KAATSHEUVEL WAALWIJK VÏRW/EL's IV OPRUIMING'! hëüistu! 4 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN MAANDAG 2 FEBRUARI 1959 4 7 Raamsdonksveer TRACTOR TEGEN SCOOTER. Geertruidenberg Loon op Zand ÜAGEKI KANS OM KOOPJES TE KIEZEN LEDERWAREN REISARTIKELEN HANDSCHOENEN GROTE STR. 26^ WAALWUK Ook PARAPLUIES zijn er bij en HANDSCHOENEN... om van te watertanden I I 1 NU of NOOIT 1 8 Verslag van de NCB over 1958; 9 Slui ting van de morgenbijeenkomst. Om 7 uur heropening door de voorzitter van de RKJB, waarna avondprogramma, verzorgd door de leden van de jonge boe rinnen en de RKJB afdeling Waspik. BILJARTEN. De uitslagen van de laatstgespeeldc wed strijden in de competitie van de Waspikse biljartbond zijn als volgt KÓT I - Vriendenkring 2 4-6; Fotsers 1 -Altijd Raak 12-8; WK 2 - KOT 2 6 -4; Altijd Raak 2-Uitkijk 16-4; Uit kijk 2 - WK 14-6; Vriendenkring 2 - H GL 1 6-4. mtSs&tsM m BIBLIOTHEEK. De bibliotheek telt op het ogenblik ruim 500 delen, waarvan 300 romans, 200 kin derboeken en 70 studieboeken w.o. popu- lair-wetenschappelijke en reisbeschrijvingen. Begin 1958 werd begonnen met f 814.- schuld en het jaar eindigde met f 725. - schuld. Het kerkbestuur stelde gratis be schikbaar het lokaal, alsmede de verlichting, verwarming en onderhoud. Van de R.W.W. ontving men f 100. - als bijdrage, en drie bureaustoelen werden ontvangen van een milde gever. De bibliotheek was geopend elke zondag van 11 uur tot 12.30 en op woensdag van 5 6 uur. Na 15 maart ech ter alleen op zondag. Tijdens de vacantie maanden was de bibliotheek ook geopend. Het aantal lezers groeide van 475 tot 600 ingeschrevenen, t.w. 350 volwassenen en 250 kinderen. Er werden 11.725 boeken uitgeleend. Regelmatig werden er 920 boe ken gewisseld en wel 540 romans en 380 kinderboeken. In totaal waren er 1.570 boe ken aanwezig; 120 boeken werden er door de lezers aangevraagd en verkregen, terwijl de studieboeken gratis werden uitgeleend. Aan leesgelden kwam binnen f 1166.50, waarvan 2/3 aan de Centrale werd afge dragen en f 185. - schuld werd afgelost. Geld werd er besteed aan vernieuwing en inrichting van het lokaal, vloerbedekking, kasten etc. Het uitlenen en de administratie werd verzorgd geheel belangeloos door 4 dames en de Veerse bibliotheek mag zeker wel zeggen, dat zij behoort tot de meest bloeiende van West-Brabant. Ter hoogte van dokter de Boer had een botsing plaats tussen een tractor en een 1 scooter. De tractor die uit de Emmastraat kwam reed de Keizersdijk op, waar hij in een aan de linkerzijde van de weg staande loods moest gezet worden. Bij het overste ken verleende de 14-jarige bestuurder van de tractor echter geen voorrang aan een naderende scooter bestuurd door mej. L. B. uit Tilburg. De duozitster mevr. T. O. uit G'bcrg en ook de berijdster werden de weg op geslingerd. Dokter de Boer verleende medische hulp en later werden de dames naar 't ziekenhuis vervoerd. Mevr. F. O. was er goed afgekomen en kon weer huis waarts keren. Mej. B. echter werd met een hersenschudding en een diepe wonde boven het oog opgenomen. De scooter werd zwaar beschadigd. De Rijkspolitie heeft een onderzoek in gesteld. OPDRACHT AAN BEELDHOUWER LEO GEURTJENS VOOR MONUMENT AAN SCHOOL. Het bestuur van de in aanbouw zijnde Lagere Technische School te Geertruiden berg heeft aan de beeldhouwer Leo Geurt- jens te Berlicum opdracht gegeven tot het maken van een bronzen monument, volgens het door hem ingediende model. Dit monument, meer dan 4 m hoog, zal het leidinggevende element van het tech nisch onderwijs tot uitdrukking brengen en zal één geheel vormen met de architectuur van dit zeer moderne schoolgebouw van de architecten H. A. Maaskant te Rotter dam en Ir. K. L. C. Bouman te 's-Bosch. GEMEENTERAAD. «JUS* - Nagekomen pre-advies Voorstel tot het bouwen van woningwetwoningen. Pre-advies: Voor het jaar 1959 kreeg deze ge meente bouwvolume voor in totaal 30 woningwetwoningen toegewezen. Dit aantal is zeer miniem; b en w hebben echter inmiddels al bij de bevoegde instanties geprotesteerd tegen deze zeer kleine toewijzing. Het plan is om dit jaar deze 30 woningen te doen bouwen en wel 21 aan het geprojecteerde plein dat grenst aan de Berndijksestraat en 9 aan de geprojecteerde straat, lo pende van het einde van de v. Salm- Salmstraat in zuidelijke richting. „DE KNAL" VAN DE DON BOSCO-DAG. Op 31 januari j.l. waren alle ver kenners en welpen 's middags om 2 uur in hun H.K. bijeen gekomen, om de verjaardag van hun patroon te vieren. Na het gebruikelijke woordje van de aalmoezenier, stond daar plots oud-hopman v. Wanrooij, die eens kwam horen waar zijn bandrecorder bleef. De leiders en leidsters keken elkaar eens verwon derd aan, daar niemand hiervan iets af wist. „Een verkenner heeft hem bij mij gehaald uit naam van de be weging" aldus v. Wanrooij, „en hier moet hij ergens staan"! Geheel uit zijn doen, ging toen hopman Molenschot eens in de staf hut kijken entot zijn grote ont steltenis vond hij daar een onvol tooide brief met een klein streek- kaartje, waarop enkele markante punten waren aangestipt. Volgens die brief moest zich die bewuste bandrecorder ook in de stafhut be vinden, die voor de verkenners een geheim zou onthullen. Even later werd de bandrecorder door een ver kenner ontdekt, die op volle toeren draaide en waarvan de band geluk kig nog heel was. De spanning steeg ten top toen de lachende oud-hop man zijn eigen bandrecorder instel de, die uiteindelijk voor de gehele groep het geheim zou gaan onthul len. En inderdaad, nadat allen ze nuwachtig hadden toegekeken hoe de oud-hopman aan verschillende knopjes draaide, kregen zij te ho ren dat drie kerels ongevraagd van de stafhut gebruik maakten om hun plannen te doen verwezenlijken. Er werd gesproken over een raket en ook over een lanceerbasis, waar om 16.00 uur de lancering zou plaats vinden. Tot hun grote schrik hoor den zij toen ook hoe de verkenner werd ontdekt, uit zijn schuilplaats vandaan gehaald enwerd mee gevoerd. Snel werd er toen gehan deld. Eerst moest de verkenner, die zo goed voor detective had gespeeld, verlost worden, die dan verder de schuilplaats van de boeven zou wij- zen, waar zij dan ook ingerekend moesten worden en de gehele groep vervolgens naar het lanceerterrein brengen, waar de raket dan ook door hem zelf gelanceerd moest worden. Alles is toen volgens plan verlop-en. Eerst werd de verkenner die aan de boom vastgebonden zat, gevonden en daarna de boeven, die om precies 15.55 uur hun raket met een geweldige knal ongeveer 20 me ter de lucht instuurde. Zo bracht die geweldige knal voor hun het einde van deze jaarlijks te rugkerende „Don Bosco-dag". Proficiat, verkenners, niet alleen met de succesvolle lancering van de raket, maar zeer zeker ook met dit zo originele en actuele spel. VERLOREN en GEVONDEN. Op het bureau der rijkspolitie is in de afgelopen maand aangifte ge daan van de volgende verloren en gevonden voorwerpen: Verloren: bankbiljet van f 10.—; klein groen lederen portemonnaie met ritssluiting, inh. een paar gul den aan klein geld; een doublé da mes-polshorloge met half doublé en half zwart fluwelen bandje, merk onbekend jlederen handschoen met geel polsstuk; zwarte regenbroek; doublé damespolshorloge, vierkant model met bol glas en schakelarm band; een paar bruine herenhand schoenen; contactsleuteltje; belas- tingkaart; damesportemonnaie, inh. 50 a 60 gulden; beige werkjas; een bankbiljet van 10.herenporte- monnaie met 3 zilveren guldens; 2 pasfoto's en schoenmodellen; beige angora muts; een paar voetbalkou sen. Gevonden: 24 paar boventuigen van damesschoenen; overall; sleutels; herenbril; herenportemonnaie; bos sleutels in etui; 1 kilo-gewicht. „VERBROKEN BANDEN". „Kunst naar Kracht" bracht goed geslaagde uitvoeringen. Onder regie van de heer Jos. v. d. Assem bracht de toneelvereniging „Kunst naar Kracht" van de K.A.B. St. Joseph zaterdag en zondag in de r.k. Gildenbond Tom Dekker's to neelspel „Verbroken Banden" voor het voetlicht. De handeling gaat over 'n meisje, dat kort na haar geboorte door haar moeder aan haar getrouwde zuster werd afgestaan en op haar 20-jarige leeftijd voor het eerst haar moeder zag. Deze probeert het meisje, dat eerst niet weet dat ze met haar wa re moeder te doen heeft, voor zich te winnen, tot de ware verhouding aan het licht komt. Een stuk met 'n sterk dramatische inslag, dat eer tijds onder een andere naam op het repertoire van het beroepstoneel voorkwam. „Kunst naar Kracht" heeft ge toond te durven, met dit stuk aan te pakken. Er worden immers hoge eisen aan actrices en acteurs gesteld, vooral in de diverse dramatische verwikkelingen. Laten we echter di rect zeggen dat zij zich daar goed doorheen hebben geslagen, ondanks het soms hinderlijke en misplaatste gelach van een deel van het publiek, dat hiermee toonde beslist niet to- neel-minded te zijn. Tilly, het meisje, kreeg gestalte door de vlotte en frisse vertolking van Anny Damen. Zij is de spil, waar de hele handeling om draait. Door haar ongedwongen en natuur lijk optreden werden de anderen als het ware door haar meegesleept. Wij hebben genoten van haar spel. Haar pleegouders en broer, vertolkt door M. v. d. Assem, Riet v. Laarhoven en C. Wartenberg, pasten zich daar keurig bij aan en werden goed ge typeerd. Bewondering hadden we ook voor Henk Damen, die als Lex, de matroos, en geliefde van Tilly, door z'n sterk spel wist te impone ren. Truus Molenschot had men be deeld met de o.i. veruit moeilijkste rol, n.l. de terugkerende moeder van Tilly, die gedurende haar 20-jarig verblijf in Amerika als filmster fu- rore had gemaakt. Men moet nu j eenmaal roeien met de riemen die men heeft. Ze heeft gedaan wat ze kon, maar ze was nu eenmaal niet I het type dat de vereiste figuur tot i leven kon brengen. Trouwens, wij j geloven niet dat het gezelschap een kracht bezit die dit wel zou kun- nen. Men vertolkt nu eenmaal niet I zo maar de dame van de wereld, die het leven in al zijn facetten kent en dit laat blijken. Toch had men een en ander wat kunnen opvangen door haar kleding, welke o.i. beslist te sober was voor deze figuur. Jam- mer, want door 'n wat juistere uit beelding had het vereiste contrast zo goed tot z'n recht kunnen ko men. Jac. v. d. Assem was 'n waar dige, kalme dominee, wat jong van l uiterlijk, maar dat deed aan de waarde van z'n spel gelukkig niets af. In de verdere bijrollen trokken Corry v. d. Mierden en W. Damen, als buurvrouw en oom Barend, zich goed op aan het spel van de ande ren. Het toneel, dat van het begin tot het einde gelukkig intact kon blij ven, was in alle opzichten keurig verzorgd. Al met al kunnen we deze uitvoe ringen, waarvan die van zaterdag jammerlijk zeer slecht bezocht was, als „goed" kwalificeren. DIAMANTEN BRUILOFT. Zoals wij in ons vorig artikel be loofden, zijn wij thans in staat na dere bijzonderheden over het as. diamanten huwelijksfeest van het echtpaar Jacobus Hoevenaar-Ligt- voet te geven. De bruidegom is een waardig ver tegenwoordiger van het ouderwetse schoenmakersgilde. Hij heeft altijd zijn kostje verdiend aan de schoen makers werkstoel. Terwijl hij de schoenen fabriceerde, bracht zijn vrouw die aan de man en zorgde te gelijk voor nieuwe bestellingen. Oo deze manier wisten zij de eindjes aan elkaar te knopen. De beide oudjes zijn in alle op zichten nog kras. Als het weer het toelaat, maken ze dagelijks hun wandeling naar hun kinderen, ter wijl de avonden worden gevuld met een gezellig kaartspelletje. Er heeft zich in de samenleving van „Rosagaerde" een comité ge vormd onder voorzitterschap van de heer Germing, dat gelden inzamelt voor een passend cadeau. Het feest wordt gevierd op zater dag 7 februari a.s. Om half 10 is er een H. Mis van dankbaarheid in de kapel van „Rosagaerde". Daarna wordt een stoet geformeerd, die het bruidspaar naar café-restaurant „De Steenbakker" zal geleiden, waarna een uitgebreide koffietafel, en van 1 tot 2 uur receptie zal worden ge houden, tijdens welk het cadeau door het buurtcomité zal worden aangeboden. Het feest zal daarna ter plaatse in familiekring worden voortgezet. ACTIE VOOR PASTOOR v. OORT. In de afgelopen maand is voor de actie ten bate van de bouwkerk van pastoor v. Oort afgedragen 306.48. Tot en met 31 januari heeft deze actie opgebracht f 1.068.83. STATIEDAG KON. MUZIEKGEZ. „EUPHONIA". „Euphonia" hield zaterdag j.l. haar jaarlijkse statiedag. Begonnen werd met een muzikale rondwandeling, waarbij tevens de jubilarissen, t.w. Bert Klijn, Jos v. Riel, Jac. v. Riel en Nout v. Heijst, die alle reeds 40 jaar lid zijn, aan hun resp. woon huizen werden afgehaald. Tegen 6 uur was het corps (wat de harmonie betreft, voor de laatste maal verschenen zonder uniformen) terug in „Euphonia" voor hun bor reluurtje. Om half 8 zaten bestuur en leden met hunne dames aan een keurig verzorgde koffietafel, tijdens welke voorzitter v. Nieuwstad de jubilaris sen, onder wie ook nog de herer Cor en Bertus v. Gulik, die de ver eniging reeds 25 jaar trouw zijn ge bleven, toesprak en hun prachtige geschenken aanbood. Namens de jubilarissen dankte de heer Klijn, die in het bijzonder de prachtige geest roemde, die er steeds in de vereniging heeft geheerst. Het bekende A.B.C.-orkest zorgde er voor dat de stemming gedurende de avond niets te wensen overliet en dat de benen van de vloer gingen. De voorzitter dankte in z'n slot woord bijzonder de hospes v. Dun voor de keurige verzorging van al les, en wekte de leden nog eens ex tra op om alles op haren en snaren te zetten, om op het bondsconcours in de a.s. zomer goed voor de dag te komen. JAARVERGADERING GILDE „ST. JAN". Dezer dagen hield het gilde „St. Jan" haar jaarvergadering in café restaurant „de Steenbakker". Na opening door de voorzitter gaf deze een overzicht van de belang rijkste belevenissen in het afgelopen jaar. Daarna volgde de huldiging van de heer L. v. Berkel in verband met zijn 25-jarig lidmaatschap. De voorzitter sprak waarderende woor den tot de jubilaris en hospes van het gilde en overhandigde hem de aan dit jubileum verbonden medalje. Aan de heer Th. Sperber werd het keizerskruis uitgereikt. Bij de bestuursverkiezing stelden de twee aftredende leden zich niet herkiesbaar. De vacatures en func ties werden aangevuld en verdeeld als volgt: P. Schoenmakers, vice- voorzitter; P. v. Nieuwstad, secre taris; H. v. Nieuwstad, commissaris. Besloten werd ten slotte op 14 ju ni van dit jaar een groot nationaal schietconcours te houden. CARNAVAL BIJ CONCONDIA. HET ELFDE CARNAVALSFEEST. De plannen voor een grote Carnavalsvie ring in Loonopzand, beginnen steeds meer vaster vormen aan te nemen. Reeds in no vember kwamen de organisatoren bijeen voor een eerste bespreking, maar thans, met de Carnavalsdagen in het verschiet, worden de gemaakte plannen meer en meer gere aliseerd en wordt er hard gewerkt om deze Carnaval 1959 goed te doen slagen. En dit jaar zal het een grote Carnaval worden. Het is immers voor de elfde maal, dat Concordia gelegenheid tot Carnaval vieren in Loonopzand geeft. En dit wil iets zeggen; is het getal elf, de volksmond spreekt van het „gekken nummer" niet iets specifieks Carnavals? De plannen voor de versiering van de grote, voor deze gelegenheid uitermate ge schikte zaal, liggen klaar, en zullen vele nijvere handen weer een versiering aanbren gen, die men nergens kan zien. Steeds meer hoort men zeggen, en dan nog speciaal door personen van buiten de plaats, dat men met vastenavond nergens zoiets moois ziet als bij Concordia. Voor dit jaar is er een buitengewoon or kest gecontracteerd, dat er zeer beslist de juiste stemmnig zal weten in te brengen. Wij weten wel, dat de van de vorige jaren bekende trompettist ook dit jaar weer van de partij zal zijn. I Al met al zal iedereen weer volop Carna val kunnen vieren, en van deze plaats uit wensen wij de organisatoren succes en de Carnavalsvierders pre.ttige dagen. AGENDA. Zaal Parochiehuis f Donderdag 5 febr. 2.30 - 5.30 uur ont spanning voor bejaarden. NIEUWE KANSEN VOOR OPENLEGGING ST. JAN. Naar wi> van welingelichte zij de vernemen zal er een grond ruil lot stand komen lussen het Kerkbestuur van de St. Jan en de fa. Piet Klerkx. Hierdoor zal de nieuwe zaak van de fa. Klerkx niet verrijzen op de plaats, waar men thans bezig is met de af braak van de oude zakenpanden Grotestraat 222-224, maar op de hoek Wilhelminastr.-Grotestraat, welk perceel eigendom is van l Kerkbestuur St. Jan. In ruil hier voor zou 't Kerkbestuur de be schikking krijgen over de perce len Grolcstraat 222-224, die zul len worden benut voor de open legging van de St. Jan. De plan nen hiervoor hebben echter nog geen definitieve vorm aangeno men, zodat de openlegging van de St. Jan niet terstond ter hand genomen zal kunnen worden. Men is echter wel van plan om in de nabije toekomst deze open legging te realiseren. Deze grondruil opent, naar het ons voorkomt, zowel voor het Kerkbestuur als voor de fa. Piet Klerkx vele riante mogelijkhe den. Bijzonder verheugend is het vooral dat de St. Jan eerlang toch no" uit haar benauwende isolement verlost gaat worden, waarvoor men de kansen vroeger zo spijtig heeft gemist. BENOEMING. Met ingang van 1 januari j.l. is benoemd tot adjunct-secreta ris van de Kamer van Koophan del en Fabrieken voor Noordelijk Noord-Brabant, de heer mr. J. Robbers te Waalwijk. Een groot auteur besprak zyn werken. LEZING VAN AN iOON COuLEN. In samenwerking met de Heemkundige Kring heelt het Provinciale Genootschap te Den Bosch een zeer interessante avond gegeven voor de leden van deze beide kringen alhier. De voorzitter, drs. H. Essink, heette allen hartelijk welkom in het bijzonder de bekende Bra bantse schrijver An toon Gooien. De auteur hield een referaat over zijn eigen werken en vertel de op een zeer gemoedelijke ma nier hoe hij er toe gekomen was om romanschrijver te worden. Reeds in zijn jeugd hield hij van opstellen maken op de lagere school, docli toen hij zijn gedach ten vrijelijk kon laten gaan kwa men de eerste pennevruchten. De verbeelding in de sprookjes, welke thuis verteld werden sprak bij hem 't meest en reeds vroeg baseerde hij hierop zijn geschrif ten, naast de steeds groeiende liefde en kennis van zijn streek, welke later de grondslag zou gaan vormen in zijn romans, novelles en gedichten. Mannen als Conscience en Streuvels hebben veel indruk op hem gemaakt. De werken „Kind deren van ons volk", met „De schone voleinding" herinneren aan zijn eigen jeugdtijd. Tevens besprak de heer Gooien de roman „Dorp aan de rivier". Deze is geheel verfilmd, doch hij was niet geheel tevreden daar over, omdat de film te weinig 't karakteristieke uitbeeldt. De be woners van 't dorp Lith gaan nu geheel en al op in de over hun dorp geschreven roman. Wie kon beter het Peelleven beschrijven dan deze auteur het deed in „De Peel werkers"? En zo brengt hij in ,,'t Donkere licht'' duidelijk hoe fataal het is als 'n oorspron kelijke landelijke bevolking plot seling in een grootsteedse indus triële sfeer wordt geplaatst. In deze boeken beschrijft de auteur onwillekeurig de sociale toestan den dezer streek, doch heeft geen sociale strekking op het oog. Zeer interessante gegevens be handelde de spr. over de wor dingsgeschiedenis van zijn laat ste roman „De grote voltige". In dit boek speelt het optreden van een circus in het begin en op het einde een grote rol. Zijn voltige duidt op de grote zwenking of ommekeer die een bepaald Bra bants dorp doormaakt, dat van een landelijk dorp een grote in dustriestad wordt en' waarin een gewone jongen het brengt tot grootindustrieel. Het is voor hen die het gelezen hebben niet moei lijk te raden wie die jongen is. Nadat de spreker zijn lezing beëindigd en nog enige vragen op een zeer duidelijke en verhelde rende wijze beantwoord had, las hij nog enige fragmented uit eigen werken voor, dat hij op 'n zeer boeiende, meeslepende en ontroerende manier deed. De aanwezigen toonden zich zeer dankbaar voor de heerlijke en leerzame avond, die de heer Coo- len hen bezorgd had. Met dank aan de sprekr, be sloot de heer Essink de avond, die namens 't Prov. Genootschap en de Heemkundige Kring deze vergadering leidde. CARNAVALSBAL W.S.C. Traditiegetrouw gaat WSC ook dit jaar weer haar gecostumeerde carna valsbal houden en wel op maandag 9 febr. a.s. in Hotel Verwiel. De muziek zal worden verzorgd door het R.R.O.-orkest o.l.v. Wim v. 1 d. Velden. Voor groepen, paren en ook voor het steeds meer in de verdrukking rakende individu zijn weer vele fraaie prijzen beschikbaar. JUBILEUM ST. ODA-GROEP. i Er is in onze eerdere publicatie over de jubileumvoering van de St. Oda-groep ter gelegenheid van het 12 Vè-jarig bestaan een kleine ondui delijkheid geslopen. De feestvoorstel- ling welke woensdagmiddag en woensdagavond a.s. zal worden gege- ven, wordt namelijk geheel verzorgd door de Gidsen en Kabouters van de St. Oda-groep. Woensdagavond wor den hierbij de ouders uitgenodigd en woensdagmiddag om 3 uur zal deze ongetwijfeld prettige voorstelling toegankelijk zijn voor alle Waalwijk- se kinderen tegen betaling van de luttele som van 25 cent. Kinderen spelen dus woensdagmiddag voor kinderen, hetgeen wel een heel apart feest zal worden. JAARVERGADERING H.K.W. De Waalwijkse afd. van de Ned. Kath. Bond van Administratief-, Verkopend- en Verzekeringsperso- neel „St. Franciscus van Assicië" zal woensdag a.s. des avonds om 8 uur in zaal Thalia haar jaarvergadering houden. De agenda omvat o.m. de jaarver slagen, de verkiezing van een voor zitter en van twee bestuursleden. Af tredend zijn de heren L. Broekhoven en J. J. Pullens, van wie eerstge noemde zich niet herkiesbaar heeft gesteld. AANBESTEDING SPORTPAVILJOEN. w i waw» In hotel Verwiel werd zaterdag morgen de aanbesteding gehouden van een sportpaviljoen voor de bei de voetbalverenigingen R.K.C. en Juliana in het nieuwe sportpark aan de Akkerlaan. De volgende inschrijvingen kwa men binnen: Fa. A. Brekelmans, Udehhout 89.500.- Fa. P. M. v. Hilst, Waalwijk 92.998 - Fa. Wed. H. v. Hees-v. d. Wiel, Waalwijk 93.020.- Fa. M. Klijngeld, Waalwijk 97.999.- Fa. A. J. den Teuling, Waalwijk 100.440.- Fa. W. Dusée, Tilburg 103.000.- Fa. A. Vermeer, Waalwijk 103.526.- Fa. Gebr. v. d. Aa, Waalwijk 103.626.- Fa. M. Wijnands, Waalwijk 105.990.- Fa. A. J. Spuijbroek, Waalwijk 106.450.- Fa. C. Maas, Waalwijk 106.750.- Fa. H. J. v. Hulten-v. Bladel, Waalwijk f 106.800.- Fa. Gebr. S. en A. Wevers, Moerdijk 108.000.- Fa. F. Couwenbergh, Waalwijk 108.774.- Fa. J. W. Nieuwenhuijzen, Sprang-Capelle f 109.349.- Fa Wed. A. Aarts, Waalwijk 109.720.- Fa. A. v. Brunschot, Waalwijk 109.908.- Fa. N. Kooien, Waalwijk 110.716.- Fa. L. v. Kampen, Waalwijk 111.000.- Fa. A. Smits, 's-Bosch 118.700.- Het werk werd gegund aan de laagste inschrijver, de fa. A. Bre kelmans uit Udenhout. DE HEER JAC. VAN ZELST VIERDE 35-JARIG JUBILEUM BIJ TIMTUR. Als eerste in de rij van talrijke ju bilarissen voor dit jaar was het dhr. Jac. van Zeist uit Sprang-Capelle, die op 28 januari zijn 35-jarig dienst- jubileum bij Timtur herdacht. Vergezeld van zijn echtgenote en broer, eveneens bij Timtur werkzaam, werd de heer van Zeist om 5 uur in de cantine ontvangen door het per soneel van de afdelingen Stanzerij en Goodyear-zwikkerij, in welke afde lingen de jubilaris regelmatig werk zaam is. De heer J v. d. Griend voerde na mens deze beide afdelingen op de hem eigen zeer geestige wijze het woord en feliciteerde de jubilaris met dit langdurig dienstverband, bracht speciaal dank voor de wijze waarop In het in aanbouw zijnde Reactor Centrum te Petten had de ondertekening plaats van het gewijzig de contract van samenwerking tussen het Reactor Centrum Nederland en het Noorse Instituut voor Atoom-energie. Foto: Tijdens de ondertekening v.l.n.r. dr. Kramer, Ir. de Haas, prof. dr. Trumpi en Ir. Olav Robert Kazd.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 6