VROOM DREESMANN IV Sum woensdH^-prijzcn Gemeenteraad Loon op Zand EEN WINKELHUIS ONDERVINDT 'T SENGERS WINT 1 geweldig succes Heuvelstraat 97 - TILBURG LOODGIETERSBEDRIJF huishoudster EEN WERKSTER WERKSTER IN STAAT TER DEKKING JONGE RASHONDJES een Arbeiderswoning een droogkast 5 houten snijtafels een jonge Kantoorbediende of een PAND 4 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN MAANDAG 2 FEBRUARI 1959 4 DEN BOSCH TILBURG HELMOND ALLEEN GELDIG WOENSDAG 4 FEBRUARI Agenda en pre-adviezen WIT VLAAMS-REUS KONIJN Te koop gevraagd alle soorten „SIMBA" Vogels en Dieren A v. RIJSWIJK Wegens vertrek te koop BLOEMBOLLEN, P. BAKKER N.V. AGENTEN GEVRAAGD GELD 2e VERKOPING (1e 24 jan. j.l.) De GEMEENTE LICHT- en WATERBEDRIJVEN te WAALWIJK vraagt Te huur ol te koop gevraagd Jaarlijkse houtverkoping publiek verkopen Onze VERKOOP maat 46/48 van 1.69 yoor 38 van 1.69 yoor 38 van 98 yoor 63 maat 5, 6, 7 van 4.98 yoor I2.S8 Enorm artikel: Dakreparatie en vernieuwing Fa. Kok Slijkoord 1TT-J—f-r-—i I I ***M*S kostuum Interlock damesslips, prima kwaliteit, maten 40 t/m 48. QOc NU extra voordelig O O Utrechtse sprits, kersvers in yf Qc luchtdichte verpakking. Per pak I A GEEN SCHRIFTELIJKE OF TELEFONISCHE BESTELLINGEN. Partij wieggarnituur- tjes, met diverse brede kantgarrieringen. NÜ uitzonderlijk C28 voordelig3 Handige plastic beurs, met beugel en 2 afde lingen voor muntstuk ken en papierengeld. In alle mo- A 98 derne tinten Doperwten, middel II, ons bekende merk „GINA". PQ( Per literblik DO Per 5 blikken 2.80 Bijzonder voordelige dubbelzijdige trap loper, 45 cm. breed. Spotgoedkoop; per meter 95' Suède dameslaarsjes, in diverse modellen, lichte en donkere kleu ren. Irregular. Maten 35 t/m 42 O 88 9.88 O Restantpartij prima zware theedoeken, in frisse moderne ruitdessins, gezoomd en gelust. •Direct drogend. Maat 68x68 cm., QQc normale prijs 1.35 NU O O Zelfplakkend plastic, waarmede U oude kastjes, commodes, wanden, kortom 1001 dingen, weer nieuw maakt, plm. 42 cm. br. Tientallen dessins. NU per meter 4 38 voor slechts I Spotgoedkoop! Mousse nylon dameskousen, van bijzonder mooie kwaliteit, fijn geweven en zeer rekbaar, met ladderstop. Deze ideale, warme winter- r\ 58 kous NU Am Restant partij Twents graslinnen, van Superkwaliteit voor één- en tweepersoons lakens. Normale prijs, 180 cm. breed, per me ter 3.50 NU 2.58,150cm. breed,per meter ^18 normaal 2.95 NU Am Prima Hollandse wollen deken, met goed door gewerkt dessin. Keuze uit diverse klassieke en moderne tinten. Een heerlijk warme deken voor een buitengewone lage prijs! 190/230 NU 39.80, 170/220 NU 32.80 150/200 NU ZO Prima meubelborstej, zeer handig model, le verbaar in verschil lende kleuren 418 Een kostuum bij uit stek voor een „leutige" Carnaval: een boeren kiel, p«40 royale maat 3 Bijpass, boerenpet 1.- Openbare vergadering van de raad der gemeente Loon op Zand op don derdag 5 februari a.s. om 7 uur, in de vergaderzaal van het gebouw ge meentewerken. Agenda. 1. Vaststelling openstaande notulen 2. Ingekomen stukken: a. van gedeputeerde staten; b. van de voorzitter van de Rs- gionale Commissie voor de brandweer te Tilburg; c. van het Centraal Bureau voor Verificatie en Financiële Ad viezen der Vereniging van Nederlandse Gemeenten di verse rapporten inzake con trole van kassen en boeken. Voorts doen b en w mededeling van de navolgende door hen ge nomen besluiten: 1. besluit van 17 oktober 1958 tot het aangaan van een kas geldlening, groot 750.000. met de N.V. Bank voor Ne- derlandsche Gemeenten, met een looptijd van 3 maanden; 2. besluit van 19 december 1958 tot het verlengen tot 5 mei 1959 van de bij besluit van 30 juli 1958 aangegane kasgeld lening, groot 500.000.met de gemeente Etten en Leur. 3. Voorstel tot het verstrekken van een algemene machtiging tot het aangaan van kasgeldleningen, rekening - courant-overeenkom sten en andere kortgeldleningen gedurende het eerste kwartaal 1959. 4. Voorstel tot het verlenen van 'n voorschot voor 1958 op de ver goeding ex artikel 126 der Kleu teronderwijswet. 5. Voorstel tot voorlopige vaststel ling van de exploitatievergoe dingen ten behoeve van de bij zondere kleuterscholen voor '59. 6. Voorstel tot het verlenen van vergoedingen van de jaarwed den van de aan enkele meisjes- scholen verbonden vak-onder wijzeressen. 7. Voorstel tot verlening van me dewerking ingevolge art. 50 der Kleuteronderwijswet, ten behoe ve van „Kleuterbos" voor de aanschaffing van spellen, ont wikkelingsmateriaal, tot een be drag van 352.45. 8. Voorstel tot het verlenen van medewerking als bedoeld in art. 72 der Lager Onderwijswet 1920, t.b.v. de Mariaschool voor het betegelen van de gang en 't ver ven van de muren der klassen, tot een totaalbedrag van 5.701.- 9. Voorstel tot het verlenen van 'n voorschot op de exploitatiever goedingen ten behoeve van de bijzondere scholen voor gewoon-, voortgezet gewoon- en uitge breid lager onderwijs voor 1959. 10. Voorstel tot het stellen van ze kerheid als bedoeld in artikel 7 van het Besluit Bevordering Eigen Woningbezit. 11. Voorstel tot onbewoonbaarver klaring van de woningen Eras straat 69 en Bergstraat 15. 12. Voorstel tot vernieuwing en ver betering van de straatverlichting in de Mgr. Völkerstr. te Kaats heuvel en de v. Salm-Salmstraat en de v. Rijckevorselstraat te Loon op Zand. 13. Voorstel tot benoeming van le den van de Instelling voor Maat schappelijke Zorg. 14. Voorstel tot 't aangaan van een vaste geldlening van 250.000. met de N.V. Bank voor Nedcr- landsche Gemeenten. 15. Voorstel tot aanschaffing van een tweede roltrommelvuilnis- wagen. 16. Aanbieding gemeenterekening met bijbehorende bedrijfsreke- ningen over het dienstjaar 1956 en benoeming va neen commis sie. 17. Voorstel tot het aanschaffen van een gecombineerde houtbewer kingsmachine. 18. Voorstel tot wijziging van de ge meentebegroting 1958 25e wijziging: aanvangsubsidie levensschool; 26e wijziging: restant kapitaal- dienst. 19. Voorstel tot het doen van grond- transacties. 20. Voorstel tot het bouwen van woningen. 21. Rondvraag. Voorstel tot voorlopige vaststelling van de exploitatievergoedingen ten behoeve van de bijzondere kleuter scholen in deze gemeente voor 1959. Pre-advies De vergoedingen aan de in deze gemeente gevestigde kleuterscholen komen neer op onderstaande bedra gen: R. K. Kleuterschool Kleuterbosch 4653.— R.K. Kleuterschool H. Maria 3537.— R.K. Kleuterschool Loon op Zand 3600.— R.K. Kleuterschool Gasthuisstr. 15 5958.— Chr. Kleuterschool Loonsedijk 17 1579.50 Voorstel tot vernieuwing en tevens verbetering van de straatverlichting in de Mgr. Völkerstraat te Kaats heuvel en de v. Salm-Salmstraat en v. Rijckevorselstraat te Loonopzand. Pre-advies Uit een ingesteld onderzoek is ge bleken dat de straatverlichting in de Mgr. Völkerstraat, v. Salm-Salm straat en v. Rijckevorselstraat niet aan de eisen voldoet. De in deze straten geplante bomen verlaagden het nuttig effect van de straatverlichting in belangrijke ma te. Nu echter door de afdeling plant soenen en beplantingen van gemeen tewerken een aantal bomen in deze straten is gerooid en de resterende bomen zo hoog mogelijk zijn opge- snoeid, is het mogelijk geworden een zeer gunstige oplossing te ver krijgen door het plaatsen van 5% meter aluminium-masten, voorzien van TL-armaturen. Deze masten zijn meter lager dan de thans in gebruik zijnde; de TL-armaturen hebben behalve een veel betere lichtspreiding een gro tere lichtopbrengst, terwijl de ex ploitatiekosten belangrijk lager lig gen. De kosten van bovengenoemd pro ject zijn geraamd op 16.500. De bestaande masten zullen wor den verplaatst naar Roestenbergstr. en Vaartstraat. Voorstel tot het aanschaffen van een ge combineerde houtbewerkingsmachine ten behoeve van gemeentewerken. De toename van het aantal woningen in onderhoud bij het gemeentelijk woningbe drijf, vermeerderd met een zestigtal aan gekochte woningen, alsmede met de voor de openbare diensten bestaande gebouwen, ver oorzaakt een zodanige uitbreiding van de onderhoudswerken, dat er dringend behoef te bestaat aan een gecombineerde houtbe werkingsmachine. Doordat het hout uitsluitend met de hand bewerkt wordt gaat veel tijd verloren. Het is gebleken dat 1/5 deel van de werktijd hiermede gemoeid is. Dit is ongeveer één werkdag per week. Met behulp van een houtbewerkingsmachine kunnen dezelfde werkzaamheden binnen 1 Yi uur worden verricht. De meest geschikte machine voor ge meentewerken is een combinatie van een vlak- en van diktebank, cirkel-, zaag- en fraismachine. Het is gebleken dat deze machine zeer deugdelijk is en eenvoudig te verstellen. Voorstel tot benoeming van leden van de Instelling voor Maatschappelijke Zorg we gens periodieke aftreding. Met het oog op het periodiek aftreden van de heren A. van Lier en C. J. Nou- wens als leden van het bestuur van de Ge meentelijke Instelling voor Maatschappelij ke Zorg, per 1 januari j.l., doen b. en w. de volgende aanbevelingen Vacaturen A. van Lier: 1 A. van Lier, 2 A. Dankere. Vacature C. J. Nouwens: 1 C. J. Nou- wens, 2 C. van Rooij. Voorstel tot aanschaffing van een tweede roltrommel vuilniswagen. De momenteel in gebruik zijnde vuilnis ophaalwagen, een zgn. roltrommel, vertoont reeds geruime tijd ernstige tekenen van slijtage. De wagen bestaat uit een franse Ford chassis bouwjaar 1952 met als op bouw een Netam-constructie. De opbouw verkeert nog in behoorlijke staat doch het chassis, dat bovendien te licht blijkt te zijn, is versleten hetgeen ook begrijpelijk is ge zien het bouwjaar en het intensieve gebruik van deze wagen. Wegens onderhoud moest de laatste 2 jaren f 3000 of meer per jaar worden uitgegeven, terwijl daarenboven het benzineverbruik momenteel het tweevou dige bedraagt van een gewone wagen. De meest voor de hand liggende oplos sing is om tot aanschaffing van een geheel nieuwe, tweede roltrommel over te gaan en de huidige wagen als reserve te gebruiken. Momenteel zijn er in de gemeente 3350 vuilnisemmers in omloop welke tweemaal per week worden geledigd. Gerekend kan worden dat na verloop van tijd dit aantal nog met 2000 vermeerdert. Er zullen dan minstens 5000 x 2 is 10.000 emmers wor den geledigd. Het ligt in de bedoeling om in plaats van een benzinewagen een dieselauto aan te schaffen omdat daarmede voor dit type auto enige voordelen gepaard gaan, zoals lager brandstofverbruik en lagere reparatiekosten dan bij een benzinemotor. De kosten aan aanschaffing van een twee de roltrommel zijn geraamd op f 38.930.-. Voorstel tot het verlenen van een voor schot op de exploitatie-vergoedingen ten be hoeve van de bijzondere scholen voor ge woon- en voortgezet gewoon- en uitgebreid lager onderwijs voor het jaar 1959. De vergoedingen aan de in deze gemeen te gevestigde scholen voor gewoon-, voorge zet gewoon- en uitgebreid lager onderwijs komen voor het 1959 neer op onderstaande bedragen. Scholen voor g.l.o.: Prinses Wilhelminaschool f 8.160. St. Leonardusschool f 8.960. - Herman-Jozefschool f 6.880. - St. Jansschool f 14.360. - St. Bernhardusschool f 10.320.- H. Mariaschool f 10.360. - St. Theresiaschool f 13.360. - St. Emiliusschool f 11.000.- St. Gerlachusschool f 10.040. - Scholen voor v.g.l.o.: Prnises Wilhelminaschool f 165. Herman-Jozefschool f 1.210. - St. Bernardusschool f 1.760. - St. Gerlachusschool f 2.255. - School voor u.l.o. ULO-school Pous X f 1.100.- „HANS HEDTOFT" OP IJSBERG GESTOTEN, LEK GESLAGEN EN VERGAAN. Het 2.857 ton metende Deense vrachtschip Hans Hedtoft, dat ten zuiden van Groenland op een ijs berg gestoten en lek geslagen is, heeft naar alle waarschijnlijkheid een graf gevonden in de door een brullende storm opgezweepte, kol kende zee. Tot nu toe zijn er geen berichten ontvangen dat ook maar één opvarende is gered. Vijfentwin tig passagiers, onder wie veertien vrouwen en zes kleine kinderen en veertig bemanningsleden zijn willo ze prooien van de hoge zee gewor den, aldus melden United Press In ternational, Reuter en A.F.P. De slachtoffers zijn Denen en Groen- landers. Een woordvoerder van de Ameri kaanse kustwacht heeft verklaard, dat men van één van de vier sche pen die de Hans Hedtoft te hulp zijn gesneld, de Duitse treiler Jo hannes Krüss, het onheilspellende bericht heeft ontvangen, dat 't schip de in het S.O.S.-bericht opgegeven plaats van de ramp heeft bereikt, maar niets meer heeft aangetroffen. Het schip is uitgerust met radar, maar ook op 't radarscherm heeft men niets waargenomen dat op de aanwezigheid van een schip wijst. Zeker is, dat een woedende orkaan, dichte mist en zes meter hoge gol ven het de opvarenden uiterst moei lijk zullen hebben gemaakt zich in de reddingsboten te begeven. In scheepvaartkringen heeft men er op gewezen dat iemand die in dit jaar getijde ten zuiden van Groenland in de Oceaan terecht komt, slechts en kele minuten in leven kan blijven. Het radiocontact met de Hans Hedtoft was verbroken nadat het schip omstreeks 10 uur vrijdagavond seinde in zinkende toestand te ver keren. Enige en Algemene Kennisgeving VERLOOFD: JOKE WILMONT en WIM VAN ROOSMALEN Waalwijk, 2e Zeine 88 Loonopzand, Hoge Steenweg 58 GEVRAAGD: voor spoedige indiensttreding, in klein gezin (2 pers.), In modern landhuis te Tilburg een zelfstandige leeftijd boven 25 jaar Aangeboden: goed loon gerief lijke kamer met radio. Brieven: Bredaseweg 41 7, Tilburg telefoon 22980 Mevrouw VERWIEL - DE GREEFF Hertog Janpark 54 Waalwijk voor 1 dag of voor 2 halve dagen per week. GEVRAAGD voor enkele halve dagen per week. HERTOG JANPARK 16 WAALWIJK bij M. HARTEVELD Grotestraat 34 F Waalwijk zoals Poedels, Cocker Spa niels, Keesjes, Pekingeesjes, Pinchers, Chow Chows, enz. Bisschop Zwijsenstraat 116 Tel. 20706 en 22261 TILBURG. Voor Kaatsheuvel ook opgeven bij: St. Jozefstr. 6a, KAATSHEUVEL in Kaatsheuvel met ±13 aren goede bouwgrond tegen elk aannemelijk bod. Gelegen aan de Erasstraat. Te bevragen 's avonds na 6 uur Tramstraat 13, Dongan. Te koop aangeboden: en DONKERS' Schoenfabriek N.V., Loeffstraat 42 Waalwijk. Te koop aangeboden: dahlia's, planten, rozen, heesters. Vraagt gratis in kleuren geillustreerde ca talogus no. 141. KWEKERIJ HILLEGOM. Ook geschenkpakketten bloembollen naar het buitenland. voor het gehele land. Interessante bijverdienste. Cred'ieten, uitsluitend groot 1600.a 3%, zonder borg verkrijgbaar voor elk doel en voor iedereen. Gemakkelijke voorwaarden, wisselende wachttijd. Vraagt inlichtingen „Samen werking", Verstolkstraat 31, Leeuwarden. (DE ROOY) Door rijksinkoopburoau erkend Laageinde 89/91 Telefoon 311 WAALWIJK STKVCIL WERK LICHTDRUKKEN FOTOOOPIEÊN VERVOLG op ZATERDAG 7 FEBRUARI te Waspik Boven Spoorstraat 28, KIJKDAG vrijdag 6 februari van 10-6 uur en zaterdag van 9-10 uur vóór de verkoop. speciaal te belasten met tech. admini stratieve werkzaamheden en ter assis tentie van de magazijnmeester. Salaris naar bekwaamheid en leeftijd. Sollicitaties met uitv. inl. binnen 14 dagen aan de directeur van bovengenoemde bedrijven. Persoonlijk bezoek alleen na uitnodiging. in het centrum van Kaatsheuvel geschikt om tot winkelhuis te verbouwen. Aanbiedingen onder nr. 946 aan het bureau van dit blad. ten verzoeke van de Naamloze Vennootschap „Noord- Braband", Maatschappij van Verzekering op het Leven te Waalwijk. NOTARIS M. F. M. VAN GURP te Waalwijk zal op Vastenavond-maandag 9 februari 1959 ongeveer 150 kavels hout, waaronder schoorbalken, stuthout, zware sparren, lichte sparren, boonstaken en brandhout, een en ander gelegen op Plantloon onder de gemeente Loon op Zand. De verkoping wordt gehouden in het café „Galgenwiel" te Waalwijk en vangt aan om 10 uur precies. Bezichtiging vooraf is gewenst, waarvoor zich te mel den bij de heer M. Bertels, Plantloon 52. Betaling kooppenningen uiterlijk 1 oktober 1959 ten kantore van genoemde Notaris te Waalwijk, Stations straat 129. IS EN BLIJFT EEN Wij zorgen dagelijks voor sensatie-koopjes o.a. partij zwaar interlock dames-camisoles maat 85 van 1.69 yQOr 38 partij zwaar interlock dames-directoirs partij flanellen onderleggers, maat 70/70 partij oogjes-luiers, merk Kabouter partij fantasie dames-camisoles met picot schouderband van 1.69 yoOT 75 partij fantasie dames-directoirs met elastiek kant maat 46/ 50 van 1.69 yoOT 38 partij ruithemden (model blouson) 46 44 42 49 Onze bekende GAATJES-SLIPS 69 59 Naturel LAKENS, ongebleekt, zeer zwaar 180/235 4.98 Naturel SLOPEN, ongebleekt, zeer zwaar 08 pannen, leien, mastiek en zinken daken SCHOORSTEENVEGERIJ METSELBEDRIJF Potgieterstraat 11, Waalwijk (2e Zeine) Vrii blij vend priibopgaaf Volle garantie

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 4