Waalwijkse an Langstraatse Courant DRUNEN purol VLIJMEN I SPORTHUIS „FIDES Sprang-Capelle Hoopvolle perspectieven voor R.K. Levensschool SCHAATSSCHOENEN SCHAATSEN BRILLEN van STASSAR DRUNEN E.O. 1 MARKT 2 WAALWIJK PROEFPREEK CANDIDAAT J. C. DE BIE MAANDAG 9 FEBRUARI 1959 Uitgever 82e JAARGANG No. 12 Optimistische geluiden in eerste jaarverslag De R.K. Levensschool Drunen en Omstreken, die in maart 1957 van start ging, heeft dezer dagen haar eerste jaarverslag het licht doen zien. Het is een bescheiden maar overi gens keurig verzorgd verslag van een nog jonge school, die zich, zoals het verslag zelf constateert, mag verheu gen in de steun en de sympathie van de ouders en die van de plaatselijke overheid, zowel geestelijk als bur gerlijk, en ook van het bedrijfsleven een warme belangstelling ondervindt. DEELNEMERTAL. De school begon in maart 1957 met 21 deelnemers in de dagschool. In oktober van dat jaar kwamen er 18 deelnemers voor de avondschool bij en op 1 oktober 1958 bedroeg het aantal deelnemers: 36 voor de dag en 38 voor de avondschool, een to taal dus van 74. Het programma omvat algemene vorming, culturele vorming, hand vaardigheid, lichamelijke vorming en actualia. Aan de uitvoering van dit pro gramma wordt medegewerkt door kapelaan A. Fasol als aalmoezenier, door de heer W. P. v. d. Heyden als algemeen leider, door pater Stanis laus als handvaardigheidsleider en door de heer J. Peters als leider der lichamelijke vorming. MEDEWERKING. De contacten met het bedrijfsleven hebben geresulteerd in een deelne mersaantal van 74. Het is echter nog niet zo, aldus het verslag, dat alle bedrijven hun medewerking verlenen, terwijl toch moeilijk aanneembaar lijkt dat het nut der levensschool niet zou worden ingezien. Uit de gesprek ken met verschillende werkgevers meent men zelfs te mogen conclude ren, dat men overtuigd is van de noodzaak van deze school voor de ar beidersjeugd. Toch blijven nog en kelen achterwege. Is het, aldus het verslag, omwille van de bijdrage, die toch in feite maar f 1.50 per week per jongen bedraagt? Het lijkt haast ondenkbaar, temeer daar allerlei an dere voorzieningen voor de werkne mers die meer kosten, wel doorgang vinden. Is het om bedrijfstechnische redenen? Het lijkt niet waarschijn lijk, omdat zowel grotere als kleinere bedrijven in de praktijk bewijzen (doordat ze jongens sturen) dat het geen onoverkomelijke bedrijfstech nische bezwaren schept. Ten aanzien van de ouders consta teert het verslag, dat deze in het al gemeen veel begrip voor het levens schoolwerk tonen en blij zijn dat hun zoon de levensschool bezoekt. Om het bezoek aan de levensschool te sti muleren worden oudersavonden be legd en huisbezoeken afgelegd. WENSEN. Naast een overzicht van de activi teiten in deze eerste verslagperiode worden er ook een aantal wensen naar voren gebracht. Zo constateert het verslag dat er voor een goede cultu rele vorming beslist auditieve en vi suele middelen noodzakelijk zijn. Slechts incidenteel heeft men gebruik kunnen maken van een projector, ter wijl men over een bandrecorder, waarmee men op andere scholen frappante resultaten boekt, nog niet de beschikking heeft. Ook zal de handenarbeid veelzij- diger moeten worden. Men is thans nog te veel afgestemd op de houtbe werking en het ligt dan ook in de be doeling om dit jaar andere vormen van handvaardigheid te gaan beoefe nen, zoals: kleibewerking, leerbewer- king, metaalbewerking, schilderen, tekenen, etc. Er zijn ook plannen in bespreking om te komen tot het uitgeven van een schoolblad, waarin de jongens dan zelf regelmatig bijdragen zullen plaatsen. De avondschool zal geleidelijk aan plaats moeten maken voor de dag school, omdat in deze laatste uiter- aard de vat op de jongens en dus de beïnvloedingsmogelijkheid veel gro- ter is. Ook hiervoor is de hoop van het bestuur gevestigd op het totale bedrijfsleven in Drunen, Heusden en Vlijmen. En dan zal natuurlijk ook de me dewerking op financieel terrein on misbaar zijn zolang het overheids subsidie de huidige vorm zal behou den. De gehele verslagperiode over ziende constateert het verslag „Aan het einde dezer verslagpe riode zijn er voor de levensschool zeer hoopvolle perspectieven en kan gezegd worden dat ook zij bezig is aan „haar groei naar volwassenheid". Ruwe, schrale huid Elshout ^jeuwkuijk Haarsteeg !o vP DE GROOTSTE COLLECTIE in en VINDT U BIJ TEL. 2817 99 MODERN en SOLIDE Heusden Sprang Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week üi ECHO m HEI ZUIDEN cent per week: u-i V wartaal J 2.85 f franco p.p. Gironummer 50798 Advertentieprijs: 10 f -i.m Abonnement: Contract-advertenties: spci Bureaux GROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES ..ECHO' CARNAVAL IN DRUNEN. De Carnavalsvreugde is in Dru nen zondagmiddag in zijn volle he vigheid losgebrand. De lol, de leut en de zotternij vieren hoogtij in 't rijk der Dikkoppen, tussen Duin, Dwerg en Scheet, waar Prins Dwerg de Perste sinds gistermiddag de scepter zwaait. De Prins werd gistermiddag met groot vertoon ingehaald en direct nadat hij uit handen van burge meester Snels de sleutels ontvangen had onthulde de Prins onder veel gejuich het standbeeld van de schutsvrouwe van de Drunense Carnaval „Mina". Hiermede was 't sein gegeven voor drie dagen Car navalsfeest. De Prins met zijn ge volg maakte gistermiddag nog een rondrit door het dorp en 's avonds was er in diverse gelegenheden Carnavalsbal en Carnavalsplezier. Deze middag is er kinderoptocht waarna kinderfeestje in de Hoge Braken. Morgenavond om half acht maakt de Prins weer een rondrit waarbij gelijktijdig Carnavalsfak keloptocht. Om half twaalf einde van het feest met verbranding van „Mina" op het Raadhuisplein. AFRIKA-ALARM-ACTIE. Door de RKJB werd een graaninzameling gehouden ten bate van de Afrika-alarm- actie. In natura werd opgehaald 1280 kg. graan en in contanten f 103.85. Totaal voor een waarde van pl.m. f 400. OUDERSAVOND. Door de leden van het Kath. Meisjes- gilde en de welpen van de St. Jans-groep werd een oudersavond gehouden in de zaal van het Parochiehuis. De aalmoezenier Kap. Lentjes, heette allen hartelijk welkom, speciaal de districascommissarissen en an dere belangstellenden en zette in korte woorden het nut van een oudersavond uit een. Hij dankte ook mele namens de leid sters en leiders voor de ondervonden sa menwerking en steun. De 26 welpen hadden 4 leidsters en de 24 leden van het KMG eveneens. Verheugend was het dat de Ver kenners ook een leider zouden krijgen in de heer A. van Gerwen. Daarna kregen we een optreden van Wel pen en KMG-leden, waarvan de ene de clamatie, voordracht of reidans het al beter deed da nde andere. Tijdens de pauze werd een verloting gehouden, waarvoor de prach tige prijzen gratis beschikbaar waren gesteld door de Elshoutse middenstanders. Een aanmoedigend en waarderend woord werd nog gesproken door de districts-aal- moezenier de weleerw. heer Knaapen. De Z.E. heer pastoor was wegens ziekte niet aanwezig. Ook de beide wethouders de heren I. van Drunen en A. v. d. Wiel gaven blijk van belangstelling. STATIEDAG. De kerkelijke fanfare hield haar statie dag. Na de gebruikelijke rondgang door de verschillende straten, waren 's avonds de ereleden met hun dames en de dames der leden te gast in café Klerks. Het ging er gezellig naar toe, waartoe het duo Kastc- leins-Heijmans, alsmede de carnavalsgroep „Den Bèr is los" veel bijdroegen. De heer G. Klerks werd een blijvend aan denken aangeboden voor zijn vele verdien sten voor de fanfare, speciaal wat betreft de opleiding van de jonge muzikanten, wat hij 12Vè jaar lang gedaan had, en de ver- zorging van de instrumenten. OLIEBOLLEN-ACTIE. De oliebollenactie ter versteviging van de kas der jeugdbewegingen is weer schit terend geslaagd. Ruim 2600 stuks werden gebakken en verkocht, zodat er ruim f 100 i netto winst gemaakt werd. IN NIEUWKUIJK WERD BIJZONDER GESLAAGDE BOERENGEZINSDAG GEHOUDEN. Voorzitter Jac. Mostérmans sprak waarde rende woorden aan de scheidende secretaris Ant. Mommersteeg, voor zijn 40-jarige trouwe dienst. Dinsdag j.l. hielden de alhier bestaande bocren-organisaties, t.w. de N.C.B., de Boerinnenbond en de RKJB, hun boeren gezinsdag. De dag werd begonnen met een H. Mis van dankzegging, die des morgens om 9 uur door de geestelijk adviseur, pastoor Beckx werd opgedragen. Daarna verenigden allen zich in het patronaat om aan te zitten aan een welvoorziene koffietafel. Allereerst werd hier 't woord gevoerd door de voor zitter van de NCB de heer Jac Moster- mans. Spr. heette de talrijk aanwezigen van harte welkom, in het bijzonder de spre kers Drs. Schouten en de eerw. pater The obald; verder geestelijk adviseur pastoor Beckx en Kapelaan Fasol. Hierna gaf de secretaris een uitgebreid verslag, waaraan wij 't volgende ontlenen De NCB telt 81 leden. In 't afgelopen jaar werd door het bestuur aan diverse NCB-kring- en vee-centrale vergaderingen deelgenomen. De voorbereidingen van de ruilverkaveling zijn in een ver stadium ge vorderd. Er werden diverse avonden geor ganiseerd op ontwikkeling- en bedrijfsge- bied. In verband met zijn laatste uitge bracht verslag, daar de secretaris Mom mersteeg na 40 jaren trouwe dienst thans zijn functie neerlegt, werd hij door de voorzitter toegesproken. Spr. bracht hem dank voor het vele werk dat de heer Mom mersteeg gedurende 40 jaar voor de ver- ehiging heeft gedaan. Hij stond voor het organisatiewerk steeds klaar. De geldmid delen werden door hem accuraat beheerd; door zijn zuinig beheer is de positie van de NCB steeds gezond gebleven. Ook is er veel werk door hem in 't pak huis verricht tot instandhouding en bloei. Namens de gehele vergadering betuigde spr. voor alles zijn bijzondere dank en waardering en bood de secretaris een cadeau aan. In het bestuur werd het aftredend lid Th. Mostérmans herkozen, terwijl inplaats van Mommersteeg werd gekozen Th. Pulles. Na de verslagen van onderafdelingen Boerinnenbond en RKJB, werd door drs. Schouten een spreekbeurt gehouden, welke werd ingeleid door Kapelaan Fasol. Met een opwekkend woord door de geest, adviseur werd deze ochtendbijeenkomst ge sloten. Voor het bijwonen van een meer ontspan nend program, verenigden zich allen des avonds weer in het patronaat, waar door de Boerinnenbond en de RKJB een toneelstuk werd opgevoerd. Na heropening van de bijeenkomst door de voorzitter werd allereerst koffie aange boden. Hierna hield de eerw. pater Theobald een spreekbeurt. Na een gehouden collecte voor het TBC- fonds, werd met een woord van dank deze alleszins geslaagde boerengezinsdag geslo ten. SLUITING EHBO-CURSUS. Op enigszins feestelijke wijze had donder dagavond in café G. Kooien de sluiting plaats van de eenvoudige EHBO-cursus, die op initiatief van de alhier bestaande af deling van de Kath. Arb. Vrouwenorgani satie in de afgelopen maanden door dr. Martens uit Vlijmen werd gegeven. Het nut van zo'n cursus werd waar schijnlijk door vele leden ingezien, want de deelname was alleszins verheugend te noe men. Met de grootste aandacht hebben de cursisten dan ook de lessen gevolgd, niet alleen de theoretische uiteenzettingen over de meest voorkomende gevallen, zoals bloe dingen, verbrandingen, verstuiking of kneu zing hadden de interesse van de aanwezi gen, maar ook de opdrachten, het leggen van een noodverband, het behandelen van wonden, of het afbinden van een bepaald lichaamsdeel bij een optreden van slagader lijke bloeding, werden onder leiding van de docent stipt uitgevoerd. Dank zij deze cur sus zullen de huismoeders die hem hebben gevolgd, voortaan in staat zijn bij vele voor komende ongevallen vooral bij de kinderen in staat zijn de eerste hulp te verlenen. Na afloop van de laatste les, die handel de over vergiftigingen, werd de docent, die deze cursus geheel belangeloos heeft gege ven, de dank van de curisten niet onthou den. Bij monde van de voorzitster werd dr. Martens hartelijk dank gebracht voor zijn bereidwilligheid deze cursus te verzorgen; in haar dankwoord betrok de voorzitster ook mevr. Martens, die ook haar medewerking aan het mogelijk maken van de cursus heeft verleend. Als blijk van waardering ontving de docent uit handen van de voorzitster een aardig cadeau, terwijl aan mevr. Martens en aan mevr. Kooien bloemen werden aan geboden. Onder het genot van een kop koffie met gebak bleven allen nog enige tijd in de beste stemming bijeen. SCHAATSWEDSTRIJDEN. Door de IJsclub alhier werden afgelopen zaterdag onderlinge wedstrijden gehouden. Wegens de korte voorbereiding kon een grote wedstrijd met deelname van bekende hardrijders geen doorgang vinden. Wel was zulk een wedstrijd voor zondag in het voor uitzicht gesteld, maar vanwege de deelna me aan de carnavalsfeesten kon die even eens niet doorgaan. De diverse prijswin naars waren Jongens van 14 en 15 jaar: 1 Tini van Beijnei), 2 Harry Parijs, 3 J. Koks, 4 W. v. d. Berk, 5 Harry van Oijen. Jongens van 16, 17 en 18 jaar: 1 Jos v. Bokhoven, 2 Henk van Falier, 3 Jo v. Bok hoven, 4 Leo van Engelen. Afvalrace houten-norenrijders, junioren: 1 Th. van Son, 2 Joh. van Heijst, 3 Joh. Verreijt; Afvalrace Noren-Tijders, jun.: 1 J. Eisenaar Vught, 2 W. Ketels, 3 Rud. van Bladel. De leden van de alhier bestaande hard rijdersvereniging Jaap Eden namen zater dag deel aan wedstrijden die te Genderen werden gehouden en wisten aldaar enkele prachtige prijzen te winnen. KRINGVERGADERING RKJB. In café J. Siegers alhier kwamen woens dag 19 afdelingen van de RKJB die tesa- men d^ Kring Den Bosch vormen voor het houden van een algemene vergadering bij een. Bijna de gehele dag hebben de afge vaardigden uit alle afdelingen kunnen lui steren naar de vele wensen en de proble men die er vooral nog bij de jonge boeren aanwezig zijn. Problemen die dringend om een oplossing vragen, maar die gezien ge brek aan cultuurgrond en de benodigde fi nanciën voor het stichten of het overnemen van een bedrijf bij velen wel niet opgelost zullen worden. Daarom werd ook op deze vergadering de emigratie weer aan de orde gesteld; dit punt vormde een onderwerp van bespreking, dat duidelijk door de alg. voorzitter van de jonge boeren in het NCB- gebied de heer Nooren, werd uiteen ge zet. Hij wees niet alle enop de grote moge lijkheden die er nog bestaan in landen als Canada of Nieuw-Zeeland, maar ook op plaatsing in eigen land, vooral in "het on langs drooggelegde gebied dat straks Oost- Flevoland zal heten, zal voor vele jonge boeren plaats zijn. Het probleem van de godsdienst in dit nieuwe gebied vormde een onderwerp van bespreking en de algemeen voorzitter raad de toekomstige candidaten aan zich over dit vraagstuk ernstig te beraden. Naar zijn me ning zouden er te weinig kath. candidaten zijn en diens belangen zouden dan wel eens ernstig in het gedrang kunnen komen. Tot slot spoorde spr. allen aan om reeds vroeg- tijdig het probleem van de vestiging onder ogen te zien en bij eventuele emigratie zich vooral vooraf van de nodige kennis te ver zekeren. Over het wezen en het doel van de or ganisatie in het algemeen sprak hierna de geestelijk adviseur van de NCB. In een boeiend betoog bepleitte rector Jansen voor meer samenwerking tussen de de afdelingen onderling. Dit is vooral nodig om het werk van de standsorganisaties doelgericht te doen zijn en zullen de diverse acties die ge zamenlijk worden ondernomen meer kans van slagen hebben. Een levende vereniging vraagt, aldus rector Jansen, meer variaties, maar omdat steeds meer jonge boeren ge noodzaakt zijn een andere betrekking te zoeken lijdt op vele plaatsen het vereni gingsleven een kwijnend bestaan. Zo zelfs dat verschillende afdelingen zo klein zijn geworden dat ze niet meer in staat zijn om enige activiteit te ontplooien. Ook de aan wezigen was zulks reeds bekend en daarom vond een voorspel om over te gaan tot inter- plaatselijke samenwerking aller steun. De vergadering nam derhalve het besluit BEZICHTIGT VOOR U KOOPT ONZE SPECIALE IJSSPORT-ETALAGE I financiële middelen, dit om bij eventuele verslechtering van de economische toestand steeds nog iets achter de hand te hebben. Zomerprogram ma De middagzitting werd grotendeels ge wijd aan de bestudering en uiteenzetting van andere activiteiten. Allereerst werd overgegaan tot de bestuursverkiezing. Het aftredende bestuurslid, tevens penningmees ter van de bond, de heer R. van Delft uit Drunen, stelde zich niet meer herkies baar; in zijn plaats werd gekozen de heer C. van Wezel, eveneens uit Drunen. J. van Hooren, Waspik en N. v. d. Veerdonk, Berlicum, werden met grote meerderheid van stemmen herkozen. Wat betreft de cul turele activiteiten werd voor het a.s. sei zoen het volgende programma vastgesteld: 25 febr. culturele dag te Vught; 1 maart D-dag van de KVP in Den Bosch; 15 mrt. volleybaltournooi te Drunen; 5 april bos- loop in Den Dungen; 26 april handbaltour- nooi te Vught; 7 juni sportdag te Vught; 12 juli sportdag in Drunen; in de loop van de maand mei zal er tevens nog een kring- bedevaart plaats hebben naar Elshout. Pater Norbertus van de Abdij Mariën- kroon hield hierna een zeer leerzame spreekbeurt over het wezen en het doel van een goed christelijk huwelijk, dat naar hij aantoonde nog steeds een van de verhevcn- ste scheppingen is van de Allerhoogste. Stationsstraat 88, Waalwijk. Leverancier alle Ziekenfondsen Achtereenvolgens spraken nog de techn. adviseur de heer van Helvoirt, die de afge vaardigden uit de 19 afdelingen een aantal richtlijnen gaf voor wat betreft het gebruik en het onderhoud van de noodzakelijke ma chines in de land- en tuinbouw, en de cul turele leider de heer Lammers en de sport- ledier de heer v. d. Pol, die er op wezen dat een mens na het volbrengen van de dag taak ook nog recht heeft op vorming van de geest, wat eerstgenoemde een zeer belang rijke zaak noemde. De sportleider spoorde de aanwezige bestuursleden aan in hun af delingen over te gaan tot het beoefenen van diverse takken van sport, omdat naar zijn mening de sport een belanrijk aandeel kan leveren tot vorming van de geest en ver sterking van het lichaam. Met een hartelijk en welgemeend woord van dank aan alle sprekers werd deze kring vergadering door de voorzitter van de kring de heer Muskens uit Elshout gesloten. ZO ZIJN DE BRABANDERS. Over dit onderwerp zal op maandag 16 februari a.s. des avonds om 8 uur in hotel Central aan de Vismarkt alhier, voor de le den van de R.K. Middenstandsvereniging een leznig worden gehouden door de beken de journalist en spreker Harry Poll uit Den Bosch. De heer Poll, Heunsdenaar van geboorte, zal dan tevens een door velen te recht bewonderd gedicht declameren: „Ons oude Heusden", welk gedicht hij wijdde aan zijn geboortestadje. BENOEMD. Tot kantoorhouder van het postkantoor alhier is benoemd onze stadgenoot de heer S. D. Borghoorn. waard een contactavond zullen beleggen om te laten zien tot welke resultaten de boe- renjeugd kan komen. Europese Eenwording. Over de toekomst van Nederland als landbouwnatie en de daarmede samenhan gende problemen, sprak vervolgens de di recteur van de CHV te Veghel de heer Mathot. Spr. schetste allereerst de grote vooruit gang die er vooral na de oorlog in de landbouw valt waar te nemen. Wegens de grote toename van het melkvee roept de aankoop van voedergranen eveneens talrijke problemen op; daarom werden er garantie prijzen op granen vastgesteld. Spr. verheugde er zich over dat de mi nister van landbouw ir. Staf niet tegemoet heeft willen komen aan de wensen van een commissie van deskundigen die de garan tieprijzen voor een jaar vooruit heeft willen bepalen. Ieder wijziging in het prijsbeleid zou een stijging van de veevoederprijs ten gevolge hebben. Dit is zeker ongewenst om dat de prijzen in Nederland, die lager zijn dan in welk land ook, naar verwachting bin nen de twee jaar 20 zullen moeten stij gen, dit in verband met de Europese land bouwpolitiek. Bovendien verwachtte spreker dat bij een Europees landbouwbeleid het Nederlandse heffingensysteem ook zal wor den ingevoerd in de andere landen. Daarbij koesterde hij de hoop dat in het nieuwe Europa van straks de vraag naar voeder- graan voor veevoeder belangrijk zal stijgen. Dit zal de boerenstand in Nederland voor grote investeringen stellen omdat ons land waarschijnlijk voor een belangrijk gedeelte aan die vraag tegemoet kan komen. Spr. drong er bij de boeren op aan de grootste zuinigheid te betrachten met de om een nauwer contact tussen de verschil lende afdelingen te stimuleren, daarom werd besloten dat de afdelingen Drunen en Nuland op 20 febr. a.s. in de Bommeler- Het was j.l. zaterdag voor de heer J. C. de Bie, Theologisch Candidaat alhier, zo wel als voor mevrouw, familie, vrienden en kennissen en voor de gehele Ned. Herv. ge meente van Sprang, een bijzondere dag. Na volbrachte studie mocht Candidaat de Bie het genoegen smaken in de Pieterskerk te Utrecht zijn proefpreek te houden en alzo voor de eerste maal voor te gaan in de be diening des Woords. Vooral van de zijde van zijn kerkeraad en de Ned. Herv. gemeente mocht Candi daat de Bie, benoemd Vicaris te Ridder kerk, bij deze gelegenheid een overweldi gende belangstelling ontvangen, wat voor de jonge aanstaande predikant een grote voldoening geweest moet zijn. Met drie grote touringcars van de Alad en een 10-tal luxe wagens gingen ca. 200 I personen naar Utrecht om de proefpreek van een uit haar midden voortgekomen a.s. dienaar des Woord bij te wonen. Had Candidaat de Bie bij gelegenheid van zijn slagen voor het kerkelijk examen van zijn kerkeraad reeds als blijk van waar dering enkele waardevolle studieboeken mo gen ontvangen, gedurende de reis naar Utrecht kwam bij het grote gezelschap van vrienden en kennissen de gedachte op om ook van hun zijde aan Candidaat de Bie een stoffelijk blijk van medeleven aan te bieden en werd spontaan een bedrag van ca. f 200. bijeengebracht welk bedrag j.l. zaterdagavond te zijnen huize aan Can didaat de Bie werd aangeboden, met het verzoek daaraan een passende bestemming te geven; dit blijk van medeleven werd door Candidaat de Bie zeer op prijs gesteld. Candidaat de Bie dankbaar aanvaard en deze geste werd door hem zeer op prijs gesteld. Het ruime oude kerkgebouw van de Waalse gemeente aan het Pietersplein te Utrecht, was om 3 uur bijna geheel bezet, toen de bijzondere dienst een aanvang nam. Naast vele familieleden en kennissen van Candidaat de Bie, merkten we o.m. op een groot aantal studievrienden; verder Prof. Dr. S. van der Linde, hoogleraar aan de theologische faculteit van de Rijksuniversi teit te Utrecht, Ds. P. J. Bos, Ned. Herv. predikant alhier en Candidaat D. C. van Wijnen uit Aalburg, die als Paranymphen dienst deden, Ds. A. Vroegindeweij van Veenendaal vroeger predikant bij de Ned. Herv. Kerk aan de Loonsedijk, Mevrouw Ds. J. Streefkerk, vroeger predikant bij de Ned. Herv. Kerk alhier, Ds. J. Jonger- den, Ned. Herv. predikant te Bruchcm en Kerkwijk, de heer A. Dees, oud-hoofd der Chr. School alhier, Ds. M. J. Mulder, Geref. predikant te Vlaardingen, vroeger alhier, Ds. J. W. Genuit, Geref. predikant te Zevenhoven en Noorden, afgevaardigden van de Ned. Herv. te Besoijen en vele an deren. Het prachtige orgel van de Pieterskerk werd bij deze gelegenheid bespeeld door ce heer C. van Zeist, organist bij de Ned. Herv. Kerk alhier.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1