BINNEN- EN BUITENLAND Gemeenteraad Vlijmen Waalwijkse en Langstraatse Courant Gemeenteraad Heusden 19 nieuwe woningen in Vliedberg en 5 in Haarsteeg Nieuwjaarsrede Burgemeester Wijziging kermisdagen Vaststelling gemeente- en bedrijfsbegrotingen 1959 Bouw 1 O woningwet woningen MAANDAG 26 JANUARI 1959 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week DE ECHO m HET ZUIDEN 82c JAARGANG No. 8 Abonnement: 22 cent per week; 3.10 franco p.p. per kwartaal 2.85 Gironummer 50798 Advertentieprijs: 10 cent per m.m. Contract-advertenties: speciaal tarief Bureaux: GROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES „ECHO" JUPITERRAKET GELANCEERD. Het Amerikaanse leger heeft don derdagavond te Cape Canaveral een Jupiterraket gelanceerd, aldus meldt Reuter. De raket verdween in ooste lijke richting. Volgens waarnemers scheen de ongeveer twintig meter lange Jupiter na de start langer in verticale richting te stijgen dan nor maal is voor deze raket. Zoals be kend heeft het Amerikaanse leger voor de laatste keer 'n Jupiterraket gelanceerd op. 13 december. Toen maakte een aapje, dat de naam „Gordo" had gekregen, de reis mee. De capsule met het diertje werd ech ter nooit teruggevonden. Het Amerikaanse leger heeft be kend gemaakt, dat de lancering vol komen geslaagd is. De raket heeft de gewenste afstand afgelegd en is op het doel terecht gekomen. STAATSLENING. Dat de belangstelling voor de nieu we staatslening waarop donderdag de inschrijving openstond bijzonder groot is geweest, bewijst wel de me dedeling van het ministerie van fi nanciën dat slechts 2 Yz percent van het ingeschreven bedrag kan worden toegewezen. Zoals bekend is de le ning groot 400 miljoen gulden en draagt een rente van 4 Vz percent. Zij is dus 5 x overtekend. LEVENSLANG TEGEN KAMPBEULEN. Tegen de voormalige concentratie kampwachten Gustav Sorge en Wil helm Schubert is respectievelijk 102 maal en 67 maal levenslang geëist wegens evenzovele moorden bedre ven in de kampen van Sachsenhau- sen en Esterwege. HAWTHORN BIJ SLIPPEN GEDOOD. De 29-jarige Engelse wereldkam pioen autorennen, Mike Hawthorn, is donderdag in de buurt van het Zuidengelse dorpje Guildford bij een auto-ongeluk om het leven gekomen. Vier weken, nadat hij - terwille van zijn verloofde - besloten had de wedstrijdsport voorgoed vaarwel te zeggen, slipte zijn snelle Jaguar, toen hij op weg was naar Londen, waar hij voor het behalen van de we reldtitel gehuldigd zou worden. Zijn wagen botste tegen een vracht auto, sloeg tweemaal over de kop en kwam toen volkomen vernield tegen een boom tot stilstand. Brandweer lieden slaagden er slechts met grote moeite in het stoffelijk overschot van de coureur uit het verwrongen wrak te halen. ELSE MAUHS OVERLEDEN. Else Mauhs, een van Nederlands grootste toneelspeelsters, is na een ziekte van enkele weken overleden in de Ziekenverpleging aan de Prinsen gracht in Amsterdam. Zij is 73 jaar geworden. Tussen 1903 en 1939, nog op de toppen van haar roem, besloot zij plotseling niet meer op te treden. In 1953 verscheen zij voor slechts enke le voorstellingen ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de Amster damse Stadsschouwburg, weer op 't toneel. Enkele malen klonk haar stem ook nog door de radio. WEER BABY ONTVOERD UIT NEW YORKSE FLAT. Voor de tweede keer deze maand is er vrijdag in New York een baby ontvoerd. De kleine John Tavarez, 23 dagen oud, werd door een vrouw die even op hem zou passen meege nomen uit de flatwoning van zijn ouders in Manhattan. De moeder van John had de vrouw enkele dagen ge leden leren kennen in het ziekenhuis. MAAND UITSTEL VOOR KLM IN SINGAPORE. Nederlandse regeringskringen zijn aangenaam verrast met het Britse be sluit de beperking der KLM-vluchten op Singapore uit te stellen tot 1 mrt. Men noemt het „een hoffelijk ge baar" jegens minister Luns, die zon dag naar Londen gaat voor twee daagse besprekingen met zijn ambt genoot Selwyn Lioyd. Oospronkelijk zou de KLM reeds na 1 febr. nog slechts één in plaats van twee keer per week ixi Singapore mogen lan den. BUSONGELUK IN BELGIË. 4 dooden, 30 gewonden. Vier mensen werden op slag ge dood en 30 gewond, toen vrijdag avond een autobus tegen een bulldo zer botste op een buitenweg bij Na men. De bulldozer kwam uit Zichem, bij Maastricht, op terugweg van het reddingswerk in de rampgrot aldaar. KVP-LEDENWERFACTIE. De afdelingen van de K.V.P. heb ben van hun Kringbesturen richtlij nen ontvangen over de grote leden werfactie, die op 3 maart in het ge hele land zal plaats vinden. Deze actie wordt gevoerd in de vorm van een bliksemactie. Op één avond zul len in het gehele land practisch alle katholieken, die nog geen lid zijn van de K.V.P. bezocht worden en nog diezelfde avond zullen de uitslagen, die op een centraal punt binnenko men, via de radio bekend gemaakt worden. De afdelingen zijn thans doende de voorbereidingen te tref fen, welke vooral bestaan in het ver zamelen van de adressen van de te bezoeken families en het op de been brengen van een voldoende aantal huisbezoekers. Meerdere sociale or ganisaties hebben hun plaatselijke af delingen reeds opgeroepen aan deze belangrijke actie van de K.V.P. hun volle medewerking te verlenen en met name door hun leden aan te spo ren zich als huisbezoeker beschikbaar te stellen. gevestigd in '58 226 213 439 4981 4657 9638 overleden in '58 31 32 63 vertrokken in '58 115 151 266 bevolking per 31 dec. 1958 4835 4474 9309 vermeerdering in 1958 180 135 •315 Onder voorzitterschap van burgemeester Hoefnagel kwam de raad der gemeente Vlijmen vrijdagavond jl. in openbare ver gadering bijeen. Na de opening werd door de voorzitter de volgende korte nieuwjaarsrede uitge sproken. Mevrouw, mijne heren, leden van de raad, In deze eerste raadsvergadering van 1959 wens ik U en de Uwen, alle inwoners van Vlijmen, een zowel naar geestelijk als ma terieel opzicht voorspoedig en gezegend jaar toe. Wethouder Vorstenbosch in het bijzonder wens ik toe, dat hij weer spoedig algeheel hersteld in ons midden is. Mogen wij getuigen zijn van een jaar van vrede en welvaart voor de wereld, voor ons land en voor onze eigen gemeen schap. Bij het begin van een nieuw jaar werpeny wij gaarne een terugblik op het oude jaar, gedachtig het gezegde in het verleden ligt het heden, in het nu wat komen gaat. Loop der bevolking over 1958. m. vr. totaal 31 dec. 1957 4655 4339 8994 geboren in 1958 100 105 205 Huwelijken gesloten 82. Paren aangetekend 83. Over 1958 heeft de gemeente derhalve een vestigingsoverschot gehad van 173 per sonen. Hierop is van belangrijke invloed ge weest de particuliere woningbouw (plan Coppelmans) in het uitbreidingsplan de Vliedberg. Woningbouw. Gereed kwamen in 1958 89 particuliere woningen 64 woningwetwoningen 153 woningen totaal. Op 31 december j.l. waren in aanbouw: 7 particuliere woningen 51 woningwetwoningen 58 woningen totaal. Gesloopt zijn in 1958 20 woningen, waarvan 11 noodwoningen. Vervolgens mag ik memoreren het in uit voering komen van het rioleringsplan, de vaststelling van de wijziging van het uit breidingsplan voor de aanleg van een sportcomplex, de uitbreiding van de open bare lagere school, de totstandkoming van de stichting jeugdzorg. Het beleid van het gemeentebestuur zal in 1959 gericht zijn op de realisering van de in voorbereiding genomen objecten of voorzieningen en dan noem ik o.m. de uit breidingsplannen en de woningbouw, rio leringsplan, bouw jongensschool voor g.l.o. te Haarsteeg, bouw v.g.l.o.-school voor meisjes te Vlijmen, plan voor de bouw nieuw gemeentehuis,e ambtswoning enz. Door het E.T.I. te Tilburg zal voor deze gemeente een aanvullend rapport worden opgesteld inzake de economische structu rele toestand en de ontwikkelingstendenties. Het laat zich aanzien, dat de noodzakelijke ruilverkaveling in 1959 aan de orde wordt gesteld; voor de agrarische ontwikkeling wordt door de ruilverkaveling een meer ge zonde basis gelegd. Mevrouw, mijne Heren, ik dank U van harte voor de spontaan van U ondervonden medewerking in het afgelopen jaar. In deze dank betrek ik eveneens volgaarne de gemeentesckretaris, het administratief en technisch apparaat, het corps der rijks politie en allen, die zich op enigerlei wijze hebben ingezet voor het dienen van de be langen van onze gemeenschap. Als Burgemeester en als Voorzitter van Uw Raad spreek ik de wens uit, dat ons gezamenlijk werk in 1959 moge gedragen worden door een goede geest van eensge zinde samenwerking. De vrucht van een goede onderlinge ver standhouding en samenwerking is het die nen van de belangen der gemeente, waar toe wij allen geroepen zijn. Ik dank U. De heer v. d. Meerendonk dankte de voorzitter voor zijn goede wensen en sprak de hoop uit, dat 1959 ook voor de burge meester en zijn gezin een voorspoedig jaar zou mogen zijn, maar in het bijzonder ook j voor de gemeente Vlijmen. Spr. gaf uiting aan zijn waardering voor hetgeen burge- meester Hoefnagel in zo korte tijd reeds j heeft tot stand gebracht, waardoor enkele j belangrijke objecten (o.m. het riolerings- j plan) op stapel konden komen. Namens de I raadsleden zegde de heer v. d. Meeren donk de voorzitter alle steun en medewer king van de raad toe voor dit bestuursjpaar. i Bij de ingekomen stukken bevond zich een uitvoerige uiteenzetting van het col lege van b. w. over het door de ge meente gevoerde beleid inzake woningbouw en grondaankopen. Dit naar aanleiding van een schriftelijke door het lid Broer<m ge stelde vraag hieromtrent. De heer Broeren vroeg of hij een afschrift van deze uiteen zetting kon krijgen ter nadere bestudering, met welk verzoek de voorzitter akkoord kon gaan. Vervolgens werd de agenda in een snel tempo afgewerkt. Besloten werd tot het in eigendom aanvaarden van de voor de aan leg van de klinkerweg „Het Hof" te Nieuw- kuijk benodigde grond, alsmede tot aankoop van grond van de r.k. kerk te Haarsteeg t.b.v. de realisering van het uitbreidings plan in onderdelen voor de Kom Haarsteeg. In dit verband las de voorzitter een schrijven voor van het lid de Vaan, waar in deze aandringt op uitvoering bij voor keur van het uitbreidingsplan Haarsteeg, omdat Haarsteeg op het gebied van de woningbouw nog een grote achterstand heeft in te halen. De voorzitter meende, dat het onderhavige voorstel voldoende de aan dacht van het gemeentebestuur voor Haar steeg onderstreept. Ten behoeve van de realisering van het partieel plan „Vliedberg sportterreinen e.o." zullen van de fam. v. d. Wiel een 6- tal percelen worden aangekocht. Verder werd nog besloten tot verkoop van een strookje grond aan de provincie t.b.v. de reconstructie van de provinciale weg Vlij men - Drunen te Nieuwkuijk. De raad ging akkoord met het voorstel tot het aangaan van een geldlening van f 34.000. - met de n.v. Bank voor Neder landse Gemeenten. Van dit bedrag zal f 16.000 worden besteed aan wegverbete- ring. Vastgesteld werden de exploita tie-vergoedingen voor het kleuter onderwijs over de jaren '56, '57 en '58, alsmede de voorschotten op be doelde vergoedingen voor 1959. Besloten werd ook tot het verle nen van medewerking voor het be strijden van schimmelziekte in een der lokalen van de r.k. jongens school aan de Wilhelminastraat, voor het inrichten van een ontvang en onderzoekkamer en voor de aan schaffing van diverse materialen t.b v. deze school. Besloten werd verder tot onbe woonbaarverklaring van de wonin gen: Mommersteeg 56, Oude Ha ven 1, Akkerpad 2 en Inlaagdijk 53. Alleen het pand Akkerstraat 2 wordt hiervan nog bewoond. Aan de bewoner zal een andere woning worden toegewezen. Naar aanleiding van het voorstel tot verkoop van de woningwetwo ning Pastoor v. Akenstraat 3 aan H. A. Pieters voor de prijs van ƒ5221.-, zijnde de boekwaarde minus de rijkspremie, merkte de heer v. d. Meerendonk op, dat hij deze prijs bijzonder laag vond. Spr. verklaar de zich zeker niet tegen verkoop, maar anderzijds mag men het ge meentebelang ook niet uit het oog verliezen, zo meende hij. Spr. vroeg of het niet juister was een beslis sing op dit voorstel aan te houden, totdat een taxatierapport zou zijn uitgebracht. De voorzitter wees er op, dat de na-oorlogse woningwetwoningen al leen mogen worden verkocht tegen de boekwaarde en dat taxatie-rap porten alleen mogen worden uitge bracht wanneer het vóóroorlogse woningwetwoningen betreft. Overi gens was de voorzitter van mening, dat de gemeente er naar moet stre ven zo weinig mogelijk woningen te bezitten, met welke visie de heer v. d. Meerendonk zich geheel kon verenigen. De heer Wijkmans sprak zich uit voor verkoop en meende, dat de kleine man ook wel eens van de gunstige omstandigheid mocht pro fiteren dat het rijk hier een belang rijke premie verstrekt, waarop de heer v. d. Meerendonk antwoordde, dat hij daar geen enkel bezwaar te gen had. Anderzijds meende hij dat het zijn plicht als raadslid was zich nader te oriënteren omtrent de ba sis waarop deze verkoop geschiedt. De heer v. Son bracht het specu latief element ter sprake. De voor zitter wees er op dat hiertegen vol doende maatregelen zijn getroffen, want de eigenaar mag de woning al leen vrij verkopen aan inwonende kinderen; in alle andere gevallen is toestemming van het gemeentebe stuur en van het ministerie vereist. De raad ging met het voorstel ac- coord. Ook ging de raad accoord met het voorstel tot de bouw van 19 woning wetwoningen in het uitbreidings plan de Vliedberg en 5 woningwet woningen te Haarsteeg. Hieronder zullen 8 duplexwoningen zijn, zodat in totaal 32 wooneenheden ter be schikking komen. De huur van de hele woningen zal ruim ƒ11.en die van de duplexwoningen ƒ8.25 per week gaan bedragen. In dit ver band wees de voorzitter er op, dat het aantal toegewezen woningwet woningen voor dit jaar voor een gemeente als Vlijmen wel erg klein is. Hij meende, dat de kleine ge meentes de dupe worden van de contractbouw door de grote en gro tere gemeenten. Overigens hoopte hij, dat langs andere weg nog een verhoging van het contingent voor dit jaar verkregen zal kunnen wor den. Daarnaast zal de gemeente de particuliere woningbouw onder de jongeren stimuleren. De voorzitter hoopte op een grote belangstelling van de jongeren in deze. De heer v. Oyen sprak zijn tevre denheid uit over de bouw van 5 wo ningen in de Haarsteeg. Het is wel niet veel, maar het begin is er toch, zo meende hij. Verder hield spr. een pleidooi voor meer woningbouw in agrarisch gebied, waar z.i. vol doende grond voor woningbouw be schikbaar is. De heer v. Helvoirt drong aan op meer woningbouw in de kom van de gemeente voor de inwoners van Vlijmen. Hij was niet zo enthousiast over dit transporteren naar de Vliedberg. Hierop antwoordde de voorzitter, dat er aan 't plan Vlied berg niet te tornen valt. Hij ver wees daarbij naar het schrijven van b w inzake het beleid t.a.v. wo ningbouw en grondaankopen. Ten slotte hechtte de raad zijn goedkeuring aan een begrotingswij ziging. In de rondvraag vroeg de heer Wijkmans aandacht voor de verbe tering van de Venkant en de Mo lenhoek. De verbetering van de Mo lenhoek werd door de heer v. Hel voirt nog eens extra onderstreept. De voorzitter zegde toe deze materie nader te zullen bestuderen. De heer de Vaan drong aan op 't uitkeren van redelijke schadever goedingen i.v.m. de aanleg van de i riolering. De voorzitter antwoordde hierop, dat de schadegevallen door deskundige mensen wordt geschat. j Ten slotte vroeg de heer van der Heijden nadere inlichtingen omtrent het geval v. Asseldonk. „Het enige wat ik hiervan wil zeggen", aldus de voorzitter, „is, dat de gemeente meer gedaan heeft dan ze heeft moeten doen". De raad der gemeente Heusden kwam donderdag 22 jan. jl. voor de eerste maal in 1959 in open bare vergadering bijeen. Na opening door de voorzitter, de edelachtb. heer A. van Delft, sprak deze de navolgende nieuw jaarsrede uit: Nieuwjaarsrede burgemeester Ter gelegenheid van de eerste vergadering,d ie in het nieuwe jaar wordt gehouden wil de voor zitter op de eerste plaats dank brengen aan. hen, die hem bij de jaarwisseling hun beste wensen deden toekomen. Gaarne wenst spreker hen wederkerig het al lerbeste toe. De voorzitter wenst de leden van d raad en hun ge zinnen en Zalig en voorspoedig 1959 en betuigt de raad zijn dank voor de steun en medewerking in het verstreken jaar hem ver leend. Dat hierdoor zijn taak is vergemakkelijkt zal U duidelijk zun. Voorts brengt de voorzitter dank aan het voltallige gemeen- tepersoneel, de vrijwillige brand weer en de Rijkspolitie hier ter plaatse. De voorzitter is vol lof over de steun en medewerking van hen allen ondervonden en hoopt in 1959 wederom op aller medewerking te kunnen en mo gen rekenen. Ook de niet teruggekeerde le den van de raad, die tot septem ber 1958 zitting hebben gehad wil hij bedanken voor de steun en medewerking van hen onder vonden. Opzichtens de gemeente kan het volgende worden gezegd: BEVOLKING. aantal inwoners per 31-12-1957 mannen vrouwen totaal 1699 1814 3513 Vermeerdering door: Geboorten 90 Vestiging 173 totale vermeerdering 263 Vermindering door: Vertrek 218 Overlijden 19 Totale vermindering 237 Algehele vermeerd. 26 26 Aantal inwoners per 31-12-1958 3539 Door de afscheiding van de afd. Bern van deze gemeente was de bevolking per 1 jan. 1958 mid dernacht 1685 1798 3483 mannen vrouwen totaal Het aantal voltrokken huwe lijken bedroeg in 1958: 26 (in 1957: 24). In 1958 zijn de volgende per sonen uit de gemeente geëmi greerd: Johan van Wijnen en Emma C. van Wijnx-Aerts; P. A. Peeters echtgen. van Stienstra en Nelly Stienstra; Cornelia M. M. van der Zalm. FINANTIEN. De gemeenterekening 1958 geelt de volgende cijfers te zien: I)e Gewone Dienst sluit met een batig slot van f 42724,41 en de kapitaaldienst met een nadelig slot van g 180. 910,55. De gemeentebegroting 1959 wijst een voorlopig tekort aan van f 44.790,17. OPENBARE WERKEN. In de loop van 1958 is aanbe steed en in uitvoering genomen de zuiveringsinstallatie in het uitbreidingsplan Oudheusden, alsmede de bouw van een gym nastieklokaal. Beide projecten waren al zeer lang geleden ter goedkeuring ingezonden, doch de goedkeuring werd niet verleend, i.v.m. de bestedingsbeperking. We mogen verheugd zijn dat het tenslotte mogelijk is geworden in 1958 tot de daadwerkelijke uit voering^ te komen. In 1958 heeft de gemeenteraad ziin medewerking verleend aan een verzoek van het R.K. School bestuur voor de uitbreiding van de R.K. Jongensschool met 2 schoollokalen. Met de bouw hier van zal binnenkort een aanvang worden gemaakt. Gememoreerd m,ag zeer zeker ook worden het plan van de bei de Kruisverenigingen inzake de stichting van een wijkgebouw. Dank zij de hulp van de indus trie ter plaatse en de bijdragen van de ingezetenen is het moge lijk binnenkort met de bouw een aanvang te maken. Een woord van dank aan de beide Kruisver enigingen voor de in deze be toonde activiteit is zeer zeker op zijn plaats. WONINGBOUW. In 1958 zijn de volgende ver gunningen verleend: voor de houw van woonhuizen door particulieren 4 voor verandering of verbetering van woonhuizen 4 voor de bouw van schuren en werkplaatsen 5 voor diverse bouwwerken 6 voor industrieuitbreiding 2 Voorts zijn in het uitbreidings plan 8 woningen gebouwd. IJitbreidings- en saneringsplan: We hopen dat de stedebouwkun- dige ziin toezegging gestand doet. dan is het geemeentehestuur in staat hinnen niet al te lange tiid de uigewerkte plannen ter tafel te brengen. Sociale voorzieningen. In 1958 is ingevolge de Sociale Voorzieningsregeling uitgegeven 'n bedrag van f 4016,41, verdeeld over 79 weekuitkeringen voor 'n totaal van 9 personen. In 1957 werd uitgegeven f 2943,90, over 69 weekuitkeringen en ten be hoeve van 4 personen. Voor kleine werkobjccten is in 1958 uitgegeven f 5309,34; het rijkssubsidie hierin bedraagt t 4778,40. In 1957 is voor dit doel uitgegeven f 8077,98 en het rijks subsidie bedroeg f 7270,19. Vermakelijkheidsbelasting. Aan vermakelijkheidsbelasting is in 1958 ontvangen f 850,68. In 1957 bedroeg de ontvangst f 8/5,57. Gezondheidszorg. Evenals in 1957 is ook in 1958 door de gemeenteraad medewer king verleend in verband met de inenting tgen polio myeletis. In 1958 heeft weder plaats gehad 't onderzoek van de bevolking op tuberculose. In totaal werd van 1256 personen een schermbeeld- toto gemaakt en beoordeeld. Zoals reeds tal van jaren is geschied heeft ook in 1958 een test "laats gevonden van de schooljeugd op haar kennis ten aanzien van de verkeersvoor- schriften e.d. Het aantal kinde ren dat het examen heeft gedaan bedroeg 134; het aantal geslaag den bedroeg 93 of 69,4 pet. In '57 deden 111 kinderen examen en 't aantal geslaagden bedroeg toen 80 of 72,1 pet. Aan allen die hun medewer king aan deze zo noodzakelijke actie hebben verleend onze bij zondere dank en een speciaal woord van dank aan de promo toren de heren Lith, commies ter secretarie en J. v. d. Ouden, wachtmeester eerste klas der rijkspolitiealhier. Nu de raad in een practisch ge heel nieuwe samenstelling sinds kort zitting heeft lijkt het mij niet ondienstig een overzicht te verstrekken van hetgeen in de gemeente in de achter ons lig gende 12 na-oorlogse jaren is tot stand gekomen. Door de gemeen te zijn tot heden, exclusief de imodwoningen, gebouwd 164 wo ningen, waarvan in de kom Heusden 88 en in het uitbrei dingsplan Oudheusden 76. Voor rekening van Verolme Scheeps werf Heusden N.V. ^werden 50 woningen in het uitbreidings plan Oudheusden gebouwd. In 1947 besloot de raad tot verbetering van de wegen te Ilerpt en Hedikhuizen. In 1948 kon met deze verbetering worden begonnen. In 1949 werd door het Ministerie van Wederopbouw 't wederopbouwplan der gemeente aanvaard. In 1949 werden de on derhandelingen geopend voor het verkrijgen van drinkwatervoor ziening middels de Waterleiding Mij. N. W. Brabant voor de kerk dorpen Oudheusden, Herpt en Hedikhuizen. Ook de onteigening van het Burchtplein was een feit gewor den en met de aanleg van riole ring en straten een aanvang ge maakt. In 1950 kwam een plan gereed om de Demer een open riool te dempen en in de plaats daarvoor te leggen een zk. moerriool en tot het maken van een zuiveringsinstallatie ten be hoeve van de riolering van de kom Heusden. Eerst in 1953 kon met de uitvoering van dit werk worden begonnen en wel dank zij een belangrijke subsidie van wege het Departement van We deropbouw en Sociale Zaken. In 1950 begonnen de plannen voor de herbouw van een stad huis gestalte te krijgen. In 1951 kon de aanleg voltooid worden van het drinkwaterleidingnet voor de kerkdorpen Oudheusden, Hehpt en Hedikhuizen. Hierme de kwam een einde aan de uiter mate slechte drinkwatervoorzie ning in deze afdelingen. In 1952 werd het plan voor de herbouw van een stadhuis goedgekeurd. In datzeifdejaarw erden onder handelingen geopend om te ko men tot overname van de N.V. Gasfabriek Heusden en tot aan sluiting op het gasnet van de Staatsmijnen. In 1953 werd de Gasfabriek overgenomen en na dat het gasontvangstation gereed was tot distributie van het miin- gas worden overgegaan. Mede werking werd verleend bij de uit breiding van de meisjesschool met 2 lokalen en tot stichting van een_ Nuts-ulo-school. In 1954 werd de eerste paal voor het nieuwe stadhuis gesla gen. Tn 't uitbreidingsplan Oud heusden werd gestart met een bouwplan van 15 woningen. In 1955 werd medewerking verleend voor de uitbreiding van de meis- iesscbool met 5 leslokalen. In datzelfde jaar werd met het on derwijs aan de Ulo-school een aanvang gemaakt. Tn 1956 werd besloten tot verlegging van de Bernse diik; hierdoor kon een belangriik gedeelte industrieter rein worden toegevoegd aan het terrein van Verolme scheepswerf Heusden N.V. tn 1956 kwam het

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1