjaar van 1959 zullen er reeds verkiezingen plaats vinden voor de Tweede Kamer. Tot die tijd zal een tijdelijk kabinet onder minister president Beel de zaken lopende hou den. De Partij van de Arbeid krijgt nu geen gelegenheid in de oppositie te gaan en tot de komende verkiezingen zal de politieke barometer op besten dig staan. Buiten de regeringskringen echter zal die barometer storm aan wijzen, want alle grote partijen be grijpen, dat de vervroegde verkiezin gen van 1959 van groot belang zijn. En zij zullen trachten de maximum winst uit het vuur te slepen. Zware strijd in zicht. In de eerste maanden van 1959 mogen we dus een verhoogde poli tieke aktiviteit verwachten, die ver moedelijk zal culmineren in een strijd, zoals wij die in ons rustige vaderland zelden zien. De huidige oppositie rechts heeft bij deze gelegenheid een zeer goede kans om met een behoor lijke winst uit de bus te komen en zal zich deze kans als het even kan niet laten ontgaan. Links zal ongetwijfeld Zorgen De waardevermindering (devalua tie) van de Franse franc, die wij de vorige week waarschijnlijk noemden, is dan met de kerstdagen (toen vrij wel geen transacties mogelijk waren) een feit geworden. In afwachting van de officiële koers daalde de waarde in de wisselkantoren van 80 tot 70 cent per honderd. Er is nu een nieuwe munt gescha pen, de „livre" (pond) die honderd francs waard is, waardoor vele astro nomische prijzen weer tot normale getallen slinken. Men moet tot het jaar 1794 teruggaan om die naam in het Franse muntstelsel terug te vin den. Er werd gezegd, dat vijf livres dan één dollar waard zouden zijn, wat beduidt dat men hoopte de waar de van honderd francs op 75 cent te stellen. Dit leek wel wat optimistisch. De franc staat zwak en men vraagt zich af, wanneer hij opnieuw zal moe ten worden „aangepast". Het gehele complex van maatrege len, waartoe o.m. ook afschaffing van subsidies, prijsverhogingen en sala risverbeteringen behoren, is geen vro lijk begin voor de ambtsperiode van De Gaulle als president. Hij wordt met praktische kwesties geconfron teerd, waaraan hij nooit veel aan dacht placht te schenken. Concurrentievermogen. De oorzaken van de officiële waar dedaling zijn talrijk, maar twee ervan hebben geleid tot de devaluatie op dit ogenblik. In de eerste plaats gaat op 1 januari de eerste periode in van de kleineuropese markt. Dan moet Frankrijk al iets meer concurrentie toelaten, maar het krijgt binnen het kleine Europa ook grotere kansen op om olie in Venezuela uitvoer, indien het tenminste concur reren kan. Welnu, door de franc te laten dalen, neemt het concurrentie vermogen toe, want voorlopig wordt Frankrijk goedkoper. Of op de duur in het land zelf niet alles duurder zal worden is een tweede vraag. Tijdelijk heeft Frankrijk enige ver lichting gekregen. Niet voor ieder een wie francs moet wisselen tegen vreemd geld moet er meer voor beta len en verliest dus. En wie schuld eiser is, zal straks wel merken, dat ook in Frankrijk zelf het geld minder waard is geworden. Maar zoals ge zegd voor zekere tijd heeft men wat speling. Brits pond inwisselbaar. De tweede oorzaak is, dat de En gelsen besloten het pond sterling in wisselbaar te maken in dollars. Dat is een hele stap. Als een land in Groot-Brittannië wil kopen, kan het ten dele betalen met zijn eigen geld soort, in guldens, francs, marken enz., want die kunnen worden ge ruild tegen ponden. De Britse banken nemen die geldsoorten aan. Engeland kan dit doen, omdat het verwacht, dat het met die verkregen munten in de landen van herkomst zelf weer zal kopen, of dat het ze kwijt kan aan anderen. Maar zo wordt de eigenlijke waarde van een muntsoort in feit be paald door vraag en aanbod. Een groot aanbod bestaat er van francs, die niemand graag ophoopt, om in ruil daarvoor ponden te krijgen. Zo zou de franc toch dalen. En de Franse regering paste zich bij voorbaat aan bij wat werd verwacht. Om immers het bezit van ponden sterling nog aantrekkelijker te maken en het pond dus „sterker", heeft Lon- In zijn laatste vergadering van dit jaar, welke dinsdagavond onder voor zitterschap van burgemeester Teijssen werd gehouden, heeft de raad der ge meente Waalwijk zich uitvoerig be ziggehouden met de wijziging van de verordening op de rioolbelasting. In het kader van de financiële verhouding tussen rijk en gemeente was van de zijde van Ged. Staten sterk aangedrongen op het scheppen van nieuwe of verhoging van be staande inkomsten, o.m. op het ver hogen van de rioolbelasting. Door 't college van b. en w. was toegezegd, dat een voorstel tot verhoging van de rioolbelasting zou worden gedaan. In dit voorstel werd de aanvanke lijk geschatte opbrengst voor 1958, zijnde f 51.800.-, verhoogd tot f 67.200. - Deze hogere opbrengst zou moeten worden verkregen door de algemene heffing van 7 op 8 pro cent te brengen en daarnaast een aan vullende heffing naar afgevoerde grote hoeveelheden. De opbrengst van de algemene heffing zou dan f 48.600 worden en de aanvullende heffing f 18.600. De heren Duyvelaar en v. d. Ho ven wezen er op, dat in deze cijfers niet langer tot uitdrukking komt de verhouding tussen de beide opbreng sten zoals hij aanvankelijk was be doeld, n.l. 2:1. Beide leden pleitten voor een groter aandeel van de in dustrie in de opbrengst. De heer v. d. Hoven vroeg zich af waarnaar het college van b. en w. eigenlijk streeft. Wil het de verhou ding 2 1 handhaven of gaat het er alleen maar om het bedrag van f 67.200.- coute que coute bij el kaar te krijgen. Spr. achtte het reëler de algemene heffing op 7 (f 44.800. -te handhaven en het aandeel van de industrie te brengen op f 22.400. - In het door b. en w. gedane voorstel is het aandeel van de industrie maar 28% i.p.v. 33V3» en de algemene heffing 72 De heer Duyvelaar sloot zich geheel bij de visie van de heer v. d. Hoven aan. In zijn antwoord betoogde de voor zitter, dat de riolering van de ge,- meente grote investeringen heeft ge vergd, waardoor er een discrepantie is ontstaan tussen de opbrengsten van de rioolbelasting enerzijds en de las ten anderzijds. Het is zaak om, voor al met het oog op de financiële ver houding tussen rijk en gemeente, een juistere verhouding tussen belasting opbrengst en lasten te scheppen. Het is niet het standpunt van b. en w., dat voor 1958 coute que coute een op brengst van f 67.200 moet worden gehaald, maar anderzijds is het ook niet zo, dat de verhouding 2 1 on der alle omstandigheden gehand haafd zou moeten blijven. Volgens de aanvankelijke schatting zou de op brengst van de algemene heffing (7 f 42.500.- hebben bedragen en volgens de nieuwe raming naar 'n aandeel van 8 zou dit bedrag dan f 48.600. - gaan bedragen, een ver hoging dus van f 6.100.-, hetgeen naar 't huidige aantal percelen neer komt op een verhoging van f 1.75 per perceel per jaar. De opbrengst van het industriële aandeel, aanvankelijk geschat op f 9.300.-, is echter verdubbeld en gebracht op f 18.600.-. De voor zitter achtte dit een alleszins billijke verdeling van de verhoging met in to taal f 15.400. -ook al komt in de totale opbrengst dan niet de verhou ding 2 1 tot uiting. De heer Mombers sprong in de bres voor de industrie door op te merken, dat de dit jaar opgetreden verkorting van de werktijd ook een vermindering van het rioolgebruik met zich had gebracht. Een herstel van de normale werktijd zal tot ge volg hebben, dat de in de bedrijven geplaatste tijdtellers een grotere af voer van rioolwater zullen registre ren, hetgeen dan weer zal leiden tot een verdere verhoging van de belas tingaanslag. De voorzitter beaamde dit ten volle en voegde er aan toe, dat bij herstel van de normale werk tijd de industrie ook grotere profij ten van de riolering zal trekken. De heer Duyvelaar vroeg of de ca paciteit van Va ten volle door de in dustrie wordt benut. Zo ja, dan zou de industrie ook het volle aandeel van V3 van de totale opbrengst voor haar rekening moeten nemen. Noch de industrie noch de andere sector benutten hun volle capaciteit, aldus de voorzitter, die er tot slot van dit betoog op wees, dat het gemeen-1 tebestuur nog de nodige ervaring op het stuk van deze belasting moet krij gen en daarom zegde hij toe, dat bij de aanbieding van de gemeentebegro ting voor 1960 door het gemeentebe stuur nadere mededelingen zullen worden gedaan omtrent de opbreng sten volgens de thans door b. en w. voorgestelde normen. Men ?al dan ook tot exactere conclusies kunnen komen. Hiermee kon de raad zich vereni gen en keurde het onderhavige voor stel zonder hoofdelijke stemming goed. VUILNISSTORTING. Verder was aan de orde het voor stel tot het aangaan van een over eenkomst met D. Blankevoort n.v. in zake het storten van vuilnis op aan deze n.v. in eigendom toebehorende percelen in de Buitenpolder van Be- soijen, waarop ontgronding is uitge voerd voor zandwinning ten behoeve van de aanleg van de Langstraatweg. De heer Dercksen vroeg of er voor 82e JAARGANG No. 1 Abonnement: 22 cent per week; 3.10 franco p.p. per kwartaal 2.85 Gironummer 50798 Advertentieprijs: 10 cent per m.m. Contract-advertenties: speciaal tarief TEL.-ADRES„ECHO" de gemeente enige verplichting be staat t.o.v. een andere instantie tot ophoging van deze gronden. Verder wees spr. op een passage in de notu len van de raadsvergadering van okt. 1956, waarin sprake is van een vuil nisstortplaats aan de Veldsteeg in verband met de zandwinning voor de bouw van het K.V.-station, welke stortplaats voor 10 jaar toereikend zou zijn. Spr. vroeg hierover nadere inlichingen. De zandwinning t.b.v. het K.V.- station heeft, aldus de voorzitter, he laas elders plaats gehad, zodat er aan de Veldsteeg helemaal geen put is. Overigens is de gemeente bijzonder ingenomen met de nieuwe mogelijk heid tot vuilnisstorting, want er de den zich op dit stuk nogal problemen voor, die ertoe hebben geleid dat de gemeente voor vuilnisstorting het oog naar Waspik heeft moeten wenden. Deze nieuwe mogelijkheid te Besoijen brengt weer enige verlichting. De heer Mombers toonde zich ver heugd over het voorstel, omdat hier mee voor de industrie een aantrekke lijke mogelijkheid wordt geschapen voor het zelf verwerken van het zwaardere vuil. Naar aanleiding van deze opmerking zegde de voorzitter toe, dat het gemeentebestuur aandacht zal besteden aan de bereikbaarheid van de terreinen. DOORBRAAK. Voor het maken van een doorbraak door de Winterdijk, welke noodzake lijk is om van de Hertog Janstraat aansluiting te krijgen op de Taxan- driaweg, voteerde de raad het beno digde bedrag. Afsluiting van deze doorbraak zal mogelijk gemaakt wor den door inpassing van betonnen schutbalken, die dan dienst zullen kunnen doen als eventuele secondaire waterkering. De heer Meijs vroeg of met het maken van deze doorbraak het ver keer over de Winterdijk voorgoed een einde zal nemen, waarop de voorzit ter antwoordde, dat het in de bedoe ling ligt om van de Hertog Janstraat een open doorrit te maken met uit waaierende parallelweg. Het ver keer over de Winterdijk wordt dus daarlangs afgeleid. Het benodigde krediet voteerde de raad ook voor het uitvoeren van be stratingswerkzaamheden in het uit breidingsplan St. Antoniusparochie, alsmede een krediet voor de afbouw van de straten in de le fase van het uitbreidingsplan Baardwijk. SLECHTE VERBINDING. Goedgekeurd werd het voorstel tot onttrekking aan het openbaar verkeer van een gedeelte van de Zomerdijk- weg i.v.m. de aanleg van de nieuwe provinciale weg. In verband hiermee wees de heer v. d. Hoven op de wel uitermate slechte verbindingen welke Waalwijk heeft met de plaatsen over de Maas. Voor de mensen, die dagelijks de tocht naar Waalwijk moeten maken, is het werkelijk geen doen. Zowel bij de Zomerdijkweg als bij de Groen- steeg is de toestand allerverschrik kelijkst. Spr. drong met klem aan op een tijdelijke voorziening bijv. via de Westerhavenkade met een tijdelijke afrit. De voorzitter antwoordde, dat b. en w. zich reeds bij herhaling met de problematiek van de verbinding noord - zuid v.v. hebben beziggehou den. De stremming bij de Zomerdijk- weg is nu eenmaal een gevolg van de werkzaamheden, welke daar moeten worden uitgevoerd, maar de Grocn- steeg verkeert inderdaad in een der mate slechte toestand dat wat zwaar der verkeer daar praktisch onmoge lijk is. De voorzitter zegde toe, dat b. en w. onmiddellijk maatregelen zullen treffen voor een tijdelijke en betere verbinding. De raad ging akkoord met het voorstel om twee lokalen van de wes telijke vleugel van de voormalige meisjes-ulo aan de Grotestraat tijde lijk te bestemmen voor speellokaal van de r.k. kleuterschool aan de Grotestraat, totdat een nieuwe kleu terschool in gebruik genomen kan worden. Het kerkbestuur van de pa rochie St. Jan is bereid deze beide lokalen, waarvan één lokaal zal wor den gemaakt, aan de gemeente te ver huren. Goedkeuring verleende de raad eveneens aan het voorstel tot het ver lenen van medewerking voor de uit- DE ECHO \M HEI ZUIDEN OPGERICHT 1878 höüJÜiat aBÜMÉIMaMl

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1