balm BINNEN- EN BUITENLAND Waalwijkse en Langsiraatse Courant BISSCHOPPELIJKE VASTENBRIEF DE SPRONG IN HET HOOP VAN HEELAL DE X-51 AMERIKA n één nacht Jw handen gaaf en zacht VAN JE VRIENDEN... De a.s. verkiezingen VRIJDAG 13 FEBRUARI 1959 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week Gironummer 50798 Advertentieprijs: 10 cent oer m.m. Abonnement: Nog dit jaar zal hoog boven Wen- dover Base, een Amerikaans teststa tion in Californië, een vuurspuwend monster zich losmaken van de romp van een machtige B-52 straalbom- menwerper. Vluchtend voor het oor verdovend gebrul van zijn krachtige raketmotor zal de North American X-15 bijna loodrecht omhoogsnellen, het heelal tegemoet. In de kleine cockpit zal de 38-jarige piloot, Scott Crossfield; de ogen sluiten van de pijn en met vertrokken gelaat het verdere verloop van de gebeurtenis sen afwachten. De hevige druk, door de enorme versnellingen veroorzaakt, zal hem bijna verpletteren en hem tijdens zijn klim de kleinste bewe ging onmogelijk maken. De lancering van de X-15 vanuit een moedervliegtuig zal de kroon zijn op het werk van tientallen geleerden en technici, die sinds 1955 bezig zijn met de bouw en de vervolmaking van het snelle raketvliegtuig. Als de, spe ciaal voor deze vlucht opgeleide, Amerikaanse piloot met een snel heid van 6000 kilometer per uur om hoog schiet naar een punt dat nog nooit eerder door een mens is be reikt, zullen de ingewijden beneden op aarde in angstige spanning staren naar de zwak oplichtende radarscher men. Zal Crossfield werkelijk de eerste man worden, die de dampkring overwint? Of zal ook deze vlucht op een mislukking uitlopen? Niemand kan van tevoren ook maar iets met zekerheid zeggen, maar de schattingen van de piloot zelf en van verscheidene ingewijden geven een kans op slagen van 90%. Baanbreker voor ruimtevaart. De grote haast, waarmee men op het ogenblik aan dit project werkt, wordt veroorzaakt door de vrees dat Rusland, het onberekenbare ruimte vaartland, eerder pogingen zal doen, een bemande satelliet te lanceren. Na de lancering van de eerste Russische Spoetnik, op 4 oktober 1957, wil men vermijden dat opnieuw de kans op een primeur verloren gaat. Daar voor is de, niet militaire, strijd waar in de beide grote wereldmachten op het ogenblik zijn gewikkeld tè gigan tisch. Noch de één, noch de ander gunt de tegenpartij een beslissende voorsprong op het gebied van de ruimtevaart. Met alle mogelijke mid delen en zonder acht te slaan op de gevaren, zoekt men naar een oplos sing van de vraagstukken die een menselijke reis door het heelal nog in de weg staan. Dat inderdaad voor zichtigheid geboden is, blijkt uit de mededeling van een Italiaans Pers bureau dat in de Sovjet Unie 2400 doden zijn gevallen bij de proeven met raketten. Eigenlijk is de X-15 niets anders dan een halte langs de lange weg, die nog moet worden afgelegd. Maar dan wel een zeer belangrijke halte. Men wil met de proefneming meer te weten komen over de manier hoe een ruimtevoertuig weer veilig in de dampkring van de aarde te krijgen zonder het gevaar te lopen dat de raket door de enorme wrijvingshitte wordt vernietigd. Het raketvliegtuig zal zijn piloot dan ook niet lang door de ruimte voeren. Na zijn steile klim zal Crossfield ongeveer vijf minuten in de ruimte blijven, om daarna een ingewikkelde procedure te volgen voor een veilige terugkeer naar de aarde. Sprongsgewijs moet hij trach ten zijn toestel in de dampkring te brengen, direct reagerend op iedere gevaarlijke stijging van de tempera tuur. In een langzaam dalende, gol vende baan zal hij steeds verder in de'luchtlagen doordringen. Iedere 6prong omhoog zal de X-15 afkoelen en tegelijk de snelheid verminderen, en eindelijk zal het moment gekomen zijn waarop hij, zonder gevaar voor verbranding, definitief naar de aarde terug kan duiken om te landen op het vooraf gereedgemaakte zandter- rein van de Mojave-woestijn. Zenuwslopende voorbereidingen. De spectaculaire vlucht met het Amerikaanse raketvliegtuig vereist een beklimming van een reusachtige berg voorbereidend werk. Vele tech nische problemen moesten - en moeten worden opgelost en nieuwe snufjes uitgewerkt en beproefd. Uitgebreide bestuderingen van de gedragingen van de mens onder on gekend hoge versnellingen waren een eerste vereiste. Opgejaagd door de voortsnellende tijd hebben de mannen van de wetenschap alle moeite ge daan een gunstig eindresultaat te ver krijgen. Hoever ze daarin tot op he den precies zijn gevorderd is natuur lijk onbekend, maar vast staat, dat in de lente van dit jaar de eerste vlucht wordt verwacht. Gebruik makend van de ervaringen van andere onderzoe kers, die met soortgelijke projecten bezig zijn, hebben zij in vrij korte tijd vraagstukken betreffende hitte, bestudering, kleding en beveiliging al tot een bevredigende oplossing ge bracht. Een speciale metaalsoort is ver vaardigd uit nikkel en titanium - het nog geheime „Iconel X", dat zeer hoge temperaturen kan verdragen - en een uitgebreid stikstof-koolsy steem ontworpen. Voor de besturing zijn twee stuurknuppels aangebracht, waarvan één bestemd is voor de mo menten dat de piloot bijna geen bewe ging kan maken. Wanneer de druk, veroorzaakt door de versnellingen, grotere handelingen onmogelijk maakt, reageert deze stuurknuppel op uiterst minimale polsbewegingen. Crossfield zal hierdoor ook tijdens de klim zijn koers kunnen wijzigen als dit noodzakelijk mocht zijn. Uiteraard kunnen de stuurknup pels, die in verbinding staan met de kleppen aan de vleugeltjes van de X-15, alleen gebruikt worden gedu rende de vlucht door de dampkring. In de ruimte waar geen lucht en dus ook geen grote weerstand aanwezig is, moet men gebruik maken van an dere systemen. Technici van de North American vliegtuigfabrieken hebben daarom in de romp en de vleugels kleine raketten ingebouwd. Met be hulp hiervan zal de poloot in staat zijn, zijn toestel ook in 't luchtledig in zijn macht te houden. De opleiding van de man die het toestel zal besturen vereiste eveneens bijzonder veel werk. Maar ondanks dat hebben de drie instellingen die 't gehele project in samenwerking met elkaar afwerken - de North Ame rican, de National Aeronautical and Space Administration en de Marine Luchtvaartdienst - elk twee piloten opgeleid. Het zijn: Crossfield en A. White van de vliegtuigfabriek; M. White en Robert Rushworth van de MLD en Joseph Walker en Neil Arm strong van het ruimtevaart instituut. Indien Crossfield niet slaagt, zullen zij wachen op het gereedmaken van een nieuwe X-15 en hem onver schrokken volgen, in de hoop dat zij de vlucht wel tot een goed einde zul- len brengen. j Met de X-15 zal worden gepro beerd een man een korte tijd in het geheimzinnige rijk van de planeten, sterren en kometen te doen verblij ven. Men zal hem de eerste etappe j van de latere heelaltochten laten af leggen en wachten op zijn behouden terugkeer. Wanneer de vlucht slaagt, zal het een spectaculair succes zijn, zoals ook de lancering van de eerste satellieten sensationele- overwinnin gen waren. Niemand zal echter op zijn lauweren blijven rust, want nu al wordt gewerkt aan andere, even op zienbarende plannen, die inhouden dat een mens geruime tijd zal ver blijven in een om de aarde cirkelen de satelliet. Het vijfminutenrecord van Crossfeld zal dan met heel wat uren worden verlengd en de afstand zal niet te vergelijken zijn met de afstand die de X-15 zal afleggen. (Nadruk verboden). „Het is ontegenzeggelijk waar, dat in onze dagen de Kerk in nood is, dat zij harde slagen incasseert van een wereld-in-beweging en verdrukt wordt door totalitaire systemen en god-vijandige ideologieën; tevens lijkt een omvangrijke, sluipende ge loofsafval de Kerk bouwvallig te maken. Maar er is niet alléén een Kerk-in-nood. In diezelfde Kerk klinkt voortdurend luider de roep om Christus, de Weg, de Waarheid en het Leven - wordt nadrukkelijk het verlangen uitgezegd om los te ko men van middelmatigheid en wordt de onderlinge liefde tussen de leden van de Kerk weer begrepen als het heikenningsteken van de christen. De persoonlijke beleving van het christen zijn binnen de grote Kerkge meenschap, het bewustzijn van de eigen en van de gezamenlijke taken van de priester en van de leek, de oecumenische gedachte, zij krijgen voortdurend meer gestalte en blijken voortdurend méér het gelovige volk te boeien." Van deze werkelijkheid uit hebben de Nederlandse bisschoppen in hun zondag in alle kerken voorgelezen vastenbrief de vraag behandeld Hoe zien wij de Kerk? Veel christenen zien de Kerk louter als een instituut, een organisatie, sommigen van hen voe len zich daarin veilig thuis, anderen ervaren het als een keurslijf. Maar de Kerk is méér dan een instituut, méér dan een zichtbaar geordend geheel. Het is in deze tijd nodig de Kerk vooral te doen kennen en ervaren als de Christus zelf, die voortleeft in al le ledematen, de met Hem en in Hem verbonden zijn. De Kerk als instituut moet de uit drukking zijn van de Kerk als mystie ke gemeenschap met de liefde als wezenlijk kenmerk. In die gemeen schap is geen eenzijdigheid. Allen, priesters en leken zijn geroepen tot heiligheid, ieder draagt verantwoor delijkheid en ieder deelt in de gena dewerking van de H. Geest. Wan neer dit alles ervaren wordt als rea liteit, dan zal ook het begrip groeien, dat bisschop, priester en leek samen iets zijn, elkaar iets te bieden hebben en samen iets te doen hebben. Het is de hiërarchie, die onder richt en het geloofsgoed vaststelt, maar zij onderricht alleen wat er in de, gemeenschap leeft. Het is de hië rarchie, die leiding geeft, maar het is de gemeenschap van leek en pries ter, die in de eigen situate de concre te toepassng realiseert. Er zijn ook vele terreinen, waar de leek de eerste verantwoordelijkheid draagt, ook al spreekt de hiërarchie een woord mee, zodat zij niet kan worden buitenge sloten. Tenslotte wordt er in de brief op gewezen dat deze vervulling van de wet grote offers kan vragen. In dit verband wijzen de bisschoppen op het voorbeeld van Saulus: toen hij naar Damascus trok om er de christenen te vervolgen, greep Christus in. Op de knieën stelde Saulus toen de vraag, die sindsdien de oervraag is van elke christen: „Wat wilt ge dat ik doen zal, Heer?" Het antwoord was een gebod, een opdracht, en als zodanig een roeping, die voor Sau lus, de verwoede kerkvervolger, ont zettend moeilijk geweest zal zijn. God roept - aldus besluit de bhief - ook ieder van ons. Hij roept ons om Hem in liefde te volgen en te dienen; Hij roept ons om in de ge meenschap van de Kerk onze plaats in te nemen, hetzij als leek, hetzij als priester. Hij roept ons om in onder linge liefde samen te leven in de Kerk en samen te bouwen aan de Kerk, omdat wij haar ondanks alle mense lijke tekortkomingen liefhebben als onze moeder, die ons door Christus wil brengen tot de Vader in de hemel. Neem iedere dag de kleine dosis KRUSCHEN DE PRINS NAAR BRAZILIË VOOR WERF VAN VEROLME. Prins Bemhard zal op 18 februari, samen met de president en de overi ge leden van de regering van Bra zilië, per helikopter naar Jacuacanga vliegen in verband met het begin van de werkzaamheden aan de nieuwe werf van Verolme aldaar. MGR. G. BELTRAMI BENOEMD TOT INTERNUNTIUS. Mgr. Giuseppe Beltrami, nuntius in Libanon, is benoemd tot internun tius in Nederland als opvolger van Mgr. Paolo Giobbe die laatstelijk kardinaal is geworden. Mgr. Beltrami is 70 jaar. Mgr. Giuseppe Beltrami is op 17 januari 1889 in Fossano geboren. Hij werd op 5 maart 1916 priester en op 7 april 1940 bisschop gewijd. Hij is titulair aartsbischop van Da mascus, op 3 november 1945 werd hij benoemd tot apostolisch nuntius in Bogota (Columbia). Sedert 1950 is hij in Beiroet (Libanon) geweest. PARATE DIVISIES GEREED. Op 15 februari zal de opbouw van de twee parate divisies worden vol tooid met een geografische herinde ling van verschillende legeroderde- hn, zo vernemen wij. Op 1 februari is de opbouw van de tweede parate divisie (genaamd „eerste divisie - 7 december") volgens plan gereed ge komen. De uitvoering hiervan heeft 15 maanden geduurd. GOUDRESERVE WEER GESTEGEN. Na de sanering van de goud- en deviezenvoorraad vorige week met de afsplitsing van de Nederlandse vor dering op de Europese Betalings Unie, heeft de nationale reserve haar opmars weer voortgezet. Ditmaal re gistreerde de Nederlandsche Bank 'n aanwas van 30,8 miljoen gulden, die geheel in goud werd gerealiseerd. De monetaire reserve - steeg tot 5257 miljoen en de goudvoorraad tot 4200 miljoen gulden. SOCIALISTISCHE MOTIE WERKTIJD-VERKORTING VERWORPEN. De Tweede Kamer heeft met 72 tegen 48 stemmen een motie van de socialist Baart verworpen, waarin van de regering werd gevraagd reeds nu te beginnen met de geleidelijke verkorting van de arbeidstijd. Het advies dat de regering over deze kwestie heeft gevraagd aan de Soci aal-Economische Raad, werd in de motie „overbodig" genoemd. Alleen de socialisten en communisten steun den de motie-Baart. PERSONENAUTO REED IN OP SLIPPENDE BESTELWAGEN. Een ernstige autobotsing op de rijksweg tussen Deil en- Waarden burg heeft maandagmorgen aan de heer C. Tieter uit Den Haag het le ven gekost. Vier andere personen werden zwaar gewond. Waarschijnlijk tengevolge van de dichte mist en de gladheid van het wegdek slipte een uit de richting Den Bosch komende bestelwagen. De wa gen vloog naar links en schoot over de middenberm de andere rijbaan op. Een uit de richting Utrecht komende personenwagen reed in volle vaart op de bestelwagen in en werd van voren volkomen vernield. De bestuurder, de heer T. werd op slag gedood. Zijn echtgenote en een mede-inzittende (een lifter) werden zwaar gewond. De bestelwagen kwam na de botsing ondersteboven in de berm terecht. De bestuurder, de heer Mathijse uit Bakel, werd naar buiten geslingerd en liep zware verwondin gen op. Zijn schoonzuster uit Rijs wijk raakte onder de wagen beklemd. Toegeschoten automobilisten slaag den er in de zwaar gewonde vrouw uit haar netelige positie te bevrijden. OUDERS UIT HUIS GELOKT („UW DOCHTER IS GEWOND") EN f 14.000 GESTOLEN. Een inbreker heeft op de Gouver neurlaan in 's-Gravenhage kans ge zien f 14.000 uit een kapsalon te ontvreemden. De bewoners van het pand waren zaterdagavond opgebeld met de me dedeling, dat hun dochter bij een ver keersongeval zwaar gewond was en in een ziekenhuis was opgenomen. Bij hun terugkomst - het alarme rende bericht bleek in het geheel niet op waarheid te berusten - was het bedrag uit een geldkistje verdwenen. BENDE DER BOTERSMOKKE- LAARS GEARRESTEERD. De centrale velddienst van de dou ane in Tilburg heeft de afgelopen da gen tien inwoners van Tilburg, ver dacht van botersmokkel naar Bel gië, gearresteerd. Zij hebben in op dracht van de 35-jarige koopman P. uit Tilburg en diens broer tientallen smokkelritten naar België gemaakt met gehuurde- Opel-Rekord-perso nenwagens met geheime bergplaat sen. Naar schatting van de douane - die de komende dagen nog vijf arrestaties op het programma heeft staan - bracht deze goed georgani seerde bende de laatste vier maanden 100 duizend tot 200 duizend kilo smokkelboter naar België. IN AMERIKA BIJNA 5 MILJOEN WERKLOZEN. Het aantal werklozen in de Ver enigde Staten is in januari met 616 duizend toegenomen. In totaal zijn er in de Verenigde Staten nu 4 mil joen 724 duizend mensen zonder werk. Dit is het hoogste aantal werk lozen, dat ooit sedert 1950 in de maand januari werd geregistreerd. TREINBOTSING IN BELGIË 3 DODEN. Even buiten het station van Ver- viers zijn maandagochtend bij mist twee treinen op elkaar gereden. Drie personen (twee machinisten en een stoker) werden op slag gedood; 50 passagiers werden min of meer zwaar gewond. Provinciaal Nieuws BOND LANDELIJKE RUITERS. Een groot aantal landelijke ruiters, die in Tilburg de jaarvergadering van hun bond bijwoonden, hebben het be stuursvoorstel aanvaard, waarin voor gesteld werd het voortaan ook voor amazones mogelijk te maken als lid van een ruitervereniging te worden erkend - mits zij althans lid zijn van een afdeling van de boerinnenbond. Ook bestuursfuncties kunnen in de toekomst door amazones vervuld worden. Op deze vergadering werd Ant. de Groot uit Gilze-Rijen onderscheiden met de zilveren medaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. Dit wegens zijn gouden lidmaatschap van de oudste rijvereniging in den lande „Wilhelmina" te Gilze. De Bond telt thans 139 afdelingen met 2031 ruiters en 214 amazones. Kees Klijn van de afdeling Dru- nen-Elshout, vierde met zijn vereni ging het zilveren feest. Hij kreeg voor hun verdienstelijk werk het zil veren insigne van de Bond. VORST EN MIST KONDEN DE CARNAVALSPRET NIET DRUKKEN. In de carnavalsstreken is het feest van de zotheid op grootse wijze door gezet, ondanks de mist, die geniepig verhult, dat het veel kouder is dan de wereld zich laat aanzien. De kou ver hinderde overigens vele Noord-Ne derlanders om naar het Zuiden te ko men, hetgeen vooral de café-houders wel vast kunnen stellen. Maar de vorst kon niet verhinde ren, dat grote mensenmassa's langs de straten van Oeteldonk geschaard stonden om de jaarlijkse stoet gade te slaan, die, dank zij de medewerking van de Koninklijke Academie voor Kunst en Vormgeving, dit jaar uit muntte door carnavalske vondsten. De fraaie wagen, die in de stoet meetrok was getiteld „Carne Vale" (vaarwel vlees), die een juweel van een parodie bevatte op actuele ge beurtenissen. Een andere wagen reed mee onder de benaming „Tierelantij nen", terwijl een schitterend verzorg de loopgroep „De Piccolo" eveneens een eervolle prijs in de wacht sleepte. Ook het weer ingestelde matinee iü Casino had een uitstekend verloop Nederland mag zich de laatste tijd wel verheugen in de grote vrien delijkheden van z'n Benelux- en Na- to-partners. Heeft Amerka vroeger al wape nen geleverd aan Indonesë, daarin gevolgd door Engeland dat torpedo- boten e.d. leverde, thans heeft Ame rika besloten tot het zenden van „lichte" wapens aan Indonesië voor de bewapening van 20 bataljons, ter wijl de Engelsen en Amerikanen zul len zorgen voor de instructie van 't personeel. Condities dat ze niet ge-- bruikt zullen worden voor buiten lands gebruik zijn er ditmaal niet bij. Wat zou dit ook eigenlijk baten, want als Indonesië door de hulp van Oost en West sterk genoeg is, zal het zon der enige bekommernis of afspraken zich werpen op Nieuw-Guinea, zon der dat Amerika en Engeland of Au stralië daartegen iets zullen of dur ven doen. Zo is de situatie. De Benelux-partner België accep teert gaarne de theemarkt die Indo nesië wil verplaatsen van Amsterdam naar Antwerpen en onze Oosterbuur doet 't zelfde met de rubbermarkt die van Amsterdam naar Bremen ver huist. België doet onze rijnscheep vaart onereuse concurrentie aan door extra-premies aan de schippers en Duitsland verbreekt rustig levé- rantie-afspraken en benadeelt daar door zonder blikken of blozen de ha vens van Rotterdam en Amsterdam. En zo zouden we verder kunnen gaan. Begrijpelijk dat we hierboven schreven: „Van je vrienden moet je het hebben I" De leiders en vooraanstaande figu ren der verschillende partijen vervul len dag aan dag hun spreekbeurten om de kiezers ieder voor z'n partij zoveel mogelijk te bewerken. De heer Oud van de V.V.D. heeft zich in verschillende redevoeringen positief vastgelegd, dat zijn partij nooit wil samenwerken met de P. v. d. A., terwijl hij toch na de oorlog heel dicht bij haar stond, toen hij met z'n Vrijzinnig Democratische Bond de P. v. d. A. in haar grotere ver schijningsvorm mogelijk maakte. Hij kan natuurlijk bekeerd zijn, maar dan is het toch niet verstandig zich vooraf zo te binden, vooral bij de politieke constellatie in ons land. Hoe gaarne men dit ook zou wil len, het is in ons land niet wel mo gelijk een samenwerking met de P. v. d. A. priori af te wijzen, daar zij toch zeker een der grootste partijen zal blijven en men toch niet kan zeg gen, dat het vorige kabinet op brede basis zo slecht heeft gewerkt. Maar wat wel noodzakelijk is, is dat alles wordt gedaan, om haar in vloed zoveel mogelijk binnen de perken te houden, in casu, dat de K.V.P. als grote tegenstrever zo sterk mogelijk uit de bus komt en dat het christelijk element zoveel doenlijk versterkt wordt, wat dan ook in het toekomstig regeringsbeleid vanzelf sprekend zal blijken. Het programma dat de K.V.P. heeft ontworpen is trouwens een goe de waarborg voor een juist en even wichtig beleid. Het is dus een lands belang haar zo krachtig mogelijk uit de a.s. strijd te voorschijn te laten komen, naast de andere christelijke partijen. Een vergissing lijkt 't ons van de P.v.d.A. om de katholiek Willemse, van de doorbraak, als lijsttrekker in 't Zuiden te stellen. Deze uitdaging zullen de kiezers met de nodige élan aanvaarden en bestrijden. en stond op hoog peil, dank zij o.m. de humoristische speech van burge meester mr. H. Loeff. De Bredase stoet was van voor oorlogse" samenstelling, waarvoor de Academisten van St. Joost wel voor namelijk aansprakelijk waren. De ruimtevaart en de hoela-hoepels vormden dankbare onderwerpen voor de ontwerpers. In Bergen op Zoom, pardon, in 't Krabbegat, culmineerde de optocht in een fenomenale goocheltoer, waar bij de magische krachten van het Ro- jekolium een belangrijke rol speelden en Prins Wannes I in staat stelden zich „langs ongeziene weg" van het feestterrein in verplaatsen naar een welvoorziene herberg. En vice versa. DE ECHO m HEI ZUIDEN 82e JAARGANG No. 13 i cent Der wee«: p«-i kwartaal 2.85 S Uf franco p.p. Contract-advertenties: speciaal tarief BureauxGROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES „ECHO" t .ai.i» m. ■OWNTtO N V AMSljfOAM Medicinale hondcrême en drijf zo die Rhenmatiek uit 0w ledemxtaiL 't Is alsof U een monder beleeft, als U al betrekkelijk gauw de gunstige invloed van de aansporende werking van Kruschen's zes minerale zouten op Uw bloedzuiverende or ganen ondervindt. Naarmate het bloed wordt vrij gemaakt van die pijnverwekken- de onreinheden, leeft ge weer helemaal op en voelt ge U allengs weer de oude, fit van lijf en leden en vrij van pijn. _4J -ÜÖ* UJH li' - v s -ir-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1