URENS N9 10 Waalwijkse en Langsiraaise Courant m -; m Gunstige verwachtingen voor schoen- en lederindustrie 1959 Even tijd voor carnaval! De a.s. verkiezingen VIER CENTRALE K.V.P.-PUNTEN 1958 voor lederwarenindustrie niet gunstig Carnaval? Dat vieren wij natuurlijk ook. De schilders en de metse laars, de timmerlieden en de monteurs leggen al hun gereedschap héél ver weg en zingen met iedereen mee: En wie woensdag langs onze schutting loopt en goed liiistert, hoort vast en zeker: Kijk eens, het modehuis staat er al Fijn zeg, dat wordt een reu ze knal Zing maar raldaldaldaldal daldal Raldaldaldaldaldaldaldal De mode uit binnen- en buitenland vindt u in ons nieuwe modepand fris en jong voor iedereen allemaal straks naar de Ho ge Steen Zing maar raldaldaldaldal Raldaldaldaldaldaldal bouwt mee aan het nieuwe, moderne hart van de Hertogstad. Voor de a.s. verkiezingen heeft samengesteld. Zij handhaaft haa van dit program heeft zij in het Kamerverkiezingen een manifest trale beleidspunten: Volop werk, eigen huis en Wij bouwen voort, ge valse ophef in het licht word I Ni' De KVP maakt zich sterk voor een christelijk-sociale politiek in het belang van heel het volk. Het gaat om de mens met zijn christenplicht om voor de belan gen van anderen te waken, maar ook en niet minder om de mens met zijn verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn recht om zelf te beslissen, „baas in eigen huis" te zijn. De KVP heeft vanuit haar christel;;kc beginselen vooral zorg voor de zwaksten. Zij staat erop, dat in de stijgende welvaart de minst draagkrachtigen het eerst delen. Door een beleid van meer vrij heid bij de lonen en arbeidsvoor waarden wil de KVP mogelijk maken, dat de werknemers een groter deel krijgen overal waar de bcdrijfsuitkomsten dit toela ten. Zij ziet hierbij verschillende wegen: verhoging van loon, me de-eigendom van de produktie- middelen, geleidelijke verkorting van de arbeidstijd. In de onder nemingen, gedreven door de partikuliere ondernemerslust, ligt de voornaamste welvaarts bron voor heel ons volk. De KVP is overtuigd, dat het bedrijfsle ven het best gedijt in een zo groot mogelijke vrijheid. Over heidsmaatregelen dienen gericht te zijn op verdere groei, ook bij de overgang op de grotere Euro pese markt. Bij tal van vraag stukken moeten voor de midden stand sneciale belangen behar tigd worden. De landbouw ver vult een onmisbare taak. De boer heeft recht op redelijke be staanszekerheid. Belastingen zijn noodzakelijk. Maar de belastingdruk gaat te ver als de drang om zich in te spannen wordt afgeremd en er onvoldoende gelegenheid blijft voor besparingen in de persoon lijke sfeer en voor beleggingen, die voor de uitbreiding van de werkgelegenheid nodig zijn. De ongehuwden komen het eerst \;oor verlichting in aanmerking. WIJ EN DE WERELD. De KVP staat met overtuiging achter de Europese samenwer king. Zij acht het Nederlandse aandeel aan de bondgenoot schappelijke verdediging onver minderd noodzakelijk, zolang de vrije wereld zich bedreigd moet voelen door het kommunisme. Zij hoopt vurig, dat het mogelijk zal worden tot een doeltreffend gekontroleerde beperking van de bewapening te komen, zeker wat het verontrustende bezit van kernwapens betreft. Ook moet ernstig onderzocht worden of verkorting van diensttijd, min stens voor sommige groepen van dienstplichtigen, mogelijk is. De jonge mens dient eerder 't recht te krijgen over zijn wereld in wording mee te spreken. De KVP wil verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd tot 21 jaar. Nederland beloofde het volk van Nieuw-Guinea, dat het zelf Een verrassend lekkere sigaret de K.V.P. geen nieuw program r Werkprogram '5(5 en op grond zicht van de komende Tweede uitgegeven, waarin de vier cen- Bezil voor iedereen, Baas in klaar en duidelijk en zonder eni- en gesteld. 1 u U 1 - v. zijn plaats tussen de volkeren zal mogen kiezen. De KVP wil die belofte in goede trouw nakomen met alle verplichtingen die daar uit voor de ontwikkeling van 'and en volk voortvloeien. De Nederlandse verantwoordelijk heid voor de beveiliging van Nw. Guinea, dat op de marsroute van het kommunisme ligt, dient ver vlochten te worden met de ver antwoordelijkheid van Amerika en Australië. Christelijke naastenliefde dringt ons ook bij de zorg voor andere onderontwikkede gebieden in de wereld. De KVP is voor Europese ver kiezingen. WERK VOOR NU EN MORGEN. Werkloosheid is een rampzalig kwaad. De KVP wil zorgen, dat er volop werk is. Zij denkt daar bij ook aan morgen: In dit ge zond groeiend Nederland is steeds meer werkgelegenheid no dig. Achtergebleven streken moeten door betere verbindingen en andere maatregelen geschikt worden gemaakt voor industrie vestiging. Verouderde verschil len in loonpeil (de bestaande in deling in gcm'eenteklassen) die nen te worden recht getrokken. Deze ontwikkeling stelt ook hogere eisen aan het onderwijs. Een nieuwe regeling van minis ter Cals voor het voortgezet on derwijs wacht op behandeling. De KVP wil voor onze jonge mensen een onderwijsbeleid, waarbij iedereen de kans krijgt zijn kapaciteiten te ontwikkelen. RUIMTE OM TE LEVEN. Na de oorlog werden, vooral onder minister Witte, bijna 700.000 huizen gebouwd; 1958 was met 88.900 nieuwe woningen een topjaar. De KVP kent de nood van duizenden die nog naar een huis zoeken. Ook zij moeten zo spoedig, mogelijk geholpen worden. Wij bouwen voort. Wij willen alles op alles zetten om in de komende vier jaren een einde te maken aan de woningnood. De KVP wil woningen met ruimte voor gezonde gezinsver houdingen. Ook voor alleen staanden en bejaarden dient er passende huisvesting te zijn. De KVP staat een beleid voor, dat gericht is op vrije woning keuze. Huursubsidies dienen ge handhaafd te blijven, waar dit noodzakelijk is. Al het mogelijke moet worden gedaan om tot ver laging van de bouwkosten te ko men. Uit nieuwe verhoudingen ko men nieuwe noden voort, zowel bij de industrialisatie op 't plat teland als in de steeds groter wordende steden, 't Maatschap pelijk Werk heeft bij zijn hulp aan de mens in nood de steun van de Overheid nodig. Bij de zorg voor de volksgezondheid dient de Overheid ruim baan te laten aan de aktiviteit van de partikuliere organisaties en res- DE FOURNITURENINDUSTRIE. Contreforts. VOLOP WERK BEZIT VOOR IEDEREEN BAAS IN EIGEN HUIS WIJ BOUWEN VOORT pekt op te brengen voor de zelf- veranwoordelijkheid van de en keling. Nu Nederland volgebouwd dreigt te worden moet men woe keren met de ruimte. De sport en ontspanning moeten hierbij beter aan hun trek komen. De KVP vraagt aktieve belangstel ling van de Overheid voor jeugd- vorming en sport. In een wette lijke geregelde sport-toto( maar niet van de Staat) ziet de KVP 'n belangrüke mogelijkheid om de middelen van de sportorganisa ties te versterken. NAAK NIEUWE MAATSCHAP PELIJKE VERHOUDINGEN. Door tal van sociale maatrege len is er in onze maatschappij veel verbeterd. Behalve een we duwen- en wezenverzekering blijft dringend nodig een algeme ne kinderbijslagverzekering. Ook - - de voorzieningen bij tijdelijke of bliivendc ongeschiktheid om te werken dienen zo spoedig moge lijk verbeterd te worden. De KVP gaat het als christelij ke partij in de eerste plaats om de geest, die de maatschappij be zielt en beweegt. De maatschap pelijke zijn niet eikaars natuur lijke vijanden met tegengestelde belangen. De KVP wil een maat schappij, waarin werkgevers en werknemers steeds meer als vol waardige bedrijfsgenoten hun belangen gezamenlijk beharti gen. Daarom vraagt zij krachtige bevordering van de publiekrech telijke bedrijfsorganisatie, ook fn de industrie. De KVP staat vooral een nieuwe maatschappij voor ogen met wezenlijk andere bezitsver houdingen. Haar ideaal is, dat ook de brede massa van ons volk persoonlijk bezit krijgt, 'n Mens met eigen bezit is vrijer en zelf standiger. Het kapitaal, dat voor nieuwe ondernemingen nodig is, komt nu nog van weinigen. Uitbrei ding van de werkgelegenheid eist meer investeringen en dus ook meer besparingen. De arbeiders moeten de mogelijkheid krijgen hun aandeel daarin te leveren, dat hun recht en verantwoorde lijkheid geeft. Katholieke politiek is werken voor het hele volk, zo constateert het manifest ten slotte. BENOEMING VAN KRO-VOOR- ZITTER BEKRACHTIGD. De Nederlandse bisschoppen hebben de benoeming van prof. E. H. J. van Waesberhe OP tot voorzitter van de Katholieke Ra dio Omroep bekrachtigd. De be noeming van de prior van het dominicanenklooster te Zwolle was vrijdag 9 jan. j.l. geschied door het bestuur van de KRO op grond van een aanbeveling van 't dagelijks bestuur. BRUTALE BANKROOF IN GENEVE OP KLAARLICHTE DAG In het centrum van Genèye hebben maandag vier met machi nepistolen gewapende jongelui 'n gepantserde auto van de Zwitser se posterijen beroofd. De buit van deze brutale over val die op klaarlichte dag ge schiedde en nauwelijks één mi nuut duurde, bedroeg 1.250.000 gulden 't grootste bedrag, dat in Zwitserland ooit bij 'n bank overval werd buitgemaakt. Alle grensposten, grensstations en vliegvelden zijn onmiddellijk na de overval in staat van alarm ge bracht, maar tot nu toe ont breekt elk spoor van de overval lers. VRIJDAG 6 FEBRUARI 1959 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week DE ECHO HET ZUIDEN 82c JAARGANG No. 11 Abonnement: 2?, cent per week; i 3.if franco p.p. per .vv taal 2.85 Gironummer 50798 Advertentieprijs: 10 cent »i m.ia. Contract-advertenties: speciaa. 'ar "t Bureaux: GROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES „ECHu In ons vorig nummer hebben wij aan dacht gewijd aan de algemene beschouwing van de nieuwjaarsrede, welke de voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrie ken voor Noordelijk Noord-Brabant, de heer J. W. van Heesbeen, heeft gehouden. In dit artikel willen wij nader aandacht wijden aan de ontwikkeling van een aantal bedrijfstakken in het district van de Kamer over het jaar 1958, zoals die in genoemde jaarrede zijn belicht. DE SCHOENINDUSTRIE. De vrij scherpe teruggang in de bedrij vigheid in deze bedrijfstak tegen het einde van 1957 duurde ook in de eerste maan den van 1958 voort. In mei zette het her stel langzaam in. Blijkens gegevens van het Centraal Bu reau voor de Statistiek daalde de produc tie van schoeisel in de eerste negen maan den in 1958 ten opzichte van dezelfde pet- riode in 1957 met 980.000 paren, is 5,1 De produktie van lederen schoeisel daalden met 5,3 De grootste produktieverminderingen kunnen worden geconstateerd bij lederen schoenen (15 lederen sandalen (10 en lederen jongensschoenen (6Vè De produktie van lederen meisjesschoenen daarentegen steeg met 5 tot 1.354.000 paren. Een opmerkelijk verschijnsel is het sterk verminderde gebruik van lederen zolen bij kinderschoenen (37 minder dan in 1957) en bij werkschoenen e.d. (25 minder dan in 1957) en het gestegen gebruik van deze zolen bij lederen damesschoenen (8 meer dan in 1957) en sandalen (30 meer dan in 1957). De waarde van de invoer van schoeisel in de eerste elf maanden van 1958 daalde ten opzichte van dezelfde periode in 1957 met ruim f 4.000.000,- tot f 19.093.000. Merkwaardig hierbij is, dat het aantal in gevoerde paren toch nog enigszins (n.l. met ca. 10.000) is gestegen. Hieruit blijkt, dat bij het ingevoerde schoeisel een belangrijke verschuiving naar het goedkopere genre heeft plaats gevon den. Zo daalde - naar uit gegevens van het C.B.S. blijkt - de gemiddelde prijs van de ingevoerde lederen damesschoenen van f 16,40 in 1957 tot f 15,50 in 1958; bij de lederen herenschoenen was deze daling zelfs zeer aanmerkelijk n.l. van f 21.65 in 195? tot f 16.30 in 1958. Het ontbreken van volledige en concrete gegevens omtrent lonen en andere kostprijsbepalende factoren in de naar Nederland exporterende landen - m.n. Italië - maakt het moeilijk om te beoordelen in hoeverre hier van dumping sprake is, doch het is opvallend, dat de buitenlandse schoenindustrie ondanks de in voerrechten in Nederland (bij lederen da- mes- en herenschoenen b.v. 24 of naar keuze van de importeur f 5.75 per paar) in staat is met de Nederlandse op zodanige wijze te concurreren. Bij de uitvoer steeg zowel het aantal pa ren (met ca. 230.000 paren) als de waarde (met ruim f 1.000.000,-). Ten gevolge van de daling van de pro duktie en de stijging van de uitvoer bij vrij wel gelijkblijvende invoer (naar het aantal paren) kwamen uiteraard minder paren be schikbaar voor binnenlands verbruik, dat ten opzichte van voorgaande jaren toch nog enigszins toenam. Hierdoor konden de vrij grote voorraden, die aan het eind van 1957 nog bij industrie en handel aanwezig waren, belangrijk worden ingekrompen. De voor uitzichten voor 1959 zijn dan ook, bij het algemeen verwachte verdere herstel van de economische toestand, zeker niefcongunstig. In vorige jaaroverzichten heb ik, aldus de heer van Heesbeen, reeds meermalen erop gewezen dat het naar mijn mening ge wenst zou zijn, dat de schoen- en ook de lederindustrie zich bezinnen op verdere spe cialisatie en concentratie. Met in het voor uitzicht de invloed, die het internationale grootbedrijf tengevolge van de inwerking treding van de Euromarkt op de ncderland- se markt op de duur zal uitoefenen, wil ik niet nalaten nogmaals de aandacht te ves tigen op de gevolgen die de eenmaking van de Europese economie voor het niet-gespe- cialiseerde midden- en kleinbedrijf zal kun nen hebben. Uit het binnenkort door het Economisch-Sociologisch Instituut te Tilburg te publiceren rapport omtrent de gevolgen van de totstandkoming van de E.E.G. voor de nederlandse schoen- en lederindustrie zullen mogelijk richtlijnen gevonden kunnen worden ter oplossing van de hier dreigende moeilijkheden. Een oplossing van een ander, reeds lang bestaand probleem - de personeelsvoor ziening - kon ook in het afgelopen jaar niet worden bereikt. Al leverde de perso neelsvoorziening door de tijdelijke vermin dering van de vraag naar arbeid minder moeilijkheden op dan in voorgaande jaren, het aantrekken van vakbekwaam personeel bleef moeilijk en bij een toeneming van de bedrijvigheid zal ook het tekort aan minder geschoold personeel zich weer in alle he vigheid doen gevoelen. DE LEDERINDUSTRIE. Het is verheugend te kunnen vaststellen, dat de pogingen, welke de laatsfe jaren zijn ondernomen om beschadiging van huiden te beperken, thans resultaten beginnen op te leveren. Vooral in de strijd tegen de ge vreesde horzelvlieg zijn reeds belangrijke successen geboekt en de beschadiging van huiden door dit insekt is de laatste tijd merkbaar aan het verminderen. Een woord van dank aan al degenen, die aan deze aktie hebben meegewerkt, is hier dan ook zeker op zijn plaats. Bijzondere lof komt wel toe aan de Voorzitter van de tot dit doel ingestelde commissie, de heer Hauber, oirecteur van de Amsterdamse Huidenclub, die zich hiervoor zeer heeft ingespannen. Overleder. Voor de overlederindustrie was 1958 geen gunstig jaar. De tijdelijke teruggang van de bedrijvigheid in de schoenindustrie veroorzaakte een daling van de omzet wel ke b.v. voor licht overleder in de eerste drie kwartalen van 1958 bijna 6 lager lag dan in 1957. De afzetmogelijkheid van kalfssuède in het binnenland liep sterk terug, doch deze verminderde binnenlandse omzet kon veelal gecompenseerd worden door een verhoog de uitvoer. -'£> Moeder j ""lural'i/jCMaSer Ut op onze volgende publicatie! nu Hoge Steenweg I, straks Markt 103 uitfluitend gevestigd te 's Hertogenbosch en Nijmegen. Ook de omzet in boxcalf bleef in som mige bedrijven in de eerste helft van 1958 beneden de verwachtingen. Gedurende de laatste jaren voltrekt zich als gevolg van een wijziging in de mode over de gehele wereld een verschuiving van zwaardere naar lichtere overleder-soorten. Hierdoor zijn de prijzen van ruwe kalfs vellen in het laatste halfjaar 1958 zodanig opgelopen, dat de produktie van kalfssuède en boxcalf nauwelijks Ionend zijn, omdat het in verband met de zeer scherpe buiten landse concurrentie niet mogelijk is de le- derprijzen op te trekken tot een voldoende klonend niveau. Terwijl de Franse lederindustrie door ex port-faciliteiten in staat is in Nederland een ernstige mededingster te zijn van de Ne derlandse bedrijven, wordt de invoer van leder in Frankrijk door overheidsmaatrege len belemmerd. Het zou gewenst zijn, dat binnen het kader van de Europese Econo mische Gemeenschap de mogelijkheid voor de bedrijven in de hierbij aangesloten lan den zoveel mogelijk gelijk worden. Bijzon der nadeel ondervindt de nederlandse over lederindustrie - ik heb hierop reeds meer malen gewezen - door de liberale hou ding van de Regering bij de uitvoer van nuchtere kalfsvellen. Van de totale binnen landse aanval wordt ongeveer 2/3 gedeelte vrijgegeven voor export. De nederlandse in dustrie is derhalve voor een belangrijk ge deelte aangewezen op invoer van deze grondstoffen. De voornaamste leveranciers echter (Frankrijk en W.-Duitsland) geven slechts zeer beperkte uitvoercontingenten. Het is te hopen, dat de pogingen die door de Nederlandse overlederindustrie bij de Regering worden aangewend om hierin wij- zignig te krijgen, spoedig gunstige resulta ten zullen opleveren. Zoolleder. De produktie van zoolleder lag in 1958 9Vè lager dan in 1957. De voornaamste oorzaken hiervan zijn de minder goede gang van zaken in de schoen industrie in 1958 en het opnieuw gestegen gebruik van rubber en andere vervangings middelen. In mijn overzicht van de gang van zaken in de schoenindustrie wees ik reeds op deze laatste oorzaak. De afzet in het binnenland - ook van reparatieleder - was dan ook lager dan in 1957; de totale afzet verminderde met 10,1 t.o.v. 1957. Vooral het artikel halzen was zeer wei nig gevraagd en moeilijk te plaatsen. De huidenprijzen liepen in de eerste helft van het jaar enigszins terug, bleven daarna enige maanden vrij constant, doch stegen vooral de laatste weken belangrijk. Het zelfde was het geval met quebracho-extract. Het is te verwachten dat de minder goe de gang van zaken in de zoollederindustrie bij een aantal bedrijven zal leiden tot een verdere omschakeling van het produkt zool leder op andere ledersoorten zoals split- en overleder. Drijfriemen- e.a. technisch Ieder. In deze bedrijfstak werden enige moei lijke maanden meegemaakt en de totale nederlandse produktie lag in 1958 14 lager dan in 1957. Het belangrijkste bedrijf in deze bedrijfstak meldde echter, dat de produktie gehandhaafd kon blijven en dat tegenover afname van de afzetmogelijkhe den in het binnenland een verhoogde omzet in het buitenland kon worden bereikt. Door de scherpe concurrentie en de in verschil lende landen geheven beschermende in voerrechten werd deze uitbreiding van de uitvoer echter wel beperkt. De personeelsvoorziening leverde in 1958 vrijwel geen moeilijkheden op. Wel is er nog steeds een tekort aan vakarbeiders, maar ander personeel kon vrij gemakkelijk worden aangetrokken. De sterke stijging van de huidenprijzen aan het einde van 1958 stelde de leder fabrikanten voor grote problemen, daar het zeer moeilijk is de lederprijzen verhou dingsgewijs te verhogen, terwijl de marge tussen kostprijs en opbrengst toch reeds minimaal was. DE LEDERWARENINDUSTRIE. Luxe lederen handschoenen. Door verschillende omstandigheden is de omzet in de handschoenenindustrie in 1958 ongunstig beïnvloed. Reeds enige jaren ach tereen valt de winter te laat in om een vraag van enige betekenis te doen ontstaan. Hierdoor waren in 1958 bij de handel be langrijke voorraden uit het voorgaande sei zoen overgebleven, terwijl tevens de beste dingsbeperking tot voorzichtigheid bij het aankopen door de handel leidde. De fabrikanten, die veelal zelf reeds eni ge voorraad hebben moeten vormen, wer den gedwongen tot produktiebeperking. De ze produktiebeperking en noodgedwongen spuiïng van oudere voorraden zijn vanzelf sprekend niet bevorderlijk voor de aan trekkelijkheid van het produkt. Uit het buitenland echter, in het bijzon der uit Italië, België en Tsjechoslowakije worden tegen lage prijzen handschoenen ge ïmporteerd, die wel aantrekkelijk zijn en dus een voorsprong hebben op de neder landse produkten. De vooruitzichten voor deze bedrijfstak zijn in het algemeen dan ook niet gunstig. Werkhandschoenen- en bescher- mingsartikelen. Door de verminderde bedrijvigheid in 1958 in vele bedrijfstakken (o.a. de metaal nijverheid) nam de vraag naar deze arti kelen af. Door de geringe vraag en de grote voorraden bij de fabrikanten wordt de prijs bedorven, zodat het soms niet lonend meer is deze artikelen te produceren. Wel bestaat bij deze artikelen de mogelijkheid tot export, doch de voorsprong welke de nederlandse industrie hierbij nog op het buitenland heeft, neemt af tengevolge van de buitenlandse aankopen tegen veel te lage prijzen van grondstoffen in Nederland. Suède kleding. De produktie van dit artikel is in 1958 groter geweest dan in voorgaande jaren. Ook voor 1959 bestaan goede verwachtin gen, omdat suède kleding een zeer gewild artikel is geworden. Voor export bestaan wel enige mogelijkheden, maar door de in voerrechten in andere landen blijft het moeilijk met de binnenlandse fabrikanten van het land van invoer te concurreren. Kleinlederwaren. (portemonnaies, tassen e.d.). De gang van zaken in deze bedrijfstak is in 1958 zeer bevredigend geweest. Vrijwel alle ondernemingen in het district van de Kamer op dit gebied melden produktiever- hoging en grotere exportmogelijkheden. Plaatselijk biedt de personeelsvoorzie ning soms grote moeilijkheden, zodat ar beidskrachten uit andere gemeenten moeten worden aangetrokken. Ook in 1958 kwam in deze toestand weinig verbetering. Al met al mag worden aangenomen dat 20 STUKS 75 CT de totale produktie van de nederlandse le derwarenindustrie niet lager zal zijn dan de in 1957 behaalde produktie ter waarde van ca. f 65.000.000, -De verkoop wordt sterk gestimuleerd door de winter- en zo- mervakbeurzen en door de jaarbeurzen te Utrecht. In 1958 heeft de Kamer getracht te ko men tot afschaffing van de weeldebelasting op met vacht gevoerde motorhandschoenen, doch de Minister van Financiën heeft me degedeeld niet tot afschaffing van deze hef fing te kunnen overgaan. Het doet wel vreemd aan, dat dit produkt, dat zeker geen weelde-artikel is, door weeldebelasting wordt getroffen. Uitbreiding van de produktie en omzet kon, naar gemeld werd, in 1958 in tegen stelling tot voorgaande jaren niet plaats vinden. Dit wordt toegeschreven aan een drietal faktoren 1) de slechte gang van zaken in de schoenindustrie in de eerste maanden van 1958 en het daarna eerst langzaam aan op peil komen in najaar en winter; 2) het zeer voorzichtig inkopen waar door dikwijls slechts kleine orders konden worden geplaatst; 3) de noodzaak vele monsters te ma ken; de overschakeling op de Italiaanse leest in het begin van 1958 heeft hierbij een rol gespeeld. De afzet naar het buitenland bleef in 1958 vrijwel gelijk met die in voorgaande jaren. Hoewel de prijzen voor export gun stig liggen, blijkt het soms moeilijk ge schikte vertegenwoordigers in het buiten land - vooral in de verder afgelegen ge bieden - te vinden. Ondanks de ontspan ning op de arbeidsmarkt bleef de perso neelsvoorziening in 1958 enige moeilijkheden veroorzaken. Houten en lederenhakken. .1 '11CT5F» "H De produktie liep in het algemeen iets terug tengevolge van de verminderde be drijvigheid in de schoenindustrie. De mo dellen van de hakken worden steeds moei lijker en vragen meer bewerking, terwijl 'ook - speciaal uit België en Italië - te gen scherp concurrerende prijzen hakken worden geïmporteerd. De positie van de nederlandse bedrijven wordt hierdoor zeer 1 i v jl{- t wij b bemoeilijkt. Het bleef ook in 1958 moeilijk personeel aan te trekken, dat met houtbewerking op de hoogte is.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1