mmmwm Xf. De Vluchteling Gemeenteraad Geertruidenberg BRIGADIER PIET EN DE SEMI-PROF v. MIERLO's brood Feuilleton 2 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN MAANDAG 2 FEBRUARI 1959 2 Burgemeester Faure vraagt intense aandacht voor gemeentelijk verzorgingsniveau Nieuwe Lagere School in september in gebruik Raad voteerde f 1.621.000.- voor bouwrijp maken van 1 6 ha. industrieterrein U komt geheel in een goed humeur bij de heerlijk verse geur, van W A A L W IJ K Het moge dan in Italië al heel gewoon zijn zoenen van dank baarheid uit te delen, onze bri gadier Piet was daar echter in 't geheel niet op gesteld. Hij haalde prompt een smetteloos witte zak- woek uit zijn zak en begon zijn gelaat zorgvuldig te reinigen. „Bah! wat een rare manieren houdt die blokjas er op na," mompelde hij. „Ongemanierd tot en met en des te erger, omdat zijn asem naar knoflook riekte! Als hij geen vreemdeling was en deswege gast in onze stad, dan zou ik hem zeker bekeurd heb ben!" Doch verder kwam onze poet sende en mopperende brigadier niet met zijn betoog, want juist op dat moment kwamen de eer ste reizigers naar buiten stromen iungs het controlehokje. De snel trein uit het Oosten was kenne lijk aangekomen. Toen de twee Italianen dat zagen, zwaaiden ze nog ééns zo driftig met armen en benen en zo op het oog zou men zeggen, dat ze helemaal gek ge worden waren. Met ware doods verachting stortten ze zich te midden der naar buiten stromen de massa mensen en net als ko nijnen, die 'n hol groeven, baan den ze zich een weg tussen al die lichamen, koffers, dozen en pak ken door. Bii wijlen werden ze bijna onder de voet gelopen doch daar trokken ze zich geen zier van aan. En de hele situatie bleef in zoverre onduidelijk, dat niemand begreep, wat die twee vurige, zwartharige zuiderlingen nu eigenlijk wilden... van „DE ECHO VAN HET ZUIDEN" van Cayenne Door Ottwell Binns. 44 Mimi, die zich van eenlast be vrijd gevoelde, was het volkomen met hem eens en wandelde met een glimlach op haar gezichtje naast hem naar het kamp terug. Sandy begon een van zijn af schuwelijke liederen te zingen. Toen de bouillon klaar was bood zij hem een kop aan, om ze naar Dudley te brengen. „O, neen, meisje," lachte hij... jij bent de hoofdverpleegster. De patiënt hoort nu geheel in jouw handen. Jij moet hem dus ook te eten geven. Ik moet nodig voor vers vlees gaan zorgen, want je kunt niet weten hoe lang het duurt eer we onze voorraden weer aan kunnen vullen." Hij nam zijn geweer op een verdween achter de bomen. Het meisje droeg voorzichtig de bouillon naar de hut. Langdon scheen te slapen, maar toen ze binnentrad, opende hij terstond de ogen. De blik waarmee hij haar aankeek, deed haar blozen, en ver'egen sloeg ze haar ogen neer. „Ik breng u uw bouillon," zei ze zacht. „Daar zult u van op knappen." Langdon lachte zwak. „Dat heb ik wel nodig. Maar je zult me moeten helpen, Mimi, ik ben zo slap als een pasgeboren kind." „Zoals u wilt, mijnheer. Het is me een groot genoegen u van dienst te zijn." „Dat bent u me reeds vele ma len geweest," meende hij. „Sandy heeft meer alles van verteld. Ik dank u mijn leven, en..." „Sandy heeft me veel te veel lof toegezwaaid. Hij zelf heeft..." „U heeft me geen moment al leen gelaten," ging hij door, zon der op haar onderbreking achte te slaan. „En dat," terwijl u weet wat ik ben, een arme, ontsnapte gevangene..." „O neen, een man die geleden heeft door een groot onrecht." „Dat is volkomen waar! Maar hoe kunt u weten wat..." „U vergeet, dat als iemand ijl- koorts heeft, hij in zijn koorts de diepste geheimen van zijn hart verraadt," sprak het meisje snel. „Dat is waar." stemde hij toe. „En ik denk wel, dat ik flink aan het ijlen ben geweest. Heb ik na men genoemd?" „Jawel." antwoordde zij op na denkende toon. „U sprak over 'n zekere Jules." „Een vertrouwd vriend," legde hij uit, „iemand die hetzelfde on recht heeft moeten lijden als ik. Maar ik moet zeker nog een an dere naam gezegd hebben niet van een vriend de naam van de man, die ons naar de ge vangenis zond, de man, die ik eens zijn loon zal geven." Het meisje sidderde zo hevig, dat de lepel tegen de tinnen kroes, die zij in haar hand droeg, roffelde. Dan sprak zij fluiste rend en met trillende stem: „Ik bid God, dat u dat nooit zult doen." „Maar u kunt het niet begrij pen. De kerel schoot een vriend van me als een hond neer en be schuldigde mij en Jules van..." „Oh neen! Zo slecht kan hij niet geweest zijn." Haar stem beefde en de toon waarop zij hem weersprak, deed hem verbaasd opkijken. Haar mooie gelaat was doodsbleek ge worden en in haar ogen stond naamloze angst te lezen. „Het is de volle waarheid," sprak hij met nauwelijks onder drukte hartstocht. „U zult 't on gelooflijk vinden, dat een mens zo doortrapt slecht kan zijn, maar ik heb alles meegemaakt en alles gezien..." „Dat weet ik, Sandy heeft me uw hele geschiedenis verteld... Maar u zult de man, die u alles aandeed, toch niet doden? Dat zou slechts kwaad met kwaad vergelden zijn en nog méér leed in de wereld brengen. Zoeven zei u, dat u mij het leven dankt... U moet dankbaar zijn, en..." „Ik ben u dankbaar uit de grond van mijn hart", sprak hij heftig. „En als ik u vroeg uw dank baarheid door daden te bewij zen?" „Ik wil alles ter wereld voor u doen." „Het is slechts een kleine gunst, die ik u vraag, een, die heel ge makkelijk in te willigen is. Spaar het leven van de man, die u zo deed lijden." „Ik kan niet!" riep hij uit, met een voor zijn zwakte, harde stem. „Dat zou ik mijn eigen moeder nog niet willen beloven." Weer huiverde het meisje en hij merkte het op. Terwijl hij uit geput door de emotie terugviel in de hangmat, vroeg hij zich ver baasd af wat dit betekende. Als zij Henri de Faramond kende, zou zij toch ook moeten weten, dat degene, die de wereld van 'n dergelijk monster verloste er 'n goede daad mee stelde. „Waarom... vraagt u dat..." begon hij, maar brak af toen hij de uitdrukking in haar ogen ge waar werd. „Dat zal ik u nooit vertellen," antwoordde zij met zachte, tril lende stem. „Maar ik zal bidden, dat u van gedachten moogt ver anderen." Met zichtbare inspan ning herstelde zij zich van haar ontroering en slaagde erin, met gewone stem uit te brengen: „De bouillon wordt koud." HOOFDSTUK XIII. Drie dagen later was Dudley in staat om zelfstandig vanuit de hut in de zonneschijn te strom pelen, nog zwak in zijn bennen, maar flink op weg om geheel te herstellen. Terwijl hij tegen het felle licht stond te knipperen, ontdekte hij Mimi een eindje ver der op de oever, die met een pri mitieve hengel aan het vissen was. Zij ging geheel in haar taak op. Sandy was nergens te zien. Met zijn rug tegen een boom ge leund bekeek Dudley het meisje met nadenkede ogen. Sedert zijn weigering, haar ver zoek in te willigen was er een on zichtbare schaduw tusssen hen geslopen. Steeds was zij hem zorgzaam blijven verplegen, acht gevend op zijn kleinste behoeften maar er was een bijna merkbare stijfheid in haar manier van doen, die er niet was als zij met Sandy Muir praatte. De eenvou dige, ongekunstelde verstand houding van de eerste uren was geheel verdwenen. Deze verandering verontruste hem. Geen ogenblik kwam de mogelijkheid van een verwant schap tussen haar en de man aan wie hij slechts met haat kon denken, in zijn geest op en hij kon zich niet indenken waarom zij zo'n belangstelling kon heb ben voor n man die zij nog nooit gezien had en die bovendien ver weg in Parijs was. (Wordt vervolgd) Onder voorzitterschap van burgemeester Faure kwam de raad der gemeente Geer truidenberg woensdagavond in openbare vergadering bijeen. i5ij de goedkeuring van de notulen der vorige vergadering maakte de heer Simons in het algemeen de opmerking, dat er de laatste tijd nogal eens een slippertje in de notulen zit. Fuj drong aan op wat meer accuratesse bij het notuleren. Vervolgens sprak de voorzitter de ge bruikelijke nieuwjaarsrede uit. Ma de raads leden en hun iainiiieleden en allen die in gemeentelijk verband werkzaam zijn een voorspoedig 1959 te hebben gewenst, ver volgde burgemeester Faure Mijne Fleren Kaadsleden, Hoewel ik U niet te lang wil belasten met uitvoerige bespiegelingen over het ver leden, heden en de toekomst, zal het U zeker boeien, om een kort overzicht te krij gen van al datgene wat voor de groei en ontwikkeling van de gemeente van belang is. Over het afgelopen jaar moge ik aller eerst vermelden, datgene wat betrekking heeft op het inwonertal, het aantal geboor ten, de huwelijken en het aantal gevallen van overlijden. Per 1 januari 1958 bedroeg het aantal inwoners 4528. Geboorten 126, vorig jaar 114; overle den inwoners 46, vorig jaar 34; vermeer dering 80, vorig jaar 80. Vestiging in de gemeente 281, vorig jaar 246; vertrek uit de gemeente 327, vorig jaar 296; nadelig vertreksaldo voor 1958 46, vorig jaar 23. Totale bevolkingsvermeerdering 34; vo rig jaar 57. Per 1 januari 1959 bedroeg het aantal inwoners 4562. Het aantal huwelijken dat in de gemeente werd besloten bedroeg 43, in 1957: 31. U ziet uit bovengenoemde cijfers, dat het aantal sterfgevallen zeer aanmerkelijk is ge stegen. Bij nader onderzoek blijkt, dat dit over het gehele land het geval is. Ook het aantal geboorten is vergeleken bij vorig jaar belangrijk groter, zodat on danks de stijging van 't aantal sterfgevallen de vermeerdering van het aantal inwoners constant is gebleven. De totale bevolkingsvermeerdering van 34 is slechts gering, omdat er meer perso nen uit de gemeente zijn vertrokken, dan er zich hebben gevestigd. Het aantal huwelijken is groter dan ooit. Bij het aangeven van de oorzaak van de geringe toename der bevolking dient U vooral oog te hebben voor het feit, dat het gemeentebestuur er voor heeft zorg gedra gen, dat onhoudbare woningtoestanden zo veel mogelijk werden opgeruimd en dat zij, die serieuze huwelijksplannen hadden de medewerking van de gemeente ontvingen om deze te realiseren. Het is waarschijnlijk, dat in de komende jaren de bevolkingsvermeerdering weer zal toenemen, omdat de bevolking per woning niet overmatig groot meer is. Woningen. Het aantal woningwetwoningen, dat de gemeente heeft kunnen bouwen was in het afgelopen jaar al een stuk minder, dan in de jaren voordien. De 19 woningen, die de gemeente mocht bouwen zijn op een enkele na klaar. Zoals U bekend is, bedraagt het aantal woningwetwoningen ons toegewezen voor 1959 slechts 8. Deze zeer geringe toe wijzing om de begroting te ontlasten door het totaal van de woningwetbouw te ver minderen. Bovendien is ons contingent nadelig be- invloed door de contracten, die enige tijd geleden zijn gesloten ten behoeve van de continubouw in de grotere gemeenten van Brabant. Het behoeft geen betoog, dat het gemeentebestuur over deze zeer minimale toewijznig ernstig verontwaardigd is. Daar komt nog bij, dat voor een gemeen te als de onze, de eigen bouw noodzakelijk minder gagadigden moet trekken dan el ders, omdat velen in deze gemeente tijde lijk verblijf houden. Wij zullen daarom, nu de woningzoe kenden practisch aangewezen zijn op par ticuliere bouw, alles doen wat mogelijk is om deze te bevorderen en om het degene, die een huis willen bouwen of een nieuw gebouwd huis willen kopen, gemajckelijk te maken. Het gemeentebestuur is doende hiervoor maatregelen te nemen. Het is in dit verband interessant te weten, dat, waar enige jaren geleden in de gemeente van particuliere of premiebouw practisch geen sprake was, deze zich in het laatste jaar reeds belangrijk is gaan ontwikkelen. Zo zijn er in 1958 een 12-tal premiewonnigen gebouwd of vergunning daartoe bekomen. In de loop van dit jaar heeft de gemeen te 144 woonvergunnnigen uitgereikt, waar van 27 aan huwenden en 117 aan gehuw den. Een 6-tal onbewoonbaare woningen werden ontruimd en het aantal verbeterin gen door B. en W. gelast bedroeg 8, ter wijl een tweetal premies voor woningver betering en splitsing werden toegekend. Het aantal woningzoekenden per 1 ja nuari bedroeg 14 gehuwden en 53 onge- huwden. In de sociale voorzieningsregeling werden gedurende 1958 15 personen opge nomen. Woningbedrijf. Gedurende 1959 zijn aan het woningbe drijf een complex van 50 woningwetwonin gen, waarvan 38 eengezinswoningen en 12 duplexwoningen en 8 door de gemeente ge bouwde premiewoningen toegevoegd. Van de in 1958 aangevangen bouw van 19 wo ningwetwoningen is het grootste gedeelte gereed en in het woningbedrijf ingebracht. De achterstand in de financiële afwikkeling werd voor het grootste gedeelte ingelopen daar 6 complexen met het Rijk werden af gewikkeld. In totaal zijn er nu bij het woningbe drijf in beheer 387 woningruimten. Aankoop gronden. Voor het noordelijk industrieterrein wer den naast de gronden, die vorig jaar wer den aangekocht n.l. ruim 7 ha., nog 17 ha. aangekocht en wel van de Erven van Zui len en Nijevelt en van mej. van Genk. Het eerste gedeelte van het industrieterrein, on geveer 4 ha, wordt op het ogenblik bouw rijp gemaakt. De gedeeltelijke aanleg van de rondweg en de ophoging van de zomer- kade is bereids geschied en de opspuiting kan in de loop van de volgende maand een feit worden. De waterverversingsmogelijkheid van de grachten is eveneens onderhanden. Door onverwachte moeilijkheden opgehouden, zal deze, met enkele maanden vertraging, in het voorjaar gereed komen. Van het nog niet bouwrijpe industrieter rein is 1 ha. verkocht en voor een Yi ha. optie gegeven. De overige gronden, die nu worden gereed gemaakt zullen voor een groot deel in gebruik worden genomen door de gemeente zelf, terwijl het restant aan andere belanghebbenden zal worden ver kocht. Ten behoeve van een toekomstige sane ring werden aangekocht, panden Elisabeth- straat 34, Meistraat 6, Venestraat 41, 43 en 45. Voorts nog pand Havendijkstraat 13 en Markt 38. Aan bouwgrond voor particuliere wonin gen is plus minus een Yl ha. verkocht. Voorts is een gedeelte van 6 ha. van het toekomstig industrieterrein pachtvrij ge maakt, om het 80 cm te kunnen opspuiten. Gezien de zeer moeilijke situatie in het afgelopen jaar kunnen wij over de aanko pen in 1958 tevreden zijn. Openbare werken. Ten aanzien van openbare werken is te vermelden, dat nieuwe straatverlichting is aangelegd langs de Stadsweg, Duiderpark en Graaf Floris V-straat. Voor het volgend jaar hopen wij nog een belangrijke uitbrei ding aan onze straatverlichting te kunnen geven, waarmede dan de gehele gemeente- kom behoorlijk is verlicht. De restauratie van de wallen en grach ten zijn gereed gekomen en de sport- en speelterreinen zijn feestelijk geopend, in aanwezigheid van 2 Gedeputeerden. De wallen zullen voorzien worden van banken en voor de paden is een voorstel aan U gedaan. Ook is een crediet goedgekeurd ter ver betering van het kruispunt Koestraat - Em- maweg. Hoewel wij vurig hopen, dat in het komende jaar de restauratie van de hervomrde kerk voortgang zal vinden, wen sen wij gelijktijdig en niet minder vurig, dat het jaar 1959 ons de uitwendige restau ratie van het gemeentehuis zal brengen, zo dat de gemeentelijke overheid eindelijk een ogenschijnlijk meer representatieve huis vesting zal hebben dan een bouwval, waar bij wij, zolang wij nog geen nieuwe secre tarie kunnen bouwen, ons toch altijd nog ernstig moeten behelpen. Nu sinds een jaar het R.K. Schoolbe stuur druk bezig is te komen tot een ver betering van de schoolgebouwen en van het onderwijs zelf is ook hier vooruitgang ge boekt. De schoolgebouwen zijn intussen in aankoop van de Zusters van Liefde en zul len wel in 1959 overgedragen worden. Alle benodigde stappen tot uitbreiding van het Lager- en Kleuteronderwijs zijn genomen en onzerzijds wordt verwacht, dat het ko mende jaar concrete vooruitgang op onder wijsgebied zullen worden geboekt. Hoewel het gemeentebestuur rechtstreeks geen be moeiing heeft met het bijzonder onderwijs en ook niet met de geestelijke verzorging van de gemeentenaren, voelt zij zich daar voor toch wel enigermate verantwoordelijk en constateert het met vreugde, dat de in het afgelopen jaar gereed gekomen nood kerk in een dringende behoefte blijkt te voorzien. Verdere maatregelen op zielzor gelijk terrein hebben de katholieke gemeen schap ook zeer bijzonder gebaat. Nog in de loop van dit jaar zal het Wit-Gele Kruis-gebouw in de gemeente in gebruik worden genomen. Het gemeente bestuur heeft het hare in ruime mate bij dragen, om de bouw van dit centrum mo gelijk te maken en dat op zodanige wijze, dat wij er allen trots op kunnen zijn. Mijne Heren Raadsleden, De nieuwe Lagere Technische school, een prachtige aanwinst voor onze gemeente, zal in september worden geopend. Met dit ge bouw is een jarenlange zorg met prachtig resultaat bekroond. Ook hierop kunnen wij terecht trots zijn. Tiet is een van de fraaiste en modernste schoolgebouwen van onze provincie.. Met het klaarkomen van de hierbij ge bouwde gymnastiekzaal is bovendien de totaal onvoldoende gelegenheid voor het doen van gymnastiek, die er in deze ge meente bestaat, voor een groot deel teniet gedaan. Ook in andere opzichten zal deze school, afgezien van het te geven onderwijs, van groot nut en genoegen voor onze gemeen schap zijn. U hebt een aantal gebeurtenissen opge somd gekregen van het afgelopen jaar en enkele te realiseren plannen voor het ko mende jaar. U staat mij toe, dat ik nu in het algemeen .iets hierover zeg. Voorop wil ik stellen, dat ik U slechts van de plannen voor de toekomst een gering gedeelte heb medegedeeld. De reden hiervan is, dat de onzekerheid ten aanzien van het verkrijgen van het benodigde kapitaal, mij wat voor zichtig maakt. Ook de dekkingsmogelijkhe den voor onrendabele uitgaven zullen ons nog heel wat zorg berokkenen. Er zijn veel plannen, die noodzakelijk moeten aangepakt worden en hoewel dit mischien wat vreemd klinkt, is het mijns inziens zo, dat in deze gemeente het levenscomfort, ofwel het verzorgingsniveau, hetzelfde dient te zijn, zo niet beter, als in belangrijke gro tere plaatsen. U en ik zijn er samen van doordrongen, dat een gemeente van 4.500 zielen, hetwelk een zeer bescheiden aantal inwoners is, niet al te grote aspiraties mag hebben ten aan zien van haar verzorgingsniveau. Zij, die zich misschien zorgen zouden maken over deze hovaardij, mogen getroost zijn en we ten, dat ook ik geen te grote aspiraties heb, maar U en ik achten het wel noodzake lijk, dat in een gemeente, waarvan het grootste gedeelte der inwoners van elders komt en vaak uit steden van behoorlijke omvang, de inwoners zich behaaglijk voe len hetgeen niet het geval is, indien niet over de gehele lijn een goede en aan mo derne eisen beantwoordende verzorging kan geboden worden. Als het gemeentebestuur zich daarvoor grote financiële offers ge troost, dan is dat, om deze verzorging tot een goed peil te kunnen opvoeren. Wij den ken hier b.v. aan de kwaliteit van het on derwijs, dat de kritiek moet kunnen door staan met elke gelijksoortige school in wel ke stad ook. Wij denken hierbij aan de ontspanning, aan de sport, aan het culturele werk, aan het jeugdwerk, aan de godsdienstige ver zorging, aan de medische verzorging en aan de taken, die het Wit-Gele en Groene Kruis hier zullen moeten vervullen. Onze burgers hebben recht op goede mogelijkheden in de ze. Er is niet de minste reden waarom in Geertruidenberg een mindere voorziening zou moeten worden geboden als in grotere plaatsen, tenzij wij werkelijk boven onze macht zouden grijpen. Alles echter, wat in onderlinge samenwerking door onze per soonlijke inspanning en door de bereidheid om voor onze mede stadgenoten te werken kan worden verkregen, zal ook moeten wor den verkregen, En het is ook duidelijk, dat wanneer wij aan een samenwerking in Geertruidenberg zulke hoge eisen stellen ook het ambtenarencorps der gemeente hierin wordt betrokken. Mede met het par ticulier initiatief hebben het gemeentebe stuur en de ambtenaren de moeilijke taak om nieuwe wegen te zoeken, oplossingen te vinden en nieuwe plannen op te zetten. Deze taak is zwaar, omdat de technische en administratieve vraagstukken in onze ge meente in belangrijkheid uitstijgen boven wat in een gemeente van een dergelijke grootte gebruikelijk is. De vraagstukken vereisen dan ook een aangepaste aanpak. Niet alleen de burgers en de ambtenaren wacht hier een zware taak, doch ook de bestuurderen kunnen geen afwachtende houding aannemen en ook geen moeilijke beslissing ontgaan. Zij kunnen ook niet wachten met mede te werken, totdat anderen plannen concreet uitgedacht op tafel heb ben gebracht. Ik houd het er voor, dat U en ik voor een deel verantwoordelijk zijn voor de gang van zaken in deze gemeente, ook waar deze gang van zaken formeel niet tot het gezagsterrein behoort. Want het verzor gingsniveau, waarin een burger in deze ge meente kan leven zal ten nauwste verband houden met de bloei van onze gemeente en haar aantrekkelijkheid voor industriële ves tiging. Waar de activiteit van het gemeentebe stuur gaat komen op grensterreinen zal ge handeld moeten worden in nauwe samen werking met belanghebbenden. Men dient echter wel te bedenken, dat een bereidheid tot samenwerking niet slechts van één kant kan komen. Als mijn gedachten uitgaan naar samenwerking ter plaatse dan is het duidelijk, dat een samenwerking met in stanties buiten de gemeentegrenzen en met naburige gemeenten zeker zo belangrijk is. Ik weet, Mijne Heren, dat ook de overtuiging hebt, dat de samenwerking met onze naburen van groot belang is en dat U ook bereid bent daarvoor offers te brengen. Het moet mij echter van het hart, dat een vruchtbare samenwerking slecht6 moge lijk is zowel binnen als buiten de gemeente, wanneer zij gebaseerd is op vertrouwen. Waar ons in het komende jaar zoveel belangrijk werk wacht, hoop ik, dat Gods zegen met ons zal zijn en dat U en ik bij elke beslising, hetzij die personen of zaken betreft, onze eed en onze plicht indachtig ons enkel en alleen zullen laten leiden door de belangen van de Gemeente waarvoor U gekozen en ik benoemd ben om die naar best vermogen te dienen, en dan moge ik besluiten met de wens, dat wij met elkaar veel voor onze gemeente mogen doen. Vervolgens kwam aan de orde het voor stel van b. w. tot het bouwrijpmaken van het noordelijk industrieterrein tot een op pervlakte van 36 ha. In het door het archi tectenbureau v.h. J. v. Hasselt en de Ko ning was geadviseerd dit bouwrijpmaken in gedeelten uit te voeren. Door b. w. werd er echter de voorkeur aan gegeven het ge hele terrein ineens bouwrijp te maken. Hiertegen had de heer Hartong bezwa ren. „Wat moeten wij met dergelijke grote lappen grond aanvangen?" zo vroeg hij zich af. Spr. was van mening, dat he.' aantal arbeidskrachten ver ontoereikend zou zijn om deze enorme oppervlate industrieter rein te bezetten. Geen bezwaar had de heer Hartong tegen de aankoop van deze gron den, maar met het bouwrijp maken zou de gemeente boven haar macht grijpen, zo meende hij. Hij sprak zich uit als voor stander van het bouwrijp maken in etappes en keerde zich tegen het voorstel var. b. w. Met deze redenering kon de voorzitter zich niet verenigen. Hij wees er op dat men het bouwrijp maken van dit industrieterrein veel ruimer moest zien dan in gemeentelijk verband en onderstreepte daarbij de uiterst gunstige ligging van dit gebied op de rand van West-Brabant voor de vestiging van industrie. In dit verband wees de voorzitter er nog op, dat een zeer groot bedrijf, dat belangstelling had voor de aankoop van 16 ha industrieterrein in Geertruidenberg zich had teruggetrokken toen bleek dat de ge meente daarover nog niet de beschikking had. Spr. was van mening dat thans de ge legenheid tot het bouwrijp maken van in dustrieterrein moest worden aangegrepen, ten eerste omdat de conjunctuur daarvoor gunstig was en ten tweede omdat er anders wel eens nooit meer iets van zou kunnen komen. Ten aanzien van de arbeidsreserve merkte de voorzitter op, dat de bevolknig in het grote gebied rond Geertruidenberg zich gestadig uitbreidt. In dit gebied is daarnaast het vertrekoverschot nog altijd groter dan het vestigingsoverschot, hetgeen PUTSTRAAT 68 TEL. 2855 spr. meent te mogen verklaren uit het ge brek aan arbeidsplaatsen. Er is grote be hoefte aan goed betaald vakwerk, zo zei de voorzitter. Na te hebben opgemerkt, dat de argu mentering in het prae-advies over al deze zaken niet repte en derhalve z.i. het voorstel onvoldoende belichtte, vroeg de heer Har tong of b w na verstrekking van het kre diet later de opspuitingswerkzaamheden ter goedkeuring aan de raad wilden voorleggen. Hiertegen had de voorzitter geen bezwaar. De raad keurde vervolgens het voorstel goed en voteerde hiervoor een bedrag van f 1.621.000.-. Voor de schadeloosstelling aan pachters i.v.m. het bouwrijp maken van dit industrie terrein voteerde de raad een bedrag van f 10.124.80. Goedgekeurd werd ook het voorstel tot verbetering van de straatverlichting van de Mauritsweg, Oude Stadsweg en Burg. AI- Iardstraat, waarmee een bedrag van bedrag van f 11.500.- gemoeid zal zijn. Voor het treffen van een aantal voorzie ningen in de r.k. meisjesschool voteerde de raad een bedrag van f 1987.25, terwijl voor het herstel van de r.k. kleuterschool een be drag van f 25.500. - werd gevoteerd. Ten aanzien van het voorstel tot vast stelling van de vergoeding voor het vakon derwijs in nuttige handwerken voor het g. 1. o. vroeg de heer Hartong of het niet zo was, dat bij het onderwijzeresdiploma ook het vak nuttige handwerken was inbegre pen. Hij vroeg zich af waarom daarvoor dan een aparte leerkracht moest worden aan gesteld. De voorzitter kon hieromtrent geen nadere inlichtingen verschaffen, zodat de raad het voorstel goedkeurde, met die ver stande, dat b w zich eerst nader zullen oriënteren omtrent de noodzakelijkheid van deze uitgave. Besloten werd tot het voeren van een rechtsgeding in hoger beroep contra de fa. v. Zuiden en de Jong te Stiens wegens een door de gemeente aan deze firma onver schuldigd betaald bedrag. Vastgesteld werd het bedrag per leerling voor het bijzonder lager en voortgezet lager onderwijs over 1959 op resp. f 45 en f 65. De heer de Haan merkte hierbij op dat het landelijk gemiddelde hierbij niet f 45 maar f 48 was. Goedgekeurd werd een wij?iging van de begroting Stedelijke Godshuizen over 1958 en 1959, terwijl ook werd vastgesteld de rekening van bet grondbedrijf en de ge- meenterekennig over 1956. Ook werd goed gekeurd een begrotingswijziging 1959 in verband met de aanleg van wandelpaden op de vestigingswallen tot een bedrag van f 51.861.-, waarvan f 17.371.- ten laste van de gemeente zullen komen. CO" 'KiGhI STuDO AVAN

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 2