OM VRIJHEID EN SUIKER. BINNEN- EN BUITENLAND Waalwijkseh en Langstraatse Courant CUBA Komt nu de Kongo aan de beurt? De' groslijst der K.V.P. Hooggestelde Waalwijkse verwachtingen voor 1959 VRIJDAG 9 JANUARI 1959 Uitgever Waaiwükse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week 82e JAARGANG No. 3 Gironummer 50798 Advertentieprijs: 10 cent per m.m. Abonnement: Ook al hebben de kranten nu plotseling met grote koppen mel ding gemaakt van de burgeroorlog op Cuba, dit neemt niet weg dat deze strijd al een jaar of drie aan de gang is. Nu de dictator Batista de wijk heeft genomen en de opstande lingen onder leiding van Castro hebben gezegevierd, blijft het nog de vraag of Cuba thans zal worden wat het in naam al zo lang is een democratie? Cuba, een wondermooi en vrucht baar eiland, ligt ais een lang uitge strekte waakhond voor dat dunne staartje land, dat Noord- aan Zuid- Amerika bindt en doorsneden wordt door het Panamakanaal. Het ligt ook in de onmiddellijke nabijheid van de Nederlandse Antillen, 'loen Colum bus zijn tocht maakte naar het hem nog onbekende Amerika, was Cuba het eerste eiland dat hij ontdekte. Dat hield dus in, dat 't de Span jaarden waren, die hier de eerstko mende eeuwen de scepter zouden zwaaien en ze hebben er gehaald wat er te halen was. Nadat ze de in heemse indianen hadden dood-geëx- ploiteerd, voerden ze negerslaven in, zodat het bloed der Cubaanse bevol king een behoorlijke portie neger- bloed bevat. Het wanbeheer der Spanjaarden leidde tot telkens weer opflikkerend verzet, dat nog werd aangemoedigd door de Amerikanen. Zij verenigden zoals altijd, het nobele met het zake lijke. De vrijheidsstrijd der Cubaanse rebellen was hun sympathiek, de economische mogelijkheden van het eiland niet minderof wellicht nog meer! DE „MAINE". Amerika kreeg een mooie kans om in te grijpen, toen, door nimmer op gehelderde oorzaak, het Amerikaan se oorlogsschip „Maine", dat in de haven van Havanna lag, in de lucht vloog. Ze waren er als de kippen bij om de Spanjaarden daarvan de schuld te geven en een ultimatum te stellen. Over de geschiedenis van de strijd tegen de Spanjaarden zou zeer veel onprettigs te vertellen zijn (daar wer den bijvoorbeeld de concentratie kampen in praktijk gebrachtl), maar het slot van het liedje was dat Cu ba zelfstandig werd, een vrije repu bliek I Dat betekende nog geen democra tie, die trouwens een product is van beschaving, en in dit opzicht viel er op Cuba nog van alles te doen. Een serie presidenten, die met steun van 't leger als dictators regeerden, liet cp de meest vrijmoedige wijze 's lands welvaart in eigen beurs en die van haar gunstelingen vloeien en rekende op middeleeuwse manier af met po litieke tegenstanders. brandend Maagzuur lioort bij U tot liet vorledcn Uncle Sam zag dit met wakend oog aan, want verscheidene grote Amerikaanse maatschappijen hadden belangen op het eiland. Maar zolang de dividenden bleven vloeien liet men de zaken voor wat ze waren. Ook president Batista, van ser geant opgeklommen tot dictator, wist aan welke kant zijn broodje geboterd was en hield Washington te vriend. Hij kwam door een staatsgreep aan het bewind en herhaalde dat kunstje later nog eens, toen, zoals hij ver klaarde „de democratie" in gevaar was. Sindsdien is ze dat onder zijn deskundige leiding, voortdurend ge bleven RIJK TEGEN ARM. Tegen deze dictator rees verzet. De leider van dat verzet was niet een arme proletariër, zoals Batista eens was, maar een rijke planierszoon die aan de Universiteit recht-m had ge studeerd, de "advocaat Fidel Castro. Achttien mensen hield hij over van de groep, waarmee hij uit zijn bal lingschap op Cuba landde, de rest was door de regeringstroepen ge dood. Maar met de jaren groeiden zijn aanhang en zijn macht. Hij des organiseerde de hele Cubaanse eco nomie. '1 elefoonlijnen, spoorlijnen en wegen, hij maakte ze alle onbruik baar. De grote hotels bleven leeg staan. Terreur en tegenterreur waren aan de orde van de dag. Telkens weer rukten de regeringstroepen op en be haalden successen, maar nauw had den ze hun rug gewend of de rebel len waren er weer. Batista wist zeer wel dat hij het suikergebied, waar de rebellen op permachtig waren, in handen moest krijgen, wilde er in januari, de tijd van de oogst, iets van terecht komen. Zijn troepen lanceerden een groot offensief. Maar ze wisten de rebellen niet te verdrijven, integendeel. En nu ziet Batista, dat zijn spelletje uit is en vlucht hij naar Trupillo, de dicta tor van de Dominicaanse republiek, de laatste die na de recente oprui ming (die o.a. Péron en Jimenez om vatte) overgebleven is. WAT NU? De vraag, wat thans het lot van Cuba worden zal, is een belangrijke I vraag. De ligging van dit eiland vlak bij het Panama-gebied, kan Amerika niet onverschillig laten, gezwegen nog van de belangen der maatschap pijen. Zal de bevrijding van de dic tatuur inderdaad een stap zijn naar de democratie. Zal Cuba gelcgen- heid krijgen, innerlijk op krachten te komen na die moordende burgeroor log, die zoveel levenssappen op slorpte? Zullen de communisten pro- i beren hier voet aan de grond te krij gen? Of zal men (zoals in Guatema la) iedere poging tot hervorming als communisme doodverven en een nieu we dictator zijn kans grijpen? Want het gaat om de suiker en om de vrijheid. Tot nu toe was de sui ker het belangrijkst. Krijgt thans de vrijheid eens een kans? (Nadruk verboden). DE RUSSISCHE ONDER-PRESI DENT IN AMERIKA. In politieke kringen in Washing ton en Londen heerst een sterk ver moeden, dat Mikcjan naar Amerika is gekomen om onder het mom van argeloze „vakantieganger" hoge po litieke voorstellen uit te spelen. Met minister Dulles heeft hij al gespro ken over het houden van een top conferentie. Hij kwam daar dinsdag op terug tijdens een tafelrede, die hij hield, toen hem door Eric Johnston, president van de vereniging van Ame rikaanse filmproducenten, een feest maaltijd werd aangeboden. „Ameri kanen en Russen moesten op alle ni- veau's, hoog en laag, contacten leg gen", zei Mikojan. De gehele waarheid zou zijn, dat Mikojan in opdracht van Kroesjef moet aansturen op een top-conferen- tie tussen Washington en Moskou al leen, met uitsluiting van alle ande ren. Uit wat Mikojan zei, kon worden opgemaakt, dat Kroesjef streeft naar een top-conferentie naar Russisch idee, dat wil zeggen zonder tevoren een program op te stellen van de te behandelen problemen. De Russische regering, zo liet Mi kojan doorschemeren, zou wel bereid zijn enkele concessies te doen, in Ber lijn bijvoorbeeld. Mikojan zei. dat het uitstel van zes maanden dat Kroesjef de Westelijke mogendheden heeft ge geven om zijn plan voor demiltarisa- tie en neutralisatie van Berlijn te aan vaarden, niet als een ultimatum moet worden beschouwd. Zelfs al bleven de Westerse garnizoenen in West-Ber- lijn, dan zou er nog niets gebeuren. BEMANNING VAN BALLON VEILIG OP BARBADOS. Uitgelaten vissers hebben maandag on het strand van het West-Indische eiland Barbados in de Caraïhische Zee de vier be manningsleden van de ballon „De Kleine Wereld" op hun schouders gehesen, die met hun gondel op sleeptouw waren ge nomen door een van de vissers schuiten van het eiland. Zo be reikten de vier Britse ballon- vaarders, waarvan de grote we reld al drie weken niets meer ge hoord of gezien had, het einddoel van hun reis, die op 12 december begonnen was op de Canarische eilanden, 4800 kilometer van Barbados. Het laatste deel van de 2000 kilometer over zee heb ben de avonturiers zeilend in hun gondel afgelegd, nadat ze de ballon hadden losgesneden en la ten wegdrijven. Bij alle Afrikaanse haarden van onrust, die reeds bestaan, heeft zich de Belgische Kongo gevoegd. In de nacht van zondag op maandag heeft in Leopoldstad (oftewel Leopoldville) de Afri kaanse volkswoede zich ontladen in een wilde rel tegen I aropea- nen. Maandag de gehele da« is het onrustig geweest in de bui tenwijken van de stad. Gouver neur-generaal Cornelis heeft de noodtoestand afgekondigd en troepen laten komen om de po litie te helpen bij het handhaven van de orde. De Belgische autori teiten hebben geen cijfers gege ven over de doden en gewonden, die bij dit straatoproer zijn ge vallen. Bij geruchte spreekt men van drie doden en tientallen ge wonden onder wie 28 Europese mannen, vrouwen en kinderen. In Brazzaville (Frans Equato riaal Afrika) dat aan de andere oever van de Kongo ligt juist te genover Lconoldstad. wordt ge zegd dat het aantal doden 33 be draagt en het aantal gewonden meer dan 11>). Alle verbindingen m*er de rivier tussen de twee ste den is on bevel van de Belgische autoriteiten gestaakt. Het cen trum van I.po^o'dstad is volko men afgestolen om te voorko men. dat Afrikanen, die voorna melijk in de voorsteden wonen, de stad intrekken. Op de strate gisch belangrijke punten in Leo poldstad zijn versperringen aan gebracht Zij worden bewaakt door troepen. Tien Kongolezen zijn gearresteerd, toen zij werden aangetroffen bij plunderen. Het aantal gewonden onder de Kon golezen is niet bekend, omdat deze zich niet voor verpleging melden in de ziekenhuizen. NEDERLAND SLUIT EBU AF MET GROOT OVERSCHOT. Nederland heeft zijn lidmaat schap van de Europese Bctalings Urne afgesloten met het groot ste overschot sinds bijna 5 jaar. Het betalingsverkeer met de aan de EBU deelnemende landen le verde van 1 dcc. tot de ontbin ding der Unie op 27 dec. een sal do op van ruiïm 293 miljoen gul den. Men moet teruggaan tot januari 1952 om een nog groter overschot (375 miljoen) te vin den. Aan rente voor het 2e half jaar 1958 over de bestaande vordering op de EBU ontvangt Nederland nog 5,1 miljoen gulden, waarmee hot totale laatste overschot op 238.151.800 gulden komt. Wan neer men de overschotten en te korten van de afgelonen twaalf maanden verrekent, blijkt Neder land in 1958 uiteindelijk een to taal EBU-overschot te hebben behaald van 825 miljoen gulden, tegen een saldo van 132 miljoen in 1957, een tekort van 373 mil joen in 1950 en een record- over shot van 12.0 miljoen gulden in IN 1958 MINDER HUIZEN GEVEILD. Het afgelopen jaar is het aan tal aangeslagen en verkochte iiuizen van ,1e Amsterdamse hui zenveiling beduidend minder ge weest dan in andere jaren en het .augstc sinds 10 jaar. Sinds 1950 •s het hard bergafwaarts gegaan. Het aantal verkochte huizen in 1958 was nog minder dan de iielft van die welke in 1950 wer den verkocht. Het totaal bedrag was in 1958 2,0 miljoen gulden lager dan in 1957. aldus blijkt uil het jaaroverzicht van Blik- man en Sartorius. Automobilisten opgelet! AFSTELLING ASYMMETRISCHE KUFLAMFEN LACUNE IN DE WET. Hoewel in de wettelijke verlich- lingseisen nauwkeurig is voorgeschre ven aan weike eisen de ai steiung van koplampen van motorvoertuigen moet voidoen, heett de wetgever verzuimd hierbij de al stelling van asymmetri sche koplampen voor te schrijven. In de zojuist verschenen vierde druk van de aN WB-brochure „Als de nacht valtis daarom een eenvoudige methode aangegeven voor de aisiening van dit soort lampen. Het ieit dat thans, nadat het boekje vijf jaren geleden voor het eerst verscheen, een vierde druk no dig is, toont wel aan welke een grote behoefte er bestaat aan „licht in de duisternis van de verlichtingseisen". Deze veelheid van voorschriften is zó verwarrend dat vrijwel niemand geheel van alle verlichtingseisen op de hoog,e kan zijn. Het grote succes van „Ais de nacht valtdat in grote aantallen door onderwijs- en poiitie-instanties wordt aangevraagd, schuilt dan ook waarschijnlijk in het feit dat hier in kort bestek een dui delijk overzicht wordt gegeven van de aan de verlichting te stellen eisen, en van de voorschriften over het gebruik daarvan. In deze ANWB-brochure wordt in belangrijke mate aandacht besteed aan de achterverlichting. Vele wegge bruikers zijn namelijk in de eerste plaats geneigd te zorgen dat zij zelf zien, zonder er aan te denken dat het bij duisternis zeker even belangrijk is gezien te worden. Bij velen schijnt onbewust de ge dachte te leven „Ik zie hem, du9 hij ziet mij ook." Het boekje bevat verder een groot aantal praktische raadgevingen, met name over de toe passing van rood reflecterend mate riaal, reflecterende rijwielpedalen, e.d. De verkiezingsraad van de KVP heeft dinsdagavond de groslijst vast gesteld voor de verkiezingen in maart. Deze groslijst komt op 18 ja- nuari in alle afdelingen in stemming. 1 Brabant. Kandidaten in de samengevoegde kringen Den Bosch - Tilburg: 1 prof. mr. C. P. M. Romme, 2 H. B. J. Wit te, 3 F. van Vliet, 4 dr. W. L. P. M. de Kort, 5 mr. F. J. F. M. v. Thiel, 6 H. H. v. d. Zanden, 7 J. J. Fens, 8 ir. C. J. van Meel, 9 dr. N. H. L. v. d. Heuvel, 10 mr. P. A. Blaisse, 11 mr. J. Th. M. de Vreeze, 12 dr. G. M. J. Veldkamp, 13 A. E. M. Duyn- stee, 14 A. A. J. de Wolf, 15 W. P. Assmann, 16 dr. M. A. M. van Hei voort, 17 B. J. van Buel, 18 E. Visch, 19 mr. V. C. M. Marijnen, 20 dr. H. Festen, 21 H. M. van Lieshout, 22 mej. G. Winterman, 23 mr. P. M. H. van Boven, 24 F. J. Lardinois, 25 M. F. Broos, 26 J. M. T. C. Raymakers, 27 mcj. A. Kessel, 28 A. J. A. Oder- kerk, 29 H. J. Minderop, 30 H. M. Kuik. In lijst twee zijn op de aangewezen plaatsen benoemd: J. J. Fens, A. E. M. Duynstee, mr. P. A. Blaisse, mr. J. Th. M. de Vreeze en drs. Veld- camp. Marijnen is plaatsvervanger voor Blaisse, dr. Festen voor de Vree ze en tens'otte F. Visch voor Fens. Bij de Kamerverkiezingen in 1956 waren de verwachtingen als volgt ijst Maastricht 8 zetels, lijst Den Wat het jaar 1959 aan de gemeente Waalwijk in gedetaileerde evenementen, gebeurtenissen en feiten zal brengen, kan uiter aard alleen maar een gissing zijn, maar indien ten aanzien van de totale gemeentelijke ontwikkeling en uitbouw de stijgende lijn van J008 zich blijft voortzetten, dan mogen we verwachten dat dit jaar voor Waalwijx een bijzonder gunstig en voor spoedig jaar zal zijn. In diverse sectoren zijn de factoren voor hooggestelde ver wachtingen op een grote vooruitgang in dit jaar, bijzonder gunstig. Zowel aan de verdere unbouw van de gemeente als aan het scheppen van ideale verbindingen te land en te water naar noord en zuid en oost en west wordt met grote voortva rendheid gewerkt. Woningbouw Er zullen maar weinig middelgrote gemeenten zijn waar de woningbouw zo royale kansen krijgt als in Waalwijk. In ons jaaroverzicht 1958 kwamen we tot een totaal van 581 in dat jaar gebouwde of in aanbouw genomen woningen. Besoijen kreeg een fraai tuindorp met 119 woningen; in Baardwijk kwamen de eerste 108 woningen van het bouwplan Continubouw Brabant II (in totaal 500 woningen) zo goed als gereed en in het komende voor jaar zal deze nieuwe en fraaie ge meentelijke uitbouw plaats bieden aan 210 gezinnen, verdeeld over 78 flatwoningen en 30 eengezinswonin gen. De inhoud van deze woningen is zeer uiteenlopend. 48 flatwonin gen hebben een inhoud die varieert tussen 233 en 329 kubieke meter; 30 flatwoningen met een inhoud van 243 tot 271 kubieke meter. Het ver schil in grootte schuilt in het aantal van 2, 3 of 4 slaapvertrekken. Van de 30 eengezinswoningen hebben er 19 een inhoud van 415 kubieke me ter en 11 een inhoud van 378 kubie ke meter, waaruit mag blijken, dat het gemeentebestuur alle aandacht besteed aan het scheppen van woon ruimte voor grote gezinnen. In de tweede fase van deze continubouw zijn voor 1959 102 woningen op het programma genomen, waarvan 54 flatwoningen en 48 eengezinswonin gen met een inhoud van 410 kubieke meter. De bouw in Baardwijk wordt in een vlot tempo uitgevoerd door de N.V. Internationale Bouwcompagnie v.h. fa. H. van Heeswijk uit Best. Met eenzelfde voortvarendheid hebben de tirma's Kramer en v. d. Merwe, die iuindorp Besoijen reali seerden, de bouw van 200 woningen in het uitbreidingsplan Bloemenoord ten Oosten van de Burg. Smeelelaan ter hand genomen. Het woningtype, dat hier verrijst, zal ongeveer geiijk zijn aan dat van Tuindorp Besoijen. De bouw is hier verdeeld in twee fasen. Aan het einde van dit jaar zul len 100 woningen voor bewoning ge reed zijn, terwijl de andere 100 dan onder de kap zullen zijn. In dit voor jaar, waarschijnlijk in maart, zullen de 13 woningen aan de Burg. Smee lelaan en de 12 van de van Assen- delftstraat van deze firma's voor be woning gereed zijn. Havenpflan Dank zij de tot nu toe uitermate gunstige weersomstandigheden heeft de fa. Dirk Verstoep grote voortgang kunnen maken met het havenplan. Zwaaikom en betonnen damwand zijn geheel gereed gekomen en bin nenkort zal een begin gemaakt wor den met een ander belangrijk onder deel van deze havenwerken het slechten van de smalle aarden dam wand tussen het oude en nieuwe ha vendeel. Gereed gekomen is ook de dijk langs de oosieiijke havenoever en de ze dijk is doorgetrokken tot aan de parallelweg naar de kaden langs de zwaaikom. Momenteel is men üezig met het maken van een nieuwe taiud- bekieding langs de wesieiijke oever. Deze bekleding bestaat uil rijshout en zware siortstenen. Men is dus in feite bezig om de laaisie hand te leggen aan de voltooi ing van de Je tase van du grootse ha- venpian. De voigende tase omvat o.m. het maken van een schutsluis, waar door pas een goed gebruik van de ha ven mogelijk wordt. Provinciafle weg Ook met de nieuwe provinciale weg, waarvan voorlopig, zoals men weet, slechts één baan zal worden aangelegd, worden goede vorderin gen gemaakt. Men is reeds gevor derd tot aan de Hertog Janstraat, waar men nu ook bezig is om een tijdelijke verbinding tot stand te brengen tussen de nieuwe weg en de doorbraak bij de Hertog Janstraat. Later zal deze verbinding afgebogen worden tot een verbinding met een evenwijdig aan de nieuwe weg lopen de Taxandriaweg. Aanbesteed zijn inmiddels het viaductt aan de Emmikhovensestraa (deze straat loopt van de doorbraak bij de voormalige machinefabriek Verhulst in noordelijke richting) en de onderdoorgang bij de Hertog Jan straat. De laagste inschrijver van het viaduct was de fa. Vcrmeijlen uit Eindhoven en van de onderdoorgang de fa. H. J. Dubbers uit Malden. Men verwacht dat met de werkzaam heden aan beide objecten spoedig een begin zal worden gemaakt. Uok ten westen van de haven zijn de werkzaamheden aan de nieuwe weg in volle gang. Een verbinding tussen de twee weggedeelten zal straks tot stand worden gebracht door de demping van de kop van de Waal wijkse haven. Overigens kunnen wij degenen, die de werkzaamheden aan de haven en aan de nieuwe weg eens nader in ogenschouw willen nemen, wel aan raden om in deze natte dagen een paar flinke stevige laarzen aan te trekken, want het is er ronduit een smeerboeltje. Dit zijn heel in het kort enkele as pecten van de grote activiteit welke er alom in Waalwijk heerst; aspecten welke er toe zullen bijdragen, dat Waalwijk straks met dankbaarheid en voldoening zal mogen constateren dat het een gezegend en voorspoedig jaar is geweest. Bosch - Tilburg 13 zetels, lijst West en Zeeland 17 zetels, lijst Noord en Oost 10 zetels. Het totaal aantal ze tels volgens de verwachtingen (48) werd echter met één overtroffen. De lijst Maastricht heeft toen niet 8 maar 9 zetels behaald. Aangezien prof Romme lijstaanvoerder is op alle vier de kringlijsten, zal straks bij loting uitgemaakt moeten worden, op wel ke lijst hij gekozen wordt. Op de lijsten zijn voorts nog inge schreven de ministers mcj. Klompé, Witte, Luns en Cals. Minister Struy- cken komt op geen van de lijsten voor. DE PRINS NAAR CHU T. KONTNGTN NEEMT EEN KORTE WINTERVAKANTIE. Naar wij vernemen heeft Koningin Juliana het voornemen in februari een korte wintervakantie door te bren gen in Berner Oberland. Prins Bern- hard maakt in die tijd zijn reis naai Chili. De prinsessen zullen de Ko ningin niet vergezellen. SCHILDER BEKENT MOORD OP HAAGSE VROUW. De 26-jarige schilder A. S., die dezer dagen Idoor de Haagse politie werd gearresteerd, verdacht van de roofmoord op de 47-iarige vrouw van E., gewoon hebbende aan de Nieuwe Haven, heeft zijn misdrijf bekend. Tot dusverre had hij volgehouden, dat hij de sieraden, welke door hem ten verkoop werden aangeboden - en die eigendom van de vermoorde bleken te zijn - gekocht had van een onbekende in een bar in de binnen stad. De politie heeft een der barbe- zoekers, die de bewuste avond naast S. had gezeten, opgespoord, maar de ze ontkende, dat er die avond iets door de schilder was gekocht. De andere voorwerpen, die S. van ECHO \M HEI ZUIDEN 22 cent per ween; per kwartaal 2.8 3.10 franco p.p. Contract-advertenties: speciaal tarief Bureaux: GROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES„ECHO" bij de eerste Rennie die ge in de mond steekt. Inderdaad, een of twee Kennies her stellen het evenwicht en elimineren alle overto'lig maagzuur vanaf het moment dat de zuurdovende substantie, simpelweg met Uw eigen speeksel, in de maag belandt, 'n Hceriijk middel die Rcnnies, want be halve de heilzame werking hebt U ook nog het voordeel weer alles te kunnen eten, waarnaar een grage maag vraagt. Aano^andt Moeden... Wert U wet. dat wij bij de geboorte van een rwcchog GEHEEL GRATIS de rwcede Raby-uiczct voor U verzorgen, zinlal U dus geen extra kosten hebt Vraagt etii B.iby-kaart CO inL Baby aiücling 1 J*)4. I

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1