BINNEN- EN BUITENLAND (Hit be oube boos. Waalwijkse en Lanqsiraaise Courant TILBURG MAAKT ZICH OP kl Fiscale waardering wordt op praktijk afgestemd. Opzienbarend >zienoarena pionierswer In één nacht Uw handen gaaf en zacht KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 Wat is goed koopmans gebruik VOOR „HART VAN BRABANT HET PFAFF RENTESTOP-SYSTEEM UITGEBREID MET VÉRSTREKKENDE SOCIALE VOORZIENINGEN MAANDAG 23 FEBRUARI 1959 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week DE ECHO \M HEI ZUIDEN 82e JAARGANG No. 16 Abonnement: 2?, cent per week; i 3.1'" frarco p.p. per vu -taal 2.85 Gironummer 50798 Advertentieprijs: 10 cent 'i m.m. Contract-advertenties: speciaa. *ar Bureaux: GROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES „ECHt Vleien in het bedrijfsleven zit ten met hun balansen per 1 januari 1959 te puzzelen. Die balans immers is een der pijlers, waarop de jaar winst wordt vastgesteld en tevens een der hoekstenen in het gehele fiscale drama voor het bedrijfsleven. Er is veel gediscussieerd in de loop der jaren over de wijze waarop de bedrijfswinst wordt vastgesteld, zodat zii voor de fiscus aanvaard baar is. Men kibbelt met de belas tingdienst over aftrekbare kosten en men voert al jarenlang een juri disch gevecht over tal van waarde ringsvraagstukken, vooral over voorraad'waardering en de waarde van machines en andere bedrijfs middelen. Die waardering moet vol gens de fiscus geschieden volgens goed koopmansgebruik. De moeilijkheid is echter, dat er nog nimmer eenstemmigheid heeft bestaan over de inhoud van dit be grip. Er is immers geen gedragslijn voor de koopsom, die men uit een boekje kan aflezen. Het gevolg is dat de dikwijls tegenover elkaar staande partijen zich op een neutra le instantie moeten beroepen. De hoogste neutrale recht sprekende instantie is in Nederland nog steeds de Hoge Raad en de uitspraken van die college, neergelegd in arresten, zijn bindend voor de belastingdienst en de belastingplichtige. De „ijzeren voorraad". Uit het bovenstaande blijkt reeds, dat men ook voor waarderingvraag stukken menigmaal bij de Hoge Raad heeft aangeklopt. De belang rijkste systemen van waardering zijn dus wel alle door ons hoogste rechtscollege onder de loep geno men. Eén van de belangrijkste wijzen van voorraadwaardering is het sys teem van de „ijzeren voorraad", dat jarenlang door de Hoge Raad werd verworpen, omdat het niet zou pas sen in ons fiscale stelsel. Dit sys teem is in de laatste jaren in het middelpunt van de belangstelling gekomen en ook in de beschouwin gen aan de ophanden zijnde herzie ning van het besluit op de inkom stenbelasting verbonden neemt het weer een belangrijke plaats in. Daarom zal in breder kring belang stelling bestaan voor dit systeem. Bij het aanhouden van een voor raad gaat de ondernemer er van uit, dat hij in zijn bedrijf met een be paalde hoeveelheid grond- en hulp stoffen moet beschikken om zijn be drijf draaiende te houden. Die voor raad' moet min of' meer van een vaste (ijzeren) omvang zijn, onge acht de fluctuaties in de marktprij zen. Die vaste hoeveelheid goede ren gaat hij nu tegen een bepaalde waarde op de balans brengen en die waarde houdt hij vast zolang in die ijzeren hoeveelheid geen veran dering wordt gebracht, ongeacht de marktprijzen. Voorkomen van onjuiste aanslagen. Heeft iemand voor een regelma tige bedrijfsuitoefening 10.000 een heden van een bepaald goed nodig, dan worden die eenheden ook steeds tegen dezelfde prijs gewaardeerd. Groeit de voorraad boven de ijzeren hoeveelheid uit, dan moet het meer dere wel tegen de aankoopprijs ge waardeerd worden. Komt de voor raad beneden de ijzeren omvang, dan trekt men de ontbrekende hoe veelheid tegen marktprijs van de vaste waarde af en brengt men het resterende bedrag als „waarde van de voorraad" op de balans. De bedoeling van dit systeem is, de invloed van grote prijsverschillen op de winstbepaling uit te schake len. Immers, zou de marktprijs van een bepaalde voorraad in een jaar verdubbeld zijn, dan zou men van die meerdere waarde inkomstenbe lasting moeten betalen en dit zou de liquiditeit en zelfs het bestaan van de onderneming kunnen bedreigen. Van dit gevaar is geen sprake, zo lang de marktprijzen van de goede ren niet sterk veranderen. Met de geweldige prijsstijgingen van de laatste jaren kwam echter het be drijfsleven in steeds groter moeilijk heden, omdat het de middelen, die in een bepaalde voorraad waren vastgelegd, niet gedeeltelijk voor be lastingbetaling kon afstaan. De Ho ge Raad heeft n.l. de „ijzeren voor raad" zeer lang niet willen erken nen. Thans heeft echter de Hoge Raad zijn vroeger afwijzende hou ding herzien en wordt de voorraad waardering volgens het practische systeem erkend. Nog een stapje verder! In het nieuwe belasting-ontwerp denkt de regering met betrekking tot de ijzeren voorraad verder, dan de meeste ondernemers ooit hebben durven dromen. Er wordt in de me morie van toelichting op de ont- werp-wet geen bezwaar gemaakt tegen de erkenning. Integendeel, de regering wijst er op, dat de Hoge Raad ook accoord is gegaan met de fiscale afwikkeling van ruiltransac- ties, zonder dat de staat middelen aan het bedrijf onttrok. Het gebeurt immers dikwijls, dat de werkelijke waarde van bepaalde productiemiddelen hoger is dan de boekwaarde. Wordt nu zo'n bedrijfs middel verkocht of geruild, dan zou de boekwinst belastbaar zijn. Voor heen was dit inderdaad het geval. In de toekomst zal iedereen echter een bedrijfsmiddel zonder nadelige fis cale gevolgen kunnen inruilen tegen een nieuw, mits de nieuwe appara tuur ook naar zijn aard dezelfde plaats in het bedrijfsmiddel inneemt als het oude. De eenmaal ontstane stille reserve mag dan blijven be staan en behoeft niet te verdwijnen. Hieruit blijkt een groeiend' besef voor het juiste economische inzicht, dat de vervanging van bedrijfsmid delen geen nadelige invloed mag uitoefenen op de belastingplicht van de onderneming of ondernemer. Ook het machinepark. Deze gedachte vinden we terug in de regeling voor verloren gegane of beschadigde bedrijfsmiddelen. Vol gens art. 11 van het nog geldende Besluit op de I.B. 1941 mag de fis cale boekwinst op deze door bijzon dere omstandigheden verdwenen productiemiddelen worden aange wend voor eerste afschrijving op 't nieuw aan te schaffen productiemid del. Ook dit betekent een erkenning van de gezonde gedachte, dat er pas sprake mag zijn van een heffing op de winst, als het bedrijf normaal kan doordraaien. Dus geen belas tingheffing ten laste van de instal latie, zolang deze voor winstvorming wordt aangewend. In het nieuwe ontwerp wil men deze lijn nog verder doortrekken. Eigenlijk wil men nu de gedachte van de ijzeren voorraad ook gaan toepassen op de duurzame produc tiemiddelen, dus op 't machinepark. Hebben machines 'n bepaalde boek waarde en zijn ze technisch versle ten of economisch niet meer bruik baar voor het bedrijf, dan mag men ze vervangen, zonder dat een daar mee eventueel te behalen boekwinst voorlopig belast wordt. Met andere woorden: de staat vraagt haar deel niet zo lang men de nog niet gerealiseerde winst maar in het bedrijf laat en gebruikt voor normale vervanging van een machi ne of ander duurzaam middel voor de productie. Naar vervangingswaarde In feite betekent dit, dat men ver beteringen kan aanbrengen zonder fiscale nadelen. Dit zal de efficiency in ons industrieel- en handelsappa raat ten goede komen. Efficiency werkt kostprijsverlagend en dus winstverhogend, terwijl voorts de wei-lcgelegenheid wordt gesteund. Een practische gedachte, die ei genlijk een stapje nader tot de veel geprezen vervangingswaarde-idee in de bedrijfseconomie, die echter in tijden van depressie niet gunstig werkt, noch voor het bedrijfsleven, noch voor de staat, omdat zij de con junctuur kan schaden. Naarmate de industriële bedrijvig heid in ons land toeneemt, mogen wij verwachten dat èn de regering èn ons hoogste rechtscollege hun in zichten ook fiscaal meer zullen aan passen aan de practijk van een ge zonde bedrijfsvoering, die op iets langer zicht ook aan de staatskas ten goede zal komen. En dit geeft de burger moed. drs. H. DE RUIMSTE PLAATS IN DIT HART 99 IS VOORDE VROUW Over vijf maanden zullen in het Tilburgse Leypark de poorten wor den geopend van de grootse expo sitie „Hart van Brabant" waarmee Tilburg de viering van zijn 150-jarig bestaan als stad een imposant ac cent gaat geven. Deze expositie zal op prettige en ondei'houdende wijze een beeld geven van de industrie, de handel, het ambacht, de landbouw, het onderwijs, dé sport, het toerisme en de recreatie, ontspanning en kunst, kortom van het totale leven in al zijn nuanceringen in Midden- Brabant. Er zullen in deze vijf maanden nog bergen werk verzet moeten worden om deze indrukwekkende manifestatie van Midden-Brabants leven gestalte te geven. Men zal de ze tijd meer dan nodig hebben om het 25 ha. grote Leypark vol te bou wen en om alle andere voorzienin gen te treffen welke aan het orga niseren van een dergelijke expositie vastzitten. In het kader van de opbouw van deze expositie paste ook de voorlich tingsbijeenkomst welke het Stich tingsbestuur dezer dagen in het Pa leis-Raadhuis te Tilburg ten behoe ve van talrijke gemeentebesturen, kamers van koophandel en V.V.V.- mensen had belegd en tijdens welke d'e directeur van het bureau „Hart van Brabant", drs. S. J. G. Wijnands, en de organisator, de heer P. F. Blokker, opening van zaken gaven. DIVERSE PAVILJOENS Vanuit de stad zal de expositie be reikbaar zijn via een dubbele lucht brug over de Ringbaan Zuid. Deze entrée is uiteraard alleen bestemd voor voetgangers. De hoofdingang van de expositie heeft een frontbreedte van 21 meter met 6 afzonderlijke ingangen. Het geheel zal een feestelijke aankle ding krijgen. Verspreid over 't gehele tentoon stellingsterrein zullen de volgende hallen en paviljoens een plaats vin den: Textielhal van 80 x 35 meter, waarin in een contrastwerking tus sen oud en nieuw een overzicht zal worden gegeven van de historische ontwikkeling in de textielindustrie, van de voortuitgang in de textiel techniek en van d'e huidige nieuwe mogelijkheden op dit gebied. In deze hal zal verder een permanente show van exclusieve modellen worden ge houden. Via een pergola bereikt men de Schoenenhal, die een opper vlakte heeft van 60 x 20 m., waar de bezoeker een inzicht krijgt in de bereiding van leder en de vervaar diging van schoenen. In deze hal wordt tevens een schoenenexpositie en -show gehouden. Weer via een pergola komt men in de hal voor Metaal. Hout en Electronica (56 x 24 meter). Een centrale documentatie zal hier de betekenis van de betref fende bedrijfstak illustreren met daarnaast demonstraties betreffend'e het pi'oduktieproces en een exposi tie van vervaardigde produkten. Een zeer grote plaats in dit Hart van Brabant is hoe kan het an ders ingeruimd voor de vrouw, die in een machtige hal van 128 x 60 meter een soort vrouwenparadijs zal aantreffen. Dit paradijs zal worden aangekleed' door de grootste Neder- STAALTJES VAN P.v.d.A.- OPPORTUNISME. „Was de PvdA, toen zij rege- dingsverantvvoordelijkheid droeg conservatief, is zij nu in haar verkiezingsverantwoordelijkheid progressief of is het andersom", vroeg prof. Romme in een rede te Scheveningen zich af. Nu spreekt de heer Hofstra over de behartiging van consumenten belangen en geen huurverhoging zonder beperking van de bouw prijzen. Als minister deelde hij echter de opvatting, dat afschaf fing van subsidies op de huizen en in de agrarische sector nood zakelijk is omdat er anders es sentiële staatszaken zouden moe ten worden afgestoten. Minister Suurhoff wilde rust in de loonsector voor 1959, maar steunt nu de leus: hogere lonen en salarissen. De vier socialistische ministers stonden achter het plan om de mogelijkheid te openen als dit noodzakelijk was jongens van de landmacht naar Nieuw-Guinea te zenden. Nu staat er iri het PvdA- program: géén uitzending. „Het is even onoprecht als onverant woordelijk, wanneer Evert Ver meer zegt, dat de PvdA Nieuw- Guinea en zijn bewoners niet on beschermd wil laten waarbij hij notabene een beroep doet op de marine, die hij enige tijd later van haar voornaamste slag kracht wil beroven. En daar voegt hij nog aan toe, dat Neder land bij een wereldconflict toch niets kan bereiken met enkele duizenden militairen. Doen we dan maar zelf niets meer? rien prof. Romme met stemverhef fing uit. PRINS BERNHARD BRAZILIË. IN Prins Bernhard heeft donder dag op een persconferentie in Rio de Janeiro toegezegd na zijn terugkeer in Nederland te zullen pleiten voor uitbreiding van de emigratie van Nederlanders naar Brazilië. Wat de investering van Nederlands kapitaal betreft zei hij, dat een Nederlandse machi nefabriek belangstelling heeft oor de aanleg van een scheeps werf in Santos en dat een ande re onderneming de mogelijkheid bestudeert van de bouw van een raffinaderij in Brazilië. De Prins deelde mee van plan te zijn in oktober van dit jaar ,-oor een onofficieel bezoek naar Brazilië terug te komen. Hij zei, dat z;;n griepaanval hem deze keer had verhinderd een bezoek te brengen aan de staat Parana, waar talrijke Nederlanders wo nen. De Prins dankte de Brazili aanse pers en het Braziliaanse volk namens koningin Juliana voor de ontvangst, die hem tij dens ziin verblijf in Brazilië deel achtig is geworden. FINANCIËLE RESULTATEN LAGER. Het KLM bedrijfsverlies be droeg in 1958 1.1 miljoen. De winst van de Holland-Ame- rika Lijn was 8 miljoen minder dan in 1957, zodat na afschrij ving van een groot bedrag voor onderhoud en vernieuwing der schepen 5.73 miljoen netto winst overschoot. ACHT JAAR GEëlST TEGEN BOSSCHE BRANDSTICHTER. „Dit is plomp verloren goede ren en mensen prijsgeven, het kan haast niet erger". Met deze harde beoordeling leidde de of ficier van justitie, mr. Bruigom, donderdag voor de Bossche Rechtbank zijn eis in tegen de Bossche caféhouder C. K., die op de 29c november van het vorige jaar zijn café aan de Kemelsha- renhoek met benzine in brand heeft gestoken, om geld van de verzekering los te krijgen. Een paar vrouwen en kinderen, beho rende tot de zes gezinnen, die bo ven het café woonden konden landse industrieën. In deze hal wordt tevens een klein restaurant inge richt, waar men even kan uitblazen en nieuwe krachten kan verzamelen voor een verdere exploratie in dit fantastische rijk der vrouw. Ook is er een riant centraal res taurant, dat plaats biedt aan 800 a 1000 personen. Een aparte hal is gewijd aan So- ciaal Leven en Wonen en alle Mid den-Brabantse sporten krijgen een plaatsje in een Sporthal van 50 x 12 meter. Verder zijn er hallen voor Verkeer en Toerisme met een spe ciale camping-afdeling, voor Kunst en Onderwijs en voor de Historie. Naar men verwacht zal het Provin ciaal Bestuur besluiten tot de in- richting van een speciaal Noord- Brabant Taviljoen, waar de ontwik keling en de positie van de provin cie in haar geheel zal worden be licht. De Landbouw zal de meeste expo. sitieruimte krijgen, n.l. 15.000 ma. Hier zal het agrarisch leven in al zijn facetten gestalte krijgen. Een belangrijk en groot onderdeel van deze expositie is het Vermaak- centrum met als middelpunt een groot restaurant voor ca. 1000 perso nen. Men zal er volop kunnen dan sen en in de tegenover liggende vij ver zal een drijvend muziekpodium van 15 x 8 m. woi-den gebouwd. Dit centrum bevat verder een groot aan tal marktkramen en parasoltenten, waar men zal trachten buitenlandse attracties gestalte en sfeer te geven (o a. Beierse Bierstube, Italiaans wijnrestaurant, e.d.). Ten slotte zal er een groot demon stratieterrein zijn voor het houden van concoursen, parades, e.d. Daar naast zal de Sabena een heliport in richten, vanwaaruit men rondvluch ten boven de stad zal kunnen ma ken. OPBOUW. Voor de aanvoer van alle voor de ze expositie benodigde materialen, zullen 43 spoorwagons en 37 trailers zorgen; 20 km. buisconstructie zul len er nodig zijn, 35.000 m2 zeildoek, 16.000 m2 vloer en 3000 m. electri- citeitskabel. Licht en waterleiding zullen vóór 1 mei a.s. aangesloten moeten zijn, waarna men met de opbouw van de hallen kan beginnen, die uiterlijk 10 juli voltooid moeten zijn. Een probleem op zich is de huis vesting van de ca. 1500 man perso neel, die het Hart van Brabant klop pende zullen moeten houden. Men wil trachten deze mensen zoveel mogelijk bij particulieren onder te brengen. Met de opzet van deze grootse ex positie van leven en werken in Mid den-Brabant, is een bedrag van ca. miljoen gulden gemoeid. Volgens een voorzichtige schatting verwacht men dat 500.000 mensen een bezoek zullen brengen aan het Hart van Brabant, dat zich van 24 juli tot 16 augustus a.s. voor ieder een zal ontsluiten. Reeds in 1954 kwam Pfaff met een geheel nieuw betalingssys teem: het Pfaff Rentestop-Systeem (wettig gedeponeerd). Pfaff bracht hierdoor de afbetalingskosten met één slag terug tot minder dan de lielft van het wettelijk toegestane tarief. Daar mee werd waarlijk baanbrekend werk verricht. En thans worden door Pfaff ook de laatste bedenkingen tegen „kopen op afbeta ling" volledig weggenomen, met de volgende nieuwe sociale voor zieningen: Algehele kwijtschelding van de restantschuld in geval van overlijden Algehele kwijtschelding van de restantschuld in geval van blijvende invaliditeit Opschorting van driekwart gedeelte van elke betalings termijn in geval van tijdelij ke invaliditeit (langer dan 4 weken) Opschorting van driekwart gedeelte van elke betalings termijn in geval van ziekte (langer dan 4 weken) Opschorting van driekwart gedeelte van elke betalings termijn in geval van werk loosheid (langer dan 8 weken) Men kan gerust zeggendat door dit baanbrekende initia tief het Pfaff Rentestop-Sys- teem vervolmaakt is. Een Pfaff kopen betekent tientallen gul dens besparen en geen zorgen hebben over toekomstige be talingstermijnen. Een Pfaff kopen betekent óók dat men de beste naaimachine ter wereld in huis krijgt. Want even vooruitstrevend als de nieuwe sociale voorzieningen, zijn ook de naaimachines, die Pfaff in zo groten getale ver vaardigt. Laat U maar eens een Pfaff demonstreren! 24 FEBR. 1884. ENGELAND Op den heer Baring heeft de Engel- verzoek van hiring he. I sche regeering besloten het En- gelsche bezettingsleger in Egyp te te versterken. Een bataljon in fanterie en een batterij zijn te Malta scheep gegaan, terwijl nog een bataljon infanterie uit Gi braltar zal volgen. 25 FEBR. 1909. VLIJMEN De heer A. L. Mom- mersteeg heeft zijn ontslag ge nomen als lid van den Raad. Een nieuwe vacature dus in dit colle ge. De vastenavond dagen heb ben in de gemeente Vlijmen tot heden 'n ordelijk verloop gehad. Een uitstekende maatregel is ge weest het verbod door den E.A. Heer Burgemeester uitgevaar digd om geen knuppels, schop pen, rieken of ander dergelijk tuig bij de maskerade met zich te voeren. 24 FEBR. 1934. BRUSSEL. De eedsaflegging van den nieuwen Konink Leo pold III heeft heden plaats ge had. Gisteren en vandaag is de rouw, door 't Belgische hof aan genomen, tijdelijk opgeheven. Na de beëdiging hebben Ko ning Leopold en Koningin Astrid zich naar het graf van de Onbe kende Soldaat hegeven. Een nieuw ere-saluut van 101 schoten kondigde 't vertrek van den nieuwen Koning en van de nieuwe Koningin aan. ternauwernood worden gered uit de verzengende vuurzee. Mr. Bruigom eiste een gevange nisstraf van acht jaren tegen de caféhouder, die volgens de offi cier, de financiën hoger stelde dan een paar mensenlevens. STEENKOLENOVERSCHOT VERDRIEVOUDIGD. De overtollige voorraden hij de Europese mijnen zijn in 1958 bijna verdrievoudigd, zo heeft de economische commissie voor Eu ropa meegedeeld. De voorraden bedroegen in ja nuari 16 miljoen ton en in de cember 45 miljoen ton. ACCOORD OVER CYPRUS. De hooghartige leider van de Griekse Cyprioten, aartsbisschop Makarios, gaf donderdagmorgen plotseling zijn laatste verzet te gen net Grieks-Turkse plan op, na 'n nachtelijk telefoongesprek met koningin Frederfka van Griekenland. Premier Macmillan werd met luid gejuich beant woord in het Lagerhuis, toen hij daar de overeenkomst hekend maakte en op Cyprus zelf luid den de kerkklokken. Grieken en Turken drukten elkaar op straat de hand. een ongewoon ver schijnsel na jaren van bloedige gevechten en onderlinge haat campagnes. De noodtoestand op Cyprus zal zo spoedig mogelijk worden opgeheven en binnen drie maan den zullen de Britten een begin maken met de overdracht van 't bestuur aan een zelfstandige re gering. De verbanningsorder te gen Makarios. die waarschijnlijk de eerste Grieks-Cypriotische president van het eiland zal wor den. zal binnen enkele dagen in getrokken worden. Binnen het jaar zal hü regeren op Cvorus, maar naast zich zal hii een Turk se Cyprioot hebben als vice-pre sident met veto-recht in vele kwesties. De overeenkomst zal worden gegarandeerd door de Britse, Griekse en Turkse Nato- troepen op het eiland. De Britse bases die de Britse belangen in de Middellandse Zee beschermen zullen soeverein blijven. KWESTIE ALGERIJE NADER TOT OPLOSSING. Plotseling is in Frankrijk en in Noord-Afrika de hoop her leefd op een vreedzame en poli tieke oplossing van het Algerijn se vraagstuk. Er is een merkbare ontspanning ingetreden in de laatste weken aanzienlijk ver slechterde Frans-Marokkaanse en Frans-Tunesische betrekkin gen. Koning Mohammed V en pre sident Habib Bourguiba geven duidelijk blijk van hun streven om de tussen hun landen en Frankrijk bestaande geschillen hij te leggen en eventueel hun be middeling te verlenen voor een Algerijnse wapenstilstand. Pre sident de Gaulle van zijn kant heeft in de vergadering van de Franse ministerraad laten blij ken, dat hij persoonlijk de lei ding wil behouden van de Fran se politiek in Noord-Afrika en dat hii een verzoening nastreeft, niet alleen met Marokko en Tu nis, doch ook met de Algerijnse nationalisten wanneer het moge lijk is met deze te komen tot 'n ook voor Frankrijk bevredigende regeling van het Algerijnse pro bleem. En zelfs het Algerijns na- tinaal bevrijdingsfront heeft blijk gegeven van een zekere ma te van verzoeningsgezindheid door wederom zes Franse solda ten, die door de opstandelingen krijgsgevangen waren gemaakt, in vrijheid te stellen. Deze zes soldaten zijn vrijdagavond in Pa rijs per vliegtuig aangekomen. (Volkskrant) SOEKARNO GAAT PER DECREET REGEREN. De Indonesische regering zal de revolutionaire grondwet van 1945 herstellen, deels op aan-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1