Gemeenteraad Sprang-Capelle Waalwijkse en Langsiraaise Courani Gemeenteraad Waalwijk Raad prefereert dorpshuis boven zwembad BRILLEN van STASSAR Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIET .EN Dit blad verschijnt 2 x per week 82e JAARGANG No. 10 22 cent per wee»; per kwartaal 2.85 3.10 franco p.p. Gironummer 50798 Advertentieprijs: 10 cent per m.m. Abonnement: Contract-advertenties: speciaal tarief Bureaux: GROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 Een lange agenda, met tal van belangrijke voorstellen, ging vlot onder de hamer door. Alleen de woningafbraak in Besoyensestraat ten behoeve van een verbindingsstraat met plan Besoyen-west ontmoette aanvankelijk nogal bezwaren. Donderdagavond kwam de raad onzer gemeente in openbare zitting bijeen. Alleen de heer Eibers was, met bericht van verhindering, afwe zig. Nieuwjaarsrede. Met intense aandacht beluisterden de raadsleden de belangwekkende nieuwjaarsrede, waarmede burge meester Teijssen deze eerste raadszit ting van 1959 opende. In ons vorig nummer konden wij deze rede nog in extenso afdrukken, waardoor onze lezers inmiddels reeds kennis hebben kunnen nemen van dit sublieme overzicht van de snelle ex pansie onzer gemeente in het afgelo pen jaar en van de optimistische schildering van de toekomstige ont wikkeling van Waalwijk op elk ge bied. Wij zouden hen, die mogelijk nog geen gelegenheid hadden van dit be langwekkende overzicht kennis te ne men, dringend willen adviseren er ons nummer van j.l. vrijdag nog eens op na te slaan. Het zal hun inzicht in de snelle ontwikkeling van onze stad verruimen, hen veel voldoening schenken en hun waardering opwek ken voor ons voortvarend gemeente bestuur, onder de kundige en bezie lende leiding van burgemeester Teijs sen. De raad gaf met een krachtig ap plaus zijn instemming te kennen met deze knappe, duidelijke en bemoedi gende uiteenzetting. De heer Meijs gaf uiting aan de grote waardering van de raadsleden voor dit sublieme overzicht. Het leek hem niet wenselijk op de daarin aan gehaalde details in te gaan. Daartoe had men bij de behandeling van de begroting nog alle gelegenheid. De prettige samenwerking met de raad, die in de rede werd gememoreerd, zal naar spr's mening ook met deze raad zeker bestendigd blijven. Wederkerig uitte spr. namens de raad de beste wensen voor 1959 voor de voorzit ter, de wethouders en hun medewer kers. 3. Voorstel tot beschikbaarstel ling van een krediet voor jeugd-inen- ting tegen diphterie, kinkhoest en te tanus. 4. Voorstel tot beschikbaarstel ling van een krediet voor aanleg rio lering in de Taxandriaweg. 5. Voorstel tot wijziging der ta- rievenverordening van het zwembad. 6. Voorstel tot onbewoonbaar verklaring van woningen. 7. Voorstel tot toekenning van een premie op grond van de premie regeling woningverbetering en cplit- sing 1953. Bovenstaande punten 3 t.m. 7 van de agenda, waarvan wij de pre-ad- viezen reeds in ons nummer van maandag 26 jan. hebben opgenomen, werden zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd. Afbraak 2 woningen Besoijense straat. 8. Voorstel tot beschikbaarstel ling van een krediet voor gedeeltelijke aanleg van de Liefrinckstraat. (zie pre-advies in ons blad van 26 jan.) De heer Kemperman merkte op dat hij zich niet verzet heeft tegen de aankoop vorig jaar van deze twee woningen, Besoijensestraat 94 en 96, omdat gezegd werd dat van afbraak voorlopig nog niets zou komen. Hij meende dat met „voorlopig" wel en kele jaren bedoeld zou zijn en had zeker niet verwacht dat B. en W. nu al met dit voorstel zouden komen. Spr. is nog niet overtuigd van de noodzaak om daar, door afbraak van deze woningen, een verbindingsstraat te maken naar plan Besoijen-West, ook al zijn daar thans de woningen gereed. De nieuwe wijk kon men toch via een zuidelijker en via een noor delijker gelegen toegangsweg berei ken. Daar komt nog bij dat in be doelde woningen een zeer bejaard echtpaar woont en het lijkt spr. heel erg als zulke oude mensjes nog naar een andere woning zouden moeten uitzien. Laat de gemeente liever met de afbraak machten tot er het bejaar dencentrum is en het echtpaar wel licht daarin zijn intrek kan nemen. De heer v. d. Hoven had ook be zwaar tegen het voorstel, doch dit lag op een ander terrein als de be zwaren van de heer Kemperman. Hij vond de ruimte, die bij afbraak van deze 2 woningen werd verkregen, te krap om er een behoorlijke verbin dingsstraat aan te leggen naar zulk een riant gebouwd woonoord. Hij kon zich niet voorstellen dat het een fraai gezicht zal zijn als daar uit een aaneengesloten huizenblok zo'n moot van twee woningen wordt weggeno men voor een straat. De heer Mombers voelde ook de genoemde bezwaren en zou de af braak nog enkele jaren willen uitstel len. De voorzitter wilde er allereerst op wijzen dat men niet zonder meer moet terugschrikken voor een afbraak om daarmede een doorbraak tot stand te brengen. Er staan nog meer dere af- en doorbraken en saneringen op het program, hetgeen nu eenmaal noodzakelijk is om tijdig datgene te verwezenlijken wat in het uitbrei dingsplan werd vastgelegd. Het voorstel van B. en W. behelst voorlopig alleen de beschikbaarstel ling van een crediet voor deze ver bindingsstraat om daarmede de zaak op gang te brengen. Daarna moet de goedkeuring van Ged. Staten nog worden afgewacht en later moet ge tracht worden een vaste geldlening hiervoor te krijgen. Dan moet deze kwestie nog eens in de raad komen en kon pas over het tijdstip van af braak worden beslist. Voor de situatie die hieruit voor het oude echtpaar ontstaat hebben B. en W. alle begrip. Het zou van wei nig menselijkheid getuigen als B. en W. deze oudjes, die persé in Besoijen willen wonen, dwongen naar elders te verhuizen. Wanneer dit zover is zal zeker een geschikt tehuis voor hen gezocht worden en met hun wensen rekening worden gehouden. Wat het bezwaar van de heer v. d. Hoven betreft, dat deze doorbraak te krap en minder fraai zal worden, dit kon spr. niet delen. Als de aangrenzende woningen van 'n nieuwe zijgevel wor den voorzien en om de achtertuintjes scheidingsmuren zijn getrokken dan zal het aanzicht zeer behoorlijk zijn. De heer Kemperman bleek ook na deze uiteenzettnig van de voorzitter nog niet overtuigd van de noodzaak van afbraak, ook met het oog op de oude bewoners en vond de oplossing zoals voorgesteld ook niet mooi. De heer Pullens zei zich geheel met het voorstel van B. en W. te kunnen verenigen. Men zou de klok gaan terugzetten, als men de uitbrei dingsplannen niet zo goed mogelijk trachtte te realiseren. Met het oog op de fraaie woonwijk die daar gebouwd is, is een spoedige uitvoering van deze verbindingsstraat noodzakelijk. De heer Mombers kan na de toe lichting van de voorzitter wel met het voorstel accoord gaan, daar het nog wel geruime tijd zal duren eer de af braak wordt uitgevoerd. De heer van Seters had alle waar dering voor het begrip dat B. en W. getoond hadden voor het bejaarde echtpaar. Overigens achtte hij het van groot belang dat de ontwikkeling van Waalwijk, die nu eenmaal veel sneller gaat dan men verwacht had, niet te zeer geremd wordt door door afschrik voor af- of doorbraak.. Af breken brengt altijd pijnlijke kwesties mee, maar ze zijn nu eenmaal nood zakelijk. De heer v. d. Hoven bleef be vreesd dat de afbraak van 2 wonin gen uit een blok geen fraaie ingang kan vormen voor een straat die de verbinding vormde met zo'n mooie woonwijk. Hij memoreerde ook nog hoe destijds vanuit de Putstraat een paar wandelpaden de verbinding moesten vormen met de nieuwe wijk ten Oosten van de Putstraat, die toen al lang gereed was. De voorzitter herhaalde nogmaals dat B. en W. volledig begrip hadden voor de oude bewoners en zeker alles zouden doen om hen tegemoet te ko men. Met de gesignaleerde verbin dingsstraat vanuit de Putstraat is wel gebleken hoe verkeerd het is achter de feiten aan te lopen. Als men in het verleden geleerd heeft hoe verkeerd het is te lang te wachten, dan moet men thans meer voortvarendheid aan de dag leggen en zorgen dat tijdig de nodige voorbereidende stappen wor den gedaan om straks op tijd gereed te zijn. De heer Kemperman verklaarde na deze nieuwe toelichting, geen stem ming meer over het voorstel te ver langen, dat daarmede dus z.h.st. on der de hamer door ging. 9. Voorstel tot beschikbaarstel- lnig van een krediet voor de aanleg van een straatverlichting op het oos telijk gedeelte van de Langstraatweg. 10. Voorstel tot beschikbaarstel- lnig van een krediet voor aanleg van hoofd- en dienstleidingen voor gas, water en elektriciteit in Baardwijk wegens de bouw van 100 woningen. 11. Voorstel tot beschikbaarstel ling van een lokaal der voormalige r.k. ulo-school ten behoeve van de Don Bosco-school. 12. Voorstel tot het verlenen der gevraagde medewerking ingevolge artikel 72 der lager onderwijswet 1920 voor aansluiting der St. Petrus- scholen aan het radiodistributienet. 13. Voorstel tot overdracht van grond op de voet van artikel 80, vier de lid, der lager onderwijswet 1920, voor de bouw van een r.k. meisjes school in Besoijen. 14. Voorstel inzake subsidiëring kerkebouw. Genoemde agendapunten 9 t.m. 14, waarvan wij de pre-adviezen reeds eerder hebben gepubliceerd, werden alle zonder opmerking goed gekeurd. 15. Voorstel tot aankoop van on roerend goed in Besoijen. Op enkele vragen van de heer v. Mosselveld over de bedoeling van B. en W. met deze aankoop, antwoordde de voorzitter, dat deze aankoop het voormalige kerkgebouw van de Isra ëlitische gemeente betreft, alsmede het daarachter aan de Winterdijk ge legen pand. De bedoeling is hier door afbraak een verbindingsstraat naar de terreinen langs de nieuwe Lang straatweg te verkrijgen. De omstandigheden voor deze aankoop zijn nu gunstiger dan des tijds. Er zijn geen huurcontracten of bepaalde rechten voor de gebruiker aan het goed verbonden. De raad ging hierna geheel met 't voorstel accoord. Voorstellen 16 en 17 betreffende ruiling van grond in de Buitenpolder en verkoop van bouwterrein tussen le en 2e Zeine ontmoetten evenmin enig bezwaar. 18. Voorstel tot het aangaan van een geldlening. I Blijkens nadere toelichting van de Voorzitter betrof het hier een vaste geldlening van de Bank voor Ned. Gemeenten groot f 133.000. - ter financiering van de bouw van een tweede industriehal voor de firma v. Gent Co., waarvoor de raad in no vember een crediet beschikbaar had gesteld, zodat ook dit bouwplan thans gerealiseerd kan worden. 19. Voorstel tot het sluiten van een overgangscontract voor gasleve ring met de Staatsmijnen. 20. Voorstel tot wijziging der tarievenverordening voor gas, water en elektriciteit. 21. Voorstel tot intrekking van de algemene toeslagverordening ge- pensionneerde wethouders 1957. Ook deze 3 voorstellen, waarvoor wij verwijzen naar de reeds opgeno men pre-adviezen, gingen zonder stemming onder de hamer door. 22. Benoeming van een onbezol digd ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Op de aanbeveling van B. W. stond als no. 1 de heer B. G. J. Hee- bing en als no. 2 de heer J. G. M. de Broek. Eerstgenoemde kreeg 14 stemmen, terwijl 2 stemmen op no. 2 werden uitgebracht, zodat de heer Heebing, adj.-commies A ter secretarie alhier, gekozen werd. De voorzitter memoreerde nog dat deze benoeming moest plaats hebben wegens eervol ontslag van de heer J. A. Versteijnen in verband met het be reiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Spr. stelde er prijs op in deze openbare zitting te getuigen van de waardering van het gemeente bestuur voor de grote toewijding en kennis van zaken waarmee de heer Versteij nen gedurende 48 jaar deze functie heeft waargenomen, tot volle tevre denheid van zijn superieuren. Nadat ook punt 23 Wijziging be groting 1958 zonder opmerking was goedgekeurd, werd de vergadering op de gebruikelijke wijze gesloten. Ruwe, schrale huid MODERN en SOLIDE MAANDAG 2 FEBRUARI 1959 DE ECHO mm ZUIDEN OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES„ECHO" protestantse omgeving zwemmen. De voor zitter was het om het even of hij naast een mohammedaan, een katholiek of een Turk in het water lag. De heer Vos sprak zich ook uit voor een dorpshuis, waarbij hij er op wees, dat mo menteel vergaderingen, bijeenkomsten en uitvoeringen in de kerk, in consistorie of in een café gegeven moeten worden. Dezo plaatsen achtte hij daarvoor niet geëigend. De heer Ros sloot zich bij deze visie aan. De voorzitter merkte nog op, dat het in de bedoeling ligt om aan dit dorpshuis nog een restaurant te bouwen, voor de verpach ting waarvan dan kan worden ingeschre ven. De heer Dekkers vroeg zich af waarom geen enkele caféhouder de stichting van een dorpshuis particulier aandrufde, waarop wethouder Waverijn antwoordde, dat een particulier dit onmogelijk kan bekostigen. Spr. meende dat het initiatief van de bur gers moest uitgaan en dat men hier niet alleen maar tegen de overheid aan moet leunen. Aan eventuele plannen wil de over heid op haar beurt graag medewerking ver lenen. Ook wethouder Timmermans brak een lans voor het dorpshuis door er op te wij zen dat er van de zijde van de verenigin gen grote belangstelling bestaat voor de stichting van een dorpshuis. De heer Dekkers verlangde ten slotte een urgentie-uitspraak van de raad. Elf leden stemden voor een dorpshuis en twee (Dek kers en van Peer) voor een zwembad. -Kt Onder voorzitterschap van burgemeester Smit kwam de raad der gemeente Sprang- Capelle donderdagavond in openbare ver gadering bijeen. Na de opening sprak burgemeester Smit zijn neiuwjaarsrede uit, die wij reeds in onze vorige editie hebben gepubliceerd. Als oudste raadslid sprak de heer Ros namens de gehele raad een dankwoord, waarin hij zijn instemming met de rede van de voorzitter betuigde. BEGROTING. Voornaamste punt van behandelnig in deze vergadering was de vaststelling van de gemeentebegroting voor 1959. De voorzit ter bracht de gemeentesecretaris en zijn secretariepersoneel dank voor de keurige en uitstekende samenstelling van deze begro ting. Ook de heer Vos had in zijn algemene beschouwing woorden van lof voor de sa menstelling van de begroting. Verder sprak de heer Vos zijn voldoenning uit over de gunstige ontwikkeling van het uitbreidings plan Vrijhoeve en hoopte, dat met de uit breiding tegenover het raadhuis spoedig een begin zou kunnen worden gemaakt. Evenals de voorzitter toonde spr. zich ver ontrust en verontwaardigd over de toewij zing van het woningcontingent voor 1959. Inplaats van 4 hadden het er 40 moeten zijn, zo meende spr., want daarmee had de gemeente de woningnood tenminste enigszins kunnen leningen. Spr. hield zich ervan overtuigd dat b w alles in het werk zullen stellen om vermeerdering van het contnigent te verkrijgen. Verder vroeg de heer Vos aandacht voor de weg en de trottoirs langs de woningen achter het ge meentehuis. Ook wees spr. op het onvol doende sneeuwvrij maken van de wegen in de gemeente en merkte in dit verband op, dat dit in andere gemeenten veel beter wordt gedaan. Hij pleitte voor de aan schaffing van doelmatiger materiaal. Ook vroeg de heer Vos om bij sneeuwval en gladde wegens 's morgens de straatver lichting eerder te ontsteken. Dit voorkomt veel narigheid en ongelukken, zo meende hij. Ten slotte bracht spr. de demping van de sloot langs de Julianalaan en de stichting van een dorpshuis onder de aandacht van het gemeentebestuur. In antwoord op deze algemene beschou wing deelde de voorzitter mede, dat met de weg en de trottoirs langs de woningen ach ter het gemeentehuis zal worden begonnen zodra deze woningen alle gereed zijn. Ten aanzien van het sneeuwvrij maken van de wegen merkte spr. op, dat de gemeente hiervoor geen pekel gebruikt zoals dat in andere gemeenten het geval is. Dit wordt gedaan om beschadiging aan voertuigen zoveel mogelijk te vorkomen. Overigens gaf de voorzitter toe dat voor het sneeuwrui men niet het meest doelmatige materiaal wordt gebruikt en dat daarom dan ook in het kader van een begrotingswijziging in deze vergadering aan de raad het voorstel zou worden gedaan f 4000. beschikbaar te stellen voor de aanschaffnig van een sneeuwploeg. Ten aanzien van het des mor gens eerder ontsteken van de straatverlich ting bij sneeuw en gladde wegen, merkte spr. op dat men er uit bezuinigingsover wegingen is toe overgegaan de straatver lichting 's morgens later te ontsteken, maar dat er z.i. toch ook wel alles voor te zeggen was om bij sneeuw en gladde wegen hier van af te wijken. De heer Genuit bracht het riolernigsplan ter sprake. Het was hem opgevallen dat in andere gemeenten met name in Vlijmen wel een gedeelte van het rioleringsplan kon worden uitgevoerd. Spr. vroeg of zulks hier ook niet mogelijk was. Na er op te hebben gewezen dat de ge meente een dergelijk groot plan nooit zelf kan uitvoeren, gaf de voorzitter als zijn me ning te kennen, dat de uitvoering van rio leringsplannen per arbeidsbureau-rayon be oordeeld worden. In het rayon Waalwijk zijn hiervoor nog niet voldoende arbeids krachten beschikbaar geweest. In Vlijmen zal dit wellicht anders liggen. BADHUIS. In het verslag van de begrotingscom missie was verder de vraag gesteld waar om de oprichtnig van een badhuis niet op de begroting van 1959 voorkomt. B. W. waren van mening, dat dit plan nog eens ernstig dient te worden overwogen, nu in bijna alle nieuwe woningen douchecellen worden aangebracht. De heer Genuit zag hierin geen aanlei ding om de oprichting van een badhuis van de lijst van kapitaalsuigtaven te schrappen. De woningbouw in de gemeente is zo ge ring dat het argument van B. en W. z.i. niet steekhoudend is. De heer Dekkers was van mening dat een badhuis in de gemeente niet rendabel zal blijken te zijn. Na nog enige discussie werd het standpunt ingeno men dat men deze aangelegenheid nog na der zal bezien, wanneer eenmaal aan de bouw van een brandweerkazerne (annex waaraan men het badhuis een wat weid se naam, aldus de heer Genuit, voor die enkele douchecellen heeft gedacht) aan de orde zal zijn. De heer Dekkers vroeg vervolgens aan dacht voor enkele punten. Allereerst pleitte hij voor het sneeuwruimen ook op de Wen- delnesseweg-West, waar de mensen bij sneeuwval moeilijk uit de voeten kunnen. Hoewel dit geen gemeentelijk terrein is werd besloten om ook tot daar de gemeen telijke zorg uit te breiden. Verder zei de heer Dekkers dat de bouw van de nieuwe christel. kleuterschool te Capelle geen aanvang kan nemen wegens het ontbreken van waterleiding. Hij vroeg aan wie dit lag. Aan de Waterleiding Mij zo kon de voorzitter mededelen. Ook vroeg de heer Dekkers aandacht voor de ver harding van de Wendelnesseweg-West t.b.v. de tuinbouwers. Spr. wees op de zeer slechte toestand van de weg. Hoewel deze weg buiten de gemeentelijke zorg valt, wil de de voorzitter toch wel even het woord geven aan wethouder Waverijn, als voor zitter van het waterschap. De heer Waverijn wees er op, dat de tuinders zelf voor een groot deel oorzaak zijn van de slechte toestand van deze weg. Er zijn en worden daar overal mesthopen neergegooid, waardoor het water niet weg kan lopen met het gevolg dat het wegdek ernstige schade lijdt. Het waterschap voelt er niets voor om goed geld tegen kwaad geld te gooien, aldus de heer Waverijn. DORPSHUIS OF ZWEMBAD. Vervolgens stelde de heer Dekkers de vraag wat nu eigenlijk harder nodig was een dorpshuis of een gemeentelijk zwem bad. Spr. gaf de voorkeur aan een zwem bad, waarbij hij wees op het feit, dat veel mensen 's zomers in de Maas gaan zwem men met alle gevaren van dien. Een dorps huis zou zich z.i. ook niet kunnen bedrui pen. De voorzitter achtte dit een kwestie van persoonlijke voorkeur. B. W. prefereren een dorpshuis boven een zwembad. Ove rigens bestaat er voor de aanleg van zwem baden een provinciale regeling en de voor zitter achtte het zeer de vraag of Sprang- Capelle toestemming zou krijgen voor de bouw van een zwembad met Waalwijk en de Efteling in de korte nabijheid. De stich ting van een dorpshuis daarentegen is bij zonder urgent en de voorzitter wees er daarbij op met welk een primitieve acco- De overige agendapunten gingen alle snel onder de hamer door. Toegekend werd een huurcompensatie aan het gemcenteperso- neel m.i.v. 1 jan. 1959 en goedgekeurd een wijziging van de Rangen- en Bezoldigings verordening 1955 i.v.m. incorporatie van 6 salarisverhoging. Ten behoeve van de openbare school voor g.l.o. te Capelle voteerde de raad een be drag van f 11.044.50 voor het aanschaf fen van leermiddelen en het treffen van voorzieningen aan het schoolgebouw, en f 10.200. - voor het aanleggen van een speelterrein en een plantsoen. Voor de aan schaffing van nieuw schoolmeubilair t.b.v. de bijzondere school voor g.l.o. aan de Hei straat stelde de raad een bedrag van f 12.481.- beschikbaar. Het subsidie aan de r.k. middelbare handelsavondschool te Waalwijk werd ver hoogd tot f 25 voor elke uit de gemeente afkomstige leerling. Besloten werd tot het aangaan van een geldlening met de n.v. Bank voor Neder landse Gemeenten van f 60.000. -met welk geld medewerking zal worden ver leend tot de stichting van een bijzondere kleuterschool te Capelle, in de omgeving Heistraat - Nieuwevaart; alsmede tot het aangaan van een geldlening met dezelfde bankinstelling van f 109.600. waarmee zal worden gefinancierd de aanleg van twee verbindingsstraten tussen Molenstraat en Burg. Mcijerstraat, de inrichtingskosten van de bijz. ulo-school, de aanschaffing van leermiddelen t.b.v. de bijz. school voor g. l.o. te Sprang, de schadevergoedingen i.v.m. ontbinding pachtovereenkomsten, de aan- legkosten van de Verl. Bernhardstraat, do aankoop en voorlopig herstel van de Sprangse molen. Verder ging de raad akkoord met do deelneming in de verliezen, voortvloeiende uit door het Prov. Waarborgnigsnistituut voor de Tuinbouw in Noord-Brabant ver leende borgstellingen. De heer Dekkers kon zich wel met het voorstel verenigen, maar gaf toch zijn visie op deze materie, waarbij hij constateerde dat men de tuinbouw te veel gaat zien als een werkverschaffingsobject. De tuinbou wer is echter een ondernemer, die evenwel volgens deze regeling geen enkel risico meer loopt. Spr. pleitte voor een vrijheid in gebondenheid en zag het als een over heidstaak de weg voor de Nederlandse han delsproducten vrij te maken en zich te ont houden van een kunstmatige opvoering van de productie, want wat doet de overheid indien de productie overvoerd wordt, zo vroeg spr. Besloten werd verder tot het verlenen van garantie voor de betaling van de par ticuliere bijdragen in de kosten van inen ting tegen poliomyelitis. Vastgesteld werd ook een verordening op de heffing van in- entingsgelden voor typhus en paratyphus. De toegewezen 4 woningwetwoningen Stationsstraat 88, Waalwijk. Leverancier alle Ziekenfondsen. modatie de plaatselijke verenigingen zich bij het geven van uitvoeringen moeten be helpen, uitvoeringen, die over het algemeen op zeer goed niveau staan.. Een dorpshuis kan voor alle mogelijke doeleinden dienen. In dit verband wees spr. er op, dat indien voor de stichting van een dorpshuis f 25.000.- f 30.000.- uit het particu lier initiatief bijeen gebracht zou kunnen worden, er op een subsidie van regernigs- zijde gerekend zou mogen worden van ruim f 40.000. -Spr. hoopte dan ook, dat men in de gemeente de hoofden eens bij elkaar zou steken om tot de stichting van een dorpshuis te komen. De heer Dekkers hield het op het zwem bad. Hij zag zijn kinderen liever in een voor dit jaar zullen worden gebouwd aan de nieuw aangelegde weg van de Schrevel- straat naar de Poolsestraat. De stichtings- kosten worden geraamd op f 60.500. - Goedgekeurd werd de begroting 1959 van de Gem. Instelling voor Maatschappe lijke Zorg, alsmede een wijziging van de gemeentebegrotingen 1958 en 1959, waar bij dan inbegrepen de aanschaffing van een sneeuwploeg van f 4000.-. Vastgesteld werd het bedrag bedoeld in art. 101, 5e lid der l.o.-wet 1920 (exploitatievergoeding). Ten slotte werd besloten tot de aanleg van twee toegangsstraatjes tot het nieuwe Groene Kruisgebouw en het nieuwe poli tiebureau, waarvoor een bedrag werd ge voteerd van f 6958. -

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1