BINNEN- EN BUITENLAND Dames Waalwijkse en Langsiraaise Courant DE A.S. VERKIEZINGEN Verkoudheid VOETBAL-TOTO ONWETTIG BELGIr BELOOF! KONGO ONAFHANKELIJKHEID. Binnenland Jaren drukken U minder dan die Rheumatische Pijnen handen HAMEA-GELEII nrarrr Buitenland Voor Ralstonverf NEGERJONGENS VEROORDEELD. VRIJDAG 16 JANUARI 1930 Uitgever Waal wij kse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week DE ECHO HEI ZUIDEE 82e JAARGANG No. 5 22 ceru ppr ween: per kwartaal 2 S.i f 3.10 franco p.o. BureauxGROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 - KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr VAN BEURDENSTRAAT 8 - OPGERICHT 1878 Gironummer .">0798 Advertentieprijs: 10 cent per m.m. Abonnement: Contract-advertenties: speciaal tarief TEL.-ADRES ..ECHO" In alle partijen begint leven te ko men voor de a.s. verkiezingen. De K.V.P. heeft ook de nodige maatregelen genomen om de actie zo krachtig mogelijk te voeren. Dat de P.v.d.A. niet achterblijft behoeft nauwelijks gezegd en tal van verkiezingsspeechen hebben al ge klonken en elke gelegenheid wordt uitgebuit voor propaganda. Zelfs de meest eigenlijk onbeduidende radio- en televisie-uitzendingen, overal haast proeft men een stukje propa ganda. Ook de K.V.P. moet op haar qui- vive zijn en vooral de praatjes uit de wereld helpen die de wereld ingeslo pen zijn, naar aanleiding van de laatste kabinetscrisis. Dagelijks ervaren wij in woord en geschrift onjuistheden en zelfs on waarheden. Zo is er gezegd, dat met name de K.V.P. nu huurverhoging wil, om de economische ruimte, als die er is, ten goede te laten komen aan de huis eigenaren en niet aan de arbeiders door loonsverhoging. Ook hoorden wij, dat met name de K.V.P. er op uit is de welgestelden te helpen en te steunen en de minder-draagkrachti- gen niet, ja de hulp en de steun die er voor de minder-gegoeden is, te doen verminderen en te doen ophouden. Het enig juiste antwoord hierop is kort geformuleerd het is niet waar. Om het anders te zeggen het is juist en met name de K.V.P., die on ophoudelijk op de bres staat voor de economisch zwaksten. Er is geen sprake van dat de K.V.P. zich heeft uitgesproken voor een huurverho ging nu. De vorige regering, met de socialistische ministers, heeft advies gevraagd aan de S.E.R. en het is re delijk dat eerst nadat dit advies is uit gebracht en bekend is er sprake kan zijn van een volledige bestudering van dit vraagstuk. Nu kan er alleen, maar dan met volle overtuiging, van gezegd wor den, dat bij een bestudering van wat er al dan niet moet gebeuren in het sociaal-economische-financiële vlak, extra aandacht zal moeten worden geschonken aan de belangen van de minder-draagkrachtigen. Bij de K. V. P. kan dit uiteraard niet anders. Want juist de christelijk-sociale po litiek, waarvan de Katholieke Volks- partij voorstandster is, heeft als prak tische kern hoger en menswaardiger levenspeil voor de economisch zwak ken bevordert het algemeen welzijn; juist het algemeen welzijn eist, dat extra aandacht wordt geschonken aan welvaartsverruiming, allereerst bij de economisch zwakken. Het zal er voor de K.V.P. in de a.s. maanden om gaan, voorlichting te geven over het grote belang der a.s. Kamerverkiezingen, aantonen dat het voor persoon en land van 't groot ste belang is te stemmen op de K. j V. P., dat kan zijn uit haar verleden en dat kan zij uit de plannen voor de toekomst. Definitieve uitspraak van de Hoge Raad. Reactie van minister van Justitie Voortzetting in loterijvorm tot nieuw kabinet de Loterijwet heeft gewijzigd. De Hoge Raad heeft dinsdag ver worpen behoudens ten aanzien van de kwalificatie, het cassatieberoep van L. Brunt (Kon. Ned. Voetbalbond), die wegens overtreding van de Lote rijwet door de rechtbang in Den Haag was veroordeeld. Daarmede is de voetbaltoto van de K.N.V.B. onwet tig verklaard. Tevens heeft de Hoge Raad bij arrest ook de Caritas-pool onwettig verklaard. Teneinde komende kabinet en de komende volksvertegenwoordiging geheel vrij te laten ten aanzien van de oplossing van de met de voetbal pool samenhangende problemen en de daartoe nodige rustige sfeer te ver zekeren, acht de minister van justitie het gewenst de feitelijke status-quo op dit gebied in afwachting van die oplossing te handhaven. Dit is tevens gewenst om te voorkomen dat de al gemene belangen die thans mede uit de opbrengst van de KNVB- en de Caritas-pool worden verzorgd, zou den worden geschaad zonder dat er gelegenheid is daarvoor op korte ter mijn compensatie te vinden. In verband daarmede heeft de mi nister van Justitie besloten op grond van de Loterijwet toestemming tot 't houden van de KNVB- en Caritas- pool te verlenen. Door de bij deze toestemming te stellen voorwaarden zal worden ge waarborgd dat deze pools zullen blij ven binnen de grenzen van de in de Loterijwet gegeven voorschriften en dat, wat omvang en deelnemerskring betreft niet verder zal worden gegaan dan thans feitelijk het geval is. Geldprijzen vervangen door waarde bonnen en credietbrieven. De beslising van de minister van Justitie om de KNVB en „Caritas" vergunning te verlenen wekelijkse lo terijen (i.e. toto's) te organiseren, handhaaft in feite de situatie van voor het arrest van de Hoge Raad. De winnaars zullen echter geen geldprijzen meer ontvangen, doch waardebonnen en credietbrieven. Bo vendien zal de bestemming van de bruto-opbrengst enigszins worden ge wijzigd. De Loterijwet bepaalt name lijk dat tenminste 60 procent van de bruto-opbrengst ten goede moet ko men aan een goed of liefdadig doel. Bij 68 speeldagen in twee jaar be droeg de inzet van de KNVB-toto 16 miljoen. Er werd meer dan vijf ton uitgekeerd aan sportbonden. VBO Haul, k*el ot tarat. WAT GEBEURT ER MET VOETBALPOOL? Inzet 455.315 gulden. De plotselinge sneeuwval heeft het voetbal zo dwars gezeten, dat er van de KNVB-toto niets terecht is geko men. Jammer, want de inzet was de ze week op 1000 gulden na een nieuw record. In totaal werd nl. 455.315 gulden ingelegd. Het aantal deelne mers was 293.265. De eerste prijs be droeg 127.490 gulden en de tweede 54.635 gulden. Dat geld blijft staan. Maar wat gebeurt er nu? Het pro gramma van zondag is verschoven naar zondag 18 januari. De termijn van inzending van poolformulieren is reeds gesloten voor deze wedstrij den, de formulieren blijven nu geldig voor de komende wedstrijddag (18 ja nuari). Mocht de pool verboden wor den of mag er zondag a.s. niet worden gespeeld, dan wordt het inleggeld door de clubs aan de deelnemers te ruggestuurd, aldus werd door de KN VB medegedeeld. MINISTER LUNS OVER BRITSE HOUDING INZAKE K.L.M. „Na andere teleurstellende ervarin gen ,ik stip maar even aan de wa penleveranties aan Indonesië en wat zich direct na de oorlog heeft afge speeld voor wat betreft het Indone sisch vraagstuk, kan ik en de Neder landse regering niet anders zeggen, dan dat deze Britse houding bepaal delijk onze betrekkingen niet heeft verbeterd." Dit zei de minister van Buiten landse Zaken, mr. Luns, in het jour naal van de Nederlandse Televisie Stichting, toen hij een verklaring af legde over de mededeling van de Britse regering dat de KLM voortaan nog maar eenmaal per week op Sin gapore zal mogen landen. De minister noemde het een teleur stellende en plotselinge verklaring, die hem zaterdagmorgen door de Britse ambassadeur in Den Haag, sir Paul Mason, werd overhandigd in de vorm van een persoonlijke boodschap van de minister-president van Enge land. DE PRINS NAAR Z.-AMERIKA. Prins Bemhard zal op 2 februari naar Chili vertrekken om in zijn kwa liteit van voorztter van de F.E.I., de internationale paardensport-federatie, het internationale kampioenschap in Vina del Mar bij te wonen. In aansluiting aan het verblijf in Chili zal de prins officiële bezoeken brengen aan Paraguay en Brazilië. In Brazilië zullen in het bijzonder ook verscheidene nederzettingen van Nederlandse emigranten worden be zocht. Na deze bezoeken zal de prins nog enkele dagen privé in Mexico door brengen. De reis zal in totaal ongeveer 4 we ken duren. Drijf toch t«Dminst9 die pijnenuit Boe oen bloedzuiverende kuur Iedere morgen de kleine dosis Kruschen en ge voelt U een heel ander mens. 't Is of mèt de pijn ook de jaren van U afvallen, naarmate Kruschen's heilzame werking zich aan Uw organen mededeelt. Begin morgen met Kruschen en gij zult al gauw ervaren, hoe goed 't U doet. RICHTLIJNEN VOOR KATH. SPÓRTZONDAG. In verband met de internationale zondag van de sport, welke 25 janu ari overal ter wereld door katholieke sportlieden wordt gevierd, heeft de geestelijke adviseur van de Neder landse Katholieke Sportbond zich in een brief tot de 2500 organisaties en verenigingen, aangesloten bij de N.K.S., gericht. Hierin geeft hij eni ge richtlijnen voor de viering in Ne derland. Het plan der viering van deze sportzondag ziet eruit als volgt De verenigingen laten een H. Mis op dragen. Voor zover mogelijk trekken de verenigingen met vaandels naar de kerk. De geestelijke adviseur houdt een predikatie voor sporters en gelo vigen. Men houde in deze H. Mis een algemene H. Communie voor de leden. Na de H. Mis een koffietafel voor de leden. Daarna aansluitend kan men een ledenvergadering beleg gen of een spreker uitnodigen om 'n onderwerp van culturele, pedagogi sche of vormende strekking te behan delen. Verder zal men ook op de avond van die dag een club- of ouderavond kunnen organiseren. BURGEMEESTER MATSER VAN ARNHEM AAN DE DOOD ONTSNAPT. De burgemeester van Arnhem, de heer Ch. G. Matser, is zaterdagmor gen aan levensgevaar ontsnapt. Van Arnhem op weg naar Zutphen, waar hij een bijeenkomst zou bijwonen, slipte de auto, die werd bestuurd door de chauffeur van de burgemeester, de heer Jac. Scholten, vlak voor de IJs- selbrug te Zutphen, waar de weg stijl oploopt. De auto gleed van links naar rechts en op het moment, dat de chauffeur de wagen weer in de hand dacht te hebben, gleed deze de acht meter hoge dijk af, sloeg tweemaal over zijn kant, kwam op de wielen terecht en gleed verder omlaag tot hij vlak voor een 6 meter diepe kolk bleef steken in een bosje struikgewas. De ingedeukte rechterkant van de wagen stond echter reeds in het wa ter. W m UAMCA.r ruw of schraal De chauffeur slaagde er in zich door het linker portier te bevrijden. Daarop hielp hij de burgemeester de wagen uit. Beiden hadden een bloed uitstorting opgelopen en een lichte verwonding aan het hoofd. De burge meester hervond vrijwel terstond zijn kalmte en samen met de chauffeur lieten zij in het café'tje tegenover het benzinestation bij de brug hun won den wassen door de vrouw van de caféhouder. Daarna wilde de bur gemeester in een andere wagen, die intussen uit Arnhem was aangeko men, doorgaan naar de bijeenkomst in Zutphen. Dit werd hem echter drin gend ontraden en de burgemeester is toen teruggekeerd naar Arnhem. Z.H. DE PAUS OP BEZOEK. Z.H. de Paus heeft zondag een bezoek gebracht aan een ziekenhuis en daar geschenken uitgedeeld aan kleinen en groten, die hij z'n zegen gaf. Op z'n terugweg, die Z.H. wan delende aflegde, bracht hij plotseling een bezoek in een particuliere wo ning van een journalist, wiens vrouw sinds jaren verlamd was. Hij onder hield zich een kwartier met haar. Hiermee heeft Z.H. een precedent geschapen, want in honderd jaar heeft geen Paus van Rome ooit het huis van een leek bezocht. België zal aan Kongo geleidelijk alle rechten van soevereiniteit en on afhankelijkheid overdragen. Het uit eindelijke doel is in Kongo een par lementair stelsel in te voeren van ka mer en senaat naar Belgisch model. Van de Kongolezen wordt verwacht, dat zij na het bereiken van volledige soevereiniteit en onafhakelijkheid met België een associatie zullen aan gaan. Een uiterste termijn van deze politieke ontwikkeling is niet vastge steld. Einde dit jaar zullen de eerste algemene verkiezingen worden ge houden. Deze toezegging van soevereini teitsoverdracht werd gistermiddag be kend gemaakt in een regeringsverkla ring, die door minister-president Eys- kens in het Nederlands werd voorge lezen in de Kamer van Afgevaardig den en in de senaat door de minister voor Kongo, Van Hemelrijck, in het Frans. Een uur tevoren had koning Boudewijn voor de radio een bood schap gericht tot Belgen en Kongo lezen. Twee inlandse burgemeesters zijn gevangen gezet, omdat zij aan de op stand hebben meegewerkt. Dagelijks gaan nieuwe Belgische troepen, vooral parachutisten en com mando's naar de Kongo. De zwarte studenten hebben in Brussel een adres aangeboden aan de Koning, waarin zij het optreden van politie en militairen afkeuren en zeg gen dat alleen onafhankelijkheid de rust kan doen terugkeren. DUMOULIN's DROGISTERIJ Grotestraat 327 W a a 1 w Ij k Telefoon 3071 Mul t J^.1 I aUt. JIJ- '...ïSmi Twee negerkineren, jongens van acht en tien jaar, die een blank, zes jarig meisje 'n zoen hebben gegeven, bevinden zich thans voor onbepaalde tijd in een opvoedingsgesticht. Een New Yorks advocaat heeft zich namens de N.A.A.C.P., de ver eniging die de belangen van de ge kleurde bevolking behartigt, tot de rechtbank gewend met een inmiddels ingewilligd verzoek de beide kinde ren te verhoren. Volgens de N.A.A.C.P. werden de beide negerkinderen op onwettige gronden „gevangen gezet". Volgens de N.A.A.C.P. werden de jongens op 29 okt. gearresteerd, na dat ze bij het spelen drie blanke meis jes van 6 en 7 jaar op de wang had den gezoend. De woordvoerder van de N.A.A.C.P. zei voorts, dat ze op 4 november door kinderrechter Hampton Price waren veroordeeld tot opsluiting in het opvoedingsgesticht, „totdat ze de 21-jarige leeftijd heb ben bereikt of zoveel eerder als hun gedrag wettigt". De N.A.A.C.P. be toogt dat het delict van de kinderen volgens de wetten van de staat North Carolina niet strafbaar is en dat de veroordeling derhalve onwettig is. Voorts heeft de N.A.A.C.P. in zijn verzoekschrift tot de rechtbank aangevoerd, dat de kinderen niet in Prinses Margriet, die a.s. maandag haar 16e verjaardag viert. J (Foto M. C. Meyboom). zal bij het onderhoud aanwezig zijn. Vrijdagochtend heeft Mikojan eerst een bespreking met Dulles. Deze biedt de Russische staatsman 's avonds een diner aan. Mikojan zal verder waarschijnlijk ook de minister van handel, Strauss, ontmoeten. VERKIEZINGEN GEEN NOOD- ZAAK VOOR HERENIGING VAN DUITSLAND. Minister Dulles heeft dinsdag ver klaard, dat vrije verkiezingen niet de enige methode zijn waarop hereni ging van Duitsland bewerkstelligd zou kunnen worden. „Dit heeft Ame rika nooit beweerd, al lijkt het wel de meest vanzelfsprekende methode", al dus Dulles. Hij weigerde hier meer over te zeggen. Het plan van Moskou, om binnen twee maanden een conferentie over een vredesverdrag met Duitsland de gelegenheid zijn gesteld zich ju ridisch te doen verdedigen, dat ze niet met de „slachtoffers" van hun vergrijp zijn geconfronteerd en dat er bij de uitspraak geen getuigen aanwe zig waren. De kinderen zullen nu nog worden gehoord. Ook de directeur van het opvoedingsgesticht is gedagvaard. IN ALGERIË ZIJN GEVANGE NEN VRIJ EN STRAFFEN VERMINDERD. De nieuwe Franse ministerraad, die dinsdagmiddag voor de eerste maal bijeen is gekomen in het Elysée onder leiding van president De Gaulle,, heeft besloten over te gaan tot een hele reeks van clementie-maat- regelen in het bijzonder ten aanzien van in gevangenschap verkerende en veroordeelde Algerijnen. Zoals reeds werd verwacht heeft de leider van de Algerijnse nationale beweging, Messali Hadj, verlof ge kregen om Belle lie, waar hij sinds verschillende jaren in ballingschap vertoefde, te verlaten en zich naar Frankrijk te begeven. Hij zal zich voortaan vrij door geheel Frankrijk mogen bewegen, doch zich niet in Algerijë mogen vertonen. Ben Bella en de andere ruim twee jaar geleden gevangen genomen leiders van het Al gerijnse Nationaal Bevrijdingsfront, worden uit de gevangenis ontslagen en overgebracht naar een versterkte plaats, die zij niet zullen mogen ver laten, doch waar zij overigens een zekere mate van bewegingsvrijheid zullen genieten. Alle terdoor veroor deelden worden begenadigd. Het doodvonnis wordt omgezet in een veroordeling tot levenslange dwang arbeid. De door de militaire recht banken tot andere straffen veroor deelde Algerijnse opstandelingen krijgen kwijtschelding van een tiende gedeelte van hun straftijd. Tenslotte zullen zesduizend Algerijnen, die op gesloten zijn in interneringskampen in vrijheid worden gesteld. Dit zijn allemaal mensen die nooit hebben te rechtgestaan en nooit zijn veroor deeld, doch die wegens hun veron derstelde nationalistische overtuiging bij administratieve maatregel zijn op gepakt en in kampen opgesloten. ZATERDAG GESPREK TUSSEN EISENHOWER EN MIKOJAN. President Eisenhower zal zaterdag middag een gesprek hebben met de Russische plaatsvervangende premier Mikojan, zo heeft het Witte Huis meegedeeld. De Amerikaanse minis ter van buitenlandse zaken, Dulles, Aanstaand* Moedert... Weet U wei, dat wij bij de geboorte van een tweeling GEHEEL GRATIS de tweede Baby-uitzet voor U verzorgen, zodat U dus geen extra kosten hebt Vraagt een Baby-kaan en inL Baby afdeling te houden, noemde hij een domme aanpak van het probleem, die zeker geen succes kan hebben." Dulles hoopte, dat men in de ko mende besprekingen met Mikojan elkaar wat beter zou leren begrijpen met betrekking tot het Duitse pro bleem. Er zou echter niets besproken worden, dat geallieerd overleg nood zakelijk zou maken. Dulles erkende dat Rusland echt bevreesd is voor de mogelijkheid van een Duitse aanval in de toekomst. „Het zou ook onre delijk zijn te verwachten, dat 't Krem lin posities zou prijsgeven, die strate gisch van belang zijn tegen een derge lijke aanval, zo zei hij.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1