Kan de worden citroen nog uitgeperst? verder Waalwijkse en Langstraaise Courant Gemeenteraad Raamsdonk Burgemeester Prinssen: „Kleine gemeenten zijn slachtoffer van contract-bouw'' ifiir KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. TAN BEURDENSTRAAT 8 Vermogenswinstbelasting op komst Dit jaar opening nieuwe Huishoudschool geen afzonderlijke kermis voor Raamsdonk (dorp) MISDAAD en VOETBAL MAANDAG 19 JANUARI 1959 Uitf«ver Waalwykse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week DE ECHO HEI BureauxGROTESTRAAT 288, WAALWIJK TEL. 2621 82e JAARGANG No. 6 22 cent Dei wee< per kwartaal 2.85 3.10 franco p.i Gironummer 50798 Advertentieprijs: 10 cent per m.m Abonnement: Contract-advertenties: speciaal tarief OPGERICHT 1871 TEL.-ADRES ..ECHO" Ons laatste kabinet, waarvan da romp nog voortleeft, is gevallen over een belastingkwestie. Dit is geen wonder, want de praktische economische politiek van welke moderne overheid ook, ontwikkelt zich in elk land via het bureau van de minister van financiën. Nu behoeft u geen fiscaal deskundige te zijn om te beseffen dat de kwestie van een één- of twee-jarige verlenging van een tijdelijk toegestane belastingverhoging niet belangrijk genoeg is om een re geringscrisis tot gevolg te hebben. Het conflict over die verlenging was de aanleiding, niet de oorzaak van het heengaan van dr. Drees en de zijnen. Men kan niet eens spreken van een oorzaak, er was een complex van tegenstellingen, dat als infectie-haard gold voor het gaan en komen van ministers. Een van de oorzaken van bestaan de tegenstellingen tussen de ver trokken socialistische ministers en de nog zittende confessionele be windslieden lag zeker op fiscaal ter rein. Zij wordt ons duidelijk als wij de memorie van toelichting lezen op het ontwerp van wet op de inkom stenbelasting 1958, dat nu bij de be lastingdeskundigen van de Tweede Kamer wordt bestudeerd. Daarin wordt ons door ex-minister Hofstra verteld dat hij de mogelijkheid heeft bestudeerd om een vermogenswinst belasting in te voeren. Uit het door hem daaraan gewijde betoog wordt ons duidelijk, dat minister Hofstra een voorstander was van een hef fing op bepaalde vormen van ver mogenswinst. Bij het belasten van vermogens winst moet een regering omzichtig tewerk gaan, want er zitten econo mische konsekwenties aan vast, die aan een advies-commissie ter bestu dering zijn voorgelegd. Minister Hofstra had echter het advies van deze commissie al in zijn zak en daaruit ook al „bepaalde conclusies" getrokken. Alleen de regering had haar standpunt niet bepaald en het is duidelijk, dat men het er onder ling in het kabinet niet over eens was of men ertoe zou overgaan de reeds zover uitgeperste citroen nog eens op een nieuwe pers te leg gen De nu komende verkiezingsstrijd zal beslissend zijn voor de vraag of er een vermogenswinstbelasting komt boven de torenhoge heffingen, waaronder wij reeds gebukt gaan. Men zal dus moeten weten wat het begrip vermogenswinst zo ongeveer inhoudt, wil men zich een oordeel vormen. Zoals ieder weet of zich kan voor stellen, wordt het jaarinkomen van een burger in dit land thans vastge steld aan de hand van het z g. reële stelsel. Het werkelijke inkomen van een bepaald jaar is de basis voor de heffing van inkomstenbelasting. Nogal logisch, is de leek geneigd te zeggen. Bij de belastingheffing is echter de logica soms ver te zoeken. Nog bij het stelsel dat wij in 1914 invoerden, was die logica beslist af wezig. De belastingdienst baseerde zich daarbij immers op ficties. Men nam dus aan, dat er inkomen was als er bepaalde omstandigheden aan wezig waren. In grensgevallen. De overheid kan ook uitgaan van de z.g. bronnentheorie, waarbij het geheel van financiële voordelen, die uit een bron als min of meer duur zame oorzaak vloeien, basis zijn voor de heffing. Op zich zelf staan de en éénmaal voorkomende inkom sten worden dan niet belast. Om die reden volgt men in Nederland de bronnentheorie niet. En zo zijn er nog meer uitgangspunten te vinden voor de heffing: het verbruik, de periodiciteit van het inkomen, de bestemming van de verkregen ba ten, enz. enz. Met afwegen van alle voor- en nadelen vond men voor Ne derland tenslotte het reële stelsel de rechtvaardigheid het meest benade ren. Bij elke vorm van heffing vindt men echter een overgangsgebied, waarvan men kan zeggen dat de hieruit voortvloeiende baten juist wel of juist niet tot het inkomen behoren. Het kan ook voorkomen dat er twijfel bestaat over het ja of neen. Dit kennen wij bijvoorbeeld bij afkoopsommen voor gederfde voordelen of bij het overdragen van een onderneming tegen een hoger bedrag dan de boekwaarde. Indien men dit geld voor de afkoop of over dracht beurt, is er dan sprake van winst of van het likwide maken van kapitaal? De Nederlandse wet gever heeft hiervoor een tussenweg gekozen en belast dergelijke bedra gen nu met een veel gematigder ta rief. Er zijn veel meer van die grens gevallen zegt ex-minister Hofstra. De waarde-vermindering van een voorraad geldt voor een onderne mer uiteindelijk als belastbaar in komen. Waarom geldt dit nu niet voor andere gevallen van vermo genstoeneming, zo heeft de heer Hofstra gevraagd Hij heeft een aan tal van die gevallen opgespoord en die wilde hij in de toekomst treffen met een vermogenswinstbelasting. De aandeelhouders. Jammer genoeg heeft de ex-be windsman niet in de genoemde toe lichting vermeld welke waarde-ver- meerdering hij als vermogenswinst ziet, die tot het inkomen moet wor den gerekend, al noemt hij wel voor beelden. Hij denkt aan de waardevermeer dering van aandelen buiten de be drijf ssf eer. Elke waardevermeerde ring van een aandeel, die tot stand komt buiten toedoen van de betrok ken vennootschap, is thans nog be lastingvrij. Men denke aan de claim. Maar dit is niet overal zo en ook de heer Hofstra voelt er veel voor een dergelijke waardevermeer dering te gaan belasten. Waarom moet een bedrijf er wel van betalen en een particulier niet, zo vraagt hij zich af. In hetzelfde kader neemt hij de speculatiewinst onder de loupe. De ze winst heeft de regering nooit in de inkomstenbelasting willen be trekken. En toch, zo meent de heer Hofstra, is er veel voor te zeggen om dit wél te doen. Wilt u het niet als inkomen zien, noem het dan ver mogenswinst en belast het afzon derlijk. Het hek van de dam. Het behoeft nauwelijks enig be toog, dat met de aanvaarding van een dergelijk beginsel van heffing het hek van de dam wordt gehaald. Eerst spreekt deze deskundige over grensgevallen voor de heffing. Alles wat op de heffingsgrens ligt kan men er even goed in betrekken als er buiten laten. De mate van twijfel is beslissend en daarnaast 't niveau van heffing, dat reeds be reikt is. Dit is in Nederland reeds zo hoog, dat men elke verdere hef fing zoveel mogelijk moet vermij den. Voorts is er de kwestie wat er ge beurt bij waardevermindering. Zal men vervolgens bij het hef fen van belasting op waardever meerdering ook uitgaan van de gulden-is-gulden theorie? Het is nauwelijks anders te verwachten. Men moet hier uit praktische over wegingen wel toe besluiten. Dan wordt het voor de overheid een voordelige zaak om de waarde van de gulden steeds verder aan te tas ten. Inflatie is altijd voor met te korten worstelende regeringen een middel geweest om aan geld te ko men. Ook in ons land in 1945 bij 't heffen van de vermogensvermeer dering-belasting. Het sprekende voorbeeld. Laten wij het voorbeeld geven van de huiseigenaar, die op zeker moment een eigen huis koopt voor 10.000.wanneer hij 30 jaar is. Nu daalt de waarde van de gulden steeds meer. Na vijfendertig jaar gaat de man met pensioen. Hij ver koopt zijn huis voor 25.000.Mo gelijk wgs de koopkracht van 10.000 gulden voor de dertigjarige groter dan de 25.000.van de vijfenzes tigjarige en de werkelijke waarde van het onroerend goed is er dus od achteruit gegaan. De gulden-is- gulden theorie predikt hier echter een winst van 15.000.en een in te voeren vermogenswinstbelasting zou hier een groot deel van de 15.000.-naar de schatkist kunnen overhevelen. Inderdaad vormt een dergelijke belasting het sluitstuk van een so cialistische belastingheffing, waarbij stap voor stap, via geld-waardeda- ling alle eigendom naar de staat gaat. Deze wetenschap moeten wij goed in het oog houden wanneer in een niet te verre toekomst de ver mogenswinstbelasting aan de orde zal worden gesteld. Of dit spoedig gebeurt? Om deze vraag te kunnen beantwoorden zul len wij eerst de uitslag van de ka merverkiezingen in maart moeten afwachten. Er staat meer op 't spel dan menigeen vermoedt. drs. H. Onder voorzitterschap van burgemeester Prinssen kwam de raad der gemeente Raamsdonk vrijdagavond in openbare ver gadering bijeen. Na de opening herdacht de voorzitter in enkele woorden de dezer dagen overleden oud-burgemeester van Helmond en Raams donk, de edelachtbare heer Moons. Volvolgens ging hij over tot het uitspre ken van de traditionele Nieuwjaarsrede. Burgemeester Prinssen zei hierin het vol gende Mijne Heren, In deze eerste openbare vergadering van 1959 wil ik U en Uw gezinnen alsook alle andere inwoners van de gemeente een zalig en voorspoedig nieuwjaar toewensen. Mede namens mijn echtgenote en kinde ren, dank ik allen, die ons bij de jaarwis seling blijken van belangstelling hebben ge zonden. Wij hebben dit zeer op prijs ge steld. Alvorens met een enkel woord iets over de plannen voor dit jaar te zeggen, zou ik gaarne met U de resultaten van 1958 wil len bezien. Bevolking. De loop der bevolking was als volgt aantal inwoners per 1 jan. 1958 geboren 203 overleden 62 geboorte-overschot 8616 141 vertrokken gevestigd 398 288 vertrekoverschot 8757 110 aantal inwoners op 1 jan. 1959 8647 waarvan 4393 mannen en 4254 vrouwen. Het aantal huwelijken bedroeg 96, tegen 76 in 1957. Uit het bovenstaande blijkt wel heel dui delijk, dat de gemeente een flink geboorte overschot heeft. Ondanks dit feit is de toeneming vrij ge ring, hetgeen nog steeds het gevolg is van te weinig werkgelegenheid. Werkloosheid. Op 1 januari 1959 waren er in deze ge meente 57 werklozen, waarvan 51 geheel werkloos en 6 op aanvullende werken en in de gemeentelijke sociale werkvoorzienings regelingen. Verkeer. In 1958 hadden in deze gemeente 37 aanrijdingen plaats, waarvan 1 met dode lijke afloop, 14 met zwaar gewonden, 6 met licht gewonden en 16 met uitsluitend ma teriële schade. Volkshuisvesting. De woningnood is nog lang niet opge lost, al is dan in het afgelopen jaar het aantal woningzoekenden van 381 terugge lopen tot 292. De woningvoorraad werd uitgebreid met 30 woningwetwoningen aan de Lijsterbes straat en de Berkenstraat. Van particuliere zijde bestond een be vredigende belangstelling voor bouw met rijkssteun, waardoor een 16-tal premiewo ningen konden worden afgebouwd en be woond. Anderzijds moest de woningvoorraad een vermindering ondergaan door de onbewoon baarverklaring van 5 niet voor verbetering in aanmerking komende huizen. Sinds de bevrijding zijn in deze gemeen-, te 495 woningen gebouwd exclusief de noodwoningen, welke laatste op 3 na ook weer zijn afgebroken. Van deze 495 gereed gekomen woningen zijn er 130 door particulieren gebouwd. Dit jaar zal dus het niet geringe aantal van 500 woningen worden overschreden. Het mag worden vermeld als een mijlpaal in de geschiedenis van Raamsdonk. Openbare werken. Op dit terrein mag op de allereerste plaats worden gememoreerd, dat de N.V. Streekgasvoorziening vorig jaar september kon beginnen met het leggen van leidingen. Wanneer de werkzaamheden door het slechte weer niet te veel meer worden ver traagd, kan op 2 februari a.s. aan het ge deelte van Raamsdonksveer ten oosten van de rijksweg Breda - Gorinchem reeds mijn- gas worden geleverd. Belangrijk was ook de voltooiing van de St. Jozeflaan door aansluiting op Europese weg nr. 37. Jammer genoeg is er op deze weg nog slechts eenrichting verkeer, maar toch is het een belangrijke verbetering, ver geleken met het ijzeren hek van voorheen. Na de ingebruikneming van de nieuwe R.K. Kerk te Raamsdonksveer is overge gaan tot afbraak van de oude, waardoor straks een prachtige toegang naar het zie kenhuis kan worden gemaakt. Voorts werd de bestrating aan de noord zijde van de Haven gereconstrueerd en had in Raamsdonk(dorp) verdere doortrekking plaats van de Raadhuisstraat en gedeelte lijke verbetering van de Kerklaan. Aangezien het huidige politiebureau aan de Hoofdstraat in de naaste toekomst bij de sekretarie zal worden gevoegd, werd voor het politiecorps de vroegere mare chaussee-kazerne aan de hoek Prins Bern- hardstraat - Hoofdstraat verbouwd tot po litiebureau. In het kader van het uitbreidingsplan werd begonnen met de uitvoering van het eerste gedeelte van het stratenplan in de Nieuwe Polder te Raamsdonksveer. In Uw laatste vergadering besloot U per 1 januari 1960 geen gebruik meer te maken van de diensten van Bouwtoezicht West- Brabant, voor wat bouw- en woningtoe zicht betreft. Het bouw- en woningtoezicht zal vanaf genoemde datum ressorteren onder de dienst gemeentewerken. Onderwijs en gezondheidszorg. De nieuwe N.H. school voor ulo aan de Mcidoomstraat is practisch klaar en zal nog deze maand in gebruik worden geno men. Zowel in Raamsdonksveer als in Raams- donk(dorp) is een prachtig kruisgebouw met bovenwoning ongeveer gereed. Het Groene Kruis te Raamsdonksveer en het Wit-Gele Kruis te Raamsdonk(dorp) zullen deze gebouwen straks met trots in gebruik kunnen stellen. Na de raadsverkiezing van vorig jaar kwamen niet terug de heren H. Bouwens, C. v. d. Kieboom, C. Knaap Sr., H. de Ruijter en J. van Woerden Sr. Hun plaatsen zijn ingenomen door de heren C. Goossens, C. Knaap jr., A. Schoenma kers, A. van Seters en J. van Woerden jr. De beide wethouders werden herbe noemd. Alvorens over te gaan naar de plannen voor 1959 wil ik Uw Raad eerste hartelijk danken voor wat U - en in het bijzondei de beide wethouders - in het afgelopen jaar in het belang van onze gemeente hebt verricht. Het heeft mij verheugd, dat in de nieu we raad de prettige verstandhouding van voorheen gehandhaafd is gebleven. Van deze plaats breng ik ook dank aan de gemeente-sekretaris, de gemeente-ambte naren en werklieden, voor hun ijverige dienstvervulling. Steeds kon op hen worden gerekend, waardoor zij voor mij een grote steun waren. In deze dank wil ik ook gaarne betrekken het plaatselijk personeel van de rijkspolitie en de vertegenwoordigers van de streek- pers, welke laatsten in hun bladen steeds uiting gaven aan hun medeleven met het wel en wee van de gemeente Raamsdonk. Nieuwe plannen. Thans zou ik U enkele plannen voor het nieuwe jaar willen voorleggen. Op de eerste plaats zal de aandacht moe ten worden besteed aan de woningbouw. In ieder geval zullen de 14 woningwetwo ningen van het bouwprogramma 1958 ge reed komen. Voor 1959 is het bouwvolume van slechts 8 woningwetwoningen wel zeer teleurstel lend. Het staat wel vast, dat de kleinere en kleinste gemeenten het slachtoffer zijn ge worden van de contract-bouw in de grote en muidei-grote gemeenten, die een be paald quantum nodig hebben om aan hun verplichtingen te kunnen voldoen. En het ergste is nog, dat deze contracten over een periode van 5 jaar lopen. Van de toch al verlaagde toewijzing voor de hele provincie blijft op die manier voor een gemeente zo als de onze maar bitter weinig over. Nu de zaak, wat de woningbouw betreft voorlopig zo ongunstig ligt, is het verheu gend, dat de poging, die onlangs van ge meentewege is gedaan om de particuliere"' bouw met rijkssteun te stimuleren, in eerste instantie zulk een bevredigend resultaat heeft opgeleverd. Plannen voor 18 premie-woningen zijn ingediend. Met de 5 premiewoningen, die thans reeds in aanbouw zijn, mag dus voor 1959 - voor zover thans reeds is te over zien - op 23 particuliere woningen worden gerekend. Nu de particuliere woningbouw voorlopig nog vrij is, zullen van gemeentewege zeker nog nieuwe pogingen tot bevordering van het eigen woningbezit worden ondernomen. Straatverbetering. De uitmondingen van Irenestraat - Julï- analaan en Rembrandtlaan - Grote Kerk straat zullen - na afbraak van enkele aan gekochte woningen - in het kader van het uitbreidingsplan belangrijk worden verbe terd; het pleintje bij het Wit-Gele Kruis gebouw te Raamsdonk(dorp) zal - even eens na het slopen van enige panden - ge reed komen. Voort6 staat op het programma de vol tooiing van de straataanleg in de Nieuwe Polder en de verdere verbetering van de Kerklaan. Ook de groenstrook met speelterrein in het Omschoor zal dit jaar worden aange legd; de eerste werkzaamheden zijn reeds verricht. Zwembad en sportvelden. De aanleg van een zwembad en een pompgemaal met persleiding voor de rio lering te Raamsdonksveer is zoals ook de begrotings-cominissic bij de behandeling van de gemeentebegroting 1959 beklem toonde - zeer urgent. Zeer dringend is daarnaast de aanleg van sportvelden te Raamsdonksveer, vooral nu de beide voetbalverenigingen met terrein- moeilijkheden hebben te kampen. Voor Raamsdonk(dorp) is van groot be lang, dat op korte termijn bouwgrond wordt verkregen, opdat de in het uitbreidingsplan geprojecteerde straat tegenover het r.k. parochiecentrum zal kunnen wordeu aange legd. Ook een nieuw gebouw voor do dienst van openbare werken en een brandweerka zerne behoren tot de wensen, die zo moge lijk op korte termijn moeten worden ver vuld. Aangezien het gemeentehuis noodzakelijk moet worden uitgebreid, is een plan tot ver bouw en uitbreiding opgesteld, waarop in middels de goedkeuring is verkregen. Zo dra het nieuwe politiebureau in gebruik is genomen, zal met de verbouw worden be gonnen. Huishoudschool. In de loop van 1959 zal op de hoek Beatrixlaan - Emmastraat een chr. houten kleuterschool worden gebouwd, terwijl zeer binnenkort aan de Kerkstraat te Raams- donk(dorp) een R.K. huishoudschool zal worden gesticht. Het ligt in de bedoeling laatst genoemde school 1 september 1959 te openen. De bouw van een nieuwe R.K. Meisjes school voor ulo aan de Rubensstraat is door de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen op de urgentielijst 1959 ge plaatst. Vcrbonwing Ziekenhuis. Nu de rijksgoedkeuringen zijn afgekomen zullen de Zusters van Schijndel hun grootse plannen met het St. Theresia-ziekenhuis te Raamsdonksveer kunnen aanvangen Zij omvatten een belangrijke uitbreiding en ver bouwing van het ziekenhuis, de bouw van een geheel nieuwe kapel, moderne poli klinieken, enz. Gaarne wil ik van deze plaats aan de eerwaarde zusters uiting geven aan de ge voelens van grote dankbaarheid voor hun zeer gewaardeerde initiatieven, die niet al leen voor de ingezetenen van deze gemeen te, doch voor de gehele omgeving van zeer grote betekenis zullen zijn. Als een ander particulier initiatief mag nog worden genoemd de verbouw van het door Kath. Thuisfront aangekocht pand Maasdijk 18 tot R.K. Militair Tehuis, waar voor de plannen reeds zijn ingediend. Industrie. Behalve de woningbouw is re uitbreiding van de bestaande en aantrekking van nieu we industrieën de grootste zorg voor deze gemeente. Een kleine stap vooruit i9 in ieder geval, dat zich in het afgelopen jaar in Raams donksveer enkele confectiebedrijfjes hebben gevestigd. In 1958 heeft een garagebedrijf zich aan gepast aan de nieuwe eisen, die het moder ne verkeer stelt, terwijl in de loop van dit jaar een tweetal grote garages resp. zullen worden verbouwd en gebouwd. Hiermede zal ook de gezondheidszorg ten behoeve van het verkeer wel afdoende zijn geregeld. Het industrieterrein in de Boterpolder krijgt na de openlegging van de Rem brandtlaan een prachtige verbinding met de verkeerswegen. Bovendien zullen in de aanhangige wij ziging van het structuurplan op nog an dere punten industrieterreinen van geva rieerde grootte worden gepland, hetgeen overeenstemt met de moderne gedachten op dit gebied. Nog steeds blijf ik de hoop koesteren, dat op zekere goede dag één of meerdere nieu we industrieën hun basis in de gemeente wensen op te slaan om met behulp van onze levenskrachtige bevolking een gezonde uit breiding van de hardnodige werkgelegen heid te scheppen. Verwacht wordt, dat het Economisch Technologisch Instituut (E.T.I.) te Tilburg dit jaar zijn sociaal-economische rapport over deze gemeente zal uitbrengen. Mijne Heren, Uit het vorenstaande merkt U wel, dat het programma voor 1959 groot en gevarieerd genoeg is. Ik wil dan ook besluiten met voor het nieuwe jaar Uw gewaadeerde medewerking, steun en vertrouwen te vragen, doch vooral ook de onmisbare hulp en zegen van God, zonder Wie wij niets vermogen. Namens de raad en de ingezetenen sprak het oudste raadslid, de heer Schoenmakers, een wederwoord, waarin hij uiting gaf aan zijn waardering en dank voor het door de voorzitter in het afgelopen jaar gevoerde beleid. Hij hoopte, dat veel van de in de Nieuwjaarsrede naar voren gebrachte ver langens in vervulling zouden mogen gaan. De heer Schoenmakers was ervan over tuigd dat de burgemeester ook in dit jaar weer zal kunnen rekenen op de volle mede werking van raadsleden en wethouders. Vervolgens ging men over tot de behan deling van de agenda. Voor de eerste inrichting van de in aan bouw zijnde hervormde ulo-school te Raams donksveer werd een aanvullend bedrag be schikbaar gesteld van f 5.064.85. Reeds eerder had de raad hiervoor een bedrag gevoteerd van f 7.948.25. Voor de aan schaffing van 30 nieuwe schoolbanken t.b.v r.k. jongens-ulo te Raamsdonksveer stelde de raad een bedrag van f 2.885. - be- Aha! Als er iets in staat is om de burger van deze dagen uit zijn politieke indolentie los te rukken en hem weer vreugde doet scheppen in de dingen van alle dag, dan zijn dat toch wel de misdaad en de voetballerij. En terecht, want heeft het leven nog wel iets boeienders te bieden dan de pittige geschillen tussen de duistere jongens met de slap pe hoeden en de revolvers on der de okseltjes enerzijds en de serene politie, die in een beschaafd land alleen maar in de lucht mag schieten, ander zijds? Of het jachtig bedrijf achter de bruine kogel, die el ke zondag van hot naar haar gejaagd wordt onder het on verdroten fluitspel van een erkend spelbreker? Zitten we niet allen te gniffelen wan neer een illuster bankgebouw van alle financiën wordt ont daan door mannetjes die lie ver alles op één particuliere rekening hebben? En hoe jan ken we niet van pure verruk king of verbijstering wanneer Jansen - een gewone jongen van dóódsimpele ouders - met één simpele voetbeweging al le magische vierkanten en grendelsystemen openscheurt om daarna met een fluwelen aai van de linker onderkaak 't psychische evenwicht van de vijandige doelman voorgoed te verbrijzelen? Dit is leven, voor u en voor ons! En daarom stellen wij u met niet weinig trots en vol doening in kennis van 't feit, dat wij met ingang van ons volgend nummer dit leven nog meer cachet zullen geven door middel van het strip verhaal: „BRIGADIER PIET EN DE SEMI-PROF" Dit formidabele, huivering wekkende en bloedstollende verhaal voor jong en oud zal zowel het politie-apparaat als de voetballerij in deze streek op een plan brengen dat tot nu toe voor onmogelijk is ge houden. Vertel het aan vrienden en magen, opdat ook zij middels een uiterst billijk abonnement op dit blad de ontwikkeling van politie en voetbalsport in dit gewest op de voet Kunnen volgen! schikbaar. De raad ging akkoord met een wijziging van de legesverordening ten aanzien van bouwwerken. Zowel voor de kleinere als voor de grotere bouwwerken is nu een degressief tarief tot stand gekomen. ÉÉN KERMIS. Hoewel de raad op zijn vorige vergade ring eeu principebesluit had genomen ten aanzien van de instelling van een afzonder lijke kermis voor Raamsdonk(dorp), kwam er in deze vergadering toch geen definitief besluit op tafel. De heer Knaap wees nogmaals op zijn standpunt, dat zich tegen het houdpn van kermis in het algemeen keerde. Hij achtte het niet tot de taak van de raad om uitbreiding te geven aan het houden van kermissen. De heer v. Woerden jr. ver baasde zich over de wijze waarop het voor stel tot stand is gekomen. Het pre-advies van b. en w., in antwoord op het voorstel van de begrotingscommissie tot instelling van een afzonderlijke kermis voor Raams donk, luidde aanvankelijk afwijzend, maar toch hebben de beide wethouders bij stem ming over het voorstel hun goedkeuring hieraan gegeven. De heer v. Woerden jr., die zich tegenstander verklaarde van de ker mis in haar huidige vorm, vroeg zich af welke waarde hij in het vervolg aan de pre adviezen van b. en w. moest hechten. Ove rigens hoopte spr., dat de meerderheid van de raad in dit geval begrip zou tonen voor de argumenten van de minderheid en dat men de zaak zou laten zoals ze was. De heer Rodenburg zei alle respect te hebben voor de visie van de prot. chr. groe pering, maar hoopte toch, dat men na over leg en samenspraak zou komen tot een feest viering op een wat hoger plan, in de vorm van een oogst- of dankfeest, zoals die ook wel in sommige prot. chr. gemeenten wor den gehouden. De heer W. v. Seters voelde wel wat voor het denkbeeld van de heer Rodenburg, onder die voorwaarde echter, dat dit feest niet op zondag zou plaats hebben. De voorzitter onderbrak hier het gezel lige gesprek met de vraag of het dan de bedoeling was, dat het onderhavige voorstel terzijde zou worden gelegd en dat men de zaak opnieuw zou bezien. Hij wees er in dit verband op, dat de tijd toch wel dringt, want begin februari zal de verpachting van de standplaatsen plaats hebben. Uitstel, om de zaak nog eens nader onder het oog te zien, achtte hij voor dit jaar dan ook niet mogelijk. In verband met de opmerking van de heer v. Woerden jr. wees de voor zitter er op, dat b. cn w. zich streng plegen te houden aan hun standpunt in het pre advies, maar dat het in dit geval meer om een gevoels-kwestie ging. Overigens was de voorzitter wel van mening, dat het begrip

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1