A BOERENGEZINSDAG in^Druneiv>- Elshout W. TIMMERMANS ZONEN Gemeenteraad Waspik Assurantiën op elk gebied. Nog witter... stralend wit DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN MAANDAG 2 FEBRUARI 1959 Onder aanwezigheid van vele geestelijke en wereldlijke autori teiten werd in Drunen donder dag de derde Boerengezinsdag gehouden in de Hoge Braken. De voorzitter der NCB, afd. Drunen gaf een overzicht van 't agrarisch leven in de gemeente. Deken Rooyackers stelde ver schillende problemen aan de or de. De algemene voorzitter der NCB, Jos' Zeegers, behandelde landbouwproblemen en -politiek. De heer de Groot van de BTL, 't verzekeringswezen, en tot slot was er een geslaagde ontspan ningsavond. Na een plechtige H. Mis in bei de parochiekerken kwamen de boeren en boerinnen om 10 uur bijeen in de Hoge Braken. De voorzitter van de NCB Drunen- Elshout opende hier deze derde Boerengezinsdag met een alge meen welkomstwoord, waarbij hij ook de betekenis en het doel van een Boerengezinsdag extra onderstreepte en ook een globaal overzicht gaf van het agrarisch leven en organisatie in Drunen en Elshout. In deze eerste algemene bij eenkomst in 1959 wenste de heer van Drunen alle leden een voor spoedig 1959 voor ieder persoon lijk, voor het gezin en voor het bedrijf. 1959 zal voor de boeren en tuinders in Drunen en Els hout een jaar worden van grote beteKenis, daar naar alle waar schijnlijkheid deze zomer de stemming over de ruilverkave ling in cleze streek zal worden gehouden. Over deze ruilverka veling, alsmede de streekverbe- tering welke daar aan vast zit zijn in het verleden reeds ver schillende voorlichtingsavonden gehouden. Spreker noemde de ruilverkaveling, wanneer deze kan worden doorgevoerd 'n zaak van zeer grote betekenis voor de ze streek en plaats. Over 1958 meende spr. te kunnen zeggen dat dit voor de boeren en tuin ders een onverdeeld gunstig jaar is geweest. De opbrengsten wa ren zeer goed en men kan zelfs spreken van een zeer vruchtbaar jaar. In sommige gevallen was de priis matig, in andere geval len de priis goed. De organisaties van de Boeren stand bloeide ongekend. Overal heerste een goede en gezonde ac tiviteit. De coöperaties haalde in 1958 in vele gevallen weer een hogere omzet dan in de voor gaande jaren. Het Pakhuis o.a. de CAV, had een omzet van 3.500.000 kg. dit was 400 ton meer dan in 1957. Hier kwam ook een belangrijke uitbreiding tot stand in de vorm van een nieuwe opslagplaats. De zuivelfabriek verwerkte 7.700.000 kg. melk. dat was 20.000 kg. meer dan in 1957. De Boerenleenbank haalde in 1958 een omzet van 60 miljoen. Deze bank wordt steeds meer de bankinstelling, niet alleen voor de boeren en tuinders, maar evenzeer voor de middenstanders en zakenmensen in onze gemeen te. De bank had in 1958 n spaar overschot van f 750.000. Aan voorschotten en credieten werd verstrekt f 700.000.- Alle andere coöperaties, zoals K.I. verenigingen, verzekeringen, etc. haalde in de meeste gevallen grotere omzetten en betere re sultaten dan in 1957. Tot slot van zijn openings woord spoorde de heer van Dru nen alle leden dan ook aan ook in de toekomst de organisaties en de coöperaties hun vertrou wen te blijven schenken. Aan de ze coöperaties en organisaties dankt de boer en tuinder immers voor een groot deel zijn zelfstan digheid. DEKEN ROOYACKERS SPREEKT De tweede spreker van deze morgen was de geestelijk advi seur der NCB afd DrunenEls hout Deken Rooyackers. Deze stelde op een zeer uitvoerige wij ze tal van zeer actuele en zeer uiteenlopende punten aan de or de o.a. het verminderen in aantal van de boeren en tuinders in procenten uitgedrukt tegenover andere vakken en beroepen; het afvloeien van de boerenjeugd naar de industrie; de opleidings mogelijkheden voor de agrariërs, speciaal de vorming van de boe renjeugd. Hij vroeg aandacht voor het Jonge Boerengezin, de Afrika-actie en bezinning opdat datgene wat de boer en boerin in het gezin op het bedrijf en in hun stand bezitten. Hel is aldus deken Rooyackers bekend dat de boeren en tuinders stand tegenover de andere stan den in aantal van 22V2% is terug gelopen naar 14%. Dit is 'n zaak die men jaren geleden reeds heeft voorzien. Middels voorlich ting heeft men er op gewezen, hoe noodzakelijk het was, dat ve len van onze boerenjongens en -meisjes tijdig omschakelden. De propaganda hiervoor is zeer in tensief geweest zo zelfs dat thans kan worden vastgesteld dat het aantal boerenjongens en -meis jes die in 't boerenbedrijf werk zaam ziin hierin straks een rede lijk bestaan in zullen kunnen vinden. Spreker vroeg zich af of het niet beter was de propaganda voor de goede afvloeiing niet wat te verminderen en zich er niet wat meer op te richten de jonge boeren en boerinnen die straks de bedrijven zullen bevolken nog intensiever op hun grote en zwa re taak voor te bereiden. Niets mag worden nagelaten om de boer en boerin van straks tech nische, culturele en algemene vorming te geven. De afvloeiing is thans voldoende geweest en met meer ijver zullen wij ons thans moeten toeleggen op de vorming van die groep die ons gebleven is. Spreker noemde de vele opleidingsmogelijkheden die in land- en tuinbouwscholen als mede in tal van cursussen, via de organisaties worden geboden en voor de toekomstige boerin 't landbouwhuishoudschool onder wijs. Spreker vond het noodza kelijk dat aan de plattelands huishoudschool, waar de moge lijkheid tot de vorming van een landbouwhuishoudklas aanwezig was, deze er dan ook zou komen. Ook vroeg deken Rooyackers aandacht voor het Jonge Boeren gezin waar de vader altijd moet werken en de moeder nooit lijd meer heeft, waar zelfs een van de meest essentiele punten, n 1. de opvoeding van de kinderen in gevaar dreigt te komen. Uit deze hoek, aldus, spr,. komt een noodkreet en een groots ini tiatief in de vorm van een boe- renbedrijfszorg zal nodig zijn. Spreker vond in dit houden van deze bocrengezinsdag een unieke gelegenheid om zich te bezinnen op de waarde van het boerenge zin, de boerenstand en het boe renwerk. De goede deugden van godsdienstigheid, arbeidzaam heid, gastvrijheid en solidariteit, zijn deugden waarop wij, aldus spr. ons op deze dag extra moe ten bezinnen en zorg dragen dat deze deugden in onze boeren stand bewaard mogen blijven en versterkt mogen worden. lasten, maar alleen hulpmidde len om uw kinderen te brengen op 't maatschappelijk peil waar het hoort. Uitvoerig behandelde spr. de problemen rond bedrijfs overname, hij was een felle te genstander van de zwarte prijzen en stelde ook het probleem aan de orde van het kostganger-spe len van de eigen kinderen. Voor de opleiding van de jonge boer en boerin vroeg ook dé heer Zeegers zeer speciale aandacht. De eisen voor de boer van straks zullen veel groter zijn dan nu. 't Is niet zo, dat als een van de jongens niet kan leren, hij dan maar boer moet worden. Over de hulp aan jonge gezin nen stelde spr. dat dit zeker een probleem is en een zaak die hulp vraagt. Maar spr. geloofde niet, dat hier op de eerste plaats en volkomen georganiseerd hulp op zijn plaats was. Burenhulp en onderlinge solidariteit mogen door organisaties in onze boe renstand niet gedood worden. Sprekende over de landbouw politiek noemde spreker de gro te vrucht van het landbouwbe leid, de vrucht van de bestaans zekerheid door middel van de z.g. garantieprijs. Men mag dan ontevreden zijn over de een cent meer of minder voor de melk of het graan en er voor vechten, de garantieprijs komt er ook, al kost het de staat dan ook 400 miljoen. Maar het nadeel van ons land bouwbeleid noemde spr. de aan val steeds weer door de PvdA van wie twee ministers- na de oorlog het landbouwbeleid heb ben vastgesteld, de aanval altijd en overal op de zelfstandigheid van de boer. In dit kamj) aldus spr., wenst men geen zelfstandi ge boer. 20.000 bedrij ven met minder dan 5 ha. zijn de laatste jaren afgevallen. Zij moesten, aldus spreker, afvallen en zijn niet te verdedi gen. Maar te verdedigen is wel 't bedrijf van 8 en 10 ha. volgens spr. nog beter dan die van 40 ha. In dit verband ging spr. ook die per in op de subsidie-regeling bij ruilverkaveling en de soms vreemde bepalingen die men maakt, alleen met het doel de zelfstandigheid van de boer te ondermijnen. Volgens spr. ging het niet om 8 of 10 of 15 of 40 ha., maar desnoods wil men 100 W A A L W IJ K De boerenstand is een goede en een mooie stand. De Paus, het zichtbaar Hoofd der Kerk en ook onze eigen Bisschop komen uit de boerenstand. Gij moet, aldus spr., er trots op gaan daartoe te behoren. Extra aandacht vroeg deken Rooyackers ook nog voor de Afrika-alarm-actie t.b. waarvan dit jaar de jaarlijkse graaninza- meling zal worden gehouden. JOS ZEEGERS SPREEKT. De algemeen voorzitter der NCB, de heer Jos Zeegers, sprak deze morgen over landbouwpro blemen en landbouwpolitiek. Ook deze spreker behandelde ve le punten van zeer uiteenlopende aard: Hij sprak over de verant woordelijkheid van de ouders voor hun kinderen. De verhou dingen in het boerengezin juist in deze tijd, de opleiding van de jonge boer en boerin, de hulp aan de jonge gezinnen, de land- bouwnoiitiek, de zelfstandigheid van de boer, de bestaanszeker heid van de boer en tuinder, de ruilverkavling, de mechanisatie, de samenwerking met andere standen en ten slotte nog over de kinderbijslag voor de kleine zelfstandige, ook de boer en de tuinder. Spreker begon met te stellen dat de snelle groei en ontwikke ling in het algemeen en het rela tief teruglopen van de boeren stand, vooral ook in de boeren gezinnen die veel meer dan vroe ger onenstaat voor allerlei in vloeden, soms grote problemen schept, problemen omdat gezins leden buiten het boerenbedrijf 'n bestaan moeten gaan opbouwen. Problemen bij boedelscheiding en bedrijfsovername, kortom problemen die dikwijls met veel wijsheid, doorzicht en tact moe ten worden opgelost, maar die spelen in vele boerengezinnen. Sprekende over de verantwoor ding van de ouders voor hun kin deren wees spr. op de hulp van Kerk, van school en organisaties. Hulpmiddelen, aldus spr., niet om uw verantwoording te ont- D^I -e r ha. als eis stellen, omdat het doel is de boer zijn zelfstandig heid te ontnemen. De toekomst mogelijkheden van land- en tuin bouw zag spr. niet ongunstig. De Euromarkt bied ook de Neder landse boer en tuinder goede en grote mogelijkheden en heel spe ciaal voor Brabant stelde spr. vast dat het welvaartsplan in onze provincie voor boer en tuin der grote mogelijkheden van af zetgebied opent. Groter dan in menig ander gebied. In het kort wees spr. ook op de samenwerking welke er moet bestaan met de andere standen. Wij moeten aldus spr. ons zelf zien als een deel van de gemeen schap waarin wij leven. Wij mo gen aldus de heer Zeegers, rela tief achteruitgaan, in kwaliteit gaan wij zeker niet achteruit en wij moeten onze plaats kennen en opeisen als het moet. Tot slot kwam naar aanleiding van een vraag uit de zaal ook de kinderhij slagregeling kleine zelf standige ter sprake. Dit is een kwestie die de katholieken sterk voorstaan, het is alleen de vraag wie in het politieke spel zal win nen. BURGEMEESTER SNELS. De laatste spreker van deze morgen was burgemeester Snels. Deze dankte voor de uitnodiging welke hij had ontvangen om op deze Boerengezinsdag aanwezig te willen zijn. Graag had spr. de gelegenheid aangegrepen om nierbii tegenwoordig te zijn om zich aldus op de hoogte te stel len van de problemen welke zich in de boerenstand en wel speci aal in onze gemeente voordoen. De uitbreidingen welke de ge meente moet doen om leef- en werkmogelijkheden te scheppen, gaan in de meeste gevallen ten koste van de agrariër, die zijn grond toch al zo slecht kan mis sen. Dat ondanks de industriali satie in onze gemeente de boe renstand, zij 't dan ook dat hij re latief teruggaat, toch nog sterk is in haar bedrijven en organisa ties noemde spreker een prettige gewaarwording. De welvaart der boeren en tuindersstand is in opgaande lijn en dit is voor een groot deel te danken aan het werk van de boerenor^anisaties. De solidari teit van de boerenstand is in het verleden en zal ook in de toe komst van enorme waarde blij ken te zijn. Burgemeester Snels bepleitte dan ook tot slot ver trouwen en steun aan de organi saties. PAUZE EN MIDDAG VERGADERING. Hierna volgde een koffiemaal tijd. Er werd ook in de pauze 'n klankbeeld over de Afrika-alarm actie ten gehore gebracht via 'n bandrecorder. Dit klankbeeld was samengesteld en uitgevoerd door de Jonge Boerinnen. Een collecte voor de Afrika-alarm- actie bracht ruim f 125-. op. In de middagbijeenkomst gaf de heer de Groot van de BTL, de Boeren- en Tuinders Levensver- zekring een uitvoerige uiteen zetting over de levensverzeke- rings aangelegenheden voor boer en tuinder. ONTSPANNINGSAVOND. 's Avonds had in de Hoge Bra ken nog een ontspanningsavond plaats. Onder regie van de heer Lamers, culturele adviseur van de RKJB, werd opgevoerd het blijspel „Een huis vol herrie". Dit spel oogste zeer veel bijval. Het werd opgevoerd door een groepje boeren en boerinnen, zo wel van de RKJB de RKBB en andere. Er was nog een tractatie en verloting. Al met al een goed besluit van een geslaagde gezins dag. Agenda en pre-adviezen Eis tegen het Goede Heertje. ZES JAAR MET AFTREK. Tegen het Goede Heertje, de 50-jarige Amsterdamse boekhou der Cornelis Robijn van H., die de grootste verduistering van de ze eeuw, althans wat Nederland betreft, op zijn straflijst heeft staan, is vrijdagmorgen door de officier van Justitie bij de Am sterdamse rechtbank, mr. W. P. Bakhoven, een gevangenisstraf van zes jaar met aftrek van bijna een jaar voorarrest geëist. De officier achtte verduistering van ruim f 2 miljoen en valsheid in geschrifte, meermalen ge pleegd, bewezen. De vrijheidsbe roving zo zei hij, diende in ver houding te staan tot dit verduis terde bedrag, het misbruik van vort rouwen en het raffinement, waarmee 't misdrijf is gepleegd. Drie dagen heeft het Goede Heertje, die in 10 jaar meer dan 2 miljoen gulden wist te verduis teren en op te maken, zonder dat iemand op zijn kantoor of daar buiten er erg in had, hoewel hij een vorstelijk leven leidde en met duizenden smeet, voor de recht bank in Amsterdam terechtge staan. Hij had alles bekend en be hoefde dus alleen maar inlich tingen te geven, maar de ge tuigen, de directeuren, accoun tants, assistenten van de banken te Amsterdam en Breda werden deerlijk aan de tand gevoeld en door de president en de officier heftig gestriemd voor hun totaal gebrek aan inzicht en controle. Zij kwamen er evenmin als het heertje niet zonder kleerscheu ren af. DRS VAN DER BEUGEL NAAR DE KLM. Plaatsvervangend president directeur. De raad van commissarissen van de Kon. Luchtvaart Maat schappij N.V. zal aan de eerst volgende, in mei a.s. te houden algemene vergadering aan aan deelhouders voorstellen drs. E. H. van der Beugel met ingang van 1 januari 1960 op te nemen in de directie der vennootschap. Bij zijn benoeming zal de heer van der Beugel met ingang van gelijke datum worden aangewe zen als plaatsvervangend presi dent-directeur der KLM. De heer van der Beugel zal, teneinde zich op deze functie voor te bereiden, in de loop van mei a.s. bij de KLM in dienst treden. Hij. is, zoals men weet, thans tijdelijk verbonden aan het ministerie van buitenlandse za ken als speciale adviseur van de minister, met de titel van buiten gewoon en gevolmachtigd am bassadeur. Hij zal die functie blijven vervullen tot het moment waarop hij in dienst zal treden van de KLM. WEDUWEN-, WEZENVERZE KERING VOOR 12 MAART IN KAMER. Naar wij vernemen zal het naar alle waarschijnlijkheid mo gelijk zijn, dat het regeringsvoor stel voor een algemene wedu wen- en wezenverzekering, dat nog juist vóór de kabinetscrisis door oud-minister Suurhoff bij de Tweede Kamer kon worden ingediend, vóór 12 maart door de Tweede Kamer kan worden af- handeld. De overgrote meerder heid van de commissie van Soci ale Zaken in de Tweede Kamer streeft er ernstig naar dit verwe zenlijkt te krijgen. Wanneer men hierin inderdaar slaagt zal het mogelijk worden, dat dit belang- riike wetsontwern op 1 januari 1960 wet wordt. Dit was ook de bedoeling van 't vorige kabinet. Dnisdag 3 februari a.s. komt de raad van onze gemeente in openbare vergadering bijeen voor de behandeling van een agenda welke een 15-tal punten bevat. Aanvang 8 uur. Naast de gebruikelijke hamerstukken als notulen en ingekomen stukken komen op de agenda a.o. een drietal voorstellen met betrekking tot grondaankoop en -ruil voor. Deze houden voor een deel verband met het uitbreidingsplan Waspik-Dorp en met de doortrekking van het voetpad aan de Carmelietenstraat. Hierna komen achter eenvolgens in behandeling. Voorstel tot le wijziging van het Alg. Ambtenarenreglement; Voorstel tot aan sluiting bij de onderhoudsdienst van de N.V. PNEM (dit in verband met het on derhoud der straatverlichting)Voorstel tot het verlenen van medewerking ex. art. 72 der L.O.-wet 1920 op een terzake ingeko men aanvrage van het bestuur der r.k. meisjesschool; Voorstel tot beschikbaarstel ling van een crediet ten behoeve van weg- verbetering; Voorstel tot het aanvragen en aanvaarden van steun uit 's Rijks kas t.b.v. onderhoud en verbetering van 9 woning wetwoningen aan de Spoorstraat; Voorstel tot de bouw van 6 woningwetwoningen en terzake het aanvragen van Rijkssteun. Tot slot dan nog de aanbieding der gemeente rekening 1956; de vaststelling der gemeen tebegroting en die van de Gemeentelijke In stelling voor Maatschappelijke Zorg voor het dienstjaar 1959 en een tweetal wijzi gingen van de begrotingen 1957 en 1959. Op deze eerste vergadering in het nieu we jaar zal burgemeester Van Erp tevens zijn nieuwjaarsrede uitspreken. Begroting. In de vergadering van 18 december jl. werd de gemeentebegroting ter onderzoek in handen gegeven van een com missie ad hoe. Deze commissie heeft in middels de begroting onderzocht en daarvan een rapport uitgebracht. In dit rapport heeft de commissie enige bemerkingen neer geschreven o.a. naar aanleiding van hoofd stuk III, gewone dienst inzake de brand weer. De hiervoor uitgetrokken post ad f 10.063.01 komt haar nl. nogal hoog voor. De commissie verzoekt het college van B. en W. daarom nauwlettend toe te zien op de besteding van de gelden in het gebruik van het materiaal. Dan zag de commissie nog gaarne een subsidie toegekend aan de Eerste Waspikse Mandoline Club. Na beide kwesties te heb ben beantwoord stellen B. en W. aan de raad voor de begroting vast te stellen voor wat de gewone dienst betreft in inkomst en uitgaaf op f 670.265.66 en voor wat de kapitaaldienst betreft in inkomsten op f 1.838.678.67 en uitgaven f 2.206.579.44. Een nadelig slot derhalve van f 367.900.77. Ook de begroting van de G.I.M.Z. wordt ter goedkeuring en vaststelling aangeboden. De gewone dienst beloopt hier aan inkomst en uitgaaf f 33.395,74. De kapitaaldienst vermeldt aan inkomsten f 1.212.31 en aan uitgaven f 250. - Medewerking ex. art. 72 L.O.-wet. Naar aanleiding van een verzoek van het bestuur der r.k. meisjesschool stellen B. en W. aan de raad voor aan genoemd bestuur de no dige medewerking te verlenen inzake de aanschaffing en aansluiting van 2 olie kachels voor lokalen van het V.G.L.O. In dit verband heeft de Inspecteur van het Lager Onderwijs meegedeeld dat de aan vrage de normaal te stellen eisen niet te boven gaat. Onderhoudsdienst PNEM. Mits de raad zijn fiat geeft aan een doeltreffend voorstel zal Waspik zich aansluiten bij de onder houdsdienst welke de N.V. PNEM in het leven heeft geroepen. Deze dienst zal de onderhoudswerkzaamheden van de straat verlichting in diverse gemeenten uitvoeren tegen een daarvoor vastgesteld tarief. De kosten hieraan verbonden kunnen als volgt geraamd worden a. jaarlijkse kosten van vervanging van lampen en buizen voor de avondverlichting f 2737,49 en voor de nachtverlichting f 2461.76; b. jaarlijkse kosten van schilderwerk der lichtmasten en wandarmen f 1632.28. Uit een oogpunt van practische overweging ad viseren B. en W. aan de raad tot deelname aan genoemde dienst te besluiten. Zes woningen in Waspik-Boven. Zoals bekend hadden Ged. Staten aan Waspik voor het jaar 1959 geen subsidie toezeggingen gedaan voor woningwetwonin gen. Nadat burgemeester van Erp met de terzake compensatie instanties de nodige be sprekingen had gevoerd werden aan onze gemeente alsnog 6 subsidietoezeggingen voor woningwetwoningen gedaan, onder voorwaarde dat een gelijk aantal krotwo- nnigen zullen worden gesloopt. Aangezien in onze gemeente nog verschillende krot woningen voor onbewoonbaarverklaring en sloping in aanmerking komen, werd deze voorwaardeijke toewijzing met vodoening door het gemeentebestuur geaccepteerd. Indien de raad met een desbetreffend voorstel van B. en W. accoord gaat zullen deze 6 woningen gebouwd worden in het uitbreidingsplan Waspik-Boven en wel aan de zuidzijde van de Am. Verschurenstraat en ten oosten van de Canadeseweg. Het be stek en de tekeningen (van architect van der Wielen uit Schijndel) zijn indertijd reeds door de Provinciale Directie van de Volks huisvesting goedgekeurd, doch wegens ge brek aan financieringsmiddelen in 1957 niet gerealiseerd. Voor de financiering van de stichtingskosten en de exploitatiekosten dienen voorschotten en een bijdrage te wor den aangevraagd. Onderhoud en verbetering 9 woningen. Reeds sinds medio 1956 zijn pogingen aangewend om de 9 woningwetwoningen in de Spoorstraat (nr. 32 t.m. 48) welke in 1920-'21 zijn gebouwd, in een beter be woonbare toestand te brengen. Het ziet er thans naar uit dat het niet bij een poging zal blijven. B. en W. stellen nl. aan de raad voor uit 's Rijks kas de hiervoor nodige steun aan te vragen om dan op korte ter mijn het werk te kunnen uitvoeren. De Mi nister van Volkshuisvesting heeft zich reeds in principe bereid verklaard de nodige steun te verlenen, in de vorm van een voor schot tegen 4 Uit de begroting van de herstel- en verbeteringswerkzaamheden blijkt dat hiermee f 45.000 gemoeid is, ex clusief nog de kosten van architect, toezicht, e.d. Verbetering van wegen. Uit een door de technische dienst dezer gemeente opgemaakt rapport is gebleken dat de bestrating van de toegangsweg tot de Hervormde Kerk totaal is versleten. De ze bestrating bestaat uit gele ijsclstenen, welke bij een nodige herbestrating geheel uit elkaar vallen. Tevens is gebleken dat het in verband met de veiligheid van het ver keer ook noodzakelijk is, dat een gedeelte van het wegdek van de Stationslaan wordt vernieuwd met betonklinkerkeien en dat de aansluiting Stationslaan-Schoolstraat wordt verbeterd. In verband hiermede kan het oude pla veisel van de Stationslaan in sierverband worden aangebracht in de Raadhuisstraat bij de ingang van de Ned. Herv. Kerk. Blijkens het door de techn. ambtenaar op gemaakte bestek en begroting van genoem de werken alsmede de verstrekte prijsopga ve van P. C. van Leijden te Dongen, die in de voorgaande jaren steeds belast is ge weest met het onderhoud van de wegen binnen deze gemeente worden de totale kosten geraamd dp f 8.272. - B. en W. stellen de raad derhalve voor te besluiten 1. tot onderhandse aanbesteding van bovengenoemde werkzaamheden zoals ver meld in het hierbij behorende bestek; 2. voor de realisering van deze werk zaamheden een crediet beschikbaar te stel len van f 8.272. - Aankoop van gronden. In de eerstvolgende vergadering krijgt de raad 3 voorstellen te behandelen over aankoop van grond. Het eerste heeft be trekking op het uitbreidingsplan Waspik- Dorp. Voor de realisering van dit plan moet de gemeente nog de beschikking krijgen over een aantal percelen tussen de Prins Bernhardstraat en de Schoolstraat. Met twee van de drie betrokken eigenaren, nl. de heer A. van Kuijk en het bestuur der Bartholomeuskerk, is het gemeentebestuur reeds tot een overeenkomst gekomen. Met mevr. de wed. A. v. Steenoven ech ter is het nog steeds niet mogen gelukken op redelijke basis tot een vergelijk te ko men. Eigenaresse heeft in bedoeld plan 0.64.20 ha in eigendom. Van de heer van Kuijk gaat de gemeente kopen 1.30.13 ha voor de som van f 25.859 en van 't bestuur der Bathalomeuskerk 0.90.20 ha voor de som van f 6.635. - Voetpad Carmelietenstraat. Een ander voorstel met betrekking tot grondaankoop staat i.v.m. de doortrekking van het voetpad in de Carmelietenstraat langs de percelen sectie M nrs 455, 456, 457. Het voetpad komt hierbij dan langs de voorgevels van de panden gemerkte Carmelietenstraat 50, 52, 57 te lopen, waar door de voortuinen komen te vervallen. De betrokken eigenaren zijn bereid aan dit plan mee te werken. Zij staan hun voortuinen af in ruil voor achter deze percelen gelegen grond welke eigendom is van de gemeente. De resp. eigenaren zijn Diaconie der Ned. Herv. Gemeente en de heren M. A. de Klijn en C. A. Verschuren. Grond op Havendijk. De derde aankoop van grond staat in verband met de geprojecteerde doorbraak van het marktterrein naar de Veerstraat. De heer J. de Rooij heeft hier een onbe woonbaar verklaarde woning in eigendom welke momenteel ook onbewoond is. Be doeld perceel is groot 220 m2 en is gele gen op de Havendijk. Tegenover dit perceel heeft de gemeente reeds een stuk grond in eigendom, hetwelk door ruiling van de heer J. Smits werd verkregen.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 3