Kreekrak-plan brengt Noord-Brabant aan de zee BINNEN- EN BUITENLAND Waalwijkse en Langstraatse Courant Vertraging in de industrieële ontwikkeling en andere problemen VRIJBAG 21 JANUAW lKt. Uitgever Waal wij kse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week »2a JAARGANG N». 7 Abonnement: 22 cent per week, f 3.10 franco p.p. per kwartaal 2.85 Gironummer 50798 Advertentieprijs: 10 cent per m.rn. Contract-advertenties: speciaal tarief Bureaux: GROTESTRAAT 205, WAALWIJK Kapitaal provinciaal welvaartsplan met visie tot ver over de grenzen Vier grote verkeerswegen leggen West- en Midden-Brabant open in ruimtelijk en economisch opzicht TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES .ECHO' De oplossing van de problemen in West-Brabant zal in be langrijke mate kunnen bijdragen tot de oplossing van de ruimtelijke moeilijkheden waarmee het z.g. westen des lands in de toekomst ongetwijfeld zal worden geconfronteerd en waarvoor het zich ten dele reeds thans gesteld ziet. Door de uitvoering van het Deltaplan zullen Zeeland en westelijk Noord-Brabant onmiddellijke verbindingen krijgen met het zuidelijke industriebekken van de Randstad Holland en daar door betrokken kunnen worden bij de ontwikkeling in dat gebied. Als gevolg daarvan zal dit westen in feite met deze gebieden worden uitgebreid en zullen zij tezamen een „Nieuw Westen" gaan vormen. Aldus het nieuwe kapitale provinciale welvaartsplan dat dezer dagen onder de titel „De functie van Noord-Brabant ip het nieuwe westen" het licht zag en door de Brabantse staten leden op enthousiaste wijze werd ontvangen. Deze zienswijze is verder uit gewerkt in een groots structuur plan, dat over de landsgrenzen heenziet en waarin de ruimtelij ke en economische consequenties van de Benelux-ontwikkeling en de voortschrijdende integratie van Europa zijn betrokken. Met klem en grote overtuigings kracht dringt het plan aan op de ontwikkeling van een zeehaven project aan de Westerschelde tussen Bergen op Zoom en de Belgische grens en decentralisa tie van bepaalde industrieën uit de propvolle Randstad Holland naar deze streek. Een viertal be langrijke verkeerswegen zouden de unieke ligging van West-Bra bant in het internationaal ver keer te land en water moeten ac centueren. KREEKRAK-PLAN. Het project voor de aanleg van een zeehaven in 't gebied tussen Bath en Woensdrecht ('t Kreek rak-plan) omvat een gebied van ca. 1600 ha., waarvan 330 ha. door inpoldering zal worden ver kregen. De verdeling is zodanig dat van de totale bruto terrein- oppervlakte 1000 ha. aan ondiep en ca. 400 ha. aan diep vaarwater zal zijn gelegen. De haven krijgt twee ingangen, een noordelijke bij Bath voor binnenschepen en coasters en een zuidelijke via 'n Belgische sluis bij Zandvliet voor zeeschepen tot 35.000 ton. Ten behoeve van de vaart met bin nenschepen is langs de oostzijde van het gebied een noord-zuid gericht kanaal ontworpen (Be- nelux-kanaal), waarmee naar 't noorden een verbinding met de Oosterschelde en naar het zuiden met de dokken van Antwerpen tot stand wordt gebracht. Voor de toegang naar zee via de Wes terschelde zal van een sluis ge bruik moeten worden gemaakt. Voor de ontsluiting door mid del van verkeerswegen is in het werkgebied een noord-zuid en 'n oost-west-verkeersweg ontwor pen, waar alle andere industrie wegen op uitkomen. De plaats van de oost-west-weg valt samen met de scheiding tussen 't diep- vaarwater-bassin en het ondiep- vaarwater-bassin, terwijl de noord-zuid-as westelijk van het diep-vaarwater-bassin, is gepro jecteerd. Het tempo van uitvoering van het Kreekrakproject zal uiter aard op de financiële en econo mische omstandigheden worden afgestemd, echter zodanig, dat ook bij een bescheiden ontwikke ling een op zich zelf gaaf onder deel tot uitvoering komt, pas send in de conceptie voor het grote geheel. Men schat dat met een investe ring van ca. 50 miljoen gulden de eerste aanleg van de Kreekrak- haven tot stand kan worden ge bracht en dat de totale kostprijs per vierkante meter verkoopbaar industrieterrein ca. f 12,50 zal bedragen. VERKEERSWEGEN. Een belangrijke rol in dit wel vaartsplan spelen uiteraard de verbindingen, welke men kan onderscheiden in primaire noord zuid-verbindingen en primaire oost-westverbindingen. Wat de eerste categorie be treft is er momenteel slechts één brug (Moerdijkbrug) beschik baar voor de verbinding met de Randstad Holland. Inmiddels heeft men besloten een tweetal nieuwe bruggen te bouwen resp. bij Gorinchem (over de Merwe- de) en bij Willemstad (over het Haringvliet en een dam door het Volkerak). De eerste is reeds in uitvoering en zal in 1961 gereed zijn, de tweede zal waarschijnlijk in 1967 worden opgeleverd. Door de brug bij Gorinchem zal een gestrekte verbinding ont staan tussen Antwerpen en Am sterdam via Breda en Utrecht (rijksweg 27). Van deze verbin ding zal ook Midden-Brabant profijt kunnen trekken door de aansluiting hierop van de ver binding Tilburg-Waalwijk-Go- rinchem (rijksweg 62). De grote betekenis, van de verkeersweg welke over de Volkerakdam en de Haringvlietbrug geleid zal worden, ligt hierin, dat hij het meest geïsoleerde gedeelte van West-Brabant in feite tot inter mediair maakt van de uiterst be langrijke Nederlandse en Belgi sche zeehavengebieden. In de oost-westverbindingen zijn belangrijk de z.g. Maasroute en rijksweg 56. Eerstgenoemde is een verkeersweg parallel aan de noordelijke grens van de pro vincie, die alle aan en nabij de Maas gelegen Brabantse indus triekernen met elkaar en tevens met de verschillende rivierover gangen verbindt. Deze weg is voor een deel reeds aanwezig en wel als rijksweg tussen Grave en Den Bosch, en als provinciale weg tussen Den Bosch en Waal wijk (Langstraatweg). Het is noodzakelijk de Maasroute volle dig te maken door de nieuwe Langstraatweg in westelijke richting door te trekken en in verbinding te brengen met zowel de Moerdijkbrug als de Volke rakdam. Rijksweg 56 vormt de oost-west verbinding tussen Zeeland en Noord-Brabant, maar maakt ook deel uit van de belangrijke lange- afstands-verbinding naar Mid den- en Oost-Nederland, Duits land (Ruhrgebied) en Limburg. De verkeersbelasting van deze weg neemt al snel toe. Bij een ontwikkeling van het Wester- scheldebekken in Zeeland en West-Brabant zal deze weg, wel ke thans de kommen van Bergen op Zoom, Roosendaal en Etten passeert, een zuidelijker tracé moeten krijgen. Een belangrijke diagonaal in dit wegennet vormt rijksweg 17, die 't gebied van Bergen op Zoom en Roosendaal inet de Moerdijk brug en via de Maasroute met de nieuwe brug bij Gorin chem verbindt. Met dezé verbin ding is inmiddels een aanvang gemaakt en 't gedeelte van Roo sendaal tot Zevenbergen zal ver moedelijk in 1962 gereed zijn. Belangrijk zijn verder ook een aantal secundaire en tertiaire wegen in West-Brabant. SPOOR- EN WATERWEGEN. De voortschijdende Nieuwe Waterwegontwikkeling, 't steeds meer op elkaar aangewezen ra ken van de zeehavengebieden van de Benelux en ten slotte de verwachte ontwikkeling van het Westerscheldebekken in West- Brabant en Zeeland, maken nieuwe railverbindingen tussen Rotterdam en Antwerpen ge wenst. Men denkt hier aan het aan leggen van twee nieuwe spoor lijnen: de Beneluxlijn en de Kreekraklijn. Onder de eerste verstaat men een nieuwe ver binding vanaf Schiedam (tunnel onder de Maas tussen Vlaardin- gen en Schiedam) over het Vol kerak naar het spoorwegknoop punt Roosendaal. Een aftakking in oostelijke richting naar de Langstraat en Den Bosch ver dient aanbeveling. De Kreekraklijn is te zien als een kortere verbinding voor het spoorwegvervoer tussen de ha vens van Vlissingen-lMiddelburg, Bath-Woensdrecht en het Ant werpse conglomeraat. Hiertoe zal een nieuwe lijn moeten wor den aangelegd vanuit de bocht bij Woensdrecht in zuidelijke richting en vervolgens aanslui tend op het Belgische spoorweg net. In dit grote structuurplan zal uiteraard ook alle aandacht die nen te worden besteed aan de waterwegen. Het waterwegennet zal begaanbaar moeten worden gemaakt voor schepen van 600 ton en incidenteel zelfs voor schepen van 1350 ton. Verschil lende waterwerken zijn ten dele reeds in uitvoering. ASPECTEN. Men kan de aspecten van het Kreekrakplan in het kort als volgt weergeven: 1. Het gebied waarop het zee- havenproject tot ontwikkeling wordt gebracht, heeft een centra le ligging temidden van de zee havens .Rotterdam, Antwerpen en Londen, terwijl de verbindin gen met de grote industriegebie den in Duitsland, België en Frankrijk in de naaste toekomst van bijzonder goede kwaliteit zullen zijn. 2. Het zeehavenproject kan met relatief geringe kosten worden uitgevoerd. Een rendabele ex ploitatie zal bij een lage grond prijs mogelijk zijn. 3. Ontsluiting van dit gebied dient 't Nederlandse belang door bij te dragen tot een beperking van de groei der grote steden in de Randstad Holland, welke een onevenredige vermeerdering van de gemeentelijke uitgaven dier steden noodzakelijk zou maken. 4. Uitvoering van het plan draagt niet onaanzienlijk bij tot verho ging van de rendabiliteit van het Delta-plan door gebruik te ma ken van de door dit plan gescha pen mogelijkheden. 5. Uitvoering van het plan dient in hoge mate het West-Brabant se belang door het creëren van hoogwaardige werkgelegenheid voor de sterk toenemende be volking in dat gewest (volgens prognose zal de bevolking in dit gebied tot 1980 met ruim 150.000 toenemen en in geheel Brabant met bijna 600.00Ó). 6. De uitgroei der West-Brabant se steden kan, in tegenstelling lot de Randstad Holland, od vas te bodem met lage funderings- koslen geschieden. Ook de kos ten van aanleg van verkeerswe gen e.d. zijn om dezelfde reden aanmerkelijk lager. 7. Voor de toekomstige bevol king zijn grote, tot dusver nog weinig gebruikte recreatiegebie den in de onmiddellijke omge ving voorhanden. „GRONDWET" VOOR NIEUW-GUINEA. Volgens de nieuwste bereke ningen bevindt zich in Nieuw- Guinea tussen de honderd en tweehonderd miljoen ton nikkel en kobalt. Er zit ook chroom en ijzer, zei mr Helders, de minister van Zaken Overzee, maandag ochtend op een persconferentie. Er zijn buitenlandse maatschap pijen die deze met de Ned. rege ring willen exploiteren. Samen met de gouverneur van Nieuw-Guinea, dr Platteel, gaf de minister ook een inzicht in de politieke ontwikkeling van het Aziatische rijksdeel van het Ko ninkrijk: bij wijze van proef worden over enkele maanden op de Schouten-eilanden (waar de luchthaven Biak ligt) alle vol wassen mannen en vrouwen voor het eerst betrokken bij een ver kiezing. De Papoea's wijzen on geveer twintig afgevaardigden aan, die in een streekraad zullen bespreken welke mogelijkheden er zijn om de bevolking bijeen te brengen in dorpen van duizend tot vijftienhonderd man. Dr Platteel zei te hopen, dat andere delen van het Aziatische rijksdeel het voorbeeld van de Schouten-eilanden, waar reeds 2 iaar een adviesraad bestaat, zullen gaan volgen. Gouverneur Platteel zei, dat de bevolking be grip heeft voor de nieuwe ont wikkeling. Op de Schouten-eilan den kiezen de Papoea's al de ou derlingen van hun kerk. De proef om de openbare meningsvorming te bevorderen loopt vooruit op het ontwerp van de nieuwe be windsregeling (een soort grond wet voor Nieuw-Guinea), dat zijn voltooiing nadert en met de gou verneur, die binnenkort naar Hollandia terugkeert, is bespro ken. Bij de besprekingen tussen de regering en dr Platteel is men tot de conclusie gekomen, dat Nieuw-Guinea binnen tien jaar geheel onder bestuur moet zijn gebracht. KOFFIE GOEDKOPER Met ingang van woensdag zijn de winkelprijzen voor koffie op nieuw verlaagd. De verlaging be draagt voor de voornaamste mid delsoort 14 cent per pakje van een half pond. Voor de duurste soorten be loopt de prijsverlaging 20 cent per pakje, voor de goedkopere kwaliteiten 11 tot 6 cent. Koffie van 1 gulden 88 kómt nu op 1 gulden 74; een pakje van 2 24 op 1.04; een pakje van 1.76 op 1.65 en een pakje van 1.58 op 1.52. De poeder-kofi'ie gaat 14 cent per blikje van 50 gram omlaag. Blu Brandend Maagzuur met een ol twee Bennies! In een handomdraai bent U van die schrij nende pijn verlost. Rennies zijn smakelijk, makkelijk in te nemen - gewoon laten smel ten op de tong -. Geen wonder dat die legioenen van zuur- brandlijders zweren bij Rennies, het onge ëvenaarde, meestgebruikte maagtablet over de de hele wereld. Ja - Rennies zijn een prachtmiddel en bovendien hygiënisch en gemakkelijk verpakt om in Uw zak of hand tas mee te nemen. DISCONTO VERLAAGD (2,75). De Nederlandsche Bank heeft met ingang van woensdag haar officieel disconto wederom ver laagd. De verlaging bedraagt dit maal een kwart percent. Daar door is het bankdisconto op 21^ percent gekomen. Het oude dis conto van 3 percent dateerde van 15 november 1958. De centrale bank heeft gelijktijdig al haar overige rente-tarieven met één kwart percent verlaagd. 1958 TOPJAAR WONINGBOUW Er kwamen verleden jaar 88.900 woningen gereed, aldus blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. Du aantal ligt ruim 500 hoger dan in 1957. Daarmee kwamen er in 1958 meer wonin gen gereed dan ooit in een ka- üi-i PROVINCIALE STATEN VAN NOORD-BRABANT lenderjaar werden opgeleverd. I december kwamen er vol gens de voorlopige cijfers rond 8260 woningen gereed. Dat is bij na 1300 minder dan een jaar ge leden. De ontwikkeling van de woningbouw in de afgelopen tien jaar blijkt uit onderstaand staat je: 1949 42.791 1954 68.487 1950 47.300 1955 60.819 1951 58-666 1956 68.284 1952 54.601 1957 88.397 1953 59.597 1958 88.900 DE FINANCIËLE TOESTAND. Een aanwas van 110 miljoen gulden zuiver goud, heeft de to tale goudvoorraad bij de Neder landsche Bank opgevoerd tot meer dan vier miljard gulden. In de kluizen van de centrale bank liggen thans bijna 939.000 kilo goud ter waarde van 4094 mil joen gulden. Behalve goud is ook de hoeveelheid in goud omwis- selbare valuta de vorige week krachtig «estegen. De toeneming daarvan bedroeg niet minder dan 203 miljoen gulden tot 1053 mil joen. Samen omvatten de goud en de in goud-omwisselbare de viezenreserves nu een som van 5147,9 miljoen gulden. Dat is ruim een miljard gulden meer dan de totale bankbiljetten-om loop, die op 19 januari 4136 mil joen groot was. (Volkskrant) IN TOTAAL 35.000 MAN B.B. Bii het ministerie van Binnen landse Zaken is 't oproepen van een tweede stroom noodwacht- plichtigen voor de Bescherming Bevolking in voorbereiding. Thans is in uitvoering de inlij ving van in totaal 20.000 man 14 kringen in Nederland. Het be nodigde totaal ligt rond de 35.000 man, maar dat kan oplopen tot ongeveer 60.000 man als de vrij willigers, die nu de operationele diensten bemannen er niets voor voelen tegelijk met de inlijving van de dienstplichtigen een spe ciale verbintenis te tekenen, waarmee zii zich onderwerpen aan de tuchtregels, die voor de opgeroepen manschappen zullen gelden. De minister van Oorlog heeft in totaal 80.000 man dienst- Hierover sprak de voorzitter der KVP-fractie in de Staten, burgemeester Teijssen van Waal wijk. Bij de algemene beschouwin gen der begroting, sprak 't eerst burgemeester Teijssen als voor zitter der KVP-fractie en stelde vast dat het er op lijkt dat een vertraging is ingetreden in de in dustrieële ontwikkeling van Bra bant, waar zich geleidelijk aan een beperkte latente werkloos heid centraal zich openbaart; hij wees voorts op de nog steeds be staande afstandspendel, op het vervallen van functies door voortgaande automatisering, op de gemeenschappelijke markt en op de groeiende jeugd, waarvan er meerdere tienduizenden in 't arbeidsproces moeten worden opgenomen. „Er moet een forse stoot aan de industrieële ontwikkeling in Brabant worden gegeven", be toogde fractieleider Teyssen. Hij weet de vertraging in de ontwik keling aan het complex van eco nomische onzekerheden in de laatste twee jaar en aan het on zekere en onduidelijke beleid van de landelijke overheid. Er zullen zowel klimaatverbcterende als structuurverbeterende maatre gelen in de toekomst genomen dienen te worden. „Het nieuwe industrialisatie beleid van de landsoverheid ligt nog verscholen in dossiers en rapporten, dat is in een tijd van voorschrijdende werkloosheid 'n ernstige zaak". In noordoostelijk en westelijk Brabant is de industriële ontwik keling praktisch op een rustpunt gekomen. Hij vroeg het gedepu teerd college of het een oriënta tie kon .«even van klimaatverbe- terende werken, die in de naaste toekomst op het plan staan en met alle respect voor de giganti sche plannen, die voor west-Bra bant op stapel staan, is een be leid op korte termijn onontbeer lijk". De heer Teijssen meende, dat een industrialisatiebeleid op lan gere termijn vooral gericht moet zijn op structuurverbeterende werken. Deze structuurverbete ring kan geschieden door 't aan brengen van de ontbrekende schakels in het net van rivieren en kanalen en in een vergroting van de tonnemaat voor de water wegen. De heer Teijssen wenste voorts de verbetering van enige havens en de aanleg ervan. Met name voor de verbinding naar Rotter dam is dit van groot belang, ter wijl in deze omgeving goede ge legenheid is tot het vestigen van basisindustriën. „Dan zullen de ze havens ook werkelijk „havens van welvaart" zijn", betoogde hij. l)c bruggen bij Keizersveer en He"sden vormen nog steeds bar ricaden voor de scheepvaart. Hierdoor zijn enkele havens slechts beperkt bruikbaar. De KVP wenst dan ook dat deze bruggen beweegbaar worden ge maakt. Ook het wegennet werd door woordvoerder onder de loupe genomen. Hij hoopte op 'n spoe dige verwezenlijking van de ver binding Eindhoven-Ven 1 o en die van Oss via midden-Peel naar Limburg. Werk en welvaart is niet vol doende zonder een gezond maat schappelijk en cultureel klimaat, meende fractieleider Teijssen. Hij wees op de belangrijke taak van de provinci de verschillende ac tiviteiten te subsidiëren. Het subsidiëren is, naar zijn mening, een essentieel deel van het feite- telijk beleid van de provinciale overheid. Hii adviseerde het ge deputeerd college van jaar tot jaar reserveringen te doen om deze subsidiëring voor de toe komst veilig te stellen. Voorts sprak nog de heer C. J. van Lienden (PvdA) over het onderwijs, 't vormen van krach tige gemeenten die onderling moeten samenwerken en gispte de houding der Staten waar het college van Ged. Staten alleen bestaat uit leden der KVP. Het gaat hier om een vertegenwoor diging der minderheden. Hij wees op de verdeling der wonin gen door het rijk en door de pro vincie en drong aun op verlaging der bouwkosten. De heer Slot sprak zijn zorg uit over het Land van ïleusden en Altena en drong aan op een tijdige aansluiting van de rijks- en provinciewegen op de brug bij Gorinchem. plichti«en zonder oorlogsbcstem- ming voor de BB beschikbaar ge steld. TOTAAI-UITSLAG K.V.P. STEMMING IN BRABANT. De leden van de Katholieke Volkspartij in Brabant hebben zondag voor zestig procent deel genomen aan de partijstemming over de groslijst voor candidaten voor de Tweede Kamerverkiezin gen. Al behaalden de kandidaten cir M. van Heivoort uit Boxtel en B. van Buel uit Oss door de kies- comité's een zeer groot aantal stemmen, het totaal was niet vol doende om hen een plaatsje op de ranglijst te doen opschuiven. Dr van Heivoort heeft intussen ook thans nog een verkiesbare plaats. Voor de Osse K.A.B.-er Van Buel echter is de situatie niet zo rooskleurig. Zijn verkie zing is onzeker geworden. Totaaluitslag. Geldig 61919 stemmen. 1. Prof. C. Romme 41708; 2. Ir. H. Witte 198; 3. F. van Vliet 846; 4. Dr. W. de Kort 2815. Mr. F. van Thiel 459; 6. H. van der Zanden 1760; 8. Dr. Ir. C. van Meel 860; 9. Mr. dr. N. van den Heuvel 1520; 14. A. de Wolf 338; 15. W. Assmann 1032; 16. Dr. M. van Hel voort 4355; 17. B. J. van Buel 6570; 21. II. van Lieshout 159; 22. Mej. dra. G. Wintermans 120; 23. Mr. P. van Boven 40; 24. Ir. P. Lardinois 309; 25. M. Broos 128; 26. J. Raymakcrs 105; 27. Mei. A. Kessel 107; 28. A. Oder- kerk 431; 29. Mr. H. Minderop 18; 30. H. Kuik 84. In 't Westen hebben de boeren en tuinders de heer Kolfschoten, burgemeester van Alkamade een zo groot aantal stemmen be zorgd dat hij enige plaatsen op de grosbist zal opschuiven, mo- gelijk ten koste van 't kamerlid mr. dr. van Rijckevorsel, wiens zetel hierdoor gevaar loopt, het geen wel te betreuren zou zijn. HET BEZOEK VAN DE RUS MIKOJAN AAN AMERIKA. Ondanks alle vriendelijkheden die de Sovjet-tweede minister Mikojan in Amerika heeft onder vonden en de lange conferenties met Dulles en Eisenhower, schijnt er zeer weinig of niets bereikt te zijn, noch op politiek, noch op handelsgebied. Men hoopt nog dat er een top conferentie zal komen over Ber lijn, of een uitstel van de uitvoe ring van 't plan der Sovjets om Oost-Berlijn op 27 Mei aan de Oost-Duitsers over te dragen. Deze hoop is intussen niet ge grond op hetgeen Mikojan in zijn gesprckingen met Dulles en Ei senhower heeft kenbaar ge maakt. Integendeel: hij heeft de indruk geschapen een indruk die hij ook in een interview voor de televisie heeft bevestigd dat de Sovjetunie, ofschoon voor stander van overleg, geen conces sies inzake Berlijn in overweging kan nemen. Vooralsnog schijnt Moskou niet geneigd om eniger lei transactie over Duitsland te aanvaarden, die voor het Westen aannemelijk zou zijn. Weet U wel, dat wfj bij dc geboorte van een tweeling GEHEEL GRATIS de tweede Baby-uitzet voor U verzorgen, zodat U dus geen extra kosten hebt! Vraagt een Baby-kaart en InL Baby afdeling Men meent nochtans, dat de indrukken die Mikojan mee naar huis neemt met name ten aan zien van Amerika's vastberaden heid om Berlijn te vrijwaren voor opslokking in de commu nistische invloedssfeer een ze kere wijziging in de aspiraties en tactiek van de Sovjetunie teweeg zou kunnen brengen. Zoals de situatie zich thans aftekent, blijft zij dus een aan- DE ECHO WHEI ZUIDEN AsautoawU Motdtn...

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1