Viering gouden bestaansfeest ST WILLIBRORDUS" Dameskapster een net dagmeisje Bekwaam OPZOLER ALL-ROUND MONTEUR BEKENDMAKING Fa. Wed. C. STEENBERGEN PAVANO 7 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN MAANDAG 2 FEBRUARI 1959 7 dhr. van Zeist als lid van de Onder nemingsraad de belangen van zijn collega's behartigt alsmede voor zijn werkzaamheden op EHBO gebied. Hij deed zijn felicitaties vergezeld gaan van een foto-blitzlamp alsmede een bloemstukje voor mevrouw. Tijdens het gebruik van een kopje koffie dankte de heer v. Zeist voor de gebrachte hulde en aangeboden cadeau, waarna de familie v. Zeist op het privékantoor werd ontvangen door Directie, Procuratiehouders en bedrijfsleiding alsmede het bestuur van het Timtur-ziekenfonds waarvan ook de heer v. Zeist deel uit maakt. De heer K-lij berg sprak de heer van Zeist toe, feliciteerde hem met zijn 35-jarig dienstverband, dankte voor de prettige samenwerking op het ge bied van ondernemingsraad en zie- kenfondsbestuur, alsmede voor zijn goede diensten bij de EHBO. Hij bood de jubilaris het gebrui kelijke gouden polshorloge aan als mede cadeau onder couvert en betrok mevr. v. Zeist in de hulde door haar een fraai bouquet anjers te offreren. Hierna kreeg de heer Vink, voor zitter van het ziekenfonds het woord en schetste de heer van Zeist als ijve rig bestuurslid, dankte hem voor zijn activiteit en bood namens het zieken fonds een cadeau onder couvert aan. Onder het genot van een glaasje bleef het gezelschap nog enige tijd in geannimeerde stemming bijeen tij dens hetwelk de heer van Zeist zijn dankwoord sprak, mede namens zijn echtgenote, aan het adres van de di rectie en verder aanwezige functiona rissen van de hem toegesproken woorden en aangeboden cadeaux, waarbij hij de verzekering gaf steeds met genoegen bij Timtur te hebben gewerkt en hoopte dit nog vele jaren te kunnen blijven doen. Hierna ging het gezelschap uiteen en werd het feest in huiselijke kring voortgezet. DE HEER J. A. VERSTIJNEN VERLAAT GEMEENTEDIENST. „Goed en waardevol ambtenaar", aldus burgemeester Teyssen. Na een dienstverband van 48 jaar heeft de heer J. A. Verstij- iien, werkzaam op de afd. bur gerlijke stand, bevolking en mili taire zaken ter gemeentesecreta rie alhier, wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leet- tijd m.i.v. 1 febr. de gemeente dienst verlaten. Ter gelegenheid hiervan werd zaterdagmórgen in de raadzaal 'n korte plechtigheid belegd, tijdens welke het gemeentebestuur ofli- cieel en in een feestelijke en har telijke sfeer afscheid nam van de heer Verstijnen en waarbij de verdiensten van de heer Verstij- nen breed werden uitgemeten en met grote waardering onder streept door burgemeester Teijs- sen, gemeentesecretaris Vlaar en door het hoofd van de afd. Soci ale Zaken en Bevolking, de heer L. v. Roosmalen. Burgemeester Teijssen ver klaarde in zijn toespraak, dat de heer Verstijnen van 1 febr. 1911 tot 1 febr. 1959 de gemeente trouw, voorbeeldig en deskundig heeft gediend. „Ik heb U", aldus de burgemeester, „leren kennen en waarderen als een goed en waardevol ambtenaar, want gij hebt er in uw veelzijdigheid blijk van gegeven de kunst te verstaan om niet op de juiste wijze voor lichting te geven, maar ook 0111 veel te bereiken voor de mensen die zich voor advies en hulp tot U hebben gewend. Door uw uit stekende taakvervulling hebt ge ongemerkt menigeen gelukkige ogenblikken bezorgd. Het ge meentebestuur is u zeer erkente lijk voor het vele dat gij in het belang van de gemeente en haar inwoners hebt verricht." Na in het kort de ontwikkeling van de gemeente en dc functie van de ambtenaar tijdens het dienstverband van de heer Ver stijnen te hebben belicht, consta teerde burgemeester Teijssen: „Gij hebt uw werk altijd formeel goed en met liefde verricht. Gij zijl een ambtenaar van de goede oude stempel, die alles wilde zijn voor de gemeente en haar inwo ners, waarvoor de gemeente U dankbaar en erkentelijk is." Na te hebben gewezen op het feit, dat het maar zelden voprkomt dat iemand gedurende 48 jaar bij dezelfde gemeente in dienst is en na liet accent te hebben gelegd op de voortreffelijke wijze van dienstvervulling door de heer Verstijnen, wenste burgemeester de heer Verstijnen tezamen met zijn echtgenote nog vele prettige en gelukkige jaren van welver diende rust toe. Namens het ge meentebestuur overhandigde de burgemeester hierbij een vorste lijke kist sigaren. Namens liet secretarie-perso neel werd het woord gevoerd door gemeentesecretaris Vlaar, die eerst de indienstreding van de heer Verstijnen schetste (met een aanvangssalaris van f 200.- per jaar!), en vervolgens de ont wikkeling van de functie van de heer Verstijnen. Iedere inwoner is meermalen met de heer Ver stijnen als ambtenaar in aanra king geweest, zo merkte de heer Vlaar op, die zijn grote waarde ring uitsprak voor de wijze waarop de scheidende functiona ris het contact tussen de gemeen te en haar inwoners al die jaren had onderhouden. Spr. schetste hem als iemand met een groot doorzettingsvermogen en als 'n nauwgezet ambtenaar met een accuratesse, deskundigheid en 'n groot verantwoordelijkheidsge voel. Ook gaf spr. uiting aan z'n respect en waardering voor de bijzondere collegialiteit van de heer Verstijnen, waardoor ban den van vriendschap waren ont staan. In dit verband memoreer de de heer Vlaar de rekenkundi ge capaciteiten van de heer Ver stijnen bij de controle van de be grotingscijfers. Ook bracht de heer Vlaar dank aan mevrouw Verstijnen voor de steun welke zij haar echtgenoot in zijn werk altijd heeft gegeven. Namens het gezamenlijke se cretarie-personeel overhandigde de heer Vlaar de scheidende functionaris een elektrische de ken en een bestralingslamp. In zijn hoedanigheid van voor zitter van de plaatselijke vereni ging van de Arka, waarvan de heer Verstijnen altijd een trouw lid is geweest bood de heer Vlaar een fraai bloemstuk aan. De laatste spreker was dc heer L. v. Roosmalen, chef van de afd. Sociale Zaken en Bevolking, die in het kort de 20 jaren schetste welke hij met dc heer Verstijnen had samengewerkt, een periode welke zich altijd heeft geken merkt door een goede en prettige sfeer, waarin ook de humoris tische noot niet ontbrak. Spr. noemde de heer Verstijnen een prettig en bekwaam collega, die veel belangrijk werk in het be lang van dc gemeente en dc in woners heeft verricht. Namens 't personeel van de afdeling bood hij een kist sigaren aan. Nadat de heer Verstijnen mede namens zijn echtgenote, die deze bijeenkomst bijwoonde, woorden van grote dank had gesproken de vele waarderende woorden en de diverse attenties, bleef men nog enige tijd gezellig bijeen. DE HEER F. BAARS 35 JAAR IN DIENST BIJ DE N.V. TIMTUR. Op zaterdag 31 januari herdacht de heer Baars, procuratie-houder bij de N.V. Timtur het feit dat hij op 1 februari sedert 35 jaar in dienst was bij deze firma. Vergezeld van zijn echtgenote werd de jubilaris, na aan zijn woning te zijn afgehaald, om half 12 in de can- tine ontvangen door directie, voltal lig kantoorpersoneel, bedrijfsleiding en vertegenwoordigers. Als eerste sprak de directeur, de heer Klijberg de jubilaris toe en noemde het een waar genoegen de ju bilaris, mede namens de andere di rectie-leden en aandeelhouders ge lukwensen te mogen aanbieden bij gelegenheid van dit Timtur-jubileum. De heer Klijberg memoreerde de voorbeeldige wijze waarop de heer Baars tijdens spreker's directie de belangen van Timtur behartigd heeft. Hij noemde de jubilaris een van de mensen die zich met hart en ziel in zetten voor 'n bedrijf en hiermede als het ware vergroeid zijn, zodat men zich Timtur niet meer zou kunnen voorstellen zonder de figuur van de heer Baars, die met de zaak in alle opzichten vertrouwd is en steeds heeft getoond een zuinig kas-beheer- der te zijn. „Het doet mij dan ook genoegen zo sprak de heer Klijberg, „U hier voor van harte dank te brengen en de hoop uit te spreken dat gij nog vele jaren hier met dezelfde toewijding zult blijven werken als gij in 't ver leden steeds hebt gedaan." Spreker bood hierbij als stoffelijk huldeblijk een gouden armbandhor loge aan, alsmede een cadeau onder couvert, terwijl hij mevrouw Baars in de hulde deed delen door haar een fraai bouquet anjers te offreren. Na het serveren van de ere-wijn en de eerste toast welke op de heer en mevrouw Baars werd uitgebracht, kreeg na enige tijd de heer A. Larsen het woord, die namens het corps ver tegenwoordigers in 'n gloedvolle speech de heer Baars grote hulde en lof toezwaaide en hem in hartelijke bewoordingen dank bracht voor de voortreffelijke wijze waarop de jubi laris steeds de zaken van de vertegen woordigers behartigde en zich ver volgens kon aansluiten bij de wens van de heer Klijberg, dat het de heer Baars nog vele jaren gegeven moge zijn de belangen van Timtur en Tim- tur-mensen te blijven behartigen. Het deed spreker dan ook genoe gen 'n fraaie zilveren sigarendoos te kunnen aanbieden. Na 'n korte pauze om de dorstige kelen te lessen kreeg de heer L. Bur- manje het woord, die in typische woorden de heer Baars bejubelde en dank bracht voor de wijze waarop deze ook spreker's administratieve en financiële zaken regelde en hem als bewijs van waardering een cadeau aanbood in de vorm van Schiedams vocht, alsmede bonbons voor me vrouw. Nadat het gezellig samenzijn eni ge tijd voortduurde kreeg de heer H. Vink het woord, die op de hem eigen, zeer geestige wijze met behulp van 'n serie zelf ontworpen tekeningen de levensloop van de heer Baars belicht te, waarbij hij in zijn voorwoord de heer Baars schilderde als 'n even wichtig, trouw en schier volmaakt man. De zeer amusante wijze waarop de heer Vink deze in beeld uitgebrachte levensschets van mondeling commen taar voorzag ontlokte meermalen aan de talrijke aanwezigen 'n daverend lachsalvo, terwijl ook de heer en me vrouw Baars hiervan zichtbaar geno ten. Tot slot bood de heer Vink namens het gezamenlijk kantoorpersoneel en bedrijfsleiding 'n kameelzadel haard- bankje aan, waarna het gezelschap 'n spontaan „Lang zal hij leven" zong en de jubilaris, diens echtgeno te en zoon, die als vertegenwoordiger bij Timtur werkzaam is, persoonlijk de hand drukte. Naast de tijdens deze bijeenkomst uitgesproken felicitaties kwamen van andere zijden nog gelukwensen binnen in de vorm van bloemen, tele grammen en stoffelijke blijken van belangstelling. Nadat het borrel-uurtje nog enige tijd in zeer geannimeerde stemming werd voortgezet, sprak de heer Baars in welgekozen bewoordingen zijn dank uit, waarbij hij zich het eerst richtte tot de heer Klijberg, hem dankte voor de hartelijke en waarde rende woorden en de prettige samen werking welke hij steeds mocht on dervinden, alsmede voor de fraaie cadeaux ter gelegenheid van dit ju bileum ontvangen. Hij sprak hierbij de verzekering uit steeds met genoegen bij Timtur te hebben gewerkt en de hoop dit on der de huidige directie nog vele jaren te mogen blijven doen. Voorts betrok hij in zijn dank woord de overige sprekers voor de sympathieke woorden en aangeboden geschenken, waaronder nog een reeds van de heer Burmanje ontvangen staande schemerlamp. Een speciaal woord van dank richt te hij tot de heer Vink voor de op originele manier uitgevoerdè levens schets en tot slot tot alle aanwezigen voor de wijze waarop zij deze dag voor hem tot 'n onvergetelijke heb ben gemaakt. Na nog een speciale toast op de jubilaris en mevrouw Baars, tijdens welke de stemming ten top steeg, sprak de heer Klijberg op een reeds vergevorderd uur in de middag 't kort slotwoord, waarbij 'n woord van lof richtend tot de heer Vink voor zijn kunstzinnige en humoristische bij drage aan deze feestdag, waarna het gezelschap uiteen ging en het feest in huiselijke kring werd voortgezet. CARNAVALSAVOND „OEFENING EN VERMAAK". Zoals gewoonlijk biedt ook dit jaar de liedertafel „Oefening en Ver maak" haar leden en donateurs een gezellige avond aan, met een gecos- tumeerd bal op zaterdag in De Twee Kolommen. Ook Prins Carnaval zal deze avond met zijn bezoek vereren. VUURTJE STOKEN: SCHADE ƒ2000.—. Het zo populaire vuurtje stoken door de 11-jarige J. K. en de 9-jarige W. B. deed donderdagmiddag j.l. brand uitbreken in een cabine voor het spuiten van meubels van de fa. Piet Klerkx langs de Winterdijk. Het vuur vond in de dikke lak- en vernislaag, welke zich op de wan den van de cabine had afgezet, maar al te gretig voedsel en de hele in richting, ter waarde van 1425. brandde dan ook geheel af. Ook een bromfiets ter waarde van 500. welke daar gestald stond en die ei gendom was van W. de H. uit Dron- gelen, werd een prooi der vlammen. Een rijwiel kon men nog, hoewel zwaar beschadigd, uit de vlammen redden. GEVONDEN en VERLOREN. Gevonden: zwarte poes met witte poten; doublé kruisje; rozenkrans; ceintuur; handschoenen. Verloren: enveloppe met zieken- fondskaart en stortingsbiljet f 15.-; hoes van paraplu; studieboek; ge streepte wollen das; wit kindermuts je; vuilnisemmer; spaarkaart en portemonnee met inhoud; dames schoentje; papieren zakje met ny lonkous. AGENDA. maandag en woensdag MUSIS SACRUM 8 uur: „Een ter dood veroordeelde ontsnapt", 14 j. LUXOR 8 uur: „De woestijn zonder genade", 18 jaar. dinsdag MUSIS SACRUM 8 uur: Pianoreci tal door Adrian Aeschbacher (Kunstkring). woensdag GECROONDE LEERSSE 3 uur: Feestvoorstelling voor alle Waal wij kse kinderen door de Gidsen en Kabouters van de St. Oda-groep, t.g.v. het 12y2-jarig bestaan. CANTINE TIMTUR 7.45 uur: repe titie gehele Waalwijks Orkest. DE TWEE KOLOMMEN 8 uur: re petitie dameskoor „Oefening en Ver maak. zondag I DE TWEE KOLOMMEN 12 uur: re petitie mannenkoor „Oefening en Vermaak". Loon op Zand 55 Het gouden bestaansfeest van ge noemde bond werd zondag j.l. op grootse wijze gevierd. De Hoogmis werd opgedragen tot intentie van de vereniging en haar leden en onder deze H. Mis naderde het overgrote deel der leden tot de H. Tafel. Om 12 uur had in de zaal van de heer W. Vermeulen de receptie plaats. De leiding hiervan was in handen van een speciaal feestcomi té onder leiding van de heer H. v Breugel. Al spoedig wasv zo wel zaal als café tot in de uiterste hoeken bezet door de vele belangstellend- den. De heer v. Breugel riep alle aanwezigen een hartelijk welkom toe en releveerde het veelbewogen levensbestaan vooral in de eerste moeilijke jaren van de bond, die 'n schrille tegenstelling vormen met thans, nu arbeider en werknemer ;n de grootste eendrachtigheid samen werken bij het oplossen van de so ciale vraagstukken. De voorzitter van de jubilerende bond, de heer J. v. Noije, bracht ver volgens dank aan het feestcomité voor de moeite en opoffering zich getroost, om deze dag op gepaste wijze voor te bereiden. Teruggrijpende op de eerste jaren van het bestaan, bracht spreker in herinnering het zegenrijke werk der mannen van het eerste uur, waarbij hij bijzonder herdacht de heer C. Roestenberg z.g., de algemene voor zitter van voorheen, die met zijn krachtige en bezielende leiding steeds de stuwer was naar sociale rechtvaardigheid en met een groep getrouwen de strijd aanbond tegen de mistoestanden van die dagen. We moeten echter niet denken, zo zeide spreker, dat we aan het einde onzer taak zijn. De taak ligt hoe langer hoe meer op ander terrein. De eind strijd zal zich concentreren in een strijd vóór of tegen Christus. Met een aansporing om trouw te blijven aan de bond en zijn doelstelling, dankte de voorzitter voor de blijken van medeleven van allen, tevens voor het feestcadeau dat de leden 't bestuur hebben aangeboden onder couvert. De eerste der sprekers die zijn ge lukwensen aanbood was Dr. de Vries. Zijn gelukwens ging niet uit, zo zeide spreker, naar een vereni ging die het gepresteerd heeft het een halve eeuw „uit te houden". Hier jubileert een organisatie die 50 jaren ontzaglijk veel goeds heeft tot stand gebracht. Er is méér dan ooit reden tot jubelen, omdat door deze vereniging gewerkt werd in het be lang van het algemeen en tot dat van de arbeidende bevolking in het bijzonder. Burgemeester v. d. Heijden sprak namens het bestuur der gemeente en prees de zegenrijke arbeid in de loop dezer 50 jaren door de bond verricht. Een maatschappij zonder een gezonde vakbeweging zou in on ze tegenwoordige tijd niet meer denkbaar zijn. We moeten echter niet denken dat we er nu zijn, zeide de burgemeester. Steeds weer zal de arbeid van een volijverig bestuur nodig zijn om het vuur der activiteit in de bond levendig te houden. De burgemeester feliciteerde de vereniging hartelijk, de wens uit sprekende dat het 't bestuur gege ven mag zijn onder Gods zegen op deze weg te mogen blijven voort gaan. De voorzitter dankte de burge meester, wethouders en gemeen tebestuur voor hun spontane me de leven en hoopte steeds, waar nodig de steun en medewerking van de overheid te mogen onder vinden, gelijk dit in het verleden het geval was. Onder de talrijke belangstel lenden die kwamen blijk geven van hun medeleven merkten we op, verschillende oud-geestelijk adviseurs o.a. kapelaan Braam, kapelaan Revmer, meerdere oud bestuursleden, de wethouders der gemeente, de industriëlen, meerdere vrienden van de bond uit omliggende plaatsen, de ver tegenwoordigers van alle ter plaatse bestaande verenigingen en corporaties, benevens een de putatie van 't hoofdbestuur van de Landelijke Bond „St. Willi- brordus", waarvan de voorzitter de heer Vink namens het H.B. aan het adres van het bestuur van de plaatselijke bond woor den van hulde sprak. In den bre de schetste spreker de geschiede nis van de ophouw van de orga nisatie, waarbij de schrille toe standen werden geschetst die on der de arbeiders van het begin dezer eeuw heersten. Niet minder dan 9 leden werden gehuldigd met hun 50 jaren of meer lid maatschap. Als stoffelijk blijk ontvingen deze een fraai Delfts blauw wandbord. Een flink aan tal leden werden gehuldigd met hun 40- of 25 jaren lidmaat schap. 's Middags te half drie had in het parochiehuis een matinee plaats voor de schoolgaande kin deren der leden, terwijl 's avonds te half zeven een grote feest- l I-)'aa^s vond in het paro chiehuis, waaraan medewerkte 't cabaret-variétégczelschap „Het Maskermet als programma „Lach met ons mee"! Wat hier vertoont werd overtrof werkelijk iedere verwachting en we zeggen werkelijk niet teveel wanneer we beweren dat iedereen die het ge luk had deze feestavond bij te wonen zich kostelijk geamuseerd heeft. De heer Venlo, districtshestuur- der uit dit gewest sprak 'n woord van opwekking tot medeleven met de organisatie. Het woord van dank aan het gezelschap dat hier leden en ge nodigden een uiterst gezellige avond bezorgde, gesproken door de voorzitter van de vereniging, vertolkte dan ook wel het gevoe len van alle aanwezigen. De afdeling van de Fabrieks- arbeidcrsbond mag met trots te rugzien on een uiterst schone viering van haar gouden feest, 'n feest dat iedereen die het mocht meemaken nog lang in het ge heugen zal blijven. GEWESTELIJK ARREIDS- RITREAU WAALWIJK. Vraag naar arbeidskrachten. BOUWNIJVERHEID Timmerlieden HOUT, KURK, STRO Meubel-woningstoffeerder KLEDING-REINIGING Stikstcrs Naaisters SCHOEN EN LEDER Stikkers - stikstcrs Handschoenstiksters Overlecrsnijders Ophalers Aanklopper Kantenschrooicr Uitpoetser Machinezwikker Aflapper Div. geoefende krachten voor rou tine werkzaamheden onder- werkafd. IIUISH. DIENSTEN Dagmeisje (hele dagen) Dagmeisje (halve dagen) Werkster voor kantoor schoonhouden halve dagen PERS. IX ALGW^*3" Inpakster Aanbod van arbeidskrachten BOUWNIJVERHEID Schilders Grondwerkers SCHOEN EN LEDER Mode leur Snijmeester Werkmeester stanzerij Huidensorteerder Opspanners Schuurder - Slijper Splitter Uitzetter Schaver Leervervcr Lederwarensnijder WIJ HEBBEN Drogisterij v. Amelsvoort Aan de Markt, tel. 2286 Kaatsheuvel. WIJ HEBBEN: Drogisterij v. Amelsvoort Aan de Markt, tel. 2286 Kaatsheuvel. .jI- SCHMINK in alle gelaatskleuren GEVRAAGD: Aankomende of zelfstandige Ismede DAMESKAPSALON André van Trier Jullanastraat 25, Kaatsheuvel Telefoon 2556 ALLE CARNAVALS-ARTIKELEN Burgemeester en Wethouders van Loon op Zand brengan ter openbare kennis, dat de Gedeputeerde Staten van Noord Brabant bij hun besluit van 14 januari 1959, G. no. 101.068 de legger A van waterleidingen dezer Gemeente gewijzigd en de legger B van waterleidingen dezer Gemeente ongewijzigd hebben vastgesteld. De vastgestelde leggers zijn ter Gemeentesecretarie van 2 febr. af tot 4 maart 1959 voor een ieder ter Inzage neergelegd. Bezwaarschriften tegen de leggers van waterleidingen moe ten aan de Kroon worden gericht, maar Ingediend bij de Commissaris der Koningin In de provincie Noord Brabant te 's-Bosch. Kaatsheuvel, 30 jan. 1959 Burgemeester en Wethouders van Loon op Zand Mr. R. J. Th. van der Heijden de Secretaris M. H. J. van Nleuwstad Huijgensstraat 5, KAATSHEUVEL vraagt: HOOG LOON. GEVRAAGD: moet met kracht- en lichtinstallaties op de hoogte zijn. Sollicitaties onder no. 949 aan het bureau van dit blad, met vermelding van diploma's en op leiding. IMPORT EXPORT EINDHOVEN Agentschap en showroom te Waalwijk, St. Antonlusstraat 70 telefoon 2007 Alleen bij ons kunt U een wasmachine, centrifuge of radio toestel kopen op termijnbetaling zonder dat U rente en kosten worden berekend. Dit betekent een besparing van soms 15% of meer Zij, die het reeds ondervonden kunnen dit bevestigen. Bovendien verstrekken wij gaarne alle Inlichtingen.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 7