BINNEN- EN BUITENLAND MegS Waalwijkse en Langsiraatse Courant aan DAMPO Gemeenteraad Drunen Paus Joannes kondigt Dit jaar nog mijngas in Drunen De Nederlandse Lederwaren- industrie in 1958 verkouden 1 TANDPASTA IVOROL VRIJDAG 30 JANUARI 1959. Uitgever Waal wij kse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIKT .EN Dit blad verschijnt 2 x per week KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 Tijdens een predikatie in de basiliek van Sint Paulus buiten de Muren heeft Paus Joannes XXUt zondag j.l., de feestdag van St. Paulus' bekering, de bijeen roeping van een oecumenisch concilie aangekondigd, dat mede en vooral bedoeld zal zijn voor de christelijke gemeenschappen die niet tot de Rooms-Katholieke Kerk behoren. Verder deelde de H. Vader mede dat het kerkelijk recht, waarvan delaatste herzie ning dateert uit 1917, zal worden gemoderniseerd. Ook zal er een diocesane synode worden belegd ter bespreking van de problemen van de stad Rome. Niet zonder bedoeling heeft de Paus voor de aankondiging van dit concilie de feestdag van St. Paulus' Bekering uitgekozen. In zijn predikatie herinnerde de H. Vader aan het bezoek, dat hij twintig jaar geleden aan de ge boorteplaats van St. Paulus, Tar sus, had gebracht. „Als ik daar aan terugdenk, dan komen mij ook telkens de afgescheidenen in het Oosten in de gedachte, die de H. Paulus zozeer roemen, dat het de indruk wekt alsof zij hem te genover St. Petrus willen stellen. Maar de leer van Petrus en die van Paulus is één glanzend ge heel", aldus de H. Vader, die er verder op wees hoezeer de een heid van het geloof en de prak tische uitvoering van het evan gelie rust en vreugde zouden i.rengen aan de gehele wereld. ..Wij zeggen U vertrouwelijk", aldus de Paus, „dat achter de op geruimde geest, zoals die meest al in ons gezicht weerspiegeld wordt, en waarover de gelovigen zich verheugen, een gekweld en gepiinigd hart schuilt, dat zich keert tot de miljoenen, wier lot ons onbekend is en van wie wij niet weten of de woorden van mededogen bij het begin van ons pontificaat hen hebben bereikt." De predikatie van de Paus werd aanhoord door de twintig in Ro me wonende kardinalen. I)e H. Vader heeft niet mede gedeeld wanneer 't oecumenisch concilie zal worden gehouden. Het laatst concilie (het Vati caanse Concilie) werd geopend in 1869 en moest door de tijds omstandigheden (de Frans-Duit se oorlog) worden onderbroken. Dit concilie onder het pontificaat van Paus Pius IX hield zich be zig met de moderne theorieën van het ongeloof, de uitdrukke lijke vaststelling van de funda mentele geloofsleer en het geven van aanwijzingen voor de ge loofspraktijk. Als enig belangrij ke punt kwam op dit concilie het dogma van de pauselijke onfeil baarheid gereed. Een algemeen of oecumenisch concilie is een kerkvergadering waar alle bisschoppen van de ge hele kerk toegang en stemrecht hebben. Op een dergelijk concilie nemen de bisschoppen van de ge hele kerk in vereniging met de Paus bindende besluiten inzake de leer. de geloofspraktijk en de kerkgebruiken. Het oecumenisch concilie dat Paus Joannes XXIII zondag heeft aangekondigd zal wegens de enorme voorbereidingen die nodig zijn waarschijnlijk pas over een of twee jaar gehouden kunnen worden. Hoewel het niet noodzakelijk is dat de kerkver gadering in Rome plaats heeft wordt toch aangenomen dat dit het geval zal zijn en dat de on geveer 4000 prelaten die er aan deel zullen nemen bijeen zullen komeni n de St. Pieter. „De uitnodiging aan alle chris tenen" is in de gehele wereld gunstig ontvangen, niet alleen bij de katholieken maar ook bij alle andersdenkenden die de her eniging der Kerken een warm hart toedragen. Ondanks de re serve die in enkele niet-katholie- ke Kerken aan de dag wordt ge legd, is de mening, dat de kerk vergadering van het grootste be lang zal zijn, algemeen. D-DAG DER K.V.P. STELLINGEN VOOR A.S. VER KIEZINGEN ZIJN BETROKKEN D(aden)-Dag van de KVP in 't Rotterdamse Groothandelsge bouw is een indrukwekkende manifestatie geworden van de constructieve geest waarin de KVP de komende verkiezings strijd gaat voeren: een manifes tatie ook, die klaar en duidelijk het vele heeft geaccentueerd dat dank zij de katholieke politiek reeds kon worden verwezenlijkt en in de toekomst nog gereali seerd kan worden. Het vastbera den betrekkenvan de stellingen die hecht zijn gefundeerd in de Christeliike-sociale beginselen. Ongeveer 600 KVP-ers waren in het Groothandelsgebouw bij een om te luisteren naar prof. Roinme, die in grootse stijl de positieve KVP-politiek uitmat tegenover socialisten en libera len, die of anti-dit of anti-dat zijn. Grote hulde bracht hij aan ir. Witte, minister van volks huisvesting, die dit jaar 88.900 huizen heeft gebouwd. „Onthou dit cijfer als een telefoonnum mer', zei prof. Romme, die hoop te dat het aansluiting zou geven de volkomen overwinning van de woningnood. Duidelijk onderstreepte prof. Roinmc wat de KVP wil, waarbij hij aansloot oj) de vijf korte inleidingen, die andere KVP-politici hadden ge houden: J. Zwanikken over de werkgelegenheid, F. van Vliet over de woningbouw, dr. L. Al- bering over liet onderwijs, mej. mr. .1Vink over internationale veiligheid en staatssecretaris drs. Schmelzer over bezitsvor ming. Ook betoogde prof. Rom- Bi] do eoa is bet vocht, hij do ander ken of toeht él* Rheusuitieck* pijn*a veroerz&akt. Ktar ia legio gorallea zit d* «erzaak h*ol ergens anders. me, dat de KVP weer moet terug keren in de financieel-econo- misch-sociale sector in het kabi net, waaruit zij in 1956 ten on rechte verdwenen is. Deze D-Dag der KVP kenmerk te zich door een grootse pro-lijn, door inleidingen waarin de ka tholiek-sociale beginselen op in drukwekkende en reëele wijze werden gefundeerd en door de intense aandacht van de hon derden leden van het top-kader, dat deze gedachten verder zal gaan uitdragen. Er zijn sterke en hechte stellingen betrokken op hechte fundamenten. A.R. VOELT NIETS VOOR BREDE BASIS. De voorzitter van de Anti-Re volutionaire Partij, dr. Berghuis, beeft te Utrecht verklaard, dat zijn verlangen niet uitgaat naar een herstel van de brede basis. Evenals de fractie-leider van de AR in de Tweede Kamer, dr. Bruins Slot, is dr. Berghuis een tegenstander van samenwerking met de socialisten. Tegen deze uitspraak heeft de AR-bewinds- man, prof. Zijlstra, die een voor stander is van samenwerking met de socialisten, zich niet ver zet. Tot nu toe nam men alge meen aan, dat de AR op grond van het feit, dat prof. Zijlstra lijsttrekker van de AR is gewor den, niet afwijzend stond tegen over een herstel van de brede ba sis. REGERING VRAAGT ADVIES OVER VERKORTING WERKTIJD. De regering heeft aan de So ciaal-Economische Raad ge vraagd om in zijn advies over het sociaal-economisch beleid ook te betrekken de vraag, wanneer het best een begin kan worden ge maakt met de geleidelijke invoe ring van een kortere arbeidstijd. De regering heeft er tgelijkertijd op aangedrongen om het advies zo mogelijk eerder uit te brengen dan 1 mei, de door de SER ge noemde streefdatum. SMOKKELPARTIJ. Hel vergrote verschil in boter- prijs en de gunstige markt in België heeft de botersmokkel aan de Brabantse en Zeeuwse gren zen naar een nieuw hoogtepunt opgejaagd. Maar ook de succes sen van de douane, zowel in Ne derland als in België, worden met de dag groter. In 't weekein de werden aan de Zeeuws Vlaam se grens vijf auto's met een in houd van drie en een halve ton gepakt. Maandagmorgen greep de Eindhovense douane tussen Weert en Kempen-Loozen een personenwagen met bijna 400 kilo. KROETSJEF SPRAK 6 UUR. In een rede van zes uur heeft Kroctsjef de congresleden der Sovjet toegesproken en hen voor gehouden dat over zeven jaar de Sovjet de Verenigde Staten in al les naar de kroon zal steken of voorbijstreven. Moskou wenst geen koude oorlog, maar wel 'n economische en culturele kracht meting. Zuid-Slavië en Nasser werden scherp gecritiseerd en hij meende dat onderhandelingen tussen Oost- en West-Duitsland alleen kan leiden tot oplossing van het Duitse vraagstuk. In Florence in Italië zijn ern stige relletjes uitgebroken van stakers legen de politie. In Kongo neemt de spanning steeds toe; er worden nieuwe relletjes gevreesd. -- Na zijn bezoek aan Engeland was minister Luns niet bijzonder optimistisch gestemd voor de vlucht van de KLM op Singapo re. Beter was hij te spreken over 't begrip dat getoond was terzake Nieuw-Guinea. Uitbreidingsplannen, aanleg zwembed, aanleg hoofdriool, scholenbouw en aanleg mijngas voornaamste onderdelen van werkplan 1959 Ook Drunen voelt zich tekort gedaan door contractbouw elders l)e raad der gemeente Drunen kwam maandagavond in spoed eisende raadsvergadering bijeen. De reden van deze spoedeisende vergadering was het voorstel van B en W tot het aangaan van een geldlening voor de aanleg van mijngas. Op deze eerste vergadering in 1959 wenste Burgemeester Snels alle leden een voorspoedig jaar, wierp een terugblik op 1958 en ontvouwde de plannen voor de naaste toekomst in een nieuw jaarsrede. GEMEENTELIJKE ONTWIKKELING. Burgemeester Snels dankte al len voor de goede wensen bij de jaarwisseling ontvangen; goede wensen, die hij de raadsleden we derkerig deed toekomen. In 1958 is, aldus burgemeester Snels, de groei in onze gemeente, die de laatste jaren steeds groter en sterker is geworden niet tot staan gekomen, maar heeft zich in een versneld tempo voortgezet. De bevolking nam toe met 332 mensen. Er was een vestigings-overschot van 168 en een geboorte-overschot van 164. Het aantal inwoners bedroeg op 31 december 7066. 1958 was een uitschieter op dit gebied, want in 1957 was de toename slechts 195. WONINGBOUW. Er werden in 1958 269 bouw vergunningen afgegeven, waar onder ook begrepen, verbetering en verbouwing tot 'n bedrag van meer dan f 2000.- Er werden 77 woningwetwoningen geplaatst, 37 premiewoningen en 2 wonin gen in de vrije sector. Verder 5 industriegebouwen en een boer derij. In totaal werd aan nieuwbouw en verbouwingen f 2.850.000.- gcinvesteerd. Open bare werken was in 1958 (al zijn we er nog lang niet, aldus burgemeester Snels) een punt waaraan veel aandacht is be steed. Het uitbreidingsplan Oost maakte voortgang. Wegenaanleg, straatverlichting en rioolaanleg kwamen tot stand. BRANDWEER. Een extra woord wijdde burge meester Snels aan de Brandweer, die in 1958, wanneer zij moest optreden, die met succes deed. De paraatheid der vrijwillige Brand weer is steeds groter geworden. In gevoelvolle woorden herdacht burgemeester Snels de kortgele den overleden brandweerman L. van Halder, die, aldus spreker, steeds met zeer veel ijver en toe wijding de Brandweer heeft ge diend. ECONOMIE, HANDEL EN VERENIGINGSLEVEN. Ook hieraan besteedde burge meester Snels in het kort aan dacht. De metaalindustrie onder ging in 1958 weer een belangrij ke uitbreiding en er zijn symp- tonen dat er in de naaste toe komst nog meerdere uitbreidin gen zullen komen. De schoen- en ledtrindustrie had in het begin van het jaar een kleine terug slag. Deze was gelukkig van kor te duur en de normale toestan den zijn weer teruggekeerd. Hier ter plaatse onderging de schoen industrie weer een belangrijke uitbreiding n.l. speciaal bij 'de Hollandia schoenfabriek. Ook de leüerwarenfabriek van Gcbr. Gales ondergaat thans een be langrijke uitbreiding. De land- en tuinbouw had in 1958 ook geen ongunstig jaar. Al waren de prij zen dan lager dan in de voor gaande jaren, de massa-op brengst maakte veel goed. 1959 zal voor de land- en tuin bouw een belangrijk jaar worden wanneer nl. de ruilverkaveling aan de orde komt. Verwacht mag worden, dat deze zomer de stem ming hierover zal plaats vinden. Ingewijden zijn van mening dat deze ruilverkaveling voor land en tuinbouw in deze streek ge heel nieuwe mogelijkheden zal bieden. De Middenstand ontplooide in 1958 een gezonde en goede acti viteit. Op vele plaatsen kwamen uitbreidingen tots tand en aan alles is te zien dat men hier over een vooruitstrevende midden stand beschikt. De activiteiten van de organi saties, zowel standsorganisaties, als wel uitgesproken sociale or ganisaties, alsmede de verenigin gen in de culturele sector, waren zeer groot. Spreker noemde met name ook 't werk voor de sport, de jeugd en o.a. ook de Levens school. Spr. hoopte dat in onder linge samenwerking en goede harmonie in de toekomst nog zeer veel tot stand zal kunnen komen waarvan de gemeenschap profijt zal kunnen trekken. WERKPLAN 1959. Toewijzing woningbouw in fla- gante strijd met eertijds uitge stippeld plan. Voor 1959 had burgemeester Snels nog een uitgebreide lijst van wensen. Het directe woning tekort is voor Drunen thans nog 250. Kreeg men in 1958 50 wo ningen toegewezen, in 1959 zijn er dit maar 18. Op deze manier, aldus burgemeester Snels, zijn we nog ver van de oplossing af. Als oorzaak van deze kleine toewijzing zag burgemeester Snels de contractbouw van mid delgrote gemeenten, waardoor kleinere gemeenten in gedrang komen. Sor. meende dat de con tractbouw hiermede aan zijn doel voorbij is geschoten en hoopte dat bij de bevoegde in stanties de maatregelen zouden worden genomen om hierin een oplossing te brengen. Het verdere verlanglijstje van burgemeester Snels bevatte o.a. een jongensschool voor Elshout, een R.K. Huishoudschool voor Drunen, een Politiebureau, de vernieuwing van de Stations straat, de vernieiiwing van de Burgemeester v. d. Heijdenstraat, de realisering van het uitbrei dingsplan Oost, goedkeuring van het uitbreidingsplan West, voor bereiding van het uitbreidings plan Zuid, ruilverkaveling in het uitbreidingsplan Oost o.a. voor een goedkopere afbouw aan de Oostzi'de door middel van bun- galowbouw; verder verkaveling van het electrisch net in Elshout, aanleg zwembad, aanleg mijngas, aanleg hoofdriool en de bouw van een wijkgebouw voor het Wit Gele Kruis; ten slotte voor Elshout nog de verlichting yan het torenuurwerk, riolering voor de afvoer van hemelwater en verbetering Mariendonkstraat. Er is volgens burgemeester Snels voor 1959 voor de raad nog werk genoeg en spr. hoopte dat in onderlinge samenwerking veel tot stand zou kunnen worden ge bracht. In verband met ziekte van het oudste raadslid, de heer van Sprang sprak de heer Lommers namens de raad. Hij wenste de voorzitter eveneens een voor spoedig 1959 en sprak de hoop uit dat burgemeester Snels met Gods hulp het vele en soms zo moeilijke werk voor de gemeente zou kunnen blijven verrichten. GASVOORZIENING NOG DIT JAAR. Aan de orde was hierna het voorstel tot het aangaan van een geldlening groot f 350.000.- voor de aanleg van mijngas. Deze geldlening is een kasgeld lening voor een jaar en daarna omzetting in een vaste lening met een looptijd van 30 jaar, spe ciaal verstrekt voor een rendabel project. Waar de mijngasvoor- ziening reeds lang op het pro gramma staat en tevens een ren dabel project is, stelden B en W voor de aangeboden geldlening hiervoor te besteden. De heer Rijpert dacht dat de tarieven te hoog zouden zijn. De voorzitter stelde hem gerust. In eerste in stantie zullen eerst alleen de ren dabele gebieden worden aange sloten, zo b.v. Elshout nog niet. De heer van Huiten pleitte ook voor mijngas in Elshout. De voorzitter wees erop dat ONZE JARIGE KROONPRINSES. 21 jaar wordt onze kroonprinses Beatrix Wilhelmina Armgard morgen, ter gelegenheid waarvan deze foto werd vervaardigd. Foto: M. C. Meijboom. Rekening houdend met een reeds in het vorig najaar voelba re recessie mede veroorzaakt door een vanwege onze overheid voorgestane bestedingsbeperking mag met voldoening worden ge constateerd, dat het verloon van de produktie in deze bedrijfstak gedurende 1958 zeer bevredigend is geweest. Hoewel er in enige onderne mingen sprake was van het toe passen van verkorte werktijden, deed zich dit euvel bij de produk tie van „lederwaren" veel minder voor, dan dit in andere, zelfs ver wante bedrijfstakken het geval bleek te zijn. Onder „lederwaren" worden verstaan: damestassen vervaar digd uit leder en/of plastic, acte- en boodschappentassen vervaar digd uit leder, koffers vervaar digd uit leder, vulcanfiber en/of hardnlaat, alle overige soorten tassen vervaardigd uit textiel, ceintuurs en lederen riemen, be schermingsartikelen, lederen reistassen, étuis, portemonnaies, portefeuilles, lederen handschoe nen en militaire uitrustingsstuk ken etc.. met uitzonderine van technische lederwaren, kleding en schoeisel. De vraag naar betere kwaliteit nam gedurende 1958 toe, vooral t.a.v. lederen en plastic dames tassen. linnen boodschappentas sen en koffers van vulcanfiber. De sector klein-lederwaren (por temonnaies, portefeuilles en étuis) gaf geen reden tot onte vredenheid. De vraag naar min der hooggeprijsde lederen acte- en boodschappentassen nam toe. De produktie van militaire uit rustingen had echter geen bevre digend verloop. De lcderen-hand- schoenenindustrie zag zich een belangrijke overheidsorder ont gaan door een DML-aankoop in een der landen achter bot iizeren gordiin, hetgeen aanleiding gaf, om terzake aan de overheid te verzooken zulks in de toekomst te willen voorkomen. De afzet in rijwiellederwaren bleek geduren- daarvoor bet benodigde geld nog niet beschikbaar was. Na Dru nen zou straks zeker ooit Els- bout aan de beurt komen. Wethouder v. d. Wiel wees erop, dat het beter was deze geldle ning te accepteren en Drunen van mijngas te voorzien, dan zou straks zoveel gemakkelijker Els hout volgen. De heer Fortuyn vroeg of men wel op voldoende aansluitingen kon rekenen De voorzitter wees erop dat in de meeste plaatsen meer aansluitingen kwamen dan men had begroot. De raad keurd de geldlening goed. Men hoont nog dit iaar de mijngas-voorziening in Drunen gereed te hebben. de 1958 iets moeilijker te liggen dan in 1957. Niettemin heeft de Nederlandse ledcrwarenindustrie haar positie op de binnenlandse markt kunnen versterken. De in voer van buitenlandse lederwa ren was nl. in de eerste 9 maan den van 1958: 4,5 miljoen gulden lager dan in 1957; daartegenover staat in deze periode een vermin derde export van 1,5 miljoen gulden. Ale met al mag worden aange nomen dat de totale produktie van 1958 niet lager zal zijn dan de in 1957 behaalde produktie ad f 65.000 000.-. Het laat zich aan zien, dat de nu weer opgaande lijn bij produktie en werkgele genheid zich in 1959 zal voort zetten. De verkoop van Neder landse lederwaren werd in de af gelopen verslagperiode gestimu leerd door de in januari te Utrecht gehouden wintervak- bcurs. de in juli te Amsterdam gehouden zomervakbeurs en de voor- en najaarsbeurzen te Utrecht. De meest belangrijke produktiecentra van de Neder landse lederwarenindustrie treft men aan te Amsterdam, in Nrd- Brabant en de Gelderse Achter hoek. Daarnaast zijn er nog vele ondernemingen, verspreid over Nederland, gevestigd. Blijkens 'n gehouden personeelsenouête, biedt deze nijvere bedrijfstak werkgelegenheid aan ruim 5000 werknemers (55 pet. mannelijke en 45 pet. vrouwelijke). De ex port van lederwaren bedraagt 16 tot 17 '«ct. van de produktie. In het register van het Bdrijf- schap voor de Nederlandse Le derwarenindustrie zijn, ovcreen- komsti° artikel 2 van het Instel lingsbesluit van dit bedrijfsli- chaain. 375 lederwarenproducen- ten ingeschreven, waarvan 206 ondernemingen een gezamenlijke iaarproduktie hebben van plm. 61,5 miljoen gulden; de overige minder belangriike ondernemin gen, zijn zg. kleine nijverheids ondernemingen met een produk tie van plm. 3,5 miljoen gulden. De 112 leden van de vrije or ganisatie van producenten, t.w. de Nederlandse Bond van Leder waren- en Kofferfabrikanten, produceren 62 pet. van de tota le jaaromzet. Deze representatie ve vrije organisatie onderhoudt een nauw contact met overheids instanties. alsook met de bij de ze bedrijfstak betrokken werk nemersorganisaties. Zij is werk- ECHO Wl HEI ZUIDEN 82e JAARGANG No. 9 Abonnement: 22 cent per week; 3.10 franco p.p. per kwartaal 2.85 Gironummer 50798 Advertentieprijs: 10 cent per m.m. Contract-advertenties: speciaal tarief Bureaux: GROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES„ECHO" Onzuiver bloed, onzuiverheden die zich vastzetten in gewrichten en ledematen, zijn oorzaak van veler ijlden. Als dan de bloedzuiverende organen - met de jaren trager geworden in hun werking - met Kruschen's minerale zouten jeugdige energie krijgen toegevoegd, dan gaan deze allengs weer krachtiger werken; het bloed gaat sneller stromen, de onzuiverheden wor den afgevoerd langs natuurlijke weg en daarmee is dan ook de oorzaak van die slopende pijnen er niet meer. Wie nog niet die verlossende werking van Kruschen aan den lijve ondervonden heeft, neme de proef! DE BtSTE en tiet duur.Tub# 85-70-45 ct

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1