Waalwijkse en Langsiraaise Courani DRUNEN VLIJMEN v. Mierlo's brood Sprang-Capelle KAATSHEUVEL Uit de Langstraat Een.wederwoord van dank MAANDAG 8 JANEARI 1MI Elshout I Haarsteeg Dank zij Sprang Raamsdonk Geertruidenberg Ons bureau VOOR ADVERTENTIES en COLPORTAGE blijft voor Kaatsheuvel VOOR DE KERK VAN PASTOOR VAN OORT. Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week 82e JAARGANG No 2 22 cent per weex; per kwartaal 2.85 f 3.10 franco p.p. Gironummer 50798 Advertentieprijs: 10 cent per m.m. Abonnement: Contract-advertenties: speciaal tarief BureauxGROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES„ECHO' Burgerlijke Stand over december 1958. Geboren: Petrus, zv. J. v. d. Wiel- Kelder; Maria, dv. P. Fortuijn-v. d. Zanden; Johannes, zv. W. de Hart- Kuijs; Johannes, zv. A. v. d. Lee- Bataille; Johanna, dv. G. v. d. Aa- v. Keulen; Johanna, dv. J. Brok-v. Vlijmen; Peter, zv. P. v. Delft-van Gemert; Laurentius, zv. J. Smits- v. d. Wiel; Adriana, dv. J. Vissers- v. Hilst; Johanna, dv. L. de Louw- de Brouwer; Yvonne, dv. H. Kou- wenberg-Kipping; Edward, zv. P. van den Belt-Kluppell; Elisabeth, dv. J. v. d. Meijden-v. Weert; Maria, dv. N. Vesters-van de Wiel; Marti- nus, zv. A. de Grefte-Breuren; Peter, zv. W. Nelis-Verduijn; Antonius, zv. P. v. Oorschot-Span; Adrianus. zv. G. v. Wijk-Bergmans. Gehuwd: J. Prinsen 22 jaar te St. Michielsgestel en M. v. Doorn 20 jaar te Drunen; J. Cales 28 jaar en P. Verdiesen 24 jaar beiden te Dru nen; W. v. Spijk 25 jaar en M. v. Wezel 28 jaar, beiden te Drunen; L. v. Drunen 28 jaar te Drunen en H. v. Heesch 25 jaar te Waalwijk; J. Peters 27 jaar te Loonopzand en M. Spee 25 jaar te Drunen; E Spee 26 jaar en J. v. Sluisveld 25 jaar, bei den te Drunen. Overleden: Maria v. Vem-ooij, 80 jaar; Carolina C. Mandingers 79 jaar. BENOEMD. Tot hoofd der R.K. Meisjesschool, als opvolgster van Zr. Anschunie, is benoemd Zr. Gerardina te Rotterdam. JAAROVERZICHT. In het afgelopen jaar werden in onze pa rochie 50 doopsels toegediend; 98 jongens, 7 meisjes en 1 volwassene gevormd; 16 hu welijken gesloten, terwijl 12 parochianen elders trouwden; 39 jongens en 20 meisjes deden de le H. Communie; 29 jongens en 18 meisjes vernieuwden de Doopbeloften. Ruim 85000 H. Communies werden uitge reikt. Er stierven 12 parochianen. KERKELIJKE FANFARE. In café Klerks hield de kerkelijke fanfare haar jaarvergadering. De voorzitter de heer P. Jansen opende met de Chr. groet en heette allen welkom. Daarna gaf de secre taris een verslag van de activiteiten gedu rende het afgelopen jaar. Niet minder dan 13 maal moest de fanfare naar buiten op treden. Over het rcpetitiebezoek viel niet te klagen; wel was een ernstige aansporing om thuis te repeteren goed op zpn plaats. Het financieel verslag van de penningm. de heer P. v. Huiten, gaf ondanks de vele uitgaven, dank zij de steun van de Be schermvrouwe wed. L. Lips-Canters en de st«un der ereleden en donateurs, een klein matig saldo. De voorzitter dankte dhr. v. Huiten voor zijn accuraat beheer en voor het nauwkeurig verslag. In de kascommissie werden benoemd de heren J. Pulles en L. van Dommelen. Daarna deelde de voorzitter mede dat de heer J. van Loon te Drunen tot opvolger van de heer Lombarts werd benoemd. Hij spoorde de leden aan er voor te zorgen dat de repetities op tijd kunnen beginnen en vooral om thuis te repeteren. De nieuwe directeur zal ook direct beginnen met de opleiding van nieuwe muzikanten. Reeds 16 aanvragen waren binnengekomen. Medege deeld werd dat 25 jan. de uitvoering voor de donateurs zal gegeven worden. Na het optreden van de fanfare zal Albertino en as sistente, goochelaar, telepaath en manipu lator de aanwezigen bezighouden. De aftredende bestuursleden P. Jansen en H. Lommcrs werden herkozen; beide heren dankten voor het in hen gestelde vertrou wen. De teerdag werd bepaald op 7 febr. Men besloot om ter verhoging van de ge zelligheid 's avonds de dames uit te nodi gen. Een bekende humorist is aangezocht om de boel te vermaken.. De aspirantleden Alb. v. d. Lee en A. v. Venrooij werden als lid bekrachtigd. Verheugend vond de voorz. het dat 8 leden een solo in studie hebben voor het bondssolistenconcours dat in mrt. zal gehouden worden. De rondvraag bracht nog enkele wensen naar voren, die het be- 1 stuur zal trachten te verwezenlijken, waarna de voorzitter sloot met de Chr. groet. GEM. ZANGVERENIGING. De gemengde zangvereniging gaf in de zaal van het parochiehuis haar jaarlijkse avond voor haar ereleden en donateurs. De voorzitter de heer Joh. v. Venrooij heette de aanwezigen hartelijk welkom en bedank te voor de royale steun die de zangvereni ging steeds ondervindt. Na een verdien stelijke uitvoering van een drietal zangnum mers onder leiding van de heer C. Lam- brechts, hebben de aanwezigen genoten van het toneelspel „De zon tegemoet", onder regie van de heer Fr. van Wezel. De ver schillende rollen werden goed vertolkt. De traditionele loterij tijdens de pauze ging er weer vlot in. Mooie prijzen waren beschikbaar. TAFELTENNIS. Afgelopen weekend wist het le herenteam van de Smashers de zozeer begeerde lei ding in klasse I B te veroveren. Haar laat ste en ook zwaarste concurrent Atoom '55 2 uit Eindhoven werd na spannende wedstrij den met 6-4 verslagen. Fr. Willems wist 3 partijen op zijn naam te brengen. A. Wil lems en H. Willems scoorden resp. 2 maal en 1 maal. Het dubbel werd een overwin ning voor Atoom '55 2. Smashers 3 wist in Vught tegen JCV 3 onverwacht een gelijk spel, 5-5, en daar mee een kostbaar punt te veroveren. Het damesteam wist het in Rosmalen te gen Belhamels 2 niet verder te brengen dan een 6-4 nederlaag. Door ook nu weer 3 partijen te winnen wist A. Janssen haar on geslagen record te handhaven. WEDSTRIJDEN AFGELAST. Zondag 4 januari was het een verloren zondag voor de sport; alle voetbalwedstrij den werden afgelast, eveneens de korfbal wedstrijden. BOTSING. Zaterdagmiddag had in de Grotestraat tegenover de smederij van Diepstraten een aanrijding plaats tussen een motorrijder en een melkwagen. De melkwagen kwam uit de Voorstraat en stak de weg over; de mo torrijder kwam uit de richting den Bosch- Alles liep nog wonderlijk goed af, het bleef bij materiële schade. De politie stelde een onderzoek in naar de schuldvraag. KAB AFD. VLIJMEN. Op de gehouden bestuursvergadering werd besloten de tweede ontwikkelings avond te houden op 26 januari 1957 in café Den Braai. De heer W. A. F. Leenarts t uit den Bosch zal een spreekbeurt houden over: Enkele losse gedachten over rechten en plichten van de werknemers. i UITVOERING V.G.T. Vlijmens Gemengd Toneel presenteerde in de zaal van café de Witte haar tweede winteruitvoering. Opgevoerd werd: In de schaduw van Wolkenkrabbers. De voorzitter de heer Kiviets verwel komde de belangstellenden. Op de eerste plaats wenste hij allen een gelukkig en voorspoedig 1957. Hij gaf een toelichting op het toneelstuk en hoopte op aller mede werking voor het slagen van dit zware stuk, dat hij hoopte weer goed in de smaak zou vallen. Dat VGT hierin weer goed geslaagd is, bewees het hartelijk applaus na elk be drijf. Wat de speelsters en spelers betreft: hier moet zeker eerst genoemd worden mej. Moonen met de rol Sweetie, logementhoud ster. Deze zware rol werd voortreffelijk ge speeld; haar rolkennis en kittig spel viel bijzonder op. Dan mej. Rozen, Margareth Simson; deze rol werd door haar zeer goed gespeeld, evenals haar zus met de zware rol Susy, blind meisje, welke moeilijke rol goed vertolkt werd. Verder de heren; hiervan moet zeker ••rst genoemd worden de heer W. Rozen, de regisseur van VGT, met de rol van Sam my Frent (de Bult), verlopen acteur. Deze mooie rol, waarin dikwijls spel en uitbeel ding hoogtij vierden, werd meesterlijk ver tolkt. Dan de heer Kiviets met de rol van Harry Waijm, ontslagen gevangene; ook deze rol verdiend vermelding, evenals de heren Samuëls met de rol van Prof. Emil Bunstein, ex-geleerde; ook deze zware rol werd goed gespeeld. Dan kunnen in een adem genoemd worden P. de Wit met Lucky, de Wijs met de rol van Fred. Bod ges, inspecteur van politie, die deze bij rollen zeer goed vertolkten. Ook de mol Billy, de neger, werd goed vertolkt door de Laat; hiervan was door de grime de uit beelding van neger voortreffelijk. Alles bij een een geslaagde uitvoering voor VGT. Na afloop dankte de voorzitter alle aanwe zigen hartelijk voor de medewerking en het gulle applaus en kon mededelen dat het derde stuk dit seizoen zal worden opge voerd op half-vasten. Zondag was de belangstelling nog groter als zaterdag en werd het stuk wederom goed gespeeld. VIERING VAN CARNAVAL. Vanwege het feit dat het dit jaar zeer vroeg Pasen is, scheiden ons nog slechts vijf weken van Carnaval. Deze dagen van pure zotternij worden telkenjare in de mees te plaatsen uitbundig gevierd. Ook hier laat men deze dagen niet onopgemerkt voorbij I gaan en op maandag- en dinsdagavond wor den groepswedstrijden gehouden, waaraan niet alleen de deelname zeer groot is, maar ook de publieke belangstelling is algemeen. Bijna alle café's zijn die avonden over vol met belangstellenden, die de groeps wedstrijden willen gadeslaan. Ook dit jaar zullen dergelijke wedstrijden plaats hebben en zo het er momenteel bijstaat, is de deel name ditmaal bijzonder groot. Om een en ander in goede banen te leiden en tijdig gereed te krijgen zal er hedenavond in café W. v. d. Loo een vergadering worden be legd tussen het Carnavalscomité enerzijds en de diverse leiders anderzijds. Alle groepsleiders worden verzocht aanwezig te willen zijn, daar anders wordt aangenomen dat zij niet met een groep uitkomen. Aan vang 8 uur. BILJARTEN. De onderlinge biljartcompetitie die voor al deze winter een zeer spannend verloop heeft omdat de deelnemende clubs zo wei nig in kracht verschillen, heeft in verband met de feestdagen twee weken stilgelegen. Maar deze weck zal met nieuwe moed aan de tweede helft worden begonnen; in café G. Kooien ontvangt de aldaar gevestigde vereniging De Muntel, Juliana uit café W. v. d. Loo en in café J. van Oijen zai de strijd gaan tussen Avanti en ONA, twee kanshebbers voor wat betreft het kampi oenschap. WORDT ELKE LUNCH OF ONTBIJT EEN SMULFES.TIJN Putstraat 68 - Waalwijk Telefoon 2855 CULTURELE AVOND. De vierde culturele avond die de Cultu rele Vereniging Onsenoort zondagavond :n de aula van de Abdij Mariënkroon hield, stond ditmaal geheel in het teken van de kunst. Nu valt er misschien /oor degenen die daar niet van houden niet veel aan ie beleven, maar daartegenover staat dat het voor hen die de kunst in het algemeen een warm hart toedragen, ongetwijfeld een hoogstaande avond was. Als spreker trad op de bekende journa list en kunstkenner bij uitstek de heer Ha' ry Pol, met als onderwerp: „Kunstenaars aan de kribbe", of Kerstmis in de mjzick, in de kunst en de folklore, 7.0:1 men het ook kunnen noemen, omdat het dezelfde betekenis heeft. In woord, klank en beeld, heeft deze kunstminnaar bij uitstek z'n gehoor weten te boeien over de schoonheid van het Kerst feest, zoals dat door componisten in de zang en de muziek tot uiting is gebracht en zelfs door bekwame schilders op doeken is weer gegeven. Voor de pauze behandelde spr. de ver hevenheid van dit Verlossingswerk, zoals het in de geschiedenis door grote kunste naars werd weerlegd, terwijl hij na de pau ze aan de hand van een groot aantal licht beelden liet zien hoe de meest beroemde schilders uit het verleden zoals een Rem- brant en een Rubens hun ideeën omtrtent dit kerstgebeuren op doeken hebben vastge legd. Deze lichtbeelden werden muzikaal om lijst door middel van een aantal liederen die betrekking hadden op het kerstgebeu ren en via een geluidsband ten gehore wer den gebracht. Aan het welslagen van deze avond werkte tevens mede het in onze ge meente bestaande dubbel mannenkwartet Octavo, dat voor de aanvang en aan het einde van de causerie van de heer Harry Pol telkens enkele liederen onder lijeiding van de heer De Gouw onberispelijk ten ge hore bracht. De voorzitter van de vereniging was dan ook de tolk van alle aanwezigen toen hij na afloop de spreker van de avond en ge noemd dubbelmannenkwartet hartelijk dank bracht voor het gebodene. GESLAAGD. Onze dorpsgenote mej. A. M. van der Hoeven behaalde bij het in november ge houden examen te Rotterdam het diploma doktersassistente. P.V. NOOIT GEDACHT. De Postduivenvereniging Nooit Gedacht, gevestigd bij de Heer C. van Tilborgh aan de Hogevaart, houdt dinsdagavond 6 ja nuari om 8 uur een ledenvergadering. Er zal uitbetaling plaats vinden van de prijzen van de tentoonstelling en uitreiking van de beker behaald over de vier vluchter., die vastgesteld waren. Verder kunnen ook rin gen besteld worden. JAARVERGADERING ORANJEVERENIGING „JULIANA". Op woensdag 7 januari a.s. des avonds om 8 uur houdt de Oranjevereniging Julia na alhier haar jaarvergadering in het ge bouw van de Chr. Volksbond. De agenda vermeldt Opening door de voorzitter; Notulen; Jaarverslagen secretaris en penningmeester; Verslag kascommissie; Bestuursverkiezing, aftredend zijn de heren G. Vos, secr., J. Werther en T. van Zeist; Rondvraag en Sluiting. Het bestuur verwacht dat vele leden hun medeleven met de Oranjevereniging zullen doen blijken door deze jaarvergadering bij te wonen. 35-JARIG DIENSTJUBILEUM. De heer W. van Ham alhier, machinist bij de N.V. Ocrlemans en Zonen. Bouwma- terialenhandel te Vrijhoeve-Capelle hoopt a.s. donderdag de dag te herdenken dat hij vóór 35 jaar als zodanig bij genoemde firma in dienst trad. A. R. KIESVERENIGING. De A. R. Kiesvereniging alhier houdt de ze week een ledenvergadering ter voorbe- reidnig van de verkiezingen voor de Twee de Kamer. BOERENGEZINSDAG. Op dinsdag 6 jan. zal in de zaal Nieu- wenhuizen de vijfde Raamsdonkse Boeren gezinsdag gehouden worden. Een zekere spanning, een zekere verwachting omtrtent wat deze dag zal brengen, is bij de boeren bevolking duidelijk te merken. De dag zal geopend worden met een H. Mis in de parochiekerk om 8.30 uur, waar onder algemene H. Communie. Deze H. Mis, opgedragen door de geestelijk advi seur Pastoor van Herpt, dient om Gods on misbare zegen af te smeken over de ge zinnen en bedrijven. Om 9.15 zal een koffietafel worden aan geboden aan de leden van de boerenbond met hun echtgenoten, de verschillende be stuursleden en de genodigden. De voorzitter van de boerenbond gaat om tien uur de vergadering openen, waar na de Zeereerw. heer Rector H. Heeren zal spreken over: De goede oude tijd van straks. Na de pauze spreekt de Z.E. Pater A. Hertzig van het Afrikamuseum te Groes- beek over: Africa Alarm Actie. De avondbijeenkomst begint om 6.30 u. met een Lof, waarna samenkomst in zaal Nieuwenhuizen. Eerst komen de jaarver slagen van de standsorganisaties, gevolgd door culturele prestaties van Jongeboeren en Boerinnen. Opgevoerd wordt het toneel spel: Morgen schijnt de zon, in drie bedrij ven door Arie van der Lugt. De regie is in handen van Kap. v. Gooi. KRONIEK. in 't afgelopen jaar werden in onze pa rochie 29 kinderen gedoopt en 16 huwelij ken ingezegend. Slechts 3 van deze paren vestigden zich in ons dorp. WIT GELE KRUIS-GEBOUW. Het Wit-Gele Kruisgebouw nadert zijn voltooiing. In het voorjaar hoopt men het te kunnen inzegenen. Het zal voorzien in e ennoodzakelijke en dringende behoefte. Raamsdonk kan trots zijn op dit mooie ge bouw dat onder architectuur van A. van Stokkum B.N.A. uit Waalwijk door de fa. Leijten alhier werd gebouwd. ZILVEREN JUBILEUM. Aan de Coöp. Zuivelfabriek alhier vierde de heer C. de Groot zijn zilveren jubilé als melkslijter. RETRAITE. In Seppe werd een retraite gegeven voor getrouwde dames van de Boerinnenbond. Ook van deze afdeling namen enkele da mes daaraan deel. FEESTAVOND K.A.-VROUWEN. In de smaakvol versierde zaal van H. Kamp hielden de K.A. Vrouwen haar jaar lijkse feestavond. De geestelijke adviseur, kapelaan van Gooi, draaide een aardige film over Kerstmis, die zeer in de smaak viel. De goed verzorgde koffietafel werd alle eer aangedaan, 'n Verloting besloot de ze zeer gezellige avond. PRIESTERJUBILEUM. Op 25 januari a.s. zal onze oud-stadge noot de weleerw. pater A. v. d. Bosch, van de paters van het Heilig Hart (Liesbos) zijn koperen priesterjubileum vieren. VERTREK. Ds Romijn, Ned. Herv. predikant alhier zal zijn gemeente verlaten. Hij is beroepen als predikant te Santpoort (N.H.). GOUDEN BRUILOFT. Op zaterdag 10 januari a.s. zal het echt paar Kievits-Sep alhier, haar gouden hu welijksfeest vieren. Hoewel in het „ten afscheid" van de redactie van de Echo, door deze aan de heer Tuerlings, in verband met zijn ontslag-name als corres pondent een dankwoord is uitge sproken en daarnaast de medewer king van autoriteiten en ingezete nen van Kaatsheuvel is gevraagd voor zijn opvolger als zodanig, wil deze daaraan nog gaarne iets toe voegen, eensdeels vooral ter ere van mijn scheidende voorganger, ander deels, we moeten eerlijk zijn, als voorzorgsmaatregel, n.l. teneinde te voorkomen dat Kaatsheuvel zich in de toekomst de ogen gaat uitwrij ven als men het plaatselijk nieuws onder de loupe neemt. Zoals gezegd, heeft de heer Tuer lings gedurende 46 jaar onafgebro ken voor dit blad gewerkt. Wat dit wil zeggen, zullen zich slechts wei nigen realiseren. Vanzelfsprekend heeft hij in die jaren een schat aan ervaring en routine opgedaan, maar daarnaast heeft hij van nature de gave zich op kernachtige en boeien de wijze te kunnen uitdrukken. Neem daarbij, dat hij „all round" is en dus in staat op elk terrein, als gold het een expert, z'n woordje te doen, hetwelk hem tot een ideaal correspondent bestempelde, dan heb ik daarmee, zij het heel summier, de man voor u geschilderd, in wiens voetstappen uw nieuwe berichtgever zal moeten treden. Dat ik deze on dankbare en moeilijke taak dan ook met angst en vreze begin, zal ieder een duidelijk zijn, omdat ik zelf het best er van overtuigd ben dat de heer Tuerlings op dit terrein voor lopig zeker nog niet gelijkwaardig is te vervangen. Hij immers kende de autoriteiten, organisaties, vereni gingen, onverschillig ook op welk terrein, kortom iedereen, en zij op hun beurt kenden hem. Was er iets voor de krant, dan wendde men zich tot hem. Jan Tuerlings en de krant vormden samen één begrip. Dat hieraan een einde is gekomen, daar aan zullen velen, maar vooral ook hijzelf nog even moeten wennen. In zijn dankwoord van 2 dezer zegt hij, dat dit werk voor hem een hobby was geworden, waarvan het schei den moeilijk valt. Inderdaad, „partir e'est mourir un peu, e'est mourir a ce qu'on aime" (vrij vert. afscheid nemen, van wat men bemint, is een beetje sterven). Hij brengt dank aan allen die hem medewerking en waardering hebben geschonken. Ac- coord, maar moet het eigenlijk niet andersom zijn? Immers, veel groter is de dank welke geheel Kaatsheu vel hem verschuldigd is voor de moeite en opoffering welke hij zich heeft getroost om als correspondent de plaatselijke gemeenschap in het middelpunt der belangstelling te plaatsen. Ik ben er van overtuigd dat ik de spreekbuis ben van geheel Kaatsheuvel, wanneer ik die dank vanaf deze plaats uitspreek. Dank ook aan zijn vrouw en kin deren, die hem zoveel hebben moe ten missen wanneer hij voor zijn werk in zijn kantoor of buitenshuis vertoefde. Hij kan deze schade niet meer inhalen, maar de enkele uren winst welke hij nu gaat boeken, zijn hem en zijn gezin van harte gegund. Ik stel er prijs op hem ook openlijk en persoonlijk te danken voor zijn sympathieke toezegging mij bij m'n werk zoveel mogelijk te zullen bij staan, van advies te dienen, en waar nodig, indien ik door m'n nor male werk verhinderd ben of tech nisch nog niet voldoende fahig, de honneurs in haar geheel waar te ne men. Dit alles betekent voor mij 'n grote verlichting. Wanneer ik daarnaast, zoals de re dactie dit reeds heeft gevraagd, mag rekenen od de onmisbare steun en medewerking van autoriteiten, po litie, organisaties, verenigingen en particulier, dan hoop ik daardoor in staat te zijn enigermate te kunnen voldoen aan wat men van mij ver langt en verwacht, n.l. het daardoor mede behartigen van de belangen van Kaatsheuvel. Ik spreek daar voor bij voorbaat mijn oprechte dank uit. H. Kamp. STATISTIEK DER PAROCHIES. In de parochie St. Jan werden tij dens het afgelopen jaar 125 doop sels toegediend, 30 huwelijke inge zegend, overleden 37 volwassenen en 1 kind en werden 168 000 com- munieën uitgereikt. Na zijn gebruikelijke nieuwjaars wens kondigde de zeereerwaarde heer pastoor van de Spijker de vol gende plannen aan, welke dit jaar noodzakelijk dienen te worden tot stand gebracht. Aanleg van een nieuwe centrale verwarming in de kerk. Dit kan in derdaad geen uitstel lijden. De hui dige verwarmingsinstallatie is na melijk dermate versleten, dat ge bruik hiervan onmogelijk is, zodat de kerkbezoekers in een onverwarm de ruimte moeten verblijven, het geen allesbehalve bevorderlijk is voor de animo. Bouwen van een huishoudschool en een U.l.o.-school. Vernieuwing van het klooster der eerwaarde Zusters Franciscanessen, alsmede uitbreiding van het tehuis voor bejaarden, pension Bethlehem. In de parochie St. Jozef werden 101 kinderen gedoopt, 18 huwelijken ingezegend, overleden 16 volwasse nen en 2 kinderen, en werden er 110.000 communieën uitgereikt, waarvan 10.000 in de kapel van het tehuis voor ouden van dagen, Rosa- gaerde. Ook hier kondigde, na zijn nieuw jaarswensen aan de parochianen, de zeereerwaarde heer pastoor de Klijn de plannen aan, waarvan hij hoopt dat ze dit jaar verwezenlijkt zullen worden. Stichting van een jeugdhuis, waar voor reeds lang met niet aflatend enthousiasme gewerkt wordt om de gelden bij elkaar te krijgen; bouwen van een gymnastieklokaal; aanvul ling van de Maria-school en St. Ber- nardusschool met een klaslokaal en tenslotte uitbreiding van de kleuter school „Kleuterbos". Laten we de hoop uitspreken dat al deze wensen en voornemens in 1959 zullen worden uitgevoerd. De Bureau JAN TUERLINGS Dr. v. Beurdenstraat 8 noodzakelijkheid is in ieder geval aanwezig. AANVULLING RIJKSPOLITIE. Het korps der rijkspolitie alhier is aangevuld met de aspirant-wacht meester R. Hiddinga, komende van de rijkspolitie-opleidingsschool te Arnhem. In de halfjaarlijkse actie voor de bouw van een nieuwe kerk van oud kapelaan v. Oort, thans bouwpas toor in Valkenswaard, bedroeg de opbrengst over de maand november 293.10, waarmee het totale bedrag is gestegen tot ƒ752.35. In vergelij king met de maand oktober is dit een teruggang, weshalve wij de in gezetenen zouden willen verzoeken deze koers niet te blijven volgen, maar dit om te gooien en de oor spronkelijke richting te willen her vatten. Wij herinneren de collectanten er aan, dat de busjes van december zo mogelijk direct moeten worden ge ledigd en de inhoud daarvan op maandag en dinsdag a.s. tussen 19 00 en 20.00 uur kan worden afgedragen bij de heer J. Jansen, Marktstr. 10. ZILVEREN DIENSTJUBILEUM. Op 3 januari herdacht de heer J. Boelen de dag, dat hij 25 jaar ge leden als ravon-monteur in dienst trad bij de N.V. P.N.E.M. Nadat 's morgens om 9 uUr in de St. Jozefkerk door de zeereerwaar de heer pastoor de Klijn een H Mis van dankbaarheid was opgedragen, werd de jubilaris met zijn echtge note namens de directie per auto van'zijn woning afgehaald om cp 't hoofdkantoor te 's-Bosch deswege te worden gehuldigd. Aldaar werd hij door de directie en hoofden van de diverse diensten in warme be woordingen toegesproken, welke toespraken vergezeld gingen van 'n prachtig gouden armbandhorloge en een gesloten couvert met inhoud. Aan mevr. Boelen werd een schit terende tuil bloemen geoffreerd. Na deze hu'diging werd het echtpaar wederom naar hun woning terugge bracht, waarna de dag in de fami liekring feestelijk werd doorge bracht. Bij de vele gelukwensen die de heer Boelen, die om ziin hulpvaar digheid en voorkomendheid alge meen wordt geacht en gewaardeerd, mocht ontvangen, voegen wij vanaf deze plaats gaarne de onze. BILJARTKAMPIOENSCHAPPEN. Wij laten hieronder de stand vol gen, zoals deze luidt op zaterdag 3 januari, van de finale persoonlijke kampioenschappen 2e klas libre, district Kaatsheuvel van de KNBB, georganiseerd door de B.V. „Altijd raak", gevestigd in café „Sportwe reld" bij de heer L. van Ee. 1. P. v. Laarhoven 7 6 949 251 37 12 2. B. Jansen 6 5 872 216 28 10 3. C. van Boxel 6 4 865 163 33 8 4. A. Voogd 7 4 946 275 37 8 5. W. Mandemakers 6 3 811 184 40 6 6. G. van Boxtel 6 2 702 173 33 4 7. C. Damen 6 1 674 207 26 2 8. P. Balvers 6 0 801 237 38 0 A s. maandag worden de laatste partijen gespeeld, waarvan die tus sen Mandemakers en Jansen de be slissing moet brengen. Als Mande- makers zijn sportieve plicht nakomt, dan komt Jansen voor een zware taak te staan. Immers, waar voor zijn tegenstander niets meer op het spel staat en deze dus een onbevan gen partij kan spelen, staat hij voor de wetenschap, dat van deze partij zijn kampioenschap afhangt. Het is nu maar de vraag of zijn moreel sterk genoeg is en hij zich aan deze druk zal kunnen ontworstelen. La ten we hopen dat hij daartoe in staat is, waardoor de biljartliefheb bers, die natuurlijk op deze slui tingsdag in grote getale aanwezig zullen zijn, in ieder geval dan nog van een spannende laatste partij ge tuige zullen kunnen zijn. AGENDA. Zaal Smit: maandag 8 uur repe titie harmonie .Apollo". Zaal v. Dun: maandag 8 uur repe titie harmonie „St. Jan". Kerk: dinsdag 7.30 uur repetitie .-. 1

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1