Waalwijkse en Langsiraaise Courani DRUNEN VLIJMEN Sprang-Capelle WASPIK Elshout KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 Nieuwkuijk Haarsteeg Sprang Capelle MAANDAG 2 FEBRUARI 1959 Uitgever Waalwükse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIET.EN Dit blad verschijnt 2 z per week DE ECHO W HEI ZUIDEN 82e JAARGANG No. 10 Abonnement: 22 cent per week; 3.10 franco p.p. per kwartaal 2.85 Gironummer 50798 Advertentieprijs: 10 cent per m.m. Contract-advertenties: speciaal tarief Bureaux: GROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES„ECHO" CARNAVAL IN DRUNEN. De oude en meestal wat rustigere vastenavondviering van vroeger in Drunen, heeft sinds enkele jaren plaats gemaakt voor het wat meer luidruchtiger carnaval vieren. Het wijd vermaarde volksfeest van het zuiden met z'n leven en z'n uitbun dige vrolijkheid, heeft ook Drunen overspoeld. Het wordt carnaval in Drunen. Prins Dwerg de eerste, heerser over Duin Dwerg Scheet en toebehorende landerijen, zal hier 3 dagen lang de scepter gaan zwaaien over het rijk der dikkoppen, dat tussen deze Duin Dwerg en Scheet gelegen is. Wees wijs en doe daar om drie dagen dwaas, is 't motto van deze hooggeëerde prins, die met z'n raad van elf, even wijs als hij en even dwaas in hun daden, drie dagen lang leut, lol, plezier en vrolijkheid willen zien, voordat men 40 dagen lang gaat versterven. Daarom komt de prins met een speciale hofkapel, daarom begint hij met heel zijn rijk onder bescher ming te stellen van de Carnavals- schutvrouwe van Drunen „Mina" en proclameerde hij tot carnavals lied in Drunen het lied „Anne Mi na" op muziek van Rose Marie. Het programma van de carnavals dagen in Drunen is als volgt: Zondag 8 feb. om 1 uur: aan komst van de prins aan de Eind- straat. Om 2 uur: opening van de carna val op het Raadhuisplein, waar de prins zijn grote rede zal houden en waar het standbeeld van de carna- valsschutsvrouwe „Mina" zal wor den opgericht. Om 3 uur: rondrit van prins car naval. 's Avonds om 8 uur: carnavals-bal, o.a. in De Hoge Braken. Groepen die in de carnavals-rond rit van de prins in de stoet willen meelopen, moeten zich hiervoor op geven bij de heer v. Gooi, Prins Bernhardstraat. Iedereen, ook kin deren, mogen in deze stoet meelo pen, mits men is verkleed. Maandag 9 febr. half 3: grote car navals-kinderoptocht. Groepen en kinderen moeten zich opgeven bij G. v. Gorcum, Stationsstraat. Om 5 uur: in De Hoge Braken carnavals-kinderfeest. 's Avonds 8 uur: carnaval-bals. Dinsdag 10 febr. 's avonds om half 8: rondrit van prins carnaval door Drunen, met fakkeloptocht. Groepen die in deze fakkeloptocht wensen mee te lopen, dienen zich op te ge ven bij de heer v. Gooi. Mits ver kleed en in het bezit van een fakkel, mag iedereen in deze stoet meelo pen. 's Avonds na de rondrit worden in de diverse gelegenheden de fees telijkheden voortgezet. Om half 12 sluiting van de carna val, waarbij de schutsvrouwe „Mi na" feestelijk zal worden verbrand. Bij deze gelegenheid zal de prins een lijkrede houden. Dan is het uit en wordt alles weer zoals het was. St. Hubertus-gilde Het verleden jaar her-opgerichte St. Hubertus-gilde telt thans reeds 22 leden. Er is bij de leden zeer veel animo en bij het bestuur een grote activiteit. In maart a.s. zal een speciale avond worden gehouden, waarop de heer v. d. Mortel het doel en de betekenis van het gildewezen nog eens extra zal belichten. Op zeer korte termijn zal onder leiding van de heer J. Munster de opleiding beginnen van de vendelzwaaiers. Voor hen die animo hebben om deze opleiding tot vendelzwaaier mee te volgen, bestaat nog gelegenheid. Men dient zich hiervoor op te geven bij de heer J. Munster, Prins Hen drikstraat 45, alhier. Ook voor op leiding tot tamboer bestaat nog ge legenheid; hiervoor dient men zich op te geven bij de heer v. Huiten, Eindstraat 16, alhier. Culturele Kring. Zoals bekend, heeft de Culturele Kring Drunen-Elshout in haar pro gramma van dit seizoen, door on voorziene omstandigheden, een klei ne wijziging moeten brengen. Henk Zoutendijks poppentheater, welke in februari naar Drunen zou komen, heeft verstek moeten laten gaan. In plaats hiervan komt op dinsdag 17 februari de voordrachtkunstenaar W. Barri Jr. een voordrachtavond houden. Het programma van deze avond vermeld vóór de pauze: het bekende middeleeuwse stuk Elcker- lyc, in moderne bewerking van Jan Engelman; na de pauze: de voor dracht „In een notedop". Elckerlyc wordt gebracht in een eenmans-toneel. Elckerlyc is een Nederlands allegorisch toneelspel uit de vijftiende eeuw. De naam Elckerlyc betekent eigenlijk: Ieder een. In dit spel wordt uitgebeeld hoe het Elckerlyc vergaat als hij komt te staan voor de meest alge mene tragedie van het menselijk leven, n.l. de dood, die altijd te vroeg lijkt te komen. Na deze voor dracht vol levenswijsheden, volgt een vrolijk spel „In een notedop". Een voordrachtavond waar velen met belangstelling naar zullen uit zien, op 17 februari in De Hoge Braken. Scheepsschroeven afgeleverd. In de afgelopen weken is door Lips N.V. te Drunen, voor Japanse rekening, een bijzonder grote order van 8 scheepsschroeven van totaal 250 ton cunialbrons afgeleverd, dus gemiddeld ruim 31 ton per schroef. Deze schroeven zijn bestemd voor supertankers, welke voor Ameri kaanse rekening op Japanse werven worden gebouwd. Er zijn onderhandelingen gaande over een tweede zeer grote order, voor nog zwaardere scheepsschroe ven. Kringstudiedag N.C.B. Morgen, dinsdag 3 februari, zal in De Hoge Braken de jaarlijkse Kring studiedag worden gehouden van de Kring 's-Bosch van de N.C.B. Deze studiedag is ditmaal uitsluitend voor gehuwde leden boeren en boe rinnen. Sprekers van deze dag zijn: Dr. Smuleders uit Bergeik, met als on derwerp „eigentijdse huwelijkspro blemen". In de middagbijeenkomst spreekt mevr. Terlingen-Lucker. De aanvang is 's morgens om half elf. Er worden ruim 600 deelnemers ver wacht. Charitatieve week in Drunen. In de week van 14 tot en met 25 maart zal in Drunen een zgn. cha ritatieve week worden gehouden. Dat deelde Deken Rooij ackers don derdagmorgen op de boerengezins dag mede. De organisatie van deze charitatieve week ligt in handen van het interparochieel charitatief centrum. Modehuis Merkx 100 jaar. Merkx' maatkleermakerij en mo dehuis vierde zaterdag haar 100-ja- rig bestaansfeest op luisterrijke wij ze. De dag begon met een plechtige H. Mis van dankbaarheid in de pa rochiekerk, opgedragen door de hoogeerwaarde heer Deken Rooijac- kers. Het parochieel zangkoor zong de 4-stemmige mis van Kuyper en het Te Deum van Nieuwland. 's Middags had een drukbezochte receptie plaats; hierbij merkten we op: Deken Rooij ackers, burgemees ter Snels met beide wethouders L. Th. v. Drunen en A. v. d. Wiel, als mede vertegenwoordigers van de kleermakerspatroonsbond, de mid denstandsbond, winkeliersverenigin gen en zakenrelaties, die hun geluk wensen kwamen aanbieden. R.K.D.V.C.W.V.O. RKDVC wist gisteren in Drunen de koploper WVO met 31 te ver slaan. Een forse wedstrijd, waarin DVC zich de meerdere toonde. Vóór de rust, toen WVO met de wind in de rug speelde, was het de DVC- achterhoede die hecht en sterk bleek tegen de voortdurende aanvallen van de gasten. Vlak voor de rust zagen we nog enkele goede uitval len van DVC, waarbij enkele prach tige kansen werden gemist. Met een blanco stand werd gedraaid. In de tweede helft kwam DVC sterk opzetten en na een kwartier had men succes toen midvoor v. d. Velden doelpuntte. Vijfentwintig minuten na de rust verhinderde de op de grond liggende rechtsback van de gasten met de hand een vrije kans van de linksbuiten; de toege wezen strafschop werd door links half v. d. Wiel keihard in de uiter ste hoek geschoten. In de dertigste minuut was het linksbuiten v. Hel- voirt die er 30 van maakte. WVO kwam toen wat feller opzetten, maar vond de DVC-verdediging paraat. Tien minuten voor het einde wist de linksbinnen van de gasten de eer te redden; 31. Agenda. Dinsdag 3 febr.: Kringstudiedag N.CB., Hoge Braken; 7 uur: trainen D.V.C.; 8 uur: clubavond O.O.S., v. d. Geit. Woensdag 4 febr. 7.30 uur: biblio theek, Hoge Braken; 8 uur: film „Tiroler Blut", Hoge Braken; 8 uur: postzegels verzamelen, hotel Royal; 8 uur: clubavond O.O.O., café Els- hout; 8 uur: clubavond „Prins Bernhard", hotel Royal; 8 uur: clubavond „Nooit Gedacht", café v. d. Geit; 8 uur: clubavond D.V.P., café Klerks Donderdag 5 febr. 7 uur: trainen D.V.C.; 7.30 uur: T.T.V.D., clubhuis Grote straat 8; 8 uur: sociëteit, hotel Royal; 8 uur: repetitie Cantabile, zaal Els- hout; 8 uur: R.K. Vrouwengilde, Hoge Braken. VARKENSFOKVERENIGING. De varkensfokvereniging Drunen-Elshout houdt woensdag 4 febr. haar jaarvergade ring. Behalve de jaarverslagen vermeldt de agenda nog een lezing van de heren Velt- man en v. Arendonk over de varkensfok kerij i.v.m. het streekverbeteringsplan. Bovendien zal deze vergadering een min of meer feestelijk karakter dragen, daar er drie zilveren jubilarissen zijn, n.l. de heren Adr. Muskeus, W. v. Delft en A. Pijnen borg. Momenteel telt de vereniging 143 leden. Aanvang vergadering 7.30 uur. OUDERSAVOND. Door de Welpen van de St. Jansgroep en de leden van het Kath. Meisjesgilde zal a.s. donderdag in de zaal van het parochie huis een oudersavond gehouden worden. Behalve een spreekbeurt over het grote nut van de verkennerij en het Gilde, zullen de leden de avond vullen met declamatie, voordracht en reidansjes. Ter versteviging van de kas zal er traditie getrouw tijdens de pauze een grote verloting worden gehou den met extra fraaie en waardevolle prijzen. Evenals andere jaren staat de ouders weer een gezellige avond te wachten. Aanvang 7.30 uur precies. VOSSENJACHT. Door de landelijke rijvereniging De Echo zal donderdagmiddag 5 febr. in de Dru- nense duinen een z.g. vossenjacht worden gehouden. Na afloop prijsuitreiking #n ge zellig samenzijn in café C. Klerks. BILJARTEN. De biljartclub EEBC gevestigd in café C. Klerks, speelde een returnwedstrijd te gen DVP uit Drunen. De uitslag was EEBC-DVP: G. Klerks-G. v. Velthoven 99-44 Th. v. d. Besselaar-P. Klerks 49-17 C. Pulles-J. Klerks 33-23 A. Merkx - M. v. Broekhoven 49 - 32 J. Wolfs - M. v. Broekhoven 63-41 H. Portier -J. v. Wezel 27-37 A. Tausch - M. Cales 27 - 26 A. Lommers - M. Brok 65-19 H. Portier-C. v. Velthoven 37-21 Fr. Bergmans - A. Cales 43 - 48 492 - 308 Hoogste serie EEBC: G. Klerks 28 car., DVP A. Cales 14 car. ZANG- EN TONEELUITVOERING. Op zaterdag 31 jan. en zondag 1 febr. gaf de gemengde zang- en toneelvereniging Ocfenning baart Kunst, in de zaal van Baardwijk een geslaagle uitvoering. Onder leiding van de directeur de heer J. Winkel uit Waawlijk, werden de diverse zangnummers onberispelijk ten gehore ge bracht en oogstten telkens luide bijval. Ook het ten tonele gebrachte toneelspel in drie bedrijven „Droppie" werd onder j regie van de heer van Buren prachtig op gevoerd. Ongetwijfeld hebben de aanwezigen een goede indruk van het gebodene mee huis waarts genomen, want eenieder heeft zon der uitzondering zijn uiterste best gedaan om het publiek niet teleur te stellen. Namens de vereniging dankte de voor zitter de directeur, de regisseur en zan gers en spelers voor hun aandeel in het welslagen van deze uitvoering. CARNAVALSFEEST. In het hoofdkwartier van de raad van elf wordt koortsachtig gewerkt aan de voorbereidingen van het komende Carna valsfeest. Reeds is bekend dat een record aantal groepen des avonds aan de groepen- wedstrijden zuilen deelnemen. Ook is er dit jaar voor 't eerst een deelname van alle jongens en meisjes van de school. Om 2 uur zondagmiddag wordt Prins Carnaval met zijn gevolg aan de kom der gemeente afge haald door de raad van elf. Hieraan wordt ook door de schoolkinderen in groepen en verkleed deelgenomen. Na verwelkoming door de burgemeester van de Prins, heeft op het voetbalterrein een demonstratie plaats der kinderen, waarvoor prijzen wor den uitgeloofd. BOERENGEZINSDAG. Op donderdag 5 febr. a.s. zullen alhier de bestaande boerenorganisaties t.w. de N. C. B., de Boerenbond en de RKJB hun jaarlijkse Boerengezinsdag houden. De dag wordt begonnen met een H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de leden, die des morgens om 10 uur door de geestelijke adviseur in de parochiekerk wordt opgedragen. Daarna verenigen allen zich in het patronaat om aan te zitten aan een welvoorziene koffietafel. Hier zal o.m. het woord worden gevoerd door de voorzit ter van de N.C.B. Voor het bijwonen van een meer ont- spanningsprogrtm verenigen zich allen 's avonds weer in het patronaat. Door ver schillende spjrekers zal dan ook ooik het woord worden gevoerd. JAARVERGADERING KON. HARM. ST. CECILIA. In tegenwoordighedi van bijna alle leden hield bovengenoemde harmonie zondag na de Hoogmis haar jaarvergadering over het afgelopen boekjaar. Uit deze vergadering die werd gepresideerd door de voorzitter de heer G. v. d. Plas, kwam duidelijk vast te staan dat door bestuur en leden steeds alles in het werk wordt gesteld om het korps niet alleen op het huidige peil te handhaven, maar meer nog om het hoger op te voeren. Eénparig zijn allen van oor deel dat de harmonie, die kan bogen op zo'n roemrijk en groots verleden, en zelfs twee jaar geleden het praedicaat Koninklijk ontving, bij welke gelegenheid de leden in keurige uniformen werden gestoken, vol vertrouwen de toekomst tegemoet kan blij ven zien. Om dat te kunnen bereiken vroeg de voorzitter na allen welkom te hebben geheten, aller medewerking. Verder werd gememoreerd een belangrijke mijlpaal in het bestaan van het korps, n.l. het feit dat de burgemeester van Kroot-Vlijmen, waar- oder ook Haarsteeg ressorteert in april van het afgelopen jaar werd geïnstalleerd als beschermheer, een attentie waarvoor hij burgemeester Hoefnagel, die verhinderd was de jaarvergadering bij te wonen, staan de de vergadering nog dank dank bracht. Een andere belangrijke gebeurtenis uit '58 was de vererende uitnodiging om in de stad Krefeld in Duitsland enkele concerten te komen geven, een uitnodiging die werd aan vaard en een groot succes bleek; enkele al daar verschijnende dagbladen hadden niets dan lof voor deze Nederlandse harmonie en de indruk aldaar achtergelaten was zo goed, dat het bestuur van St. Cecilia nu reeds het verzoek heeft bereikt om ook deze zomer weer te komen concerteren. Naast deze hoogtepunten bleek ook te genslag het korps niet bespaard te zijn ge bleven, in een tijdsbestek van enkele maan den verwisselden twee ereleden en pioniers van de harmonie, n.l. de heren J. van Hal- der en L. v. d. Heijden, het tijdelijke met het eeuwige. Spr. memoreerde in het kort de onschatbare verdiensten die beide leden het korps hebben bewezen en stelde hen ten voorbeeld aan de jongere leden. Ook in het jaarverslag dat door de secretaris de heer L. v. d. Heijden werd uitgebracht, werd van een en ander melding gemaakt; een iets minder gunstig beeld gaf het fi nancieel verslag te zien. In gespecificeerde vorm werd een overzicht gegeven van de inkomsten en uitgaven maar het eind resultaat gaf een klein nadelig saldo te zien. De aftredende bestuursleden G. v. d. Plas, Joh. van Halder en A. van Beurden werden bij acclamatie herkozen, en als nieuw lid werd aan het bestuur toegevoegd de heer Chr. Treuren. Tot leden van de kascommissie werden benoemd de heren Th. v. d. Broek, J. Siegers en M. de Vaan. De bibliothecaris van de harmonie de heer J. v. d. Heijden gaf een duidelijk overzicht van de nog aanwezige en in het afgelo pen jaar nieuw aangekochte muziekstukken; voor dit keurig verzorgd verslag mocht hij de dank van de vergadering in ontvangst nemen. Uit de mededelingen kwam vast te staan dat het repetitiebezoek wel wat beter had mogen zijn en de voorzitter drukte de muzikanten dan ook op het hart daarin verbetering te brengen. Nadat de rondvraag aan de orde was ge steld sloot hierna de voorzitter met een woord van dank deze geanimeerde en vlot verlopen jaarvergadering. PROEFPREEK. A.s. zaterdagmiddag 3 uur zal de heer J. C. de Bie, theologisch candidaat alhier, in de Pieterskerk te Utrecht, ten overstaan van prof. dr. Van der Linden, zijn proef preek houden. Paranymphen zullen zijn Ds. Bos, Ned. Herv. predikant alhier en de de theologisch candidaat D. C. van Wijnen. Deze dienst, die voor belangstellenden vrij toegankelijk is, zal door een 100-tal per sonen uit onze plaats, worden bijgewoond. KOSTER GEREF. KER. Tot koster bij de Geref. Kerk alhier, in de vacature ontstaan wegens het a.s. vertrek van dhr. N. Klaasse, die in dezelfde functie te Rotterdam werd benoemd, is door de kerkeraad benoemd dhr. P. Klaasse. VOLKSONDERWIJS. De afdeling Sprang-Capelle van Volks onderwijs hield 1. dinsdag en woensdag avond een tweetal propaganda-avonden in de zaal van de heer P. Pruijssers alhier. Aan deze avonden verleende hare mede werking de bekende Volksonderwijs-toneel- groep uit Gorkum. De voorzitter de heer Poldervaart sprak een kort openingswoord en hield vervolgens een kernachtige toe- HL spraak over „Waarheen met onze jeugd". Spr. gaf een overzicht van de opleiding van het onderwijs in enkele Europese landen en ook van Amerika. Z.i. wordt de jeugd in ons land veel te veel aan hun lot over gelaten. De ouders hebben het te druk om zich met de kinderen bezig te houden. De ene avond moeten zij deze vergadering bij wonen een andere avond weer een andere bijeenkomst of iets dergelijks. En zodoen de schiet er weinig tijd over om zich met het kind bezig te houden. Daarbij komt, aldus spr., dat de jeugd van tegenwoordig en wel speciaal de kinderen die de lagere school nog bezoeken, veel te laat naar bed gaan. Vooral de televisie heeft volgens spr. een funeste invloed op de jeugd. Voor de onderwijzer is het ook zeer moeilijk om zich ten volle voor elke leerling te geven. Het aantal leerlingen, dat in een klas zit is veel te groot. Het is gelukkig al iets min der dan een aantal jaren geleden. Doch er zijn nog vele scholen waarbij klassen zijn met 50 en meer leerlingen. De heer Poldervaart deed tenslotte een beroep op de ouders om er 2org voor te dragen, dat hun kinderen tijdig naar bed gaan, opdat zij de volgende morgen fris en opgewekt naar school kunnen gaan. Op deze avond, aldus spr., zult U enkele bekende gezichten missen. Ik doel hierbij op de fam. Cové. U weet welk een droevig lot deze familie heeft getroffen. De heer Cové heeft veel voor onze school gedaan. Nimmer hebben wij tevergeefs een beroep Zo, dat was aan het einde van ja nuari nog een flinke brok oud en nieuw, u min of meer als mosterd na de maaltijd voorgezet in de nieuw jaarsredes van 't aantal Langstraatse burgemeesters. Als u het allemaal ge lezen hebt, weet u nu dat het jaar 1958 voor bijna alle Langstraatse ge meenten nog zo slecht niet is geweest, al blijft er uiteraard nog wel het een en ander te wensen. Gelukkig maar. Met uitzondering van onze eigen gemeente is het, wat de woningbouw betreft, in de andere Langstraatse ge meenten nog altijd huilen met alle lampen uit en zeer terecht hebben de diverse burgemeesters daar het hun ne van gezegd. Vooral het stiefmoe derlijke contingent woningwetwonin gen voor 1959 is reden geweest voor veel teleurstelling en verontwaardi ging, waarbij de contractbouw de wind van voren kreeg. Ik kan me daar echt wel bij aansluiten, want het is verdraaid zuur te moeten zien hoe de een zijn buik vol eet terwijl de an der geen gaatje meer kan vinden om z'n buikriem nog wat strakker aan te halen. Ik verbaas me erover dat de provinciale overheid met deze verde ling in zee is durven gaan en dat men er zich blijkbaar geen rekenschap van heeft gegeven dat billijkheid en rechtvaardigheid nog altijd het fun dament van onze samenleving moeten vormen. •Een van de Langstraatse burge meesters heeft in zijn nieuwjaarsrede ingehaakt op een uitlating in een vo rig dagboekblad, waarin ik namelijk schreef, dat het gemeentebestuur van Waalwijk met de contractbouw blijk had gegeven van een vooruitziende blik (men had het namelijk ook kun nen laten). Hieruit zou men, aldus deze burgemeester, kunnen conclude ren, dat de gemeenten die geen con tractbouw plegen, geen vooruitziende blik zouden hebben gehad. Deze on vriendelijke conclusie komt uiter aard geheel voor rekening van deze burgemeester, want iedereen die ook maar iets van het huidige woning bouwbeleid afweet, voelt op z'n blote voeten dat er maar weinig gemeenten in de gelegenheid zijn om de woning voorraad middels contractbouw weer op de been te helpen. Waarom niet iedere gemeente dat kan, is een van de vele duistere raadselen van de woningbouwsfinx. Wel weet ik dat alle Langstraatse gemeentebesturen zich het vuur uit de schoenen lopen om meer woningen te krijgen omdat ze met een vooruitziende blik geen stap verder kunnen komen. Hun vooruitziende blik vertelt hun alleen maar dat er vele nare dingen te ge beuren staan als deze woningverde ling zo blijft doorgaan. Het drama voltrekt zich dus ondanks hun voor uitziende blik. Tot slot nog eden een zuiver plaatselijk aangelegenheidjede oliebollen. De Vasten naakt weer, beste mensen, en daarmee het Paas feest (en dan is het ook weer zo Kerstmis). Tot de lucullische ge neugten van de vastenavond behoort ook het zg. „oliebollen schransen" opdat u welgeölied de zeven magere weken kunt binnenstappen. Een on misbare bijdrage hiertoe leveren tel ken jar e de Gidsen, u weet wel, die meisjes die zoveel olie in hun bollen doen. Zaterdag jl. zijn ze begonnen met her en der bestellingen op te ne men, die ze dan zaterdagmiddag a.s. bij u komen afleveren. Wees wijs en royaal en neem een paar zakjes van 50 cent per stuk. Ga niet zelf in de keuken staan klungelen totdat u op het laatst geen oliebol meer kunt zien. Koop ze kant en klaar 'en zet zaterdag het blanke bolwerk uwer tanden in deze Gidsen-bollen, in ver band waarmee de dichter Gezelle schreef „en het zijp-zapt hem ter kele uit" (of was dat over iets anders?). Weet u wat de inkomsten van deze bollenverkoop voor deze meisjes be tekenen? Ja, nou, koop ze dan ook, want die vooruitziende blik willen we hier in de gemeente toch wel graag houdenl HANNIBAL. OUDERAVOND JONGENSSCHOOL. Aan de R.K. Jongensschool alhier wordt dinsdagavond a.s. een ouderavond gehou den. Deze avond is bedoeld om het con tact tussen de school en de diverse ouders te bevorderen. Het hoofd der school, de heer N. v. d. Rijken, zal deze avond in leiden. Hierna kunnen de aanwezigen in persoonlijk contact treden met het onder wijzend personeel. Daaraast kunnen de ouders tevens het werk van hun kinderen ter inzage krijgen. De avond wordt geopend om 7 uur, en is bedoeld voor de ouders van de leerlingen van het 4e, 5e, 6e en 7e leerjaar. DECLAMEREN EN SPREKEN. In Raamsdonksveer oogstten de leden der Waspikse RKJB en RKBB diverse fraaie successen in een wedstrijd in het declame ren en het spreken in het openbaar. Aan deze ontmoeting namen deel de afdelingen uit R'veer, R'donk en Waspik. De Was pikse afgevaardigden klasseerden zich als volgt 1 Th. Zijlmans „Losgeslagen Jeugd" 188 pt.; 1 J. van Hooren „Nieuwe perspec tieven in de tuinbouw" 172 pt; 4 Ch Kamp Van boerenjeugd tot jeugdige boer, 158 pt., 6 P. Verschure: Pluimvee en de betekenis va nhet kleine bedrijf, 145 pt. 7 A. Smits: Landbouwcoöperatie 135 pt., 8 J. Komme ren: Meer cultuur, meer welvaart, 134 pt. Declameren: klasse A: 1 T. Zijlmans „Ecce Homo"; 2 J. van Hooren: „De Mis sionaris"; 5 J. Kemmeren „Gekkenhuis"; 9 C. Kamp „De Dieren"; 12 B. Lodewijks „De Missionaris", 13 P. Smits „Roy van Edellingen", 15 A. Smits „De Missionaris", 16 J. Verschure „Lied om Eva"; 17 T. op hem gedaan indien er iets diende te ge schieden voor onze school. Ik verzoek U enkele ogenblikken stilte in acht te nemen, alvorens wij verder gaan met de afwerking van het programma. Hierna voerde de toneelgroep van volks onderwijs het toneelstuk „Gieren op het veilig nest" op. Met de opvoering van dit stuk hebben de dames en heren uit Gorkum veel succes geoogst. Wat deze amateurs ten beste gaven kon de toets van alle critiek doorstaan.De aanwezigen beloonden hun optreden dan ook met een welverdiend ap plaus. Op de tweede avond werd het woord ge voerd door de algemeen secretaris van Volksonderwijs, de heer van Thuijl, uit Am sterdam. Deze spr. gaf een korte lezing over het onderwerp „Waarheen met Volks onderwijs". Zijlmans „Davos"; 18 P. Verschure „Rey van Edellingen". Klasse B: 1 B. Smits ,,'t Kruiske"; 2 A. Kamp, idem; 3 K. van Dongen „Ballade der vergelding; 5 P Kamp „Ik ben van den Buiten"; 6 J Verschure ,,'t Kruiske"; 8 L Biemans „Ik ben van den den Buiten"; 9 Jos Kamp „Balade op 't Holl. water"; 10 N. Akkermans „We wo dieën Kei"; 11 G. Akkermans „De Raadsridder". Dames Klasse A: 2 J. Smit9 „Ad Com- pletorium"; 5 P. Kuijsters „Het Huwelijk"; 7 Rie Verschure „De Rave". Klasse B 2 N. Akkermans „Ik ben de kleine dochter"; 5 T. Kamp „Joods Kind 6 R. Kamp „Herinneringen"; 7 N. Wage- makers „De Dieren"; 8 M Verschure „Doopsel" VERKEERSSTRUBBELINGEN. k - Door de dichte mist en de gladheid van de weg gebeurden er sinds vorige week twee verkeersongelukken op 't Vaartje. Bij een daarvan werd een grote veevervoer- auto door een BBA-bus van de weg ge duwd. De vrachtwagen stond aan de kant van de weg geparkeerd. De chauffeur van de achterop komende bus (die gelukkig geen personen vervoerde) bemerkte door het geringe uitzicht dit obstakel te laat. Bij een poging om de vrachtwagen nog te ver mijden slipte de bus en kwam met de vrachtwagen in botsing. De vrachtwagen werd daarbij van de weg geduwd en reed van de dijk af. De BBA-bus werd van vo ren zwaar beschadigd. Het tweede ongeval betrof een zware diesel-transportauto. Door de gladheid van de weg kwam de wagen te slippen en botste op 't Vaartje tegen het waterkeringsmuur tje, waarbij de wagen ernstig averij opliep. BOERENGEZINSDAG. Woensdag a.s. wordt de jaarlijkse boe rengezinsdag gehouden, georganiseerd door de plaatselijke afdeling der NCB in samen werking met de Boerinnenbond en de twee jongeren-organisaties de RKJB en RKBB. De dagindeling is als volgt: 1: 9 uur H. Mis met Alg. H. Communie; 2 koffietafel in de zaal van Hotel van lersel; 3 Opening door de voorzitter der NCB afd. Waspik; 4 Ver slag van de Boerinnenbond over 1958; 5 In leiding door de weledele heer Th. W. M. de Groot over „Gezins- en oudedagsvoor- ziennig door m. v. eigen organisaties6 Verslag van de R.K.J.B. over 1958; 7 In leiding door de weledelzeergel. heer Dr. Ir. van Meel, met als onderwerp: De landbouw politiek en het werk der standsorgansaties",

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 5